Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003"

Transkript

1 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl Jörgen Hellberg (fp), ordf Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Övriga deltagare Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Eckelöv Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer 1-9 Ordförande Jörgen Hellberg Justerande Tommy Eckelöv BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 Innehållsförteckning: Utbildningsdag och rundresa på fritidsnämndens anläggningar för fritidsnämndens politiker...3 Sammanträdesplan 2003 för fritidsnämnden...4 Budgetuppföljning Bidrag speciella ändamål Prenumeration på KommunAktuellt Prenumeration på Svensk Idrott IF Vallentuna BK Ishockeys skuld till kommunen...9 Projektet Ett Tryggare Vallentuna...11 Information om elpriserna...12 Sid 2 (12)

3 Utbildningsdag och rundresa på fritidsnämndens anläggningar för fritidsnämndens politiker AU 1 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att uppdra åt fritidskontoret att utarbeta ett förslag till program för utbildningsdagar och rundresa på fritidsnämndens anläggningar för fritidsnämndens politiker enligt följande: Tisdagen den 18 mars från kl Tisdagen den 22 april från kl Torsdagen den 22 maj från kl (rundresa) Fritidskontoret föreslår att en introduktions- och utbildningsdag (½dag) ordnas i anslutning till fritidsnämndens februarisammanträde med början kl Om behov finns fortsätter introduktionen i samband med fritidsnämndens marssammanträde. Dessutom föreslås en rundresa till fritidsnämndens anläggningar i anslutning till fritidsnämndens aprilsammanträde. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med fritidskontorets förslag med undantag för att det första introduktions- och utbildningstillfället skall vara i anslutning till fritidsnämndens marssammanträde med fortsättning i samband med aprilsammanträdet och med rundresa till fritidsnämndens anläggningar i samband med majsammanträdet. 3 (12)

4 Sammanträdesplan 2003 för fritidsnämnden AU 2 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att hålla sina sammanträden kl utom den 3 juni då sammanträdet skall börja kl Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att introduktions- och utbildningsdagarna skall hållas den 18 mars, 22 april resp 22 maj. Fritidskontoret lägger fram ett förslag till sammanträdestider för arbetsutskottet och fritidsnämnden (bilaga). Förslaget är framtaget med hänsyn tagen till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestider Fritidskontorets förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet och fritidsnämnden godkänner förslaget vad avser fritidsnämnden. Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag med ett undantag, nämligen att arbetsutskottens sammanträden skall börja kl utom den 3 juni då sammanträdet skall börja kl Vidare beslutar arbetsutskottet att utbildningsdagarna flyttas fram en månad till den 18 mars, 22 april och 22 maj. Handlingar i ärendet Sammanträdesplan (12)

5 Budgetuppföljning 2002 AU 3 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att vid fritidsnämndens januarisammanträde redovisa budgetuppföljningen för december månad inkluderande det preliminära årsbokslutet för 2002 samt att uppboka preliminära kostnader för föreningsbidragen i bokslutsprognosen. Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder varje månad skall inkomma med en budgetuppföljning. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att vid fritidsnämndens sammanträde redovisa budgetuppföljningen för december månad inkluderande det preliminära årsbokslutet. Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag med tillägget att uppdra till förvaltningen att uppboka preliminära kostnader för föreningsbidragen i prognosen för Handlingar i ärendet Budgetuppföljning t o m december 2002 för fritidsnämnden. 5 (12)

6 Bidrag speciella ändamål 2003 AU 4 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att för 2003 reservera föreningsbidrag enligt följande till de föreningsägda idrottsplatserna (Kårevallen, Kämpavallen/Orkestaplanen och Björkvallen) (tas ur bidrag speciella ändamål : * GoIF Kåre :- * Markim-Orkesta IF :- * Frösunda SK :- Fritidsnämnden reserverar varje år medel till de föreningsägda idrottsplatserna Kårevallen, Kämpavallen/Orkestaplanen och Björkvallen. Fritidskontorets förslag Fritidsnämnden beslutar att följande föreningsbidrag skall reserveras under bidrag speciella ändamål (samma summor som 2002): * GoIF Kåre :- * Markim-Orkesta IF :- * Frösunda SK :- Återstående medel härefter på kontot bidrag speciella ändamål är 48 tkr. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med fritidskontorets förslag. 6 (12)

7 Prenumeration på KommunAktuellt 2003 AU 5 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att, förutom till fritidskontoret, under 2003 prenumerera på KommunAktuellt till nämndens ledamöter och ersättare, dock inte till dem som på annat sätt erhåller tidningen eller avsäger sig densamma. Fritidsnämnden har under de senaste åren prenumererat på KommunAktuellt till alla ledamöter och ersättare, dock inte till dem som på annat sätt erhållit tidningen eller av annan anledning avsagt sig densamma. Dessutom har tidskriften funnits att tillgå på fritidskontoret. Kommunledningskontoret kommer under 2003 att prenumerera på tidskriften till kommunfullmäktiges ledamöter, kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt till ordförande i alla nämnder och styrelser. En helårsprenumeration på KommunAktuellt kommer 2003 att kosta 485 kr exkl moms. Fritidskontorets förslag Fritidsnämnden beslutar att prenumerera på KommunAktuellt till nämndens ledamöter och ersättare, dock inte till dem som på annat sätt erhåller tidningen eller avsäger sig densamma. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med fritidskontorets förslag. 7 (12)

8 Prenumeration på Svensk Idrott 2003 AU 6 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att, förutom till fritidskontoret, under 2003 prenumerera på Svensk Idrott till de ledamöter och ersättare, som önskar erhålla tidningen. Fritidsnämnden har, förutom till fritidskontoret, under 2002 prenumererat på tidskriften Svensk Idrott till de ledamöter och ersättare, som önskat erhålla tidningen. En helårsprenumeration år 2003 kommer att kosta 425 kr. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår, att förutom till fritidskontoret, prenumeration under 2003 skall ske till de ledamöter och ersättare, som önskar erhålla tidningen. Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag. 8 (12)

9 IF Vallentuna BK Ishockeys skuld till kommunen AU 7 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra till fritidsintendent Lars Lundvist att snarast få till stånd en träff med klubbens styrelse (ordförande, vice ordförande och kassör) för att upprätta en betalningsplan. Denna betalningsplan skall vidimera att klubben accepterar och kommer att fullfölja uppgjord betalningsplan samt vara påskriven av styrelserepresentanterna. Fritidsintendent Lars Lundkvist informerar om att IF Vallentuna BK Ishockey den 13 januari inkom med en skrivelse innehållande en åtgärdsplan, som, enligt klubben, skall säkerställa föreningens fortsatta verksamhet. Enligt denna åtgärdsplan skall hela skulden till kommunen vara reglerad den 30 mars Lars Lundkvist redogör för klubbens nuvarande skuldbelopp samt för tillkommande hyreskostnader under det första kvartalet Totalt blir klubbens skuld till kommunen den 1 april kronor. Vidare redogör Lars Lundkvist för seniorlagets seriespel, när det avslutas samt eventuella kvalspel. s tidigare behandling Fritidsnämnden beslutade den 10 december 2002, 73, att uppdra till fritidschef Jan-Åke Bredberg att snarast kalla föreningens presidium till ett möte med fritidsnämndens ordförande och fritidschefen för att försöka nå en acceptabel överenskommelse för reglering av skulden. Om så ej kunde ske gavs ordföranden mandat att överlämna ärendet till inkasso samt att säga upp föreningens tider för seniorverksamhet från lämplig tidpunkt. Föreningens presidium kallades i december till ett möte. Endast klubbens ordförande, Jan Noreskog, hade dock möjlighet att delta. Fritidsnämnden representerades av ordföranden, Ray Idermark (m), Tommy Eckelöv (s), fritidschef Jan-Åke Bredberg samt fritidsintendent Lars Lundkvist. Ray Idermark klargjorde vid mötet att fritidsnämndens krav var, att hela skulden skall vara betald senast den 31 januari Om skulden vid detta datum inte är reglerad skall ärendet överlämnas till inkasso. Dessutom skall föreningens tider för seniorverksamheten i ishallarna sägas upp från lämplig tidpunkt. Jan Noreskog meddelade, att klubben inte har någon möjlighet att reglera hela skulden innan januari månads utgång varför han bad om ytterligare några månaders anstånd med den ekonomiska regleringen. Dessutom framförde klubben önskemål om att få inkomma 9 (12)

10 med ett nytt förslag till fritidsnämnden betr hur föreningen skall kunna fullfölja betalningen av uppkommen skuld till kommunen. Yrkanden Lars Carlsson (c) yrkar att arbetsutskottet ställer sig positiva till klubbens föreslagna betalningsplan samt att den samlade skulden den 1 april skall vara reglerad senast den 15 april. Tommy Eckelöv (s) yrkar att, om klubben inte fullföljer uppgjord betalningsplan och gällande förfallodatum, fritidsnämnden skall frånta seniorlaget dess istider efter februari månads utgång. I övrigt instämmer Tommy Eckelöv i Lars Carlssons förslag om skuldreglering och betalningsplan. Ordförande Jörgen Hellberg (fp) yrkar att, om klubben inte fullföljer uppgjord betalningsplan och gällande förfallodatum, istiderna för seniorlaget skall sägas upp från lämplig tidpunkt men att detta datum inte fastställs vid dagens sammanträde. Ordförande konstaterar att arbetsutskottet är eniga i frågan om av klubben föreslagen betalningsplan samt att enighet finns om att ärendet i nuläget inte skall överlämnas till inkasso. Därefter konstaterar ordförande att det finns två förslag betr tidpunkt för ev uppsägning av seniorlagets istider, nämligen 1. Tommy Eckelövs (s) 2. Jörgen Hellbergs (fp) Tommy Eckelöv bifaller ordförandes förslag och återtar sitt yrkande om avstängning från ett bestämt datum. Arbetsutskottet beslutar enligt Lars Carlssons och ordförandes förslag samt att, om uppgjord betalningsplan inte efterföljs, kommer ärendet att överlämnas till inkasso. 10 (12)

11 Projektet Ett Tryggare Vallentuna AU 8 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att på fritidsnämndens januarisammanträde redogöra för projektet Ett Tryggare Vallentuna samt fältassistenternas anställningsformer. Tommy Eckelöv (s) aktualiserar frågan om ärendet fortsättningsvis verkligen är ett projekt. Enligt Tommy Eckelöv finns 1 mkr avsatta under 3 år i Kommunplanen till Ett Tryggare Vallentuna, vilket innebär att ungdomsfältarna skulle kunna tillsvidareanställas. Ordf Jörgen Hellberg (fp) anser inte att fritidsnämnden kan ta detta beslut förrän ärendet behandlats i samband med budgetarbetet. Ordförande föreslår att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att på fritidsnämndens januarisammanträde redogöra för projektet och anställningarna. Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 11 (12)

12 Information om elpriserna AU 9 Fritidsintendent Lars Lundkvist informerar att förvaltningen blivit ombedd av Vallentuna Ridklubb att teckna ett nytt elavtal gällande Veda Ridcenter med kommunen som motpart. Anledningen härtill är att kommunen kan erhålla en lägre kostnad än vad ridklubben kan erbjudas. Vidare informerar Lars Lundkvist om elprisernas ständiga höjningar de senaste åren, vilket drabbat kommunens anläggningar hårt. 12 (12)

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer