MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-02 1(18)"

Transkript

1 Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 2 november 2010, 5lockan , Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Daniel Jensen (KD) Eva Pärsson (M) Ola Johansson (S) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare Torbjörn Svedung, administrativ chef 288 Leif Svensson, samhällsbyggnadschef Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare 294, del av 301 Renée Olsåker, miljöstrateg 295 Björn Lindquist, ekonomichef 299 Personalföreträdare Övriga Utses att justera Johnny Stücken (S), ersättare Eva Pärsson (M) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 3 november 2010, kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Engqvist Ordförande... Robert Svensson Justerande Johnny Stücken ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning 288 Fibernät i Melleruds kommun Motion om nolltaxa inom barnomsorgen Fyrbodals Gymnasieskola, förslag till ny organisation Budget 2011, prestationsmål för kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen Städmaskin lokalvården, projektredovisning Tekniska frågor Arrendeavtal för Upperuds småbåtshamn, rapport Miljöstrategi i Mellerud och Dalsland Trafikförsörjningsplan (TFP) Motion om rätt för ungdomar i Mellerud att få avgiften för "fritidskortet" halverad Ansökan om bidrag till luftvärmepump Prognos 3/ Sunnanå Hamn, information Aktuella frågor Företagsbesök 18

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Fibernät i Melleruds kommun Tillgång till en säker och kapacitetsstark Internet uppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner, inköp eller att annonsera sin verksamhet mot potentiella kunder. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning och möten, med bra kvalitet, utan resor. Arbetsutskottet gav den 24 augusti 2010, 219, administrative chefen i uppdrag att sammanställa en förteckning över nuvarande fibernät och mobilnät inom kommunen och att utreda framtida behov och intresse för utbyggnad av fibernätet och mobilnät inom Melleruds kommun. Uppdraget fick administrativa chefen på grund av att en bredbandsförening har kontaktat kommunen angående medfinansiering i ett projekt där de gräver ner fiber till ett antal hushåll. Sammanfattning Tjänsteutvecklingen inom IT-området ökar hela tiden. Detta ställer krav på tillgång av fibernät. Post- och Telestyrelsen (PTS) kommer troligtvis lämna in ett förslag till regering om att varje kommun i Sverige bör ha en IT-infrastrukturprogram. Melleruds kommun saknar detta idag. Melleruds kommun behöver ta fram ett IT-infrastrukturprogram. Gärna i samarbete med övriga Dalslandskommuner. Beslutsunderlag Administrative chefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottet ger administrative chefen i uppdrag att tillsammans med bl.a. samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en kortsiktig plan för att möta bredbandsföreningars behov av medfinansiering från kommunen vid bredbandsdragning med bidrag från Länsstyrelsen. Arbetsutskottet ger administrative chefen i uppdrag att fram en kostnadskalkyl på ett framtagande av ett IT-infrastrukturprogram. Expedieras Arbetsmarknadschefen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Motion om nolltaxa inom barnomsorgen Johnny Stücken (S) har den 26 februari 2010 lämnat in en motion med förslag att införande av nolltaxa inom barnomsorgen skyndsamt utreds och att verkställighet skall uppnås inom första halvan av kommande politiska mandatperiod. Beslutsunderlag Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 102. Arbetsutskottet återremitterar ärendet till kultur- och utbildningschefen för framtagande av beslutsunderlag. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 16 november Expedieras Kultur- och utbildningschefen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Fyrbodals Gymnasieskola, framtida organisation av samverkan Ett avtal om samverkan inom gymnasieskolan Fyrbodals Gymnasieskola - godkändes under 2005 där samtliga kommuner, utom Åmål, ingår. Syftet med samverkan är att alla studerande i Fyrbodal ska ha möjlighet till gymnasial och eftergymnasial utbildning av hög kvalitet i vår region. Avtalet omfattar samtliga elevgrupper som studerar på gymnasium och påbyggnadsutbildningar respektive kvalificerade yrkesutbildningar som inte omfattas av högskolornas utbildningsutbud. Fyrbodals Gymnasieskola har mot bakgrund av hittills gjorda erfarenheter av samverka efter samråd med kommunalförbundets direktion, införande av ny gymnasiereform 2011 samt framtidsgruppens analys och förslag diskuterat den framtida samverkan inom gymnasieskolan. Detta har utmynnat i att styrelsen för Fyrbodals gymnasieskola den 4 oktober 2010 beslutat att föreslå kommunerna och kommunalförbundet att samverkansavtalet bibehålls oförändrat att Fyrbodals kommunalförbund utgör styrelsen för Fyrbodals gymnasieskola enligt samverkansavtalet att framtida samverkan ska ske inom Fyrbodals kommunalförbunds organisation att i uppdraget till Fyrbodals kommunalförbund skall det regionala perspektivet råda att direktionens ledamöter förslås bli den ledamot som kommunen utser enligt avtalet att Kommunalförbundets Beredning Utbildning föreslås vara det organ varigenom samverkan med kommunerna sker att Fyrbodal och Beredningen Utbildning bör beakta Framtidsgruppens förslag till samverkan som berör resetillägg och inackordering, prislista, kvalitetsfrågor samt antagning samt att ansvariga politiker från kommunernas utbildningsnämnder (motsvarande) ges möjlighet till frekventa samråd. Beslutsunderlag Förslag till framtida organisation av samverkan inom Fyrbodals Gymnasieskola. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ställer sig bakom styrelsen för Fyrbodals gymnasieskolas förslag till framtida organisation av samverkan inom Fyrbodals Gymnasieskola.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Budget 2011, prestationsmål för kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag till prestationsmål för kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende verksamheten 2011 föreligger. Beslutsunderlag Förslag till prestationsmål för kommunstyrelseförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning Arbetsutskottet diskuterar förslag till revideringar och tillägg. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen fastställer prestationsmål för kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2011 efter gjorda revideringar och tillägg. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Johnny Stücken

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Städmaskin lokalvården, projektredovisning Samhällsbyggnadsförvaltningens serviceenhet har köpt in en städmaskin av märket Kärcher Combi ståmaskin bd 60/95 för att förenkla lokalvårdsarbetet för medarbetarna. Maskinen har bra ergonomi, är lätthanterlig, passar de flesta av arbetsplatsens hissar, ingen vibration i styrningen, bra uppsugningsförmåga samt har ett humant pris. Beslutsunderlag Projektredovisning Städmaskin lokalvården. Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Expedieras Samhällsbyggnadsförvaltningen

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska frågor Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: Fjärrvärmeutbyggnad Ombyggnad av lågvattenreservoar vid vattentornet Tillbyggnad av Sunnanå vattenverk Skärmtak på kommunförrådet Rekrytering med anledning av pensionsavgång Aktuell personalsituation på samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomi Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Arrendeavtal för Upperuds småbåtshamn, rapport Det finns ett arrendeavtal om Upperuds småbåtshamn. Avtalet är gammalt och bör skrivas om. I det nya avtalet bör frågan om investeringar i hamnen regleras utifrån den praxis som idag används i kommunen. Samhällsbyggnadschefen och kultur- och fritidsutvecklaren har fått i uppdrag att i samråd med Spångens Motorbåtsklubb ta fram underlag för ett nytt arrendeavtal, med utgångspunkt i de avtal kommunen de senaste åren slutit med andra arrendatorer. Arbetsutskottet gav den 21 september 2010, 255, kultur- och fritidsutvecklaren fortsatt uppdrag med redovisning vid arbetsutskottets sammanträde den 19 oktober Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en aktuell rapport i ärendet. Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Miljöstrategi i Mellerud och Dalsland Dalslands Miljökontors miljöstrateg i Melleruds kommun redovisar miljöstrategiarbetet under 2010 samt förslag till miljöstrategi för Melleruds kommun och Dalsland Beslutsunderlag Redovisning av miljöstrategiskt arbete i Mellerud och Dalsland t.o.m. oktober Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Trafikförsörjningsplan (TFP) 2012 I skrivelse ger Västtrafik AB (VTAB) kommunen möjlighet att yttra sig över Preliminär Trafikförsörjningsplan (TFP) för Yttrande ska ha lämnats in senast den 17 november Preliminär plan skickas ut på remiss i mars 2011 och fastställande av planen sker i juni En viktig förutsättning inför 2012 års TFP är att det vid årsstämman fattades ett inriktningsbeslut av samtliga ägare som innebär att Västra Götalands regioonen blir ensamägare till Väst trafik i januari Med anledning av det kommer de prioriterade åtgärder som finns med i TFP 2012 i första hand att utgå från den Målbild som arbetats fram i de olika delarna av VGr. För Melleruds kommuns del innebär det att de delar som lyfts i Målbild Fyrbodal blir styrande. Sammanfattning Preliminär TFP för 2012 innehåller inga konkreta förslag till förändringar för Melleruds del. Däremot är det viktigt att arbetet med Målbilden för Fyrbodal, så att de behov som finns för Melleruds kommun kommer att prioriteras. Möjligheter till köp av biljetter bör tillskapas i anslutning till resecentrum Mellerud. Beslutsunderlag Verksamhetsutvecklarens tjänsteskrivelse Arbetsutskottet beslutar att avge yttrande över Preliminär Trafikförsörjningsplan (TFP) för 2012 enligt föreliggande förslag. Expedieras Västtrafik AB

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Motion om rätt för ungdomar i Mellerud att få avgiften för "fritidskortet" halverad Pål Magnussen (V) har den 21 oktober 2009 lämnat in en motion med förslag att kommunen ska erbjuda kommunens ungdomar halverad kostnad för fritidskortet inom Västtrafik. Ärendet har remitterats till kultur- och utbildningsnämnden som förslog kommunfullmäktige att avslå motionen då förslagets kostnader inte ryms inom förvaltningens ekonomiska ramar. Arbetsutskottet gav den 6 april 2010, 96, kollektivtrafiksamordnaren i uppdrag att utreda motionen utifrån fler alternativ. Beslutsunderlag Kultur- och utbildningschefens tjänsteskrivelse Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 37. Kollektivtrafiksamordnarens tjänsteskrivelse Sammanfattning Motionären vill ge ungdomar möjlighet till utökat utbyte genom att subventionera deras resande med kollektivtrafiken på fritiden. Bengtsfors kommun har gjort detta sedan 2002 med en årlig kommunal kostnad på 127 kkr. Eftersom antalet ungdomar i Mellerud torde vara ungefär lika stort som i Bengtsfors, borde man kunna förvänta sig ett liknande utfall i Mellerud med en liknande subventionering. Sannolikheten att samtliga ungdomar skulle använda subventioneringen fyra gånger per år får anses mycket liten. Yrkanden Eva Pärsson (M) och Johnny Stücken (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att, under en försöksperiod under läsåret 2011/2012, erbjuda kommunens ungdomar under 20 år halverad kostnad för fritidskortet inom Västtrafik. En utvärdering efter försöksperiodens utgång ska göras av kommunstyrelsekontoret.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att, under en försöksperiod under läsåret 2011/2012, erbjuda kommunens ungdomar under 20 år halverad kostnad för fritidskortet inom Västtrafik. Finansiering sker genom budget för samhällsbetalda resor. En utvärdering efter försöksperiodens utgång ska göras av kommunstyrelsekontoret. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Johnny Stücken

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Ansökan om bidrag till luftvärmepump Bolstad Grinstad Byalag och bygdegårdsförening har i en skrivelse som inkom till kommunen den 21 oktober 2010 ansökt om bidrag till en luftvärmepump till Bolstads bygdegård. Kostnaden för beräknas till kronor. Arbetsutskottet beviljar Bolstad Grinstad Byalag och bygdegårdsförening ett bidrag på kronor till en luftvärmepump till Bolstads bygdegård. Medel tas från budget Expedieras Bolstad Grinstad Byalag och bygdegårdsförening Kommunchefen

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Prognos 3/2010 Tredje delårsrapporten/prognosbokslutet för 2010 visar ett positivt resultat på 12,7 Mkr, att jämföra med det budgeterade resultatet på 5,4 Mkr. Beslutsunderlag Prognos 3/2010. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner prognos 3/2010 och överlämnar den till revisorerna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Johnny Stücken

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sunnanå Hamn, information Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande lämnar en aktuell redovisning angående Sunnanå Hamn: Deponin Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Aktuella frågor Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: KAOS-festivalen Kurran Detaljplan för Västerråda Parken i Åsensbruk Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Företagsbesök Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Björnresor för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 13.00 17.30, i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas Jonsson

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-11-05 1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare

Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare Sida 1 (41) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-15:17 Ajournering för kaffe kl. 10:00-10:20 Föreläsning och lunch kl. 11:00-14:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer