Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret, Skillingaryd"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c), 1:e vice ordförande Berry Lilja, (s) Kenth Williamsson (s) Björn Edvinsson (s) Lars-Erik Joakimson (s), Monica Sporrong (s) Erling Andersson (kd) Johnny Wackt (kd) Maritha Bengtsson (kd) Carl-Gustaf Karlsson (kd), tjg ersättare för Lars-Erik Joakimson (s) i 132 Sven Samuelsson (c) Sven-Olov Carlsson (fp) Kajsa Carlsson (mp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Carl-Gustaf Karlsson (kd), ej tjg. ersättare Carina Ödebrink (s), ej tjg. ersättare Håkan Svensson (m), ej tjg. ersättare Utses att justera Björn Edvinsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 18 oktober 2005 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Björn Edvinsson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsen Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Budget 2006 för kommunstyrelsens verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 167 Föreligger kommunledningskontorets förslag till driftbudget för kommunstyrelsen år 2006 i enlighet med de politiska ramar som föreligger för budgetåret Kommundirektören redogör för förslaget som innebär en budgetram på totalt tkr. Budgetförslaget för 2006 omfattar samma ekonomiska utrymme som Vidare redovisas förslag till utvecklingsprojekt för budgetåret Kommundirektören tar även upp frågan om att höja nuvarande taxa för avstyckning av tomter från kr till kr. Yrkanden Ordförande Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till kommunledningskontorets budgetförslag. Berry Lilja (s) yrkar avslag på kommunledningskontorets budgetförslag och yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag innebärande: Medel till kommunstyrelsens förfogande minskas med tkr För utvecklingsprojekt/medfinansiering anvisas tkr Anslaget för Näringslivsbefrämjande åtgärder/mitt i vägen tillförs 500 tkr Anslaget för kollektivtrafik tillförs 400 tkr (ny tur Skillingaryd-Jönköping) Anslaget för fastighetsunderhåll minskas med 700 tkr Anslaget för inflationskompensation minskas till 0,5 % Avsatta medel i socialdemokraternas förslag för ojämlika löner fördelas efter särskild förhandling proportionellt. Vidare yrkas att kommundirektören ges i uppdrag att i samverkan med förvaltningschefsgruppen ser över och snarast återkommer med förslag med anledning av regeringens budgetproposition avseende s.k. plusjobb/ utbildningsvikariat m.m. Varvid särskild hänsyn skall tas till kommunens höga ungdomsarbetslöshet. forts. Budgetberedningen, akten

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Proposition Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Berry Liljas yrkande och finner sitt eget yrkande antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets budgetförslag och överlämnar denna till budgetberedningen. - Frågan om taxa för avstyckning av tomter hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning. Reservation Berry Lilja (s) och Monica Sporrong (s) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till förmån för eget yrkande. Kommunstyrelsen , 132 Kommundirektören redogör för budgetförslaget. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. Kristina Nordquist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kajsa Carlsson (mp) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. forts. Budgetberedningen, akten

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets budgetförslag och överlämnar denna till budgetberedningen. - Frågan om taxa för avstyckning av tomter hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning. Reservation Socialdemokratiska gruppen och Kajsa Carlsson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för socialdemokraternas förslag. Budgetberedningen, akten

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Delårsbokslut för Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 168 Delårsbokslut för Vaggeryds kommun och kommunkoncern per har upprättats för kommunstyrelsens antagande. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige delges nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det negativa skatteutfallet för 2005 och nämndernas resultatprognoser, enligt följande: Nämnderna har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar. Särskild uppmärksamhet riktas mot socialnämnden, som tillfördes 9,5 mkr i budget för 2005 och förväntas klara sitt åtagande. Redovisningen pekar på en obalans per augusti månad, som är större än socialnämndens årsprognos. Socialnämnden måste anstränga sig ytterligare för att ej få ett resultat som är sämre än sin egen prognos. De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige gett. Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS ger för 2005 kommunen 17,2 mkr, vilket är 0,4 mkr mer än budgeterat. Kommunfullmäktige har uttalat att förändringen i LSS-utjämningen ska regleras med socialnämnden. Socialnämndens budgetram tillförs därför 0,4 mkr innevarande år, som finansieras genom att budget för LSS-utjämning utökas med 0,4 mkr. Kommundirektören redogör för ärendet och ledamöterna har möjlighet att ställa frågor om delårsbokslutet. Delårsbokslutet pekar på att skatteutfallet blir sämre än budgeterat. forts. Kf

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Flera nämnder har ett underskott i budget, orsaken kan i vissa fall vara periodiseringsmässiga, men i flera fall varnar tabellerna för underskott även vid slutet av året. Tekniska kontoret och elverket har drabbats av stora kostnader p.g.a. stormen Gudrun men detta kommer inte att påverka resultaträkningen. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige delges nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det negativa skatteutfallet för 2005 och nämndernas resultatprognoser, enligt följande: Nämnderna har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar. Särskild uppmärksamhet riktas mot socialnämnden, som tillfördes 9,5 mkr i budget för 2005 och förväntas klara sitt åtagande. Redovisningen pekar på en obalans per augusti månad, som är större än socialnämndens årsprognos. Socialnämnden måste anstränga sig ytterligare för att ej få ett resultat som är sämre än sin egen prognos. De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige gett. Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS ger för 2005 kommunen 17,2 mkr, vilket är 0,4 mkr mer än budgeterat. Kommunfullmäktige har uttalat att förändringen i LSS-utjämningen ska regleras med socialnämnden. Socialnämndens budgetram tillförs därför 0,4 mkr innevarande år, som finansieras genom att budget för LSS-utjämning utökas med 0,4 mkr. forts. Kf

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 133 Kommundirektören redogör för ärendet. Kommunfullmäktige delges nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det negativa skatteutfallet för 2005 och nämndernas resultatprognoser, enligt följande: Nämnderna har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar. Särskild uppmärksamhet riktas mot socialnämnden, som tillfördes 9,5 mkr i budget för 2005 och förväntas klara sitt åtagande. Redovisningen pekar på en obalans per augusti månad, som är större än socialnämndens årsprognos. Socialnämnden måste anstränga sig ytterligare för att ej få ett resultat som är sämre än sin egen prognos. De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige gett. Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS ger för 2005 kommunen 17,2 mkr, vilket är 0,4 mkr mer än budgeterat. Kommunfullmäktige har uttalat att förändringen i LSS-utjämningen ska regleras med socialnämnden. Socialnämndens budgetram tillförs därför 0,4 mkr innevarande år, som finansieras genom att budget för LSS-utjämning utökas med 0,4 mkr. Kf

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Taxa för tillsyn - Räddningstjänsten Kommunstyrelsens arbetsutskott , 169 Räddningstjänsten har upprättat förslag till ny taxa för tillsyn enligt nya Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868). Den är konstruerad med en grundavgift och en rörlig avgift. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antar räddningstjänstens förslag till ny taxa för tillsyn. Kommunstyrelsen , 134 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar räddningstjänstens förslag till ny taxa för tillsyn. Kf

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Förtjänsttecken 2005 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 171 Årets förtjänsttecken ska utdelas till anställda och förtroendevalda som innehaft tjänst eller uppdrag i kommunen i 25 år. Kanslienheten har i samråd med övriga förvaltningar upprättat en redovisning av anställda och förtroendevalda som är kvalificerade för förtjänsttecken, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete under 25 år i kommunens tjänst, utdela förtjänsttecken till de på bilagd förteckning uppräknade. Kommunstyrelsen , 135 Noteras att det kommit till två ytterligare efter arbetsutskottets sammanträde som är kvalificerade till förtjänsttecken. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att se över tidsperioden för förtjänsttecken avseende de förtroendevalda samt vilka typer av gåvor som skall finnas. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Härefter ställer ordförande proposition på Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. forts. CW, Delges kf 31/10, akten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete under 25 år i kommunens tjänst, utdela förtjänsttecken till de på bilagd förteckning uppräknade. - Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att se över tidsperioden för förtjänsttecken avseende de förtroendevalda samt vilka typer av gåvor som skall finnas. CW, Delges kf 31/10, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Nominering av ledamot till Arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott , 174 Kommunledningskontoret föreslår att Bengt-Åke Thelin, arbetsmarknadsenhetschef, nomineras till Arbetsmarknadsnämnden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar meddela Länsarbetsnämnden att Vaggeryds kommun nominerar Bengt-Åke Thelin, arbetsmarknadsenhetschef, till Arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsen , 136 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Sven Samuelsson (c) yrkar att ärendet bordläggs. Berry Lilja (s), Johnny Wackt (kd) och Kristina Nordquist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på bordläggningsyrkandet och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Härefter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Länsarbetsnämnden, B-Å Thelin. akten

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar meddela Länsarbetsnämnden att Vaggeryds kommun nominerar Bengt-Åke Thelin, arbetsmarknadsenhetschef, till Arbetsmarknadsnämnden. Reservation Sven Samuelsson (c) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån för eget yrkande. Länsarbetsnämnden, B-Å Thelin. akten

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Hyrdator till kommunens anställda och förtroendevalda Kommunstyrelsens arbetsutskott , 175 Kommunledningskontoret har utrett frågan att erbjuda anställda och förtroendevalda möjlighet till hyrdator i hemmet under hösten 2005 och hösten Föreligger redovisning av förutsättningar för uthyrningen. De nuvarande avtalen avseende hyra av Hem-PC löper ut och Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Erling Andersson (kd) yrkar bifall till förslaget. Proposition Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunledningskontoret får i uppdrag att - erbjuda anställda i kommunen och förtroendevalda i arbetsutskotten hyrdator under hösten 2005 och hösten 2006 samt - erbjuda utköp av hyrdator för en kostnad av 500 kr, under förutsättning att den enskilde arbetstagaren är medveten om konsekvenserna av eventuell förmånsbeskattning. forts. Klk, akten

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 137 Enligt arbetsutskottets förslag. Klk, akten

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 565 m 2 av fastigheten Pålen 1:1 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 176 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NNavseende överlåtelse av mark på fastigheten Pålen 1:1 i Skillingaryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter 565 m 2 av fastigheten Pålen 1:1. Köpeskillingen är kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Pålen 1:1 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 138 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Metria+kop avtal, Tk+kop avtal, akten

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Köp av fastigheten Oxen 2 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 177 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och KR Bult AB, Box 80, Skillingaryd, avseende förvärv av fastigheten Oxen 2 i Skillingaryd. Enligt avtalet förvärvar kommunen fastigheten Oxen 2 i Skillingaryd för en köpeskilling om kronor. Arealen är på m 2. Arbetsutskottets förslag till beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och KR Bult AB, Box 80, Skillingaryd, avseende förvärv av fastigheten Oxen 2 i Skillingaryd. - Köpeskillingen kronor får belasta kontot för markförvärv i 2005 års investeringsbudget. Kommunstyrelsen , 139 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Köp av fastigheten Vaggeryd Götastrand 1:6, område 1-3 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 178 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av fastigheten Vaggeryd Götastrand 1:6, område 1-3. Enligt avtalet förvärvar kommunen fastigheten Vaggeryd Götastrand 1:6, område 1-3 för en köpeskilling om kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av fastigheten Vaggeryd Götastrand 1:6, område Köpeskillingen kronor får belasta kontot för markförvärv i 2005 års investeringsbudget. Kommunstyrelsen , 140 Enligt arbetsutskottets förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Byggnation av grupphus - Hjortsjöormådet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 180 Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde beslutat godkänna igångsättning av sju grupphus i Hjortsjöområdet. Kommundirektören föredrar ärendet. Av de sju planerade grupphusen i kommunens regi har tre kontrakt skrivits. Resterande fyra grupphus har i dagsläget inte reserverats av köpare. Planerad byggnation omfattar bottenplatta för samtliga sju grupphus. Kostnad för bottenplatta beräknas till kr/st. Kommunledningskontorets förslag är att byggnadsentreprenören och kommunen delar eventuella kostnader motsvarande totalt max kr vardera, om byggnation ej påbörjas för ej kontrakterade grupphus. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att påbörja byggnation av bottenplattor för samtliga sju grupphus. - Kommunstyrelsen godkänner att byggentreprenören och kommunen delar eventuella kostnader för bottenplatta enligt kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen , 141 Kommundirektören föredrar ärendet. Enligt arbetsutskottets förslag. Klk, akten

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Planändring och exploatering av Götastrand 1:1 i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 181 Götastrand 1:1 i Vaggeryd är en av kommunens bästa tomter där man har möjlighet att med exploatering synliggöra kommunen. Plankommittén har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen lyfter frågan om en arkitekttävling. För att få fram idéer och underlag för en planändring och exploatering föreslår stadsarkitekten i skrivelse daterad att några alternativa, parallella arkitektförslag tas fram. En inbjudan kan göras genom annonsering i dagspress och därefter väljs högst fyra förslagsställare (arkitektkontor) ut. Varje förslagsställare erbjuds en ersättning på kronor för att ta fram idéskisser. Därefter ska det vara fritt för kommunen att använda idéerna i samband med en ändring av gällande detaljplan. Förslagsställarnas nyttjanderätt överlåts till kommunen vad gäller sådant som regleras i detaljplanen. Frågan om vilka som blir byggherrar och deras val av arkitekt blir en fråga i samband med exploateringen men här ska upphovsrättslagens regler gälla. Kommundirektören fördrar ärendet. Ärendet diskuteras ingående. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till förslaget med tillägget att attraktivitet och tillgänglighet för allmänheten till strand och dess omgivning bör tas till vara. Proposition Ordförande ställer proposition till förslaget med Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar stadsarkitektens förslag med tillägget att attraktivitet och tillgänglighet för allmänheten till strand och dess omgivning tas till vara. forts. Stadsark., MBN, akten

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 142 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att avvakta med ändring av detaljplanen för det aktuella området tills arkitekttävlingen avgjorts. Johnny Wackt (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Härefter ställer ordförande proposition på Berry Liljas tilläggsyrkande och finner även det antaget. - Kommunstyrelsen antar stadsarkitektens förslag med tillägget att attraktivitet och tillgänglighet för allmänheten till strand och dess omgivning tas till vara. - Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att avvakta med ändring av detaljplanen för det aktuella området tills arkitekttävlingen avgjorts. Stadsark., MBN, akten

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Plantillägg för fastigheten Rönnen 7 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 182 Plankommittén föreslår i beslut att kommunstyrelsen lyfter frågan om ett plantillägg för fastigheten Rönnen 7 i Skillingaryd. Anledningen är att kommunen har kontakt med en byggherre som vill bygga 6 st lägenheter på fastigheten. För att möjliggöra en sådan byggnation behöver gällande detaljplan bifogas ett tillägg så att markanvändningen stämmer överens med tänkt byggnation. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ändra planen genom tillägg, så att markanvändningen möjliggör bostadsbyggnation. Kommunstyrelsen , 143 Enligt arbetsutskottets förslag. MBN, akten

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Motion Framtida tankställe inom Vaggeryds kommun för biogas och etanolbränsle Kommunstyrelsens arbetsutskott Robert Alkemark (s) och Dan Damberg (s) har inlämnat en motion med förslag att: kommunen tar initiativ till etablering av tankställe för biogas och/eller etanolbränsle inom kommunen kommunen vid inköp av nya tjänstebilar satsar på dessa miljövänligare bränslen kommunen liksom Jönköpings kommun undersöker möjligheterna att ge invånarna bidrag till inköp av dessa miljövänligare fordon Yttrande över motionen har begärts från tekniska utskottet, näringslivsrådet, ungdomsrådet, VSBo, miljö- och byggnämnden samt natur- och miljörådet. Av svaren framgår sammanfattningsvis att samtliga berörda remissinstanser i allt väsentligt tillstyrker motionen och att kommunen ska verka i motionens anda. Vad gäller förslaget om bidrag till invånarna för inköp av miljövänligare fordon kan inte detta betraktas som en kommunal angelägenhet, utan bör regleras på nationell nivå. I den mån statliga bidrag kan utgå bör naturligtvis denna möjlighet tillvaratas. För att motionens intentioner ska kunna förverkligas bör beslut fattas om vem som ska ha ansvar för uppföljningen. Vad gäller tankställen har sedan motionen inkom en station för etanol etablerats i Hok. Miljö- och byggnämnden har åtagit sig att hålla kontakt med bensinbolagen för att ytterligare försäljningsställen inom kommunen för alternativa bränslen ska komma till stånd. Vid inköp av fordon bör samtliga förvaltningar som köper eller leasar fordon tillse att de är så miljövänliga som möjligt, dock med beaktande av tillgången till tankställen inom kommunen. Tekniska kontoret kan ges i uppdrag att bevaka möjligheten att få tillgång till biogas genom Jönköpings kommun och också kunna tillvarata vårt rötningsbara avfall. Kf forts

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att verka för att bensinbolagen etablerar ytterligare försäljningsställen inom kommunen för alternativa bränslen. - Tekniska kontoret får i uppdrag att bevaka möjligheten att samverka med Jönköpings kommun om biogas. - Samtliga nämnder och styrelser som köper eller leasar fordon ska tillse att så miljövänliga fordon som möjligt anskaffas med hänsyn till utbudet av bränsle inom kommunen. - Motionen är därmed bifallen. Kommunstyrelsen , 144 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) tackar för beredningen av motionen och det positiva svaret samt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att verka för att bensinbolagen etablerar ytterligare försäljningsställen inom kommunen för alternativa bränslen. - Tekniska kontoret får i uppdrag att bevaka möjligheten att samverka med Jönköpings kommun om biogas. forts. Kf

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Samtliga nämnder och styrelser som köper eller leasar fordon ska tillse att så miljövänliga fordon som möjligt anskaffas med hänsyn till utbudet av bränsle inom kommunen. - Motionen är därmed bifallen. Kf

25 Kommunstyrelsen Dnr Remiss Departementspromemoria Minknäringen i Sverige (Ds 2005:32) Kommunstyrelsen , 145 Jordbruksdepartementet har till Vaggeryds kommun översänt Departementspromemorian Minknäringen i Sverige (Ds 2005:32) för synpunkter. I promemorian lämnas förslag till ändring i djurskyddslagen som syftar till att minkar som hålls i fångenskap skall få möjlighet att bete sig naturligt. Förslaget innebär att minkar som hålls för produktion av päls skall få möjlighet att tillfredsställa sitt behov av rörelse och att de skall få tillgång till vatten att simma i. Förslaget har sin grund i överväganden om nivån på djurskyddet inom minknäringen. Eftersom förslagen väntas få kännbara ekonomiska konsekvenser för enskilda företagare föreslås att företagare inom minknäringen som tvingas lägga ner sin verksamhet skall kompenseras ekonomiskt. Förslagen kan även få regionala konsekvenser. Yttrande i ärendet har begärts från miljö- och byggnämnden och Näringslivsrådet. Av svaren framgår att promemorians förslag till ändring i djurskyddslagen avstyrks. Föreligger kommunledningskontorets förslag till kommunalt remissyttrande utifrån miljö- och byggnämndens och näringslivsrådets remissvar. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Kajsa Carlsson (mp) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till yttrande utifrån miljö- och byggnämndens avslagsyttrande och yrkar att kommunens remissyttrande ska bifalla förslaget till ändring i djurskyddslagen. Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag men att formuleringen i sista stycket i yttrandet mjukas upp. forts. Jordbruksdep., MBN, Näringslivsrådet, akten

26 Kommunstyrelsen Proposition Ordförande ställer först proposition på kommunledningskontorets förslag och Kajsa Carlssons yrkande och finner att kommunledningskontorets förslag antas. Härefter ställer ordförande proposition på Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till kommunalt yttrande över departementspromemorian Minknäringen i Sverige (Ds 2005:32) med ändringen att formuleringen i sista stycket mjukas upp. Reservation Kajsa Carlsson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande. Jordbruksdep., MBN, Näringslivsrådet, akten

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Tidsbegränsad anställning av arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa Kommunstyrelsens arbetsutskott , 186 Tillsammans med Arbetsförmedlingen har kommunledningen diskuterat möjligheterna att hjälpa till i en besvärlig arbetsmarknadssituation. Man har gemensamt konstaterat att det måste finnas många arbetsuppgifter som idag inte utförs eller utförs med begränsade personalresurser och som med hjälp av tidsbegränsade anställningar skulle kunna bli utförda eller kunna få personalförstärkning. Erbjudandet från Arbetsförmedlingen och kommunledningen innebär: Tidsbegränsad anställning i förslagsvis 12 månader (kan förlängas eller tecknas till18 månader) med s.k. Förstärkt anställningsstöd 75 % av lönekostnaden de första 6 månaderna (max 525 kr/arbetsdag) och därefter 25 % under följande månader (max 175 kr/arbetsdag) Kommunledningen är beredd att utöver detta tillskjuta kr/månad under hela perioden. Administrationen, och kontakterna med Arbetsförmedlingen, kommer att skötas av Arbetsmarknadsenheten tillsammans med personalenheten, vilka skriver ut anställningsbevisen. Stöden krediteras skattekontot. För ungdomar (20 24 år) gäller att de som varit arbetslösa i mer än 6 månader kan anställas med s.k. allmänt anställningsstöd vilket innebär 50 % av löne-kostnaden (max 350 kr/arbetsdag). Även i dessa fall svarar Arbetsmarknadsenheten tillsammans med personalenheten för administrationen. Vänd er till Arbetsmarknadsenheten för att tillsammans göra en kravprofil och en arbetsbeskrivning. forts. Klk, ekonomi, akten

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och anser att det är viktigt att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden och att kommunen hjälper till på bästa möjliga sätt. Samarbete med arbetsmarknadsenheten diskuteras också. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen är beredd att stödja tidsbegränsad anställning av arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa med kronor/månad. - Finansiering får ske genom ianspråktagande av utvecklingsmedel kronor i 2005 års driftbudget. - Kommunledningskontoret får i uppdrag att på bästa sätt jobba vidare med frågan om att få ut så många ungdomar som möjligt i arbetslivet. Kommunstyrelsen , 146 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Sven Samuelsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att en återredovisning sker vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2006 om vad som har hänt. Proposition Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Härefter ställer ordförande proposition på Sven Samuelssons tilläggsyrkande och finner även detta antaget. forts. Klk, ekonomi, akten

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer