Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Utses att justera Anette Abrahamsson och Sune Johansson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd måndagen den 5/ kl Underskrifter Sekreterare..... Bengt-Olof Magnusson Ordförande Justerande..... Kristina Nordquist..... Anette Abrahamsson Sune Johansson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Uppropslista vid närvarokontroll och votering i kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun Ledamöter Namn Närvarande Ärende 35 Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Berry Lilja. s 1 1 Thomas Strand, s 1 1 Ulf Abrahamsson, c 1 1 Mats Jonsson, c 1 1 Börje Gustafsson, kd 1 1 Johnny Wackt, kd 1 1 Gert Jonsson, m 1 1 Bengt Dahlqvist, m 1 1 Kenth Williamsson, s Gullvi Alkemark, s Frånvarande Frånvarande Monica Sporrong, s 1 1 Jan Andersson, c Frånvarande Sune Johansson, c 1 1 Lars-Eric Sandahl, kd 1 1 Maritha Bengtsson, kd 1 1 Jonas Granerås, m 1 1 Werner Andersson, m 1 1 Anita Bergman, m 1 1 Sören Ståhlgren, s 1 1 Lars-Erik Joakimson, s 1 1 Roger Ödebrink, s 1 1 Dan Damberg, s Frånvarande Jim Lejon, c 1 1 Hanna Carlsson, kd Frånvarande

3 Namn Närvarande Ärende 35 Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Francois Agbodjalou, kd 1 1 David Isaksson, kd 1 1 Kajsa Carlsson, mp 1 1 Birgitta P. Stenervik, fp 1 1 Sven-Olov Carlsson, fp 1 1 Thore Ohlsson, fp 1 1 Roger Svenningson, fp 1 1 Robert Alkemark, s 1 1 Magnus Dauhn, s 1 1 Anette Blomén, s 1 1 Per-Jonny Krohn, s 1 1 Björn Edvinsson, s 1 1 Alice Åström, v 1 1 Raila Sallander, v 1 1 Carina Ödebrink, s 1 1 Erling Andersson, kd 1 1 Kristina Nordquist, c 1 1

4 Ersättare Namn Anki Löfstedt, m Örjan Vilsson, m Håkan Svensson, m Ann-Britt Weinerling, c Närvarande Ärende 35 Ärende Ärende Votering Votering Votering Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Åke Johansson, c 1 1 Sven Samuelsson, c Peter Jahnsén, fp Linnéa Hugosson, fp Lars Ljungqvist, kd Gunilla Öqvist, kd Carl-Gustaf Karlsson, kd 1 1 Lennart Andersson, kd Jenny Lilja, s Jan Gustavsson, s 1 1 Tjg ersättare Ingegerd Ohlsson, s Leopold Maros, s 1 1 Roy-Arne Wiesner, s Anette Abrahamsson, s 1 1 Bo Josefsson, s Thorbjörn Gunnarsson, s 1 Tjg ersättare Siv Bertilsson, v Yvonne Waldmann, v Ingegerd Protiwa, mp 1 Ej tjg ersättare Margreth Lindqvist, mp SUMMA

5 Kommunfullmäktige Kungörelse och dagordning Kommunfullmäktige , 31 Kommunfullmäktige beslutar vitsorda att kungörelse skett i behörig ordning samt godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund med anledning av behandling av 2002 års bokslut. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2002 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern Kommunstyrelsens arbetsutskott , 61 Årsredovisning och bokslut för Vaggeryds kommun och kommunkoncern avseende verksamhetsåret 2002 har upprättats för kommunstyrelsens antagande. Kommundirektören redogör för årsredovisningen och kommunledningskontorets förslag till beslut. Kommunkoncernens egna kapital har under året ökat med 19,8 mkr. Kommunen har i och med årets ekonomiska överskott på 20,6 mkr klarat statens balanskrav. Skatteunderlagsökningen för taxeringsåret 2002 blev 5,16 %, vilket är avsevärt lägre än tidigare år. Nämnderna har sammantaget ett underskott mot budget på -4 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 55,3 mkr, vilket är 15 mkr mer än den årliga nivå som det nya kommunfullmäktige har satt som mål för den kommande mandatperioden. Yrkanden i arbetsutskottet Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag men uttalar att socialnämndens redovisning av kostnader för flyktingmottagning ej följer vad som är vedertaget för redovisning av flyktingkostnader. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag med Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar godkänna och fastställa resultat och balansräkning för kommunen enligt bokslut för verksamhetsåret 2002, samt att överlämna bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. - Kommunfullmäktige beslutar täcka 1330 tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2002 genom uttag av tidigare erhållna engångsmedel. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat överskridande för LSS under 2002 får 3148 tkr täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra socialnämnden genom budgettäckning för 2002 ökat tillfälligt statsbidrag inom LSS med 1100 tkr. - Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2002 års bokslut 1566 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar täcka underskottet för år 2002 avseende av socialnämnden redovisade flyktingrelaterade kostnader 1757 tkr genom bokföring av beloppet på flyktingfond i det egna kapitalet. Det noteras emellertid att i det redovisade beloppet ingår kostnader som inte härrör till flyktingrelaterade kostnader vid mottagande av flyktingar under perioden (0-4) år avseende åren Det förutsättes att socialnämnden följer principerna för redovisningsåret 2003 för att fortsättningsvis kunna redovisa flyktingfond. Kommunstyrelsen , 56 Kommundirektören redogör för årsredovisningen. Ärendet har behandlats i centrala samverkansgruppen Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar fastställa resultat och balansräkning för Vaggeryds kommun för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret Kommunfullmäktige beslutar täcka 1330 tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2002 genom uttag av tidigare erhållna engångsmedel. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat överskridande för LSS under 2002 får 3148 tkr täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra socialnämnden genom budgettäckning för 2002 ökat tillfälligt statsbidrag inom LSS med 1100 tkr. - Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2002 års bokslut 1566 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar täcka underskottet för år 2002 avseende av socialnämnden redovisade flyktingrelaterade kostnader 1757 tkr genom bokföring av beloppet på flyktingfond i det egna kapitalet. Det noteras emellertid att i det redovisade beloppet ingår kostnader som inte härrör till flyktingrelaterade kostnader vid mottagande av flyktingar under perioden (0-4) år avseende åren Det förutsättes att socialnämnden följer principerna för redovisningsåret 2003 för att fortsättningsvis kunna redovisa flyktingfond. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige , 32 Kommundirektören redogör för bokslutet och årsredovisningen. Yrkanden i kommunfullmäktige Börje Gustafsson (kd) kommenterar årsredovisningen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Berry Lilja (s), Alice Åström (v), Thomas Strand (s), Sune Johansson (c), Thore Ohlsson (fp), Kajsa Carlsson (mp), Ulf Abrahamsson (c) och Gert Jonsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen för verksamhetsåret Kommunfullmäktige beslutar täcka 1330 tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2002 genom uttag av tidigare erhållna engångsmedel. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat överskridande för LSS under 2002 får 3148 tkr täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra socialnämnden genom budgettäckning för 2002 ökat tillfälligt statsbidrag inom LSS med 1100 tkr. - Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2002 års bokslut 1566 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar täcka underskottet för år 2002 avseende av socialnämnden redovisade flyktingrelaterade kostnader 1757 tkr genom bokföring av beloppet på flyktingfond i det egna kapitalet. Det noteras emellertid att i det redovisade beloppet ingår kostnader som inte härrör till flyktingrelaterade kostnader vid mottagande av flyktingar under perioden (0-4) år avseende åren Det förutsättes att socialnämnden följer principerna för redovisningsåret 2003 för att fortsättningsvis kunna redovisa flyktingfond. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga nämnder/styrelser, ekonomikontoret, akten

