Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik Nordin (C) Tony Andersson (M) Björn Hellquist (FP) Maritza Villanueva Contreras (V) Viktor Bengtsson (KD) Anita Hellstrand, ersättare (C) Helene Olofsson, kanslisekreterare Katarina Johansson Borg, utredningssekr Stig Fagerström, kommunchef Hans Jonsson, ekonom 27 Lars Backlund 28 Kitty Sahlén 28 Agneta Lindskog, ekonomichef 27 och 30 Utses att justera Anders Rydahl (S), Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag 4 februari 2010 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Helene Olofsson, kanslisekreterare Anders Rydahl (S), justerare Björn Hellquist (FP), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Helene Olofsson

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 2 februari 2010 Preliminärt bokslut information 27 Projekt Ungdomar till studier och arbete information 28 Räntevillkor för lån till Timrå Vatten AB 29 Redovisning av personalavveckling 30 Centraliserad samordning av kopiatorer/skrivare anslutna till kommunens nätverk 31 Uppföljning av intern kontroll 2009, Näringslivskontoret 32 Uppföljning av intern kontroll Kommunledningskontoret 33 Plan för granskning av intern kontroll Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 34 Solarieverksamhet i kommunal regi anmälan 35 Laglighetsprövning enl. kommunallagen målnr anmälan 36 Delegationsbeslut - kommunchefen anmälan 37 Delegationsbeslut över förköpsärenden perioden anmälan 38 Ekonomichefens delegationsbeslut anmälan 39 Bergeforsens kraft ABs planer att uppföra en ny vattenväg (utskov) vid Bergeforsens kraftverk i Indalsälven, synpunkter från Naturskyddsföreningen Timrå anmälan 40 Anmälan av informationsärenden 41 Underrättelse vid samråd Ändring av detaljplan för bebyggelse vid Vedlastarvägen på Åstön 42

3 Protokoll 3 27 Preliminärt bokslut - information Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ekonom Hans Jonsson informerade om preliminärt bokslut 2009.

4 Protokoll 4 28 Projekt - Ungdomar till studier och arbete - information Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Lars Backlund, arbetsmarknadsenheten, och Kitty Sahlén, rektor komvux, informerade om projekt ungdomar till studier och arbete.

5 Protokoll 5 29 Räntevillkor för lån till Timrå Vatten AB Dnr KS/2009:291 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Räntevillkor för perioden 1 januari 2010 till 30 juni 2010 för Timrå kommuns lån till Timrå Vatten AB är de villkor som fastställdes i överlåtelseavtalet från juni 2004, punkt 3:3. När Timrå Vatten AB (TVAB) 2004 övertog anläggningar för vatten- och avloppshantering från Timrå kommun, fick bolaget ett lån från kommunen på 46,5 mnkr för att kunna betala köpeskillingen. Räntevillkor enligt överlåtelseavtalet (punkt 3:3) är SWAP 5 år +0,25 procentenheter per den 15 december året före respektive år, med fastställelse av räntan för ett år i sänder. I avtal om ändrade lånevillkor från oktober 2005 fastställdes räntan till 3,71 % under perioden 1 januari 2005 till 31 december I februari 2008 fastställde kommunfullmäktige, på begäran av TVAB, räntan för perioden 1 januari 2008 till 31 december 2009 till kommunens genomsnittliga långfristiga låneränta per den 15 december 2007 med tillägg för 0,25 procentenheter, dvs. 4,38 %. Enligt överlåtelseavtalet från juni 2004 löper lånet till 30 juni Kommunledningskontoret föreslår nu att TVAB för perioden 1 januari 2010 till 30 juni 2010 ska betala ränta på lånet i enlighet med överlåtelseavtalet från juni 2004, punkt 3:3, dvs. 3,1 %. Protokollsutdrag till Timrå Vatten AB Kommunledningskontoret Exp / 2010

6 Protokoll 6 30 Redovisning av personalavveckling Dnr KS/2010:4 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Redovisningen läggs till handlingarna I samband med att kommunstyrelsen behandlade den ekonomiska periodrapporten per den 31 maj 2009 (KS 197, ) beslutades att uppdra till styrelse och nämnder att, första gången senast den 15 september och sedan i samband med varje periodrapport, redovisa arbetet med att avveckla personal och ekonomisk effekt av detta, antalet ingångna avtal om avgångsersättning enligt beslut KS 241 den 17 oktober 2008, ekonomisk effekt och hur dessa tjänster hanterats i organisationen samt hur återbesättning av övriga avgångar hanterats. Den 8 december 2009 ( 337) beslutade kommunstyrelsen att, trots att det inte upprättas någon periodrapport per den 31 december 2009, ska ändå redovisning av personalavveckling ske. s tidigare behandling KS , KS , KS Protokollsutdrag till Samtliga nämnder Kommunledningskontoret Exp / 2010

7 Protokoll 7 31 Centraliserad samordning av kopiatorer/skrivare anslutna till kommunens nätverk Dnr KS/2010:18 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Inköp/hyra av kopiatorer samt skrivare skall utföras av Samhälls- och serviceenheten efter samråd med brukaren. Timrå kommun har idag en decentraliserad handläggning av kopiatorer och skrivare, dvs att förvaltningarna själva köper/hyr sina kopiatorer. Detta har medfört att Timrå kommun inte har haft en övergripande helhetssyn på sina kopiatorer. Protokollsutdrag till IT och upphandlingschef Samtliga förvaltningar Exp / 2010

8 Protokoll 8 32 Uppföljning av internkontroll näringslivskontoret Dnr KS/2010:11 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna uppföljningsrapporten. 2. Överlämna rapporten till kommunens revisorer. Näringslivskontoret har inkommit med rapport över den interna kontrollen Protokollsutdrag till Näringslivskontoret Exp / 2010

9 Protokoll 9 33 Uppföljning av internkontroll kommunledningskontoret Dnr KS/2010:17 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna uppföljningsrapporten. 2. Överlämna rapporten till kommunens revisorer. Kommunledningskontoret har inkommit med rapport över den interna kontrollen Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2010

10 Protokoll Plan för granskning av intern kontroll KS/Kommunledningskontoret Dnr KS/2010:8 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna plan för granskning av intern kontroll Enligt kommunens reglemente för intern kontroll är varje nämnd/styrelse skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnd/styrelse ska därför varje år anta en särskild plan för granskning av den interna kontrollen. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2010

11 Protokoll Solarieverksamhet i kommunal regi - anmälan Dnr KS/2010:16 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar i skrivelse, den 11 januari 2010, de kommuner som erbjuder allmänheten att sola i solarium, att överväga att sluta med solarieverksamheten. Myndighetens ståndpunkt är att solarieverksamhet bidrar till att öka risken för hudcancer. Svensk solarieförening har i skrivelse informerat om solariesolning.

12 Protokoll Laglighetsprövning enligt kommunallagen, målnr anmälan Dnr KS/2009:248 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Tony Andersson har i skrivelse till Länsrätten, daterad 29 december 2009, framfört synpunkter med anledning av hans överklagan gällande målnr

13 Protokoll Delegationsbeslut kommunchefen - anmälan Dnr KS/2010:19 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 7/09 Tillfällig ändring av beloppsnivå för beslutsattestant inom näringslivskontoret. Nr 1/10 Tillfällig ändring av beloppsnivå för beslutsattestant inom kommunstyrelsen. Nr 2/10 Tillfällig ändring av beloppsnivå för beslutsattestant inom kommunstyrelsen.

14 Protokoll Delegationsbeslut över förköpsärenden - anmälan Dnr KS/2010:7 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 8 januari 2010, upprättat förteckning över förköpsärenden under perioden

15 Protokoll Ekonomichefens delegationsbeslut - anmälan Dnr KS/2010:10 Kommunstyrelsen beslutar Anmälan läggs med godkännande till handlingarna Nr 1/2010 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Loomis B Nr 2/ Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Teliasonera Nr 3/2010 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier - Investor B, Sandvik Nr 4/ Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Holmen B

16 Protokoll Bergeforsens kraft ABs planer att uppföra en ny vattenväg (utskov) vid Bergeforsens kraftverk i Indalsälven, synpunkter från Naturskyddsföreningen Timrå - anmälan Dnr KS/2009:298 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Naturskyddsföreningen Timrå har i skrivelse, den 19 januari 2010, inkommit med synpunkter på Bergeforsens kraft ABs planer att uppföra en ny vattenväg (utskov) vid Bergeforsens kraftverk i Indalsälven.

17 Protokoll Anmälan av informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har följande information inkommit till kommunledningskontoret. Timrå kommun Miljö- och folkhälsoberedningen, minnesanteckningar, 9 december Östersunds tingsrätt Kungörelse, miljörätt SCA Graphic Sundsvall AB, 30 december Kommunförbundet Västernorrland Information om förbundsmöte den 18 mars 2010, 15 januari Personuppgiftslagen Anmälan av register: behandlingsanmälan enligt personuppgiftslagen avseende personalbudget, 15 januari Kommunförbundet Jämtlands län Pressmedelande, unik gemensam hållning om återbäring från vindkraft i Jämtlands län, 19 januari Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg, 11 december Verksamhetsplan och budget Landsbygdsservice Informationsskrivelse, 19 januari Protokoll Styrelsen för MittSverige Vatten AB, 27 november Styrelsen för Timrå Vatten AB, 30 november AB Timråbo styrelsen, 14 december 2009.

18 Protokoll Underrättelse vid samråd - Ändring av detaljplan för bebyggelse vid Vedlastarvägen på Åstön Dnr KS/2010:20 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Tillstyrka planförslaget eftersom de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för utökad byggrätt har beaktats. Miljö- och byggförvaltningen har i skrivelse, den 22 januari 2010, meddelat att rubr detaljplan utsänts för samråd. Kommunstyrelsen bereds tillfälle att avge yttrande senast den 15 februari Protokollsutdrag till Miljö- och byggförvaltningen Exp / 2010

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl 14.00-16.40 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer