Kommunstyrelsen (32)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan , klockan , samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c), 1:e vice ordförande Berry Lilja (s) Kenth Williamsson (s) Magnus Dauhn (s), tjg ersättare för Björn Edvinsson (s) Lars-Erik Joakimson (s) Carina Ödebrink (s), tjg ersättare för Monica Sporrong (s) Erling Andersson (kd) Johnny Wackt (kd) Maritha Bengtsson (kd) Sven Samuelsson (c) Sven-Olov Carlsson (fp) Kajsa Carlsson (mp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Stig-Göran Hultsbo, enhetschef på kanslienheten, 109 Carl-Gustaf Karlsson (kd), ej tjg ersättare Utses att justera Kajsa Carlsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 13 september 2005 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Kajsa Carlsson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Dnr Utredning av nämndsorganisationen och arvodesreglerna Återrapportering från arbetsgruppen Kommunstyrelsen , 109 Kommunstyrelsen beslutade , 41 att ge en arbetsgrupp i uppdrag att förutsättningslöst utreda nämndsorganisationen och arvodesreglerna med en återrapportering till kommunstyrelsen i september. Stig-Göran Hultsbo, enhetschef på kanslienheten, gör en presentation av hittillsvarande arbete. Han redovisar vad arbetsgruppen är överens om och vilka delade meningar som finns. Slutrapporten ska vara klar senast Ordföranden tackar för rapporten. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Yttrande angående mål nr rotel 8 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 140 Föreligger överklagan från Björn Edvinsson över kommunfullmäktiges beslut om arvodering av avgående kommunalrådet NN. Kommunen har av Länsrätten i Jönköping anmodats att som part vid den rättsliga prövningen inlämna yttrande i ärendet. Föreligger kommunledningskontorets förslag till kommunalt yttrande i ärendet där man hänvisar till kommunens tidigare yttrande i mål och avvisar Björn Edvinssons överklagan i sin helhet, separat handling. Yrkanden Berry Lilja (s) uttalar att socialdemokratiska gruppen stöder Björn Edvinssons överklagan. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till yttrande som upprättats av kommunledningskontoret inför den rättsliga prövningen i ärendet. Reservation Berry Lilja (s) och Monica Sporrong (s) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag enligt skriftlig inlämnad reservation. forts. Kf

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 110 Yrkanden Berry Lilja (s) uttalar att socialdemokratiska gruppen stöder Björn Edvinssons överklagan och att de reserverar sig mot beslutet med samma reservation som i arbetsutskottet. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till yttrande som upprättats av kommunledningskontoret inför den rättsliga prövningen i ärendet. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag med samma skriftliga reservation som i arbetsutskottet. Kajsa Carlsson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag. Kf

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Bokning av porrfria hotell för kommunens politiker och tjänstemän Kommunstyrelsens arbetsutskott , 142 Med anledning av skrivelsen från riksdagsledamoten Carina Hägg (s) till länets kommuner angående porrfria hotell, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott svara att kommunen har som ambition att införa en policy som anger att tjänstemän och politiker inte ska bo på hotell som erbjuder visning av pornografisk film. Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har diskuterat frågan om en policy. Beredningen bedömer att en kommunal policy i frågan inte bör upprättas men att en rekommendation till kommunens förvaltningar bör skickas ut med en uppmaning att man beaktar frågan om hotellet är porrfritt vid sina kommande hotellbokningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut rekommendation till kommunens förvaltningar med en uppmaning att man beaktar frågan om hotellet är porrfritt vid sina kommande hotellbokningar. Kommunstyrelsen , 111 Yrkanden Maritha Bengtsson (kd) yrkar att man inför en policy i frågan. Berry Lilja (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kajsa Carlsson (mp) stöder Maritha Bengtssons yrkande om att man inför en policy i frågan. forts. Klk, akten

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Maritha Bengtssons yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut rekommendation till kommunens förvaltningar med en uppmaning att man beaktar frågan om hotellet är porrfritt vid sina kommande hotellbokningar. Reservation Kajsa Carlsson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Maritha Bengtssons yrkande. Klk, akten

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Chefsutbildning fortsättning på ledarutvecklingsprogrammet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 143 Personalenheten har lämnat en skrivelse daterad där man redovisar att det finns förslag på att en fortsättning av ledarutvecklingsprogrammet för kommunens chefer (exkl. förvaltningscheferna) skall genomföras. Kostnaderna för utbildningen totalt, exkl. moms, uppgår till kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att stå för kostnaderna för fortsättningen av chefsutbildningen. - Till genomförandet anslås kronor ur kommunstyrelsens anslag för utvecklingsprojekt i 2005 års driftbudget. Kommunstyrelsen , 112 Yrkanden Kristina Nordquist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg i beslutet: - Erfarenheter från tidigare chefsutbildning bör tas tillvara vid planering av denna fortsättning. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Personalenheten, akten

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Vidare ställer ordförande proposition på Kristina Nordquists tilläggsyrkande och finner även det antaget. - Kommunstyrelsen beslutar att stå för kostnaderna för fortsättningen av chefsutbildningen. - Till genomförandet anslås kronor ur kommunstyrelsens anslag för utvecklingsprojekt i 2005 års driftbudget. - Erfarenheter från tidigare chefsutbildning bör tas tillvara vid planering av denna fortsättning. Personalenheten, akten

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda Kommunstyrelsens arbetsutskott , 144 Föreligger revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda daterad april Syftet med granskningen är att bedöma den tolkning av regelverken som tillämpas för ersättningarna till förtroendevalda med utgångspunkt från kommunallagen och kommunens antagna bestämmelser. Granskning görs också för att bedöma om kommunen har tillfredsställande rutiner för utbetalningar av ersättningarna. Följande revisionsfrågor har ställts: Efterlevs gällande bestämmelser för ersättningar? Finns otydligheter kring tolkning och tillämpning av reglerna? Finns en god intern kontroll vid utbetalning av förtroendevaldas ersättningar? Hur har utvecklingen av kostnader för arvoden varit de senaste åren? Föreligger kommunledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapporten, separat handling. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till yttrande. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till yttrande över kommunrevisionens rapport Granskning av arvoden till förtroendevalda, daterad april forts. Kommunrevisionen, akten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 113 Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunrevisionen, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Ansvarig nämnd för frågor angående barnmiljöhälsoenkäten Kommunstyrelsens arbetsutskott , 162 Erling Andersson (kd) tar upp frågan om kontaktperson och ansvarig nämnd för frågor angående den barnmiljöhälsoenkät som är genomförd i länet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och anser att den nämnd som har hand om barn- och ungdomar bör ha ansvaret för de frågorna. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen utser barn- och utbildningsnämnden som ansvarig nämnd för frågor angående barnmiljöhälsoenkäten. Kommunstyrelsen , 114 Enligt arbetsutskottets förslag. BUN, akten

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 1350 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 146 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Floods Fastighets AB, Fabriksgatan 33, Skillingaryd avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 1350 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd lantmäteriförrättning avviker från angivna 1350 m 2, ska köpeskillingen korrigeras efter priset 15:-/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och Floods Fastighets AB, Fabriksgatan 33, Skillingaryd avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 115 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 3900 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 147 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Trämäklaren Dag Gustafsson AB, Norra Grohult, Skillingaryd avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 3900 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd lantmäteriförrättning avviker från angivna 3900 m 2, ska köpeskillingen korrigeras efter priset 15:-/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och Trämäklaren Dag Gustafsson AB, Norra Grohult, Skillingaryd avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 116 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Försäljning av ca 550 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 148 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 550 m 2 av fastigheten Fåglabäck 2:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd lantmäteriförrättning avviker från angivna 550 m 2, ska köpeskillingen korrigeras efter priset 15:-/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende överlåtelse av mark på fastigheten Fåglabäck 2:1 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 117 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Köpekontrakt Köp av fastigheten Rådjuret 7 i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 149 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Allan Ragnarsson Fastighetsförvaltning AB, Nyponstigen 17, Vaggeryd avseende förvärv av fastigheten Rådjuret 7 i Skillingaryd. Enligt avtalet förvärvar kommunen fastigheten Rådjuret 7 i Skillingaryd för en köpeskilling om kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och Allan Ragnarsson Fastighetsförvaltning AB, Nyponstigen 17, Vaggeryd avseende förvärv av fastigheten Rådjuret 7 i Skillingaryd. Kommunstyrelsen , 118 Enligt arbetsutskottets förslag. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Grönplan för Skillingaryds tätort Kommunstyrelsens arbetsutskott , 153 Föreligger förslag till grönplan för Skillingaryds tätort. Grönplanen har varit utsänd för samråd under tiden Samrådsredogörelse har upprättats i april 2005 med förslag att kommunstyrelsen tar samrådsredogörelsen som egen samt att föreslå kommunfullmäktige att anta grönplanen för Skillingaryds tätort. Grönplan för Skillingaryd utgör en strategi för hur tätortens grönområden ska bevaras, utvecklas och förändras. Den ska ligga som underlag för beslut i olika delar av den kommunala förvaltningen, framförallt i frågor gällande detalj- och översiktsplanering samt skötsel och underhåll. Målen för Skillingaryds gröna planering är: - att Skillingaryds invånare ska ha tillgång till ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet inom acceptabla avstånd från bostäder, daghem, skolor och arbetsplatser. - att befintliga gröna stråk, inom samhället och ut till naturen, ska förstärkas och utvecklas. - att tillgängligheten till Skillingaryds grönområden ska ökas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att ta samrådsredogörelsen som egen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta grönplanen för Skillingaryds tätort. forts. Kf

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 119 Johnny Wackt (kd) och Kajsa Carlsson (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. - Kommunstyrelsen beslutar att ta samrådsredogörelsen som egen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att anta grönplanen för Skillingaryds tätort. Kf

18 Kommunstyrelsen Dnr Anläggande av ny Boulebana i Hok Kommunstyrelsen , 120 Hok PRO hemställer i skrivelse daterad om att kommunen anlägger en ny boulebana i Hok. PRO uppger två alternativ för ny plats: 1. Anlägga ny bana vid grönområdet lekparken vid Tallgatan Vallongatan Björkvägen. 2. Hyra del av Sandahlstomten (Järnaffärstomten) Tekniska utskottet föreslår i beslut att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att utföra projekt ny boulbana i Hok vid Tallgatan Vallongatan Björkvägen. Medel föreslås tas ur kontot Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att utföra projekt ny boulbana i Hok vid Tallgatan Vallongatan Björkvägen. - Medel föreslås tas ur kontot Tk, akten

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Medborgarmotion Trafiksituationen utmed Storgatan mot Vaggeryds gård Kommunstyrelsens arbetsutskott , 157 En medborgarmotion har inlämnats med förslag om att en trottoar anläggs utmed vänstra sidan av Storgatan mot Vaggeryds gård för att höja trafiksäkerheten. Motionen har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. Tekniska utskottet har , 45 beslutat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Storgatan skall utföras. Tekniska utskottet uttalar därmed att motionen kan anses bifallen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige konstaterar att tekniska utskottet har beslutat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Storgatan skall utföras enligt motionens intentioner. - Motionen kan därför anses vara bifallen. Kommunstyrelsen , 121 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige konstaterar att tekniska utskottet har beslutat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Storgatan skall utföras enligt motionens intentioner. - Motionen kan därför anses vara bifallen. Kf

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Medborgarmotion Ellen Nybergs Väg Kommunstyrelsens arbetsutskott , 109 En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att den av kommunfullmäktige beslutade gång- och cykelvägen, som i sin sträckning berör området kring Missionsparken och Ålandsö, där Vaggeryds Privata Samskola hade sin verksamhet, får namnet Ellen Nybergs Väg. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen i beslut , med motiveringen att av tradition brukar inga GC-vägar namnges. Nämnden vill av praktiska skäl avråda från att namnge GC-vägar med undantag av sådana gångoch cykelvägar där bostadsadresser ingår. Yrkanden Berry Lilja (s) föreslår att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden samt att motionen därmed är bifallen. Förslaget diskuteras och man enas om att innan slutlig ställning tas ska förslaget remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet beslutar uttala att man har för avsikt att föreslå kommunfullmäktige att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden samt att motionen därmed är bifallen. - Förslaget remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. forts. Kf

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 159 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att ge GC-vägen utmed Lagan namnet Ellen Nybergs Promenad enligt beslut Kultur- och fritidsnämnden uttalar vidare att nämnden är beredd att ta ett utvidgat ansvar till namngivning av platser, torg, GC-vägar och dyl. om fullmäktige finner det lämpligt. Kommunledningskontoret föreslår att: - Kommunfullmäktige beslutar att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden. - Motionen är därmed är bifallen. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att utvidga uppdraget till kultur- och fritidsnämnden enligt Kf 56/03 till att även gälla namnsättning av platser, torg, GC-vägar o dyl. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden. - Motionen är därmed är bifallen. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att utvidga uppdraget till kultur- och fritidsnämnden enligt Kf 56/03 till att även gälla namnsättning av platser, torg, GC-vägar o dyl. forts. Kf

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen , 122 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att gång- och cykelvägen får namnet Ellen Nybergs Promenad och att två skyltar sätts upp i vardera änden. - Motionen är därmed är bifallen. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att utvidga uppdraget till kultur- och fritidsnämnden enligt Kf 56/03 till att även gälla namnsättning av platser, torg, GC-vägar o dyl. Kf

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Kommunstyrelsens arbetsutskott , 155 Räddningstjänsten har enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) utarbetat förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats. Programmet har varit ute på remiss hos olika aktörer. Samrådsredogörelse har upprättats daterad , separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen , 123 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Kf

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Anhållan om medel till ett reservelverk Kommunstyrelsens arbetsutskott , 156 Räddningstjänsten anhåller i skrivelse daterad att kronor avsättes till reservelverk. Idag finns intag för reservkraft i Furugården, Jupiter, Sörgården och centralköket, men ett reservelverk att ansluta saknas. Med ett reservelverk skulle man kunna rondera mellan fastigheterna vid strömavbrott. Ett reservelverk kostar kronor. Man kan få statligt bidrag med 50 % under förutsättning att kommunen bidrar med hälften. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen tillstyrker räddningstjänstens anhållan om att avsätta kronor till ett reservelverk. - Finansiering får ske genom budgetering i 2006 års investeringsbudget. Anslaget får tas i anspråk i förtid om så skulle erfordras. Kommunstyrelsen , 124 Yrkanden Erling Andersson (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det antaget. forts. Räddningstjänsten, ekonomi, akten

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker räddningstjänstens anhållan om att avsätta kronor till ett reservelverk. - Finansiering får ske genom budgetering i 2006 års investeringsbudget. Anslaget får tas i anspråk i förtid om så skulle erfordras. Räddningstjänsten, ekonomi, akten

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Remiss Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Gnosjö kommun, Lichron AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 160 Skolverket har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat en ansökan från Lichron AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Gnosjö kommun fr.o.m. läsåret 2006/2007. Yttrande ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 september Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut , 73 att kommunstyrelsen avstår från att avge yttrande i ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola, inlämnad av Lichron AB. Kommunstyrelsen , 125 Enligt arbetsutskottets förslag. Skolverket, BUN, akten

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Dnr Remiss Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Gislaveds kommun, VTU AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 161 Skolverket har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat en ansökan från VTU AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Gislaveds kommun fr.o.m. läsåret 2006/2007. Yttrande ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 september Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut , 74 att kommunstyrelsen avstår från att avge yttrande i ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola, inlämnad av VTU AB. Kommunstyrelsen , 126 Enligt arbetsutskottets förslag. Skolverket, BUN, akten

28 Kommunstyrelsen Dnr Information om pågående ärenden Kommunstyrelsen , 127 Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 1. Styrdokument för medlemmar i förvaltningschefsgruppen 2. Information från Arbetsmarknadsenhetens och Arbetsförmedlingens furkostmöte - Vi har en oroande hög ungdomsarbetslöshet i kommunen - Förvaltningschefsgruppen har kommit överens om att det är viktigt att bereda praktikplatser åt ungdomarna. 3. Nätverksschema i GGVV tillväxtfrågor Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

29 Kommunstyrelsen Dnr Delgivningar Kommunstyrelsen , 128 Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 1. Socialdemokraternas förslag till driftbudget Inbjudan till Räddningstjänstens övningsdagar 22/9, 26-27/9 Vidare delges: - Tackkort från Tjernobylbarnens Vänner för gåvan som hjälpte till att ge barn och ledare från tjernobylområdet möjlighet till rekreation på lägret Långserum, Hok. Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

30 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen , 129 Följande delegationsbeslut föreligger för anmälan enligt av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning. 1. Förköpsärenden, kommunledningskontoret, , enligt bilaga 2. Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, , enligt bilaga 3. Parkeringstillstånd, tekniska kontoret, , enligt bilaga 4. Servisanmälan, tekniska kontoret, , enligt bilaga Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

31 Kommunstyrelsen Dnr Anmälningsärenden Kommunstyrelsen , Jönköpings Länstrafik AB, protokoll från sammanträde vid ordinarie bolagsstämma Länsstyrelsen, beslut , Beslut enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut ang. Ändring av detaljplan för Lokatten 5 m.fl. i Skillingaryd 3. Länsstyrelsen, beslut , Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till miljöfarlig verksamhet avseende anläggning för verkstadsindustri, ytbehandling, pulverlackering och behandling av eget farligt avfall, AQ Enclosure Systems AB 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

32 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre Kommunstyrelsen , 131 Regeringen har avsatt medel för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Socialnämnden begär i beslut , 186 att kommunstyrelsen ansöker om medel från Kompetensstegen enligt upprättat förslag. Förslaget innebär en treårig satsning på kompetensutveckling inom hemtjänst, demensvård och vård av psykiskt sjuka äldre. Kompetensutvecklingen ska genomföras genom arbetsplatsnära utbildningar enligt Vaggerydsmodellen och berör ca 150 anställda inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen ansöker om medel från Kompetensstegen enligt upprättat förslag. Socialnämnden, akten

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-04-24 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 18.30-23.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-12 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-10 Ärendelista 164 Närvarorätt för utomstående 165 Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp 166 Svar på motion om betygsresultat i engelska 167

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (53) 2012-08-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf. sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S),

Läs mer