Kommunstyrelsen (32)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan , klockan , samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c), 1:e vice ordförande Berry Lilja (s) Kenth Williamsson (s) Magnus Dauhn (s), tjg ersättare för Björn Edvinsson (s) Lars-Erik Joakimson (s) Carina Ödebrink (s), tjg ersättare för Monica Sporrong (s) Erling Andersson (kd) Johnny Wackt (kd) Maritha Bengtsson (kd) Sven Samuelsson (c) Sven-Olov Carlsson (fp) Kajsa Carlsson (mp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Stig-Göran Hultsbo, enhetschef på kanslienheten, 109 Carl-Gustaf Karlsson (kd), ej tjg ersättare Utses att justera Kajsa Carlsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 13 september 2005 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Kajsa Carlsson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Dnr Utredning av nämndsorganisationen och arvodesreglerna Återrapportering från arbetsgruppen Kommunstyrelsen , 109 Kommunstyrelsen beslutade , 41 att ge en arbetsgrupp i uppdrag att förutsättningslöst utreda nämndsorganisationen och arvodesreglerna med en återrapportering till kommunstyrelsen i september. Stig-Göran Hultsbo, enhetschef på kanslienheten, gör en presentation av hittillsvarande arbete. Han redovisar vad arbetsgruppen är överens om och vilka delade meningar som finns. Slutrapporten ska vara klar senast Ordföranden tackar för rapporten. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Yttrande angående mål nr rotel 8 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 140 Föreligger överklagan från Björn Edvinsson över kommunfullmäktiges beslut om arvodering av avgående kommunalrådet NN. Kommunen har av Länsrätten i Jönköping anmodats att som part vid den rättsliga prövningen inlämna yttrande i ärendet. Föreligger kommunledningskontorets förslag till kommunalt yttrande i ärendet där man hänvisar till kommunens tidigare yttrande i mål och avvisar Björn Edvinssons överklagan i sin helhet, separat handling. Yrkanden Berry Lilja (s) uttalar att socialdemokratiska gruppen stöder Björn Edvinssons överklagan. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till yttrande som upprättats av kommunledningskontoret inför den rättsliga prövningen i ärendet. Reservation Berry Lilja (s) och Monica Sporrong (s) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag enligt skriftlig inlämnad reservation. forts. Kf

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 110 Yrkanden Berry Lilja (s) uttalar att socialdemokratiska gruppen stöder Björn Edvinssons överklagan och att de reserverar sig mot beslutet med samma reservation som i arbetsutskottet. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till yttrande som upprättats av kommunledningskontoret inför den rättsliga prövningen i ärendet. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag med samma skriftliga reservation som i arbetsutskottet. Kajsa Carlsson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag. Kf

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Bokning av porrfria hotell för kommunens politiker och tjänstemän Kommunstyrelsens arbetsutskott , 142 Med anledning av skrivelsen från riksdagsledamoten Carina Hägg (s) till länets kommuner angående porrfria hotell, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott svara att kommunen har som ambition att införa en policy som anger att tjänstemän och politiker inte ska bo på hotell som erbjuder visning av pornografisk film. Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har diskuterat frågan om en policy. Beredningen bedömer att en kommunal policy i frågan inte bör upprättas men att en rekommendation till kommunens förvaltningar bör skickas ut med en uppmaning att man beaktar frågan om hotellet är porrfritt vid sina kommande hotellbokningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut rekommendation till kommunens förvaltningar med en uppmaning att man beaktar frågan om hotellet är porrfritt vid sina kommande hotellbokningar. Kommunstyrelsen , 111 Yrkanden Maritha Bengtsson (kd) yrkar att man inför en policy i frågan. Berry Lilja (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kajsa Carlsson (mp) stöder Maritha Bengtssons yrkande om att man inför en policy i frågan. forts. Klk, akten

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Maritha Bengtssons yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut rekommendation till kommunens förvaltningar med en uppmaning att man beaktar frågan om hotellet är porrfritt vid sina kommande hotellbokningar. Reservation Kajsa Carlsson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Maritha Bengtssons yrkande. Klk, akten

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Chefsutbildning fortsättning på ledarutvecklingsprogrammet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 143 Personalenheten har lämnat en skrivelse daterad där man redovisar att det finns förslag på att en fortsättning av ledarutvecklingsprogrammet för kommunens chefer (exkl. förvaltningscheferna) skall genomföras. Kostnaderna för utbildningen totalt, exkl. moms, uppgår till kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att stå för kostnaderna för fortsättningen av chefsutbildningen. - Till genomförandet anslås kronor ur kommunstyrelsens anslag för utvecklingsprojekt i 2005 års driftbudget. Kommunstyrelsen , 112 Yrkanden Kristina Nordquist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg i beslutet: - Erfarenheter från tidigare chefsutbildning bör tas tillvara vid planering av denna fortsättning. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Personalenheten, akten

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Vidare ställer ordförande proposition på Kristina Nordquists tilläggsyrkande och finner även det antaget. - Kommunstyrelsen beslutar att stå för kostnaderna för fortsättningen av chefsutbildningen. - Till genomförandet anslås kronor ur kommunstyrelsens anslag för utvecklingsprojekt i 2005 års driftbudget. - Erfarenheter från tidigare chefsutbildning bör tas tillvara vid planering av denna fortsättning. Personalenheten, akten

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda Kommunstyrelsens arbetsutskott , 144 Föreligger revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda daterad april Syftet med granskningen är att bedöma den tolkning av regelverken som tillämpas för ersättningarna till förtroendevalda med utgångspunkt från kommunallagen och kommunens antagna bestämmelser. Granskning görs också för att bedöma om kommunen har tillfredsställande rutiner för utbetalningar av ersättningarna. Följande revisionsfrågor har ställts: Efterlevs gällande bestämmelser för ersättningar? Finns otydligheter kring tolkning och tillämpning av reglerna? Finns en god intern kontroll vid utbetalning av förtroendevaldas ersättningar? Hur har utvecklingen av kostnader för arvoden varit de senaste åren? Föreligger kommunledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapporten, separat handling. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till yttrande. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till yttrande över kommunrevisionens rapport Granskning av arvoden till förtroendevalda, daterad april forts. Kommunrevisionen, akten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 113 Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunrevisionen, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Ansvarig nämnd för frågor angående barnmiljöhälsoenkäten Kommunstyrelsens arbetsutskott , 162 Erling Andersson (kd) tar upp frågan om kontaktperson och ansvarig nämnd för frågor angående den barnmiljöhälsoenkät som är genomförd i länet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och anser att den nämnd som har hand om barn- och ungdomar bör ha ansvaret för de frågorna. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen utser barn- och utbildningsnämnden som ansvarig nämnd för frågor angående barnmiljöhälsoenkäten. Kommunstyrelsen , 114 Enligt arbetsutskottets förslag. BUN, akten

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 1350 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 146 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Floods Fastighets AB, Fabriksgatan 33, Skillingaryd avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 1350 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd lantmäteriförrättning avviker från angivna 1350 m 2, ska köpeskillingen korrigeras efter priset 15:-/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och Floods Fastighets AB, Fabriksgatan 33, Skillingaryd avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 115 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 3900 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 147 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Trämäklaren Dag Gustafsson AB, Norra Grohult, Skillingaryd avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 3900 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd lantmäteriförrättning avviker från angivna 3900 m 2, ska köpeskillingen korrigeras efter priset 15:-/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och Trämäklaren Dag Gustafsson AB, Norra Grohult, Skillingaryd avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 116 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 550 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 148 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 550 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd lantmäteriförrättning avviker från angivna 550 m 2, ska köpeskillingen korrigeras efter priset 15:-/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 117 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Köp av fastigheten Rådjuret 7 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 149 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Allan Ragnarsson Fastighetsförvaltning AB, Nyponstigen 17, Vaggeryd avseende förvärv av fastigheten Rådjuret 7 i Skillingaryd. Enligt avtalet förvärvar kommunen fastigheten Rådjuret 7 i Skillingaryd för en köpeskilling om kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och Allan Ragnarsson Fastighetsförvaltning AB, Nyponstigen 17, Vaggeryd avseende förvärv av fastigheten Rådjuret 7 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 118 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Grönplan för Skillingaryds tätort Kommunstyrelsens arbetsutskott , 153 Föreligger förslag till grönplan för Skillingaryds tätort. Grönplanen har varit utsänd för samråd under tiden Samrådsredogörelse har upprättats i april 2005 med förslag att kommunstyrelsen tar samrådsredogörelsen som egen samt att föreslå kommunfullmäktige att anta grönplanen för Skillingaryds tätort. Grönplan för Skillingaryd utgör en strategi för hur tätortens grönområden ska bevaras, utvecklas och förändras. Den ska ligga som underlag för beslut i olika delar av den kommunala förvaltningen, framförallt i frågor gällande detalj- och översiktsplanering samt skötsel och underhåll. Målen för Skillingaryds gröna planering är: - att Skillingaryds invånare ska ha tillgång till ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet inom acceptabla avstånd från bostäder, daghem, skolor och arbetsplatser. - att befintliga gröna stråk, inom samhället och ut till naturen, ska förstärkas och utvecklas. - att tillgängligheten till Skillingaryds grönområden ska ökas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att ta samrådsredogörelsen som egen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta grönplanen för Skillingaryds tätort. forts. Kf

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 119 Johnny Wackt (kd) och Kajsa Carlsson (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. - Kommunstyrelsen beslutar att ta samrådsredogörelsen som egen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att anta grönplanen för Skillingaryds tätort. Kf

18 Kommunstyrelsen Dnr Anläggande av ny Boulebana i Hok Kommunstyrelsen , 120 Hok PRO hemställer i skrivelse daterad om att kommunen anlägger en ny boulebana i Hok. PRO uppger två alternativ för ny plats: 1. Anlägga ny bana vid grönområdet lekparken vid Tallgatan Vallongatan Björkvägen. 2. Hyra del av Sandahlstomten (Järnaffärstomten) Tekniska utskottet föreslår i beslut att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att utföra projekt ny boulbana i Hok vid Tallgatan Vallongatan Björkvägen. Medel föreslås tas ur kontot Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att utföra projekt ny boulbana i Hok vid Tallgatan Vallongatan Björkvägen. - Medel föreslås tas ur kontot Tk, akten

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Medborgarmotion Trafiksituationen utmed Storgatan mot Vaggeryds gård Kommunstyrelsens arbetsutskott , 157 En medborgarmotion har inlämnats med förslag om att en trottoar anläggs utmed vänstra sidan av Storgatan mot Vaggeryds gård för att höja trafiksäkerheten. Motionen har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. Tekniska utskottet har , 45 beslutat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Storgatan skall utföras. Tekniska utskottet uttalar därmed att motionen kan anses bifallen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige konstaterar att tekniska utskottet har beslutat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Storgatan skall utföras enligt motionens intentioner. - Motionen kan därför anses vara bifallen. Kommunstyrelsen , 121 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige konstaterar att tekniska utskottet har beslutat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Storgatan skall utföras enligt motionens intentioner. - Motionen kan därför anses vara bifallen. Kf

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Medborgarmotion Ellen Nybergs Väg Kommunstyrelsens arbetsutskott , 109 En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att den av kommunfullmäktige beslutade gång- och cykelvägen, som i sin sträckning berör området kring Missionsparken och Ålandsö, där Vaggeryds Privata Samskola hade sin verksamhet, får namnet Ellen Nybergs Väg. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen i beslut , med motiveringen att av tradition brukar inga GC-vägar namnges. Nämnden vill av praktiska skäl avråda från att namnge GC-vägar med undantag av sådana gångoch cykelvägar där bostadsadresser ingår. Yrkanden Berry Lilja (s) föreslår att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden samt att motionen därmed är bifallen. Förslaget diskuteras och man enas om att innan slutlig ställning tas ska förslaget remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet beslutar uttala att man har för avsikt att föreslå kommunfullmäktige att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden samt att motionen därmed är bifallen. - Förslaget remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. forts. Kf

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 159 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att ge GC-vägen utmed Lagan namnet Ellen Nybergs Promenad enligt beslut Kultur- och fritidsnämnden uttalar vidare att nämnden är beredd att ta ett utvidgat ansvar till namngivning av platser, torg, GC-vägar och dyl. om fullmäktige finner det lämpligt. Kommunledningskontoret föreslår att: - Kommunfullmäktige beslutar att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden. - Motionen är därmed är bifallen. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att utvidga uppdraget till kultur- och fritidsnämnden enligt Kf 56/03 till att även gälla namnsättning av platser, torg, GC-vägar o dyl. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden. - Motionen är därmed är bifallen. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att utvidga uppdraget till kultur- och fritidsnämnden enligt Kf 56/03 till att även gälla namnsättning av platser, torg, GC-vägar o dyl. forts. Kf

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 122 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden. - Motionen är därmed är bifallen. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att utvidga uppdraget till kultur- och fritidsnämnden enligt Kf 56/03 till att även gälla namnsättning av platser, torg, GC-vägar o dyl. Kf

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Kommunstyrelsens arbetsutskott , 155 Räddningstjänsten har enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) utarbetat förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats. Programmet har varit ute på remiss hos olika aktörer. Samrådsredogörelse har upprättats daterad , separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen , 123 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Kf

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Anhållan om medel till ett reservelverk Kommunstyrelsens arbetsutskott , 156 Räddningstjänsten anhåller i skrivelse daterad att kronor avsättes till reservelverk. Idag finns intag för reservkraft i Furugården, Jupiter, Sörgården och centralköket, men ett reservelverk att ansluta saknas. Med ett reservelverk skulle man kunna rondera mellan fastigheterna vid strömavbrott. Ett reservelverk kostar kronor. Man kan få statligt bidrag med 50 % under förutsättning att kommunen bidrar med hälften. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen tillstyrker räddningstjänstens anhållan om att avsätta kronor till ett reservelverk. - Finansiering får ske genom budgetering i 2006 års investeringsbudget. Anslaget får tas i anspråk i förtid om så skulle erfordras. Kommunstyrelsen , 124 Yrkanden Erling Andersson (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Räddningstjänsten, ekonomi, akten

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker räddningstjänstens anhållan om att avsätta kronor till ett reservelverk. - Finansiering får ske genom budgetering i 2006 års investeringsbudget. Anslaget får tas i anspråk i förtid om så skulle erfordras. Räddningstjänsten, ekonomi, akten

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Remiss Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Gnosjö kommun, Lichron AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 160 Skolverket har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat en ansökan från Lichron AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Gnosjö kommun fr.o.m. läsåret 2006/2007. Yttrande ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 september Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut , 73 att kommunstyrelsen avstår från att avge yttrande i ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola, inlämnad av Lichron AB. Kommunstyrelsen , 125 Enligt arbetsutskottets förslag. Skolverket, BUN, akten

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Remiss Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Gislaveds kommun, VTU AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 161 Skolverket har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat en ansökan från VTU AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Gislaveds kommun fr.o.m. läsåret 2006/2007. Yttrande ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 september Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut , 74 att kommunstyrelsen avstår från att avge yttrande i ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola, inlämnad av VTU AB. Kommunstyrelsen , 126 Enligt arbetsutskottets förslag. Skolverket, BUN, akten

28 Kommunstyrelsen Dnr Information om pågående ärenden Kommunstyrelsen , 127 Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 1. Styrdokument för medlemmar i förvaltningschefsgruppen 2. Information från Arbetsmarknadsenhetens och Arbetsförmedlingens furkostmöte - Vi har en oroande hög ungdomsarbetslöshet i kommunen - Förvaltningschefsgruppen har kommit överens om att det är viktigt att bereda praktikplatser åt ungdomarna. 3. Nätverksschema i GGVV tillväxtfrågor Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

29 Kommunstyrelsen Dnr Delgivningar Kommunstyrelsen , 128 Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 1. Socialdemokraternas förslag till driftbudget Inbjudan till Räddningstjänstens övningsdagar 22/9, 26-27/9 Vidare delges: - Tackkort från Tjernobylbarnens Vänner för gåvan som hjälpte till att ge barn och ledare från tjernobylområdet möjlighet till rekreation på lägret Långserum, Hok. Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

30 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen , 129 Följande delegationsbeslut föreligger för anmälan enligt av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning. 1. Förköpsärenden, kommunledningskontoret, , enligt bilaga 2. Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, , enligt bilaga 3. Parkeringstillstånd, tekniska kontoret, , enligt bilaga 4. Servisanmälan, tekniska kontoret, , enligt bilaga Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

31 Kommunstyrelsen Dnr Anmälningsärenden Kommunstyrelsen , Jönköpings Länstrafik AB, protokoll från sammanträde vid ordinarie bolagsstämma Länsstyrelsen, beslut , Beslut enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut ang. Ändring av detaljplan för Lokatten 5 m.fl. i Skillingaryd 3. Länsstyrelsen, beslut , Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till miljöfarlig verksamhet avseende anläggning för verkstadsindustri, ytbehandling, pulverlackering och behandling av eget farligt avfall, AQ Enclosure Systems AB 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

32 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre Kommunstyrelsen , 131 Regeringen har avsatt medel för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Socialnämnden begär i beslut , 186 att kommunstyrelsen ansöker om medel från Kompetensstegen enligt upprättat förslag. Förslaget innebär en treårig satsning på kompetensutveckling inom hemtjänst, demensvård och vård av psykiskt sjuka äldre. Kompetensutvecklingen ska genomföras genom arbetsplatsnära utbildningar enligt Vaggerydsmodellen och berör ca 150 anställda inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen ansöker om medel från Kompetensstegen enligt upprättat förslag. Socialnämnden, akten

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17)

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 augusti 2005 klockan 15.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Kristina Nordquist (c), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-03-27 1 (4) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 27 mars 2006 klockan 18.30-19.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Stig-Göran Hultsbo, avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-03-02 1 (23) Plats och tid WissWood AB, Hok, onsdagen den 2 mars 2005 klockan 15.00-16.25, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Hok/Svenarumsområdet Beslutande Bengt Dahlqvist

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 29 november 2004 klockan 17.30-23.40 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14)

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) Plats och tid Centrumlokalema, Vaggeryd, måndagen den 31 mars 2008 klockan 18.30-20.25 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-04-24 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 18.30-23.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-05-26 1 (21) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 26 maj 2003 kl. 18.30-22.20 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-05-14 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 14 maj 2013 klockan 14.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida:

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-17 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-09-08 1 (52)

Kommunstyrelsen 2004-09-08 1 (52) Kommunstyrelsen 2004-09-08 1 (52) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 8 september 2004 klockan 15.00-18.50 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP) 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-19.40 Paragrafer 49-56 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Dick Lindberg (C), tjg ers Mikael Adersteg (MP), 2:a vice ordförande Artimis

Läs mer