MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott (21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)"

Transkript

1 Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan , Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva Pärsson (m) , Daniel Jensen (kd) Tjänstgörande ersättare Märta Collén (mp) ersätter Stig Larsson (fp) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, assistent Björn Lindquist, ekonomichef , Johan Bengtsson, teknisk chef , Henry Einestedt, socialchef 274 Lisa Siljeblad, verksamhetsutvecklare 281 Sune Svensson, personalchef 285 Staffan Gunnarsson, personalsekreterare 285 Personalföreträdare Övriga Kerstin Nordström, socialnämndens ordförande 274 Eivor Östergren, socialnämndens vice ordförande 274 Utses att justera Daniel Jensen (kd), ersättare Eva Pärsson (m) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 12 oktober 2005, kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Engqvist Ordförande... Robert Svensson Justerande... Daniel Jensen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Melleruds Bostäder, förvaltningsavtal Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i december 2002 att teckna avtal med Melleruds Bostäder AB avseende organisation för fastighetsförvaltning m.m. Avtalet går ut den 31 december 2005 och förlängs därefter med två år i taget. Tekniske chefen rapporterar att vaktmästaravtalet är klart och att kommunen har träffat bolaget och kommit överens om tätare kontakter vad gäller fastighetsskötsel. Tekniske chefen ska fördjupa sig i gällande avtal till sammanträdet den 8 november Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet på nytt vid sammanträdet den 8 november Tekniske chefen

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förråd, revisionsrapport Revisorerna har granskat rutinerna för förrådshantering i Melleruds kommun. Revisionsrapporten från september 2005 innehåller iakttagelse, förslag till åtgärder m.m. Tekniske chefen redovisar vidtagna åtgärder med anledning av revisionsrapporten. Arbetsutskottet godkänner redovisningen och lämnar revisionsrapporten vidare till kommunstyrelsen. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Daniel Jensen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Tekniska förvaltningens budget 2006 Bakgrund Tekniska förvaltningens förslag till budget för 2006 föreligger. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget för 2006 med föreslagna prestationsmål för tekniska förvaltningen.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Socialnämndens budget 2006 Socialnämnden beslutade den 20 september 2005, 165, att begära ytterligare fem mkr i kommunbidrag för att klara socialnämndens åliggande under Socialnämndens presidium och socialchefen redovisar bakgrund till beslutet och aktuell ekonomisk situation för socialnämndens verksamhetsområde. Arbetsutskottet beslutar att avvakta resultatet av den översyn inom socialnämndens verksamhetsområde som pågår. Beslutad budget för 2006 ligger fast. Socialnämnden Ekonomichefen Kommunchefen

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Översiktsplanen Översiktsplanens inriktning vad gäller attraktivt boende diskuteras. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att, i arbetet med översiktsplanen, lyfta fram attraktiva boendemiljöer. Kommunchefen

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Tekniska förvaltningens investeringsbudget 2006 Bakgrund Tekniska förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2006 föreligger. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet ger tekniske chefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid sammanträdet den 25 oktober Tekniske chefen

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Renhållningsupphandling Tekniske chefen redovisar aktuellt renhållningsavtal och eventuella förslag på förändringar. Arbetsutskottet beslutar att ge tekniske chefen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av renhållningen.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Markförvärv, förfrågan om En förfrågan om markförvärv i anslutning till AutoMats anläggning har inkommit till kommunen den 3 oktober Arbetsutskottet beslutar att avvakta slutförandet av rondellbyggnationen och tar upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde i januari Jäv På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (m) i handläggningen av detta ärende. Tekniske chefen Roland och Mats Björndahl

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Brandstation i Åsensbruk, förslag till nybyggnad Förslag till nybyggnad av brandstation i Åsensbruk med hyreskostnader m.m. föreligger. Arbetsutskottet ger tekniske chefen i uppdrag att ta fram kostnader för en ombyggnad av befintlig brandstation i Åsensbruk. Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 8 november Tekniske chefen

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska frågor Tekniske chefen redogör för aktuella tekniska frågor: Genomförda/planerade åtgärder inom investeringsbudget 2005 Tjänster inom tekniska förvaltningen, anställningsintervjuer Avloppsledning mellan Åsebro och Erikstad Hantering av förfrågan om nedsatt VA-anslutningsavgift Stickspår till växel Bidrag till nybyggnation till broar Markförsäljning till JOAB Hemvärnsgård i Mellerud Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kommunens bolag, strukturutredning Melleruds kommun har idag två helägda kommunala bolag AB, Melleruds Bostäder och AB Melleruds Industrilokaler. Kommunchefen har av arbetsutskottet fått i uppdrag att, se över strukturen för kommunens bolag och att, tillsammans med VD för de kommunala bolagen, utarbeta ett förslag till bolagsstruktur. Förslag till bolagsstrukturer har presenterats för arbetsutskottet och samtliga partigrupper har informerats om förslagen vid en gemensamt möte den 10 oktober 2005 i Tingshuset. Arbetsutskottet ger kommunchefen och verksamhetsutvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen. Ärendet tas upp till ny behandling den 8 november Kommunchefen Verksamhetsutvecklaren

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kommunstyrelsens budget 2006 Bakgrund Kommunstyrelsens förslag till budget för 2006 föreligger. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget för 2006 med föreslagna prestationsmål för kommunstyrelsen.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kommunstyrelsens investeringsbudget 2006 Bakgrund Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2006 föreligger. Arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid sammanträdet den 25 oktober Ekonomichefen

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr TRAAB, delårsrapport 2005 Trestadsregionens Avfalls AB har överlämnat en delårsrapport för perioden Omsättningen under perioden uppgick till tkr och resultatet före dispositioner och skatt uppgår till 205 tkr. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner TRAAB:s delårsrapport för 2005.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Nytt löne-/personaladministrativt system Ett samarbete kring ett gemensamt PA/HR-system för dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål) diskuteras. Personalchefen och personalsekreteraren presenterar ett visionsdokument och förslag till projektbeskrivning. Arbetsutskottet ställer sig positiv till samarbete kring ett gemensamt PA/HR-system för dalslandskommunerna och ger personalchefen och personalsekreteraren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober. Personalchefen Personalsekreteraren

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Företagsbesök Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Systembolagets butik i Mellerud för att informera sig om företagets verksamhet.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Motion om att utreda hur man kan organisera och utveckla evenemangstanken för att kommunens attraktionskraft och för att optimera utnyttjandet av Kulturbruket Bakgrund Daniel Jensen (kd) har den 15 februari 2005 lämnat in en motion om att utreda hur man kan organisera och utveckla evenemangstanken för att höja kommunens attraktionskraft och för att optimera utnyttjandet av Kulturbruket. Motionen har remitterats till kultur- och utbildningsnämnden för utredning i samverkan med styrelsens för Kulturbruket på Dal. Kultur- och utbildningsnämnden har den 18 maj 2005, 103, ställt sig bakom förvaltningschefens tjänsteutlåtande daterat 17 maj Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2005, 90, att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med representanter för Kulturbruket, föreningslivet och Mellerudsnavet utreda hur man kan organisera och utveckla evenemangstanken för att öka kommunens attraktionskraft och för att optimera utnyttjandet av Kulturbruket. Redovisning av uppdraget ska ske senast 31 mars 2006.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i statens budget Som en del i ett större jobbpaket i samband med budgetpropositionen för 2006 kommer därför en ny lönesubvention för anställningar i gemensamt finansierad verksamhet att inrättas. Tanken är att nya arbeten ska skapas och tillsättas under första halvåret Åtgärden kommer att kallas Plusjobb. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till arbetsmarknadschefen att analysera möjligheterna för Melleruds kommun vad gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i statens budget för Redovisning ska ske vid sammanträdet den 25 oktober Arbetsmarknadschefen

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ansökan om bidrag till förråd vid Håvåsens IP Håfreströms IF har ansökt om bidrag med kronor eller isolering till bjälklaget i nytt förråd vid Håvåsens IP. Arbetsutskottet beslutar att erbjuda Håfreströms IF ett förskott på föreningsbidraget och ger fritidsintendenten i sköta förhandlingen med föreningen. Håfreströms IF Fritidsintendenten

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Rapporter Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter rapporterar från sammanträden m.m: FINSAM-möte i Vänersborg Dalslands Turistbolag AB Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer