Kommunkontoret, måndag 1 september kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej tjänstgörande ersättare Bengt Löfling (V) Tjänstemän Katarina Welin, administrativ chef Åsa Nylander controller, 60 Gunnel Pettersson, förvaltningschef Mats Jällrud, personalchef, Björn Dahlström, enhetschef, 67 Björn Wahlman, ekonom, 68 Mona Rönneblad, nämndsekreterare Utses att justera Dick Pettersson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00 Sekreterare Paragrafer Mona Rönneblad Ordförande Justerande David Olsson Dick Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Verksamhetsutskottet Datum för anslags uppsättande 1 september 2014 Datum för anslags nedtagande 23 september 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mona Rönneblad

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) Vu 59 Revidering av föredragningslistan Ingen revidering är aktuell vid dagens sammanträde.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) Vu 60 Dnr 2012/ Verksamhetsutskottets interna kontroll för LSS kostnader Verksamhetsutskottets beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner rapport daterad 18 augusti 2014 om intern kontroll för LSSkostnader. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i 79 den 19 november 2013 att intern kontroll ska genomföras för LSSkostnader. Det som ska följas upp är om de nyckeltal som levereras i räkenskapssammandraget avspeglar verkligheten och om/hur nyckeltalen kvalitetssäkras. Inga brister har framkommit i den genomförda interna kontrollen. Ett omfattande arbete har genomförts och pågår fortfarande inom vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med ekonomienheten för att kvalitetssäkra både den ekonomiska redovisningen och statistikdata. Det är viktigt att man nu fortsätter med de löpande granskningarna och analyserna tillsammans med verksamhetsansvariga. Det är också viktigt att nyanställda får en introduktion i hur kontering ska göras och hur verksamhetsstatistik ska läggas in. Så att det även fortsättningsvis blir rätt. Att kvalitetssäkra data är ett ständigt pågående arbete där det viktigaste är att det blir rätt från början. Konteras kostnaderna på rätt sätt så hamnar de också på rätt plats i räkenskapssammandraget (RS). Är verksamhetsstatistiken rätt inlagd och uppdateras regelbundet blir nyckeltalen riktiga. Beslutsunderlag PM 18 augusti 2014 med bilagor Förslag David Olsson (M): Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner rapport daterad 18 augusti 2014 om intern kontroll för LSS-kostnader.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att utskottet bifaller förslaget. Delges Kommunstyrelsen Kommunchef Förvaltningschef vård- och omsorg Verksamhetscontroller vård- och omsorg Ekonomichef Förvaltningsekonomer vård- och omsorg Administrativ chef

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) Vu 61 Dnr 2013/ Inventering av bisysslor 2013/14 Verksamhetsutskottet tackar för informationen Heby kommun har under december och januari genomfört en totalinventering av förekomsten av bisysslor hos de tillsvidareanställda medarbetarna. Kopia på ställningstagande till alla redovisade bisysslor finns på personalenheten. Utöver denna totalinventering ställs i fortsättningen frågan om bisyssla att vid alla rekryteringar, både visstid och tillsvidare i förvaltningen, vid rehabarbetet och vid medarbetarsamtal. Beslutsunderlag PM 12 februari 2014, centrala förvaltningen PM 7 maj 2014, vård- och omsorgsförvaltningen PM 16 juni 2014, barn- och utbildningsförvaltningen PM 23 juni 2014, samhällsbyggnadsförvaltningen Delges Kommunfullmäktiges revisorer

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) Vu 62 Delegationsbeslut Verksamhetsutskottets beslut Verksamhetsutskottet tackar för informationen och godkänner redovisningen av delegationsbeslut, enligt lista 20 augusti Delegationsbeslut, enligt lista 20 augusti 2014, presenteras.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) Vu 63 Meddelanden Verksamhetsutskottets beslut Redovisning av meddelanden enligt lista, för perioden 13 maj 29 augusti 2014, godkänns. Meddelandelista för perioden 13 maj 29 augusti 2014, presenteras.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) Vu 64 Dnr 2014/ Tjänstedeklaration budget- och skuldrådgivning Verksamhetsutskottets beslut Tjänstedeklaration budget- och skuldrådgivning som börjar gälla 1 september 2014, antas. Tjänstedeklaration för budget- och skuldrådgivning presenteras. Tjänstedeklarationen börjar gälla 1 september Den kommer att utvärderas varje höst. Den kommer att revideras om åtagandet förändras eller behov finns att ändra tillgängligheten. Beslutsunderlag Tjänstedeklaration budget- och skuldrådgivning Förslag David Olsson (M): Tjänstedeklaration budget- och skuldrådgivning som börjar gälla 1 september 2014, antas. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att utskottet bifaller förslaget. Delges Administrativ chef Samhällsvägledare

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) Vu 65 Dnr 2014/ Tjänstedeklaration konsumentrådgivning Verksamhetsutskottets beslut Tjänstedeklaration konsumentrådgivning som börjar gälla 1 september 2014, antas. Tjänstedeklaration för konsumentrådgivning presenteras. Tjänstedeklarationen börjar gälla 1 september Den kommer att utvärderas varje höst. Den kommer att revideras om åtagandet förändras eller behov finns att ändra tillgängligheten. Beslutsunderlag Tjänstedeklaration konsumentrådgivning Förslag David Olsson (M): Tjänstedeklaration konsumentrådgivning som börjar gälla 1 september 2014, antas. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att utskottet bifaller förslaget. Delges Administrativ chef Samhällsvägledare

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) Vu 66 Dnr 2013/ Information och rapporter Verksamhetsutskottet tackar för informationen Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen informerar om hur långt man kommit med vård- och omsorgsförvaltningens omorganisation.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) Vu 67 Bemanning inom hemtjänsten Verksamhetsutskottets beslut Verksamhetsutskottet har diskuterat frågan och tackar för informationen. Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetschef för äldre och personalchefen är inbjuda till verksamhetsutskottets sammanträde för att informera om bemanningen inom hemtjänsten. Inom hemtjänsten i norr är det för lite personal, rekrytering pågår men det är svårt att få tag i nya medarbetare. Sjukfrånvaron inom hemtjänsten är högre 2014 än Verksamhetsutskottet får en tydlig signal att behovet inom hemtjänsten ständigt ökar.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) Vu 68 Dnr 2014/ Budgetuppföljning månadsrapport verksamhetsutskottet, juli 2014 Verksamhetsutskottet tackar för informationen Månadsrapport för verksamhetsutskottet, juli 2014 presenteras. Verksamhetsutskottet redovisar en helårsprognos på tkr. Detta är en försämring med -995 tkr jämfört med tertialrapporten per 30 april. Beslutsunderlag Månadsrapport juli 2014, Kostproduktion för juli 2014 Protokollsanteckning Protokolls anteckning Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Verksamhetsutskottet Månadsrapport juli 2014 Periodens utfall per visar på Tkr. Den största avvikelsen beror på privatiseringen av personlig assistans. Ett politiskt beslut tagen av den styrande minoriteten C, M, KD, FP, MP, med stöd av LP och SD. Det var sagt inför beslutet att det skulle bli en stor besparing under 2014, vilket inte kommer att ske. Från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har vi sagt nej till en privatisering av personlig assistans. Delges Förvaltningsekonomen Revisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer