Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Rolf Eriksson (S) ordf Anne-Marie Wahlström (S) Jan Holm (S) Hans Dahm (S) ersätter Daniel Blomqvist (S) Övriga deltagande Eva Lotta Elovsson, sekreterare Mona-Lena Beckman, kommunchef Svante Andrén, samhällsbyggnadschef, Ulrika Aleniusson, kostchef, 70 Dan Carlsson, avdelningschef, Peter Legendi, IT-chef, 71 Ulf Jansson, ekonomichef, Utses att justera Stefan Larsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Lotta Elovsson Ordförande Claes Jägevall Rolf Eriksson, Justerare Stefan Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Eva Lotta Elovsson

2 Sida 2 (12) Innehållsförteckning KS 69 Information... 3 KS 70 KS 71 KS 72 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för samhällsbyggnads-enheten... 4 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för kommunledningskontoret... 5 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för Tibro kommun... 6 KS 73 Kommunal borgen till Tibro Energi AB... 7 KS 74 Kommunal borgen till AB Tibrobyggen... 8 KS 75 Remiss om West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering KS 76 Förstudie kring Möbelriket Sverige KS 77 Anmälan av protokoll... 12

3 Sida 3 (12) KS 69 Information Samhällsbyggnadschefen Svante Andrén informerade om investeringsbudget 2014.

4 Sida 4 (12) Ärendenr: KS 70 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för samhällsbyggnadsenheten beslutar att notera information. Kostenheten får i uppdrag att återkomma till s arbetsutskott med förslag till åtgärder för att få budgeten i balans. Samhällsbyggnadschefen redogör för delårsbokslut för samhällsbyggnadsenheten. Ulrika Aleniusson, kostchef, redogjorde för den ekonomiska situationen 2013 inom kostenheten där enheten uppvisar underskott. Redovisade uppkomna orsaker till underskottet samt åtgärder för att minimera kostenhetens underskott. s beredning Samhällsbyggnadsenhetens delårsbokslut s arbetsutskott Samhällsbyggnadschefen Kostchefen Diariet

5 Sida 5 (12) Ärendenr: KS 71 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för kommunledningskontoret noterar informationen. IT-enheten får i uppdrag att återkomma till s arbetsutskott med förslag till åtgärder för att få budgeten i balans. Kommunchefen och ekonomichefen redogör för delsårsbokslutet för kommunledningskontoret. IT-chefen redogör för IT-enhetens prognostiserade underskott om ca 0,7 Mkr. Redogör också för orsaker till detta samt åtgärder för att komma till rätta med underskottet. s beredning Kommunledningskontorets delårsbokslut s arbetsutskott protokoll Kommunchefen Ekonomichefen IT-chefen Diariet

6 Sida 6 (12) Ärendenr: KS 72 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för Tibro kommun beslutar fastställa Tibro kommuns delårsbokslut per samt överlämnar delårsbokslutet till kommunfullmäktige för godkännande. Ekonomichefen redogör för hela Tibro kommuns delårsbokslut och budgetuppföljning. Informerar samtidigt att det tillkommer AFA-pengar om ca 7-8 Mkr vilket påverkar resultatet positivt. Resultatet i delårsbokslutet är -6,0 mnkr vilket är något sämre än helårsprognosen som visar ett negativt resultat, -4,6 mnkr. Detta är 7,2 mnkr sämre än budgeterat resultat som är 2,6 mnkr. Avvikelsen är hänförbar till verksamhetens nettokostnader då skatteintäkter (inklusive utjämningssystem och generella statsbidrag) och finansnetto sammantaget visar ett mindre överskott. s beredning Delårsbokslut per den 30 juni 2013 för Tibro kommun s arbetsutskott Kommunfullmäktige

7 Sida 7 (12) Ärendenr: KS 73 Kommunal borgen till Tibro Energi AB beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att Tibro kommun såsom egen skuld ingår borgen för Tibro Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, inklusive därpå löpande ränta och kostnader. Claes Jägervall (FP) och Hans Dahm (S) deltager inte i beslutet pga jäv. Tibro Energi AB har sedan bildandet ett lån hos Tibro kommun. Aktuellt saldo är 11 mkr. Kommunen har tidigare haft ett särskilt lån hos Nordea som motsvarat utlåningen till bolaget men detta lån löstes tidigare i år och idag finns inget specifikt lån för bolaget. Kommunen blev i början av 2013 medlem i Kommuninvest. Kommuninvest har meddelat att de kan låna ut medel direkt till de kommunala bolagen förutsatt att det bland annat finns ett kommunalt borgensbeslut. Administrativt är det enklast att de kommunala bolagen själva löpande administrerar sin låneupphandling inom en av kommunen beslutat borgensram. För nyttjad borgen betalar bolaget borgensavgift om 0,25% till kommunen enligt s beslut Borgensavgiften ska utgöra marknadsanpassning för den lägre ränta som de kommunala bolagen får vid upplåning av lån med kommunal borgen. Tibro Energi AB har idag god likviditet och på kort sikt föreligger inget nyupplåningsbehov. Därför föreslås 11 mnkr som tak för kommunens borgensåtagande gentemot bolaget. s beredning Styrelseprotokoll nr 48 Tibro Energi AB inkl bilaga i form av VDs skrivelse s arbetsutskott protokoll Kommunfullmäktige

8 Sida 8 (12) Ärendenr: KS 74 Kommunal borgen till AB Tibrobyggen beslutar föreslå Kommunfullmäktige, under förutsättning att avtal med AB Tibrobyggen enligt bilaga 3 tecknas, besluta att: Tibro kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB Tibrobyggens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, inklusive därpå löpande ränta och kostnader. Tidigare beslut rörande kommunal borgen till AB Tibrobyggen upphör i och med detta beslut om en generell borgensram. Claes Jägervall (FP) och Hans Dahm (S) deltager inte i beslutet pga jäv. AB Tibrobyggen har gjort en framställan om en generell kommunal borgensram (bilaga 1). Bolaget har per 31/ ,1 mnkr i låneskuld (bilaga 2). För flertalet av de upptagna lånen finns enskilda beslut om kommunal borgen. Därutöver finns i dagsläget 36,7 mnkr i lån upptagna med pantbrev som säkerhet. Kommunen blev i början av 2013 medlem i Kommuninvest. Kommuninvest kan låna ut medel direkt till de kommunala bolagen förutsatt att kommunen ingår borgen för lånen. Administrativt är det enklast att de kommunala bolagen själva löpande administrerar sin låneupphandling inom en av kommunen beslutat borgensram. För nyttjad borgen betalar bolaget borgensavgift om 0,25% till kommunen enligt s beslut Borgensavgiften ska utgöra marknadsanpassning för den lägre ränta som de kommunala bolagen får vid upplåning av lån med kommunal borgen. AB Tibrobyggen har idag god likviditet och på kort sikt föreligger inget nyupplåningsbehov. Därför föreslås en borgensram motsvarande nuvarande upplåning. I och med att kommunen ingår borgen för hela den aktuella låneskulden kommer AB Tibrobyggens behov av lån mot pantbrev att upphöra i takt med att dessa lån omsätts. För att bolaget inte utan kommunens godkännande ska kunna utöka sina låneskulder, t.ex. med frigjorda pantbrev som säkerhet, utöver borgensramen föreslås att denna möjlighet avtalas bort enligt bilaga 3.

9 Sida 9 (12) s beredning Tjänsteskrivelse s arbetsutskott protokoll Kommunfullmäktige

10 Sida 10 (12) Ärendenr: KS 75 Remiss om West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering beslutar att som viljeyttring meddela West Sweden att Tibro kommun har som avsikt att begära utträde ur West Sweden Ideell Förening. Bestämmandet för West Sweden har beslutat att i samband med kallelsen till den extra föreningsstämman ska en remiss gå ut till alla medlemmar för att få medlemmarnas viljeyttring vad det gäller fortsatt verksamhet eller avveckling. s beredning s arbetsutskotts protokoll West Sweden Diariet

11 Sida 11 (12) Ärendenr: KS 76 Förstudie kring Möbelriket Sverige beslutar avsätta kronor ur årets budget för s oförutsedda utgifter för en förstudie kring Möbelriket Sverige enligt framställningen. För att stärka utvecklingen av möbel- och inredningsbranschen i Tibro har Tibro Interior kommit med en framställning om bidrag till en förstudie för att skapa formerna för en klusterorganisation kring möbel- och inredningsbranschen. Målsättningen är att fem kommuner bidrar till förstudien med kronor vardera för att möjliggöra arbetet. De fem kommunerna är Växjö, Vaggeryd, Tibro, Värnamo och Tranås. s beredning Framställning från Arbetsgruppen för möbel- och inredningsklustrets nationella utveckling Tjänsteskrivelse s arbetsutskott protokoll Tibro Interior Diariet

12 Sida 12 (12) KS 77 Anmälan av protokoll Anmälda protokoll noterades. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 174... 2 * IOGT-NTO, Alla barn har rätt till en vit jul, ansökan om bidrag, 175...3-4 * Ändring i kommunstyrelsens reglemente- borgen till Krokomsbostäder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-10-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer