SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3: Sommarlovsentreprenörer Ansökan från YA Fri AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skara kommun... 6 Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun... 7 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun... 8 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Skövde kommun... 9 Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Skövde kommun Ansökan från Hans Leuchovius AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Ansökan från Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Ansökan från International Swedish School AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Skövde kommun Ansökan från Terkon AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun Ansökan från Portalens Gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköping kommun Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings årsmöte Information Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) Plats och tid KS-salen, 09:30-12:00 Deltagande ande Ersättare Katarina Jonsson (M), ordf Paula Bäckman (C) Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Håkan Ahlström, kommundirektör Birgitta Gunterberg, ekonomichef Agneta Tilly, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Lennart Torstensson, planeringssekreterare 138 Utses att justera Mikael Wendt Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Ulla Johansson Paragrafer Katarina Jonsson (ej 122) Marie Ekman ( 122)... Mikael Wendt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0141 Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att i yttrande till Länsstyrelsen, med arbetsutskottets beslut ( 116) som underlag, tillstyrka en vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1. Sammanträdet Vid sammanträdet föreligger tjänstemannautlåtande med följande lydelse: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i yttrande till Länsstyrelsen, med Byggnadsnämndens beslut som underlag avstryka en vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1. Mikael Wendt (FP) yrkar med instämmande av Helena Dahlström (S), Marie Ekman (S) och Paula Bäckman (C) att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt följande: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i yttrande till Länsstyrelsen, med arbetsutskottets beslut ( 116) som underlag, tillstyrka en vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet. Katarina Jonsson (M) deltog inte i handläggning av paragrafen på grund av jäv. Länsstyrelsen har fått in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppställning av sex stycken vindkraftverk. I anslutning till sin prövning uppmanas kommunen att ange om man tillstyrker eller avstyrker en ansökan innan man fördjupar prövningen. Efter handläggning inom Byggnadsnämnden överlämnas frågan av nämndens ordförande till kommunstyrelsen med begäran om att yttrande från Skövde kommun skulle lämnas av kommunstyrelsen. Efter detta fattar Byggnadsnämnden ett beslut i frågan. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade (datum!!) frågan, på delegation från kommunstyrelsen, och skriver i sitt yttrande att Skövde kommun är positiv till vindkraftsetablering i det sökta området. Bra vindförhållanden och nödvändig infrastruktur i form av vägar och elnät finns, området är därigenom lämpligt för vindkraftsetablering. Om förslaget till placering av vindkraftsverken är den bästa, för att balansera mellan miljöhänsyn och bästa kraftutnyttjande, bör Länsstyrelsen ta ställning till - då den samlade kompetensen finns där. 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) I Skövde kommuns vindkraftsplan är det aktuella området klassat som övriga områden med beskrivningen område inom vilka etablering av vindkraft bör ske med stor hänsyn BN 36 Kommunstyrelsen 70, Kommunstyrelsens arbetsutskott 103, Kommunstyrelsens arbetsutskott 116,

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0177 Sommarlovsentreprenörer 2011 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar godkänna att underskott på maximalt kronor kan uppstå i utbildningsnämndens bokslut år 2011 för att anordna 20 platser inom konceptet sommarlovsentreprenörer. Kommunstyrelsen uppdrar till Utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten under hösten 2011 med återrapport till kommunstyrelsen senast Om verksamheten ska genomföras 2012 beslutas att utbildningsnämnden får ett tillfälligt kommunbidrag på kronor för sommarlovsentreprenörer och kronor får nämnden finansiera inom ram. Inför 2013 uppmanas Utbildningsnämnden ta upp frågan om finansiering i sin ramanalys om utvärderingen visar att verksamheten ska permanentas. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade i april 2010 följande beslut; att godkänna att arbetsmarknadsenheten anordnar och finansierar 20 platser inom konceptet sommarlovsentreprenörerna under Eventuellt underskott som uppstår regleras i 2010 års bokslut. Från och med 2011 övertas huvudmannaskapet av utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden har konstaterat att finansiering av sommarlovsentreprenörer saknas i 2011 års budget. Utbildningsförvaltningen beräknar kostnaden till kronor per deltagare. Till detta kommer kostnaden för utbildning av tre handledare vilket kostar kronor. Totalt beräknas utbildningsförvaltningens kostnader för sommarlovsentreprenörerna till kronor. Kalkylen bygger på att förvaltningen kan använda egen personal som handledare. KSAU 71/2010 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0148 Ansökan från YA Fri AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skara kommun att avstyrka ansökan från YA Fri AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skara kommun. YA Fri AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skara kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Skolan avser att bedriva följande utbildningar: Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever vara 162, för alla tre årskurserna, år 2014/2015. Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden i Skara kommun har beslutat att avstyrka ansökan. UN , 63 Skolinspektionen, UN 6

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0119 Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun att avstyrka ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola (utökning av befintlig verksamhet) i Skövde kommun. Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts härmed tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Plusgymnasiet i Skövde bedriver idag tre program med tre inriktningar och erbjuder inför kommande läsår 120 platser i åk 1. Innevarande läsår har skolan totalt 82 elever. Plusgymnasiet AB ansöker om att hösten 2012 få utöka sin verksamhet med följande program och inriktningar: Program Inriktning Sökt antal platser Hantverksprogrammet Frisör 24 Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 24 Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 24 Summa 72 Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever vara 576 år Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. UN , 54 Skolinspektionen, UN 7

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0116 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun att avstyrka ansökan från Baggium Utbildning AB som godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola (utökning av sin verksamhet) i Skövde kommun Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Skövde Praktiska Gymnasium bedriver idag åtta program med tio inriktningar och erbjuder inför kommande läsår 110 platser i åk 1. Innevarande läsår har skolan totalt 143 elever. Baggium Utbildning AB ansöker om att hösten 2012 få utöka sin verksamhet med följande program och inriktningar; Program Inriktning Sökt antal platser Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete 8 Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 8 Summa 16 Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever vara 378 år Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. UN , 55 Skolinspektionen, UN 8

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0115 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Skövde kommun att tillstyrka ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Skövde kommun. Yrkande Socialdemokratiska gruppen yrkar att ansökan från Baggium Utbildning avstyrks om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Skövde kommun. Reservation Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till beslutet om att godkänna beslutet om godkännande och rätt till bidrag från Baggium Utbildning AB. Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Skövde kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Baggium Utbildning AB ansöker om att få starta grundskola för årskurserna 5-9 med praktisk-teknisk profil hösten Skolnämndens arbetsutskott har föreslagit att ansökan ska tillstyrkas, med nedanstående komplettering; Ytterst få elever i Skövde går idag i grundskola i enskild regi. En ökad konkurrens inom skolområdet utgör sannolikt ett incitament för den kommunala skolorganisationen att ytterligare anstränga sig för att upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten. Vissa svårigheter kommer att uppstå vid anpassning till en ny situation, men dessa får huvudsakligen anses vara av övergående karaktär. Etablering av friskolor kan leda till konkurrens också om pedagogisk personal. Möjligen kan detta på sikt leda till ökade kostnader för löner. SKNAU , 55 Skolinspektionen, SKN 9

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0114 Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Skövde kommun att tillstyrka ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Skövde kommun. Yrkande Socialdemokratiska gruppen yrkar att ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB avstyrks om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Skövde kommun. Reservation Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till beslutet om att godkänna beslutet om godkännande och rätt till bidrag från Kunskapsskolan i Sverige AB. Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Skövde kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Kunskapsskolan i Sverige AB ansöker om att få starta grundskola för årskurserna 6-9 hösten Skolnämndens arbetsutskott har föreslagit att ansökan ska tillstyrkas, med nedanstående komplettering; Ytterst få elever i Skövde går idag i grundskola i enskild regi. En ökad konkurrens inom skolområdet utgör sannolikt ett incitament för den kommunala skolorganisationen att ytterligare anstränga sig för att upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten. Vissa svårigheter kommer att uppstå vid anpassning till en ny situation, men dessa får huvudsakligen anses vara av övergående karaktär. Etablering av friskolor kan leda till konkurrens också om pedagogisk personal. Möjligen kan detta på sikt leda till ökade kostnader för löner. SKNAU , 56 10

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) Skolinspektionen, SKN 11

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0113 Ansökan från Hans Leuchovius AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun att avstyrka ansökan från Hans Leuchovius AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Hans Leuchovius AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Hans Leuchovius AB ansöker om att hösten 2012 få starta en gymnasieskola, Nohlmarksgymnasiet, med totalt 32 platser per år. Skolan avser att bedriva följande utbildningar: Program Inriktning Sökt antal platser Fordons- och transportprogrammet Transport 12 Fordons- och transportprogrammet Lastbil och mobila maskiner 4 Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon 4 Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 12 Summa 32 Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever vara 96 år Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. UN , 57 Skolinspektionen, UN 12

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0112 Ansökan från Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun att avstyrka ansökan från Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola (utökning av sin verksamhet) i Skövde kommun. Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Folkuniversitetets Gymnasium i Skövde bedriver idag Estetiska programmet med fyra inriktningar och erbjuder inför kommande läsår 68 platser i åk 1. Innevarande läsår har skolan totalt 100 elever. Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB ansöker om att hösten 2012 få utöka verksamheten med följande program och inriktningar: Program Inriktning Sökt antal platser Ekonomiprogrammet Juridik 20 Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 20 Summa 40 Vid fullt utbyggd verksamhet antalet elever vara 324 år Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. UN , 56 Skolinspektionen, UN 13

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0094 Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun att avstyrka ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun. Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansöker om att hösten 2012 få starta en fristående gymnasieskola med totalt 89 platser per år. Skolan avser att bedriva följande program och inriktningar: Program Inriktning Sökt antal platser Hantverksprogrammet Övriga hantverk - Stylist 25 Estetiska programmet Bild och formgivning - Modedesign 16 Estetiska programmet Bild och formgivning - Inredningsdesign 16 Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 16 Humanistiska programmet Kultur 16 Summa 89 Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever vara 267 år Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. UN , 58 Skolinspektionen, UN 14

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0093 Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun att avstyrka ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun. Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april ThorenGruppen AB ansöker om att hösten 2012 få starta en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet, med totalt 65 platser per år. Skolan avser bedriva följande utbildningar och inriktningar: Program Inriktning Sökt antal platser Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 5 Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 4 Bygg- och anläggningsprogrammet Plåtslageri 4 El- och energiprogrammet Elteknik 6 Fordons- och transportprogrammet Personbil 5 Fordons- och transportprogrammet Karosseri och lackering 5 Handels- och administrationsprogrammet Administrativ service 4 Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 4 Hantverksprogrammet Frisör 4 Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens 4 Hotell- och turismprogrammet Turism och resor 4 Industritekniska programmet Svetsteknik 5 Vård- och omsorgsprogrammet - 5 Vvs- och fastighetsprogrammet Vvs 3 Vvs- och fastighetsprogrammet Ventilationsteknik 3 Summa 65 Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever vara 195 år Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. 15

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) UN , 59 Skolinspektionen, UN 16

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0091 Ansökan från International Swedish School AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Skövde kommun tillstyrka ansökan från International Swedish School AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Skövde kommun. International Swedish School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Skövde kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april International Swedish School AB ansöker om att hösten 2012 få starta en fristående förskoleklass och fristående grundskola för årskurserna F 9 med språklig/etnisk profil. Skolnämndens arbetsutskott har föreslagit att ansökan ska tillstyrkas, med nedanstående komplettering; Ytterst få elever i Skövde går idag i grundskola i enskild regi. En ökad konkurrens inom skolområdet utgör sannolikt ett incitament för den kommunala skolorganisationen att ytterligare anstränga sig för att upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten. Vissa svårigheter kommer att uppstå vid anpassning till en ny situation, men dessa får huvudsakligen anses vara av övergående karaktär. Etablering av friskolor kan leda till konkurrens också om pedagogisk personal. Möjligen kan detta på sikt leda till ökade kostnader för löner. SKNAU , 54 Skolinspektionen, UN 17

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0092 Ansökan från Terkon AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun att avstyrka ansökan från Terkon AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun. Terkon AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Skolan avser att bedriva följande utbildningar: Samhällsvetenskaplig: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap Ekonomisk: Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi Teknik design: Teknikprogrammet, inriktning Design och produktutveckling Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever vara 216, för alla tre årskurserna, år Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun har beslutat att avstyrka ansökan. UN , 61 Skolinspektionen, UN 18

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0084 Ansökan från Portalens Gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun att tillstyrka ansökan från Portalens Gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun. Portalens Gymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Skolan avser att bedriva följande utbildningar: Digitalt skapande: Estetiska programmet, inriktning Estetik och media Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap El- och energiprogrammet, inriktning Dator och kommunikationsteknik El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever vara 246, för alla tre årskurserna, år Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun har beslutat att tillstyrka ansökan. UN , 60 Skolinspektionen, UN 19

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU /0149 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköping kommun att avstyrka ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköpings kommun. Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköping kommun från och med läsåret 2012/13. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Skolan avser att bedriva följande utbildningar: Hotell- och turismprogrammet, inriktning Hotell och konferens Hantverksprogrammet, inriktning Frisör VVS- och fastighetsprogrammet, inriktningarna VVS och Fastighet El- och energiprogrammet, inriktningarna Elteknik och Energiteknik Naturbruksprogrammet, inriktningarna Trädgård och Djur Vård- och omsorgsprogrammet Industritekniska programmet, inriktningarna Produkt och maskinteknik och Driftsäkerhet och underhållsteknik Fordons- och transportprogrammet, inriktning Godshantering Vid fullt utbyggd verksamhet beräknas antalet elever vara 192, för alla tre årskurserna, år Utbildningsnämnden har föreslagit att ansökan ska avstyrkas. Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden i Falköpings kommun har beslutat att avstyrka ansökan. UN , 62 20

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) Skolinspektionen, UN 21

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU 137 Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings årsmöte Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Birgitta Gunterberg att företräda Skövde kommun vid Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings årsmöte. Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening ska ha årsmöte måndagen den 16 maj Birgitta Gunterberg 22

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU 138 Information Birgitta Gunterberg, om vårpropositionen. Lennart Torstensson, om befolkningsprognosen. Mikael Wendt, konferens på Portalen om E-samhället. Håkan Ahlström, WEPA West Sweden EU-projekt Analystjänst. Håkan Ahlström, intervjuer angående kommunikationschef. Marie Ekman, invald i SERN-styrelsen. 23

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) AU 139 Anmälningsärenden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga nedanstående ärenden till handlingarna Skaraborgs kommunalförbund 37, Barnahus Skaraborg Skaraborgs kommunalförbund, val till styrelsens beredningar och utskott 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2011-04-12 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2011-04-12 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2011-04-12 1 Innehållsförteckning Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun... 3 Yttrande

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 195.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 190.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Sökandestatistik Antagningsår 2016

Sökandestatistik Antagningsår 2016 Sökandestatistik Antagningsår 2016 för alla fristående och kommunala gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde (Bengsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Trollhättan,

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Lägsta meritvärde. Medel

Lägsta meritvärde. Medel arn- och fritidsprogrammet arn- och fritidsprogrammet, Heleneholms gymnasium A 166 arn- och fritidsprogrammet - ritid och hälsa, Idrott, hälsa och ledarskap, John auergymnasiet A 180 arn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7) Innehållsförteckning Medborgarförslag om ändring av gatunamn, Gustav Lakes väg ändras till Gustav Landelius väg... 3 Motion angående samdistributionscentral...

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 15 15 0 177. 240 247. 17 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Linköpings gymnasiemässa

Linköpings gymnasiemässa Linköpings gymnasiemässa 8 november 2014 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 8 november 2014 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS Linköpings GYMNASIEMÄSSA 11 NOVEMBER 2017 >> KL. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i >> Linköping Läsåret 2018/2019 Information om gymnasiesärskolan

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING 2015

SLUTLIG ANTAGNING 2015 SLUTLIG ANTAGNING 2015 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 30 157,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 172,5 199,5 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning.

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. BUN 91 1/7 BUN/2014:629-630 Bidragsbelopp 2015 Beslut beslutar att 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. Deltar ej i beslutet Håkan Bertilsson (SP), Catharina De Geer (KD), Lena Scharp

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, Slutantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 107.5 176.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187 Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 32 (52) 2010-05-10 2010 48 KS.2010.0187 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2161 16-4-8 9:33:3 Humanistiska Programmet 2 1 1 217.5 272. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1 17.

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 7 8 0 200 237 231. 24 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Antagningsstatistik preliminär antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171

Antagningsstatistik preliminär antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Antagningsstatistik preliminär antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 9 9 0 172. 231 235 23 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Antagningsstatistik 2015

Antagningsstatistik 2015 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 5 8 6 Barn- och fritidsprogrammet 112,5 185,3 1 20% EE 0 3 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes i juni pga lärarbrist -3-100% FT 8 2 4 5 Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 135 181 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 80 172 El- och energiprogrammet

Läs mer

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 171.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20161

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20161 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20161 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 14 14 0 165 248 250 18 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 187.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 85.00

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2016

Utbildningsutbud hösten 2016 1 (17) Utbildningsutbud hösten 2016 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer