SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson (FP) A nders Pettersson (S) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Katarina Welin, administrativ chef Björn Wahlman, förvaltningsekonom, 77 G unnel Pettersson, förvaltningschef, 77 M ona Rönneblad, nämndsekreterare Utses att justera Anders Pettersson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredag 22 november 2013, kl Sekreterare Mona Rönneblad Paragrafer Ordförande David Olsson Justerande Anders Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Verksamhetsutskottet Datum för anslags uppsättande 22 november 2013 Datum för anslags nedtagande 16 december 2013 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mona Rönneblad

2 VERKSAMHETSUTSKOT TET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) Vu 74 Revidering av föredragningslistan Extra ärende Kostproduktion i Heby kommun, information.

3 VERKSAMHETSUTSKOT TET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) Vu 75 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut, enligt lista 12 november 2013, godkännes. Delegationsbeslut, enligt lista 12 november 2013, presenteras.

4 VERKSAMHETSUTSKOT TET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) Vu 76 Meddelanden Redovisning av meddelanden enligt lista, för perioden 1 oktober 11 november 2013, godkännes. Meddelandelista för perioden 1 oktober 11 november 2013, presenteras.

5 VERKSAMHETSUTSKOT TET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) Vu 77 Dnr 2013/ Budgetuppföljning månadsrapport, oktober 2013, verksamhetsutskottet Verksamhetsutskottet tackar för informationen och konstaterar att prognosen redovisar ett underskott på tkr. Det är en förbättring med tkr jämfört med helårsprognos per 30 september Förvaltningsekonomen presenterar månadsrapport, oktober 2013, daterad 15 november Verksamhetsutskottet redovisar ett underskott på tkr. Det är en förbättring med tkr jämfört med helårsprognos per 30 september Central förvaltning förbättrar prognosen med 500 tkr och prognostiserar ett nollresultat. Samhällsbyggnadsförvaltningen förbättrar prognosen med 407 tkr och redovisar ett underskott med 93 tkr. Vård och omsorgsförvaltningen förbättrar prognosen med tkr och redovisar ett underskott på tkr. Beslutsunderlag Månadsrapport oktober 2013, 15 september 2013 Statistik obelagda platser särskilt boende och korttidsboende oktober 2013 Kostproduktion september 2013 Medicinska avvikelser, tredje kvartalet 2013 Förslag David Olsson (M): Verksamhetsutskottet tackar för informationen och konstaterar att prognosen redovisar ett underskott på tkr. Det är en förbättring med tkr jämfört med helårsprognos per 30 september Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslag mot avslag och finner att verksamhetsutskottet bifaller förslaget. Delges Kommunchefen Förvaltningsekonomen Ekonomichefen Revisionen

6 VERKSAMHETSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) Vu 78 Dnr 2013/ Begäran om handlingar på grund av ofullständig anmälan/utredning enligt Lex Sarah Verksamhetsutskottet godkänner Heby kommuns svar, 4 november 2014, till Inspektionen för vård och omsorg. En Lex Sarah rapport inkom till avdelningschefen den 18 september Av rapporten framgår att en brukare blivit knuffad av en annan brukare med svåra skador som följd. En åtgärdsanalys har genomförts där det framgår att risken för att liknande händelser ska ske igen är förhöjd under vissa tiden på dygnet. Detta bedömdes som allvarligt och Heby kommun gjorde en anmälan till IVO i enlighet med SoL. 14 kap. 7. Den 28 oktober 2013 fick Heby kommun från Inspektionen för vård och omsorg en begäran om handlingar på grund av ofullständig anmälan/utredning enligt Lex Sarah. Den 4 november 2013 svarade Heby kommun på begäran. Beslutsunderlag Svar 4 november 2013 Begäran 28 oktober 2013 PM 4 oktober 2013 Rapport 18 september 2013 Förslag David Olsson (M): Verksamhetsutskottet godkänner Heby kommuns svar, 4 november 2014, till Inspektionen för vård och omsorg. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslag mot avslag och finner att verksamhetsutskottet bifaller förslaget. Delges Enhetschef äldreomsorgen

7 VERKSAMHETSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) Vu 79 Dnr 2012/ Verksamhetsutskottets internkontrollplan 2014 Internkontrollplan för 2014 antas enligt PM 19 november Verksamhetsutskottet beslutade 8 oktober 2013, 68, att prioritera följande områden för internkontroll år 2014: Likabehandling inom Heby kommun LSS kostnader Lokalkostnader och samarbete inom förvaltningen. Verksamhetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att lämna förslag till kontrollplan för de tre områdena. Utredning Verksamhetsutskottet beslutade 8 oktober 2013, 68, att prioritera följande områden för internkontroll år 2014: Likabehandling inom Heby kommun LSS kostnader Lokalkostnader och samarbete inom förvaltningen. Verksamhetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att lämna förslag till kontrollplan för de tre områdena. Internkontrollplan Likabehandling inom Heby kommun Vad ska följas upp? Hur arbetet med implementering av likabehandlingsplanen genomförs bland de anställda inom Heby kommunorganisation. Hur ska uppföljningen gå till? Vilka metoder har använts för att implementera likabehandlingsplanen? Hur många anställda har fått information om planen? När har de anställda fått information om planen? Hur ofta ska uppföljningen ske? Uppföljning ska ske i samband med delårsrapport per 31 augusti 2014 och årsredovisning Ansvarig för uppföljningen Personalchefen

8 VERKSAMHETSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) Internkontrollplan LSS kostnader Vad ska följas upp? Om nyckeltalen som levereras i räkenskapssammandraget avspeglar verksamheten. Hur ska uppföljningen gå till? Kvalitetssäkring av ovanstående data Hur ofta ska uppföljningen ske? Uppföljningen ska ske en gång per år och innan nyckeltalen levereras till SCB i räkenskapssammandraget. Ansvarig för uppföljningen Controllern. Internkontrollplan Lokalkostnader och samarbete kring dessa inom förvaltningen Vad ska följas upp? Finns anvisningar för hur samarbetet ska gå till? Är de dokumenterade? Hur följs de? Hur ska uppföljningen gå till? Redovisa hur samarbetet går till genom till exempel vilka funktioner som deltar i samarbetet, på vilket sätt samarbetet sker, hur ofta samarbetet sker. Hur ofta ska uppföljningen ske? Uppföljning ska ske i samband med delårsrapport per 31 augusti 2014 och årsredovisning Delges: Controllern Lokalsamordnaren Personalchefen Ekonomienheten Administrativa chefen Kommunstyrelsen Ansvarig för uppföljningen Lokalsamordnaren. Beslutsunderlag PM Förslag David Olsson (M): Internkontrollplan för 2014 antas enligt PM 19 november Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslag mot avslag och finner att verksamhetsutskottet bifaller förslaget.

9 VERKSAMHETSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) Vu 80 Dnr 2013/ Sammanträdesdagar 2014 för verksamhetsutskottet, information Verksamhetsutskottet tackar för informationen Förslag till sammanträdesdagar 2014 för verksamhetsutskottet, presenteras. Beslutsunderlag Kalendarium 2014, 15 november 2013 (arbetsmaterial)

10 VERKSAMHETSUTSKOT TET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) Vu 81 Medarbetarenkäten 2013 Verksamhetsutskottet tackar för redogörelsen. Verksamhetsutskottet erbjuder Hebygårdar/Hebyfastigheter att delta i nästa medarbetarundersökning, som görs 2015, så att den kan omfatta hela kommunkoncernen. Verksamhetsutskottet efterfrågar om personalen kan besvara nästa enkät i samband med deras arbetsplatsträffar. Administrativa chefen redogör för resultaten av medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen har besvarats av cirka 53 % av målgruppen. Märkbara förändringar jämfört med förra undersökningen är: Kommunikation Samarbetet med chefen Chefsuppdraget Förbättringsområden är bland annat: Svarsfrekvensen Konflikthantering Psykosociala arbetsmiljön Kommunkultur Utvecklingsidéer Förslag David Olsson (M): Verksamhetsutskottet tackar för redogörelsen. Verksamhetsutskottet erbjuder Hebygårdar/Hebyfastigheter att delta i nästa medarbetarundersökning, som görs 2015, så att den kan omfatta hela kommunkoncernen. Delges Hebygårdar/Hebyfastigheter Alla Förvaltningschefer Verksamhetsutskottet efterfrågar om personalen kan besvara nästa enkät i samband med deras arbetsplatsträffar. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslag mot avslag och finner att verksamhetsutskottet bifaller förslaget.

11 VERKSAMHETSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) Vu 82 Dnr 2013/ Information och rapporter Verksamhetsutskottet tackar för information och rapporter Följande information och rapporter föreligger: 1. Månadsrapport per 30 september 2013, Ks 189, 15 oktober Avtal Östervåla sporthall, konsekvensbeskrivning vid förändring av rutiner, Bfkf 65, 2 oktober 2013.

12 VERKSAMHETSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) Vu 83 Dnr 2012/ Kostproduktion i Heby kommun Enhetscheferna för kostenheten bjuds in till verksamhetsutskottets sammanträde 10 december 2013 för att informera om genomförda förbättringar. Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsekonomen att en del av kostenhetens tidigare underskott har hämtats in. Förslag Anders Pettersson (S): Enhetscheferna för kostenheten bjuds in till verksamhetsutskottets sammanträde 10 december 2013 för att informera om genomförda förbättringar. Förslagsordning Ordföranden ställer Anders Petterssons förslag mot avslag och finner att verksamhetsutskottet bifaller förslaget. Delges Enhetscheferna för kostenheten

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer