SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD) vice ordförande Sune Toftgård (C) Christer Holmgren (M) Mikael Juul (S) ersättare för Malin Claesson (S) Stefan Hagström, förvaltningschef Beata Olsson, förvaltningsekonom Johnny Johansson, utredare Rickard sandberg, rektor Fenix KKC 74 Elsebeth Sandén, nämndsekreterare Utses att justera Sune Toftgård (C) Paragraf Justeringens plats och tid Underskrifter Bun-förvaltningen, måndag 19 augusti 2013 klockan Sekreterare Elsebeth Sandén Ordförande Justerare Roger Ödebrink Sune Toftgård ANSLAG / BEVIS Organ arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf: Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Elsebeth Sandén Utdragsbestyrkande

2 arbetsutskott /011 2 Barnomsorgssituationen arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport. Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

3 arbetsutskott /009 3 Ekonomi Uppföljning juni och juli 2013 arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. Föreslår nämnden att godkänna den tillfälliga ändringen i attestlistan. Förvaltningsekonomen ger en redovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser. Förvaltningsekonomen presenterar föreslagna förändringar i attestlistan. Det är vikarierande rektor som ska ha attesträtt på vissa konton. Detta gäller för tre månaders vikariat. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. Föreslår nämnden att godkänna den tillfälliga ändringen i attestlistan.

4 arbetsutskott /009 4, 5 Investeringsbudget Investeringsäskanden samt resursbehov inför 2015 års driftsbudgetram arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag som eget. Samt att förvaltningen får uppdrag att titta på lokalbehov/demografi över tid. Enligt kommunledningskontorets tidsplan skall BUN, till ekonomienheten senast den 23 augusti 2013, lämna sitt investeringsäskande för år 2014 samt förlag till investeringsplanering för resterande del av perioden fördelad på respektive år Den 10 september skall BUN presentera detta för budgetberedningen. I föregående års investeringsplan finns medel avsatta för motsvarande tkr som är fördelade enligt följande: Nya förskolelokaler tkr, arbetsmiljöåtgärder 500 tkr samt till förbättring av skolgårdsmiljöer 500 tkr. Till detta finns även under planperioden medel avsatta motsvarande tkr för arbetsmiljöåtgärder för Byarums förskola och skola samt medel avsatta varje år för motsvarande en förskoleavdelning per år. Dvs tkr per år. Av ovanstående medel för 2013 har beslut fattats om att iordningsställa två förskoleavdelningar i Fenix. Dessa förskoleavdelningar planeras att vara färdiga att tas i drift i början av De medel som är avsatta för arbetsmiljöåtgärder och förbättring av skolgårdsmiljöer beräknar BUN kommer att tas i anspråk fullt ut. För rivning av gamla Sörgårdsskolan med gymnastiksal finns medel motsvarande tkr. Rivningen är dock ännu ej genomförd. Inför höstens arbete med fokus på investeringsfrågor har kommunstyrelsen gett förvaltningar/styrelser i uppdrag att redovisa uppgifter för sina respektive verksamheter ca 5-8 år bakåt i tiden enligt följande: administrativ personal antal tjänster och kostnader totalt alternativt snittlöner, antal chefer och kostnader totalt alternativt snittlöner samt antal verksam personal utöver ovanstående och kostnader alternativt snittlöner. Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen presenterar förslag på investeringsbudget. Ärendet diskuteras Utredare, FC

5 arbetsutskott /009 4, 5 Forts. 72 Arbetsutskottet är överens om vikten av att påpeka till budgetberedning att buns hyreskostnader är höga jämfört med andra kommuner. Detta gör att övrig verksamhet får stå tillbaka för hyreskostnaderna då bun inte får någon inflationskompensation. Samt att underhåll på lokalerna som vi hyr inte är tillfredställande. Ordföranden yrkar att föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag som eget. Samt att förvaltningen får uppdrag att titta på lokalbehov/demografi över tid Utredare, FC

6 arbetsutskott /147 6 Kostutredningen arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till remissvar som eget. Kommunstyrelsen beslutade att remittera kostutredningen inklusive föreliggande PM till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda under augusti Arbetsutskottet diskuterade ärendet. Ordföranden yrkar att föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till remissvar som eget. Ärendets tidigare handläggning arbetsutskott Beslut: Förvaltningen får uppdrag att skriva ett förslag på remissvar utifrån dagens diskussioner. Ärendet återkommer i utskottet i augusti.

7 arbetsutskott /210 7 Vuxenutbildningen på Fenix KKC arbetsutskott beslutar Godkänner lämnad information samt att rektorn är välkommen till nämnden med samma information Rektor för Fenix vuxenutbildning, Richard Sandberg medverkar och informerar om vuxenutbildningen på Fenix KKC. Han informerar om de olika verksamheterna som ryms under vuxenutbildningen: yrkeshögskola, yrkesvuxutbildning, svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (sär-vux). Ordföranden yrkar att utskottet godkänner lämnad information samt att rektorn är välkommen till nämnd med samma information

8 arbetsutskott /211 8 Betygsresultat för våren 2013 arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att godkänna lämnad information. Förvaltningen redovisar 9:ornas och gymnasiets avgångselevers betygsresultat från vårterminen 2013 för utskottet. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad information.

9 arbetsutskott /004 9 Delegationsordningen arbetsutskott beslutar Förvaltningen får uppdrag att se över rektor/nämnds roll utifrån uppdrag från Kommunfullmäktige, skollag och delegation. Ärendet återkommer till utskottet. Christer Holmgren (M) väckte på nämndens sammanträde , en fråga om kommunens principiella beslut om att värna om bygdeskolorna. Han vill att förvaltningen ska titta över detta i delegationsordningen. Anser att det bör vara politiska beslut gällande principiella frågor. Ärendet diskuteras. Ordföranden yrkar att förvaltningen får uppdrag att se över rektor/nämnds roll utifrån uppdrag från Kommunfullmäktige, skollag och delegation. Ärendet återkommer till utskottet. Ärendets tidigare handläggning Barn- och utbildningsnämnden under information

10 arbetsutskott / Information och övriga frågor arbetsutskott beslutar Godkänna lämnad information. Förvaltningschefen informerar 1. Kultur och fritidsnämnden Kulturstrategi för Fenix KKC 2. Budgetarbete under hösten Val av ny ersättare i bun för återstående del av mandatperioden fyllnadsval efter Eric Thulin (M) 4. Rektor för högstadiet Robert Eliasson har sagt upp sig. Rekrytering av ny rektor pågår. Under tre månader kommer Lena Toftgård, vikariera. Helena Gustavsson, vikarierande rektor, slutar sista september. Ordinarie rektor Karin Sparrenholt är tillbaka på sin tjänst 1 november. Under glappet kommer Anna Våg, rektor, hjälpa till detta med stöttning av verksamhetschefen. 5. Karriärtjänster - Det var 5 tjänster som utannonserades internt. 3 tjänster som ska arbetar med svenska i lägre stadierna och 1 tjänst i högre stadiet samt 1 tjänst som ska arbetar med svenska som andra språk. 5 sökande till tjänsterna varav tre var behöriga för tjänsterna. De som fick tjänsterna var: svenska 6-9 Magnus Olander, svenska lägre stadierna Emanuel Gustavsson, svenska som andra språk Gertie Hultman. 6. Tips om utredningar av Tomas Persson om individuell utvecklingsplan (IUP) finns att läsa på utbildningsdepartementets hemsida. Sök på DS 2013:23 och DS 2013:50 7. Ungdomsstyrelsens Luppundersökning har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska medverka i. Den vänder sig till tre olika grupperingar med ungdomar från år. 8. Arbetsutskottet delges konsekvensanalys från de två högstadieskolorna. (dnr. 2013/ 171, 2013/203, 2013/205) Övriga frågor Roger Ödebrink frågar om dagsläget gällande personal som blev avskedad. Förvaltningschefen informerar om att den arbetsrättsliga processen är inledd. SKL har begärt dokumentering från personalenheten och de har skickat iväg handlingarna.