ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136"

Transkript

1 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel, Göran (m) Petersson, Monika (m Söderqvist, Carina (c) Wetterlöv, Siv (m) Kristina, Arvidsson (c) Leif,Persson (s) Övriga närvarande Ersättare Glans, Monika (fp) Niles, Lennart (m) Assarsson, Maj-Britt (c) Övriga Abrahamsson, Gunilla, chef hälso- och omsorgsförvaltningen Tomic, Jasna, nämndssekreterare Sorman, Tomas, projektledare 123 Malmström, Ann-Marie, ekonom 126,127 Justering Plats och tid Hälso- och omsorgsförvaltningen Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Jasna Tomic Ordförande... Gunilla Karlsson Justerare... Monica Petersson Lucy Glinka

2 137 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hälso- och omsorgsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Hälso- och omsorgsförvaltningens arkiv. Jasna Tomic

3 138 HON 123 Information om projektet förebyggande hembesök Projektledare Tomas Sorman informerar om förebyggande hembesök. Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig positiv till informationen och lägger den till handlingarna.

4 139 Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott HON 124 HONAu 172 HONAu HONAu 148 Förslag till organisationsförändringar avseende Bemanningscentralen och Resursteamet (MBL förhandling äger rum ) Områdeschef Sofia Persson redogör för nuläget i Hälso- och omsorgsförvaltningen när det gäller bemanningscentralen och resursteamet för äldreomsorgen och beskriver vilka förbättringspotentialer man kan se vid en organisationsförändring av dessa. Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden att fatta beslut och genomföra följande förslag: Att dela upp nuvarande Resursteam för äldreomsorgen i två mindre team. Att lösa upp Bemanningscentralen och ersätta den så att 2,0 tjänst fördelas som samordnare inom förvaltningens olika områden samt fördela resterande 1,0 tjänst så att de omvandlas till 0,5 assistent för fakturahantering och 0,5 nämndssekreterare. Att utvärdera förändringen efter sex månader. Förvaltningschef Gunilla Abrahamsson informerar om förslag till organisationsförändring avseende Bemanningscentralen och Resursteamet. Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att återremitera ärendet till förvaltningen då Kommunal begärt förhandling rörande förändringsförslaget.

5 140 Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott HON 125 HONAu 172 forts. Förvaltningschefen redogör för förslaget till organisationsförändring och den konsekvensbeskrivning och riskanalys som är daterad , och är förhandlad med Kommunal. Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta - Att dela upp nuvarande Resursteamet i två mindre team enligt förslag - Att lösa upp Bemanningscentralen och ersätta den med 3 samordnare motsvarande 2,0 årsarbetare samt fördela återstående 1,0 årsarbetare till 2 x 0,5 assistent avseende fakturahantering. - Att hälso- och omsorgsförvaltningen utvärderar den nya organisationen efter 6 månader från att det träder i kraft. Förvaltningschef Gunilla Abrahamsson informerar om förslag till organisationsförändring avseende Bemanningscentralen och Resursteamet. Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att upplösa Bemanningscentralen och fördela tjänsterna enligt följande: - 1,0 tjänst som samordnare till Vidåsen och Hemvården. - 0,5 tjänst som samordnare till Backsippan och Rönnåsen. - 3 tjänster på vardera 0,5 som assistenter för främst fakturahantering.

6 141 Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott HON 126 HONAu Fördelning av internbudget 2007 budgeterat anslag för oförutsedda kostnader Enligt HON 39/07 beslutade hälso- och omsorgsnämnden att i internbudgeten lägga tkr under nämnden som buffertanslag för oförutsedda kostnader. Ekonom Ann-Marie Malmström redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse från Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att buffertandslaget på tkr under nämnden omfördelas med 565 tkr till kostnader för utbildningsvikarier ( ansvar 563 verksamhet 5166 ) och med tkr till personalkostnader resursteamet äldreomsorgen ( ansvar 540 verksamhet 5391 ). Ann-Marie Malmström, ekonom informerar om ärendet. Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

7 142 HON Budgetuppföljning per med prognos för helåret 2007 Förvaltningsekonom Ann-Marie Malmström redogör för hälso- och omsorgsnämndens budgetuppföljning per Prognosen visar underskott med 9,5 miljoner kronor. Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljning per för kännedom till kommunstyrelsen samt att i övrigt med godkännande lägga rapporten till handlingarna. _

8 143 Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott Hälso- och omsorgsnämnden Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott HON 128 HoNAu 171 HON 113 HONAu 154 Dnr Hälso- och omsorgsnämndens delegationsordning per Hälso- och omsorgsnämnden har rätt att via delegering ge beslutanderätt i olika frågor till arbetsutskott eller personal som är underställd nämnden. Förvaltningschefen redogör för och lämnar förslag till delegationsordning för hälso- och omsorgsnämnden att gälla från och med Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att justera delegationsordning enligt de synpunkter som framkommit under sammanträdet samt föreslår nämnden att anta det justerade förslaget till delegationsordning. Förvaltningschefen informerar om ändringar som är gjorda i delegationsordningen per Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. Förvaltningschefen redogör för reviderat förslag till delegationsordning för hälso- och omsorgsnämnden. Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att anta föreliggande förslag till delegationsordning.

9 144 HON 128 forts. Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt att delegationsordningen ska gälla f o m

10 145 Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott HON 129 HONAu 175 Arkivhandlingar Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta: - att godkänna förslag till hanteringen av pågående ärenden samt arkivering av ärenden enligt förslag i tjänsteskrivelsen från att beslutet om hur överlämning och hanteringen sker,skall anmälas till Kommunstyrelsen som är arkivmyndighet. Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

11 146 Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott HON HNAu 176 Hantering av trehjuliga cyklar i hjälpmedels sortiment Förvaltningschefen informerar om hantering av trehjuliga cyklar. Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden att kommunen löser in de fyra cyklar som har ett restvärde på ca kr och att de som i nuläget nyttjar dem erbjuds att behålla cykeln utan kostnad. I erbjudandet ingår att man själv i fortsättningen står för service och eventuellt underhåll av sin cykel samt att remittera förslaget till kommunala handikapprådet för yttrande. Gunilla Abrahamsson informerar om att förslaget var på kommunala handikapprådet och att de inte hade något att erinra i ärendet. Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

12 147 HON 131 Rapport från utbildning eller verksamhetsbesök Bodil Axelsson med flera rapporterar från äldreomsorgskonferensen Utan Spaning Ingen Aning. Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

13 148 HON 132 Delgivningar Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga följande delgivningar till handlingarna: - Statistik från Länsstyrelsen i Skåne län om familjehemsplacerade barn En granskning från Länsstyrelsen i Skåne län av barnavårdsutredningar.

14 149 HON 133 Protokoll som redovisas i pärm tillsammans med delegerade ärende Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga följande protokoll till handlingarna: - Arbetsutskottets protokoll från Samverkansgrupp protokoll från

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer