Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret, Skillingaryd"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c), 1:e vice ordförande Berry Lilja (s) Kenth Williamsson (s), klockan Björn Edvinsson (s) Lars-Erik Joakimson (s) Monica Sporrong (s) Erling Andersson (kd) Johnny Wackt (kd) Maritha Bengtsson (kd) Sven Samuelsson (c) Sven-Olov Carlsson (fp) Kajsa Carlsson (mp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Carina Ödebrink (s), ersättare Carl-Gustaf Karlsson (kd), ersättare Thore Ohlsson (fp), ersättare Utses att justera Erling Andersson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 17 maj 2005 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Erling Andersson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Godkännande av dagordning Kommunstyrelsen , 55 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar: Strykning av ärende nr: 3. Tilläggsanslag för investering Plats för framställning av bränsleflis till Vaggeryds Energi AB 19. Remiss Handlingsprogram för Vaggeryds kommun enligt Lagen om skydd mot olyckor Tillkommande ärende nr: 25. Köpekontrakt Försäljning av ca m 2 av Stödstorp 2:1 i Vaggeryd 26. Höjning av egenavgift för familjerådgivning Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Dnr Budgetförutsättningar för år 2006 och budgetramar för nämnder och styrelser samt förslag till skattesats för år 2006 m.m. Kommunstyrelsen , 56 Föreligger budgetberedningens protokoll avseende ramar för 2006 års drifts och investeringsbudget samt budgetberedningens underlagsmaterial för den ekonomiska planeringen. Förslag till beslut från budgetberedningen: - Budgetberedningen föreslår oförändrad utdebitering 20:83 per skkr för budgetåret Inriktningen är att antagna driftbudgetramar för år 2006 ska gälla vid kommunfullmäktiges slutliga fastställande av nämndernas driftbudgetar vid budgetsammanträdet i november Eventuella förändringar i samband med regeringens höstproposition eller i övrigt ändrade förutsättningar bör hanteras i driftbudgetramarna för år Oförändrad årlig ersättning i förhållande till 2005 års budgetbelopp fastställes för år 2006 Energibolaget 500 tkr Elverket-elnätet tkr VSBo 300 tkr - Beloppen avser ränteersättning på insatt kapital samt i viss mån ersättning för borgensåtagande avseende Energibolaget och VSBo. - Om Energibolagets resultat inte medger utbetalning till ägaren under enskilt år, kvarstår den uppkomna fordran på kommande räkenskapsår. - Skatteintäkterna är beräknade på oförändrat innevånarantal i förhållande till 2005 års budget, innevånare. - Kommunfullmäktige uttalar att man är beredd att budgetera mellan 2 och 3 miljoner kronor till investeringsobjektet Ny vägsträckning Hjortsjöområdet Bondstorpsvägen, med anslutning till E4:an vid Vaggeryd Norras av- och påfart. Definitivt beslut fattas i november 2005 när specificerat underlag föreligger. forts. Kf

4 Kommunstyrelsen Beräknade intäktsförstärkningar avseende skatte- och statsbidragssidan 2006 uppgår till 19,7 miljoner kronor. Driftsbudgetramar för år 2006 Tkr Summa Återställande av justerat underskott bokslut Beräknad löneökning 2,8 %, inkl. köpta tjänster gymnasiet Kompensation för beräknad inflation under 2006, netto Justering av hyresnivåer avseende kommunens fastigheter är beräknad att ske under en 3 års period med tkr per år Socialnämnden Tillskott p.g.a. ökat antal äldre i befolknings sammansättningen Minskade budgetmedel p.g.a. ej utförd verksamhet (omdisponering av ett gruppboende till stödboende med personlig assistans) Barn- och utbildningsnämnden Minskat elev/barnantal p.g.a. befolkningsförändringar Tillskott individuella programmet 300 Reglering av tidigare riktat bidrag överfört till utjämningssystemet Utökat bidrag Vt 2006 för skolans verksamhetsområde, finansiering via statsbidrag 700 Barnomsorgsförstärkning, finansiering via statsbidrag Totalt utökade driftsbudgetramar för år 2006 uppgår till tkr. Summa: Utöver ovanstående finns förslag om ökat anslag till miljöoch byggnämnden för kommunala bidrag till åtgärder - mot surt grundvatten mot radon i enskilda vattentäkter samt utökad ram till 200 tkr för valnämnden p.g.a. valår Summa: 290 forts. Kf

5 Kommunstyrelsen Enligt ovan redovisade förändringar av såväl intäkts- som kostnadssidan uppgår årets resultat enligt upprättad resultatbudget till 7,7 miljoner kronor för budgetåret Inom årets resultat 7,7 miljoner kronor finns reserverade medel för ökad volym inom barnomsorgen motsvarande 0,7 miljoner kronor. Dessa medel kan tas i anspråk efter beslut av kommunstyrelsen. Kommundirektören redogör för budgetunderlaget. Budgetberedningens förslag har behandlats av centrala samverkansgruppen , där några fackliga representanter framförde kritik över hur informationen om budgetanpassningsåtgärderna för budgetåret 2005 ut till arbetsplatserna har skötts samt även hur åtgärderna genomförts. Yrkanden i kommunstyrelsen Kristina Nordquist (c) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. Berry Lilja (s) yrkar avslag på budgetberedningens förslag till budget och uttalar att socialdemokraterna inte kommer att presentera alternativt förslag innan budgeten slutligen fastställs. Johnny Wackt (kd) yrkar bifall till budgetberedningens förslag, men vill ha en protokollsanteckning angående Elverkets avkastning. Sven-Olov Carlsson (fp) yrkar bifall till budgetberedningens förslag, men vill markera att förslaget att budgetera mellan 2 och 3 miljoner kronor till investeringsobjektet Ny vägsträckning Hjortsjöområdet Bondstorpsvägen, med anslutning till E4:an vid Vaggeryd Norras av- och påfart bör skjutas till nästa mandatperiod. Kajsa Carlsson (mp) yrkar avslag på budgetberedningens förslag till budget och återkommer till hösten med alternativt förslag tillsammans med övriga i oppositionen. Erling Andersson (kd) yrkar bifall till budgetberedningens förslag och stödjer Johnny Wackts protokollsanteckning. forts. Kf

6 Kommunstyrelsen Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och Berry Liljas m.fl. yrkande och finner att budgetberedningens förslag antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad utdebitering 20:83 per skkr för budgetåret Inriktningen är att antagna driftbudgetramar för år 2006 ska gälla vid kommunfullmäktiges slutliga fastställande av nämndernas driftbudgetar vid budgetsammanträdet i november Eventuella förändringar i samband med regeringens höstproposition eller i övrigt ändrade förutsättningar bör hanteras i driftbudgetramarna för år Oförändrad årlig ersättning i förhållande till 2005 års budgetbelopp fastställes för år 2006 Energibolaget 500 tkr Elverket-elnätet tkr VSBo 300 tkr - Beloppen avser ränteersättning på insatt kapital samt i viss mån ersättning för borgensåtagande avseende Energibolaget och VSBo. - Om Energibolagets resultat inte medger utbetalning till ägaren under enskilt år, kvarstår den uppkomna fordran på kommande räkenskapsår. - Skatteintäkterna är beräknade på oförändrat innevånarantal i förhållande till 2005 års budget, innevånare. - Kommunfullmäktige uttalar att man är beredd att budgetera mellan 2 och 3 miljoner kronor till investeringsobjektet Ny vägsträckning Hjortsjöområdet Bondstorpsvägen, med anslutning till E4:an vid Vaggeryd Norras av- och påfart. Definitivt beslut fattas i november 2005 när specificerat underlag föreligger. - Beräknade intäktsförstärkningar avseende skatte- och statsbidragssidan 2006 uppgår till 19,7 miljoner kronor. forts. Kf

7 Kommunstyrelsen Driftsbudgetramar för år 2006 Tkr Återställande av justerat underskott bokslut Beräknad löneökning 2,8 %, inkl. köpta tjänster gymnasiet Summa Kompensation för beräknad inflation under 2006, netto Justering av hyresnivåer avseende kommunens fastigheter är beräknad att ske under en 3 års period med tkr per år Socialnämnden Tillskott p.g.a. ökat antal äldre i befolknings sammansättningen Minskade budgetmedel p.g.a. ej utförd verksamhet (omdisponering av ett gruppboende till stödboende med personlig assistans) Barn- och utbildningsnämnden Minskat elev/barnantal p.g.a. befolkningsförändringar Tillskott individuella programmet 300 Reglering av tidigare riktat bidrag överfört till utjämningssystemet Utökat bidrag Vt 2006 för skolans verksamhetsområde, finansiering via statsbidrag 700 Barnomsorgsförstärkning, finansiering via statsbidrag Summa: Ökat anslag till miljö- och byggnämnden för kommunala bidrag till åtgärder - mot surt grundvatten mot radon i enskilda vattentäkter Utökad ram till 200 tkr för valnämnden p.g.a. valår Summa: 290 Enligt ovan redovisade förändringar av såväl intäkts- som kostnadssidan uppgår årets resultat enligt upprättad resultatbudget till 7,7 miljoner kronor för budgetåret forts. Kf

8 Kommunstyrelsen Inom årets resultat 7,7 miljoner kronor finns reserverade medel för ökad volym inom barnomsorgen motsvarande 0,7 miljoner kronor. Dessa medel kan tas i anspråk efter beslut av kommunstyrelsen. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag enligt skriftlig inlämnad reservation. Kajsa Carlsson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning Johnny Wackt (kd) vill ha följande notering till protokollet: Kristdemokraterna återkommer i höstens budgetarbete med framställan angående Elverkets avkastning, när motionen är besvarad i denna fråga som kristdemokraterna lämnat in. Kf

9 Reservation. Vi reserverar oss mot majoritetens beslut avseende rambudget Socialdemokraterna har i år valt att inte presentera alternativt förslag innan det att budgeten slutligen fastställs. Detta vårt budget förslag kommer bland annat att innebära ett ökat ekonomiskt utrymme för socialnämnden, vi avvisar starkt de nedrustning som skett och sker inom äldreomsorgen. I övrigt kommer vi att fullfölja intentionerna i tidigare förslag avseende tillväxt och attraktivitet, ett ökat utbud inom kollektivtrafiken, stöd till barn och ungdomar med särskilda behov. Medel kommer också att avsättas för ojämlika löner. Socialdemokratiska gruppen

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Anslag för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten och mot radon i enskilda vattentäkter Kommunstyrelsens arbetsutskott , 92 Kommunfullmäktige beslutade om system för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten och system för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i enskilda vattentäkter samt gav budgetberedningen i uppdrag att pröva behovet av finansiering för budgetåret Yrkanden Ordförande Bengt Dahlqvist (m) tar upp frågan om finansieringen vid dagens sammanträde och yrkar att man för 2006 anslår kr för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten och kr för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i enskilda vattentäkter. Berry Lilja (s) yrkar bifall till Bengt Dahlqvists yrkande. Proposition Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar i förslag till budgetramar för 2006 att anslå kr för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten och kr för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i enskilda vattentäkter. forts. Akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 57 Kommundirektören föredrar ärendet och meddelar att detta ärende ingår i budgetförslaget. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. Akten

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Avtal med TV4 om fortsatt informationskampanj Kommunstyrelsens arbetsutskott , 68 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunledningskontoret fått i uppdrag att ta fram underlag för en fortsatt informationskampanj i TV4. Kommunledningskontoret har tillsammans med TV4 Jönköping och Blomqvist Produktion AB upprättat förslag till kommande upplägg, separat handling. Enligt förslaget planerar man att ha familjen i centrum och utifrån familjen ha 4 st tema för filmerna: Barnen, Föräldrar, Boende och Kommunikation. Kostnaden för konceptet (familjen i centrum) är kronor plus produktionskostnader för filmerna beräknat till kronor. Kommundirektören redogör för ärendet. Yrkanden Monica Sporrong (s), Kristina Nordquist (c) och Erling Andersson (kd) tillstyrker förslaget. Ordföranden Bengt Dahlqvist (m) påpekar vikten av att hela kommunen lyfts fram i de fyra filmerna. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen godkänner upplägget av informationskampanjen i TV4. - Finansieringen av kampanjen får ske genom uttag ur kommunstyrelsens resultatregleringsfond. forts. Klk, akten

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 58 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Kristina Nordquist (c) och Kajsa Carlsson (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ledamöterna i kommunstyrelsen påpekar vikten av att hela kommunen lyfts fram i filmerna och att man även pekar på kommunens rika och mångfaldiga näringsliv. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det antas. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen godkänner upplägget av informationskampanjen i TV4. - Finansieringen av kampanjen får ske genom uttag ur kommunstyrelsens resultatregleringsfond. Klk, akten

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Hemställan från Sävsjö kommun att få ansluta sig till Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 69 Sävsjö kommun har till Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB hemställt om att få ansluta sig till dem. En anslutning via delägarskap förutsätter att gällande samarbetsavtal ändras och att en ökning av aktiekapitalet sker genom nyemission. Någon ändring av bolagsordningen behövs inte. Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden önskar därför besked om kommunfullmäktige i respektive kommun godkänner att aktiekapitalet i Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB utökas genom nyemission och om förslaget till samarbetsavtal, daterat , godkänns. Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige godkänner att aktiekapitalet i Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden utökas genom nyemission. - Upprättat förslag till samarbetsavtal, daterat , godkänns. Kommunstyrelsen , 59 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige godkänner att aktiekapitalet i Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden utökas genom nyemission. - Upprättat förslag till samarbetsavtal, daterat , godkänns. Kf

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Bildande av kommunalförbund för AV-Media Kommunstyrelsens arbetsutskott , 72 Kommunförbundet Jönköpings län föreslår i skrivelse daterad kommunerna i Jönköpings län att bilda ett kommunalförbund för att styra den del av Kommunförbundet i Jönköpings län nuvarande verksamhet som utgörs av AV-Media. Föreligger förslag till förbundsordning för kommunalförbundet AV-Media Jönköpings län. Kommunerna föreslås besluta att anta förslaget och därmed ingå som medlem i förbundet från dess bildande. Kommunalförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna i Jönköpings län för att ta tillvara kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och hemelektronik. Kommunalförbundet ska även fungera som ett ledarskapsstöd för lärande och utveckling. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker i beslut att Vaggeryds kommun antar upprättat förslag till förbundsordning enligt Kommunförbundets förslag. Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till förbundsordning för kommunalförbundet AV-Media Jönköpings län och därmed ingå som medlem i förbundet från dess bildande. forts. Kf

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 60 Kommundirektören föredrar ärendet. Ny och reviderad Förbundsordning presenteras. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till förbundsordning för kommunalförbundet AV-Media Jönköpings län och därmed ingå som medlem i förbundet från dess bildande. Kf

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Revisionsrapport Granskning av Vaggeryds kommuns hantering av mervärdesskatt Kommunstyrelsens arbetsutskott , 82 Föreligger kommunrevisionens rapport Granskning av Vaggeryds kommuns hantering av mervärdesskatt daterad november Kommunrevisionen vill ha kommunstyrelsens syn på rapportens sammanfattning. Kommunledningskontoret har begärt socialnämndens yttrande beträffande granskning av lyft av ingående mervärdesskatt avseende kostnader för kommunala köp inom ramen för socialbidrag. Föreligger kommunledningskontorets och socialnämndens svar på revisionsrapporten. Granskningen visar att kommunens hantering av in- och utgående moms samt hanteringen av momskompensationen fungerar tillfredsställande. Revisorerna lämnar dock synpunkter på hanteringen av momssystemet inom några områden som kommenteras i kommunledningskontorets svar. Av socialnämndens svar framgår att socialförvaltningen inför rutiner som möjliggör för förvaltningen att lyfta mervärdesskatt. Ekonomisekreterare Torbjörn Lindberg redogör för kommunledningskontorets svar på revisionsrapporten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar besvara kommunrevisionens rapport Granskning av Vaggeryds kommuns hantering av mervärdesskatt, daterad november 2004 med kommunledningskontorets och socialnämndens svar på revisionsrapporten. forts. Kommunrevisionen, akten

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 61 Kommundirektören föredrar ärendet. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunrevisionen, akten

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Förvärv av fastigheten Skogslund 5 i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 73 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av fastigheten Skogslund 5 i Vaggeryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun förvärvar fastigheten Skogslund 5 i Vaggeryd för en köpeskilling om kronor. Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av fastigheten Skogslund 5 i Vaggeryd. Kommunstyrelsen , 62 Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Tomträttsavtal för fastigheterna Urnan 3, 5 och 8 i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 74 Förslag till tomträttsavtal har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB för fastigheterna Urnan 3, 5 och 8 i Vaggeryd. Avtalet innebär att kommunen till Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB med tomträtt upplåter ett markområde omfattande 4080 m 2 inom fastigheterna Urnan 3, 5 och 8 i Vaggeryd. Enligt avtalet betalar Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB en tomträttsavgäld om kronor per år. Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till tomrättsavtal mellan Vaggeryds kommun och Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB för fastigheterna Urnan 3, 5 och 8 i Vaggeryd. Kommunstyrelsen , 63 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Johnny Wackt (kd) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret i annat fall att ärendet avslås. forts. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, akten

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Proposition Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Härefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Johnny Wackts yrkande om avslag och finner att arbetsutskottets förslag antas. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till tomrättsavtal mellan Vaggeryds kommun och Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB för fastigheterna Urnan 3, 5 och 8 i Vaggeryd. Reservation Johnny Wackt (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, akten

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Gymnasiesärskola slutredovisning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 75 Kommunfullmäktige beslutade att godkänna start av en gymnasiesärskola vid Fenix Kunskapscentrum höstterminen Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat slutredovisning avseende start av gymnasiesärskola till kommunstyrelsen för vidare hantering. Följande kostnadsfördelningar redovisas: Budget Utfall Byggkostnader inkl. handikappanpassningar 669 tkr Möbler och teknisk utrustning inkl. i träningslägenhet 218 tkr Kvarstående medel 900 tkr 887 tkr 13 tkr Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige lägger med godkännande redovisningen till handlingarna. Kommunstyrelsen , 64 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige lägger med godkännande redovisningen till handlingarna. Kf

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Anhållan om medel till åtgärder på Sörgårdsskolans skolgård Kommunstyrelsens arbetsutskott , 76 Rektor för Sörgårdsskolan har för barn- och utbildningsnämnden presenterat de prioriteringar som gjorts av elever, målsmän och personal inom ramen för den grundläggande plan för skolan som togs fram under byggnationen. Barn- och utbildningsnämnden anhåller, i beslut , om att inom en maximal ram av 300 tkr få genomföra den av rektor upprättade prioriteringen av åtgärder på skolgården för Ny Sörgårdsskola. Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen tillstyrker barn- och utbildningsnämndens anhållan att få genomföra de åtgärder på Sörgårdsskolans skolgård som presenterats, inom en maximal ram av 300 tkr. - Finansieringen får ske genom tilläggsbudgetering av 300 tkr i 2005 års investeringsbudget. Kommunstyrelsen , 65 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige tillstyrker barn- och utbildningsnämndens anhållan att få genomföra de åtgärder på Sörgårdsskolans skolgård som presenterats, inom en maximal ram av 300 tkr. - Finansieringen får ske genom tilläggsbudgetering av 300 tkr i 2005 års investeringsbudget. Kf

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Travbaneområdets utveckling begäran om anslag till framridningsbana och bussparkering Kommunstyrelsens arbetsutskott , 86 Inom projektet Hästverksamhet som näring har man ansett att vissa åtgärder som med en mindre kostnad kan höja värdet av travbaneområdet bör genomföras med det snaraste. Därför begär styrgruppen för projektet Hästverksamhet som näring i skrivelse daterad att kommunstyrelsen anslår kronor till framridningsbana och kronor till bussparkering ur investeringsbudgeten inom Utveckling av travbaneområde. Att anlägga en framridningsbana som matchar nationella tävlingskrav anser styrgruppen ökar områdets användbarhet och innebär också förbättrade parkeringsmöjligheter vid travtävlingarna. Stig-Göran Hultsbo, enhetschef på kanslienheten, föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen anslår kronor till framridningsbana och kronor till bussparkering ur investeringsbudgeten inom Utveckling av travbaneområde. Kommunstyrelsen , 66 Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. Styrgruppen Hästverksamhet som näring, Ekonomi, akten

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Motion Låt slätten bli ett attraktivt grönområde Kommunstyrelsens arbetsutskott , 87 Centerpartiet har genom Mats Jonsson inlämnat en motion daterad där man tycker att slätten i Skillingaryd ska bli ett attraktivt grönområde och föreslår därför att: o kommunen tar initiativet och uppvaktar Fortverket i syfte att skapa en plan för antingen hela eller den del av slätten som gränsar till Storgatan. o samhällsföreningen, näringsidkare, marknadsarrangörer, politiker och naturvårdare m.fl. bjuds in att delta i planarbetet. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och tekniska utskottet för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden stöder motionen och föreslår att kommunstyrelsen tar initiativ till en dialog med Fortverket i syfte att skapa en inbjudande grönyta på Slätten på området mot Storgatan. Vidare uttrycker nämnden en positiv vilja att enligt motionens intentioner se till att en skötselplan läggs fram för att vårda och underhålla området. Miljö- och byggnämnden är positiva till att ta initiativ för att utreda och ta fram skissförslag på området samt att bjuda in olika aktörer i arbetet, i motionärens intention. Tekniska utskottet är positiva till en försköning av Slätten på ett sätt som inte inkräktar på områdets karaktär och höga kulturella värde. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige ger tekniska utskottet i uppdrag att tillsammans med Fortverket och stadsarkitekten ta fram en plan för att skapa en inbjudande grönyta på Slätten på området mot Storgatan samt att bjuda in olika aktörer i arbetet. - Motionen är därmed bifallen. forts. Kf

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 67 Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Kristina Nordquist (c) tackar för den positiva synen på motionen och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige ger tekniska utskottet i uppdrag att tillsammans med Fortverket och stadsarkitekten ta fram en plan för att skapa en inbjudande grönyta på Slätten på området mot Storgatan samt att bjuda in olika aktörer i arbetet. - Motionen är därmed bifallen. Kf

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Motion Utställningslokaler i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 88 Magnus Dauhn (s) och Monica Sporrong (s) har inlämnat en motion daterad med förslag att o kommunen undersöker möjligheten att renovera C Svenssons smedja i Vaggeryd o kommunen utreder möjligheten att använda byggnaden som utställnings- och museilokal för bl.a. vagnar och möbler. o kommunen även undersöker möjligheten att samlokalisera annan utställningsverksamhet till denna byggnad. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och fastighetsenheten för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till motionen med hänvisning till fastighetens historiska värde. Miljö- och byggnämnden uttalar att motionen inte strider mot gällande detaljplan och att det därför finns möjlighet att tillgodose motionärernas förslag. Fastighetsenheten är positiv till motionen och föreslår följande: Kommunstyrelsen beslutar om man vill bygga om fastigheten till kulturbyggnad och fastighetsenheten undersöker möjligheten att flytta på de befintliga hyresgästerna samt att budgetpris och tidplan tas fram för byggnaden. Stig-Göran Hultsbo, enhetschef på kanslienheten, föredrar ärendet. Monica Sporrong (s) tackar för den positiva synen på motionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med ärendet enligt motionens intentioner. - Motionen är därmed bifallen. forts. Kf

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 68 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med ärendet enligt motionens intentioner. - Motionen är därmed bifallen. Kf

29 Kommunstyrelsen Dnr Tilläggsanslag för ny- och ombyggnad av Klevshults skola Kommunstyrelsen , 69 Fastighetsenheten begär i skrivelse daterad täckning för de kronor som ny- och ombyggnationen av Klevshults skola beräknas överskrida beslutat anslag. Anledningen är att man har med helt ny ventilation till den gamla skolan också, som inte var med i kostnadskalkylen. Kommundirektören föredrar ärendet och meddelar att det inte har behandlats av arbetsutskottet. Kommunstyrelsens presidium föreslår att kommunstyrelsen beviljar fastighetsenheten ett tilläggsanslag om kronor för ny- och ombyggnad av Klevshults skola, som får finansieras genom att ingå i 2006 års investeringsbudget. Yrkanden Sven-Olov Carlsson (fp) yrkar bifall till att bevilja ett tilläggsanslag om kronor. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det antas. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beviljar fastighetsenheten ett tilläggsanslag om kronor för ny- och ombyggnad av Klevshults skola, som får finansieras genom att ingå i 2006 års investeringsbudget. Fastighetsenheten, ekonomi, akten

30 Kommunstyrelsen Dnr Årets Företagare 2004 Kommunstyrelsens , 70 Föreligger skrivelse från Företagarna om att det är dags att nominera kandidaterna till Årets Företagare Årets företagare delas ut till en företagare som under 2004 utfört en prestation i kommunen och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Slutnomineringsblanketten ska vara Företagarna tillhanda minst 6 veckor före prisutdelning. Vaggeryds Näringslivsråd har vid styrelsemöte den 14 april 2005 beslutat att nominera Per Larsson och Henrik Larsson, Gärahovs Bygg AB till Årets Företagare 2004 i Vaggeryds kommun. Näringslivsrådets motivering är att Per och Henrik Larsson har genom sitt entreprenörskap utvecklat en byggverksamhet, som snabbt vuxit till att bli en av de ledande byggentreprenörerna i kommunen och i regionen. Företaget har, trots en tidvis svag konjunktur, haft en positiv utveckling med god lönsamhet. Med sitt starka ledarskap har Per och Henrik utvecklat både sin personal och företagets kompetensnivå på ett föredömligt sätt. Företagets filosofi att aldrig säga nej till ett jobb har genererat många arbetstillfällen även till andra underleverantörer, vilket starkt bidragit till en positiv tillväxt i kommunen. Priset föreslås bli utdelat lördagen den 4 juni 2005 i samband med Hjulaftonarrangemanget i kommunen. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar utse, Per Larsson och Henrik Larsson, Gärahovs Bygg AB till Årets Företagare 2004 i Vaggeryds kommun. - Priset delas ut lördagen den 4 juni 2005 i samband med Hjulaftonarrangemanget i kommunen. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Företagarna, Näringslivsrådet, akten

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Fastställande av taxa för brandskyddskontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott , 78 Vaggeryds sotningsdistrikt har översänt förslag till taxa för brandskyddskontroll och hemställer att Vaggeryds kommun antar detsamma. Enligt 3 kap 4 i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall en kommun ansvara för att brandskyddskontroll utförs av de objekt som är föremål för rengöring (sotning) samt gaseldade anläggningar med tillhörande avgaskanaler. Överläggningar mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska Kommunförbundet har resulterat i en samsyn beträffande principerna för taxans konstruktion vilket innebär att taxan för brandskyddskontroll lämpligen konstrueras på ett liknande sätt som sotningstaxan. För objekt i småhus innebär detta att en fast grundavgift tas ut tillsammans med en kontrollavgift för det aktuella objektet. För andra objekt än de som är belägna i småhus uttas avgift efter nedlagd tid enligt fastställt timpris. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare handläggning. Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till taxa för brandskyddskontroll att gälla fr.o.m Kommunstyrelsen , 71 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till taxa för brandskyddskontroll att gälla fr.o.m Kf

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Medborgarmotion Hastighetsbegränsning till 30 km mellan på vardagar vid Vaggeryds kommuns skolor Kommunstyrelsens arbetsutskott , 79 En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att kommunfullmäktige beslutar att hastigheten begränsas till 30 km i timmen mellan klockan på vardagar vid Vaggeryds kommuns skolor. Motionen har remitterats till tekniska utskottet och barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Tekniska utskottet ställer sig bakom motionen och föreslår att gatuchefen får i uppdrag att ta fram ett heltäckande förslag till åtgärder med kostnadskalkyl. Barn- och utbildningsnämnden stödjer motionärens intentioner och förutsätter att i begreppet skola även innefattas våra och de alternativt drivna skolorna och förskolorna i kommunen. Nämnden föreslår därför att hastighetsbegränsningen blir på vardagar , vid alla skolor och förskolor i kommunen året om. Kommundirektören redogör för ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att hastighetsbegränsningen blir måndag-fredag, vid alla skolor och förskolor i kommunen året om. Yrkanden Kristina Nordquist (c) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att hastigheten begränsas till 30 km i timmen mellan klockan måndag-fredag, vid alla skolor och förskolor i kommunen året om. forts. Kf

33 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 72 Kommundirektören föredrar ärendet. Berry Lilja (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att hastigheten begränsas till 30 km i timmen mellan klockan måndag-fredag, vid alla skolor och förskolor i kommunen året om. - Motionen är därmed delvis bifallen. Kf

34 Kommunstyrelsen Dnr Information om pågående ärenden Kommunstyrelsen , 73 Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 1. Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per april Information ges enligt utdelad sammanställning 2. Bo-dagen den 28 maj 2005 i Vaggeryd Kommunstyrelsens ledamöter inbjuds till visning av PH Larssons Fastighets AB:s lägenheter - Gransäter, Vaggeryd Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

35 Kommunstyrelsen Dnr Delgivningar Kommunstyrelsen , 74 Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 1. Länstrafikens skrivelse Bussturer Hok Jönköping 2. Direktiv till ombudet inför bolagsstämma med Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB, ksau:s beslut , 70 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

36 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen , 75 Följande delegationsbeslut föreligger för anmälan enligt av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning. 1. Förköpsärenden, kommunledningskontoret, , enligt bilaga 2. Personalärenden, kommunledningskontoret, , enligt bilaga 3. Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, , enligt bilaga 4. Nyttjanderättsavtal, kommunledningskontoret, , enligt bilaga 5. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret, , enligt bilaga 6. Dispositionsrätt, småhustomt, tekniska kontoret, , , enligt bilaga 7. Parkeringstillstånd, tekniska kontoret, , , enligt bilaga 8. Tillfällig lokal trafikföreskrift, tekniska kontoret, , , enligt bilaga 9. Servisanmälan, tekniska kontoret, , enligt bilaga 10. Strandskyddsdispenser, miljö- och byggnämnden, , enligt bilaga Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

37 Kommunstyrelsen Dnr Anmälningsärenden Kommunstyrelsen , Länsstyrelsen, beslut , Förordnande att förrätta vigsel 2. Länsstyrelsen, beslut , Förordnande som registreringsförrättare vid registrering av partnerskap 3. Skolverket, ändringsbeslut , Ansökan från Baggium AB om rätt till bidrag för utbildning vid en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun 4. Kommunförbundet, protokoll från sammanträde med styrelsen NTF, protokoll från förbundsstämma/årsmöte Folkhälsorådet, protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll och Tekniska utskottet, protokoll och Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

38 Kommunstyrelsen Dnr Fråga angående rankingen av företagsklimat Kommunstyrelsen , 77 Lars-Erik Joakimson (s) tar upp frågan varför Vaggeryds kommun tappat från 25:e till 56:e plats i Svenskt Näringslivs rankinglista över vilka kommuner som har bäst företagsklimat. Rankingen baseras på fakta om bland annat utbildningsnivå, nyföretagande och kommunalskatt samt på enkätsvar från företagare. Enkäten tar upp kommunal service och attityder till företagande samt företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat. Frågan diskuteras ingående och man är eniga om att den negativa trenden måste brytas och att det är viktigt att ha ett bra företagsklimat. Lars-Erik Joakimson uppmanar kommunledningen att analysera undersökningen och se vad man kan göra för att ändra på trenden. Kommunledningen, akten

39 Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca m 2 av Stödstorp 2:1 i Vaggeryd Kommunstyrelsen , 78 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Peter Rostedts Åkeri AB, Källebacksvägen 8, Jönköping avseende överlåtelse av mark på del av fastigheten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca m 2 av fastigheten Stödstorp 2:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd fastighetsbildning avviker från angivna m 2, skall priset korrigeras efter 55 kr/m 2. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och Peter Rostedts Åkeri AB, Källebacksvägen 8, Jönköping avseende överlåtelse av mark på del av fastigheten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

40 Kommunstyrelsen Dnr Höjning av egenavgift för familjerådgivning Kommunstyrelsen , 79 Kommunerna är skyldiga att bedriva familjerådgivning för den som begär det. För sådan rådgivning får ersättning i form av egenavgift tas ut. I Jönköpings län bedrivs familjerådgivning på entreprenad sedan Egenavgiften är sedan starten 100 kr per besökstillfälle. Kommunförbundet Jönköpings län föreslår länets kommuner att fatta beslut om en höjning av egenavgiften från 100 kr till 200 kr per besökstillfälle fr.o.m Socialnämnden beslutade , 4, föreslå kommunfullmäktige - att höja egenavgiften för familjerådgivning till 200 kronor per besökstillfälle, - att avgiftsbefrielse medges i de fall utföraren gör bedömningen att den enskilde saknar betalningsförmåga, samt - att höjningen gäller fr.o.m Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till förslaget, men med tillägget att beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i länet fattar liknande beslut. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget med Berry Liljas tilläggsyrkande och finner det antaget. forts. Kf

41 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att egenavgiften för familjerådgivning höjs till 200 kronor per besökstillfälle. - Avgiftsbefrielse medges i de fall utföraren gör bedömningen att den enskilde saknar betalningsförmåga. - Höjningen gäller fr.o.m Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i länet fattar liknande beslut. Kf

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer