S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L"

Transkript

1 Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14: Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Utbildning & Arbete Gävle, Ruddammsgatan 27, Paragrafer Sekreterare Annelie Norling Ordförande Peter Bergström Susanne Brehlin Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Utbildning & Arbete Gävle Underskrift Annelie Norling

2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 2 (20) Ledamöter Peter Bergström (S) Cristin Blank (S) Håkan Alenius (S) Ulrika Jidåker (S) Saite Jallow (S) Andreas Obenius (MP) Lars-Göran Langeborg (V) Titti Björk (M) Susanne Brehlin (M) Linus Fredriksson (M) Margareta Larsson (M) Ann Stenström (FP) Marcus Widgren (KD) Närvarande Ej närvarande Paragraf Tjänstgörande ersättare Hampus Furubacke (M) Birgitta Bienitz (M) För Linus Fredriksson (M) För Marcus Widgren (KD) Ersättare Anette Ståhl (S) Ahmed Amin (S) Ysolina Yactayo (S) Lotta Forssblad (MP) Isabella Delgado Andersson (V) Hampus Furubacke (M) Birgitta Bienitz (M) John-Olof Hermanson (FP) Madeleine Jansson (C) Övriga närvarande Annelie Norling Birgitta Pettersson Hans Brandén AnnCatrin Johansson Margareta Brolin Markus Svensson Hans Hultin AnnSofie Svensson Nämndsekreterare Förvaltningschef Ekonomi- och planeringschef Informationschef Personalchef Kommunjurist, kommunledningskontoret, 24 Rektor Vasaskolan, 24 Vuenutbildningschef, 24

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 3 (20) 23 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 4 (20) 24 Information a. Enhetsbesök vid Enheten för daglig verksamhet (EDV) b. Offentlighet och sekretess Markus Svensson, kommunjurist på kommunledningskontoret, informerar om offentlighet och sekretess. c. Vasaskolans kvalitetsredovisning 2010 Hans Hultin, rektor Vasaskolan, informerar om Vasaskolans kvalitetsredovisning för år d. Vuenutbildningens kvalitetsredovisning 2010 AnnSofie Svensson, vuenutbildningschef, och Kajsa Wiklund, administrativ chef, informerar om Vuenutbildningens kvalitetsredovisning för år e. Aktuellt Utbildning & Arbete Gävle Birgitta Pettersson, förvaltningschef, informerar om aktuell sökbild för gymnasieantagningen och om nämndens kommande verksamhetsplanering 8 juni. f. Rapporter från förtroendeuppdrag Ann Stenström (FP), Lars-Göran Langeborg (V), Ahmed Amin (S), Saite Jallow (S) och Peter Bergström (S) rapporterar från Kommunal skolriksdag i Älvsjö mars. Andreas Obenius (MP), Titti Björk (M) och Håkan Alenius (S) rapporterar från SSA-rikskonferensen i Jönköping mars.

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 5 (20) 25 Dnr 11UAN23 Synpunkter på preliminära kommunledningsmål och ekonomiska ramar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna det reviderade förslaget till synpunkter på preliminära kommunledningsmål och ekonomiska ramar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska till kommunledningskontoret lämna synpunkter på de preliminärt angivna kommunövergripande målen samt förslag till uppdrag och de ekonomiska ramarna avseende planeringsperioden sunderlag Skrivelsen Synpunkter på preliminära kommunledningsmål och ekonomiska ramar från Utbildning & Arbete Gävle. Bilagor: Preliminära kommunledningsmål (de fyra perspektiven) Kommunens lönebildning Investeringar hos kommunala bolag Efter diskussion reviderar ordföranden beredningsförslaget enligt följande: På sid 2, femte stycket ändras meningen Det vore en fördel om en gemensam struktur kunde användas när man formulerade målen för de olika perspektiven till Nämnden anser att en gemensam struktur ska användas när man formulerar målen för de olika perspektiven. På sid 4, under rubriken Kommunövergripande mål ändras den första punkten Elever i Gävles skolor utmanas och klarar sin utbildning till Alla elever i Gävles skolor utmanas och klarar sin utbildning.

6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 6 (20) 26 Dnr 11UAN45 Remiss från kommunstyrelsen yttrande över motion (FP): Våga tillvät Gävle för våra ungdomar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget. Enligt motionären har Gävle en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror för ungdomar. Med anledning av ungdomsarbetslösheten i Gävle så föreslår motionären en gemensam företagssatsning där kommunen tillsammans med näringslivet kan arbeta för en minskad arbetslöshet i Gävle och regionen. I yttrandet från Utbildning & Arbete Gävle framgår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, genom Arbetsmarknadsenheten (AME), genomfört olika aktiviteter under 2010 i syfte att stödja ungdomars möjligheter till arbete. Utbildning & Arbete Gävle ställer sig positiv till att Gävle kommun bjuder in näringsliv och berörda myndigheter för en dialog kring gemensamma lösningar för att minska ungdomsarbetslösheten i Gävle. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad

7 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 7 (20) 27 Dnr 11UAN44 Remiss från kommunstyrelsen yttrande över motion (FP): Elevhem för gymnasieelever i Gävle Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget. Med anledning av att elever från andra delar av landet studerar i Gävle (enligt motionären 618 elever) samt för att underlätta för dessa ungdomar på 16 år att ta steget till att flytta hemifrån vill motionären undersöka möjligheten att ordna ett elevhem i Gävle för gymnasiestuderande från andra orter. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad

8 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 8 (20) 28 Dnr 11UAN18 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från YA Fri AB (YA Frigymnasium) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. YA Fri AB ansöker om att få starta fordons- och transportprogrammet och hantverksprogrammet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

9 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 9 (20) 29 Dnr 11UAN24 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB (Thoren Business School) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. ThorenGruppen AB ansöker om att få starta handels- och administrationsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällvetenskapsprogrammet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

10 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 10 (20) 30 Dnr 11UAN25 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB (Realgymnasiet) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. Lärande i Östergötland AB ansöker om att få starta ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, estetiska programmet, teknikprogrammet och hotell- och turismprogrammet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

11 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 11 (20) 31 Dnr 11UAN26 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från Didaktus Skolor AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. Didaktus Skolor AB ansöker om att få starta barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

12 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 12 (20) 32 Dnr 11UAN27 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. IT Gymnasiet Sverige AB ansöker om att få starta teknikprogrammet, estetiska programmet samt el- och energiprogrammet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

13 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 13 (20) 33 Dnr 11UAN28 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. Framtidsgymnasiet i Göteborg AB ansöker om att få starta VVS- och fastighetsprogrammet, el- och energiprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

14 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 14 (20) 34 Dnr 11UAN29 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. Plusgymnasiet AB ansöker om att få starta hantverksprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, ekonomiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och estetiska programmet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 15 (20) 35 Dnr 11UAN31 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från Hermods AB (Hermods School of Business) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. Hermods AB ansöker om att få starta ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, estetiska programmet och hotell- och turismprogrammet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

16 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 16 (20) 36 Dnr 11UAN32 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från Hermods AB (Design and Construction College) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. Hermods AB ansöker om att få starta teknikprogrammet, hotell- och turismprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, estetiska programmet och el- och energiprogrammet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 17 (20) 37 Dnr 11UAN30 Remiss från Skolinspektionen yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. På grund av jäv deltog inte Marcus Widgren (KD) i handläggningen. Baggium Utbildning AB ansöker om att få starta handels- och administrationsprogrammet och hotell- och turismprogrammet. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad med två tillhörande bilagor. Ordföranden gör en justering av handlingen enligt följande: På sid 1 ändras meningen Vid den tidpunkten kommer det att finnas en överkapacitet på ungefär 3500 platser till Vid den tidpunkten kommer det att finnas ett överskott på ungefär 5200 platser.

18 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 18 (20) 38 Anmälan av delegationsbeslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Delegationsbeslut Ordförande gymnasieskolans intagningsutskott 1. Anhållan om specialutformat program elev F.S. 2. Anhållan om specialutformat program elev S.M. 3. Anhållan om specialutformat program elev S.A. 4. Anhållan om specialutformat program elev J.N. 5. Anhållan om specialutformat program elev A.G. 6. Anhållan om specialutformat program elev J.Ö. 7. Anhållan om specialutformat program elev S.K. 8. Anhållan om specialutformat program elev A.N.

19 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 19 (20) 39 Anmälan av inkommande/utgående skrivelser Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkommande/utgående skrivelser Inkommande skrivelser Skolverket 1. avslag på ansökan om deltagande i försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Skolinspektionen 2. återkallande av Skolinspektionens beslut om överföring av gymnasieutbildning för Barn- och fritidsprogrammet inriktning Pedagogiskt arbete (Ledarskapsutbildning) vid den fristående gymnasieskolan Move IT gymnasiet i Gävle kommun. 3. Information om tillsyn av den fristående gymnasieskolan Gävle Praktiska Gymnasium i Gävle höstterminen Information om tillsyn av den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Gävle höstterminen Information om tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Gävle höstterminen Information om tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Gävle höstterminen Kommunfullmäktige 7. Protokollsutdrag , 2. Omfördelning av kommunbidrag nämndernas internbudgetar. 8. Protokollsutdrag , 5. GIS-strategi (geografiskt informationssystem) för Gävle kommun.

20 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 20 (20) Bygg & Miljö Gävle 9. Samrådshandling. Del av Villastaden 5:1 m fl, Strömvallen norra läktaren. Tekniska kontoret 10. Samrådshandling. Samråd för Hastighetsplan. Tekniska museet i Stockholm 11. Inbjudan till att ansöka m startbidrag för KomTek.

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (10) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2009-02-04 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-16.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:10 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer