Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår"

Transkript

1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början Till KF:s förfogande för särskilda ändamål Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början Eget kapital Anslaget 1995 Återstår Virserums SGF:s tack till Hultsfreds kommun för bidrag till om- och tillbyggnad av klubblokaler.

2 Miljöförvaltningen Ekonomikontoret Kf 28 Dnr Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter 1995 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 17 november 1994, 95, antagit ett nytt taxeförslag för nämndens verksamheter att gälla från med den 1 januari 1995 och ersätta tidigare beslut till taxor. Samtliga taxor indexregleras. Taxeförslaget har överlämnats till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 1994, 212, att återremittera ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för ytterligare beredning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar med beslut den 25 januari 1995, 4, att nämnden vidhåller sitt tidigare beslut och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för fastställande. Beredning Miljö- och hälsoskyddsnämnden 95/94 Kommunstyrelsen 212/94 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 4/95 Arbetsutskottet 86/95 Kommunstyrelsen 43/95 Kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny taxa för nämndens verksamhetsområde. Yrkanden Lars Rosander, c, med instämmande av Arne Högstedt, c, yrkar att taxan för vissa tjänster enligt hälsoskyddslagen, 2 moment 2, "Vattentoalett med avloppsutsläpp i mark eller vatten" ändras till kronor (3 arbetstimmar i stället för 4).

3 Arne Högstedt, c, yrkar att indexregleringen av taxan skall slopas.

4 Propositionsordning godkänner följande propositionsordning. a. Proposition på Rosander/Högstedts gemensamma yrkande om ändring av taxan för vissa tjänster enligt hälsoskyddslagen b. Proposition på Arne Högstedts yrkande om slopande av indexregleringen. c. Proposition på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition enligt a. och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet varvid omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för avslag på Rosander/Högstedts yrkande. Nej-röst för bifall till yrkandet. Omröstningsresultat Med 30 ja-röster mot 18 nej-röster (1 ledamot saknas) avslår kommunfullmäktige Rosander/Högstedts yrkande. Ordföranden ställer proposition enligt b. och finner att kommunfullmäktige avslår Arne Högstedts yrkande om slopande av indexregleringen. Ordföranden ställer proposition enligt c. och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag förslag.

5 s beslut Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde fastställs. Samtliga avgifter i taxan indexregleras. Reservationer Lars Rosander, Arne Högstedt, Bengt Rosander, Laila Ekström, Karl Olof Jonsson, Anne-Marie Ekström, Göte Eklund, Sivert Bergström, Viveca Nilsson, Birger Hygstedt, Ivan Gunnarsson och Jerker Magnusson, samtliga c, och Torbjörn Wirsenius, fp, reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Rosander och Arne Högstedts yrkanden.

6 AB Hultsfreds Bostäder Ekonomikontoret Kf 29 Dnr Övertagande av del av lån från AB Hultsfreds Bostäder för byggnationen av kommunhuset Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 december 1994, 783, att den del av Hultsfreds Bostäders lån för kommunhuset som utgjordes av orealiserade kursförluster skulle överföras till kommunen. Övertagandet innebär att kommunen betalar den fordran Hultsfreds Bostäder har på kommunen. Fordran uppgick till kronor. Eftersom lånet är upptaget i utländsk valuta och övertagandet bokföringsmässigt sker per har övertagandet skett till "bokslutskurser". Det formella övertagandet var planerat till den 13 februari Kreditgivaren, Handelsbanken, vill dock inte med enbart arbetsutskottets beslut som grund göra den formella omfördelningen av lånet och lägga upp en kredit på kommunen och en på AB Hultsfreds Bostäder. Beredning Arbetsutskottet 96/95 Kommunstyrelsen 44/95 s beslut Hultsfreds kommun övertar den del av AB Hultsfreds Bostäders lån för kommunhuset som åsamkat bostadsbolaget orealiserade kursförluster ( kronor per den 13 februari 1995). De nya lån som övertagandet medför får placeras hos Svenska Handelsbanken.

7 Kultur-och fritidsnämnden Kf 30 Dnr Reglemente för kultur- och fritidsnämnden På grund av ny nämndorganisation från och med den 1 januari 1995 har kultur- och fritidsnämnden den 16 januari 1995, 1, till kommunfullmäktige överlämnat förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 1995, 39, att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för komplettering med bestämmelser om arbetsutskott. Kultur- och fritidsnämnden har med beslut den 14 februari 1995, 22, till kommunfullmäktige för antagande överlämnat ett kompletterat förslag till reglemente enligt bilaga. Beredning Kultur- och fritidsnämnden 1/95 Arbetsutskottet 59/95 Kommunstyrelsen 39/95 Arbetsutskottet 121/95 Kommunstyrelsen 50/95 s beslut Förslaget till reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt bilaga.

8 Gerd Mahl Länsstyrelsen Kf 31 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Fullmäktigeledamoten Gerd Mahl-Nilsson, s, anhåller i skrivelse till kommunfullmäktige den 1 mars 1995 att bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. s beslut Gerd Mahl- Nilssons anhållan om entledigande bifalls. hemställer att länsstyrelsen genomför ny sammanräkning för att utse en ny ledamot i Gerd Mahl- Nilssons ställe.

9 Kf 32 Dnr Motion om utbyggnad av gymnastiksalen i Vena Till kommunfullmäktige inlämnas av fullmäktigeledamoten Fredrik Karlsson, c, bilagda motion om en utbyggnad av gymnastiksalen vid Vena kyrkskola. s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

10 Kf 33 Interpellation till socialnämndens ordförande Bengt Nilsson om tand- och fotvård vid kommunens sjukhus och servicehus. Fullmäktigeledamoten Marianne Fageryd, v, har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Bengt Nilsson rörande situationen på kommunens sjukhem och servicehus vad gäller tand och fotvård. Socialnämndens ordförande Bengt Nilsson, som ej är närvarande vid dagens sammanträde har meddelat att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde.

11 Kf 34 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustavsson rörande nyetablering av företag på f d Hultsfreds-Hus-området. Torbjörn Wirsenius,fp, har lämnat en en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustavsson rörande nyetableringar av företag på f d Hultsfreds-Hus industriområde. medger att frågan får ställas. Sven Gustavsson besvarar frågan. Av svaret framgår att förhandlingar pågår med ett flertal företag som är intresserade av att etablera sig i f d Hultsfreds-Hus lokaler. Torbjörn Wirsenius tackar för svaret varefter ordföranden förklarar överläggningen avslutad.

12 Kf 35 Enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson om interkommunal ersättning för andra kommuners barn i Hultsfreds barnomsorg. Göran Berglund, m, har lämnat in en enkel fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson rörande interkommunal ersättning för andra kommunernas barn i Hultsfreds kommuns barnomsorg. medger att frågan får ställas. Gunilla Abrahamsson besvarar frågan. Av svaret framgår bl a att inga barn från andra kommuner åtnjuter barnomsorg i Hultsfreds kommun medan 4 barn från Hultsfreds kommun får barnomsorg i andra kommuner. Göran Berglund tackar för svaret, varefter ordföranden förklarar överläggningen avslutad.

13 Kf 36 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustavsson om behandling av motion om veckotömning av sopor. Stephan Richter, m, har lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustavsson rörande behandlingen av Richters motion om veckotömning av sopor. Sven Gustavsson meddelar att motionen kommer att handläggas vid kommunfullmäktiges sammanträde i samband med kommunfullmäktiges behandling av ny hälsovårdsordning. Stephan Richter tackar för svaret varefter ordföranden förklarar överläggningen avslutad.

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-06-19 1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom 1995-05-09 i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut 1994-11-24, 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-01-21 1 (1-19) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Torbjörn Jansson och Lennart Elfström Kommunkansliet,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer