KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ"

Transkript

1 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen (24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 10 oktober 2007 klockan Johnny Wackt (kd), 1:e vice ordförande Allan Ragnarsson (m) tjg. ersättare för Bengt Dahlqvist (m) Berry Lilja (s) Björn Edvinsson (s), tjg. ersättare för Kenth Williamsson (s) Malin Claesson (s) Ann-Christin Hallinder (s) Lars-Erik Joakimson (s) Stefan Ottosson (kd) Kristina Nordquist (c) Sverker Bernhardsson (c), tjg. ersättare för Sven Samuelsson (c)!ng-marie H Paulsson (m) Lennart Pettersson (m) Sven-Olov Carlsson (fp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Stig-Göran Hultsbo, enhetschef, 199 Karin Grahn och Malin Asplund, projektledare Smart Trafikant, 199 Anita Bergman (m), ej tjg. ersättare Lennart Pettersson Paragrafer , Tisdagen den 16 oktober 2007 klockan Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAG I BEVIS Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Paragrafer , Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? Rose-Marie Moberg "--- Utdragsbestyrkande

2 Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den lo oktober 2007 Johnny Wackt (kd), l:e vice ordförande Allan Ragnarsson (m), tjg. ersättare för Bengt Dahlqvist (m) Berry Lilja (s) Björn Edvinsson (s), tjg. ersättare för Kenth Williamsson (s) Malin Claesson (s) Ann-Christin Hallinder (s) Lars-Erik Joakimson (s) Stefan Ottosson (kd) Kristina Nordquist (c) Sverker Bernhardsson (c), tjg. ersättare för Sven Samuelsson (c) log-marie H Paulsson (m) Lennart Pettersson (m) Sven-Olov Carlsson (fp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Anita Bergman (m), ej tjg. ersättare Lennart Pettersson Paragrafer 201 Sekreterare Rose-Marie Moberg Ordförande Justerande ANSLAG I BEVIS Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Rose-Marie Moberg Paragrafer 201 Anslaget tas ner l Uldragsbestyrkande

3 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /340 3 Rapport från Smart-Trafikant - projekt inom Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivni ng Under våren genomfördes en enkätundersökning i Vaggeryd genom projektet Smart Trafikant, ett samarbetsprojekt mellan Jönköpings och Vaggeryds kommuner, Regionförbundet, Länstrafiken, Vägverket m fl. Syftet är att undersöka resvanor och få personer att använda andra fårdmedel än bilen för olika typer av resor, främst till och från jobbet. Urvalet har bestått av hushåll/personer i Vaggeryds samhälle med gångavstånd till järnvägsstationen och i åldersgruppen år. Totalt har 206 personer telefonintervj uats. Vid dagens sammanträde redovisar projektledare Karin Grahn och Malin Asplund resultatet av undersökningen, vilket visar bl a att: I Vaggeryd cyklar väldigt många, både till jobbet och på fritiden. 69 % använder sin cykel och 43 % använder den regelbundet till jobbet. 11 % åker kollektivt till jobbet och 36 % kan tänka sig att minska sitt bil åkande, som då framför allt ersätts av mer cykling. Det framkom också av undersökningen att man är mycket nöjda med de cykelbanor som finns. Under hösten ska samma undersökning göras i Skillingaryd. Justering Exp Utdragsbestyrkande

4 ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar: Ti llkommande ärende nr: 15. Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre 16. Fråga angående förslag om rikskombiterminal till Torsvik 17. Fråga angående tankar om inköp av Lägerhyddan i Skillingaryd Justering Exp Utdragsbestyrkande

5 m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VAGGERYDS Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /292 5 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen konfirmerar tidigare beslut om att kommunen /SocialförvaltningenlSocialnämnden ska ansöka vid två tillfällen, mars och september 2007, om medel från Kompetensstegen för personalens kompetensutveckling, i enlighet med presenterad utvecklingsplan. Regeringen har avsatt medel för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Socialnämnden har begärt att kommunstyrelsen ansöker om medel från Kompetensstegen enligt upprättat förslag. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Exp Sn, akten Utdragsbestyrkande

6 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida Kommunstyrelsen Delårsbokslut tör Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens beslut: l. Kommunstyrelsen beslutar att i fdrvaltningsberättelsen stryka stycket som börjar med "Ekonomienhetens bedömning"... och slutar med..."inom nämnden". 2. En redovisning av årsarbetstiden ska läggas till i personalberättelsen. 3. I övrigt delges kommunfullmäktige nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar enligt följande med anledning av redovisat delårsbokslut: Nämnderna har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar och det regelverk som kommunfullmäktige beslutade och De kommunala bolagen ansvarar fdr att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett. Delårsbokslut fdr Vaggeryds kommun och kommunkoncem per har upprättats for kommunstyrelsens antagande. Delårsbokslutet pekar på att skatteutfallet blir bättre än budgeterat. Alla nämnder och styrelser, förutom socialnämnden, visar följsamhet mot budget. Kommundirektören redogör fdr delårsbokslutet. forts. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att: Kommunstyrelsen beslutar att i förvaltningsberättelsen stryka stycket som börjar med "Ekonomienhetens bedömning"... och slutar med..."inom nämnden". I övrigt delges kommunfullmäktige nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunfullmäktige beslutar enligt föuande med anledning av redovisat delårsbokslut: Nämnderna har det fulla ansvaret får att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar och det regelverk som kommunfullmäktige beslutade och De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett. Yrkanden Berry Lilja (s) kommenterar socialnämndens delårsbokslut och yrkar bifall till arbetsutskottets fårslag. Sven-Olov Carlsson (fp) yrkar att årsarbetstiden ska redovisas i personalberättelsen. I övrigt yrkar han bifall till arbetsutskottets förslag. Stefan Ottosson (kd), Kristina Nordquist (c) och Allan Ragnarsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer fårst proposition på arbetsutskottets förslag och firmer det antaget. Härefter ställer ordföranden proposition på Sven-Olov Carlssons tilläggsyrkande om att årsarbetstiden redovisas i personalberättelsen och finner det antaget. Justering Exp Utd ragsbestyrkande

8 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /141 8 Budget 2008 för kommunstyrelsens verksamhet Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen godkänner och överlämnar kommunledningskontorets förslag till driftbudget till budgetberedningen. 2. Vidare överlämnas kommunledningskontorets förslag till investeringsbudget inklusive "Tillbyggnad Skillingehus" och "Digitala skyltar E4" till budgetberedningen. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut gällande driftbudgeten till förmån för eget yrkande. Föreligger kommunledningskontorets förslag till driftbudget för kommunstyrelsen år 2008 i enlighet med de ekonomiska ramar som lämnats samt den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för 2008 med objekt inlagda. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att: Kommunstyrelsen beslutar att till budgetberedningen överlämna: Förslag till driftbudget enligt kommunledningskontorets förslag. Förslag till investeringsbudget enligt kommunledningskontorets förslag till investeringsbudget med undantag av "Tillbyggnad Skillingehus" och "Digitala skyltar E4" som flyttas från den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten. Kommundirektören redogör för förslaget som innebär en budgetram för drift på totalt tkr samt en investeringsbudget på tkr. Yrkanden Berry Lilja (s) framför att sammanställningen över utvecklingsprojekten innehåller delar som egentligen ska ligga under drift och att projekten i sammanställningen bör vara tidsatta. Berry Lilja yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till drift- och investeringsbudget. forts. Justering Exp Budgetberedningen,

9 W KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dnr Sida Kommunstyrelsen /141 9 Ing-Marie H Paulsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och instämmer att utvecklingsprojekten bör vara tidsatta. Sven-Olov Carlsson (fp) och K1istina Nordquist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag beträffande driftbudgeten och att förslaget till investeringsbudget inkl. "Tillbyggnad Skillingehus" och "Digitala skyltar E4" överlämnas till budgetberedningen. Propositionsordning Ordföranden meddelar följande propositionsordning l. Driftbudget 2. Investeringsbudget 1. Driftbudget Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. 2. Investeringsbudget Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Sven-Olov Carlssons yrkande och finner att Sven-Olov Carlssons yrkande antas. Justering Exp Uldragsbeslyrkande

10 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Förtjänsttecken 2007 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete i kommunens tjänst utdela förtjänsttecken till de i bilagd förteckning uppräknade. Arets förtjänsttecken ska utdelas till anställda som innehaft tjänst i 25 år och förtroendevalda som innehaft uppdrag i kommunen i minst 20 år. Kommunledningskontoret har i samråd med övriga förvaltningar upprättat en redovisning av anställda och förtroendevalda som är kvalificerade för förtjänsttecken, separat handling. Partigrupperna har uppmanats att bland sina förtroendevalda undersöka om det finns flera som innehaft uppdrag i minst 20 år. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete i kommunens tjänst utdela förtjänsttecken till de i bilagd förteckning uppräknade. Justering Exp Utdragsbestyrkande Delges Kf, akten

11 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /98 11 Handlingsplan - extraordinära händelser och Skyddsanalys - extraordinära händelser Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Skyddsanalys - extraordinära händelser. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan - extraordinära händelser. Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommunen ta fram en Handlingsplan. Även en Skyddsanalys ska tas fram som ligger till grund för Handlingsplanen. Räddningstjänsten har översänt upprättat förslag till Handlingsplan extraordinära händelser att antas av kommunfullmäktige samt Skyddsananlys - extraordinära händelser att antas av kommunstyrelsen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå att 1. Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Skyddsanalys - extraordinära händelser 2. Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan - extraordinära händelser. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Räddningstjänsten, Kf, akten Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /54 12 Socialnämndens reglemente Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: l. Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till reglemente för socialnämnden. 2. I en framtida revidering av nämndernas reglementen bör rubriker och texter likställas mellan dessa. Socialnämnden har överlämnat förslag till reviderat reglemente för kommunfullmäktiges antagande. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att l. Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till reglemente för socialnämnden. 2. I en framtida revidering av nämndernas reglementen bör rubriker och texter likställas mellan dessa. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen Medborgarmotion - Väntkur vid busshållplats i Bondstorp Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: l. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska kontoret att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen iordningställa en busskur i Bondstorp för skolungdomar. Åtgärden genomförs under Motionen är därmed bifallen. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att någon form av busskur anordnas i Bondstorp för de skolungdomar som måste vänta på buss till Vaggeryd. Man tycker att kuren bör vara av sådant slag att den i minsta möjliga mån "stör" intilliggande bostäder och föreslår en modell huvudsakligen i genomskinligt material. Yttrande över motionen har begärts från tekniska utskottet och barn- och utbildningsnämnden. Tekniska utskottet är enligt beslut beredda att utföra arbetet om medel anvisas och markfrågan går att lösa. Barn- och utbildningsnämnden uttalar i beslut att det är väl motiverat med en busskur vid hållplatsen i Bondstorp. Av ekonomiska skäl kan dock en sådan åtgärd inte genomföras förrän Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska kontoret att i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen iordningställa en busskur i Bondstorp för skolungdomar. Åtgärden genomförs under Motionen är därmed bifallen. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

14 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Ny parkering och angöring till Fågelfors förskola Kommunstyrelsens beslut: Tekniska utskottets begäran om en ökad ram med ca kronor i investeringsbudgeten för 2008 till parkering, för att försörja skola och sporthall samt fömyat område mellan Skolgatan och lågstadiet överlämnas till budgetberedningen. I samband med byggnation av ny sport- och simhall på Fågelforsskolans östra sida kommer ett antal parkeringsplatser att försvinna. Enligt förslag från stadsarkitekten ersätts dessa platser genom en utökning och ombyggnation av den befintliga parkeringsplatsen söder om Fågelfors förskola. Denna parkeringsplats inrymmer även en angöringsplats till förskolan. Beräknad kostnad uppgår till kr vilken inte inryms i befintlig gatubyggnadsbudget. Stadsarkitekten har även fömyat skolområdet mellan Skolgatan och lågstadiet, inte heller denna kostnad ca kr ryms i gatuinvesteringen. Tekniska kontoret anser att framtaget förslag, tillsammans med tekniska utskottets tidigare beslut om parkeringsplatser på Skolgatan, tillgodoser behovet av parkeringsplatser i området. Ärendets tidigare handläggning Tekniska utskottet beslutade den 9 maj föreslå att kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för den nya utökade bilparkeringen och cykelparkeringen vid lågstadiebyggnaden, i enlighet med stadsarkitektens förslag, får finansieras inom kontot för nybyggnation av sporthall i Skillingaryd. Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni att återremittera ärendet till tekniska utskottet för att hantera helheten och återkomma med en ny finansieringslösning. forts. Justering Exp Budgetberedningen, akten Utdragsbestyrkande

15 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen / Tekniska utskottet begär i beslut om en ökad ram med ca kronor i investeringsbudgeten för 2008 till parkering för att försörja skola och sporthall samt förnyat område mellan Skolgatan och lågstadiet. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) kommenterar ärendet. Stefan Ottosson (kd) yrkar att ärendet överlämnas till budgetberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Ottossons yrkande och finner det antaget. Justering Exp Utdragsbestyrkande

16 W KOMMUN Sammanträdesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Motion - En Läsa-skriva-räkna-garanti Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och får därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är dänned bifallen. Folkpartiets fullmäktigegrupp har genom Thore Ohlsson inlämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. En Läsa-skriva-räkna-garanti skulle enligt förslaget stärka barnens rätt till extra hjälp redan i dagisåldern och sedan som skolelev för att klara studierna och tydliggöra barn/elevers och föräldrars rättigheter. Yttrande över motionen har begärts från barn- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker att garantier införs under förutsättning att riktade resurser kan avsättas för ändamålet utan att nuvarande resurser tunnas ut för de äldre årskurserna. Ungdomsrådet tillstyrker motionen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 6 december föreslå att Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. Detta får prövas som en tjänstegaranti och ska ske inom barn- och utbildningsnämndens befintliga ram. Motionen är dänned bifallen. forts. Justering Exp Utdragsbestyrkande Kf

17 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari att återremittera ärendet i avvaktan på vad som kommer att stå i regeringens vårproposition. Arbetsutskottet beslutade den 25 september förslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige ger bam- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom bam- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och får därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är därmed bifallen. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Sven-Olov Carlsson (fp) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Justering Exp Utdragsbestyrkande 'O!

18 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län. Till följd av avveckling av Kommunrorbundet Jönköpings län bildades Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län den l januari Sedan verksamheten inom kommunalförbundet startade har behov framkommit att göra vissa förändringar av förbundsordningen med hänsyn till den praktiska verksamhet som bedrivs. Förslag till ny och reviderad Förbundsordning har upprättats som kommunernas respektive fullmäktige föreslås besluta att anta senast Yttrande i ärendet har begärts från barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut att förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV/Media godkänns. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län. Kommundirektören föredrar ärendet. Justering Exp Kf Utdragsbestyrkande

19 Sammantr~desdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /56 19 Information om pågående ärenden Kommunstyrelsens beslut: Lämnad information godkänns. Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: l. Länkar till de politiska partierna på kommunens hemsida 2. Lediga småhustomter i Skillingaryd och Vaggeryd 3. Göta Hovrätts utslag , Vaggeryds kommun, miljö- och byggnämnden. /. Sandahls Bygg & Maskin AB, Skillingaryd avseende avstyckning 4. SM för schäferhundar, juli 2008 i Skillingaryd 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut , att förslaget till akti'vitetshus vid Fenix Kunskapscentrum lämnas ut för upphandling och senare ett antagande av entreprenör Justering Exp Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /4 20 Delgivningar Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar delges kommunstyrelsen: Redovisning av feriepraktik sommaren 2007 Justering Exp Utdragsbestyrkande

21 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /3 21 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 1. Förköpsärenden, kommunledningskontoret, Personalärenden, kommunledningskontoret, Dispositionsrätt, småhustomt, tekniska kontoret, Parkeringstillstånd, tekniska kontoret, , Tillfållig lokal trafikfåreskrift, Vägbidrag till enskild väg med statsbidrag, VA-anslutning, tekniska kontoret, Strandskyddsdispenser, miljö- och byggnämnden, och Justering Exp Uldragsbestyrkande

22 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Anmälningsärenden Kommunstyrelsens beslut: Anmälningsärendena läggs till handlingarna. l. Länsstyrelsen, beslut enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut betl detaljplan for del av kvalieret Pålen 1: 1 i Skillingaryds tätort 2. Länsstyrelsen, beslut enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut betl detaljplan för del av Lägret 1: 1 i Skillingaryds tätort 3. Jönköpings Länstrafik AB, protokoll från styrelsemöte Science Park-systemet i Jönköpings län, protokoll från styrelsemöte Science Park-systemet j Jönköpings län, protokoll från extrastämma i Ideella Föreningen 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Tekniska utskottet, protokoll Justering Exp Utdragsbestyrkande

23 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /75 23 Fråga angående förslag om rikskombiterminal till Torsvik Med anledning av att en utredning föreslår att Torsvik får en ny rikskombiterminal for godstransporter lyfter Lars-Erik Joakimson (s) frågan hur det kommer att påverka oss. Berry Lilja (s) lämnar en redogörelse i ärendet. Justering Exp Utdragsbestyrkande

24 Sammanträdesdatum: Dnr Sida: - Kommunstyrelsen /75 24 Fråga angående tankar om köp av Lägerhyddan i skillingaryd Lars-Erik Joakimson (s) lyfter frågan om kommunen ska köpa Lägerhyddan i Skillingaryd. Ordförande JoJmny Wackt (kd) besvarar frågan och redogör från ett möte man haft med Försvarshistoriska museet och kultur- och fritidsnämnden. Justering Exp Utdragsbestyrkande :.::Jvv :/

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17)

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 augusti 2005 klockan 15.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Kristina Nordquist (c), ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14)

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) Plats och tid Centrumlokalema, Vaggeryd, måndagen den 31 mars 2008 klockan 18.30-20.25 Beslutande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-03-02 1 (23) Plats och tid WissWood AB, Hok, onsdagen den 2 mars 2005 klockan 15.00-16.25, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Hok/Svenarumsområdet Beslutande Bengt Dahlqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida:

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMMU. Samm anträdesdatum : Sida: Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 5 mars 2008 klockan 14.00-17.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMMU. Samm anträdesdatum : Sida: Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 5 mars 2008 klockan 14.00-17. l@] VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMMU Samm anträdesdatum : Sida: Kommunstyrelsen 2008-03-05 I (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-03-27 1 (4) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 27 mars 2006 klockan 18.30-19.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Stig-Göran Hultsbo, avdelningschef

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 29 november 2004 klockan 17.30-23.40 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-09-08 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Ohlsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-05-14 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 14 maj 2013 klockan 14.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2004-09-09 1 (10) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus 2004-09-09 kl. 14.00 16.00 Beslutande Thore Ohlsson, ordförande (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-17 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Hällsnäs konferensgård, Härryda, onsdagen

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan 13.00-16.25

Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan 13.00-16.25 ~ KOMMUN Sammantr~desdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-20 l (25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-19 1 (21) Plats och tid Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 19 mars 2008,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida:

~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-18 I (3 I) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 18 juni 2008,

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-05-26 1 (21) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 26 maj 2003 kl. 18.30-22.20 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer