Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50"

Transkript

1 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande, Motala Catarina Engström (mp) Motala Hans Isacsson (s) 2:e vice ordförande, Motala Per Carlson (m) 1:e vice ordförande, Vadstena Urban Tellström (kd) Vadstena Övriga närvarande Johan Nopp (fp) Motala Lars-Johan Sunnerberg (kd) Motala Cecilia Hettström (s) Motala Hans Kälvesten (c) Vadstena Anders Ledskog Teknisk chef Viola Borg Nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Hans Isacsson och Urban Tellström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli , kl Paragrafer 1-7 Viola Borg Kenneth Simonsson Justerande Hans Isacsson ANSLAG/BEVIS Urban Tellström Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag både i Motala och Vadstena kommuner. Beslutsinstans Sammanträdesdatum Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli, Drottninggatan 2, Motala Viola Borg Utdragsbestyrkan

2 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 1 Dagordningen Dagordningen godkännes i befintligt skick. Till att justera dagens protokoll utses Hans Isacsson och Urban Tellström. Ledamöterna och ersättarna presenterar sig för varandra eftersom det här är mandatperiodens första sammanträde.

3 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 2 07/RN 0005 Förslag att inrätta ett arbetsutskott för vatten- och renhållningsnämnden samt val av arbetsutskottets ordförande och vice ordföranden Vatten- och renhållningsnämnden är en gemensam nämnd för Motala och Vadstena kommuner med Motala kommun som värdkommun. Vadstena kommun har vid kommunfullmäktigesammanträde valt 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare till vatten- och renhållningsnämnden. Bland dessa nominerades Per Carlsson till 1:e vice ordförande i nämnden. Kommunfullmäktige i Motala har vid sammanträde i december 2006 förrättat val till nämnder och styrelser. För vatten- och renhållningsnämndens del valdes 3 ordinarie ledamöter och tre 3 ersättare. Bland dessa valdes Kenneth Simonsson till ordförande och Hans Isacsson till 2:e vice ordförande i nämnden. Dessutom valdes, den av Vadstena kommun nominerade, Per Carlsson till 1:e vice ordförande. Enligt huvudreglementet för Motala kommuns nämnder, 16-18, får nämnden inrätta det eller de utskott som nämnden finner lämpligt. Utskotten ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Ersättare utses inte. Nämnden utser utskottets ledamöter samt väljer bland dessa en ordförande samt vice ordföranden. För att bereda nämndens ärenden är det lämpligt att inrätta ett arbetsutskott. Beslutsunderlag Tekniska kontorets skrivelse daterad Nämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Urban Tellström, Johan Nopp, Hans Kälvesten, Per Carlsson och Catarina Engström. Efter ajournering fattar nämnden beslut. Yrkanden Urban Tellström, med instämmande av Per Carlsson, Catarina Engström och Hans Isacsson, yrkar att nämnden ska besluta att inrätta ett arbetsutskott bestående av fem (5) ledamöter och att dessa ska vara nämndens ordinarie ledamöter. Ordföranden ställer proposition på liggande beslutsförslag och Urban Tellströms yrkade och finner att nämnden beslutat i enlighet med Urban Tellströms yrkande. forts K.S., P.C., H.I., U.T., C.E., sekr = 6 ex

4 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 2 forts Vatten- och renhållningsnämndens beslut: 1 Under mandatperioden inrättar vatten- och renhållningsnämnden ett arbetsutskott som ska bestå av fem (5) ledamöter. 2 Arbetsutskottet ska bestå av Kenneth Simonsson, Per Carlsson, Hans Isacsson, Urban Tellström och Catarina Engström. I arbetsutskottet är Kenneth Simonsson ordförande, Per Carlsson 1:e vice ordförande och Hans Isacsson 2:e vice ordförande. K.S., P.C., H.I., U.T., C.E., sekr = 6 ex

5 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 3 07/RN 0006 Förslag till arbetsordning för vatten- och renhållningsnämnden Kommunstyrelsen beslutade att anta en arbetsordning , 346. Kommunstyrelsens arbetsordning har legat till grund för utarbetande av förslaget till arbetsordning för vatten- och renhållningsnämnden. Under förra mandatperioden försökte den gemensamma nämnden att finna lämpliga arbetsformer. Förslaget för den här mandatperioden är att arbeta efter ungefär samma arbetsformer som övriga nämnder. I och med att det finns en ordentligt nertecknad arbetsordning är det lättare för ledamöter och ersättare att sätta sig in i arbetsformerna för det politiska arbetet. Kommunfullmäktige fastställer dels ett huvudreglemente för alla kommunens nämnder och dels specialanpassade reglementen för varje nämnd. Den gemensamma nämnden har även 2 samverkansavtal mellan kommunerna, det ena handlar och renhållningsfrågor och det andra om VA-frågor. Arbetsordningen är ett komplement till gällande reglementen och samverkansavtal. Arbetsordningen beskriver vissa förutsättningar för nämndens arbete och rutiner som tillämpas inom nämnden och som nämndsledamöterna behöver känna till för det löpande arbetet. Beslutsunderlag Tekniska kontorets skrivelse daterad Nämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Urban Tellström och Catarina Engström. Vatten- och renhållningsnämndens beslut: 1 Förslaget till arbetsordning för vatten- och renhållningsnämndens antas. Sekr, pärmen = 2 ex

6 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 4 07/RN 0007 Förslag till sammanträdesdagar för vatten- och renhållningsnämnden 2007 Renhållningsnämnden har nu verkat en mandatperiod, under mandatperioden har nämnden försökt finna fungerande arbetsformer. Nämnden har inte haft något arbetsutskott utan istället haft ordförandegenomgång med tjänstemännen inför nämndssammanträdena. Nämndens sammanträden har varit dels ett planeringssammanträde och dels ett beslutssammanträde veckan efter. Vid planeringssammanträdet har möjlighet till beslut funnits och då har beslutssammanträdet ställts in. Om beslut inte fattats vid planeringssammanträdet så var tanken att tiden mellan sammanträdena skulle användas till förankring i båda kommunerna. Nu kommer den gemensamma renhållningsnämnden att även att få respektive kommuns vattenfrågor på sitt bord. Nämnden ändrar namn i och med att vattenfrågorna tillkommer, det nya namnet blir Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd. Eftersom nämndens ansvarsområde utökas kommer det troligtvis att innebära att nämnden behöver sammanträda varje månad. I och med detta kommer samma arbetsordning att tillämpas som för kommunens övriga nämnder. Det innebär att nämnden inrättar ett arbetsutskott med representation från båda kommunerna. Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämndssammanträdet som är 14 dagar därefter. Möjlighet till förankring i båda kommunerna finns då genom arbetsutskottets politiker. Tekniska nämnden i Motala kommun har av tradition tisdagar som sammanträdesdagar. Eftersom nu både frågor rörande renhållning och vatten lämnar tekniska nämnden finns möjlighet för tekniska nämnden att endast sammanträda på förmiddagen. Det öppnar för att vatten- och renhållningsnämnden kan sammanträda samma dag men på eftermiddagen. För att arbetet i kommunen ska flyta så smidigt som möjligt ligger vatten- och renhållningsnämndens sammanträden en vecka före kommunstyrelsens beslutssammanträde. Vatten- och renhållningsnämnden kommer att hålla sina sammanträden i sammanträdesrummet KS-salen. Ett undantag finns, det är i augusti då vatten och renhållningsnämnden får sammanträda i sammanträdesrummet Eken. Beslutsunderlag Tekniska kontorets skrivelse daterad Nämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Per Carlsson. forts Sekr, TK-stab, renh, vatten, KLK = 5 ex

7 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 4 forts Vatten och renhållningsnämndens beslut: 1 Vatten- och renhållningsnämnden sammanträder följande tisdagar: 9 januari mandatperiodens första konstituerande sammanträde 23 januari 20 februari 20 mars 17 april 15 maj 12 juni augusti 18 september 16 oktober 13 november 11 december 2 Vatten- och renhållningsnämndens sammanträden startar kl och beräknas pågå till kl möjlighet till förlängning finns. Sekr, TK-stab, renh, vatten, KLK = 5 ex

8 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 5 07/RN 0008 Förslag till delegationsordning för vatten- och renhållningsnämnden För att den löpande verksamheten inom vatten- och renhållningsnämndens ansvarsområde ska fungera finns möjligheten att delegera beslutsfattandet. Verksamhetschefen har dessutom ett verkställighetsansvar i sin befattning. Enligt reglemente för Motala och Vadstenas gemensamma nämnd för vatten- och renhållningsverksamheten, 16, får nämnden uppdra åt ett utskott eller åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga. Delegationsbeslut ska alltid redovisas för nämnden. Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt. I 6 kap 34 i kommunallagen anges vilka ärenden som inte får delegeras, dessa är: * Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. * Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. * Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. * Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Verksamhetsdelegation nr 22 Beslutanderätten avseende yttranden över detaljplaner med enkelt planförfarande. Dessa yttranden har tidigare legat under tekniska nämnden nu ska även vatten- och renhållningsnämnden yttra sig. När det låg på tekniska nämnden var chefen för projekteringen delegat med projekteringsingenjören för område gata som ersättare. Projekteringsenheten upphör från och med , men det är bara en administrativ omorganisation. Tjänsterna finns numera på enheterna stab, vatten eller gata. Tjänsterna har i vissa fall fått nya beteckningar. Tidigare chefen för projekteringen föreslås som delegat hans tjänstetitel är dock inte klar i dagsläget. Som ersättare föreslås VA-ingenjör/teknik. Ersättaren är en ny delegat eftersom den tidigare delegaten finns inom enhet gata på tekniska nämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Tekniska kontorets skrivelse daterad och en kompletterande skrivelse som delas ut vid dagens sammanträde. Nämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Johan Nopp. forts Sekr, pärmen, TK-stab, renh, vatten, L.B., T.S. = 7 ex

9 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 5 forts Vatten- och renhållningsnämndens beslut: 1 Delegationsordningen för vatten- och renhållningsnämnden godkännes. 2 Beslutanderätten avseende yttrande över detaljplaner med enkelt planförfarande delegeras till den tjänstebeteckning som tidigare chefen för projekteringen kommer att få, ersättare blir VA-ingenjör/teknik. Sekr, pärmen, TK-stab, renh, vatten, L.B., T.S. = 7 ex

10 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 6 07/RN 0009 Förslgat till undertecknande av handlingar inom vatten- och renhållningsnämndens ansvarsområde I huvudreglementet för kommunens nämnder, 13 Verkställighet, framgår att: Avtal, yttranden, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden eller ingår i verkställigheten av nämndens beslut skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden samt kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar varvid gäller att delegat undertecknar de handlingar som följer av delegationsuppdraget. Beslutsunderlag Tekniska kontorets skrivelse daterad Nämndens behandling Ordföranden yttrar sig. Vatten- och renhållningsnämndens beslut: 1 Verksamhetschefen får i uppdrag att tillsammans med ordförande underteckna handlingar för vatten- och renhållningsnämndens räkning, enligt huvudreglemente för kommunens nämnder Miljörapporter ska, förutom av ordföranden och verksamhetschefen även undertecknas av respektive enhetschef. 3 Nämndens sekreterare eller assistenten vid tekniska kontorets stab får i uppdrag att underteckna de handlingar som erfordras för att anmäla politiker eller tjänstemän till kurser och konferenser, inkl hotellbokningar. Ordf, TK-chef, renh, vatten, sekr, assistent, pärmen = 7 ex

11 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd VRN 7 06/RN 0027 Förslag till administrativa rutiner för vatten- och renhållningsnämnden Kommunstyrelsen har i beslut , 120, hemställt att nämnder och beredningar antar förslag till administrativa rutiner för respektive nämnd eller beredning. De administrativa rutinerna har anpassats till vatten- och renhållningsnämndens förutsättningar. Beslutsunderlag Tekniska kontorets skrivelse daterad Nämndens behandling Ordföranden yttrar sig Vatten- och renhållningsnämndens beslut: 1 Förslaget till administrativa rutiner för vatten- och renhållningsnämnden antas. Sekr, pärmen, TK-stab, renh, vatten = 5 ex

12 REGISTER Motala kommun Sammanträdesdatum Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd Sida 1 Dagordningen 2 2 Förslag att inrätta ett arbetsutskott för vatten- och renhållnings-nämnden samt val av arbetsutskottets ordförande och vice ordföranden Förslag till arbetsordning för vatten- och renhållningsnämnden Förslag till sammanträdesdagar för vatten- och renhållningsnämnden Förslag till delegationsordning för vatten- och renhållningsnämnden 8 6 Förslgat till undertecknande av handlingar inom vatten- och renhållningsnämndens ansvarsområde 10 7 Förslag till administrativa rutiner för vatten- och renhållnings-nämnden 11

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15 Tekniska nämnden 2010-01-12 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15 Beslutande Catarina Engström (MP) Ordförande Hans Lobell (M) 1-10 Sven-Inge

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt Tekniska nämnden 2007-06-12 107 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2007-09-18 145 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-09-18, kl 08.00-12.45 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(14) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-09-10 kl. 09.00 10.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 11 september kl. 13.00 Paragrafer:

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer