SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD), vice ordförande Christer Holmgren (M) Sonja Kling (S) Övriga närvarande Beata Olsson, förvaltningsekonom 91-95, 98 Jonny Johansson, förskolechef/rektor område Norr 91 och 98 Elsebeth Sandén, nämndsekreterare Utses att justera Christer Holmgren (M) Paragraf Justeringens plats Bun-förvaltningen, måndag 10 oktober 2011 klockan och tid Underskrifter Sekreterare Elsebeth Sandén Ordförande Justerare Roger Ödebrink Christer Holmgren ANSLAG / BEVIS Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Paragraf: Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Skillingaryd Elsebeth Sandén Utdragsbestyrkande

2 arbetsutskott /019 2 Barnomsorgssituationen arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att godkänna lämnad redovisning. Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad redovisning.

3 arbetsutskott /009 3 Ekonomi Uppföljning september 2011 arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att godkänna lämnad redovisning. Förvaltningsekonomen ger en redovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser. Då månadsbrytet inte skett för september är det bara preliminära siffror som redovisas. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad redovisning.

4 arbetsutskott /009 4 Drifts- och programbudget 2012 arbetsutskott beslutar Arbetsutskottet samlas till ett extra arbetsutskott 12 oktober i detta ärende. Förvaltningen har fått uppdrag att upprätta ett förslag till hur nämnden ska hantera de budgetförändringar och volymförändringar som ingår i den av fullmäktige beslutade ramen. Förvaltningsekonomen går igenom det framtagna materialet. Det fortsatta arbetet med budget 2012 innefattar bland annat en översyn av övergripande mål och resultatmål under varje delprogram. Det framtagna materialet är ännu inte komplett. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att arbetsutskottet samlas till ett extra arbetsutskott 12 oktober i detta ärende. Ärendets tidigare handläggning arbetsutskott arbetsutskott

5 arbetsutskott /086 5 Internkontroll 2010 arbetsutskott beslutar Ärendet återupptas 2012 i arbetsutskottet. Av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll av verksamheten framgår att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt område. Utskottet beslutade att godkänna de av förvaltningen föreslagna områden för internkontroll 2010: Kontanthanteringen, handkassor och försäljning IT-säkerhet; systemsäkerhet och systemsäkerhetsplan Pga hög arbetsbelastning samt ekonomiska läget så har inte någon internkontroll gjorts. I samråd med ekonomiavdelningen samt ordföranden så är förvaltningens förslag att ärendet får utgå och tas upp igen Ordföranden yrkar att ärendet återupptas 2012 i arbetsutskottet. Ärendets tidigare handläggning arbetsutskott Tf. FC

6 arbetsutskott /133 6 Remiss Vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor och internationella skolor på gymnasienivå arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden att som remissvar svara att Vaggeryds kommun, genom barn- och utbildningsnämnden, beslutar att inte redovisa några synpunkter på remissen. Efter beslut i kommunstyrelsen tjänstemannaberedning överlämnas ärendet till barn- och utbildningsnämnden för vidare handläggning. I promemorian lämnas förslag till: 1) möjlighet för Statens skolverk att flytta fram tidpunkten för beslut om föreskrifter om riksprislistan för ersättning för elever i fristående gymnasieskolor och kommuner att flytta fram tidpunkten för beslut om bidrag som grundar sig på riksprislistan 2) att riksprislistan för ersättning för elever i internationella skolor på gymnasial nivå ska beräknas på samma sätt som riksprislistan för fristående gymnasieskolor. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast 31 oktober Förvaltningen föreslår att inte redovisa några synpunkter på remissen. Ordföranden yrkar att föreslå nämnden att som remissvar svara att Vaggeryds kommun, genom barn- och utbildningsnämnden, beslutar att inte redovisa några synpunkter på remissen.

7 arbetsutskott /008 7 Skolskjutsavtal arbetsutskott beslutar Lämnar ärendet utan yttranden till nämnden. Den 10 oktober kommer anbuden att öppnas. Kommer att redovisas närmre på buns sammanträde i oktober. Ordföranden yrkar att utskottet lämnar ärendet utan yttranden till nämnden.

8 arbetsutskott /020 8 Introduktionsprogrammet för gymnasieskolan arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att godkänna de föreslagna inriktningarna på introduktionsprogrammet på Fenix KKC. Förvaltningens förslag på de olika inriktningarna på introduktionsprogrammet presenteras. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna de föreslagna inriktningarna på introduktionsprogrammet på Fenix KKC.

9 arbetsutskott /019 9 Kösituationen för förskolorna i Vaggeryds kommun arbetsutskott beslutar Område Norr utökar personalstyrkan genom att tillsätta 1,5 tjänst för resten av året detta för att lösa den akuta situationen, samt arbeta vidare med lösningar för vårterminen Ärendet lämnas som information till nämnden under barnomsorgssituationen 19 oktober. Förskolechef Jonny Johansson är med på sammanträdet. Han presenterar förslag på lösning för placeringar av förskolebarn utifrån dagsbehovet av tillsyn. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att område Norr utökar personalstyrkan genom att tillsätta 1,5 tjänst för resten av året detta för att lösa den akuta situationen, samt arbeta vidare med lösningar för vårterminen Ärendet lämnas som information till nämnden under barnomsorgssituationen 19 oktober.

10 arbetsutskott / Organisationen inom Bun Barn- och utbildningsnämnden beslutar Ärendet återkommer i början på 2012 till arbetsutskottet. Au beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda organisationen för förskola/grundskola. Som utgångspunkter i uppdraget lyftes följande: De förhållandevis låga studieresultaten i grundskolan och behovet av att förbättra dessa. Här lyfter man speciellt fram behovet av att lära av varandra och vikten av att goda idéer och försök sprids i hela kommunen. Den ekonomiska situationen som innebär att det är svårt att lösa problem enbart genom att tillföra nya resurser och behovet av att få tillstånd en så effektiv verksamhet som möjligt utifrån de resurser som finns tillgängliga. Arvet efter den förra kommunsammanslagningen och vikten av en samsyn över hela kommunen och en likvärdig verksamhet i samtliga kommundelar. Att frågan har diskuterats vidare inom politiken blev uppenbart då gruppen för översyn av den politiska nämndorganisationen ställde en fråga till BUN hur man såg på förslaget att ha en gemensam chef för förskola/grundskola i kommunen. I februari 2010 lämnade BUN ett svar där man klargjorde att man höll på med att utreda den frågan. Att den här utredningen har tagit lång tid beror dels på att förvaltningsledningen har varit fokuserad på att hitta åtgärder för ökad måluppfyllelse i den dagliga verksamheten, dels på att den dåvarande nämnden redan i våras resonerade så att frågan borde avvakta till en ny mandatperiod och nyvald nämnd. Alla förslag i skrivelsen kommer enbart från förvaltningsledningen. Vår tidigare förvaltningsekonom har gjort en separat utredning av våra administrativa rutiner. Ordföranden informerar om de rådande omständigheterna. Ordföranden yrkar att ärendet återkommer i början på 2012 till arbetsutskottet. Ärendets tidigare handläggning arbetsutskott arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden Beslut - Förvaltningen får uppdrag att arbeta vidare med målsättning att vara klara med en eventuell start till läsåret 2012/2013.

11 arbetsutskott / Sammanträdesplan 2012 arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden att godkänna den preliminära sammanträdesplanen 2012 som lämnas vidare till kommunledningskontoret för vidare handläggning. Kommunledningskontoret vill att nämnden ska lämna in en preliminär plan för sammanträde senast Förvaltningen presenterar förslag på datum för barn- och utbildningsnämnden. Ordföranden yrkar att föreslå nämnden att godkänna den preliminära sammanträdesplanen 2012 som lämnas vidare till kommunledningskontoret för vidare handläggning.

12 arbetsutskott / Information arbetsutskott beslutar Godkänna lämnad information. Förvaltningen informerar: 1. Skolinspektionen avslag på ansökan om att godkänna Drivkraft Värend AB som huvudman för gymnasieskola avseende Samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet (alla program med olika inriktningar) vid John Bauergymnasiet i Värnamo kommun. 2. Skolinspektionen avslag på ansökan om att godkänna Sjölins Gymnasium AB som huvudman för gymnasieskola avseende nationella naturvetenskapsprogrammet, och ekonomiprogrammet (alla program med olika inriktningar) vid Sjölins i Jönköpings kommun. 3. Skolinspektionen avslag på ansökan om att godkänna Lärande i Östergötland AB som huvudman för gymnasieskola avseende nationella ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet, teknikprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- o transportprogrammet, vvs- o fastighetsprogrammet (alla program med olika inriktningar) vid Realgymnasiet i Jönköpings kommun. 4. Skolinspektionen avslag på ansökan om att godkänna Drottning Blankas gymnasieskola AB som huvudman för gymnasieskola gällande hantverksprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet (alla program med olika inriktningar) vid Drottning Blankas Gymnasieskola i Jönköpings kommun. 5. Skolinspektionen avslag på ansökan om att godkänna Framtidsgymnasiet i Göteborg AB som huvudman för gymnasieskola avseende vvs- o fastighetsprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- o anläggningsprogrammet (alla program med olika inriktningar) vid Framtidsgymnasiet i Jönköpings kommun. 6. Skolinspektionen avslag på ansökan om att godkänna Didaktus Skolor AB som huvudman för gymnasieskola avseende barn- o fritidsprogrammet, hotell- o turismprogrammet, vård o omsorgs programmet (alla program med olika inriktningar) vid Didaktus Jönköping i Jönköpings kommun.

13 arbetsutskott / Forts Skolinspektionen godkänner ansökan från Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola. Avser nationella programmet Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi vid Plusgymnasiet i Jönköpings kommun. 8. Skolinspektionen har genomfört flygande inspektion angående skolhälsan. Det har varit inspektion på Sörgårdsskolan. De fann inga brister. 9. Skolinspektionen har genomfört flygande inspektion angående skolhälsan. Det har varit inspektion på Åkers skola. De fann inga brister. 10. Skolinspektionen avslag på ansökan om att godkänna Jönköpings kristna skolförening, ideell förening, som huvudman för gymnasieskola avseende estetiska programmet, humanistiska programmet samt samhällsvetenskapsprogrammet.(alla program med olika inriktningar) i Jönköpings kommun. 11. Skolinspektionen avslag på ansökan om att godkänna Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola avseende handelsoch administrationsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt fordons- och tranportprogrammet.(alla program med olika inriktningar) vid Jönköpings Praktiska gymnasium i Jönköpings kommun. 12. Skolinspektionen godkänner ansökan från Ultra Education AB som huvudman för gymnasieskola. Avser nationellt godkänd idrottsutbildning inom innebandy vid John Bauergymnasiet i Jönköpings kommun. 13. Skolinspektionen avslag på ansökan om att godkänna ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola avseende ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet (alla program med olika inriktningar) vid Thoren Business School i Jönköpings kommun. 14. KF - Val av ny ledamot i bun och dess au för återståenden del av mandatperioden (fyllnadsval efter David Isaksson, KD) 15. KF - Val av ny ersättare i bun m.fl. för återståenden del av mandatperioden (fyllnadsval efter Emma Marmin, V) 16. KF - Val av ny ledamot i bun och dess au för återståenden del av mandatperioden (fyllnadsval efter Martin Almquist, C) 17. KF - Ändring av ordning för inkallanden av ersättare i nämnder och styrelser mandatperioden för vänsterpartiet.

14 arbetsutskott / Forts. 101 Ordföranden 1. Presidieträff med Kommunstyrelsens presidieträff. Samtal om bland annat om budgetuppföljning och Fenix. 2. Buns presidiet har träffat ordföranden i socialnämnden. De samtalade bland annat om familjecentralen. 3. Förvaltningschefen är sjukskriven året ut. Carina Sandberg fortsätter som tillförordnad förvaltningschef.

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-03-11 1 (9) KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2015-03-17 Kl. 08.30 Plats Närvarorätt Hälsoäventyret, Östhammar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer