Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Utses att justera Anette Abrahamsson och Sune Johansson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd måndagen den 5/ kl Underskrifter Sekreterare..... Bengt-Olof Magnusson Ordförande Justerande..... Kristina Nordquist..... Anette Abrahamsson Sune Johansson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Uppropslista vid närvarokontroll och votering i kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun Ledamöter Namn Närvarande Ärende 35 Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Berry Lilja. s 1 1 Thomas Strand, s 1 1 Ulf Abrahamsson, c 1 1 Mats Jonsson, c 1 1 Börje Gustafsson, kd 1 1 Johnny Wackt, kd 1 1 Gert Jonsson, m 1 1 Bengt Dahlqvist, m 1 1 Kenth Williamsson, s Gullvi Alkemark, s Frånvarande Frånvarande Monica Sporrong, s 1 1 Jan Andersson, c Frånvarande Sune Johansson, c 1 1 Lars-Eric Sandahl, kd 1 1 Maritha Bengtsson, kd 1 1 Jonas Granerås, m 1 1 Werner Andersson, m 1 1 Anita Bergman, m 1 1 Sören Ståhlgren, s 1 1 Lars-Erik Joakimson, s 1 1 Roger Ödebrink, s 1 1 Dan Damberg, s Frånvarande Jim Lejon, c 1 1 Hanna Carlsson, kd Frånvarande

3 Namn Närvarande Ärende 35 Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Francois Agbodjalou, kd 1 1 David Isaksson, kd 1 1 Kajsa Carlsson, mp 1 1 Birgitta P. Stenervik, fp 1 1 Sven-Olov Carlsson, fp 1 1 Thore Ohlsson, fp 1 1 Roger Svenningson, fp 1 1 Robert Alkemark, s 1 1 Magnus Dauhn, s 1 1 Anette Blomén, s 1 1 Per-Jonny Krohn, s 1 1 Björn Edvinsson, s 1 1 Alice Åström, v 1 1 Raila Sallander, v 1 1 Carina Ödebrink, s 1 1 Erling Andersson, kd 1 1 Kristina Nordquist, c 1 1

4 Ersättare Namn Anki Löfstedt, m Örjan Vilsson, m Håkan Svensson, m Ann-Britt Weinerling, c Närvarande Ärende 35 Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Åke Johansson, c 1 1 Sven Samuelsson, c Peter Jahnsén, fp Linnéa Hugosson, fp Lars Ljungqvist, kd Gunilla Öqvist, kd Carl-Gustaf Karlsson, kd 1 1 Lennart Andersson, kd Jenny Lilja, s Jan Gustavsson, s 1 1 Tjg ersättare Ingegerd Ohlsson, s Leopold Maros, s 1 1 Roy-Arne Wiesner, s Anette Abrahamsson, s 1 1 Bo Josefsson, s Thorbjörn Gunnarsson, s 1 Tjg ersättare Siv Bertilsson, v Yvonne Waldmann, v Ingegerd Protiwa, mp 1 Ej tjg ersättare Margreth Lindqvist, mp SUMMA

5 Kommunfullmäktige Kungörelse och dagordning Kommunfullmäktige , 31 Kommunfullmäktige beslutar vitsorda att kungörelse skett i behörig ordning samt godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund med anledning av behandling av 2002 års bokslut. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2002 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern Kommunstyrelsens arbetsutskott , 61 Årsredovisning och bokslut för Vaggeryds kommun och kommunkoncern avseende verksamhetsåret 2002 har upprättats för kommunstyrelsens antagande. Kommundirektören redogör för årsredovisningen och kommunledningskontorets förslag till beslut. Kommunkoncernens egna kapital har under året ökat med 19,8 mkr. Kommunen har i och med årets ekonomiska överskott på 20,6 mkr klarat statens balanskrav. Skatteunderlagsökningen för taxeringsåret 2002 blev 5,16 %, vilket är avsevärt lägre än tidigare år. Nämnderna har sammantaget ett underskott mot budget på -4 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 55,3 mkr, vilket är 15 mkr mer än den årliga nivå som det nya kommunfullmäktige har satt som mål för den kommande mandatperioden. Yrkanden i arbetsutskottet Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag men uttalar att socialnämndens redovisning av kostnader för flyktingmottagning ej följer vad som är vedertaget för redovisning av flyktingkostnader. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag med Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar godkänna och fastställa resultat och balansräkning för kommunen enligt bokslut för verksamhetsåret 2002, samt att överlämna bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. - Kommunfullmäktige beslutar täcka 1330 tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2002 genom uttag av tidigare erhållna engångsmedel. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat överskridande för LSS under 2002 får 3148 tkr täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra socialnämnden genom budgettäckning för 2002 ökat tillfälligt statsbidrag inom LSS med 1100 tkr. - Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2002 års bokslut 1566 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar täcka underskottet för år 2002 avseende av socialnämnden redovisade flyktingrelaterade kostnader 1757 tkr genom bokföring av beloppet på flyktingfond i det egna kapitalet. Det noteras emellertid att i det redovisade beloppet ingår kostnader som inte härrör till flyktingrelaterade kostnader vid mottagande av flyktingar under perioden (0-4) år avseende åren Det förutsättes att socialnämnden följer principerna för redovisningsåret 2003 för att fortsättningsvis kunna redovisa flyktingfond. Kommunstyrelsen , 56 Kommundirektören redogör för årsredovisningen. Ärendet har behandlats i centrala samverkansgruppen Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar fastställa resultat och balansräkning för Vaggeryds kommun för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret Kommunfullmäktige beslutar täcka 1330 tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2002 genom uttag av tidigare erhållna engångsmedel. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat överskridande för LSS under 2002 får 3148 tkr täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra socialnämnden genom budgettäckning för 2002 ökat tillfälligt statsbidrag inom LSS med 1100 tkr. - Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2002 års bokslut 1566 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar täcka underskottet för år 2002 avseende av socialnämnden redovisade flyktingrelaterade kostnader 1757 tkr genom bokföring av beloppet på flyktingfond i det egna kapitalet. Det noteras emellertid att i det redovisade beloppet ingår kostnader som inte härrör till flyktingrelaterade kostnader vid mottagande av flyktingar under perioden (0-4) år avseende åren Det förutsättes att socialnämnden följer principerna för redovisningsåret 2003 för att fortsättningsvis kunna redovisa flyktingfond. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige , 32 Kommundirektören redogör för bokslutet och årsredovisningen. Yrkanden i kommunfullmäktige Börje Gustafsson (kd) kommenterar årsredovisningen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Berry Lilja (s), Alice Åström (v), Thomas Strand (s), Sune Johansson (c), Thore Ohlsson (fp), Kajsa Carlsson (mp), Ulf Abrahamsson (c) och Gert Jonsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret Kommunfullmäktige beslutar täcka 1330 tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2002 genom uttag av tidigare erhållna engångsmedel. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat överskridande för LSS under 2002 får 3148 tkr täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra socialnämnden genom budgettäckning för 2002 ökat tillfälligt statsbidrag inom LSS med 1100 tkr. - Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2002 års bokslut 1566 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar täcka underskottet för år 2002 avseende av socialnämnden redovisade flyktingrelaterade kostnader 1757 tkr genom bokföring av beloppet på flyktingfond i det egna kapitalet. Det noteras emellertid att i det redovisade beloppet ingår kostnader som inte härrör till flyktingrelaterade kostnader vid mottagande av flyktingar under perioden (0-4) år avseende åren Det förutsättes att socialnämnden följer principerna för redovisningsåret 2003 för att fortsättningsvis kunna redovisa flyktingfond. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

10 Kommunfullmäktige Dnr Revisionsberättelse för 2002 Kommunfullmäktige , 33 Föreligger kommunrevisionens revisionsberättelse för 2002 års verksamhet där kommunrevisionen föreslår att ansvarsfrihet beviljas samtliga styrelser och nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2002 års verksamhet. Nils-Arne Andersson, revisionsnämndens ordförande, redogör för bokslutsläget och föredrar revisionsberättelsen för 2002 års verksamhet. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag och finner det antaget av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisionens förslag att ansvarsfrihet beviljas samtliga nämnder och styrelser och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2002 års verksamhet. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga mämnder/styrelser, ekonomi, revisionen, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tillsättande av en krisledningsnämnd Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott , 46 Riksdagen har utfärdat en ny lag Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Lagen reglerar kommuners och landstings organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Som sådan avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. Enligt lagen ska fullmäktige tillsätta en krisledningsnämnd som fullgör uppgifter under extraordinära händelser eller besluta att en annan nämnd utgör krisledningsnämnd. Till nämnden ska upprättas ett reglemente och fullmäktige ska också för varje mandatperiod fastställa en plan för hanteringen av extraordinära händelser. Inom Vaggeryds kommun finns ett av fullmäktige antaget system för kommunal katastrofledning vid svåra påfrestningar såväl i fred som under höjd beredskap. I detta utgör kommunstyrelsens arbetsutskott ledningsgrupp med en tjänstemannastab till sitt förfogande. KSAu har i systemet befogenhet att fatta beslut å kommunens vägnar oavsett gängse beslutsregler. Till systemet är fogat en informationsplan och en handledning med bl a bemanningsplan och arbetsbeskrivning för de olika funktionerna i systemet. Handledningen revideras kontinuerligt med hänsyn till förändringar i främst bemanningsplanen. Då lagen började gälla fr o m 2003 uppfyller inte Vaggeryds kommun kravet att ha en krisledningsnämnd, varför kommunledningskontoret i skrivelse daterad beskriver två vägar att gå, dels att fullmäktige utser kommunstyrelsen som krisledningsnämnd dels att fullmäktige utser samma personer som i KSAu att utgöra krisledningsnämnd. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska utgöra kommunens krisledningsnämnd. - Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att dels utarbeta förslag till reglemente för krisledningsnämnden dels plan för hantering av extraordinära händelser. I arbetet ska hänsyn tas till tidigare organisation för kommunal katastrofledning genom att denna inarbetas i tillämpliga delar. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 57 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska utgöra kommunens krisledningsnämnd. - Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att dels utarbeta förslag till reglemente för krisledningsnämnden dels plan för hantering av extraordinära händelser. I arbetet ska hänsyn tas till tidigare organisation för kommunal katastrofledning genom att denna inarbetas i tillämpliga delar. Kommunfullmäktige , 34 Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Reglemente för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsens arbetsutskott , 64 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsens verksamhetsområde har upprättats av kommunledningskontoret. Kommundirektören föredrar ärendet. En del förtydliganden i nuvarande skrivningar har gjorts. Den största förändringen i reglementet har gjorts för den tekniska verksamheten. I övrigt är revideringen mycket en anpassning till omvärlden. Yrkande i arbetsutskottet Berry Lilja (s) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag att kommunens fastigheter ska vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och Berry Liljas förslag och finner att kommunledningskontorets förslag antas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsens verksamhet. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 60 Yrkanden i kommunstyrelsen Berry Lilja (s) yrkar avslag på förslaget att kommunens fastigheter ska vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Bengt Dahlqvist (m) yrkar att teknisk delegation bibehålls och att teknisk delegation särskilt belyses i den utvärdering som skall ske. I övrigt tillstyrker Bengt arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag, dels Berry Liljas förslag samt Bengt Dahlqvists förslag, och ställer proposition på förslagen och finner att Bengt Dahlqvists förslag antas. Votering begärs och ska verkställas. Ordförande meddelar att Bengt Dahlqvists förslag är huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: a) Proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas förslag för att utse motförslag till huvudförslaget. b) Proposition på Bengt Dahlqvist förslag och det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. Ja-röst för bifall till Bengt Dahlqvists förslag Nej-röst för bifall till det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag Ordförande ställer proposition enligt punkt a) varvid kommunstyrelsen antar Berry Liljas förslag till motförslag. Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att anta Bengt Dahlqvists förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsens verksamhet med den ändringen att teknisk delegation bibehålls. - Teknisk delegation belyses särskilt i den utvärdering som skall ske. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktige , 35 Yrkanden i kommunfullmäktige Berry Lilja (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att kommunens fastigheter ska vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Kajsa Carlsson (mp) och Alice Åström (v) yrkar bifall till Berry Liljas yrkande. Bengt Dahlqvist (m), Sune Johansson (c) och Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Berry Liljas m fl förslag och finner att kommunstyrelsens förslag antas. Votering Omröstning begärs. Följande voteringsproposition fastställs: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Berry Liljas m fl förslag Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, med 23 Ja-röster mot 18 Nej-röster, att anta kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsens verksamhet med den ändringen att teknisk delegation bibehålls. - Teknisk delegation belyses särskilt i den utvärdering som skall ske. Reservation Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, vänsterpartiets fullmäktigegrupp och miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Köpeavtal för del av Munksjö 1:3 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 56 Förslag till köpeavtal har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Sandahls Bygg & Maskin AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd, avseende del av fastigheten Munksjö 1:3. Enligt avtalet köper kommunen del av Munksjö 1:3 bestående av norra delen av fastighetens del 1 samt fastighetens del 2 för en köpeskilling om kronor. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och anser att innan avtalet skrivs under bör en provgrävning göras för att kontrollera att det inte finns markföroreningar i området. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahls Bygg & Maskin AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende del av fastigheten Munksjö 1:3. - Köpeskillingen är kronor. Finansiering av köpeskillingen sker genom budgeterat anslag för markinköp i 2003 års budget. Kommunstyrelsen , 61 På grund av jäv deltar inte Bengt Dahlqvist (m) i handläggningen av detta ärende. Kommundirektören föredrar ärendet och informerar om att markarealen är på ca 10 ha. Skogen har värderats till kronor. Yrkande i kommunstyrelsen Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahls Bygg & Maskin AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende del av fastigheten Munksjö 1:3. - Köpeskillingen är kronor. Finansiering av köpeskillingen sker genom budgeterat anslag för markinköp i 2003 års budget. Kommunfullmäktige , 36 Yrkande i kommunfullmäktige Börje Gustafsson (kd) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare handläggning, eftersom ytterligare överläggningar behöver ske med säljaren efter det att provgrävning skett inom området. Proposition Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag, dels Börje Gustafssons förslag om återremiss. Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare handläggning. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Överenskommelse/avtal om exploatering av ett markområde utmed E 4:an norr om travbanan Kommunstyrelsens arbetsutskott , 58 Förslag till överenskommelse/avtal har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd om exploatering av ett sammanhängande markområde beläget utmed E 4:an norr om travbanan som till olika delar ägs av parterna var för sig. Syftet med avtalet är att exploatera ett markområde beläget utmed E 4:an norr om travbanan som idag ägs till del av Sandahlsbolagen och till del av kommunen. Det planerade markområdet ska omfatta ca 40 ha byggbar mark. Enligt överenskommelsen ska parterna vid framtida behov vara beredda att ställa ytterligare mark till förfogande. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till överenskommelse/avtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende exploatering av ett sammanhängande markområde, omfattande ca 40 ha byggbar mark, beläget utmed E 4:an norr om travbanan. Kommunstyrelsen , 63 På grund av jäv deltar inte Bengt Dahlqvist (m) i handläggningen av detta ärende. Yrkande i kommunstyrelsen Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Sandahlsbolagen AB+avtal, UA+avtal, Tk+kop avtal, akten

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till överenskommelse/avtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende exploatering av ett sammanhängande markområde, omfattande ca 40 ha byggbar mark, beläget utmed E 4:an norr om travbanan. Kommunfullmäktige , 37 Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Sandahlsbolagen AB+avtal, UA+avtal, Tk+kop avtal, akten

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr VA-försörjningen i Hok Kommunstyrelsens arbetsutskott , 53 Vattentäkten i Hok är förorenad med små halter bekämpningsmedel. Projekteringskostnad för ombyggnad av vattenverket i Hok är beräknat till en kostnad av ca 1,3 mkr, varav 1 mkr finns i 2003 års budget och 0,3 mkr i 2004 års budget. Ombyggnaden av vattenverket ger en ökad driftskostnad på ca : - /år. Den innebär även en ökad åtgång på vatten för returspolning av filter. Då tillgången på råvatten i Hok är begränsad föreslår tekniska delegationen i beslut att en ny vattenledning nedläggs mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. Förslaget innebär en investering på ca 2 mkr exkl. eventuella kostnader för marklösen. Fördelen med vattenöverföring från Vaggeryd är bättre tillgång på vatten med bra kvalitet. Driftskostnaderna blir ca : -/år lägre. Tekniska delegationen föreslår också att man i samband med ny rördragning även lägger ner en ny avloppsledning till en kostnad av 1,4 mkr, vilket möjliggör en ombyggnad av reningsverket i Hok till pumpstation och att avloppsvattnet behandlas i Skillingaryd. Kostnad 1,8 mkr. För ändamålen äskar tekniska delegationen om ett tilläggsanslag år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget om nedläggning av ny vattenledning mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. - I samband med ny rördragning tillstyrks att ny avloppsledning nedläggs. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Tk, Klk, Ek, akten

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tekniska delegationen beviljas ett tilläggsanslag för investeringen år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. - Kommunstyrelsen prövar om det ska läggas ner tomrör för framtida IT-investeringar Kommunstyrelsen , 68 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget om nedläggning av ny vattenledning mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. - I samband med ny rördragning tillstyrks att ny avloppsledning nedläggs. - Tekniska delegationen beviljas ett tilläggsanslag för investeringen år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen prövar om det ska läggas ner tomrör för framtida IT-investeringar Kommunfullmäktige , 38 Yrkande i kommunfullmäktige Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Tk, Klk, Ek, akten

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget om nedläggning av ny vattenledning mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. - I samband med ny rördragning tillstyrks att ny avloppsledning nedläggs. - Tekniska delegationen beviljas ett tilläggsanslag för investeringen år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Tk, Klk, Ek, akten

24 Kommunfullmäktige Dnr Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige , 39 Föreligger kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner per den 28 april 2003, enligt bilaga. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande R-M, akten

25 1 (7) Kommunledningskontoret Redovisning av ej slutbehandlade motioner, 28 april 2003 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall vid april- och oktobersammanträdet redovisas de motioner, vilkas beredning då ej fullföljts. Redovisning: 1. VSBo:s roll i förvaltningen av kommunens fastigheter och lokaler Av fullmäktigeledamöterna Bengt Dahlqvist (m), Börje Gustafsson (kd) och Sven-Olov Carlsson (fp) väckt motion 8 juni 2000 med förslag att Vaggeryds kommun utreder möjligheterna till att återta förvaltningen av kommunala fastigheter och lokaler. (Dnr ) Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 april Hållplats för expressbussar Av fullmäktigeledamöterna Sven-Olov Carlsson (fp) och Linnéa Hugosson (fp) väckt motion 25 februari 2002 med förslag att kommunfullmäktige kraftfullt agerar för att kommunen åter ska få snabba och billiga fjärrförbindelser genom buss-stopp vid Götaström. (Dnr ) Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningskontoret för handläggning. y:\ks\2003\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 28 april 2003.doc

26 2 (7) Kommunledningskontoret 3. Kommunala högtalaranläggningar Av Folkpartiet liberalerna genom Thore Ohlsson och Linnéa Hugosson väckt motion 25 mars 2002 med förslag att kommunens högtalaranläggningar liksom användningen av dessa snarast förbättras. (Dnr ) Kommunfullmäktige behandlade motionen och återremitterade den för att låta socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden få motionen för yttrande. 4. Motion Utbetalning av semesterdagstillägg före semestern Av centerpartiets fullmäktigegrupp genom Kristina Nordquist och Sune Johansson väckt motion daterad 23 april 2002 med förslag att kommunen upptar förhandlingar med de fackliga organisationerna om utbetalning av semesterdagstillägg före semestern och motsvarande ersättning för all sparad semester vid ett tillfälle. (Dnr ) Motionen har remitterats till personalenheten och löneenheten för yttrande och kommer att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj Ny gång/cykelväg till ridskolan i Bäck Av centerpartiets fullmäktigegrupp genom Kristina Nordquist väckt motion daterad 10 juni 2002 med förslag att en GC-väg byggs mellan Vaggeryd och ridskolan i Bäck GC-vägen förses med belysning (Dnr ) GC-vägen ingår i en planerad KLIMP-ansökan, tillsammans med andra kommunala objekt, som syftar till att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser. y:\ks\2003\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 28 april 2003.doc

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-03-27 1 (4) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 27 mars 2006 klockan 18.30-19.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Stig-Göran Hultsbo, avdelningschef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 29 november 2004 klockan 17.30-23.40 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-05-26 1 (21) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 26 maj 2003 kl. 18.30-22.20 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-04-24 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 18.30-23.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14)

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) Plats och tid Centrumlokalema, Vaggeryd, måndagen den 31 mars 2008 klockan 18.30-20.25 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17)

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 augusti 2005 klockan 15.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Kristina Nordquist (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-09-08 1 (52)

Kommunstyrelsen 2004-09-08 1 (52) Kommunstyrelsen 2004-09-08 1 (52) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 8 september 2004 klockan 15.00-18.50 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-05-12 1(23) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2005-05-12 Kl. 14-16,35 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Kurt Enell (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2004-09-09 1 (10) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus 2004-09-09 kl. 14.00 16.00 Beslutande Thore Ohlsson, ordförande (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Berry Lilja (s) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Berry Lilja (s) Monica Sporrong (s) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-25 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 25 februari 2004 klockan 10.00 12.10, 13.15 17.05 Börje

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-03-02 1 (23) Plats och tid WissWood AB, Hok, onsdagen den 2 mars 2005 klockan 15.00-16.25, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Hok/Svenarumsområdet Beslutande Bengt Dahlqvist

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-09-08 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Ohlsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-27 1 (10) Sammanträdet inleds med en tyst minut för före detta ledamot i nämnden, David Isaksson, som avlidit. Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2004-05-05 1 (31) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, onsdagen den 5 maj 2004 klockan 15.00 18.30 Beslutande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer