Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret, Skillingaryd"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c), 1:e vice ordförande Berry Lilja, (s) Kenth Williamsson (s) Björn Edvinsson (s) Lars-Erik Joakimson (s), Monica Sporrong (s) Erling Andersson (kd) Johnny Wackt (kd) Maritha Bengtsson (kd) Carl-Gustaf Karlsson (kd), tjg ersättare för Lars-Erik Joakimson (s) i 132 Sven Samuelsson (c) Sven-Olov Carlsson (fp) Kajsa Carlsson (mp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Carl-Gustaf Karlsson (kd), ej tjg. ersättare Carina Ödebrink (s), ej tjg. ersättare Håkan Svensson (m), ej tjg. ersättare Utses att justera Björn Edvinsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 18 oktober 2005 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Björn Edvinsson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsen Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Budget 2006 för kommunstyrelsens verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 167 Föreligger kommunledningskontorets förslag till driftbudget för kommunstyrelsen år 2006 i enlighet med de politiska ramar som föreligger för budgetåret Kommundirektören redogör för förslaget som innebär en budgetram på totalt tkr. Budgetförslaget för 2006 omfattar samma ekonomiska utrymme som Vidare redovisas förslag till utvecklingsprojekt för budgetåret Kommundirektören tar även upp frågan om att höja nuvarande taxa för avstyckning av tomter från kr till kr. Yrkanden Ordförande Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till kommunledningskontorets budgetförslag. Berry Lilja (s) yrkar avslag på kommunledningskontorets budgetförslag och yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag innebärande: Medel till kommunstyrelsens förfogande minskas med tkr För utvecklingsprojekt/medfinansiering anvisas tkr Anslaget för Näringslivsbefrämjande åtgärder/mitt i vägen tillförs 500 tkr Anslaget för kollektivtrafik tillförs 400 tkr (ny tur Skillingaryd-Jönköping) Anslaget för fastighetsunderhåll minskas med 700 tkr Anslaget för inflationskompensation minskas till 0,5 % Avsatta medel i socialdemokraternas förslag för ojämlika löner fördelas efter särskild förhandling proportionellt. Vidare yrkas att kommundirektören ges i uppdrag att i samverkan med förvaltningschefsgruppen ser över och snarast återkommer med förslag med anledning av regeringens budgetproposition avseende s.k. plusjobb/ utbildningsvikariat m.m. Varvid särskild hänsyn skall tas till kommunens höga ungdomsarbetslöshet. forts. Budgetberedningen, akten

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Proposition Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Berry Liljas yrkande och finner sitt eget yrkande antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets budgetförslag och överlämnar denna till budgetberedningen. - Frågan om taxa för avstyckning av tomter hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning. Reservation Berry Lilja (s) och Monica Sporrong (s) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till förmån för eget yrkande. Kommunstyrelsen , 132 Kommundirektören redogör för budgetförslaget. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. Kristina Nordquist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kajsa Carlsson (mp) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. forts. Budgetberedningen, akten

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets budgetförslag och överlämnar denna till budgetberedningen. - Frågan om taxa för avstyckning av tomter hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning. Reservation Socialdemokratiska gruppen och Kajsa Carlsson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för socialdemokraternas förslag. Budgetberedningen, akten

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Delårsbokslut för Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 168 Delårsbokslut för Vaggeryds kommun och kommunkoncern per har upprättats för kommunstyrelsens antagande. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige delges nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det negativa skatteutfallet för 2005 och nämndernas resultatprognoser, enligt följande: Nämnderna har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar. Särskild uppmärksamhet riktas mot socialnämnden, som tillfördes 9,5 mkr i budget för 2005 och förväntas klara sitt åtagande. Redovisningen pekar på en obalans per augusti månad, som är större än socialnämndens årsprognos. Socialnämnden måste anstränga sig ytterligare för att ej få ett resultat som är sämre än sin egen prognos. De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige gett. Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS ger för 2005 kommunen 17,2 mkr, vilket är 0,4 mkr mer än budgeterat. Kommunfullmäktige har uttalat att förändringen i LSS-utjämningen ska regleras med socialnämnden. Socialnämndens budgetram tillförs därför 0,4 mkr innevarande år, som finansieras genom att budget för LSS-utjämning utökas med 0,4 mkr. Kommundirektören redogör för ärendet och ledamöterna har möjlighet att ställa frågor om delårsbokslutet. Delårsbokslutet pekar på att skatteutfallet blir sämre än budgeterat. forts. Kf

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Flera nämnder har ett underskott i budget, orsaken kan i vissa fall vara periodiseringsmässiga, men i flera fall varnar tabellerna för underskott även vid slutet av året. Tekniska kontoret och elverket har drabbats av stora kostnader p.g.a. stormen Gudrun men detta kommer inte att påverka resultaträkningen. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige delges nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det negativa skatteutfallet för 2005 och nämndernas resultatprognoser, enligt följande: Nämnderna har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar. Särskild uppmärksamhet riktas mot socialnämnden, som tillfördes 9,5 mkr i budget för 2005 och förväntas klara sitt åtagande. Redovisningen pekar på en obalans per augusti månad, som är större än socialnämndens årsprognos. Socialnämnden måste anstränga sig ytterligare för att ej få ett resultat som är sämre än sin egen prognos. De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige gett. Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS ger för 2005 kommunen 17,2 mkr, vilket är 0,4 mkr mer än budgeterat. Kommunfullmäktige har uttalat att förändringen i LSS-utjämningen ska regleras med socialnämnden. Socialnämndens budgetram tillförs därför 0,4 mkr innevarande år, som finansieras genom att budget för LSS-utjämning utökas med 0,4 mkr. forts. Kf

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 133 Kommundirektören redogör för ärendet. Kommunfullmäktige delges nämndernas samt de kommunala bolagens delårsbokslut per Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det negativa skatteutfallet för 2005 och nämndernas resultatprognoser, enligt följande: Nämnderna har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige anvisat genom antagna budgetramar. Särskild uppmärksamhet riktas mot socialnämnden, som tillfördes 9,5 mkr i budget för 2005 och förväntas klara sitt åtagande. Redovisningen pekar på en obalans per augusti månad, som är större än socialnämndens årsprognos. Socialnämnden måste anstränga sig ytterligare för att ej få ett resultat som är sämre än sin egen prognos. De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom de ägardirektiv som kommunfullmäktige gett. Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS ger för 2005 kommunen 17,2 mkr, vilket är 0,4 mkr mer än budgeterat. Kommunfullmäktige har uttalat att förändringen i LSS-utjämningen ska regleras med socialnämnden. Socialnämndens budgetram tillförs därför 0,4 mkr innevarande år, som finansieras genom att budget för LSS-utjämning utökas med 0,4 mkr. Kf

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Taxa för tillsyn - Räddningstjänsten Kommunstyrelsens arbetsutskott , 169 Räddningstjänsten har upprättat förslag till ny taxa för tillsyn enligt nya Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868). Den är konstruerad med en grundavgift och en rörlig avgift. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antar räddningstjänstens förslag till ny taxa för tillsyn. Kommunstyrelsen , 134 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar räddningstjänstens förslag till ny taxa för tillsyn. Kf

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Förtjänsttecken 2005 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 171 Årets förtjänsttecken ska utdelas till anställda och förtroendevalda som innehaft tjänst eller uppdrag i kommunen i 25 år. Kanslienheten har i samråd med övriga förvaltningar upprättat en redovisning av anställda och förtroendevalda som är kvalificerade för förtjänsttecken, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete under 25 år i kommunens tjänst, utdela förtjänsttecken till de på bilagd förteckning uppräknade. Kommunstyrelsen , 135 Noteras att det kommit till två ytterligare efter arbetsutskottets sammanträde som är kvalificerade till förtjänsttecken. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att se över tidsperioden för förtjänsttecken avseende de förtroendevalda samt vilka typer av gåvor som skall finnas. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Härefter ställer ordförande proposition på Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. forts. CW, Delges kf 31/10, akten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete under 25 år i kommunens tjänst, utdela förtjänsttecken till de på bilagd förteckning uppräknade. - Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att se över tidsperioden för förtjänsttecken avseende de förtroendevalda samt vilka typer av gåvor som skall finnas. CW, Delges kf 31/10, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Nominering av ledamot till Arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott , 174 Kommunledningskontoret föreslår att Bengt-Åke Thelin, arbetsmarknadsenhetschef, nomineras till Arbetsmarknadsnämnden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar meddela Länsarbetsnämnden att Vaggeryds kommun nominerar Bengt-Åke Thelin, arbetsmarknadsenhetschef, till Arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsen , 136 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Sven Samuelsson (c) yrkar att ärendet bordläggs. Berry Lilja (s), Johnny Wackt (kd) och Kristina Nordquist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på bordläggningsyrkandet och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Härefter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Länsarbetsnämnden, B-Å Thelin. akten

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar meddela Länsarbetsnämnden att Vaggeryds kommun nominerar Bengt-Åke Thelin, arbetsmarknadsenhetschef, till Arbetsmarknadsnämnden. Reservation Sven Samuelsson (c) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån för eget yrkande. Länsarbetsnämnden, B-Å Thelin. akten

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Hyrdator till kommunens anställda och förtroendevalda Kommunstyrelsens arbetsutskott , 175 Kommunledningskontoret har utrett frågan att erbjuda anställda och förtroendevalda möjlighet till hyrdator i hemmet under hösten 2005 och hösten Föreligger redovisning av förutsättningar för uthyrningen. De nuvarande avtalen avseende hyra av Hem-PC löper ut och Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Erling Andersson (kd) yrkar bifall till förslaget. Proposition Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunledningskontoret får i uppdrag att - erbjuda anställda i kommunen och förtroendevalda i arbetsutskotten hyrdator under hösten 2005 och hösten 2006 samt - erbjuda utköp av hyrdator för en kostnad av 500 kr, under förutsättning att den enskilde arbetstagaren är medveten om konsekvenserna av eventuell förmånsbeskattning. forts. Klk, akten

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 137 Enligt arbetsutskottets förslag. Klk, akten

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 565 m 2 av fastigheten Pålen 1:1 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 176 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NNavseende överlåtelse av mark på fastigheten Pålen 1:1 i Skillingaryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter 565 m 2 av fastigheten Pålen 1:1. Köpeskillingen är kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Pålen 1:1 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 138 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Metria+kop avtal, Tk+kop avtal, akten

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Köp av fastigheten Oxen 2 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 177 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och KR Bult AB, Box 80, Skillingaryd, avseende förvärv av fastigheten Oxen 2 i Skillingaryd. Enligt avtalet förvärvar kommunen fastigheten Oxen 2 i Skillingaryd för en köpeskilling om kronor. Arealen är på m 2. Arbetsutskottets förslag till beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och KR Bult AB, Box 80, Skillingaryd, avseende förvärv av fastigheten Oxen 2 i Skillingaryd. - Köpeskillingen kronor får belasta kontot för markförvärv i 2005 års investeringsbudget. Kommunstyrelsen , 139 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Köp av fastigheten Vaggeryd Götastrand 1:6, område 1-3 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 178 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av fastigheten Vaggeryd Götastrand 1:6, område 1-3. Enligt avtalet förvärvar kommunen fastigheten Vaggeryd Götastrand 1:6, område 1-3 för en köpeskilling om kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av fastigheten Vaggeryd Götastrand 1:6, område Köpeskillingen kronor får belasta kontot för markförvärv i 2005 års investeringsbudget. Kommunstyrelsen , 140 Enligt arbetsutskottets förslag. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Byggnation av grupphus - Hjortsjöormådet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 180 Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde beslutat godkänna igångsättning av sju grupphus i Hjortsjöområdet. Kommundirektören föredrar ärendet. Av de sju planerade grupphusen i kommunens regi har tre kontrakt skrivits. Resterande fyra grupphus har i dagsläget inte reserverats av köpare. Planerad byggnation omfattar bottenplatta för samtliga sju grupphus. Kostnad för bottenplatta beräknas till kr/st. Kommunledningskontorets förslag är att byggnadsentreprenören och kommunen delar eventuella kostnader motsvarande totalt max kr vardera, om byggnation ej påbörjas för ej kontrakterade grupphus. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att påbörja byggnation av bottenplattor för samtliga sju grupphus. - Kommunstyrelsen godkänner att byggentreprenören och kommunen delar eventuella kostnader för bottenplatta enligt kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen , 141 Kommundirektören föredrar ärendet. Enligt arbetsutskottets förslag. Klk, akten

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Planändring och exploatering av Götastrand 1:1 i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 181 Götastrand 1:1 i Vaggeryd är en av kommunens bästa tomter där man har möjlighet att med exploatering synliggöra kommunen. Plankommittén har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen lyfter frågan om en arkitekttävling. För att få fram idéer och underlag för en planändring och exploatering föreslår stadsarkitekten i skrivelse daterad att några alternativa, parallella arkitektförslag tas fram. En inbjudan kan göras genom annonsering i dagspress och därefter väljs högst fyra förslagsställare (arkitektkontor) ut. Varje förslagsställare erbjuds en ersättning på kronor för att ta fram idéskisser. Därefter ska det vara fritt för kommunen att använda idéerna i samband med en ändring av gällande detaljplan. Förslagsställarnas nyttjanderätt överlåts till kommunen vad gäller sådant som regleras i detaljplanen. Frågan om vilka som blir byggherrar och deras val av arkitekt blir en fråga i samband med exploateringen men här ska upphovsrättslagens regler gälla. Kommundirektören fördrar ärendet. Ärendet diskuteras ingående. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till förslaget med tillägget att attraktivitet och tillgänglighet för allmänheten till strand och dess omgivning bör tas till vara. Proposition Ordförande ställer proposition till förslaget med Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar stadsarkitektens förslag med tillägget att attraktivitet och tillgänglighet för allmänheten till strand och dess omgivning tas till vara. forts. Stadsark., MBN, akten

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 142 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att avvakta med ändring av detaljplanen för det aktuella området tills arkitekttävlingen avgjorts. Johnny Wackt (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Härefter ställer ordförande proposition på Berry Liljas tilläggsyrkande och finner även det antaget. - Kommunstyrelsen antar stadsarkitektens förslag med tillägget att attraktivitet och tillgänglighet för allmänheten till strand och dess omgivning tas till vara. - Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att avvakta med ändring av detaljplanen för det aktuella området tills arkitekttävlingen avgjorts. Stadsark., MBN, akten

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Plantillägg för fastigheten Rönnen 7 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 182 Plankommittén föreslår i beslut att kommunstyrelsen lyfter frågan om ett plantillägg för fastigheten Rönnen 7 i Skillingaryd. Anledningen är att kommunen har kontakt med en byggherre som vill bygga 6 st lägenheter på fastigheten. För att möjliggöra en sådan byggnation behöver gällande detaljplan bifogas ett tillägg så att markanvändningen stämmer överens med tänkt byggnation. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ändra planen genom tillägg, så att markanvändningen möjliggör bostadsbyggnation. Kommunstyrelsen , 143 Enligt arbetsutskottets förslag. MBN, akten

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Motion Framtida tankställe inom Vaggeryds kommun för biogas och etanolbränsle Kommunstyrelsens arbetsutskott Robert Alkemark (s) och Dan Damberg (s) har inlämnat en motion med förslag att: kommunen tar initiativ till etablering av tankställe för biogas och/eller etanolbränsle inom kommunen kommunen vid inköp av nya tjänstebilar satsar på dessa miljövänligare bränslen kommunen liksom Jönköpings kommun undersöker möjligheterna att ge invånarna bidrag till inköp av dessa miljövänligare fordon Yttrande över motionen har begärts från tekniska utskottet, näringslivsrådet, ungdomsrådet, VSBo, miljö- och byggnämnden samt natur- och miljörådet. Av svaren framgår sammanfattningsvis att samtliga berörda remissinstanser i allt väsentligt tillstyrker motionen och att kommunen ska verka i motionens anda. Vad gäller förslaget om bidrag till invånarna för inköp av miljövänligare fordon kan inte detta betraktas som en kommunal angelägenhet, utan bör regleras på nationell nivå. I den mån statliga bidrag kan utgå bör naturligtvis denna möjlighet tillvaratas. För att motionens intentioner ska kunna förverkligas bör beslut fattas om vem som ska ha ansvar för uppföljningen. Vad gäller tankställen har sedan motionen inkom en station för etanol etablerats i Hok. Miljö- och byggnämnden har åtagit sig att hålla kontakt med bensinbolagen för att ytterligare försäljningsställen inom kommunen för alternativa bränslen ska komma till stånd. Vid inköp av fordon bör samtliga förvaltningar som köper eller leasar fordon tillse att de är så miljövänliga som möjligt, dock med beaktande av tillgången till tankställen inom kommunen. Tekniska kontoret kan ges i uppdrag att bevaka möjligheten att få tillgång till biogas genom Jönköpings kommun och också kunna tillvarata vårt rötningsbara avfall. Kf forts

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att verka för att bensinbolagen etablerar ytterligare försäljningsställen inom kommunen för alternativa bränslen. - Tekniska kontoret får i uppdrag att bevaka möjligheten att samverka med Jönköpings kommun om biogas. - Samtliga nämnder och styrelser som köper eller leasar fordon ska tillse att så miljövänliga fordon som möjligt anskaffas med hänsyn till utbudet av bränsle inom kommunen. - Motionen är därmed bifallen. Kommunstyrelsen , 144 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) tackar för beredningen av motionen och det positiva svaret samt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att verka för att bensinbolagen etablerar ytterligare försäljningsställen inom kommunen för alternativa bränslen. - Tekniska kontoret får i uppdrag att bevaka möjligheten att samverka med Jönköpings kommun om biogas. forts. Kf

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Samtliga nämnder och styrelser som köper eller leasar fordon ska tillse att så miljövänliga fordon som möjligt anskaffas med hänsyn till utbudet av bränsle inom kommunen. - Motionen är därmed bifallen. Kf

25 Kommunstyrelsen Dnr Remiss Departementspromemoria Minknäringen i Sverige (Ds 2005:32) Kommunstyrelsen , 145 Jordbruksdepartementet har till Vaggeryds kommun översänt Departementspromemorian Minknäringen i Sverige (Ds 2005:32) för synpunkter. I promemorian lämnas förslag till ändring i djurskyddslagen som syftar till att minkar som hålls i fångenskap skall få möjlighet att bete sig naturligt. Förslaget innebär att minkar som hålls för produktion av päls skall få möjlighet att tillfredsställa sitt behov av rörelse och att de skall få tillgång till vatten att simma i. Förslaget har sin grund i överväganden om nivån på djurskyddet inom minknäringen. Eftersom förslagen väntas få kännbara ekonomiska konsekvenser för enskilda företagare föreslås att företagare inom minknäringen som tvingas lägga ner sin verksamhet skall kompenseras ekonomiskt. Förslagen kan även få regionala konsekvenser. Yttrande i ärendet har begärts från miljö- och byggnämnden och Näringslivsrådet. Av svaren framgår att promemorians förslag till ändring i djurskyddslagen avstyrks. Föreligger kommunledningskontorets förslag till kommunalt remissyttrande utifrån miljö- och byggnämndens och näringslivsrådets remissvar. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Kajsa Carlsson (mp) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till yttrande utifrån miljö- och byggnämndens avslagsyttrande och yrkar att kommunens remissyttrande ska bifalla förslaget till ändring i djurskyddslagen. Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag men att formuleringen i sista stycket i yttrandet mjukas upp. forts. Jordbruksdep., MBN, Näringslivsrådet, akten

26 Kommunstyrelsen Proposition Ordförande ställer först proposition på kommunledningskontorets förslag och Kajsa Carlssons yrkande och finner att kommunledningskontorets förslag antas. Härefter ställer ordförande proposition på Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till kommunalt yttrande över departementspromemorian Minknäringen i Sverige (Ds 2005:32) med ändringen att formuleringen i sista stycket mjukas upp. Reservation Kajsa Carlsson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande. Jordbruksdep., MBN, Näringslivsrådet, akten

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Tidsbegränsad anställning av arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa Kommunstyrelsens arbetsutskott , 186 Tillsammans med Arbetsförmedlingen har kommunledningen diskuterat möjligheterna att hjälpa till i en besvärlig arbetsmarknadssituation. Man har gemensamt konstaterat att det måste finnas många arbetsuppgifter som idag inte utförs eller utförs med begränsade personalresurser och som med hjälp av tidsbegränsade anställningar skulle kunna bli utförda eller kunna få personalförstärkning. Erbjudandet från Arbetsförmedlingen och kommunledningen innebär: Tidsbegränsad anställning i förslagsvis 12 månader (kan förlängas eller tecknas till18 månader) med s.k. Förstärkt anställningsstöd 75 % av lönekostnaden de första 6 månaderna (max 525 kr/arbetsdag) och därefter 25 % under följande månader (max 175 kr/arbetsdag) Kommunledningen är beredd att utöver detta tillskjuta kr/månad under hela perioden. Administrationen, och kontakterna med Arbetsförmedlingen, kommer att skötas av Arbetsmarknadsenheten tillsammans med personalenheten, vilka skriver ut anställningsbevisen. Stöden krediteras skattekontot. För ungdomar (20 24 år) gäller att de som varit arbetslösa i mer än 6 månader kan anställas med s.k. allmänt anställningsstöd vilket innebär 50 % av löne-kostnaden (max 350 kr/arbetsdag). Även i dessa fall svarar Arbetsmarknadsenheten tillsammans med personalenheten för administrationen. Vänd er till Arbetsmarknadsenheten för att tillsammans göra en kravprofil och en arbetsbeskrivning. forts. Klk, ekonomi, akten

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och anser att det är viktigt att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden och att kommunen hjälper till på bästa möjliga sätt. Samarbete med arbetsmarknadsenheten diskuteras också. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen är beredd att stödja tidsbegränsad anställning av arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa med kronor/månad. - Finansiering får ske genom ianspråktagande av utvecklingsmedel kronor i 2005 års driftbudget. - Kommunledningskontoret får i uppdrag att på bästa sätt jobba vidare med frågan om att få ut så många ungdomar som möjligt i arbetslivet. Kommunstyrelsen , 146 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Sven Samuelsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att en återredovisning sker vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2006 om vad som har hänt. Proposition Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Härefter ställer ordförande proposition på Sven Samuelssons tilläggsyrkande och finner även detta antaget. forts. Klk, ekonomi, akten

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-05-26 1 (21) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 26 maj 2003 kl. 18.30-22.20 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-26 1 (24) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 26 maj 2004 klockan 13.00 18.35 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-04-24 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 18.30-23.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida:

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-09-08 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Ohlsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 22 mars 2005 klockan 13.30-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 mars 2006 klockan 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-22 1 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-22 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-22 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 22 juni 2005 klockan 13.00-15.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer