S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L"

Transkript

1 Sid 1 (10) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl Närvarande Se sidan 2 Justeringens Plats och tid Utbildning & Arbete Gävle, Ruddammsgatan 27, Paragrafer 1 7 Sekreterare Annelie Norling Ordförande Peter Hasch Håkan Alenius Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Utbildning & Arbete Gävle Underskrift Annelie Norling

2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 2 (10) Ledamöter Peter Hasch (S) Lars-Göran Langeborg (V) Åsa Wiklund-Lång (S) Håkan Alenius (S) Cristin Blank (S) Per Lundberg (S) Daniel Sjöström (MP) Gunilla de Maré (M) Gun Lundberg (M) Linus Fredriksson (M) Ismail Osman (FP) Marie-Ann Kruhsberg C) Hans Andrén (KD) Ordförande Vice ordförande Ersättare Ulrika Jidåker (S), 1-2 Anette Ståhl (S) Saite Jallow (S) Jenny Svennewall (V) Susanne Brehlin (M) Evelyn Klöverstedt (FP) Övriga närvarande Jan-Erik Liljergren Hans Brandén Margareta Brolin AnnCatrin Johansson Annelie Norling Lars Ahlstrand Björn Häägg Ann-Helen Dahlqvist Helena B Jansson Förvaltningschef Administrativ chef Personalchef Informationschef Nämndsekreterare Verksamhetschef Af Gävle, 1 2 Enhetschef AME, 1 2 Enhetschef EDV, 2 3 Utredare, Omvårdnad Gävle, 3

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 3 (10) 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs utan ändringar. Nämndens ledamöter riktar också ett stort tack till Enheten för daglig verksamhet (EDV) som under förmiddagen har visat upp delar av sin verksamhet.

4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 4 (10) 2 Information a) Information från Arbetsförmedlingen Lars Ahlstrand, verksamhetschef på Arbetsförmedlingen i Gävle, informerar om arbetsmarknadsläget och samarbetsmöjligheter mellan Af och kommunen. b) Information från EDV Ann-Helen Dahlqvist, enhetschef EDV, informerar om den Lex Sarahanmälan som inkommit. c) Aktuellt UAG Jan-Erik Liljergren, förvaltningschef, informerar om aktuella personalrekryteringar: personalkonsult till ledningskontoret och rektor till Borgarskolan. Jan-Erik Liljergren, förvaltningschef, och Hans Brandén, administrativ chef, informerar om sökbilden för gymnasieintagningen. Antalet förstahandssökande elever till kommunens gymnasieskolor är ungefär lika som förra året trots ökad konkurrens. Margareta Brolin, personalchef, redovisar personalnyckeltal för januari december Sammanställningen visar inga större negativa förändringar utom vad gäller antalet sjukdagar/anställd. Den längre sjukfrånvaron har ökat, men är inte arbetsrelaterad. d) Användarkonto i kommunens IT-system AnnCatrin Johansson, informationschef, ger information om ledamöternas och ersättarnas användarkonto i kommunens IT-system. e) Indikatorer Hans Brandén, administrativ chef, redovisar indikatorer för januari december f) Bokslut 2008 Hans Brandén, administrativ chef, informerar om bokslutet för 2008 som visar ett överskott på ca 2,9 miljoner kr.

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 5 (10) g) Strategier för personal och lokaler Margareta Brolin, personalchef, och Hans Brandén, administrativ chef, informerar om strategier för personal och lokaler föranledda av elevminskningen från och med Fortlöpande rapporter kommer att presenteras för nämnden. h) Skolinspektionens granskning av Polhemsskolan Jan-Erik Liljergren, förvaltningschef, informerar om Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2 3 februari av elevgenomströmningen vid Polhemsskolan. i) Grundskolans rektorers synpunkter på IV:s nya intagningsförfarande Jan-Erik Liljergren, förvaltningschef, redogör för bakgrunden till ärendet och svaret på den inkomna skrivelsen. j) Rapporter från förtroendeuppdrag Peter Hasch rapporterar om besöket vid Second Chance School i Norrköping 16 januari 2009, där även Lars-Göran Langeborg, AnnCatrin Johansson och Mikael Englund deltog. En skriftlig rapport delas ut. Peter Hasch rapporterar från den årliga skolkonferensen i Växjö januari 2009, där även Jan-Erik Liljergren och Hans Brandén deltog. En skriftlig rapport delas ut. Daniel Sjöström och Evelyn Klöverstedt rapporterar om besöket i egenskap av kontaktpolitiker på Invandrarcentrum 8 december Susanne Brehlin rapporterar om sitt besök på boendet för ensamkommande flyktingbarn, Sesam. Gunilla de Maré och Saite Jallow rapporterar om besöket i egenskap av kontaktpolitiker på Vasaskolan hösten 2008.

6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 6 (10) Expedieras till: KLK/diariet 3 Dnr 08UAN86 Remiss från Socialdepartementet: Yttrande över LSSkommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna Gävle kommuns yttrande om LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) och anta det som sitt eget. Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna och sända in yttrandet. Ärendebeskrivning Gävle kommun ställer sig positiv till förslagen i LSS-kommitténs förslag. Förslagen förtydligar mycket i den nu gällande lagstiftningen. Den stora frågan är att personlig assistans förstatligas. Vissa frågor behöver utredas vidare, i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings yttrande. Gävle kommun påpekar att ytterligare vissa otydligheter bör förtydligas. Yttrandet bygger på SKL:s synpunkter och har tagits fram i samverkan med länets kommuner samordnat av Region Gävleborg, och godkänns av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden samt Omvårdnadsnämnden, innan Kommunstyrelsen slutligen godkänner och skickar in Gävle kommuns yttrande. Beslutsunderlag Skrivelse daterad

7 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 7 (10) Expedieras till: Stadsarkivet 4 Dnr 08UAN113 Dokumenthanteringsplan 2009 Beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa förslaget till dokumenthanteringsplan Ärendebeskrivning Enligt arkivreglementet för Gävle kommun ska varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Denna plan ska fastställas varje år. Beslutsunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle.

8 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 8 (10) Expedieras till: Rektor Vasaskolan 5 Dnr 09UAN7 Val av kontaktpolitiker till Vasaskolan Beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Thomas Mårtensson (KD) väljs som kontaktpolitiker för Vasaskolan. Ärendebeskrivning En ny kontaktpolitiker ska väljas till vakant plats för Vasaskolan. I uppdraget att vara nämndsledamot ingår att vara kontaktpolitiker. Syftet är att fördjupa såväl de enskilda ledamöternas som nämndens kunskap om verksamheternas arbete.

9 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 9 (10) 6 Anmälan av delegationsbeslut Beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Enhetschefen, Arbetsmarknadsenheten (AME) 1. Projektstöd till Kulturföreningen Lättings på ,- SEK. Utbetalningen är ett förskott på nästa års bidrag, verksamhetsåret Enhetschefen, Enheten för daglig verksamhet (EDV) 2. Beviljade/avslutade platser januari november Beviljade/avslutade platser januari december Enhetschefen, Invandrarcentrum (IVC) 4. Godkännande av resa till Istanbul 26 april 3 maj Avser Agneta Ohlsson. Rektor, Yrkesutbildning, Vuxenutbildningen 5. Upphandlingsbeslut: Yrkesutbildning Säljutbildning. Ordföranden i intagningsutskottet 6. Lokala principer vid intagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2009/10. Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7. Överklagande av Skolinspektionens beslut att bevilja Novum kompetens och datautveckling AB utökad rätt till bidrag för utbildning vid John Bauergymnasiet i Gävle, Dnr : Överklagande av Skolinspektionens beslut att bevilja MoveITskolan AB statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola, Dnr : Överklagande av Länsrättens dom i mål nr meddelad i Stockholm rörande rätt till bidrag för fristående gymnasieskola till Novum kompetens och datautveckling AB.

10 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 10 (10) 7 Anmälan av inkommande och utgående skrivelser Beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av inkommande och utgående skrivelser. Kommunstyrelsen 1. Utdrag ur protokoll , 206. Fördelning av anslag från centrala lönemedel. Kommunfullmäktige 2. Utdrag ur protokoll , 200. Delårsrapport II för nämnder och bolag. 3. Utdrag ur protokoll , 201. Budgetdebatt med beslutsärende avseende kommunplan med årsbudget 2009 och utblick Utdrag ur protokoll , 205. Avsägelser samt fyllnadsval. 5. Utdrag ur protokoll , 207. Motion av Gunilla de Maré (m) Kostnad övertid/fyllnadstid. 6. Utdrag ur protokoll , 208. Motion av Gunilla de Maré (m) Översyn av pågående utredningar och projekt. 7. Utdrag ur protokoll , 236. Reglementen för nämnder. 8. Utdrag ur protokoll , 242. Avsägelser samt fyllnadsval. Skolinspektionen 9. Kvalitetsgranskning av insatser för att få alla elever i gymnasieskolan att fullfölja sin utbildning.

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer