Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret, Skillingaryd"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c), 1:e vice ordförande Berry Lilja, (s) Kenth Williamsson (s) Björn Edvinsson (s) Carina Ödebrink (s), tjg ersättare för Lars-Erik Joakimson (s) Monica Sporrong (s) Erling Andersson (kd) Johnny Wackt (kd) Maritha Bengtsson (kd) Håkan Svensson (m), tjg ersättare för Sven Samuelsson (c), , kl Sven-Olov Carlsson (fp) Kajsa Carlsson (mp) Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Projektledare, Jönköpings kommun, 164 Jan Askehag, renhållningsansvarig, tekniska kontoret, 164 Utses att justera Sven-Olov Carlsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 29 november 2005 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Sven-Olov Carlsson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsen Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Dnr Information om förslag till renhållningsordning för Vaggeryds kommun Kommunstyrelsen , 164 Ordförande hälsar NN, projektledare och Jan Askehag, renhållningsansvarig tekniska kontoret välkommen till sammanträdet. Vaggeryds kommun genom tekniska kontoret håller på att ta fram förslag till en renhållningsordning som omfattar avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Projektledaren presenterar förslaget och går igenom de mål som ska gälla för kommunens avfallshantering. Kommunstyrelsens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på förslaget. Alla kommuner är enligt miljöbalken 15 kap. skyldiga att ha en renhållningsordning. Den ska innehålla de lokala föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. En avfallsplan ska redovisa kommunens mål och strategier för att uppnå en långsiktigt hållbar avfallshantering. Planeringen omfattar endast det avfall som kommunen har ansvar för, dvs. hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter och företag. När det gäller övrigt avfall kommer endast en beskrivning av det avfall som hanteras på avfallsbehandlingsanläggningar inom kommunen att redovisas. Det avfall som kallas Producentansvarsavfall kommer också att beskrivas i ett kapitel. Avfallsplanen omfattar åren 2006 till år Avfallsplanen är ett komplement till de lokala avfallsföreskifterna och tillsammans utgör de kommunens renhållningsordning, vilken ska fastställas av kommunfullmäktige. Ordförande tackar för redovisningen. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Arbetsordning för leverantörsfakturor i Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 204 Ekonomienheten har utarbetat arbetsordning för leverantörsfakturor i Vaggeryds kommun. Syftet är att skriften ska vara ett styrdokument och hjälpmedel för hantering av leverantörsfakturor. Arbetsordningen ska dessutom klargöra ansvarsförhållanden med hänsyn till attester och ekonomi för leverantörsfakturor samt beskriva de olika arbetsmomenten i fakturahanteringen. Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till arbetsordning för hantering av leverantörsfakturor i Vaggeryds kommun. Kommunstyrelsen , 165 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till arbetsordning för hantering av leverantörsfakturor i Vaggeryds kommun. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Kf

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 1750 m 2 av fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 209 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 1750 m 2 av fastigheten Gärahov 2:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd fastighetsbildning avviker från angivna 1750 m 2, ska priset korrigeras efter priset 30:-/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryd. Kommunstyrelsen , 166 Yrkanden Ordförande Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att det i beslutet läggs till att kommunstyrelsen önskar att fastigheten är bebyggd inom 24 månader från tillträdesdagen. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Härefter ställer ordförande proposition på sitt tilläggsyrkande och finner det antaget. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryd. - Kommunstyrelsen önskar att fastigheten är bebyggd inom 24 månader från tillträdesdagen. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 5800 m 2 av fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 210 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 5800 m 2 av fastigheten Gärahov 2:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd fastighetsbildning avviker från angivna 5800 m 2, ska priset korrigeras efter priset 25:-/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryd. Kommunstyrelsen , 167 Noteras att det kommer att upprättas ett dokument där köparen accepterar att det förekommer djurhållning i området. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Gärahov 2:1 i Vaggeryd. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Parterna+avtal, CW+avtal. Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Principiellt ställningstagande till eventuell överföring av överskottsvärme från Waggeryd Cell till kommunens fjärrvärmenät Kommunstyrelsens arbetsutskott , 213 Waggeryd Cell planerar att bygga ett biobränslebaserat kraftvärmeverk till en kostnad av ca 500 Mkr. Från verket kan levereras värme till kommunens fjärrvärmenät och kommunen som mottagare har ett totalbehov som uppgår till ca 1/3 av den producerade fjärrvärmen. Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottet diskuterar frågan ingående. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunen är principiellt positiva till att ta emot fjärrvärme från anläggningen. - En dialog ska föras med VEAB i frågan. Kommunstyrelsen , 168 Enligt arbetsutskottets förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Klk, akten

8 Kommunstyrelsen Dnr Information om pågående ärenden Kommunstyrelsen , 169 Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 1. Plus-jobb och subventionerade anställningar för ungdomar Från förvaltningarna har det kommit in ca 40 anmälda platser. Kommunen är tilldelade totalt ca 17 platser enligt reglerna om Plus-jobb. 2. Befolkningsstatistik Kvartalsvisa förändringar redovisas enligt en tidsserie från slutet av 1990-talet avseende födelsetal, flyttningar och totalbefolkningens förändringar. Befolkningstalet är invånare enligt statistiken tredje kvartalet. Målet är att uppnå invånare vid årets slut. 3. Förslag till bostadsbyggnadsprogram Möjliga projekt som kan sättas igång under 2006 och 2007 redovisas. 4. Stråkanalys för vägnätet i GGVV-regionen Det är ett pilotprojekt med Vägverket och regionförbundet som ska utgöra underlag för upprättande av kommande länstransportplan mm. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

9 Kommunstyrelsen Dnr Delgivningar Kommunstyrelsen , 170 Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, protokoll från inspektion hos överförmyndarnämnden i Vaggeryds kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, beslut , ekonomiuppföljning oktober 2005 Yrkanden Berry Lilja (s) kommenterar barn- och utbildningsnämndens ekonomiuppföljning och yrkar att barn- och utbildningsnämndens presidie bjuds in till en presidieöverläggning. Proposition Ordförande ställer proposition på Berry Liljas yrkande och finner det antaget. - Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens presidie bjuds in till en presidieöverläggning med anledning av nämndens ekonomiuppföljning oktober I övrigt läggs delgivningarna till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Klk, akten

10 10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen , 171 Följande delegationsbeslut föreligger för anmälan enligt av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning. 1. Förköpsärenden, kommunledningskontoret, Personalärenden, kommunledningskontoret, personalenheten, Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, VA-anslutning, tekniska kontoret, Dispositionsrätt småhustomt, tekniska kontoret, Gårds- och vägbelysning, tekniska kontoret, Parkeringstillstånd, tekniska kontoret, Kajsa Carlsson (mp) ställer fråga om vad det är för regler som gäller för gårds- och vägbelysning. Ordförande i tekniska utskottet Kristina Nordquist (c) lovar att undersöka med tekniske chefen Ingvar Arkenström om vad som gäller. Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelsen Dnr Anmälningsärenden Kommunstyrelsen , Länsstyrelsen i Jönköpings län, protokoll från styrelsens sammanträde Miljö- och byggnämnden, beslut , ny detaljplan för del av kv. Urnan i Vaggeryd 3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut enligt 12 kap. 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut avseende detaljplan för del av kv. Urnan i Vaggeryd 4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, rättelse av beslut med stöd av 26 förvaltningslagen (1986:223), AQ Enclosure Systems AB tillstånd till miljöfarlig verksamhet 5. Barn- och utbildningsnämnden, beslut att inte överklaga skolverkets beslut ang. fristående skola i Gislaveds kommun 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Tekniska utskottet, protokoll Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2009-12-08 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Övriga

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer