Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan 13.00-16.25"

Transkript

1 ~ KOMMUN Sammantr~desdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott l (25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny Wackt (kd), l:e vice ordförande Berry Lilja (s) Ann-Christin Hallinder (s) Kristina Nordquist (c) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör, Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare, Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Kristina Nordquist Paragrafer Kommunledningskontoret, kommunkontoret, Skillingaryd tisdagen den 26 februari 2008 klockan Sekreterare l1a /'2 1/(/2e Ordförande Justerande ANSLAG I BEVIS Kristina Nordquist - Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Rose-Marie Moberg

2 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Konununstyrelsens arbetsutskott Sida: Godkännande av dagordning Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar: Tillkommande ärende nr: 19. Rapport från Folkhälsorådet 20. Detaljplan rör del av Stödstorp 2: 1, norr om travbanansamrådshandling Exp

3 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Delgivningar Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: Skrivelser och meddelanden l. Miljö- och byggförvaltningen, sammanställning av färdigställda lägenheter i små- och flerbostadshus 2007 samt sammanställning av pågående lägenheter i små- och flerbostadshus Krisberedskapsmyndigheten, redovisning av avstämningen av uppbyggnadsperioden i Blekinge- och Gävleborgs län enligt överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Krisberedskapsmyndigheten 3. Remiss - Bo för att leva (SOU 2007:103) Betänkande av äldreboendedelegationen - ärendet är överlämnat till socialnämnden för vidare handläggning 4. Kommunals program Solidaritet och valfrihet - med ordning och reda. Riktlinjer vid förändring av driftsfonn, upphandling och övergång av verksamhet. 5. SmåKoms svar på remissen om skatteutjämningssystemet (SOU 2006:84) 6. Tekniska utskottet, beslut , Begäran om en kommunal gemensam lösning för avlopp i Åker 7. Polismyndigheten, verksamhetsplan Sveriges Kommuner och Landsting, några av SKLs viktigaste styrdokument 9. BRlS-rapporten 2008 Kurser och konferenser m.m. 10. Landstinget i Jönköpings län, avisering om kallelse till ägarsamråd kring ägardirektiv för år 2009, kl Il. Kommunakuten AB, inbjudan till seminariet "Juridik för kommunägda företag", maj 2008 på Stora Brälmbo i Sigtuna forts. Exp

4 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Coompanion, inbjudan till seminarium om sociala företag, 26 februari 2008 ivrigstad 13. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till sex regionala konferenser under våren för att infolmera om vad som händer inom plan- och byggområdet, 29 februari i Stockholm, 5 mars i Göteborg, 14 mars i Gävle, 17 mars i Umeå, 19 mars i Hässleholm, 28 mars i Örebro 14. Träcentrum i Nässjö, inbjudan till NTF årsmöte 2008,18 mars 15. Kommunakuten AB, inbjudan till seminariet "Ny start för konkurrensutsättning och ökad mar1cnadsanvändning", 7-8 april 2008 i Stockholm 16. Regionf6rbundet Södra Småland, inbjudan till en presentation av gymnasieutredningen, 7 april 2008 i Växjö 17. IOGT-NTO Jönköpings distrikt, inbjudan till konferensen Brudar, Boys och Bärs "Genus- och Jämställdhetsperspektiv i den kommunala alkoholpolitiken", 11 april i Nässjö 18. SmåKom, inbjudan till den 31:a Rikskonferensen, april i Borgholm Vidare delges: Slutrapport Projekt Avstampet nr Exp

5 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /038 5 Alkohol- och drogpolicy för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta upprättat fårs lag till alkohol- och drogpolicy får Vaggeryds kommun. Personalenheten har upprättat fårslag till alkohol- och drogpolicy får Vaggeryds kommun. Syftet är att fårebygga ohälsa och olycksfall. Samtliga nämnder och styrelser och de kommunala bolagen har haft möjlighet att yttra sig. Sammanställning av remissvaren med redovisning av vilka åtgärder som gjorts har upprättats daterad Ärendet har behandlats av centrala samverkansgruppen , där inga synpunkter framfårdes som fåranieder några ändringar i förslaget. Komm undirektören redovisar remissvaren. Exp KB

6 W KOMMUN Sammanlrädesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /091 6 Tidsplan och handlingsplan för rökfri kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna upprättat fårslag till tobakspolicy för Vaggeryds kommun med följande ändring i innebörden i policyn: Att alla anställda i Vaggeryds kommun om möj ligt ska ha en rökfri arbetstid/arbetsplats. 2. En arbetsgrupp med representanter från arbetsgivare, fackfårbund och hälsoinspiratörer arbetar fram Information till anställda (senast ), 6 månader innan start. Integrerad tobaksundervisning i skolan, via skolhälsan. Erbjudande om rökavvänjning fr.o.m , 6 månader innan start. Subventioner för rökavvänjning i maximalt två månader med Yz priset. 3. Infårandet av rökförbud ska gälla fr.o.m Kommunstyrelsens arbetsutskott gav personalenheten i uppdrag att göra en utredning och komma med förslag på åtgärder för att ge personalen, inklusive Fenix och högstadieskolorna, stöd och hjälp att sluta röka, detta i förebyggande syfte. Kommunfullmäktige behandlade ärendet och återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för att få ytterligare diskussion i frågan. Personalenheten presenterar nu ett nytt förslag med tidsplan och handlingsplan. Förslag till tobakspolicy har utarbetats innebärande: Att alla anställda i Vaggeryds kommun har en rökfri arbetstid/arbetsplats. Att kommunens tjänstefordon är rökfria. En anställd som röker ska ta hänsyn till vårdtagare, elever, anställda och besökare genom att inte utsätta dem för röklukt. Att vid annonsering och nyanställning ska det framgå att Vaggeryds kommun är en rökfri kommun. forts. " "'09 ~ Exp Ks

7 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN SammantrMesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /091 7 Att rökförbudet gäller alla som vistas inom kommunens lokaler (anställda, politiker, besökare, entreprenörer, konsulter m fl). Att samtliga förvaltningar ser till att rökare hänvisas till särskilt anvisade platser utomhus, tydligt skiljda från arbetsplatsen och dess närområde. Snus är inte lämpligt att rekommendera som rökavvänjningsmedel. Att rökavvänjningskurser ska erbjudas till medarbetare och elever som vill sluta röka via företagshälsovården. Att subvention av nikotinläkemedel ska erbjudas maximalt två månader med 1/2 av priset. Att personal som röker erbjuds kostnadsfritt rökavvänjningsstöd på arbetstid i samråd med arbetsledaren. Att närmste chef aktivt verkar för att dessa regler följs. Utvärdering av rökpolicyn ska göras senast l Kommunledningskontorets förslag: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna upprättat förslag till tobakspolicy får Vaggeryds kommun. 2. En arbetsgrupp med representanter från arbetsgivare, fackförbund och hälsoinspiratörer arbetar fram Information till anställda (senast ), 6 månader innan start. Integrerad tobaksundervisning i skolan, via skolhälsan. Erbjudande om rökavvänjning fr.o.m , 6 månader innan start. Subventioner för rökavvänjning i maximalt två månader med Y2 priset. 3. Införandet av rökförbud ska gälla fr.o.m Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Johnny Wackt (kd) yrkar bifall till kommunledningskontorets fårslag med följande ändring av innebörden i policyn: - Att alla anställda i Vaggeryds kommun om möjligt ska ha en rökfri arbetstid/arbetsplats. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jolumy Wackts yrkande och filll1er det antaget. Exp

8 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /070 8 Revisionsrapport - Kommunstyrelsen - styrning och uppföljning Arbetsutskottets beslut: Ärendet med utkast till svar inklusive komplettering med de synpunkter som framkommit vid dagens diskussion överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers har på kommunrevisionens uppdrag granskat kommunstyrelsens arbete med styrning och uppföljning. Granskningen har utmynnat i en rapport, daterad Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens syn på de sammanfattande synpunkterna i rapporten senast den 15 mars Föreligger utkast till svar på revisionsrapporten som diskuteras och kompletteras. \~ Ks Exp Uldragsbestyrkande

9 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Inbjudan om medlemskap ismåkoms Vänförening Arbetsutskottets beslut: Vaggeryds kommun är positiv till den verksamhet som SmåKom bedriver och stödjer denna, men anser att Vaggeryds kommun för närvarande inte ska ansöka om inträde ismåkoms Vänförening. SmåKom inbjuder i skrivelse daterad Vaggeryds kommun att vara med i SmåKoms aktiva arbete och deras Vänförening. SmåKom bildades Det grundläggande målet, som gäller ännu idag, är att ge denna kommungrupp en starkare röst i debatten om Sveriges framtid. I stadgarna, som formellt gäller Vänföreningen, uttrycks de viktigaste målen så här: - att främja ett brett samarbete mellan de små kommunerna - att underlätta för de små kommunerna att uppnå gemensamma lösningar - att vara ett språkrör för de små kommunerna på i första hand nationell nivå Medlemskap i SmåKoms vänförening får man genom en ansökan till styrelsen begära inträde i föreningen. Medlemsavgiften innehåller en grundavgift på kronor samt därtill två kronor per invånare och betalas i början av varje år. Arbetsutskottet diskuterar frågan och enas om att Vaggeryds kommun för närvarande inte ska ansöka om inträde ismåkoms Vänförening, men att uttala att man är positiv till SmåKoms verksamhet. Exp SmåKom, akten 21))

10 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Lokala servicekontor - Förfrågan 'från Länsstyrelsen i Jönköpings län Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: KommunstYTelsen beslutar att svara Länsstyrelsen att Vaggeryds kommun är beredd att medverka i projektet statliga lokala servicekontor, men poängtera att det är viktigt att försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen ska vara representerade i Vaggeryds kommun. Länsstyrelserna i landet kommer att vara regeringens/utredningens kontaktyta ut mot länets kommuner och myndigheter angående utredningen av lokal sen'ice i samverkan (Fi2007:06). Länsstyrelsen i Jönköpings län har en ide att det i vmje kommun ska finnas ett "statens mottagningscenter". Det skulle fungera som ett mottagningskontor för samtliga statliga ärenden, helst samlokaliserat med kommunen. Man tänker sig ett mottagnings- och informationskontor, där man kan ffi hjälp med vart man vänder sig i det ärende man har. Tanken är att denna typ av kontor på sikt ska finnas i vaije kommun och finansiering och bemanning måste ske i samverkan med kommun och statliga aktörer. Länsstyrelsen i Jönköpings län vill ha svar på hur kommunen ser på sin medverkan i det tänkta projektet. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att svara Länsstyrelsen att Vaggeryds kommun är beredd att medverka i projektet statliga lokala servicekontor, men att poängtera att det är viktigt att försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen ska vara representerade i Vaggeryds kommun. Exp Ks

11 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Anhållan om kommunal borgen - kreditbelopp 30 Mkr Arbetsutskattets besiut: Arbetsutskottet godkänner anhållan från Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB om att erhålla kommunal borgen för lån omfattande 30 Mkr. Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB anhåller om att erhålla kommunal borgen för lån hos Nordea om 30 Mkr. Lånet är flyttat från Spintab. Exp VSlh, akten

12 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Bokslutsfrågor för 2007 Arbetsutskottets besiut: Arbetsutskottet godkänner redovisade redovisningsprinciper innebärande att: Från och med 2007 redovisas resultatet av VA-verksamheten som en avsättning. Resultat uppkomna från och med 2007 ska regleras mot abonnenternas taxa. Ränta på innestående medel i VA-fonden kommer att utgå från och med Kommunens redovisning anpassas därmed till ny VA-lagstiftning som gäller från och med Pensionsskuld intjänad fdre 1998 redovisas till och med år 2006 som en ansvarsförbindelse. Från och med 2007 redovisas den årliga förändringen av skulden som en kostnad och en avsättning. Den ansvarsforbindelse som redovisats till och med år 2006 ligger kvar inom linjen. Kommundirektören redovisar nya redovisningsprinciper för VAverksamheten och pensionsskulden. Exp KIk, akten

13 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ökat aktiekapital i VSBo p.g.a. nybyggnation i Skillingaryd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Kommunen ökar aktiekapitalet i VSBo med 2 Mkr och föreskriver att utdelning på dessa 2 Mkr ska ske forst flo.m. räkenskapsåret 2011, idag beräknat ti tkr per år. 2. VSBo ska å sin sida betala full tomträttsavgäld på fastigheten Venus 6 och Hästen 1 och 6 fr.o.m. räkenskapsåret Detta åtagande ska bekräftas av styrelsen ivsbo. 3. Kommunen godkänner att betalning for tomt- och VA-anslutning görs först Vid möte med styrelsen for VSBo diskuterades möjligheten att kommunen ökar sitt ägarkapital ivsbo. Ett sätt att kostnadsneutralt for kommunen men möjlighet för styrelsen for VSBo att kwma få ett stöd i investeringsbeslutet för nybyggnation av lägenheter i Skillingaryd är följande: Kommunen ökar aktiekapitalet i bolaget med 2 Mkr och foreskriver att utdelning på dessa 2 Mkr ska ske forst fr.o.m. räkenskapsåret 2011, idag beräknat till 100 tkr per ål VSBo ska å sin sida betala full tomträttsavgäld på fastigheten Venus 6 och Hästen 1 och 6 fr.o.m. räkenskapsåret Detta åtagande ska bekräftas av styrelsen ivsbo. Kommunen godkänner att betalning for tomt- och VA-anslutning görs forst Kommundirektören foredrar ärendet. forts. Exp 20J8-D2-26 Ks Uldragsbestyrkande

14 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Yrkanden Johnny Wackt (kd), Kristina Nordquist (c) och Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till att öka aktiekapitalet till VSBo med 2 Mkr enligt forslaget. Berry Lilja (s) yrkar avslag till att öka aktiekapitalet till VSBo enligt förslaget och föreslår istället att VSBo ska betala full tomträttsavgäld på fastigheten Venus 6 och Hästen l och 6 enligt gällande avtal flo.m. räkenskapsåret 2010 och att kommunen godkänner att betalning for tomt- och VA-anslutning görs forst Propositionsordning Ordforanden ställer proposition på Johnny Wackts m.fl. yrkande och Berry Liljas yrkande och finner att Johnny Wackts m.fl. yrkande antas. Exp

15 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Detaljplan för del av Fåglabäck 2:1, Skillingaryds tätort - samrådshandling Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för del av Fåglabäck 2:1 i Skillingaryds tätort. Miljö- och byggnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Fåglabäck 2:1 i Skillingaryds tätort för plansamråd. Synpunkter ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnad av bostäder i Skillingaryds tätort. Områdets placering i västra Skillingaryd är fördelaktigt med hänsyn till närhet till centrum och till mycket fina naturmiljöer. Inom planområdet finns ett befintligt industriområde vars användning ska säkerställas i detaljplanen. Natur ska sparas för rekreation och lek i anslutning till den befintliga villabebyggelsen för att kunna utnyttjas av både de nya samt de befintliga hushållen. Exp MBN, akten

16 rm VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Köpekontrakt - Försäljning av ca 5000 m 2 av Stödstorp 2:1 i Vaggeryd inklusive option för köp av ett markområde på ytterligare 5000 m 2 Arbetsutskottets beslut: Arbesutskottet godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och M & P Trade AB, Skrittvägen 3,56792 Vaggeryd avseende överlåtelse av mark och option för köp av mark på fastigheten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. M & P Trade AB i Vaggeryd har anmält intresse för en industritomt vid travbaneområdet i Vaggeryd. Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och M & P Trade AB, Skrittvägen 3,56792 Vaggeryd avseende överlåtelse av mark på fastighe'ten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 5000 m 2 av fastigheten Stödstorp 2: l. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd fastighetsbildning avviker från angivna 5000 m 2, ska priset korrigeras efter 50 kr/m 2. Vidare får köparen option för köp av ytterligare ca 5000 m 2. Rätten gäller under två år från avtalets undertecknande. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2007 l att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta kontakt med M & P Trade AB för en försäljning av industritomt norr om Bondstorpsvägen. Exp I Parterna+avtal, MS+avtal, Tk+kop avtai, Mptri;:l+k.)l), ~vt;:ll _ ::Ikh~n

17 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMU Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ajourförande av adressregister för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden delegation att ajourfora och besluta om fastighetsregistret för Vaggeryds kommun. Miljö- och byggnämnden foreslår i beslut Il att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden delegation att ajourfora och besluta om fastighetsregistret for Vaggeryds kommun. Lantmäteriet beslöt att kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun ska ansvara får forandet av fastighetsregistrets adressregister inom kommunen. Avtal om samverkan med Lantmäteriet tecknades senast beträffande ajourhållning av fastighetsregistret. Miljö- och byggforvaltningen ansvarade för uppläggningen av adressregistret 1997/98 och har alltsedan dess ajourfort det. För att miljöoch byggnärnnden ska kunna behandla ärenden där meningsskiljaktigheter foreligger, krävs delegation från kommunstyrelsen. Exp Ks

18 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ägarsamråd med Länstra'Fiken - 'frågan om framtida tåg- och busstrafik i länet Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Länstrafikens verksamhet står inför stora förändringar de närmaste åren. Upphandling av tåg- och busstrafik ska resultera i nya trafikavtal från juni Anbudsunderlag sänds ut första halvåret 2009 vilket innebär att det ska framgå av kommande ägardirektiv vad som ska upphandlas. Länstrafiken kommer snart att lägga fram en rapport avseende framtida tågtrafik och förbereder en analys av pågående försök med Krösabuss som underlag för denna diskussion. Länstrafikens styrelse kallar därför till ägarsamråd den 26 mars 2008 med inriktning på frågan om framtida tåg- och busstrafik i länet. Exp Uldragsbestyrkande

19 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Skolskjuts - vägen mellan Vaggeryd och Hok Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att lyfta frågan inom ramen för de överläggningar som sker med Vägverket. Utvecklingschefen och huvudentreprenören för skolskjutsar i kommunen har lämnat in en skrivelse daterad , där de framför synpunkter på att vägen mellan Vaggeryd och Hok bör breddas så att två stora fordon ska kunna mötas på sträckan mindre riskfyllt än i dagsläget. På denna sträcka transporteras idag ca 50 elever med skolskjuts i ett stort fordon. Skrivelsen är framställd till bam- och utbildningsnämnden med förhoppning att den vidarebefordras till kommunstyrelsen för vidare hantering tillsammans med Vägverket. Bam- och utbildningsnämnden har godkänt skrivelsen och vidarebefordrat den till kommunstyrelsen med ett politiskt tillägg om behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder - breddning och/eller hastighetsbegränsning. Exp Ks

20 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Remiss - Förstudie - Ny elektrifierad järnväg mellan Torsvik och Jönköpingsbanan, samrådsversion Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till remissvar daterat av samrådsversion Förstudie - Ny elektrifierad järnväg mellan Torsvik och Jönköpingsbanan med tillägg att uttala att vi avstyrker alternativ UA4 Nord av de tre förordade alternativen på ny spårsträckning. Jönköpings kommun har till Vaggeryds kommun översänt samrådsversion av förstudie för ny elektrifierad järnväg mellan Torsvik och Jönköpingsbanan med möjlighet att lämna synpunkter senast den 29 februari Den är en del i arbetet med att utveckla Torsviksområdet som helhet till gagn för hela regionens utveckling liksom för klimatet och miljön. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till remissvar daterat , där man ställer sig bakom framtagna förslag samt övergripande mål i projektet. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna upprättat förslag med tillägg att uttala att vi avstyrker alternativ UA4 Nord av de tre förordade alternativen på ny spårsträckning. Exp aktell Remissvar Jill.T6nköpings kommun

21 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Medborgarmotion - Stoppa genomfartsleden Boarpsvägen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att tekniska kontoret kontinuerligt kommer att se över trafiksäkerheten och ska göra trafik- och hastighetsmätningar där det erfordras. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att man gör en permanent avsmalning av Boarpsvägen för att dämpa farten på trafiken. Yttrande över motionen har begärts av tekniska utskottet. Av yttrandet framgår att man beslutat att avsluta försöket med planteringslådor som trafikhinder, men att man kontinuerligt kommer att se över trafiksäkerheten. Tekniska utskottet har beslutat att ge tekniska kontoret i uppdrag att göra trafik- och hastighetsmätningar där det erfordras och föreslår därför att medborgarmotionen avslås. Exp 20J Ks

22 ~ KOMMU SammantrMesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion - En Läsa-skriva-räkna-garanti Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: l. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och rar därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är därmed bifallen. Reservation Berry Lilja (s) och Ann-Christin Hallinder (s) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till förmån för Berry Liljas yrkande. Folkpartiets fullmäktigegrupp har genom Thore Ohlsson inlämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. En Läsa-sktiva-räkna-garanti skulle enligt förslaget stärka barnens rätt till extra hjälp redan i dagisåldern och sedan som skolelev för att klara studierna och tydliggöra barn/elevers och föräldrars rättigheter. Yttrande över motionen har begärts från barn- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker att garantier införs under förutsättning att riktade resurser kan avsättas för ändamålet utan att nuvarande resurser tunnas ut for de äldre årskurserna. Ungdomsrådet tillstyrker motionen. forts. Exp 2008-{)2-26 Ks

23 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och får därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är därmed bifallen. Kommunstyrelsen fattade samma beslut den 10 oktober Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober att återremittera ärendet i avvaktan på budgeten för 2008, för att se hur resurserna inom skolan används. En beskrivning av resursanvändningen inom aktuellt verksamhetsområde har begärts från barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut överlämnat en redovisning till kommunstyrelsen och står fortfarande fast vid sitt tidigare yttrande att motionen antas. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar att motionen avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget att bifalla motionen enligt barnoch utbildningsnämndens förslag och Berry Liljas yrkande att motionen avslås. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla motionen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Exp

24 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Rapport från Folkhälsarådet Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att bjuda in fältassistent Markku Engström till kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2008 klockan får en redovisning av barn- och ungdomsfrågan. Kristina Nordquist (c) lämnar en rapport från Folkhälsorådets möte Under 2008 har Folkhälsorådet beslutat att prioritera barn- och ungdomsfrågorna. Justering Exp

25 ~ KOMMUN SammantrMesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Detaljplan för del av Stödstorp 2:1, norr om travbanan - samrådshandling Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för del av Stödstorp 2:1, norr om travbanan i Vaggeryd. Miljö- och byggnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Stödstorp 2: l, norr om travbanan i Vaggeryd för plansamråd. Synpunkter ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast Syftet med detaljplanen är att ändra en del av befintlig plan och på så vis skapa förutsättningar för tillbyggnad aven befintlig logistikverksamhet. För att denna ska kunna utvecklas krävs en ändring av nuvarande vägsträckning. Ändringen rör del av fastigheten Stödstorp 2: l, den norra delen. Travbanan berörs inte. Även fastighetema Stödstorp 2:5, 2:6 och 2:4 är inom planområdet. Planen tillåter även i fortsättningen industri. Därutöver tillåts verksamheter med handel, kontor, hästsport och veterinärklinik. Exp MBN, akten

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida:

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-19 1 (21) Plats och tid Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 19 mars 2008,

Läs mer

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-17 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Hällsnäs konferensgård, Härryda, onsdagen

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-12-06 1 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-12-06 1 (30) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-12-06 1 (30) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 6 december 2006 klockan 08.30 12.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2007-01-10 1 (42) ANSLAG / BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2007-01-10 1 (42) ANSLAG / BEVIS Kommunstyrelsen 2007-01-10 1 (42) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 januari 2007 klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 22 mars 2005 klockan 13.30-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-22 1 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-22 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-22 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 22 juni 2005 klockan 13.00-15.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida:

~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-11-05 1(38) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nänmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 5 november 2008 klockan 15.00-17.40 Bengt Dahlqvist

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 mars 2006 klockan 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande

Läs mer

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18)

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 12 november 2008,

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-26 1 (24) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 26 maj 2004 klockan 13.00 18.35 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-24 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-24 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-24 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Lars-Erik Högemark. Fredrik Almgren (m), tjänstgörande ersättare Mats Olsson (mp, ej tjänstgörande ersättare

Lars-Erik Högemark. Fredrik Almgren (m), tjänstgörande ersättare Mats Olsson (mp, ej tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-03-17 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12.00, 13.00-17.20 Beslutande Christer Aronsson (c), ordförande Barbro Gustafsson (m) Anita Persson (s), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Beslutande Sandra Edin (kd), Moudo Boye Jallow (s) tj. 17, 28, Roland Wikner (c) ersättare tj. 28

Beslutande Sandra Edin (kd), Moudo Boye Jallow (s) tj. 17, 28, Roland Wikner (c) ersättare tj. 28 Kommunstyrelsen 2009-02-03 1 (40) Plats och tid Stadshuset kl. 15:00-16:45 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s) ej 17, Marianne Vestin (s), Jim Sundelin (s), Lena Kvarnström

Läs mer

Daniel Andersson (M), tjänstgörande ersättare Gunnar Hermansson (C), tjänstgörande ersättare Anita Persson (S), ej tjänstgörande ersättare

Daniel Andersson (M), tjänstgörande ersättare Gunnar Hermansson (C), tjänstgörande ersättare Anita Persson (S), ej tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-02-09 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12.15 Beslutande Barbro Gustafsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Bengt Lundsgård (C), tjänstgörande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2013-04-10 78 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson (S) Katarina Karlsson (S) Christer Rube (S) Jens Mattsson (MP) Thore Thorstensson (FP) Lars

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande, ej 85 (jäv) Kjell Front (c) Mikael Jonnerby (c) Roland Waern (m) Marita Björkvall (kd)

Ewa Engdahl (c), ordförande, ej 85 (jäv) Kjell Front (c) Mikael Jonnerby (c) Roland Waern (m) Marita Björkvall (kd) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 7 april 2009, kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande, ej 85 (jäv) Kjell Front (c) Mikael Jonnerby (c)

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (63) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (63) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (63) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 februari 2012, kl. 19.00-19.20 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Chrfistine

Läs mer