10 Kommunfullmäktige Dnr Revisionsberättelse för 2002 Kommunfullmäktige , 33 Föreligger kommunrevisionens revisionsberättelse för 2002 års verksamhet där kommunrevisionen föreslår att ansvarsfrihet beviljas samtliga styrelser och nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2002 års verksamhet. Nils-Arne Andersson, revisionsnämndens ordförande, redogör för bokslutsläget och föredrar revisionsberättelsen för 2002 års verksamhet. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunrevisionens förslag och finner det antaget av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisionens förslag att ansvarsfrihet beviljas samtliga nämnder och styrelser och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2002 års verksamhet. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Samtliga mämnder/styrelser, ekonomi, revisionen, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tillsättande av en krisledningsnämnd Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott , 46 Riksdagen har utfärdat en ny lag Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Lagen reglerar kommuners och landstings organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Som sådan avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. Enligt lagen ska fullmäktige tillsätta en krisledningsnämnd som fullgör uppgifter under extraordinära händelser eller besluta att en annan nämnd utgör krisledningsnämnd. Till nämnden ska upprättas ett reglemente och fullmäktige ska också för varje mandatperiod fastställa en plan för hanteringen av extraordinära händelser. Inom Vaggeryds kommun finns ett av fullmäktige antaget system för kommunal katastrofledning vid svåra påfrestningar såväl i fred som under höjd beredskap. I detta utgör kommunstyrelsens arbetsutskott ledningsgrupp med en tjänstemannastab till sitt förfogande. KSAu har i systemet befogenhet att fatta beslut å kommunens vägnar oavsett gängse beslutsregler. Till systemet är fogat en informationsplan och en handledning med bl a bemanningsplan och arbetsbeskrivning för de olika funktionerna i systemet. Handledningen revideras kontinuerligt med hänsyn till förändringar i främst bemanningsplanen. Då lagen började gälla fr o m 2003 uppfyller inte Vaggeryds kommun kravet att ha en krisledningsnämnd, varför kommunledningskontoret i skrivelse daterad beskriver två vägar att gå, dels att fullmäktige utser kommunstyrelsen som krisledningsnämnd dels att fullmäktige utser samma personer som i KSAu att utgöra krisledningsnämnd. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska utgöra kommunens krisledningsnämnd. - Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att dels utarbeta förslag till reglemente för krisledningsnämnden dels plan för hantering av extraordinära händelser. I arbetet ska hänsyn tas till tidigare organisation för kommunal katastrofledning genom att denna inarbetas i tillämpliga delar. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 57 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska utgöra kommunens krisledningsnämnd. - Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att dels utarbeta förslag till reglemente för krisledningsnämnden dels plan för hantering av extraordinära händelser. I arbetet ska hänsyn tas till tidigare organisation för kommunal katastrofledning genom att denna inarbetas i tillämpliga delar. Kommunfullmäktige , 34 Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Reglemente för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsens arbetsutskott , 64 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsens verksamhetsområde har upprättats av kommunledningskontoret. Kommundirektören föredrar ärendet. En del förtydliganden i nuvarande skrivningar har gjorts. Den största förändringen i reglementet har gjorts för den tekniska verksamheten. I övrigt är revideringen mycket en anpassning till omvärlden. Yrkande i arbetsutskottet Berry Lilja (s) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag att kommunens fastigheter ska vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och Berry Liljas förslag och finner att kommunledningskontorets förslag antas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsens verksamhet. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen , 60 Yrkanden i kommunstyrelsen Berry Lilja (s) yrkar avslag på förslaget att kommunens fastigheter ska vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Bengt Dahlqvist (m) yrkar att teknisk delegation bibehålls och att teknisk delegation särskilt belyses i den utvärdering som skall ske. I övrigt tillstyrker Bengt arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag, dels Berry Liljas förslag samt Bengt Dahlqvists förslag, och ställer proposition på förslagen och finner att Bengt Dahlqvists förslag antas. Votering begärs och ska verkställas. Ordförande meddelar att Bengt Dahlqvists förslag är huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: a) Proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas förslag för att utse motförslag till huvudförslaget. b) Proposition på Bengt Dahlqvist förslag och det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. Ja-röst för bifall till Bengt Dahlqvists förslag Nej-röst för bifall till det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag Ordförande ställer proposition enligt punkt a) varvid kommunstyrelsen antar Berry Liljas förslag till motförslag. Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att anta Bengt Dahlqvists förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsens verksamhet med den ändringen att teknisk delegation bibehålls. - Teknisk delegation belyses särskilt i den utvärdering som skall ske. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktige , 35 Yrkanden i kommunfullmäktige Berry Lilja (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att kommunens fastigheter ska vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Kajsa Carlsson (mp) och Alice Åström (v) yrkar bifall till Berry Liljas yrkande. Bengt Dahlqvist (m), Sune Johansson (c) och Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Berry Liljas m fl förslag och finner att kommunstyrelsens förslag antas. Votering Omröstning begärs. Följande voteringsproposition fastställs: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Berry Liljas m fl förslag Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, med 23 Ja-röster mot 18 Nej-röster, att anta kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsens verksamhet med den ändringen att teknisk delegation bibehålls. - Teknisk delegation belyses särskilt i den utvärdering som skall ske. Reservation Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, vänsterpartiets fullmäktigegrupp och miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Köpeavtal för del av Munksjö 1:3 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 56 Förslag till köpeavtal har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Sandahls Bygg & Maskin AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd, avseende del av fastigheten Munksjö 1:3. Enligt avtalet köper kommunen del av Munksjö 1:3 bestående av norra delen av fastighetens del 1 samt fastighetens del 2 för en köpeskilling om kronor. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och anser att innan avtalet skrivs under bör en provgrävning göras för att kontrollera att det inte finns markföroreningar i området. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahls Bygg & Maskin AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende del av fastigheten Munksjö 1:3. - Köpeskillingen är kronor. Finansiering av köpeskillingen sker genom budgeterat anslag för markinköp i 2003 års budget. Kommunstyrelsen , 61 På grund av jäv deltar inte Bengt Dahlqvist (m) i handläggningen av detta ärende. Kommundirektören föredrar ärendet och informerar om att markarealen är på ca 10 ha. Skogen har värderats till kronor. Yrkande i kommunstyrelsen Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahls Bygg & Maskin AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende del av fastigheten Munksjö 1:3. - Köpeskillingen är kronor. Finansiering av köpeskillingen sker genom budgeterat anslag för markinköp i 2003 års budget. Kommunfullmäktige , 36 Yrkande i kommunfullmäktige Börje Gustafsson (kd) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare handläggning, eftersom ytterligare överläggningar behöver ske med säljaren efter det att provgrävning skett inom området. Proposition Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag, dels Börje Gustafssons förslag om återremiss. Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare handläggning. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ks

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Överenskommelse/avtal om exploatering av ett markområde utmed E 4:an norr om travbanan Kommunstyrelsens arbetsutskott , 58 Förslag till överenskommelse/avtal har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd om exploatering av ett sammanhängande markområde beläget utmed E 4:an norr om travbanan som till olika delar ägs av parterna var för sig. Syftet med avtalet är att exploatera ett markområde beläget utmed E 4:an norr om travbanan som idag ägs till del av Sandahlsbolagen och till del av kommunen. Det planerade markområdet ska omfatta ca 40 ha byggbar mark. Enligt överenskommelsen ska parterna vid framtida behov vara beredda att ställa ytterligare mark till förfogande. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till överenskommelse/avtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende exploatering av ett sammanhängande markområde, omfattande ca 40 ha byggbar mark, beläget utmed E 4:an norr om travbanan. Kommunstyrelsen , 63 På grund av jäv deltar inte Bengt Dahlqvist (m) i handläggningen av detta ärende. Yrkande i kommunstyrelsen Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Sandahlsbolagen AB+avtal, UA+avtal, Tk+kop avtal, akten

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till överenskommelse/avtal mellan Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen AB, org.nr , Box 54, Skillingaryd avseende exploatering av ett sammanhängande markområde, omfattande ca 40 ha byggbar mark, beläget utmed E 4:an norr om travbanan. Kommunfullmäktige , 37 Kommunfullmäktiges beslut: Enligt kommunstyrelsens förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Sandahlsbolagen AB+avtal, UA+avtal, Tk+kop avtal, akten

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr VA-försörjningen i Hok Kommunstyrelsens arbetsutskott , 53 Vattentäkten i Hok är förorenad med små halter bekämpningsmedel. Projekteringskostnad för ombyggnad av vattenverket i Hok är beräknat till en kostnad av ca 1,3 mkr, varav 1 mkr finns i 2003 års budget och 0,3 mkr i 2004 års budget. Ombyggnaden av vattenverket ger en ökad driftskostnad på ca : - /år. Den innebär även en ökad åtgång på vatten för returspolning av filter. Då tillgången på råvatten i Hok är begränsad föreslår tekniska delegationen i beslut att en ny vattenledning nedläggs mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. Förslaget innebär en investering på ca 2 mkr exkl. eventuella kostnader för marklösen. Fördelen med vattenöverföring från Vaggeryd är bättre tillgång på vatten med bra kvalitet. Driftskostnaderna blir ca : -/år lägre. Tekniska delegationen föreslår också att man i samband med ny rördragning även lägger ner en ny avloppsledning till en kostnad av 1,4 mkr, vilket möjliggör en ombyggnad av reningsverket i Hok till pumpstation och att avloppsvattnet behandlas i Skillingaryd. Kostnad 1,8 mkr. För ändamålen äskar tekniska delegationen om ett tilläggsanslag år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget om nedläggning av ny vattenledning mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. - I samband med ny rördragning tillstyrks att ny avloppsledning nedläggs. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Tk, Klk, Ek, akten

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tekniska delegationen beviljas ett tilläggsanslag för investeringen år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. - Kommunstyrelsen prövar om det ska läggas ner tomrör för framtida IT-investeringar Kommunstyrelsen , 68 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget om nedläggning av ny vattenledning mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. - I samband med ny rördragning tillstyrks att ny avloppsledning nedläggs. - Tekniska delegationen beviljas ett tilläggsanslag för investeringen år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen prövar om det ska läggas ner tomrör för framtida IT-investeringar Kommunfullmäktige , 38 Yrkande i kommunfullmäktige Ulf Abrahamsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Tk, Klk, Ek, akten

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget om nedläggning av ny vattenledning mellan Hok och Vaggeryd och att nuvarande vattenverk används som pumpstation. - I samband med ny rördragning tillstyrks att ny avloppsledning nedläggs. - Tekniska delegationen beviljas ett tilläggsanslag för investeringen år 2003 med 2,1 mkr och för 2004 med 1,8 mkr. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Tk, Klk, Ek, akten

24 Kommunfullmäktige Dnr Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige , 39 Föreligger kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner per den 28 april 2003, enligt bilaga. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande R-M, akten

25 1 (7) Kommunledningskontoret Redovisning av ej slutbehandlade motioner, 28 april 2003 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall vid april- och oktobersammanträdet redovisas de motioner, vilkas beredning då ej fullföljts. Redovisning: 1. VSBo:s roll i förvaltningen av kommunens fastigheter och lokaler Av fullmäktigeledamöterna Bengt Dahlqvist (m), Börje Gustafsson (kd) och Sven-Olov Carlsson (fp) väckt motion 8 juni 2000 med förslag att Vaggeryds kommun utreder möjligheterna till att återta förvaltningen av kommunala fastigheter och lokaler. (Dnr ) Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 april Hållplats för expressbussar Av fullmäktigeledamöterna Sven-Olov Carlsson (fp) och Linnéa Hugosson (fp) väckt motion 25 februari 2002 med förslag att kommunfullmäktige kraftfullt agerar för att kommunen åter ska få snabba och billiga fjärrförbindelser genom buss-stopp vid Götaström. (Dnr ) Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningskontoret för handläggning. y:\ks\2003\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 28 april 2003.doc

26 2 (7) Kommunledningskontoret 3. Kommunala högtalaranläggningar Av Folkpartiet liberalerna genom Thore Ohlsson och Linnéa Hugosson väckt motion 25 mars 2002 med förslag att kommunens högtalaranläggningar liksom användningen av dessa snarast förbättras. (Dnr ) Kommunfullmäktige behandlade motionen och återremitterade den för att låta socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden få motionen för yttrande. 4. Motion Utbetalning av semesterdagstillägg före semestern Av centerpartiets fullmäktigegrupp genom Kristina Nordquist och Sune Johansson väckt motion daterad 23 april 2002 med förslag att kommunen upptar förhandlingar med de fackliga organisationerna om utbetalning av semesterdagstillägg före semestern och motsvarande ersättning för all sparad semester vid ett tillfälle. (Dnr ) Motionen har remitterats till personalenheten och löneenheten för yttrande och kommer att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj Ny gång/cykelväg till ridskolan i Bäck Av centerpartiets fullmäktigegrupp genom Kristina Nordquist väckt motion daterad 10 juni 2002 med förslag att en GC-väg byggs mellan Vaggeryd och ridskolan i Bäck GC-vägen förses med belysning (Dnr ) GC-vägen ingår i en planerad KLIMP-ansökan, tillsammans med andra kommunala objekt, som syftar till att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser. y:\ks\2003\brev, skrivelser\redovisning av ej slutbehandlade motioner, 28 april 2003.doc

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-05-26 1 (21) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 26 maj 2003 kl. 18.30-22.20 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-04-24 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 18.30-23.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-05-12 1(23) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2005-05-12 Kl. 14-16,35 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Kurt Enell (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-09-08 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Ohlsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-06-19 96 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-04-28 kl. 19.00-22.00. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2005-02-24 1 (16) Plats och tid Åse Viste härads Sparbank, Grästorp 2005-02-24, kl 19.00 20.15 Beslutande Sören Stark (s) ordförande Svante Classon (c) Rolf Berntsson (m) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer