KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ"

Transkript

1 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen (24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 10 oktober 2007 klockan Johnny Wackt (kd), 1:e vice ordförande Allan Ragnarsson (m) tjg. ersättare för Bengt Dahlqvist (m) Berry Lilja (s) Björn Edvinsson (s), tjg. ersättare för Kenth Williamsson (s) Malin Claesson (s) Ann-Christin Hallinder (s) Lars-Erik Joakimson (s) Stefan Ottosson (kd) Kristina Nordquist (c) Sverker Bernhardsson (c), tjg. ersättare för Sven Samuelsson (c)!ng-marie H Paulsson (m) Lennart Pettersson (m) Sven-Olov Carlsson (fp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Stig-Göran Hultsbo, enhetschef, 199 Karin Grahn och Malin Asplund, projektledare Smart Trafikant, 199 Anita Bergman (m), ej tjg. ersättare Lennart Pettersson Paragrafer , Tisdagen den 16 oktober 2007 klockan Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAG I BEVIS Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Paragrafer , Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? Rose-Marie Moberg "--- Utdragsbestyrkande

2 Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den lo oktober 2007 Johnny Wackt (kd), l:e vice ordförande Allan Ragnarsson (m), tjg. ersättare för Bengt Dahlqvist (m) Berry Lilja (s) Björn Edvinsson (s), tjg. ersättare för Kenth Williamsson (s) Malin Claesson (s) Ann-Christin Hallinder (s) Lars-Erik Joakimson (s) Stefan Ottosson (kd) Kristina Nordquist (c) Sverker Bernhardsson (c), tjg. ersättare för Sven Samuelsson (c) log-marie H Paulsson (m) Lennart Pettersson (m) Sven-Olov Carlsson (fp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Anita Bergman (m), ej tjg. ersättare Lennart Pettersson Paragrafer 201 Sekreterare Rose-Marie Moberg Ordförande Justerande ANSLAG I BEVIS Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Rose-Marie Moberg Paragrafer 201 Anslaget tas ner l Uldragsbestyrkande

3 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /340 3 Rapport från Smart-Trafikant - projekt inom Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivni ng Under våren genomfördes en enkätundersökning i Vaggeryd genom projektet Smart Trafikant, ett samarbetsprojekt mellan Jönköpings och Vaggeryds kommuner, Regionförbundet, Länstrafiken, Vägverket m fl. Syftet är att undersöka resvanor och få personer att använda andra fårdmedel än bilen för olika typer av resor, främst till och från jobbet. Urvalet har bestått av hushåll/personer i Vaggeryds samhälle med gångavstånd till järnvägsstationen och i åldersgruppen år. Totalt har 206 personer telefonintervj uats. Vid dagens sammanträde redovisar projektledare Karin Grahn och Malin Asplund resultatet av undersökningen, vilket visar bl a att: I Vaggeryd cyklar väldigt många, både till jobbet och på fritiden. 69 % använder sin cykel och 43 % använder den regelbundet till jobbet. 11 % åker kollektivt till jobbet och 36 % kan tänka sig att minska sitt bil åkande, som då framför allt ersätts av mer cykling. Det framkom också av undersökningen att man är mycket nöjda med de cykelbanor som finns. Under hösten ska samma undersökning göras i Skillingaryd. Justering Exp Utdragsbestyrkande

4 ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar: Ti llkommande ärende nr: 15. Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre 16. Fråga angående förslag om rikskombiterminal till Torsvik 17. Fråga angående tankar om inköp av Lägerhyddan i Skillingaryd Justering Exp Utdragsbestyrkande

5 m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAGGERYDS Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /292 5 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen konfirmerar tidigare beslut om att kommunen /SocialförvaltningenlSocialnämnden ska ansöka vid två tillfällen, mars och september 2007, om medel från Kompetensstegen för personalens kompetensutveckling, i enlighet med presenterad utvecklingsplan. Regeringen har avsatt medel för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Socialnämnden har begärt att kommunstyrelsen ansöker om medel från Kompetensstegen enligt upprättat förslag. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Exp Sn, akten Utdragsbestyrkande

6 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida Kommunstyrelsen Delårsbokslut tör Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens beslut: l. Kommunstyrelsen beslutar att i fdrvaltningsberättelsen stryka stycket som börjar med "Ekonomienhetens bedömning"... och slutar med..."inom nämnden". 2. En redovisning av årsarbetstiden ska läggas till i personalberättelsen. 3. I övrigt delges kommunfullmäktige nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar enligt följande med anledning av redovisat delårsbokslut: Nämnderna har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar och det regelverk som kommunfullmäktige beslutade och De kommunala bolagen ansvarar fdr att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett. Delårsbokslut fdr Vaggeryds kommun och kommunkoncem per har upprättats for kommunstyrelsens antagande. Delårsbokslutet pekar på att skatteutfallet blir bättre än budgeterat. Alla nämnder och styrelser, förutom socialnämnden, visar följsamhet mot budget. Kommundirektören redogör fdr delårsbokslutet. forts. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att: Kommunstyrelsen beslutar att i förvaltningsberättelsen stryka stycket som börjar med "Ekonomienhetens bedömning"... och slutar med..."inom nämnden". I övrigt delges kommunfullmäktige nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunfullmäktige beslutar enligt föuande med anledning av redovisat delårsbokslut: Nämnderna har det fulla ansvaret får att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar och det regelverk som kommunfullmäktige beslutade och De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett. Yrkanden Berry Lilja (s) kommenterar socialnämndens delårsbokslut och yrkar bifall till arbetsutskottets fårslag. Sven-Olov Carlsson (fp) yrkar att årsarbetstiden ska redovisas i personalberättelsen. I övrigt yrkar han bifall till arbetsutskottets förslag. Stefan Ottosson (kd), Kristina Nordquist (c) och Allan Ragnarsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer fårst proposition på arbetsutskottets förslag och firmer det antaget. Härefter ställer ordföranden proposition på Sven-Olov Carlssons tilläggsyrkande om att årsarbetstiden redovisas i personalberättelsen och finner det antaget. Justering Exp Utd ragsbestyrkande

8 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /141 8 Budget 2008 för kommunstyrelsens verksamhet Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen godkänner och överlämnar kommunledningskontorets förslag till driftbudget till budgetberedningen. 2. Vidare överlämnas kommunledningskontorets förslag till investeringsbudget inklusive "Tillbyggnad Skillingehus" och "Digitala skyltar E4" till budgetberedningen. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut gällande driftbudgeten till förmån för eget yrkande. Föreligger kommunledningskontorets förslag till driftbudget för kommunstyrelsen år 2008 i enlighet med de ekonomiska ramar som lämnats samt den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för 2008 med objekt inlagda. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att: Kommunstyrelsen beslutar att till budgetberedningen överlämna: Förslag till driftbudget enligt kommunledningskontorets förslag. Förslag till investeringsbudget enligt kommunledningskontorets förslag till investeringsbudget med undantag av "Tillbyggnad Skillingehus" och "Digitala skyltar E4" som flyttas från den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten. Kommundirektören redogör för förslaget som innebär en budgetram för drift på totalt tkr samt en investeringsbudget på tkr. Yrkanden Berry Lilja (s) framför att sammanställningen över utvecklingsprojekten innehåller delar som egentligen ska ligga under drift och att projekten i sammanställningen bör vara tidsatta. Berry Lilja yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till drift- och investeringsbudget. forts. Justering Exp Budgetberedningen,

9 W KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dnr Sida Kommunstyrelsen /141 9 Ing-Marie H Paulsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och instämmer att utvecklingsprojekten bör vara tidsatta. Sven-Olov Carlsson (fp) och K1istina Nordquist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag beträffande driftbudgeten och att förslaget till investeringsbudget inkl. "Tillbyggnad Skillingehus" och "Digitala skyltar E4" överlämnas till budgetberedningen. Propositionsordning Ordföranden meddelar följande propositionsordning l. Driftbudget 2. Investeringsbudget 1. Driftbudget Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. 2. Investeringsbudget Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Sven-Olov Carlssons yrkande och finner att Sven-Olov Carlssons yrkande antas. Justering Exp Uldragsbeslyrkande

10 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Förtjänsttecken 2007 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete i kommunens tjänst utdela förtjänsttecken till de i bilagd förteckning uppräknade. Arets förtjänsttecken ska utdelas till anställda som innehaft tjänst i 25 år och förtroendevalda som innehaft uppdrag i kommunen i minst 20 år. Kommunledningskontoret har i samråd med övriga förvaltningar upprättat en redovisning av anställda och förtroendevalda som är kvalificerade för förtjänsttecken, separat handling. Partigrupperna har uppmanats att bland sina förtroendevalda undersöka om det finns flera som innehaft uppdrag i minst 20 år. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete i kommunens tjänst utdela förtjänsttecken till de i bilagd förteckning uppräknade. Justering Exp Utdragsbestyrkande Delges Kf, akten

11 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /98 11 Handlingsplan - extraordinära händelser och Skyddsanalys - extraordinära händelser Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Skyddsanalys - extraordinära händelser. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan - extraordinära händelser. Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommunen ta fram en Handlingsplan. Även en Skyddsanalys ska tas fram som ligger till grund för Handlingsplanen. Räddningstjänsten har översänt upprättat förslag till Handlingsplan extraordinära händelser att antas av kommunfullmäktige samt Skyddsananlys - extraordinära händelser att antas av kommunstyrelsen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att 1. Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Skyddsanalys - extraordinära händelser 2. Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan - extraordinära händelser. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Räddningstjänsten, Kf, akten Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /54 12 Socialnämndens reglemente Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: l. Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till reglemente för socialnämnden. 2. I en framtida revidering av nämndernas reglementen bör rubriker och texter likställas mellan dessa. Socialnämnden har överlämnat förslag till reviderat reglemente för kommunfullmäktiges antagande. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att l. Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till reglemente för socialnämnden. 2. I en framtida revidering av nämndernas reglementen bör rubriker och texter likställas mellan dessa. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen Medborgarmotion - Väntkur vid busshållplats i Bondstorp Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: l. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska kontoret att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen iordningställa en busskur i Bondstorp för skolungdomar. Åtgärden genomförs under Motionen är därmed bifallen. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att någon form av busskur anordnas i Bondstorp för de skolungdomar som måste vänta på buss till Vaggeryd. Man tycker att kuren bör vara av sådant slag att den i minsta möjliga mån "stör" intilliggande bostäder och föreslår en modell huvudsakligen i genomskinligt material. Yttrande över motionen har begärts från tekniska utskottet och barn- och utbildningsnämnden. Tekniska utskottet är enligt beslut beredda att utföra arbetet om medel anvisas och markfrågan går att lösa. Barn- och utbildningsnämnden uttalar i beslut att det är väl motiverat med en busskur vid hållplatsen i Bondstorp. Av ekonomiska skäl kan dock en sådan åtgärd inte genomföras förrän Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska kontoret att i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen iordningställa en busskur i Bondstorp för skolungdomar. Åtgärden genomförs under Motionen är därmed bifallen. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

14 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Ny parkering och angöring till Fågelfors förskola Kommunstyrelsens beslut: Tekniska utskottets begäran om en ökad ram med ca kronor i investeringsbudgeten för 2008 till parkering, för att försörja skola och sporthall samt fömyat område mellan Skolgatan och lågstadiet överlämnas till budgetberedningen. I samband med byggnation av ny sport- och simhall på Fågelforsskolans östra sida kommer ett antal parkeringsplatser att försvinna. Enligt förslag från stadsarkitekten ersätts dessa platser genom en utökning och ombyggnation av den befintliga parkeringsplatsen söder om Fågelfors förskola. Denna parkeringsplats inrymmer även en angöringsplats till förskolan. Beräknad kostnad uppgår till kr vilken inte inryms i befintlig gatubyggnadsbudget. Stadsarkitekten har även fömyat skolområdet mellan Skolgatan och lågstadiet, inte heller denna kostnad ca kr ryms i gatuinvesteringen. Tekniska kontoret anser att framtaget förslag, tillsammans med tekniska utskottets tidigare beslut om parkeringsplatser på Skolgatan, tillgodoser behovet av parkeringsplatser i området. Ärendets tidigare handläggning Tekniska utskottet beslutade den 9 maj föreslå att kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för den nya utökade bilparkeringen och cykelparkeringen vid lågstadiebyggnaden, i enlighet med stadsarkitektens förslag, får finansieras inom kontot för nybyggnation av sporthall i Skillingaryd. Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni att återremittera ärendet till tekniska utskottet för att hantera helheten och återkomma med en ny finansieringslösning. forts. Justering Exp Budgetberedningen, akten Utdragsbestyrkande

15 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen / Tekniska utskottet begär i beslut om en ökad ram med ca kronor i investeringsbudgeten för 2008 till parkering för att försörja skola och sporthall samt förnyat område mellan Skolgatan och lågstadiet. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) kommenterar ärendet. Stefan Ottosson (kd) yrkar att ärendet överlämnas till budgetberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Ottossons yrkande och finner det antaget. Justering Exp Utdragsbestyrkande

16 W KOMMUN Sammanträdesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Motion - En Läsa-skriva-räkna-garanti Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och får därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är dänned bifallen. Folkpartiets fullmäktigegrupp har genom Thore Ohlsson inlämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. En Läsa-skriva-räkna-garanti skulle enligt förslaget stärka barnens rätt till extra hjälp redan i dagisåldern och sedan som skolelev för att klara studierna och tydliggöra barn/elevers och föräldrars rättigheter. Yttrande över motionen har begärts från barn- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker att garantier införs under förutsättning att riktade resurser kan avsättas för ändamålet utan att nuvarande resurser tunnas ut för de äldre årskurserna. Ungdomsrådet tillstyrker motionen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 6 december föreslå att Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. Detta får prövas som en tjänstegaranti och ska ske inom barn- och utbildningsnämndens befintliga ram. Motionen är dänned bifallen. forts. Justering Exp Utdragsbestyrkande Kf

17 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari att återremittera ärendet i avvaktan på vad som kommer att stå i regeringens vårproposition. Arbetsutskottet beslutade den 25 september förslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige ger bam- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom bam- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och får därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är därmed bifallen. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Sven-Olov Carlsson (fp) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Justering Exp Utdragsbestyrkande 'O!

18 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län. Till följd av avveckling av Kommunrorbundet Jönköpings län bildades Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län den l januari Sedan verksamheten inom kommunalförbundet startade har behov framkommit att göra vissa förändringar av förbundsordningen med hänsyn till den praktiska verksamhet som bedrivs. Förslag till ny och reviderad Förbundsordning har upprättats som kommunernas respektive fullmäktige föreslås besluta att anta senast Yttrande i ärendet har begärts från barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut att förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV/Media godkänns. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

19 Sammantr~desdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /56 19 Information om pågående ärenden Kommunstyrelsens beslut: Lämnad information godkänns. Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: l. Länkar till de politiska partierna på kommunens hemsida 2. Lediga småhustomter i Skillingaryd och Vaggeryd 3. Göta Hovrätts utslag , Vaggeryds kommun, miljö- och byggnämnden. /. Sandahls Bygg & Maskin AB, Skillingaryd avseende avstyckning 4. SM för schäferhundar, juli 2008 i Skillingaryd 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut , att förslaget till akti'vitetshus vid Fenix Kunskapscentrum lämnas ut för upphandling och senare ett antagande av entreprenör Justering Exp Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /4 20 Delgivningar Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar delges kommunstyrelsen: Redovisning av feriepraktik sommaren 2007 Justering Exp Utdragsbestyrkande

21 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /3 21 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 1. Förköpsärenden, kommunledningskontoret, Personalärenden, kommunledningskontoret, Dispositionsrätt, småhustomt, tekniska kontoret, Parkeringstillstånd, tekniska kontoret, , Tillfållig lokal trafikfåreskrift, Vägbidrag till enskild väg med statsbidrag, VA-anslutning, tekniska kontoret, Strandskyddsdispenser, miljö- och byggnämnden, och Justering Exp Uldragsbestyrkande

22 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Anmälningsärenden Kommunstyrelsens beslut: Anmälningsärendena läggs till handlingarna. l. Länsstyrelsen, beslut enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut betl detaljplan for del av kvalieret Pålen 1: 1 i Skillingaryds tätort 2. Länsstyrelsen, beslut enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut betl detaljplan för del av Lägret 1: 1 i Skillingaryds tätort 3. Jönköpings Länstrafik AB, protokoll från styrelsemöte Science Park-systemet i Jönköpings län, protokoll från styrelsemöte Science Park-systemet j Jönköpings län, protokoll från extrastämma i Ideella Föreningen 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Tekniska utskottet, protokoll Justering Exp Utdragsbestyrkande

23 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /75 23 Fråga angående förslag om rikskombiterminal till Torsvik Med anledning av att en utredning föreslår att Torsvik får en ny rikskombiterminal for godstransporter lyfter Lars-Erik Joakimson (s) frågan hur det kommer att påverka oss. Berry Lilja (s) lämnar en redogörelse i ärendet. Justering Exp Utdragsbestyrkande

24 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: - Kommunstyrelsen /75 24 Fråga angående tankar om köp av Lägerhyddan i skillingaryd Lars-Erik Joakimson (s) lyfter frågan om kommunen ska köpa Lägerhyddan i Skillingaryd. Ordförande JoJmny Wackt (kd) besvarar frågan och redogör från ett möte man haft med Försvarshistoriska museet och kultur- och fritidsnämnden. Justering Exp Utdragsbestyrkande :.::Jvv :/

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida:

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-09-08 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Ohlsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-17 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Hällsnäs konferensgård, Härryda, onsdagen

Läs mer

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-19 1 (21) Plats och tid Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 19 mars 2008,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-05-26 1 (21) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 26 maj 2003 kl. 18.30-22.20 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan 13.00-16.25

Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan 13.00-16.25 ~ KOMMUN Sammantr~desdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-20 l (25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18)

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 12 november 2008,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-04-24 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 18.30-23.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-26 1 (24) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 26 maj 2004 klockan 13.00 18.35 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd),

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2007-01-10 1 (42) ANSLAG / BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2007-01-10 1 (42) ANSLAG / BEVIS Kommunstyrelsen 2007-01-10 1 (42) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 januari 2007 klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer