KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ"

Transkript

1 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen (24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 10 oktober 2007 klockan Johnny Wackt (kd), 1:e vice ordförande Allan Ragnarsson (m) tjg. ersättare för Bengt Dahlqvist (m) Berry Lilja (s) Björn Edvinsson (s), tjg. ersättare för Kenth Williamsson (s) Malin Claesson (s) Ann-Christin Hallinder (s) Lars-Erik Joakimson (s) Stefan Ottosson (kd) Kristina Nordquist (c) Sverker Bernhardsson (c), tjg. ersättare för Sven Samuelsson (c)!ng-marie H Paulsson (m) Lennart Pettersson (m) Sven-Olov Carlsson (fp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Stig-Göran Hultsbo, enhetschef, 199 Karin Grahn och Malin Asplund, projektledare Smart Trafikant, 199 Anita Bergman (m), ej tjg. ersättare Lennart Pettersson Paragrafer , Tisdagen den 16 oktober 2007 klockan Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAG I BEVIS Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Paragrafer , Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? Rose-Marie Moberg "--- Utdragsbestyrkande

2 Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den lo oktober 2007 Johnny Wackt (kd), l:e vice ordförande Allan Ragnarsson (m), tjg. ersättare för Bengt Dahlqvist (m) Berry Lilja (s) Björn Edvinsson (s), tjg. ersättare för Kenth Williamsson (s) Malin Claesson (s) Ann-Christin Hallinder (s) Lars-Erik Joakimson (s) Stefan Ottosson (kd) Kristina Nordquist (c) Sverker Bernhardsson (c), tjg. ersättare för Sven Samuelsson (c) log-marie H Paulsson (m) Lennart Pettersson (m) Sven-Olov Carlsson (fp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Anita Bergman (m), ej tjg. ersättare Lennart Pettersson Paragrafer 201 Sekreterare Rose-Marie Moberg Ordförande Justerande ANSLAG I BEVIS Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Rose-Marie Moberg Paragrafer 201 Anslaget tas ner l Uldragsbestyrkande

3 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /340 3 Rapport från Smart-Trafikant - projekt inom Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivni ng Under våren genomfördes en enkätundersökning i Vaggeryd genom projektet Smart Trafikant, ett samarbetsprojekt mellan Jönköpings och Vaggeryds kommuner, Regionförbundet, Länstrafiken, Vägverket m fl. Syftet är att undersöka resvanor och få personer att använda andra fårdmedel än bilen för olika typer av resor, främst till och från jobbet. Urvalet har bestått av hushåll/personer i Vaggeryds samhälle med gångavstånd till järnvägsstationen och i åldersgruppen år. Totalt har 206 personer telefonintervj uats. Vid dagens sammanträde redovisar projektledare Karin Grahn och Malin Asplund resultatet av undersökningen, vilket visar bl a att: I Vaggeryd cyklar väldigt många, både till jobbet och på fritiden. 69 % använder sin cykel och 43 % använder den regelbundet till jobbet. 11 % åker kollektivt till jobbet och 36 % kan tänka sig att minska sitt bil åkande, som då framför allt ersätts av mer cykling. Det framkom också av undersökningen att man är mycket nöjda med de cykelbanor som finns. Under hösten ska samma undersökning göras i Skillingaryd. Justering Exp Utdragsbestyrkande

4 ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar: Ti llkommande ärende nr: 15. Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre 16. Fråga angående förslag om rikskombiterminal till Torsvik 17. Fråga angående tankar om inköp av Lägerhyddan i Skillingaryd Justering Exp Utdragsbestyrkande

5 m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAGGERYDS Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /292 5 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen konfirmerar tidigare beslut om att kommunen /SocialförvaltningenlSocialnämnden ska ansöka vid två tillfällen, mars och september 2007, om medel från Kompetensstegen för personalens kompetensutveckling, i enlighet med presenterad utvecklingsplan. Regeringen har avsatt medel för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Socialnämnden har begärt att kommunstyrelsen ansöker om medel från Kompetensstegen enligt upprättat förslag. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Exp Sn, akten Utdragsbestyrkande

6 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida Kommunstyrelsen Delårsbokslut tör Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens beslut: l. Kommunstyrelsen beslutar att i fdrvaltningsberättelsen stryka stycket som börjar med "Ekonomienhetens bedömning"... och slutar med..."inom nämnden". 2. En redovisning av årsarbetstiden ska läggas till i personalberättelsen. 3. I övrigt delges kommunfullmäktige nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar enligt följande med anledning av redovisat delårsbokslut: Nämnderna har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar och det regelverk som kommunfullmäktige beslutade och De kommunala bolagen ansvarar fdr att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett. Delårsbokslut fdr Vaggeryds kommun och kommunkoncem per har upprättats for kommunstyrelsens antagande. Delårsbokslutet pekar på att skatteutfallet blir bättre än budgeterat. Alla nämnder och styrelser, förutom socialnämnden, visar följsamhet mot budget. Kommundirektören redogör fdr delårsbokslutet. forts. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att: Kommunstyrelsen beslutar att i förvaltningsberättelsen stryka stycket som börjar med "Ekonomienhetens bedömning"... och slutar med..."inom nämnden". I övrigt delges kommunfullmäktige nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunfullmäktige beslutar enligt föuande med anledning av redovisat delårsbokslut: Nämnderna har det fulla ansvaret får att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar och det regelverk som kommunfullmäktige beslutade och De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett. Yrkanden Berry Lilja (s) kommenterar socialnämndens delårsbokslut och yrkar bifall till arbetsutskottets fårslag. Sven-Olov Carlsson (fp) yrkar att årsarbetstiden ska redovisas i personalberättelsen. I övrigt yrkar han bifall till arbetsutskottets förslag. Stefan Ottosson (kd), Kristina Nordquist (c) och Allan Ragnarsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer fårst proposition på arbetsutskottets förslag och firmer det antaget. Härefter ställer ordföranden proposition på Sven-Olov Carlssons tilläggsyrkande om att årsarbetstiden redovisas i personalberättelsen och finner det antaget. Justering Exp Utd ragsbestyrkande

8 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /141 8 Budget 2008 för kommunstyrelsens verksamhet Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen godkänner och överlämnar kommunledningskontorets förslag till driftbudget till budgetberedningen. 2. Vidare överlämnas kommunledningskontorets förslag till investeringsbudget inklusive "Tillbyggnad Skillingehus" och "Digitala skyltar E4" till budgetberedningen. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut gällande driftbudgeten till förmån för eget yrkande. Föreligger kommunledningskontorets förslag till driftbudget för kommunstyrelsen år 2008 i enlighet med de ekonomiska ramar som lämnats samt den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för 2008 med objekt inlagda. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att: Kommunstyrelsen beslutar att till budgetberedningen överlämna: Förslag till driftbudget enligt kommunledningskontorets förslag. Förslag till investeringsbudget enligt kommunledningskontorets förslag till investeringsbudget med undantag av "Tillbyggnad Skillingehus" och "Digitala skyltar E4" som flyttas från den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten. Kommundirektören redogör för förslaget som innebär en budgetram för drift på totalt tkr samt en investeringsbudget på tkr. Yrkanden Berry Lilja (s) framför att sammanställningen över utvecklingsprojekten innehåller delar som egentligen ska ligga under drift och att projekten i sammanställningen bör vara tidsatta. Berry Lilja yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till drift- och investeringsbudget. forts. Justering Exp Budgetberedningen,

9 W KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dnr Sida Kommunstyrelsen /141 9 Ing-Marie H Paulsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och instämmer att utvecklingsprojekten bör vara tidsatta. Sven-Olov Carlsson (fp) och K1istina Nordquist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag beträffande driftbudgeten och att förslaget till investeringsbudget inkl. "Tillbyggnad Skillingehus" och "Digitala skyltar E4" överlämnas till budgetberedningen. Propositionsordning Ordföranden meddelar följande propositionsordning l. Driftbudget 2. Investeringsbudget 1. Driftbudget Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. 2. Investeringsbudget Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Sven-Olov Carlssons yrkande och finner att Sven-Olov Carlssons yrkande antas. Justering Exp Uldragsbeslyrkande

10 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Förtjänsttecken 2007 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete i kommunens tjänst utdela förtjänsttecken till de i bilagd förteckning uppräknade. Arets förtjänsttecken ska utdelas till anställda som innehaft tjänst i 25 år och förtroendevalda som innehaft uppdrag i kommunen i minst 20 år. Kommunledningskontoret har i samråd med övriga förvaltningar upprättat en redovisning av anställda och förtroendevalda som är kvalificerade för förtjänsttecken, separat handling. Partigrupperna har uppmanats att bland sina förtroendevalda undersöka om det finns flera som innehaft uppdrag i minst 20 år. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete i kommunens tjänst utdela förtjänsttecken till de i bilagd förteckning uppräknade. Justering Exp Utdragsbestyrkande Delges Kf, akten

11 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /98 11 Handlingsplan - extraordinära händelser och Skyddsanalys - extraordinära händelser Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Skyddsanalys - extraordinära händelser. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan - extraordinära händelser. Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommunen ta fram en Handlingsplan. Även en Skyddsanalys ska tas fram som ligger till grund för Handlingsplanen. Räddningstjänsten har översänt upprättat förslag till Handlingsplan extraordinära händelser att antas av kommunfullmäktige samt Skyddsananlys - extraordinära händelser att antas av kommunstyrelsen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att 1. Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Skyddsanalys - extraordinära händelser 2. Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan - extraordinära händelser. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Räddningstjänsten, Kf, akten Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /54 12 Socialnämndens reglemente Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: l. Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till reglemente för socialnämnden. 2. I en framtida revidering av nämndernas reglementen bör rubriker och texter likställas mellan dessa. Socialnämnden har överlämnat förslag till reviderat reglemente för kommunfullmäktiges antagande. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att l. Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till reglemente för socialnämnden. 2. I en framtida revidering av nämndernas reglementen bör rubriker och texter likställas mellan dessa. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen Medborgarmotion - Väntkur vid busshållplats i Bondstorp Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: l. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska kontoret att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen iordningställa en busskur i Bondstorp för skolungdomar. Åtgärden genomförs under Motionen är därmed bifallen. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att någon form av busskur anordnas i Bondstorp för de skolungdomar som måste vänta på buss till Vaggeryd. Man tycker att kuren bör vara av sådant slag att den i minsta möjliga mån "stör" intilliggande bostäder och föreslår en modell huvudsakligen i genomskinligt material. Yttrande över motionen har begärts från tekniska utskottet och barn- och utbildningsnämnden. Tekniska utskottet är enligt beslut beredda att utföra arbetet om medel anvisas och markfrågan går att lösa. Barn- och utbildningsnämnden uttalar i beslut att det är väl motiverat med en busskur vid hållplatsen i Bondstorp. Av ekonomiska skäl kan dock en sådan åtgärd inte genomföras förrän Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska kontoret att i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen iordningställa en busskur i Bondstorp för skolungdomar. Åtgärden genomförs under Motionen är därmed bifallen. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

14 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Ny parkering och angöring till Fågelfors förskola Kommunstyrelsens beslut: Tekniska utskottets begäran om en ökad ram med ca kronor i investeringsbudgeten för 2008 till parkering, för att försörja skola och sporthall samt fömyat område mellan Skolgatan och lågstadiet överlämnas till budgetberedningen. I samband med byggnation av ny sport- och simhall på Fågelforsskolans östra sida kommer ett antal parkeringsplatser att försvinna. Enligt förslag från stadsarkitekten ersätts dessa platser genom en utökning och ombyggnation av den befintliga parkeringsplatsen söder om Fågelfors förskola. Denna parkeringsplats inrymmer även en angöringsplats till förskolan. Beräknad kostnad uppgår till kr vilken inte inryms i befintlig gatubyggnadsbudget. Stadsarkitekten har även fömyat skolområdet mellan Skolgatan och lågstadiet, inte heller denna kostnad ca kr ryms i gatuinvesteringen. Tekniska kontoret anser att framtaget förslag, tillsammans med tekniska utskottets tidigare beslut om parkeringsplatser på Skolgatan, tillgodoser behovet av parkeringsplatser i området. Ärendets tidigare handläggning Tekniska utskottet beslutade den 9 maj föreslå att kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för den nya utökade bilparkeringen och cykelparkeringen vid lågstadiebyggnaden, i enlighet med stadsarkitektens förslag, får finansieras inom kontot för nybyggnation av sporthall i Skillingaryd. Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni att återremittera ärendet till tekniska utskottet för att hantera helheten och återkomma med en ny finansieringslösning. forts. Justering Exp Budgetberedningen, akten Utdragsbestyrkande

15 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen / Tekniska utskottet begär i beslut om en ökad ram med ca kronor i investeringsbudgeten för 2008 till parkering för att försörja skola och sporthall samt förnyat område mellan Skolgatan och lågstadiet. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) kommenterar ärendet. Stefan Ottosson (kd) yrkar att ärendet överlämnas till budgetberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Ottossons yrkande och finner det antaget. Justering Exp Utdragsbestyrkande

16 W KOMMUN Sammanträdesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Motion - En Läsa-skriva-räkna-garanti Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och får därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är dänned bifallen. Folkpartiets fullmäktigegrupp har genom Thore Ohlsson inlämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. En Läsa-skriva-räkna-garanti skulle enligt förslaget stärka barnens rätt till extra hjälp redan i dagisåldern och sedan som skolelev för att klara studierna och tydliggöra barn/elevers och föräldrars rättigheter. Yttrande över motionen har begärts från barn- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker att garantier införs under förutsättning att riktade resurser kan avsättas för ändamålet utan att nuvarande resurser tunnas ut för de äldre årskurserna. Ungdomsrådet tillstyrker motionen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 6 december föreslå att Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. Detta får prövas som en tjänstegaranti och ska ske inom barn- och utbildningsnämndens befintliga ram. Motionen är dänned bifallen. forts. Justering Exp Utdragsbestyrkande Kf

17 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari att återremittera ärendet i avvaktan på vad som kommer att stå i regeringens vårproposition. Arbetsutskottet beslutade den 25 september förslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige ger bam- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom bam- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och får därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är därmed bifallen. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Sven-Olov Carlsson (fp) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Justering Exp Utdragsbestyrkande 'O!

18 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län. Till följd av avveckling av Kommunrorbundet Jönköpings län bildades Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län den l januari Sedan verksamheten inom kommunalförbundet startade har behov framkommit att göra vissa förändringar av förbundsordningen med hänsyn till den praktiska verksamhet som bedrivs. Förslag till ny och reviderad Förbundsordning har upprättats som kommunernas respektive fullmäktige föreslås besluta att anta senast Yttrande i ärendet har begärts från barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut att förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV/Media godkänns. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

19 Sammantr~desdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /56 19 Information om pågående ärenden Kommunstyrelsens beslut: Lämnad information godkänns. Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: l. Länkar till de politiska partierna på kommunens hemsida 2. Lediga småhustomter i Skillingaryd och Vaggeryd 3. Göta Hovrätts utslag , Vaggeryds kommun, miljö- och byggnämnden. /. Sandahls Bygg & Maskin AB, Skillingaryd avseende avstyckning 4. SM för schäferhundar, juli 2008 i Skillingaryd 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut , att förslaget till akti'vitetshus vid Fenix Kunskapscentrum lämnas ut för upphandling och senare ett antagande av entreprenör Justering Exp Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /4 20 Delgivningar Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar delges kommunstyrelsen: Redovisning av feriepraktik sommaren 2007 Justering Exp Utdragsbestyrkande

21 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /3 21 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 1. Förköpsärenden, kommunledningskontoret, Personalärenden, kommunledningskontoret, Dispositionsrätt, småhustomt, tekniska kontoret, Parkeringstillstånd, tekniska kontoret, , Tillfållig lokal trafikfåreskrift, Vägbidrag till enskild väg med statsbidrag, VA-anslutning, tekniska kontoret, Strandskyddsdispenser, miljö- och byggnämnden, och Justering Exp Uldragsbestyrkande

22 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Anmälningsärenden Kommunstyrelsens beslut: Anmälningsärendena läggs till handlingarna. l. Länsstyrelsen, beslut enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut betl detaljplan for del av kvalieret Pålen 1: 1 i Skillingaryds tätort 2. Länsstyrelsen, beslut enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut betl detaljplan för del av Lägret 1: 1 i Skillingaryds tätort 3. Jönköpings Länstrafik AB, protokoll från styrelsemöte Science Park-systemet i Jönköpings län, protokoll från styrelsemöte Science Park-systemet j Jönköpings län, protokoll från extrastämma i Ideella Föreningen 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Tekniska utskottet, protokoll Justering Exp Utdragsbestyrkande

23 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /75 23 Fråga angående förslag om rikskombiterminal till Torsvik Med anledning av att en utredning föreslår att Torsvik får en ny rikskombiterminal for godstransporter lyfter Lars-Erik Joakimson (s) frågan hur det kommer att påverka oss. Berry Lilja (s) lämnar en redogörelse i ärendet. Justering Exp Utdragsbestyrkande

24 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: - Kommunstyrelsen /75 24 Fråga angående tankar om köp av Lägerhyddan i skillingaryd Lars-Erik Joakimson (s) lyfter frågan om kommunen ska köpa Lägerhyddan i Skillingaryd. Ordförande JoJmny Wackt (kd) besvarar frågan och redogör från ett möte man haft med Försvarshistoriska museet och kultur- och fritidsnämnden. Justering Exp Utdragsbestyrkande :.::Jvv :/

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer