Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer Ordförande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande."

Transkript

1 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro- och omröstningslista. Marianne Martinsson, sekreterare Allmänheten representeras av ca 15 personer Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer Underskrifter Ordförande Justerande Sekreterare Rune Johansson Ann-Marie Jacobsson Håkan Gusteus Marianne Martinsson BEVIS Protokollet är justerat. en har tillkännagivits genom anslag. Beslutsorgan: Sammanträdesdatum: Anslags uppsättande: 2006 Anslags nedtagande: 2006 Protokollet förvaras på kommunkontoret Underskrift

2 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 2(12) ärvaro- och omröstningslista Beslutande ärv Frånv Omröstn. Omröstn. Omröstn. (ord. ledam. och tjänstg. ersättare) Ja ej Avst Ja nej Avst Ja ej Avst 1. Zaid Långström (s) 2. Elisabeth Örn (c ) 3. Magnus Malm (m) 4.Kerstin Fredriksson (s) 5.Kenneth Carlsson (fp) 6. Lennart Olsson (c) F Thore Hansson 8. Roland Paulsson (m) 9. Ulla Börjesson (s) 10. Lars Karlsson ( c) 11. Peter Johansson (kd) 12. Eva Olsson (fp ) F Astrid Berggren 13. Ywonne Jansson (v) F R. Ingemar Eriksson 14. Kjell Ohlsson (s) 15. Leif A Westbom ( ) 16. Bengt Axelsson (c) 17. Ann-Charlotte H Johansson (s) 18. Owe Magnusson (s) 19. Ann-Marie Jacobsson (c) 20. Arne Andersson (m) 21. Olle Hagström (fp)

3 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 3(12) Forts ärvaro- och omröstningslista Beslutande ärv Frånv Omröstn. Omröstn. Omröstn. (ordinarie ledam. och tjänstg. ersättare) Ja ej Avst Ja nej Avst Ja ej Avst 22. Maj-Lise Hällgren (s) 23.Bengt Åke Johansson (c) 24. Per- Olov Magnusson (s) 25. Sune Johansson (m) 26.Irén Jonefelt (kd) Bo Johansson 27. Diana Hjoberg (s) F 28. Edgardo Varas (v) 29. Sven Åke Högsell (c) 30. Håkan Gusteus (fp) 31. Lennart Gustavsson (s) 32. Hugo Hultgren (m) 33.Torbjörn Jacobsson (c) 34. Anna-Karin Stråle Börjesson (s) 35. Johan Svensson (s) F Håkan Ekman 7. Rune Johansson (s) ärvarande ej tjänstgörande ersättare: Ingrid Hammarlund (m) Monica Gustavsson (s) Maritha Kroon (s)

4 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 4(12) KF 25 Upprop, kallelse, kungörelse Upprop förrättas med närvaro enligt bifogad närvarolista (sid. 2 och 3) s beslut - godkänner kungörelsen.

5 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 5(12) KF 26 Allmänhetens frågestånd Inga frågor ställs.

6 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 6(12) KF 27 Information och föredragningar Valbohems VD Bengt Sundholm informerar om Valbohems bokslut för 2005, strategiska mål, investeringar m.m.

7 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 7(12) KF 28 Dnr 26/2006 Anmälan av motion angående inrättande av kulturskola Motionen är lämnad av Edgardo Varas och R.Ingemar Eriksson s beslut - beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras: Barn- och utbildningsnämnden + motionen

8 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 8(12) KF 29 Dnr 169/2006 Motion om buskörning i Färgelanda Kenneth Carlsson (fp) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger lämpliga instanser i uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder mot buskörningen i Färgelanda centrum. Polislagen 2 lyder: Till polisens uppgifter hör att 1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat, 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 mars fört en diskussion med polisledningen och då bl. a. fört fram kommunens synpunkter i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande föreligger. Ärendet har handlagts av arbetsutskottet Se kommunstyrelsens protokoll , 35 Yrkanden Zaid Långström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut - beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande anse motionen besvarad.

9 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 9(12) KF 30 Dnr 9/2006 Reviderad förbundsordning för orra Älvsborgs räddningstjänstförbund (ÄRF) I samverkan med företrädare för medlemskommunerna i ÄRF har förbundet reviderat förbundsordningen. Förslaget föreligger. Beslutsunderlag Ärendet har handlagts av arbetsutskottet Se kommunstyrelsens protokoll , 36 s beslut - beslutar att godkänna förbundsordningen för orra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Expedieras: ÄRF

10 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 10(12) KF 31 Dnr 39/2006 Tillstånd att överlämna skolhälsovårdsjournaler i original till annan myndighet Varje kommun måste ta ställning till vilken information som skall överföras när en elev flyttar från en kommun till en annan. De former som står till buds är lån, överlämnande av kopior eller att överlämna journalen i original till annan myndighet. Oavsett vilket sätt som används skall vårdnadshavares/elevs samtycke inhämtas. Om man väljer att överlämna journaler i original till en annan myndighet kan detta ske endast efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som avhänder sig journalen. Sådant beslut gäller endast för upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen överlämnandet skall ske. Beslutsunderlag: Se barn och utbildningsnämndens protokoll , 107. Ärendet har handlagts av arbetsutskottet Se kommunstyrelsens protokoll , 37 Yrkanden Astrid Berggren (fp), Bo Johansson (kd), Zaid Långström (s) Ulla Börjesson (s), Hugo Hultgren (m) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. s beslut - beslutar att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Expedieras: Barn och utbildningsnämnden

11 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 11(12) KF 32 Dnr 167/2005 Rapport från revisorerna i Färgelanda kommun - förstudie avseende kommunens arbete med IT-säkerhet. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Färgelanda kommun har Deloitte genomfört en förstudie rörande kommunens IT-säkerhet. Syftet med förstudien är att på ett övergripande plan beskriva kommunens arbete med och kring IT-säkerhet och för att eventuellt utgöra underlag till kommande granskningsinsatser. I rapporten föreslås bl. a. att all personal utbildas i IT-säkerhetsfrågor. Kommunen görs också uppmärksam på att åtgärder för att öka IT-säkerheten kommer att innebära ökade kostnader. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande föreligger. Ärendet har handlagts av arbetsutskottet Se kommunstyrelsens protokoll , 40 s beslut - beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Expedieras: Revisionen IT-avdelningen

12 SAMMATRÄDESPROTOKOLL 12(12) KF 33 Dnr 52/2006 Bolagsordning för Valbohem AB revidering med anledning av lagändring. Förslag till ny bolagsordning för Valbohem AB föreligger. Ändringen är föranledd av den nya aktiebolagslagen: Aktier Alla aktiebolag ska, liksom tidigare, ha ett aktiekapital. Minimibeloppen är desamma som tidigare, nämligen kronor för privata aktiebolag och kr för publika aktiebolag. Varje aktie representerar en lika stor andel av aktiekapitalet (aktiens kvotvärde). Aktier får inte ges ut till ett belopp som understiger kvotvärdet. Den tidigare lagens regler om att aktierna ska ha ett nominellt belopp har inte tagits med i den nya lagen. Om aktier ges ut till ett belopp som överstiger kvotvärdet, ska överkursen avsättas till en särskild fond (överkursfonden). En nyhet är att överkursfonden utgör fritt eget kapital i bolaget. Det innebär att medel som har avsatts till fonden kan delas ut till aktieägarna på samma sätt som t.ex. vinstmedel. Beslutsunderlag Ärendet har handlagts av arbetsutskottet Se kommunstyrelsens protokoll , 41 s beslut - beslutar att godkänna förslaget till bolagsordning för Valbohem AB. Expedieras: Valbohem AB

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer