Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret, Skillingaryd"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (20) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör NN, Location Scandinavia Utses att justera Birgitta Stenervik och Mats Jonsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd fredagen den 28 april 2006 klockan Underskrifter Sekreterare... Bengt-Olof Magnusson Ordförande... Erling Andersson Justerande... Birgitta Stenervik Mats Jonsson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Uppropslista vid närvarokontroll och votering i kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun Ledamöter Namn Närvarande Ärende Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Berry Lilja. s 1 Thomas Strand, s 1 Ulf Abrahamsson, c 1 Kristina Nordquist, c 1 Börje Gustafsson, kd 1 Johnny Wackt, kd 1 Gert Jonsson, m 1 Bengt Dahlqvist, m 1 Kenth Williamsson, s 1 Gullvi Alkemark, s 1 Monica Sporrong, s 1 Jan Andersson, c 1 Sune Johansson, c 1 Lars-Eric Sandahl, kd Frånvarande Maritha Bengtsson, kd 1 Jonas Granerås, m Frånvarande Werner Andersson, m 1 Anita Bergman, m Sören Ståhlgren, s Frånvarande Frånvarande Lars-Erik Joakimson, s 1 Roger Ödebrink, s 1 Dan Damberg, s 1 Jim Lejon, c Frånvarande Carl-Gustaf Karlsson, kd 1 Lars Ljungqvist, kd 1

3 Namn Närvarande Ärende Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår David Isaksson, kd Frånvarande Kajsa Carlsson, mp 1 Birgitta Stenervik, fp 1 Sven-Olov Carlsson, fp 1 Thore Ohlsson, fp 1 Roger Svenningson, fp 1 Robert Alkemark, s 1 Magnus Dauhn, s 1 Anette Blomén, s Frånvarande Per-Jonny Krohn, s , kl Björn Edvinsson, s 1 Alice Åström, v Frånvarande Siv Bertilsson, v 1 Carina Ödebrink, s 1 Mats Jonsson, c , kl Erling Andersson, kd 1

4 Ersättare Namn Anki Löfstedt, m Närvarande Ärende Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Örjan Vilsson, m 1 Håkan Svensson, m 1 Ann-Britt Weinerling, c Kristina Thorstensson, c Sven Samuelsson, c Peter Jahnsén, fp Linnéa Hugosson, fp 1 Ej tjg. ersättare Marianne Andersson, kd Gunilla Öqvist, kd Lennart Andersson, kd 1 Thomas Kimmehed, kd Jenny Lilja, s Jan Gustavsson, s 1 Ingegerd Ohlsson, s Leopold Maros, s Annelie Borgström, s Anette Abrahamsson, s 1 Bo Josefsson, s Thorbjörn Gunnarsson, s Marika Mattsson, v Yvonne Waldmann, v 1 Ingegerd Protiwa, mp 1 Ej tjg. ersättare Margreth Lindqvist, mp SUMMA 39

5 Kommunfullmäktige Kungörelse och dagordning Kommunfullmäktige , 23 Kommunfullmäktige beslutar vitsorda att kungörelse skett i behörig ordning samt godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund med anledning av behandling av 2005 års bokslut. Anita Chestersson ställer fråga om hur mycket övertagandet av fastighetsförvaltningen har kostat skattebetalarna i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Bengt Dahlqvist (m) besvarar frågan och anser att det var ett bra beslut som togs Berry Lilja (s) och Lars-Erik Joakimson (s) svarar för oppositionens resp. VSBo:s räkning och anser att det finns olika uppfattningar i frågan. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

6 Kommunfullmäktige Dnr Föreläsning om etableringsfrågor via Location Scandinavia Kommunfullmäktige , 24 Ordföranden Erling Andersson (kd) hälsar NN, Location Scandinavia välkommen. NN ger en information om etableringsfrågor via Location Scandinavia. Hon beskriver uppdraget och vilka tjänster man kan bidra med, även hur man marknadsför regionen. Location Scandinavia är regionens samlingspunkt för etablerings- och investeringsfrågor. De ger service till utländska företag som vill etablera sig i Jönköpings län. Man arbetar för att göra det så enkelt och attraktivt som möjligt att etablera sin verksamhet i Jönköpings län. Arbetet sker i nära samverkan med de regionala och lokala aktörer som arbetar med näringslivsutveckling i länet och i samarbete med den statliga myndigheten ISA, Invest in Sweden Agency. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2005 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern Kommunstyrelsens arbetsutskott , 40 Årsredovisning och bokslut för Vaggeryds kommun och kommunkoncern avseende verksamhetsåret 2005 har upprättats för kommunstyrelsens antagande. Noteras att årsredovisningen inte är riktigt komplett avseende koncernuppgifterna. Till årsredovisningen finns ett miljöbokslut redovisat. Miljöbokslutet ska ses som en process och inte som ett bokslut som avstannar Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunens egna kapital ökade med 11 mkr under Det ekonomiska resultatet blev därmed avsevärt bättre än föregående år då kommunen redovisade en förlust med 2,9 mkr. Verksamheternas ekonomiska resultat blev 0,7 mkr bättre än budgeterat. Det innebär att budgetföljsamheten hos nämnder och styrelser blivit avsevärt bättre 2005 än föregående år då nämnderna hade 11 mkr i underskott. Soliditeten var oförändrat 39 % vid årsskiftet 2005/2006. Jämfört med riksgenomsnittet av svenska kommuner är soliditeten fortfarande hög. Dock är den klart lägre än kommunens långsiktiga målsättning som är 50 %. Under året investerade kommunen brutto för 56 mkr. Nettoinvesteringen slutade på 41 mkr. Den största investeringsutgiften 2005 var planskildheten i Skillingaryd vars kommunala del utgjorde 10 mkr Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna och fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen enligt bokslut för verksamhetsåret 2005, samt att överlämna bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. forts. Samtliga nämnder/styrelser, ekonomi, akten

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 41 Kommundirektören redogör för årsredovisningen. Ärendet har behandlats i centrala samverksansgruppen Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar fastställa resultat- och balansräkning för Vaggeryds kommun för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret Kommunfullmäktige , 25 Kommundirektören redovisar årsredovisningen för Vaggeryds kommun och kommunkoncernen. Kommunfullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Yrkanden Bengt Dahlqvist (m) kommenterar bokslutet och årsredovisningen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Berry Lilja (s), Kristina Nordquist (c), Jan Andersson (c), Thomas Strand (s), Gert Jonsson (m), Kajsa Carlsson (mp), Monica Sporrong (s), Thore Ohlsson (fp), Ulf Abrahamsson (c), Sune Johansson (c), Roger Ödebrink (s), Carina Ödebrink (s), Johnny Wackt (kd) och Lars-Erik Joakimson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I debatten yttrar sig även Dan Damberg (s). Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. forts. Samtliga nämnder/styrelser, ekonomi, akten

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige godkänner godkänner årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret Samtliga nämnder/styrelser, ekonomi, akten

10 Kommunfullmäktige Dnr Revisionsberättelse för 2005 Kommunfullmäktige , 26 Föreligger kommunrevisionens revisionsberättelse för 2005 års verksamhet där kommunrevisionen föreslår att ansvarsfrihet beviljas samtliga styrelser och nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2005 års verksamhet. Bo Holst, ordförande i revisionsnämnden, redovisar och kommenterar 2005 års revisionsberättelse. Propositionsordning Ordförande meddelar följande propositionsordning: 1. Kommunstyrelsen 2. Valnämnden 3. Miljö- och byggnämnden 4. Kultur- och fritidsnämnden 5. Elverksstyrelsen 6. Barn- och utbildningsnämnden 7. Socialnämnden 8. Överförmyndarnämnden 1. Kommunstyrelsen Jäv Bengt Dahlqvist (m), Kristina Nordquist (c), Berry Lilja (s), Johnny Wackt (kd), Maritha Bengtsson (kd), Erling Andersson (kd), Kajsa Carlsson (mp), Kenth Williamsson (s), Björn Edvinsson (s), Lars-Erik Joakimson (s), Monica Sporrong (s), Magnus Dauhn (s), Mats Jonsson (c), Thore Ohlsson (fp), Sören Ståhlgren (s), Håkan Svensson (m) och Carina Ödebrink (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag om att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i dess organ för 2005 års verksamhet och finner det antaget av kommunfullmäktige. forts. Samtliga nämnder/styrelser, ekonomi, revisionen, akten

11 Kommunfullmäktige Valnämnden Jäv Lennart Andersson (kd), Kajsa Carlsson (mp), Siv Bertilsson (v) och Yvonne Waldmann (v) anmäler jäv och deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden. Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag om att ansvarsfrihet beviljas valnämnden och de enskilda förtroendevalda i dess organ för 2005 års verksamhet och finner det antaget av kommunfullmäktige. 3. Miljö- och byggnämnden Jäv Johnny Wackt (kd), Dan Damberg (s), Per-Jonny Krohn (s), och Lennart Andersson (kd) anmäler jäv och deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för miljöoch byggnämnden. Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag om att ansvarsfrihet beviljas miljö- och byggnämnden och de enskilda förtroendevalda i dess organ för 2005 års verksamhet och finner det antaget av kommunfullmäktige. 4. Kultur- och fritidsnämnden Jäv Lars Ljungqvist (kd), Örjan Vilsson (m) och Jan Gustavsson (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden. Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag om att ansvarsfrihet beviljas kultur- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i dess organ för 2005 års verksamhet och finner det antaget av kommunfullmäktige. 5. Elverksstyrelsen Jäv Björn Edvinsson (s), Robert Alkemark (s) och Roger Ödebrink (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för elverksstyrelsen. Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag om att ansvarsfrihet beviljas elverksstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i dess organ för 2005 års verksamhet och finner det antaget av kommunfullmäktige. forts. Samtliga nämnder/styrelser, ekonomi, revisionen, akten

12 Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Jäv Gert Jonsson (m), Sune Johansson (c), Thomas Strand (s), Carl-Gustaf Karlsson (kd), Roger Svenningson (fp), Siv Bertilsson (v), Roger Ödebrink (s), Robert Alkemark (s) och Birgitta Stenervik (fp) anmäler jäv och deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden. Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag om att ansvarsfrihet beviljas barn- och utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i dess organ för 2005 års verksamhet och finner det antaget av kommunfullmäktige. 7. Socialnämnden Jäv Jan Andersson (c), Thore Ohlsson (fp), Sören Ståhlgren (s), Kajsa Carlsson (mp), Gullvi Alkemark (s), Magnus Dauhn (s), Lennart Andersson (kd) och Yvonne Waldmann (v) anmäler jäv och deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden. Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag om att ansvarsfrihet beviljas socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i dess organ för 2005 års verksamhet och finner det antaget av kommunfullmäktige. 8. Överförmyndarnämnden Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag om att ansvarsfrihet beviljas överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i dess organ för 2005 års verksamhet och finner det antaget av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisionens förslag att ansvarsfrihet beviljas samtliga nämnder och styrelser och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2005 års verksamhet. Samtliga nämnder/styrelser, ekonomi, revisionen, akten

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Finansiering av energisparåtgärder på Movalla och Vaggeryds Idrottsplats Kommunstyrelsens arbetsutskott , 52 Energianalyser har utförts för idrottsplatserna i Skillingaryd och Vaggeryd. Vidare har åtgärdsförslag lämnats, för att nedbringa energiförbrukning och därmed kostnaderna för de båda anläggningarna. Kostnaderna för en förändring av energisystem från det nuvarande med direktverkande el till bl.a. fjärrvärme uppgår till 1 mkr för vardera Movalla och Vaggeryds Idrottsplats. Till detta kommer 200 tkr för projektering. Möjlighet finns att erhålla statligt bidrag för konvertering/energieffektivisering på upp till 30 % av entreprenadkostnaden under Bidraget omfattar inte projekteringskostnader. Kultur- och fritidsnämnden framför en begäran till kommunstyrelsen att 2,2 mkr ställs till nämndens förfogande för att kunna genomföra de föreslagna energisparåtgärderna. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att utlämna ett ränte- och amorteringsfritt lån till vardera stiftelsen Movalla och stiftelsen Vaggeryds Idrottsplats om 1 mkr. Från summa lån 2 mkr ska avräknas statsbidraget som erhålles efter det att projekteringskostnaden har kostnadstäckts. forts. KFN, Klk, akten

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 51 Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att utlämna ett ränte- och amorteringsfritt lån till vardera stiftelsen Movalla och stiftelsen Vaggeryds Idrottsplats om 1 mkr. Från summa lån 2 mkr ska avräknas statsbidraget som erhålles efter det att projekteringskostnaden har kostnadstäckts. Kommunfullmäktige , 27 Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. KFN, Klk, akten

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Förslag till nya engångsavgifter för nyanslutningar till elnätet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 53 Föreligger förslag från Vaggeryds Elverk om förändrade engångsavgifter för nyanslutningar av kunder till elnätet att gälla fr.o.m Som exempel höjs avgiften för en villakund från dagens kr till kr exkl. moms, vilket innebär en höjning med ca 25 %. Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att engångsavgifterna för nyanslutningar till elnätet höjs med 8 % per år under en treårsperiod. Ordförande Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringen att datumet för första höjningen blir och därefter vid respektive årsskifte. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag med Bengt Dahlqvists ändringsyrkande och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att engångsavgifterna för nyanslutningar till elnätet höjs med 8 % per år under en treårsperiod med första höjningen och därefter vid respektive årsskifte. forts. Vaggeryds elverk, akten

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 52 Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att engångsavgifterna för nyanslutningar till elnätet höjs med 8 % per år under en treårsperiod med första höjningen och därefter vid respektive årsskifte. Kommunfullmäktige , 28 Sune Johansson (c) och Ulf Abrahamsson (c) kommenterar ärendet. Bengt Dahlqvist (m) redovisar ärendets bakgrund. Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. Vaggeryds elverk, akten

17 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Ny bolagsordning för Vaggeryds Energi AB Kommunstyrelsen , 53 Förslag till ny bolagsordning för Vaggeryds Energi AB har upprättats, för kommunfullmäktiges godkännande. Kommundirektören föredrar ärendet och föreslår att äga fastigheter och aktier ska finnas kvar under 3. Förändringar som skett jämfört med tidigare bolagsordning är: - Utökning av bolagets verksamhet med bredbandstjänster och administrativa tjänster - Anpassning till nya aktiebolagslagen - Främst tagit med det som är obligatoriskt i en bolagsordning och därmed hänvisat vissa andra frågor till att dokumenteras i ägardirektiv - Möjliggjort för eventuellt framtida ökat aktiekapital Under kommunstyrelsens behandling av ärendet noteras att 13 saknas i bolagsordningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till ny bolagsordning för Vaggeryds Energi AB med ändringen att äga fastigheter och aktier under 3 kvarstår. Kommunfullmäktige , 29 Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. Vaggeryds Energi AB, akten

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Medborgarmotion Dagcenter för föreningar av olika slag Kommunstyrelsens arbetsutskott , 55 En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att kommunen anordnar ett dagcenter, en mötesplats i Skillingaryd för föreningar av olika slag. Yttrande över motionen har begärts från socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden gör bedömningen att de organisationer som ingår i nämndens verksamhetsområde för närvarande inte har något större behov av de lokaler som avses i motionen, varför nämnden för sin del föreslår att motionen avslås. Kultur- och fritidsnämnden uttalar att skulle frågan om ett markförvärv av det aktuella området komma på tal, kan ärendet få nya infallsvinklar som gör den intressant ur i första hand ett kulturpolitiskt perspektiv. Socialnämnden uttalar att man inte har för avsikt att engagera sig i ny verksamhet i lokaler man nyss lämnat. Ur socialnämndens synvinkel finns inte några hinder för att lokalerna används till annan verksamhet. Vidare uttalar socialnämnden att man inte har några ekonomiska medel avsatta för den typ av verksamhet som motionären förespråkar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige avslår motionen med stöd av kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens yttranden. forts. Motionären, akten

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 54 Under kommunstyrelsens behandling av ärendet diskuteras den allmänna ordningen för medborgarmotioner. Noteras att kommunfullmäktiges presidie uppmanas att komma med en utvärdering av systemet med medborgarförslag/motion. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige avslår motionen med stöd av kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens yttranden. Kommunfullmäktige , 30 Berry Lilja (s) kommenterar motionen. Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. Motionären, akten

20 Kommunfullmäktige Dnr Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige , 31 Föreligger kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner per den 24 april 2006, enligt bilaga. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna. R-M, akten

21 1 (5) Redovisning av ej slutbehandlade motioner, 24 april 2006 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall vid april- och oktobersammanträdet redovisas de motioner, vilkas beredning då ej fullföljts. Redovisning: 1. Integrering av familjecentral i befintlig Hälsocentral Av socialdemokraterna genom Monica Sporrong och Magnus Dauhn väckt motion daterad med förslag att Vaggeryds kommun tillsammans med Jönköpings läns landsting utreder möjligheterna och kostnaderna för ett gemensamt projekt för en integrering av familjecentral i befintlig Hälsocentral. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till folkhälsorådet, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Remissinstanserna har yttrat sig. Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott, som har gett Hälsocentralen i uppdrag att ta fram ett förslag där tanken med en okonventionell familjecentral tydligare preciseras och på hur en vidare utveckling av hälsoarbetet kan utföras. Ärendet har överlämnats till primärvårdschefen och socialchefen för vidare handläggning. 2. Översyn av socialnämndens verksamhet Av fullmäktigeledamöterna Berry Lilja (s) och Sören Ståhlgren (s) väckt motion daterad med förslag att socialnämnden; - omgående ser över organisationen/organiseringen av verksamheten - omgående upptar samtal med Försäkringskassan om möjligheterna i mening att finna gemensamma tolkningar av lagens bestämmelser. Anledningen är att socialdemokraterna ser med mycket stor oro på socialnämndens och kommunens negativa ekonomiska utveckling. För att hejda socialnämndens galopperande underskott anser man att det krävs kraftfull politisk styrning. (Dnr ) _ y:\ks\2006\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 24 april 2006.doc

22 2 (5) Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Socialnämndens yttrande från redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott , där man återremitterade ärendet för en åtgärdsredovisning av svaret. 3. Medborgarmotion - Dagcenter för föreningar av olika slag Av en kommuninvånare väckt motion daterad med förslag att kommunen anordnar ett dagcenter, en mötesplats i Skillingaryd för föreningar av olika slag. (Dnr ) _ Motion behandlas vid dagens sammanträde. 4. Medborgarmotion - Upprustning av parkeringsplatsen vid Hjortsjöbadet m.m. Av en kommuninvånare väckt motion med förslag att parkeringsplatsen vid Hjortsjöbadet rustas upp genom asfaltering och nytt staket. Vidare föreslås att infarten från Jönköpingsvägen görs mer tilltalande med en inbjudande välkomstskylt. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande har lämnats av tekniska utskottet. 5. Medborgarmotion - Barnomsorgstaxan Av två kommuninvånare väckt motion med förslag att införa differentierad barnomsorgstaxa i Vaggeryds kommun. Förslaget är att ha två steg ; över 27 timmar per vecka och 27 timmar eller färre per vecka. De barn som har rätt till 15 timmar/vecka kostnadsfritt kvarstår. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. y:\ks\2006\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 24 april 2006.doc

23 3 (5) 6. Medborgarmotion - Hastigheten på Karlavägen förbi Vaggeryds Idrottsplats Av en kommuninvånare väckt motion med förslag att hastigheten på Karlavägen, förbi Idrottsplatsen, begränsas till 30 km och vägbulor anläggs. Detta p.g.a. att flera hundra ungdomar passerar detta område varje vecka. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till tekniska utskottet och ungdomsrådet för yttrande. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott Medborgarmotion - Vaggeryds Idrottsplats omklädningsrum och underhåll Av en kommuninvånare väckt motion med förslag att medel avsätts till utbyggnad och underhåll av omklädningsrummen på Vaggeryds Idrottsplats. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och ungdomsrådet för yttrande. Yttrande har lämnats av ungdomsrådet. 8. En Läsa-skriva-räkna-garanti Av Folkpartiets fullmäktigegrupp genom Thore Ohlsson väckt motion med förslag att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet för yttrande. y:\ks\2006\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 24 april 2006.doc

24 4 (5) 9. Medborgarmotion Cykelbana mellan Skillingaryd och Klevshult Av en kommuninvånare väckt motion daterad med förslag att en cykelväg anläggs mellan Skillingaryd och Klevshult. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till tekniska utskottet och ungdomsrådet för yttrande. Yttrande har lämnats av tekniska utskottet. 10. Medborgarmotion Bättre belysning vid Skillingehus och Vårdcentralen i Skillingaryd Av en kommuninvånare väckt motion daterad med förlag att bättre belysning anskaffas och underhålls vid Skillingehus och Vårdcentralen i Skillingaryd för att förbättra säkerheten. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till kommunledningskontoret, fastighetsenheten för yttrande. 11. Utökning av kommunikationerna mellan Jönköping och Skillingaryd Av socialdemokraterna genom Berry Lilja väckt motion daterad med förslag att: - en linjelagd tur inrättas dagligen mellan Jönköping Skillingaryd med avgångstid kl frågan snarast diskuteras med Jönköpings Länstrafik - målet skall vara att den utökade turtätheten skall kunna gälla fr.o.m. hösten 2006 (Dnr ) _ Motionen har remitterats till kommunledningskontoret och ungdomsrådet för yttrande. y:\ks\2006\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 24 april 2006.doc

25 5 (5) 12. Medborgarmotion Bort med chikanen farthindret på Storgatan i Vaggeryd Av en kommuninvånare väckt motion daterad med förslag att chikanen farthindret på Storgatan i Vaggeryd tas bort. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. 13. Överföring av fastighetsunderhållet för de kommunala idrottsanläggningarna till kommunens fastighetsavdelning Av socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Berry Lilja väckt motion daterad med förslag att: - fastighetsunderhållet för Stiftelsen Movalla och Stiftelsen Waggeryds Idrottsplats överförs till kommunens fastighetsavdelning på lika villkor som gäller för övriga kommunala fastigheter. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till kommunledningskontoret, fastighetsenheten och kulturoch fritidsnämnden för yttrande. 14. Medborgarmotion Flytta gatubelysningen på Östra Allégatan i Skillinaryd Av en kommuninvånare väckt motion daterad med förslag att den befintliga belysningen på Östra Allégatans östra sida flyttas till västra sidan av gatan, för att det ska bli en upplyst gångväg. Skälet är att västra sidan skottas men inte den östra. (Dnr ) _ Motionen har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. y:\ks\2006\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 24 april 2006.doc

26 Kommunfullmäktige Dnr Medborgarmotion Järnvägstunneln i Skillingaryd Svantes undergång Kommunfullmäktige , 32 En medborgarmotion har inlämnats med förslag att järnvägstunneln i Skillingaryd får namnet Svantes undergång eller Svantes tunnel. Kommunfullmäktiges presidie föreslår att kommunfullmäktige inte tar upp motionen till behandling på grund av att den avser kompetensområde som är delegerat till kultur- och fritidsnämnden och att den rör enskild person. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges presidiers förslag att inte ta upp motionen till behandling på grund av att den avser kompetensområde som är delegerat till kultur- och fritidsnämnden och att den rör enskild person. Motionären, akten

27 Kommunfullmäktige Dnr Medborgarmotion Uppfräschning av Hjortsjöbadet Kommunfullmäktige , 33 En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att kommunen fräschar upp Hjortsjöbadet, genom bl.a. att sandytan närmast stranden ökas, den gamla sanden byts ut och stranden söder om bryggan röjs till badstrand. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ks

28 Kommunfullmäktige Delgivningar Dnr Kommunfullmäktige , 34 Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 1. Broschyren Utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet 2. Sveriges Kommuner och Landsting, skrivelse , Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress , fördelade per valkrets/län 3. Europakorridoren, nyhetsbrev 30, april 2006 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 17.00-21.20 (ajournering kl. 18.00-18.30, 19.50-20.05 och 21.05-21.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl. 17.30 19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice ordförande Barbro Eriksson (fp), 2:e vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer