Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret, Skillingaryd"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c), 1:e vice ordförande Berry Lilja, (s) Kenth Williamsson (s) Björn Edvinsson (s), 41-47, Lars-Erik Joakimson (s) Monica Sporrong (s) Erling Andersson (kd) Johnny Wackt (kd) Maritha Bengtsson (kd) Mats Jonsson (c), tjg ersättare för Sven Samuelsson (c) Sven-Olov Carlsson (fp) Kajsa Carlsson (mp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Jessica Alaniesse Karlsson, informatör Utses att justera Kajsa Carlsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 11 april 2006 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Kajsa Carlsson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsen Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2005 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern Kommunstyrelsens arbetsutskott , 40 Årsredovisning och bokslut för Vaggeryds kommun och kommunkoncern avseende verksamhetsåret 2005 har upprättats för kommunstyrelsens antagande. Noteras att årsredovisningen inte är riktigt komplett avseende koncernuppgifterna. Till årsredovisningen finns ett miljöbokslut redovisat. Miljöbokslutet ska ses som en process och inte som ett bokslut som avstannar Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunens egna kapital ökade med 11 mkr under Det ekonomiska resultatet blev därmed avsevärt bättre än föregående år då kommunen redovisade en förlust med 2,9 mkr. Verksamheternas ekonomiska resultat blev 0,7 mkr bättre än budgeterat. Det innebär att budgetföljsamheten hos nämnder och styrelser blivit avsevärt bättre 2005 än föregående år då nämnderna hade 11 mkr i underskott. Soliditeten var oförändrat 39 % vid årsskiftet 2005/2006. Jämfört med riksgenomsnittet av svenska kommuner är soliditeten fortfarande hög. Dock är den klart lägre än kommunens långsiktiga målsättning som är 50 %. Under året investerade kommunen brutto för 56 mkr. Nettoinvesteringen slutade på 41 mkr. Den största investeringsutgiften 2005 var planskildheten i Skillingaryd vars kommunala del utgjorde 10 mkr Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna och fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen enligt bokslut för verksamhetsåret 2005, samt att överlämna bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. forts. Kf

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 41 Kommundirektören redogör för årsredovisningen. Ärendet har behandlats i centrala samverksansgruppen Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar fastställa resultat- och balansräkning för Vaggeryds kommun för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret Kf

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Framställan om tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 39 Integrationsverket önskar teckna en tillfällig och särskild överenskommelse med kommunen om introduktionsplatser för år Överenskommelsen är ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om mottagande av flyktingar som kommunen tecknat med Integrationsverket. Kommundirektören föredrar ärendet. Ärendet har behandlats i GGVV-gruppen, där det framgick att alla kommunerna var tveksamma till att teckna överenskommelse om ett utökat mottagande av flyktingar. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och konstaterar att Vaggeryds kommun tar emot fler flyktingar än som finns avtalat och anser därmed att vi tar vårt ansvar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att inte teckna överenskommelse om ett utökat mottagande av flyktingar. Kommunstyrelsen , 42 Kommundirektören föredrar ärendet och föreslår att beslutet kompletteras med att vi för närvarande inte ska teckna avtal om ett utökat mottagande. Om vi ändå kommer upp i antal genom frivillig inflyttning kan vi ev. retroaktivt teckna avtal. forts. Integrationsverket, akten

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Yrkanden Erling Andersson (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att vi för närvarande inte tecknar avtal om ett utökat mottagande. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med den ändringen att vi för närvarande inte tecknar avtal om ett utökat mottagande. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte teckna överenskommelse om ett utökat mottagande av flyktingar. Integrationsverket, akten

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Remiss utredningen Försvar i förvar Kommunstyrelsens arbetsutskott , 41 Vaggeryds kommun har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerade utredning som behandlar det kalla krigets kulturarv och Sveriges gömda museer. I regleringsbrev för år 2005 gav regeringen Statens försvarshistoriska museer (SMN), Statens maritima museer (SMM) samt Fortifikationsverket (FortV) i ett likalydande uppdrag att redovisa konkreta förslag avseende bevarande av valda delar av det svenska försvarets kulturarv. Uppdraget skulle utföras gemensamt med Försvarsmakten. Vaggeryds kommuns intresse av utredningen gäller i första hand det avsnitt som behandlar Regementsheden med anor från 1600-talets första hälft. Delar av lägerplatsen är statligt byggnadsminne sedan Ingen form av museal eller annan historisk verksamhet förekommer i dag på heden. Utredningen anser att man bör utreda möjligheterna att på sikt inrätta någon form av aktiv utåtriktad verksamhet på heden för att bevara den unika byggnationen i sitt ursprungliga skick. Det noteras också att läget nära E 4:an ger stora möjligheter för ett bra publikunderlag. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Ordförande Bengt Dahlqvist (m) vill att man pekar på en utveckling av museiverksamheten vid Lägret i Skillingaryd. Förutsättningarna att skapa en attraktiv museiverksamhet är goda. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen noterar med tillfredsställelse utredningens förslag om att tillskapa någon form av utåtriktad verksamhet i det aktuella området som utgör ett väl bevarandevärt kulturarv. Man vill peka på en utveckling av museiverksamheten som en möjlighet att förstärka kulturarvet. forts. Utbildnings- och kulturdepartementet, akten

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 43 Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. Utbildnings- och kulturdepartementet, akten

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om bidrag till lägerverksamhet i maj/juni 2006 Föreningen Tjernobylbarnens vänner Kommunstyrelsens arbetsutskott , 42 Tjernobylbarnens vänner ansöker i skrivelse om bidrag, för att kunna driva ett planerat läger under veckorna 21, 22 och på Ungdomsgården Långserum i Hok för skadade barn från Ukraina (Tjernobylområdet). Den beräknade kostnaden för lägerverksamheten är ca kronor. Kostnaden innefattar resa tur och retur Ukraina Sverige, visumkostnad, försäkring, uppehälle och aktiviteter i samband med vistelsen. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag om kr till Tjernobylbarnens resa. Kristina Nordquist (c) och Erling Andersson (kd) tillstyrker Berry Liljas yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på Berry Liljas yrkande och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beviljar kr till föreningen Tjernobylbarnens vänner som ett bidrag till Tjernobylbarnens resa. - Finansiering får ske genom kommunstyrelsens driftbudget forts. Föreningen Tjernobylbarnens vänner, ekonomi, klk, akten

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 44 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beviljar kr till föreningen Tjernobylbarnens vänner som ett bidrag till Tjernobylbarnens resa. - Finansiering får ske genom kommunstyrelsens driftbudget Föreningen Tjernobylbarnens vänner, ekonomi, klk, akten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Granskning av delårsrapport ändring av redovisningstiden Kommunstyrelsens arbetsutskott , 43 Kommunrevisionen föreslår i skrivelse daterad att kommunfullmäktiges behandling av delårsrapporten ändras till september månad. Man anser att detta är möjligt genom att upprätta delårsbokslutet den sista juli. Yttrande över förslaget har begärts in från förvaltningarna. Av svaren framgår sammanfattningsvis att de flesta förvaltningarna föredrar nuvarande ordning med delårsbokslut per 31 augusti. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att nuvarande ordning rekommenderas, med motiveringen att nämnderna har det fulla ansvaret att följa verksamheten och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att nå budgetbalans. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen rekommenderar nuvarande ordning, med motiveringen att nämnderna har det fulla ansvaret att följa verksamheten och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att nå budgetbalans. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och kvaliteten vid en tidigareläggning av delårsbokslutet skulle påverkas negativt enligt förvaltningarna. Kommunstyrelsen , 45 Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunrevisionen, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Ersättning för minskad försäljning på grund av ombyggnation av stationsområdet i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 45 På grund av ombyggnation av stationsområdet i Skillingaryd har omsättningen för Elkes Tips & Toto AB gått ner, varför de begär ersättning för detta. Kommunen har ett ansvar för att man ska kunna ta sig till butikerna. Överläggningar med bolaget har ägt rum, där man enats om att kommunen ersätter bolaget med kronor. Kommundirektören föredrar ärendet. Noteras att Elkes Tips & Toto regelbundet lämnat in redovisning av läget under ombyggnadstiden. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att Vaggeryds kommun ersätter Elkes Tips & Toto AB med kronor för minskad omsättning, på grund av den långa ombyggnadstiden av stationsområdet i Skillingaryd med bl.a. tillfällig flyttning av perrongen för persontrafiken. - Kostnaden får belasta kommunstyrelsens budget för Kommunstyrelsen , 46 Kommundirektören föredrar ärendet. forts. Elkes Tips & Toto AB, Klk, ekonomi, akten

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att Vaggeryds kommun ersätter Elkes Tips & Toto AB med kronor för minskad omsättning, på grund av den långa ombyggnadstiden av stationsområdet i Skillingaryd med bl.a. tillfällig flyttning av perrongen för persontrafiken. - Kostnaden får belasta kommunstyrelsens budget för Elkes Tips & Toto AB, Klk, ekonomi, akten

13 S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Ägardirektiv till bolagen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 46 Kommunstyrelsen har att lämna ägardirektiv till ombudet inför bolagsstämma med Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB och Vaggeryds Energi AB. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och konstaterar att det ägardirektiv som upprättades till VSBo föregående år gäller även för Beträffande ägardirektiv till Vaggeryds Energi AB hänvisar man till de gemensamma ägardirektiv för bolagen som kommunfullmäktige antog Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen lämnar inget nytt ägardirektiv till Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB, utan hänvisar till de gemensamma ägardirektiv för bolagen som kommunfullmäktige antog och det ägardirektiv som upprättades till bolaget föregående år. - För Vaggeryds Energi AB hänvisar kommunstyrelsen till de gemensamma ägardirektiv för bolagen som kommunfullmäktige antog Kommunstyrelsen , 47 Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. Ombudet, akten

14 Kommunstyrelsen Dnr Kommunal borgen för lån Vaggeryds Energi AB Kommunstyrelsen , 48 Arbetsutskottet beslutade att godkänna kommunal borgen för lån upptaget hos FöreningsSparbanken om 20 mkr för Vaggeryds Energi AB. Då lånet hos FöreningsSparbanken nu ska skrivas om har det konstaterats att arbetsutskottet inte har delegation att ta beslut om kommunal borgen för lån till Vaggeryds Energi AB. Kommunstyrelsen måste därför ta beslut i ärendet. På grund av jäv deltar inte Björn Edvinsson (s) i handläggningen av detta ärende. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner kommunal borgen för lån upptaget hos FöreningsSparbanken om 20 mkr för Vaggeryds Energi AB. Vaggeryds Energi AB, FöreningsSparbanken, akten

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Detaljplanuppdrag för fastigheterna Götastrand 1:6 och Skogslund 5 i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 57 Kommunstyrelsen gav miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Götastrand 1:9 i Vaggeryd. En ny detaljplan för bostadsändamål för Götastrand 1:6 och Skogslund 5 i Vaggeryd behöver också genomföras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att utvidga uppdraget till miljö- och byggnämnden att även omfatta Götastrand 1:6 och Skogslund 5 i Vaggeryd. Kommunstyrelsen , 49 Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. MBN, akten

16 Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca m 2 och option för köp av m 2 av fastigheten Båramo 1:7 i Skillingaryd Kommunstyrelsen , 50 Kommunstyrelsen godkände avtal med Sölvesborgs Trading avseende överlåtelse av mark och option för köp av mark på fastigheten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. Överläggningar med bolaget har ägt rum där man kommit överens om ett markbyte, vilket innebär att kommunen överlåter mark och option till bolaget på fastigheten Båramo 1:7 i stället. Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott , där kommunledningskontoret fick i uppdrag att upprätta ett köpekontrakt med bolaget enligt överenskommelsen. Kommundirektören föredrar ärendet. Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Sölvesborgs Trading, Box 63, Sölvesborg avseende överlåtelse av mark på fastigheten Båramo 1:7 i Skillingaryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca m 2 av fastigheten Båramo 1:7 i Skillingaryd. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd fastighetsbildning avviker från angivna m 2, ska priset korrigeras efter priset 27:-/m 2. Vidare erhåller köparen option för köp av ytterligare m 2 av fastigheten Båramo 1:7. Rätten gäller två år räknat från Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och Sölvesborgs Trading, Box 63, Sölvesborg avseende överlåtelse av ca m 2 mark på fastigheten Båramo 1:7 i Skillingaryd. forts. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal,metria+kop avtal, akten

17 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner vidare att köparen erhåller option för köp av ytterligare m 2 av fastigheten Båramo 1:7. Rätten gäller två år räknat från Avtalet ersätter därmed tidigare upprättat köpekontrakt avseende överlåtelse av mark och option för köp av mark på fastigheten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal,metria+kop avtal, akten

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Finansiering av energisparåtgärder på Movalla och Vaggeryds Idrottsplats Kommunstyrelsens arbetsutskott , 52 Energianalyser har utförts för idrottsplatserna i Skillingaryd och Vaggeryd. Vidare har åtgärdsförslag lämnats, för att nedbringa energiförbrukning och därmed kostnaderna för de båda anläggningarna. Kostnaderna för en förändring av energisystem från det nuvarande med direktverkande el till bl.a. fjärrvärme uppgår till 1 mkr för vardera Movalla och Vaggeryds Idrottsplats. Till detta kommer 200 tkr för projektering. Möjlighet finns att erhålla statligt bidrag för konvertering/energieffektivisering på upp till 30 % av entreprenadkostnaden under Bidraget omfattar inte projekteringskostnader. Kultur- och fritidsnämnden framför en begäran till kommunstyrelsen att 2,2 mkr ställs till nämndens förfogande för att kunna genomföra de föreslagna energisparåtgärderna. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att utlämna ett ränte- och amorteringsfritt lån till vardera stiftelsen Movalla och stiftelsen Vaggeryds Idrottsplats om 1 mkr. Från summa lån 2 mkr ska avräknas statsbidraget som erhålles efter det att projekteringskostnaden har kostnadstäckts. forts. Kf

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 51 Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att utlämna ett ränte- och amorteringsfritt lån till vardera stiftelsen Movalla och stiftelsen Vaggeryds Idrottsplats om 1 mkr. Från summa lån 2 mkr ska avräknas statsbidraget som erhålles efter det att projekteringskostnaden har kostnadstäckts. Kf

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Förslag till nya engångsavgifter för nyanslutningar till elnätet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 53 Föreligger förslag från Vaggeryds Elverk om förändrade engångsavgifter för nyanslutningar av kunder till elnätet att gälla fr.o.m Som exempel höjs avgiften för en villakund från dagens kr till kr exkl. moms, vilket innebär en höjning med ca 25 %. Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att engångsavgifterna för nyanslutningar till elnätet höjs med 8 % per år under en treårsperiod. Ordförande Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringen att datumet för första höjningen blir och därefter vid respektive årsskifte. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag med Bengt Dahlqvists ändringsyrkande och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att engångsavgifterna för nyanslutningar till elnätet höjs med 8 % per år under en treårsperiod med första höjningen och därefter vid respektive årsskifte. forts. Kf

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 52 Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att engångsavgifterna för nyanslutningar till elnätet höjs med 8 % per år under en treårsperiod med första höjningen och därefter vid respektive årsskifte. Kf

22 Kommunstyrelsen Dnr Ny bolagsordning för Vaggeryds Energi AB Kommunstyrelsen , 53 Förslag till ny bolagsordning för Vaggeryds Energi AB har upprättats, för kommunfullmäktiges godkännande. Kommundirektören föredrar ärendet och föreslår att äga fastigheter och aktier ska finnas kvar under 3. Förändringar som skett jämfört med tidigare bolagsordning är: - Utökning av bolagets verksamhet med bredbandstjänster och administrativa tjänster - Anpassning till nya aktiebolagslagen - Främst tagit med det som är obligatoriskt i en bolagsordning och därmed hänvisat vissa andra frågor till att dokumenteras i ägardirektiv - Möjliggjort för eventuellt framtida ökat aktiekapital Under kommunstyrelsens behandling av ärendet noteras att 13 saknas i bolagsordningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till ny bolagsordning för Vaggeryds Energi AB med ändringen att äga fastigheter och aktier under 3 kvarstår. Kf

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Medborgarmotion Dagcenter för föreningar av olika slag Kommunstyrelsens arbetsutskott , 55 En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att kommunen anordnar ett dagcenter, en mötesplats i Skillingaryd för föreningar av olika slag. Yttrande över motionen har begärts från socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden gör bedömningen att de organisationer som ingår i nämndens verksamhetsområde för närvarande inte har något större behov av de lokaler som avses i motionen, varför nämnden för sin del föreslår att motionen avslås. Kultur- och fritidsnämnden uttalar att skulle frågan om ett markförvärv av det aktuella området komma på tal, kan ärendet få nya infallsvinklar som gör den intressant ur i första hand ett kulturpolitiskt perspektiv. Socialnämnden uttalar att man inte har för avsikt att engagera sig i ny verksamhet i lokaler man nyss lämnat. Ur socialnämndens synvinkel finns inte några hinder för att lokalerna används till annan verksamhet. Vidare uttalar socialnämnden att man inte har några ekonomiska medel avsatta för den typ av verksamhet som motionären förespråkar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige avslår motionen med stöd av kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens yttranden. forts. Kf

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 54 Under kommunstyrelsens behandling av ärendet diskuteras den allmänna ordningen för medborgarmotioner. Noteras att kommunfullmäktiges presidie uppmanas att komma med en utvärdering av systemet med medborgarförslag/motion. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige avslår motionen med stöd av kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens yttranden. Kf

25 Kommunstyrelsen Dnr Information om pågående ärenden Kommunstyrelsen , 55 Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 1. Rekryteringen av personalchef 24 sökanden finns till tjänsten. Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 10 maj. 2. Flyttningsnetto mellan kommuner och län Ny kommunbroschyr på engelska 4. Kommunens deltagande i Emigrantmässan i Holland Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

26 Kommunstyrelsen Dnr Delgivningar Kommunstyrelsen , 56 Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 1. Minnesanteckningar från möte med presidierna i länets kommunstyrelser i Tranås om Captive för länets kommuner 2. Redogörelse för skuldsaneringsverksamheten Hästverksamhet som näring. Rapport från samarbetsprojektet mellan Jönköping Vaggeryds Travsällskap, Vaggeryds kommun och Länsstyrelsen i Jönköping Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

27 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen , 57 Följande delegationsbeslut föreligger för anmälan enligt av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning. 1. Förköpsärenden, kommunledningskontoret, Personalärenden, kommunledningskontoret, Granneyttrande, kommunledningskontoret, Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, Strandskyddsdispenser, miljö- och byggnämnden, Dispositionsrätt, småhustomt, tekniska kontoret, Parkeringstillstånd, tekniska kontoret, Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

28 Kommunstyrelsen Dnr Anmälningsärenden Kommunstyrelsen , Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Tekniska utskottet, protokoll Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer