Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan 13.00-16.25"

Transkript

1 ~ KOMMUN Sammantr~desdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott l (25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny Wackt (kd), l:e vice ordförande Berry Lilja (s) Ann-Christin Hallinder (s) Kristina Nordquist (c) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör, Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare, Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Kristina Nordquist Paragrafer Kommunledningskontoret, kommunkontoret, Skillingaryd tisdagen den 26 februari 2008 klockan Sekreterare l1a /'2 1/(/2e Ordförande Justerande ANSLAG I BEVIS Kristina Nordquist - Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Rose-Marie Moberg

2 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Konununstyrelsens arbetsutskott Sida: Godkännande av dagordning Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar: Tillkommande ärende nr: 19. Rapport från Folkhälsorådet 20. Detaljplan rör del av Stödstorp 2: 1, norr om travbanansamrådshandling Exp

3 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Delgivningar Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: Skrivelser och meddelanden l. Miljö- och byggförvaltningen, sammanställning av färdigställda lägenheter i små- och flerbostadshus 2007 samt sammanställning av pågående lägenheter i små- och flerbostadshus Krisberedskapsmyndigheten, redovisning av avstämningen av uppbyggnadsperioden i Blekinge- och Gävleborgs län enligt överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Krisberedskapsmyndigheten 3. Remiss - Bo för att leva (SOU 2007:103) Betänkande av äldreboendedelegationen - ärendet är överlämnat till socialnämnden för vidare handläggning 4. Kommunals program Solidaritet och valfrihet - med ordning och reda. Riktlinjer vid förändring av driftsfonn, upphandling och övergång av verksamhet. 5. SmåKoms svar på remissen om skatteutjämningssystemet (SOU 2006:84) 6. Tekniska utskottet, beslut , Begäran om en kommunal gemensam lösning för avlopp i Åker 7. Polismyndigheten, verksamhetsplan Sveriges Kommuner och Landsting, några av SKLs viktigaste styrdokument 9. BRlS-rapporten 2008 Kurser och konferenser m.m. 10. Landstinget i Jönköpings län, avisering om kallelse till ägarsamråd kring ägardirektiv för år 2009, kl Il. Kommunakuten AB, inbjudan till seminariet "Juridik för kommunägda företag", maj 2008 på Stora Brälmbo i Sigtuna forts. Exp

4 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Coompanion, inbjudan till seminarium om sociala företag, 26 februari 2008 ivrigstad 13. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till sex regionala konferenser under våren för att infolmera om vad som händer inom plan- och byggområdet, 29 februari i Stockholm, 5 mars i Göteborg, 14 mars i Gävle, 17 mars i Umeå, 19 mars i Hässleholm, 28 mars i Örebro 14. Träcentrum i Nässjö, inbjudan till NTF årsmöte 2008,18 mars 15. Kommunakuten AB, inbjudan till seminariet "Ny start för konkurrensutsättning och ökad mar1cnadsanvändning", 7-8 april 2008 i Stockholm 16. Regionf6rbundet Södra Småland, inbjudan till en presentation av gymnasieutredningen, 7 april 2008 i Växjö 17. IOGT-NTO Jönköpings distrikt, inbjudan till konferensen Brudar, Boys och Bärs "Genus- och Jämställdhetsperspektiv i den kommunala alkoholpolitiken", 11 april i Nässjö 18. SmåKom, inbjudan till den 31:a Rikskonferensen, april i Borgholm Vidare delges: Slutrapport Projekt Avstampet nr Exp

5 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /038 5 Alkohol- och drogpolicy för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta upprättat fårs lag till alkohol- och drogpolicy får Vaggeryds kommun. Personalenheten har upprättat fårslag till alkohol- och drogpolicy får Vaggeryds kommun. Syftet är att fårebygga ohälsa och olycksfall. Samtliga nämnder och styrelser och de kommunala bolagen har haft möjlighet att yttra sig. Sammanställning av remissvaren med redovisning av vilka åtgärder som gjorts har upprättats daterad Ärendet har behandlats av centrala samverkansgruppen , där inga synpunkter framfårdes som fåranieder några ändringar i förslaget. Komm undirektören redovisar remissvaren. Exp KB

6 W KOMMUN Sammanlrädesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /091 6 Tidsplan och handlingsplan för rökfri kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna upprättat fårslag till tobakspolicy för Vaggeryds kommun med följande ändring i innebörden i policyn: Att alla anställda i Vaggeryds kommun om möj ligt ska ha en rökfri arbetstid/arbetsplats. 2. En arbetsgrupp med representanter från arbetsgivare, fackfårbund och hälsoinspiratörer arbetar fram Information till anställda (senast ), 6 månader innan start. Integrerad tobaksundervisning i skolan, via skolhälsan. Erbjudande om rökavvänjning fr.o.m , 6 månader innan start. Subventioner för rökavvänjning i maximalt två månader med Yz priset. 3. Infårandet av rökförbud ska gälla fr.o.m Kommunstyrelsens arbetsutskott gav personalenheten i uppdrag att göra en utredning och komma med förslag på åtgärder för att ge personalen, inklusive Fenix och högstadieskolorna, stöd och hjälp att sluta röka, detta i förebyggande syfte. Kommunfullmäktige behandlade ärendet och återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för att få ytterligare diskussion i frågan. Personalenheten presenterar nu ett nytt förslag med tidsplan och handlingsplan. Förslag till tobakspolicy har utarbetats innebärande: Att alla anställda i Vaggeryds kommun har en rökfri arbetstid/arbetsplats. Att kommunens tjänstefordon är rökfria. En anställd som röker ska ta hänsyn till vårdtagare, elever, anställda och besökare genom att inte utsätta dem för röklukt. Att vid annonsering och nyanställning ska det framgå att Vaggeryds kommun är en rökfri kommun. forts. " "'09 ~ Exp Ks

7 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN SammantrMesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /091 7 Att rökförbudet gäller alla som vistas inom kommunens lokaler (anställda, politiker, besökare, entreprenörer, konsulter m fl). Att samtliga förvaltningar ser till att rökare hänvisas till särskilt anvisade platser utomhus, tydligt skiljda från arbetsplatsen och dess närområde. Snus är inte lämpligt att rekommendera som rökavvänjningsmedel. Att rökavvänjningskurser ska erbjudas till medarbetare och elever som vill sluta röka via företagshälsovården. Att subvention av nikotinläkemedel ska erbjudas maximalt två månader med 1/2 av priset. Att personal som röker erbjuds kostnadsfritt rökavvänjningsstöd på arbetstid i samråd med arbetsledaren. Att närmste chef aktivt verkar för att dessa regler följs. Utvärdering av rökpolicyn ska göras senast l Kommunledningskontorets förslag: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna upprättat förslag till tobakspolicy får Vaggeryds kommun. 2. En arbetsgrupp med representanter från arbetsgivare, fackförbund och hälsoinspiratörer arbetar fram Information till anställda (senast ), 6 månader innan start. Integrerad tobaksundervisning i skolan, via skolhälsan. Erbjudande om rökavvänjning fr.o.m , 6 månader innan start. Subventioner för rökavvänjning i maximalt två månader med Y2 priset. 3. Införandet av rökförbud ska gälla fr.o.m Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Johnny Wackt (kd) yrkar bifall till kommunledningskontorets fårslag med följande ändring av innebörden i policyn: - Att alla anställda i Vaggeryds kommun om möjligt ska ha en rökfri arbetstid/arbetsplats. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jolumy Wackts yrkande och filll1er det antaget. Exp

8 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /070 8 Revisionsrapport - Kommunstyrelsen - styrning och uppföljning Arbetsutskottets beslut: Ärendet med utkast till svar inklusive komplettering med de synpunkter som framkommit vid dagens diskussion överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers har på kommunrevisionens uppdrag granskat kommunstyrelsens arbete med styrning och uppföljning. Granskningen har utmynnat i en rapport, daterad Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens syn på de sammanfattande synpunkterna i rapporten senast den 15 mars Föreligger utkast till svar på revisionsrapporten som diskuteras och kompletteras. \~ Ks Exp Uldragsbestyrkande

9 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Inbjudan om medlemskap ismåkoms Vänförening Arbetsutskottets beslut: Vaggeryds kommun är positiv till den verksamhet som SmåKom bedriver och stödjer denna, men anser att Vaggeryds kommun för närvarande inte ska ansöka om inträde ismåkoms Vänförening. SmåKom inbjuder i skrivelse daterad Vaggeryds kommun att vara med i SmåKoms aktiva arbete och deras Vänförening. SmåKom bildades Det grundläggande målet, som gäller ännu idag, är att ge denna kommungrupp en starkare röst i debatten om Sveriges framtid. I stadgarna, som formellt gäller Vänföreningen, uttrycks de viktigaste målen så här: - att främja ett brett samarbete mellan de små kommunerna - att underlätta för de små kommunerna att uppnå gemensamma lösningar - att vara ett språkrör för de små kommunerna på i första hand nationell nivå Medlemskap i SmåKoms vänförening får man genom en ansökan till styrelsen begära inträde i föreningen. Medlemsavgiften innehåller en grundavgift på kronor samt därtill två kronor per invånare och betalas i början av varje år. Arbetsutskottet diskuterar frågan och enas om att Vaggeryds kommun för närvarande inte ska ansöka om inträde ismåkoms Vänförening, men att uttala att man är positiv till SmåKoms verksamhet. Exp SmåKom, akten 21))

10 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Lokala servicekontor - Förfrågan 'från Länsstyrelsen i Jönköpings län Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: KommunstYTelsen beslutar att svara Länsstyrelsen att Vaggeryds kommun är beredd att medverka i projektet statliga lokala servicekontor, men poängtera att det är viktigt att försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen ska vara representerade i Vaggeryds kommun. Länsstyrelserna i landet kommer att vara regeringens/utredningens kontaktyta ut mot länets kommuner och myndigheter angående utredningen av lokal sen'ice i samverkan (Fi2007:06). Länsstyrelsen i Jönköpings län har en ide att det i vmje kommun ska finnas ett "statens mottagningscenter". Det skulle fungera som ett mottagningskontor för samtliga statliga ärenden, helst samlokaliserat med kommunen. Man tänker sig ett mottagnings- och informationskontor, där man kan ffi hjälp med vart man vänder sig i det ärende man har. Tanken är att denna typ av kontor på sikt ska finnas i vaije kommun och finansiering och bemanning måste ske i samverkan med kommun och statliga aktörer. Länsstyrelsen i Jönköpings län vill ha svar på hur kommunen ser på sin medverkan i det tänkta projektet. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att svara Länsstyrelsen att Vaggeryds kommun är beredd att medverka i projektet statliga lokala servicekontor, men att poängtera att det är viktigt att försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen ska vara representerade i Vaggeryds kommun. Exp Ks

11 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Anhållan om kommunal borgen - kreditbelopp 30 Mkr Arbetsutskattets besiut: Arbetsutskottet godkänner anhållan från Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB om att erhålla kommunal borgen för lån omfattande 30 Mkr. Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB anhåller om att erhålla kommunal borgen för lån hos Nordea om 30 Mkr. Lånet är flyttat från Spintab. Exp VSlh, akten

12 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Bokslutsfrågor för 2007 Arbetsutskottets besiut: Arbetsutskottet godkänner redovisade redovisningsprinciper innebärande att: Från och med 2007 redovisas resultatet av VA-verksamheten som en avsättning. Resultat uppkomna från och med 2007 ska regleras mot abonnenternas taxa. Ränta på innestående medel i VA-fonden kommer att utgå från och med Kommunens redovisning anpassas därmed till ny VA-lagstiftning som gäller från och med Pensionsskuld intjänad fdre 1998 redovisas till och med år 2006 som en ansvarsförbindelse. Från och med 2007 redovisas den årliga förändringen av skulden som en kostnad och en avsättning. Den ansvarsforbindelse som redovisats till och med år 2006 ligger kvar inom linjen. Kommundirektören redovisar nya redovisningsprinciper för VAverksamheten och pensionsskulden. Exp KIk, akten

13 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ökat aktiekapital i VSBo p.g.a. nybyggnation i Skillingaryd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Kommunen ökar aktiekapitalet i VSBo med 2 Mkr och föreskriver att utdelning på dessa 2 Mkr ska ske forst flo.m. räkenskapsåret 2011, idag beräknat ti tkr per år. 2. VSBo ska å sin sida betala full tomträttsavgäld på fastigheten Venus 6 och Hästen 1 och 6 fr.o.m. räkenskapsåret Detta åtagande ska bekräftas av styrelsen ivsbo. 3. Kommunen godkänner att betalning for tomt- och VA-anslutning görs först Vid möte med styrelsen for VSBo diskuterades möjligheten att kommunen ökar sitt ägarkapital ivsbo. Ett sätt att kostnadsneutralt for kommunen men möjlighet för styrelsen for VSBo att kwma få ett stöd i investeringsbeslutet för nybyggnation av lägenheter i Skillingaryd är följande: Kommunen ökar aktiekapitalet i bolaget med 2 Mkr och foreskriver att utdelning på dessa 2 Mkr ska ske forst fr.o.m. räkenskapsåret 2011, idag beräknat till 100 tkr per ål VSBo ska å sin sida betala full tomträttsavgäld på fastigheten Venus 6 och Hästen 1 och 6 fr.o.m. räkenskapsåret Detta åtagande ska bekräftas av styrelsen ivsbo. Kommunen godkänner att betalning for tomt- och VA-anslutning görs forst Kommundirektören foredrar ärendet. forts. Exp 20J8-D2-26 Ks Uldragsbestyrkande

14 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Yrkanden Johnny Wackt (kd), Kristina Nordquist (c) och Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till att öka aktiekapitalet till VSBo med 2 Mkr enligt forslaget. Berry Lilja (s) yrkar avslag till att öka aktiekapitalet till VSBo enligt förslaget och föreslår istället att VSBo ska betala full tomträttsavgäld på fastigheten Venus 6 och Hästen l och 6 enligt gällande avtal flo.m. räkenskapsåret 2010 och att kommunen godkänner att betalning for tomt- och VA-anslutning görs forst Propositionsordning Ordforanden ställer proposition på Johnny Wackts m.fl. yrkande och Berry Liljas yrkande och finner att Johnny Wackts m.fl. yrkande antas. Exp

15 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Detaljplan för del av Fåglabäck 2:1, Skillingaryds tätort - samrådshandling Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för del av Fåglabäck 2:1 i Skillingaryds tätort. Miljö- och byggnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Fåglabäck 2:1 i Skillingaryds tätort för plansamråd. Synpunkter ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnad av bostäder i Skillingaryds tätort. Områdets placering i västra Skillingaryd är fördelaktigt med hänsyn till närhet till centrum och till mycket fina naturmiljöer. Inom planområdet finns ett befintligt industriområde vars användning ska säkerställas i detaljplanen. Natur ska sparas för rekreation och lek i anslutning till den befintliga villabebyggelsen för att kunna utnyttjas av både de nya samt de befintliga hushållen. Exp MBN, akten

16 rm VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Köpekontrakt - Försäljning av ca 5000 m 2 av Stödstorp 2:1 i Vaggeryd inklusive option för köp av ett markområde på ytterligare 5000 m 2 Arbetsutskottets beslut: Arbesutskottet godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och M & P Trade AB, Skrittvägen 3,56792 Vaggeryd avseende överlåtelse av mark och option för köp av mark på fastigheten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. M & P Trade AB i Vaggeryd har anmält intresse för en industritomt vid travbaneområdet i Vaggeryd. Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och M & P Trade AB, Skrittvägen 3,56792 Vaggeryd avseende överlåtelse av mark på fastighe'ten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 5000 m 2 av fastigheten Stödstorp 2: l. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd fastighetsbildning avviker från angivna 5000 m 2, ska priset korrigeras efter 50 kr/m 2. Vidare får köparen option för köp av ytterligare ca 5000 m 2. Rätten gäller under två år från avtalets undertecknande. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2007 l att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta kontakt med M & P Trade AB för en försäljning av industritomt norr om Bondstorpsvägen. Exp I Parterna+avtal, MS+avtal, Tk+kop avtai, Mptri;:l+k.)l), ~vt;:ll _ ::Ikh~n

17 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMU Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ajourförande av adressregister för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden delegation att ajourfora och besluta om fastighetsregistret för Vaggeryds kommun. Miljö- och byggnämnden foreslår i beslut Il att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden delegation att ajourfora och besluta om fastighetsregistret for Vaggeryds kommun. Lantmäteriet beslöt att kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun ska ansvara får forandet av fastighetsregistrets adressregister inom kommunen. Avtal om samverkan med Lantmäteriet tecknades senast beträffande ajourhållning av fastighetsregistret. Miljö- och byggforvaltningen ansvarade för uppläggningen av adressregistret 1997/98 och har alltsedan dess ajourfort det. För att miljöoch byggnärnnden ska kunna behandla ärenden där meningsskiljaktigheter foreligger, krävs delegation från kommunstyrelsen. Exp Ks

18 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ägarsamråd med Länstra'Fiken - 'frågan om framtida tåg- och busstrafik i länet Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Länstrafikens verksamhet står inför stora förändringar de närmaste åren. Upphandling av tåg- och busstrafik ska resultera i nya trafikavtal från juni Anbudsunderlag sänds ut första halvåret 2009 vilket innebär att det ska framgå av kommande ägardirektiv vad som ska upphandlas. Länstrafiken kommer snart att lägga fram en rapport avseende framtida tågtrafik och förbereder en analys av pågående försök med Krösabuss som underlag för denna diskussion. Länstrafikens styrelse kallar därför till ägarsamråd den 26 mars 2008 med inriktning på frågan om framtida tåg- och busstrafik i länet. Exp Uldragsbestyrkande

19 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Skolskjuts - vägen mellan Vaggeryd och Hok Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att lyfta frågan inom ramen för de överläggningar som sker med Vägverket. Utvecklingschefen och huvudentreprenören för skolskjutsar i kommunen har lämnat in en skrivelse daterad , där de framför synpunkter på att vägen mellan Vaggeryd och Hok bör breddas så att två stora fordon ska kunna mötas på sträckan mindre riskfyllt än i dagsläget. På denna sträcka transporteras idag ca 50 elever med skolskjuts i ett stort fordon. Skrivelsen är framställd till bam- och utbildningsnämnden med förhoppning att den vidarebefordras till kommunstyrelsen för vidare hantering tillsammans med Vägverket. Bam- och utbildningsnämnden har godkänt skrivelsen och vidarebefordrat den till kommunstyrelsen med ett politiskt tillägg om behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder - breddning och/eller hastighetsbegränsning. Exp Ks

20 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Remiss - Förstudie - Ny elektrifierad järnväg mellan Torsvik och Jönköpingsbanan, samrådsversion Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till remissvar daterat av samrådsversion Förstudie - Ny elektrifierad järnväg mellan Torsvik och Jönköpingsbanan med tillägg att uttala att vi avstyrker alternativ UA4 Nord av de tre förordade alternativen på ny spårsträckning. Jönköpings kommun har till Vaggeryds kommun översänt samrådsversion av förstudie för ny elektrifierad järnväg mellan Torsvik och Jönköpingsbanan med möjlighet att lämna synpunkter senast den 29 februari Den är en del i arbetet med att utveckla Torsviksområdet som helhet till gagn för hela regionens utveckling liksom för klimatet och miljön. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till remissvar daterat , där man ställer sig bakom framtagna förslag samt övergripande mål i projektet. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna upprättat förslag med tillägg att uttala att vi avstyrker alternativ UA4 Nord av de tre förordade alternativen på ny spårsträckning. Exp aktell Remissvar Jill.T6nköpings kommun

21 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Medborgarmotion - Stoppa genomfartsleden Boarpsvägen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att tekniska kontoret kontinuerligt kommer att se över trafiksäkerheten och ska göra trafik- och hastighetsmätningar där det erfordras. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att man gör en permanent avsmalning av Boarpsvägen för att dämpa farten på trafiken. Yttrande över motionen har begärts av tekniska utskottet. Av yttrandet framgår att man beslutat att avsluta försöket med planteringslådor som trafikhinder, men att man kontinuerligt kommer att se över trafiksäkerheten. Tekniska utskottet har beslutat att ge tekniska kontoret i uppdrag att göra trafik- och hastighetsmätningar där det erfordras och föreslår därför att medborgarmotionen avslås. Exp 20J Ks

22 ~ KOMMU SammantrMesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion - En Läsa-skriva-räkna-garanti Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: l. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och rar därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är därmed bifallen. Reservation Berry Lilja (s) och Ann-Christin Hallinder (s) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till förmån för Berry Liljas yrkande. Folkpartiets fullmäktigegrupp har genom Thore Ohlsson inlämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. En Läsa-sktiva-räkna-garanti skulle enligt förslaget stärka barnens rätt till extra hjälp redan i dagisåldern och sedan som skolelev för att klara studierna och tydliggöra barn/elevers och föräldrars rättigheter. Yttrande över motionen har begärts från barn- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker att garantier införs under förutsättning att riktade resurser kan avsättas för ändamålet utan att nuvarande resurser tunnas ut for de äldre årskurserna. Ungdomsrådet tillstyrker motionen. forts. Exp 2008-{)2-26 Ks

23 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och får därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är därmed bifallen. Kommunstyrelsen fattade samma beslut den 10 oktober Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober att återremittera ärendet i avvaktan på budgeten för 2008, för att se hur resurserna inom skolan används. En beskrivning av resursanvändningen inom aktuellt verksamhetsområde har begärts från barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut överlämnat en redovisning till kommunstyrelsen och står fortfarande fast vid sitt tidigare yttrande att motionen antas. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar att motionen avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget att bifalla motionen enligt barnoch utbildningsnämndens förslag och Berry Liljas yrkande att motionen avslås. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla motionen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Exp

24 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Rapport från Folkhälsarådet Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att bjuda in fältassistent Markku Engström till kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2008 klockan får en redovisning av barn- och ungdomsfrågan. Kristina Nordquist (c) lämnar en rapport från Folkhälsorådets möte Under 2008 har Folkhälsorådet beslutat att prioritera barn- och ungdomsfrågorna. Justering Exp

25 ~ KOMMUN SammantrMesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Detaljplan för del av Stödstorp 2:1, norr om travbanan - samrådshandling Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för del av Stödstorp 2:1, norr om travbanan i Vaggeryd. Miljö- och byggnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Stödstorp 2: l, norr om travbanan i Vaggeryd för plansamråd. Synpunkter ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast Syftet med detaljplanen är att ändra en del av befintlig plan och på så vis skapa förutsättningar för tillbyggnad aven befintlig logistikverksamhet. För att denna ska kunna utvecklas krävs en ändring av nuvarande vägsträckning. Ändringen rör del av fastigheten Stödstorp 2: l, den norra delen. Travbanan berörs inte. Även fastighetema Stödstorp 2:5, 2:6 och 2:4 är inom planområdet. Planen tillåter även i fortsättningen industri. Därutöver tillåts verksamheter med handel, kontor, hästsport och veterinärklinik. Exp MBN, akten

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14)

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) Plats och tid Centrumlokalema, Vaggeryd, måndagen den 31 mars 2008 klockan 18.30-20.25 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMMU. Samm anträdesdatum : Sida: Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 5 mars 2008 klockan 14.00-17.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMMU. Samm anträdesdatum : Sida: Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 5 mars 2008 klockan 14.00-17. l@] VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMMU Samm anträdesdatum : Sida: Kommunstyrelsen 2008-03-05 I (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida:

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-17 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Hällsnäs konferensgård, Härryda, onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17)

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 augusti 2005 klockan 15.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Kristina Nordquist (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-19 1 (21) Plats och tid Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 19 mars 2008,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-03-02 1 (23) Plats och tid WissWood AB, Hok, onsdagen den 2 mars 2005 klockan 15.00-16.25, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Hok/Svenarumsområdet Beslutande Bengt Dahlqvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida:

~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-18 I (3 I) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 18 juni 2008,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18)

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 12 november 2008,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 29 november 2004 klockan 17.30-23.40 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-06 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 6 november 2007 kl. 13.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-05-14 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 14 maj 2013 klockan 14.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-11.20 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 7 februari 2011, klockan 13.00

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 7 februari 2011, klockan 13.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 7 februari 2011, klockan 13.00 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) from. 12 Anders Rydell (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer