Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Utses att justera Anette Abrahamsson och Sune Johansson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd måndagen den 5/ kl Underskrifter Sekreterare..... Bengt-Olof Magnusson Ordförande Justerande..... Kristina Nordquist..... Anette Abrahamsson Sune Johansson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Uppropslista vid närvarokontroll och votering i kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun Ledamöter Namn Närvarande Ärende 35 Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Berry Lilja. s 1 1 Thomas Strand, s 1 1 Ulf Abrahamsson, c 1 1 Mats Jonsson, c 1 1 Börje Gustafsson, kd 1 1 Johnny Wackt, kd 1 1 Gert Jonsson, m 1 1 Bengt Dahlqvist, m 1 1 Kenth Williamsson, s Gullvi Alkemark, s Frånvarande Frånvarande Monica Sporrong, s 1 1 Jan Andersson, c Frånvarande Sune Johansson, c 1 1 Lars-Eric Sandahl, kd 1 1 Maritha Bengtsson, kd 1 1 Jonas Granerås, m 1 1 Werner Andersson, m 1 1 Anita Bergman, m 1 1 Sören Ståhlgren, s 1 1 Lars-Erik Joakimson, s 1 1 Roger Ödebrink, s 1 1 Dan Damberg, s Frånvarande Jim Lejon, c 1 1 Hanna Carlsson, kd Frånvarande

3 Namn Närvarande Ärende 35 Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Francois Agbodjalou, kd 1 1 David Isaksson, kd 1 1 Kajsa Carlsson, mp 1 1 Birgitta P. Stenervik, fp 1 1 Sven-Olov Carlsson, fp 1 1 Thore Ohlsson, fp 1 1 Roger Svenningson, fp 1 1 Robert Alkemark, s 1 1 Magnus Dauhn, s 1 1 Anette Blomén, s 1 1 Per-Jonny Krohn, s 1 1 Björn Edvinsson, s 1 1 Alice Åström, v 1 1 Raila Sallander, v 1 1 Carina Ödebrink, s 1 1 Erling Andersson, kd 1 1 Kristina Nordquist, c 1 1

4 Ersättare Namn Anki Löfstedt, m Örjan Vilsson, m Håkan Svensson, m Ann-Britt Weinerling, c Närvarande Ärende 35 Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Åke Johansson, c 1 1 Sven Samuelsson, c Peter Jahnsén, fp Linnéa Hugosson, fp Lars Ljungqvist, kd Gunilla Öqvist, kd Carl-Gustaf Karlsson, kd 1 1 Lennart Andersson, kd Jenny Lilja, s Jan Gustavsson, s 1 1 Tjg ersättare Ingegerd Ohlsson, s Leopold Maros, s 1 1 Roy-Arne Wiesner, s Anette Abrahamsson, s 1 1 Bo Josefsson, s Thorbjörn Gunnarsson, s 1 Tjg ersättare Siv Bertilsson, v Yvonne Waldmann, v Ingegerd Protiwa, mp 1 Ej tjg ersättare Margreth Lindqvist, mp SUMMA

5 Kommunfullmäktige Kungörelse och dagordning Kommunfullmäktige , 31 Kommunfullmäktige beslutar vitsorda att kungörelse skett i behörig ordning samt godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund med anledning av behandling av 2002 års bokslut. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2002 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern Kommunstyrelsens arbetsutskott , 61 Årsredovisning och bokslut för Vaggeryds kommun och kommunkoncern avseende verksamhetsåret 2002 har upprättats för kommunstyrelsens antagande. Kommundirektören redogör för årsredovisningen och kommunledningskontorets förslag till beslut. Kommunkoncernens egna kapital har under året ökat med 19,8 mkr. Kommunen har i och med årets ekonomiska överskott på 20,6 mkr klarat statens balanskrav. Skatteunderlagsökningen för taxeringsåret 2002 blev 5,16 %, vilket är avsevärt lägre än tidigare år. Nämnderna har sammantaget ett underskott mot budget på -4 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 55,3 mkr, vilket är 15 mkr mer än den årliga nivå som det nya kommunfullmäktige har satt som mål för den kommande mandatperioden. Yrkanden i arbetsutskottet Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag men uttalar att socialnämndens redovisning av kostnader för flyktingmottagning ej följer vad som är vedertaget för redovisning av flyktingkostnader. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag med Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar godkänna och fastställa resultat och balansräkning för kommunen enligt bokslut för verksamhetsåret 2002, samt att överlämna bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. - Kommunfullmäktige beslutar täcka 1330 tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2002 genom uttag av tidigare erhållna engångsmedel. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat överskridande för LSS under 2002 får 3148 tkr täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra socialnämnden genom budgettäckning för 2002 ökat tillfälligt statsbidrag inom LSS med 1100 tkr. - Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2002 års bokslut 1566 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar täcka underskottet för år 2002 avseende av socialnämnden redovisade flyktingrelaterade kostnader 1757 tkr genom bokföring av beloppet på flyktingfond i det egna kapitalet. Det noteras emellertid att i det redovisade beloppet ingår kostnader som inte härrör till flyktingrelaterade kostnader vid mottagande av flyktingar under perioden (0-4) år avseende åren Det förutsättes att socialnämnden följer principerna för redovisningsåret 2003 för att fortsättningsvis kunna redovisa flyktingfond. Kommunstyrelsen , 56 Kommundirektören redogör för årsredovisningen. Ärendet har behandlats i centrala samverkansgruppen Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar fastställa resultat och balansräkning för Vaggeryds kommun för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret Kommunfullmäktige beslutar täcka 1330 tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2002 genom uttag av tidigare erhållna engångsmedel. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat överskridande för LSS under 2002 får 3148 tkr täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra socialnämnden genom budgettäckning för 2002 ökat tillfälligt statsbidrag inom LSS med 1100 tkr. - Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2002 års bokslut 1566 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar täcka underskottet för år 2002 avseende av socialnämnden redovisade flyktingrelaterade kostnader 1757 tkr genom bokföring av beloppet på flyktingfond i det egna kapitalet. Det noteras emellertid att i det redovisade beloppet ingår kostnader som inte härrör till flyktingrelaterade kostnader vid mottagande av flyktingar under perioden (0-4) år avseende åren Det förutsättes att socialnämnden följer principerna för redovisningsåret 2003 för att fortsättningsvis kunna redovisa flyktingfond. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige , 32 Kommundirektören redogör för bokslutet och årsredovisningen. Yrkanden i kommunfullmäktige Börje Gustafsson (kd) kommenterar årsredovisningen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Berry Lilja (s), Alice Åström (v), Thomas Strand (s), Sune Johansson (c), Thore Ohlsson (fp), Kajsa Carlsson (mp), Ulf Abrahamsson (c) och Gert Jonsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret Kommunfullmäktige beslutar täcka 1330 tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2002 genom uttag av tidigare erhållna engångsmedel. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat överskridande för LSS under 2002 får 3148 tkr täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra socialnämnden genom budgettäckning för 2002 ökat tillfälligt statsbidrag inom LSS med 1100 tkr. - Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2002 års bokslut 1566 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar täcka underskottet för år 2002 avseende av socialnämnden redovisade flyktingrelaterade kostnader 1757 tkr genom bokföring av beloppet på flyktingfond i det egna kapitalet. Det noteras emellertid att i det redovisade beloppet ingår kostnader som inte härrör till flyktingrelaterade kostnader vid mottagande av flyktingar under perioden (0-4) år avseende åren Det förutsättes att socialnämnden följer principerna för redovisningsåret 2003 för att fortsättningsvis kunna redovisa flyktingfond. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

10 Kommunfullmäktige Dnr Revisionsberättelse för 2002 Kommunfullmäktige , 33 Föreligger kommunrevisionens revisionsberättelse för 2002 års verksamhet där kommunrevisionen föreslår att ansvarsfrihet beviljas samtliga styrelser och nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2002 års verksamhet. Nils-Arne Andersson, revisionsnämndens ordförande, redogör för bokslutsläget och föredrar revisionsberättelsen för 2002 års verksamhet. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag och finner det antaget av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisionens förslag att ansvarsfrihet beviljas samtliga nämnder och styrelser och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2002 års verksamhet. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga mämnder/styrelser, ekonomi, revisionen, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tillsättande av en krisledningsnämnd Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott , 46 Riksdagen har utfärdat en ny lag Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Lagen reglerar kommuners och landstings organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Som sådan avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. Enligt lagen ska fullmäktige tillsätta en krisledningsnämnd som fullgör uppgifter under extraordinära händelser eller besluta att en annan nämnd utgör krisledningsnämnd. Till nämnden ska upprättas ett reglemente och fullmäktige ska också för varje mandatperiod fastställa en plan för hanteringen av extraordinära händelser. Inom Vaggeryds kommun finns ett av fullmäktige antaget system för kommunal katastrofledning vid svåra påfrestningar såväl i fred som under höjd beredskap. I detta utgör kommunstyrelsens arbetsutskott ledningsgrupp med en tjänstemannastab till sitt förfogande. KSAu har i systemet befogenhet att fatta beslut å kommunens vägnar oavsett gängse beslutsregler. Till systemet är fogat en informationsplan och en handledning med bl a bemanningsplan och arbetsbeskrivning för de olika funktionerna i systemet. Handledningen revideras kontinuerligt med hänsyn till förändringar i främst bemanningsplanen. Då lagen började gälla fr o m 2003 uppfyller inte Vaggeryds kommun kravet att ha en krisledningsnämnd, varför kommunledningskontoret i skrivelse daterad beskriver två vägar att gå, dels att fullmäktige utser kommunstyrelsen som krisledningsnämnd dels att fullmäktige utser samma personer som i KSAu att utgöra krisledningsnämnd. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska utgöra kommunens krisledningsnämnd. - Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att dels utarbeta förslag till reglemente för krisledningsnämnden dels plan för hantering av extraordinära händelser. I arbetet ska hänsyn tas till tidigare organisation för kommunal katastrofledning genom att denna inarbetas i tillämpliga delar. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 57 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska utgöra kommunens krisledningsnämnd. - Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att dels utarbeta förslag till reglemente för krisledningsnämnden dels plan för hantering av extraordinära händelser. I arbetet ska hänsyn tas till tidigare organisation för kommunal katastrofledning genom att denna inarbetas i tillämpliga delar. Kommunfullmäktige , 34 Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Reglemente för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsens arbetsutskott , 64 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsens verksamhetsområde har upprättats av kommunledningskontoret. Kommundirektören föredrar ärendet. En del förtydliganden i nuvarande skrivningar har gjorts. Den största förändringen i reglementet har gjorts för den tekniska verksamheten. I övrigt är revideringen mycket en anpassning till omvärlden. Yrkande i arbetsutskottet Berry Lilja (s) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag att kommunens fastigheter ska vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och Berry Liljas förslag och finner att kommunledningskontorets förslag antas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsens verksamhet. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 60 Yrkanden i kommunstyrelsen Berry Lilja (s) yrkar avslag på förslaget att kommunens fastigheter ska vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Bengt Dahlqvist (m) yrkar att teknisk delegation bibehålls och att teknisk delegation särskilt belyses i den utvärdering som skall ske. I övrigt tillstyrker Bengt arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag, dels Berry Liljas förslag samt Bengt Dahlqvists förslag, och ställer proposition på förslagen och finner att Bengt Dahlqvists förslag antas. Votering begärs och ska verkställas. Ordförande meddelar att Bengt Dahlqvists förslag är huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: a) Proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas förslag för att utse motförslag till huvudförslaget. b) Proposition på Bengt Dahlqvist förslag och det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. Ja-röst för bifall till Bengt Dahlqvists förslag Nej-röst för bifall till det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag Ordförande ställer proposition enligt punkt a) varvid kommunstyrelsen antar Berry Liljas förslag till motförslag. Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att anta Bengt Dahlqvists förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsens verksamhet med den ändringen att teknisk delegation bibehålls. - Teknisk delegation belyses särskilt i den utvärdering som skall ske. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktige , 35 Yrkanden i kommunfullmäktige Berry Lilja (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att kommunens fastigheter ska vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Kajsa Carlsson (mp) och Alice Åström (v) yrkar bifall till Berry Liljas yrkande. Bengt Dahlqvist (m), Sune Johansson (c) och Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Berry Liljas m fl förslag och finner att kommunstyrelsens förslag antas. Votering Omröstning begärs. Följande voteringsproposition fastställs: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Berry Liljas m fl förslag Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, med 23 Ja-röster mot 18 Nej-röster, att anta kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsens verksamhet med den ändringen att teknisk delegation bibehålls. - Teknisk delegation belyses särskilt i den utvärdering som skall ske. Reservation Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, vänsterpartiets fullmäktigegrupp och miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Köpeavtal för del av Munksjö 1:3 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 56 Förslag till köpeavtal har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Sandahls Bygg & Maskin AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd, avseende del av fastigheten Munksjö 1:3. Enligt avtalet köper kommunen del av Munksjö 1:3 bestående av norra delen av fastighetens del 1 samt fastighetens del 2 för en köpeskilling om kronor. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och anser att innan avtalet skrivs under bör en provgrävning göras för att kontrollera att det inte finns markföroreningar i området. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahls Bygg & Maskin AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende del av fastigheten Munksjö 1:3. - Köpeskillingen är kronor. Finansiering av köpeskillingen sker genom budgeterat anslag för markinköp i 2003 års budget. Kommunstyrelsen , 61 På grund av jäv deltar inte Bengt Dahlqvist (m) i handläggningen av detta ärende. Kommundirektören föredrar ärendet och informerar om att markarealen är på ca 10 ha. Skogen har värderats till kronor. Yrkande i kommunstyrelsen Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahls Bygg & Maskin AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende del av fastigheten Munksjö 1:3. - Köpeskillingen är kronor. Finansiering av köpeskillingen sker genom budgeterat anslag för markinköp i 2003 års budget. Kommunfullmäktige , 36 Yrkande i kommunfullmäktige Börje Gustafsson (kd) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare handläggning, eftersom ytterligare överläggningar behöver ske med säljaren efter det att provgrävning skett inom området. Proposition Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag, dels Börje Gustafssons förslag om återremiss. Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare handläggning. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Överenskommelse/avtal om exploatering av ett markområde utmed E 4:an norr om travbanan Kommunstyrelsens arbetsutskott , 58 Förslag till överenskommelse/avtal har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd om exploatering av ett sammanhängande markområde beläget utmed E 4:an norr om travbanan som till olika delar ägs av parterna var för sig. Syftet med avtalet är att exploatera ett markområde beläget utmed E 4:an norr om travbanan som idag ägs till del av Sandahlsbolagen och till del av kommunen. Det planerade markområdet ska omfatta ca 40 ha byggbar mark. Enligt överenskommelsen ska parterna vid framtida behov vara beredda att ställa ytterligare mark till förfogande. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till överenskommelse/avtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende exploatering av ett sammanhängande markområde, omfattande ca 40 ha byggbar mark, beläget utmed E 4:an norr om travbanan. Kommunstyrelsen , 63 På grund av jäv deltar inte Bengt Dahlqvist (m) i handläggningen av detta ärende. Yrkande i kommunstyrelsen Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Sandahlsbolagen AB+avtal, UA+avtal, Tk+kop avtal, akten

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till överenskommelse/avtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende exploatering av ett sammanhängande markområde, omfattande ca 40 ha byggbar mark, beläget utmed E 4:an norr om travbanan. Kommunfullmäktige , 37 Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Sandahlsbolagen AB+avtal, UA+avtal, Tk+kop avtal, akten

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr VA-försörjningen i Hok Kommunstyrelsens arbetsutskott , 53 Vattentäkten i Hok är förorenad med små halter bekämpningsmedel. Projekteringskostnad för ombyggnad av vattenverket i Hok är beräknat till en kostnad av ca 1,3 mkr, varav 1 mkr finns i 2003 års budget och 0,3 mkr i 2004 års budget. Ombyggnaden av vattenverket ger en ökad driftskostnad på ca : - /år. Den innebär även en ökad åtgång på vatten för returspolning av filter. Då tillgången på råvatten i Hok är begränsad föreslår tekniska delegationen i beslut att en ny vattenledning nedläggs mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. Förslaget innebär en investering på ca 2 mkr exkl. eventuella kostnader för marklösen. Fördelen med vattenöverföring från Vaggeryd är bättre tillgång på vatten med bra kvalitet. Driftskostnaderna blir ca : -/år lägre. Tekniska delegationen föreslår också att man i samband med ny rördragning även lägger ner en ny avloppsledning till en kostnad av 1,4 mkr, vilket möjliggör en ombyggnad av reningsverket i Hok till pumpstation och att avloppsvattnet behandlas i Skillingaryd. Kostnad 1,8 mkr. För ändamålen äskar tekniska delegationen om ett tilläggsanslag år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget om nedläggning av ny vattenledning mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. - I samband med ny rördragning tillstyrks att ny avloppsledning nedläggs. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Tk, Klk, Ek, akten

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tekniska delegationen beviljas ett tilläggsanslag för investeringen år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. - Kommunstyrelsen prövar om det ska läggas ner tomrör för framtida IT-investeringar Kommunstyrelsen , 68 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget om nedläggning av ny vattenledning mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. - I samband med ny rördragning tillstyrks att ny avloppsledning nedläggs. - Tekniska delegationen beviljas ett tilläggsanslag för investeringen år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen prövar om det ska läggas ner tomrör för framtida IT-investeringar Kommunfullmäktige , 38 Yrkande i kommunfullmäktige Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Tk, Klk, Ek, akten

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget om nedläggning av ny vattenledning mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. - I samband med ny rördragning tillstyrks att ny avloppsledning nedläggs. - Tekniska delegationen beviljas ett tilläggsanslag för investeringen år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Tk, Klk, Ek, akten

24 Kommunfullmäktige Dnr Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige , 39 Föreligger kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner per den 28 april 2003, enligt bilaga. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande R-M, akten

25 1 (7) Kommunledningskontoret Redovisning av ej slutbehandlade motioner, 28 april 2003 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall vid april- och oktobersammanträdet redovisas de motioner, vilkas beredning då ej fullföljts. Redovisning: 1. VSBo:s roll i förvaltningen av kommunens fastigheter och lokaler Av fullmäktigeledamöterna Bengt Dahlqvist (m), Börje Gustafsson (kd) och Sven-Olov Carlsson (fp) väckt motion 8 juni 2000 med förslag att Vaggeryds kommun utreder möjligheterna till att återta förvaltningen av kommunala fastigheter och lokaler. (Dnr ) Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 april Hållplats för expressbussar Av fullmäktigeledamöterna Sven-Olov Carlsson (fp) och Linnéa Hugosson (fp) väckt motion 25 februari 2002 med förslag att kommunfullmäktige kraftfullt agerar för att kommunen åter ska få snabba och billiga fjärrförbindelser genom buss-stopp vid Götaström. (Dnr ) Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningskontoret för handläggning. y:\ks\2003\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 28 april 2003.doc

26 2 (7) Kommunledningskontoret 3. Kommunala högtalaranläggningar Av Folkpartiet liberalerna genom Thore Ohlsson och Linnéa Hugosson väckt motion 25 mars 2002 med förslag att kommunens högtalaranläggningar liksom användningen av dessa snarast förbättras. (Dnr ) Kommunfullmäktige behandlade motionen och återremitterade den för att låta socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden få motionen för yttrande. 4. Motion Utbetalning av semesterdagstillägg före semestern Av centerpartiets fullmäktigegrupp genom Kristina Nordquist och Sune Johansson väckt motion daterad 23 april 2002 med förslag att kommunen upptar förhandlingar med de fackliga organisationerna om utbetalning av semesterdagstillägg före semestern och motsvarande ersättning för all sparad semester vid ett tillfälle. (Dnr ) Motionen har remitterats till personalenheten och löneenheten för yttrande och kommer att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj Ny gång/cykelväg till ridskolan i Bäck Av centerpartiets fullmäktigegrupp genom Kristina Nordquist väckt motion daterad 10 juni 2002 med förslag att en GC-väg byggs mellan Vaggeryd och ridskolan i Bäck GC-vägen förses med belysning (Dnr ) GC-vägen ingår i en planerad KLIMP-ansökan, tillsammans med andra kommunala objekt, som syftar till att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser. y:\ks\2003\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 28 april 2003.doc

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer