Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammantr~desdatum: Sida: Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan 13.00-16.25"

Transkript

1 ~ KOMMUN Sammantr~desdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott l (25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 20 februari 2008, klockan Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny Wackt (kd), l:e vice ordförande Berry Lilja (s) Ann-Christin Hallinder (s) Kristina Nordquist (c) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör, Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare, Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Kristina Nordquist Paragrafer Kommunledningskontoret, kommunkontoret, Skillingaryd tisdagen den 26 februari 2008 klockan Sekreterare l1a /'2 1/(/2e Ordförande Justerande ANSLAG I BEVIS Kristina Nordquist - Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Rose-Marie Moberg

2 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Konununstyrelsens arbetsutskott Sida: Godkännande av dagordning Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar: Tillkommande ärende nr: 19. Rapport från Folkhälsorådet 20. Detaljplan rör del av Stödstorp 2: 1, norr om travbanansamrådshandling Exp

3 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Delgivningar Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: Skrivelser och meddelanden l. Miljö- och byggförvaltningen, sammanställning av färdigställda lägenheter i små- och flerbostadshus 2007 samt sammanställning av pågående lägenheter i små- och flerbostadshus Krisberedskapsmyndigheten, redovisning av avstämningen av uppbyggnadsperioden i Blekinge- och Gävleborgs län enligt överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Krisberedskapsmyndigheten 3. Remiss - Bo för att leva (SOU 2007:103) Betänkande av äldreboendedelegationen - ärendet är överlämnat till socialnämnden för vidare handläggning 4. Kommunals program Solidaritet och valfrihet - med ordning och reda. Riktlinjer vid förändring av driftsfonn, upphandling och övergång av verksamhet. 5. SmåKoms svar på remissen om skatteutjämningssystemet (SOU 2006:84) 6. Tekniska utskottet, beslut , Begäran om en kommunal gemensam lösning för avlopp i Åker 7. Polismyndigheten, verksamhetsplan Sveriges Kommuner och Landsting, några av SKLs viktigaste styrdokument 9. BRlS-rapporten 2008 Kurser och konferenser m.m. 10. Landstinget i Jönköpings län, avisering om kallelse till ägarsamråd kring ägardirektiv för år 2009, kl Il. Kommunakuten AB, inbjudan till seminariet "Juridik för kommunägda företag", maj 2008 på Stora Brälmbo i Sigtuna forts. Exp

4 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Coompanion, inbjudan till seminarium om sociala företag, 26 februari 2008 ivrigstad 13. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till sex regionala konferenser under våren för att infolmera om vad som händer inom plan- och byggområdet, 29 februari i Stockholm, 5 mars i Göteborg, 14 mars i Gävle, 17 mars i Umeå, 19 mars i Hässleholm, 28 mars i Örebro 14. Träcentrum i Nässjö, inbjudan till NTF årsmöte 2008,18 mars 15. Kommunakuten AB, inbjudan till seminariet "Ny start för konkurrensutsättning och ökad mar1cnadsanvändning", 7-8 april 2008 i Stockholm 16. Regionf6rbundet Södra Småland, inbjudan till en presentation av gymnasieutredningen, 7 april 2008 i Växjö 17. IOGT-NTO Jönköpings distrikt, inbjudan till konferensen Brudar, Boys och Bärs "Genus- och Jämställdhetsperspektiv i den kommunala alkoholpolitiken", 11 april i Nässjö 18. SmåKom, inbjudan till den 31:a Rikskonferensen, april i Borgholm Vidare delges: Slutrapport Projekt Avstampet nr Exp

5 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /038 5 Alkohol- och drogpolicy för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta upprättat fårs lag till alkohol- och drogpolicy får Vaggeryds kommun. Personalenheten har upprättat fårslag till alkohol- och drogpolicy får Vaggeryds kommun. Syftet är att fårebygga ohälsa och olycksfall. Samtliga nämnder och styrelser och de kommunala bolagen har haft möjlighet att yttra sig. Sammanställning av remissvaren med redovisning av vilka åtgärder som gjorts har upprättats daterad Ärendet har behandlats av centrala samverkansgruppen , där inga synpunkter framfårdes som fåranieder några ändringar i förslaget. Komm undirektören redovisar remissvaren. Exp KB

6 W KOMMUN Sammanlrädesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /091 6 Tidsplan och handlingsplan för rökfri kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna upprättat fårslag till tobakspolicy för Vaggeryds kommun med följande ändring i innebörden i policyn: Att alla anställda i Vaggeryds kommun om möj ligt ska ha en rökfri arbetstid/arbetsplats. 2. En arbetsgrupp med representanter från arbetsgivare, fackfårbund och hälsoinspiratörer arbetar fram Information till anställda (senast ), 6 månader innan start. Integrerad tobaksundervisning i skolan, via skolhälsan. Erbjudande om rökavvänjning fr.o.m , 6 månader innan start. Subventioner för rökavvänjning i maximalt två månader med Yz priset. 3. Infårandet av rökförbud ska gälla fr.o.m Kommunstyrelsens arbetsutskott gav personalenheten i uppdrag att göra en utredning och komma med förslag på åtgärder för att ge personalen, inklusive Fenix och högstadieskolorna, stöd och hjälp att sluta röka, detta i förebyggande syfte. Kommunfullmäktige behandlade ärendet och återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för att få ytterligare diskussion i frågan. Personalenheten presenterar nu ett nytt förslag med tidsplan och handlingsplan. Förslag till tobakspolicy har utarbetats innebärande: Att alla anställda i Vaggeryds kommun har en rökfri arbetstid/arbetsplats. Att kommunens tjänstefordon är rökfria. En anställd som röker ska ta hänsyn till vårdtagare, elever, anställda och besökare genom att inte utsätta dem för röklukt. Att vid annonsering och nyanställning ska det framgå att Vaggeryds kommun är en rökfri kommun. forts. " "'09 ~ Exp Ks

7 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN SammantrMesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /091 7 Att rökförbudet gäller alla som vistas inom kommunens lokaler (anställda, politiker, besökare, entreprenörer, konsulter m fl). Att samtliga förvaltningar ser till att rökare hänvisas till särskilt anvisade platser utomhus, tydligt skiljda från arbetsplatsen och dess närområde. Snus är inte lämpligt att rekommendera som rökavvänjningsmedel. Att rökavvänjningskurser ska erbjudas till medarbetare och elever som vill sluta röka via företagshälsovården. Att subvention av nikotinläkemedel ska erbjudas maximalt två månader med 1/2 av priset. Att personal som röker erbjuds kostnadsfritt rökavvänjningsstöd på arbetstid i samråd med arbetsledaren. Att närmste chef aktivt verkar för att dessa regler följs. Utvärdering av rökpolicyn ska göras senast l Kommunledningskontorets förslag: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna upprättat förslag till tobakspolicy får Vaggeryds kommun. 2. En arbetsgrupp med representanter från arbetsgivare, fackförbund och hälsoinspiratörer arbetar fram Information till anställda (senast ), 6 månader innan start. Integrerad tobaksundervisning i skolan, via skolhälsan. Erbjudande om rökavvänjning fr.o.m , 6 månader innan start. Subventioner för rökavvänjning i maximalt två månader med Y2 priset. 3. Införandet av rökförbud ska gälla fr.o.m Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Johnny Wackt (kd) yrkar bifall till kommunledningskontorets fårslag med följande ändring av innebörden i policyn: - Att alla anställda i Vaggeryds kommun om möjligt ska ha en rökfri arbetstid/arbetsplats. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jolumy Wackts yrkande och filll1er det antaget. Exp

8 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott /070 8 Revisionsrapport - Kommunstyrelsen - styrning och uppföljning Arbetsutskottets beslut: Ärendet med utkast till svar inklusive komplettering med de synpunkter som framkommit vid dagens diskussion överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut. Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers har på kommunrevisionens uppdrag granskat kommunstyrelsens arbete med styrning och uppföljning. Granskningen har utmynnat i en rapport, daterad Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens syn på de sammanfattande synpunkterna i rapporten senast den 15 mars Föreligger utkast till svar på revisionsrapporten som diskuteras och kompletteras. \~ Ks Exp Uldragsbestyrkande

9 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Inbjudan om medlemskap ismåkoms Vänförening Arbetsutskottets beslut: Vaggeryds kommun är positiv till den verksamhet som SmåKom bedriver och stödjer denna, men anser att Vaggeryds kommun för närvarande inte ska ansöka om inträde ismåkoms Vänförening. SmåKom inbjuder i skrivelse daterad Vaggeryds kommun att vara med i SmåKoms aktiva arbete och deras Vänförening. SmåKom bildades Det grundläggande målet, som gäller ännu idag, är att ge denna kommungrupp en starkare röst i debatten om Sveriges framtid. I stadgarna, som formellt gäller Vänföreningen, uttrycks de viktigaste målen så här: - att främja ett brett samarbete mellan de små kommunerna - att underlätta för de små kommunerna att uppnå gemensamma lösningar - att vara ett språkrör för de små kommunerna på i första hand nationell nivå Medlemskap i SmåKoms vänförening får man genom en ansökan till styrelsen begära inträde i föreningen. Medlemsavgiften innehåller en grundavgift på kronor samt därtill två kronor per invånare och betalas i början av varje år. Arbetsutskottet diskuterar frågan och enas om att Vaggeryds kommun för närvarande inte ska ansöka om inträde ismåkoms Vänförening, men att uttala att man är positiv till SmåKoms verksamhet. Exp SmåKom, akten 21))

10 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Lokala servicekontor - Förfrågan 'från Länsstyrelsen i Jönköpings län Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: KommunstYTelsen beslutar att svara Länsstyrelsen att Vaggeryds kommun är beredd att medverka i projektet statliga lokala servicekontor, men poängtera att det är viktigt att försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen ska vara representerade i Vaggeryds kommun. Länsstyrelserna i landet kommer att vara regeringens/utredningens kontaktyta ut mot länets kommuner och myndigheter angående utredningen av lokal sen'ice i samverkan (Fi2007:06). Länsstyrelsen i Jönköpings län har en ide att det i vmje kommun ska finnas ett "statens mottagningscenter". Det skulle fungera som ett mottagningskontor för samtliga statliga ärenden, helst samlokaliserat med kommunen. Man tänker sig ett mottagnings- och informationskontor, där man kan ffi hjälp med vart man vänder sig i det ärende man har. Tanken är att denna typ av kontor på sikt ska finnas i vaije kommun och finansiering och bemanning måste ske i samverkan med kommun och statliga aktörer. Länsstyrelsen i Jönköpings län vill ha svar på hur kommunen ser på sin medverkan i det tänkta projektet. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att svara Länsstyrelsen att Vaggeryds kommun är beredd att medverka i projektet statliga lokala servicekontor, men att poängtera att det är viktigt att försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen ska vara representerade i Vaggeryds kommun. Exp Ks

11 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Anhållan om kommunal borgen - kreditbelopp 30 Mkr Arbetsutskattets besiut: Arbetsutskottet godkänner anhållan från Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB om att erhålla kommunal borgen för lån omfattande 30 Mkr. Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB anhåller om att erhålla kommunal borgen för lån hos Nordea om 30 Mkr. Lånet är flyttat från Spintab. Exp VSlh, akten

12 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Bokslutsfrågor för 2007 Arbetsutskottets besiut: Arbetsutskottet godkänner redovisade redovisningsprinciper innebärande att: Från och med 2007 redovisas resultatet av VA-verksamheten som en avsättning. Resultat uppkomna från och med 2007 ska regleras mot abonnenternas taxa. Ränta på innestående medel i VA-fonden kommer att utgå från och med Kommunens redovisning anpassas därmed till ny VA-lagstiftning som gäller från och med Pensionsskuld intjänad fdre 1998 redovisas till och med år 2006 som en ansvarsförbindelse. Från och med 2007 redovisas den årliga förändringen av skulden som en kostnad och en avsättning. Den ansvarsforbindelse som redovisats till och med år 2006 ligger kvar inom linjen. Kommundirektören redovisar nya redovisningsprinciper för VAverksamheten och pensionsskulden. Exp KIk, akten

13 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ökat aktiekapital i VSBo p.g.a. nybyggnation i Skillingaryd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Kommunen ökar aktiekapitalet i VSBo med 2 Mkr och föreskriver att utdelning på dessa 2 Mkr ska ske forst flo.m. räkenskapsåret 2011, idag beräknat ti tkr per år. 2. VSBo ska å sin sida betala full tomträttsavgäld på fastigheten Venus 6 och Hästen 1 och 6 fr.o.m. räkenskapsåret Detta åtagande ska bekräftas av styrelsen ivsbo. 3. Kommunen godkänner att betalning for tomt- och VA-anslutning görs först Vid möte med styrelsen for VSBo diskuterades möjligheten att kommunen ökar sitt ägarkapital ivsbo. Ett sätt att kostnadsneutralt for kommunen men möjlighet för styrelsen for VSBo att kwma få ett stöd i investeringsbeslutet för nybyggnation av lägenheter i Skillingaryd är följande: Kommunen ökar aktiekapitalet i bolaget med 2 Mkr och foreskriver att utdelning på dessa 2 Mkr ska ske forst fr.o.m. räkenskapsåret 2011, idag beräknat till 100 tkr per ål VSBo ska å sin sida betala full tomträttsavgäld på fastigheten Venus 6 och Hästen 1 och 6 fr.o.m. räkenskapsåret Detta åtagande ska bekräftas av styrelsen ivsbo. Kommunen godkänner att betalning for tomt- och VA-anslutning görs forst Kommundirektören foredrar ärendet. forts. Exp 20J8-D2-26 Ks Uldragsbestyrkande

14 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Yrkanden Johnny Wackt (kd), Kristina Nordquist (c) och Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till att öka aktiekapitalet till VSBo med 2 Mkr enligt forslaget. Berry Lilja (s) yrkar avslag till att öka aktiekapitalet till VSBo enligt förslaget och föreslår istället att VSBo ska betala full tomträttsavgäld på fastigheten Venus 6 och Hästen l och 6 enligt gällande avtal flo.m. räkenskapsåret 2010 och att kommunen godkänner att betalning for tomt- och VA-anslutning görs forst Propositionsordning Ordforanden ställer proposition på Johnny Wackts m.fl. yrkande och Berry Liljas yrkande och finner att Johnny Wackts m.fl. yrkande antas. Exp

15 W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Detaljplan för del av Fåglabäck 2:1, Skillingaryds tätort - samrådshandling Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för del av Fåglabäck 2:1 i Skillingaryds tätort. Miljö- och byggnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Fåglabäck 2:1 i Skillingaryds tätort för plansamråd. Synpunkter ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnad av bostäder i Skillingaryds tätort. Områdets placering i västra Skillingaryd är fördelaktigt med hänsyn till närhet till centrum och till mycket fina naturmiljöer. Inom planområdet finns ett befintligt industriområde vars användning ska säkerställas i detaljplanen. Natur ska sparas för rekreation och lek i anslutning till den befintliga villabebyggelsen för att kunna utnyttjas av både de nya samt de befintliga hushållen. Exp MBN, akten

16 rm VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Köpekontrakt - Försäljning av ca 5000 m 2 av Stödstorp 2:1 i Vaggeryd inklusive option för köp av ett markområde på ytterligare 5000 m 2 Arbetsutskottets beslut: Arbesutskottet godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och M & P Trade AB, Skrittvägen 3,56792 Vaggeryd avseende överlåtelse av mark och option för köp av mark på fastigheten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. M & P Trade AB i Vaggeryd har anmält intresse för en industritomt vid travbaneområdet i Vaggeryd. Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och M & P Trade AB, Skrittvägen 3,56792 Vaggeryd avseende överlåtelse av mark på fastighe'ten Stödstorp 2:1 i Vaggeryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun överlåter ca 5000 m 2 av fastigheten Stödstorp 2: l. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd fastighetsbildning avviker från angivna 5000 m 2, ska priset korrigeras efter 50 kr/m 2. Vidare får köparen option för köp av ytterligare ca 5000 m 2. Rätten gäller under två år från avtalets undertecknande. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2007 l att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta kontakt med M & P Trade AB för en försäljning av industritomt norr om Bondstorpsvägen. Exp I Parterna+avtal, MS+avtal, Tk+kop avtai, Mptri;:l+k.)l), ~vt;:ll _ ::Ikh~n

17 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMU Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ajourförande av adressregister för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden delegation att ajourfora och besluta om fastighetsregistret för Vaggeryds kommun. Miljö- och byggnämnden foreslår i beslut Il att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden delegation att ajourfora och besluta om fastighetsregistret for Vaggeryds kommun. Lantmäteriet beslöt att kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun ska ansvara får forandet av fastighetsregistrets adressregister inom kommunen. Avtal om samverkan med Lantmäteriet tecknades senast beträffande ajourhållning av fastighetsregistret. Miljö- och byggforvaltningen ansvarade för uppläggningen av adressregistret 1997/98 och har alltsedan dess ajourfort det. För att miljöoch byggnärnnden ska kunna behandla ärenden där meningsskiljaktigheter foreligger, krävs delegation från kommunstyrelsen. Exp Ks

18 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ägarsamråd med Länstra'Fiken - 'frågan om framtida tåg- och busstrafik i länet Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Länstrafikens verksamhet står inför stora förändringar de närmaste åren. Upphandling av tåg- och busstrafik ska resultera i nya trafikavtal från juni Anbudsunderlag sänds ut första halvåret 2009 vilket innebär att det ska framgå av kommande ägardirektiv vad som ska upphandlas. Länstrafiken kommer snart att lägga fram en rapport avseende framtida tågtrafik och förbereder en analys av pågående försök med Krösabuss som underlag för denna diskussion. Länstrafikens styrelse kallar därför till ägarsamråd den 26 mars 2008 med inriktning på frågan om framtida tåg- och busstrafik i länet. Exp Uldragsbestyrkande

19 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Skolskjuts - vägen mellan Vaggeryd och Hok Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att lyfta frågan inom ramen för de överläggningar som sker med Vägverket. Utvecklingschefen och huvudentreprenören för skolskjutsar i kommunen har lämnat in en skrivelse daterad , där de framför synpunkter på att vägen mellan Vaggeryd och Hok bör breddas så att två stora fordon ska kunna mötas på sträckan mindre riskfyllt än i dagsläget. På denna sträcka transporteras idag ca 50 elever med skolskjuts i ett stort fordon. Skrivelsen är framställd till bam- och utbildningsnämnden med förhoppning att den vidarebefordras till kommunstyrelsen för vidare hantering tillsammans med Vägverket. Bam- och utbildningsnämnden har godkänt skrivelsen och vidarebefordrat den till kommunstyrelsen med ett politiskt tillägg om behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder - breddning och/eller hastighetsbegränsning. Exp Ks

20 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Remiss - Förstudie - Ny elektrifierad järnväg mellan Torsvik och Jönköpingsbanan, samrådsversion Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till remissvar daterat av samrådsversion Förstudie - Ny elektrifierad järnväg mellan Torsvik och Jönköpingsbanan med tillägg att uttala att vi avstyrker alternativ UA4 Nord av de tre förordade alternativen på ny spårsträckning. Jönköpings kommun har till Vaggeryds kommun översänt samrådsversion av förstudie för ny elektrifierad järnväg mellan Torsvik och Jönköpingsbanan med möjlighet att lämna synpunkter senast den 29 februari Den är en del i arbetet med att utveckla Torsviksområdet som helhet till gagn för hela regionens utveckling liksom för klimatet och miljön. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till remissvar daterat , där man ställer sig bakom framtagna förslag samt övergripande mål i projektet. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna upprättat förslag med tillägg att uttala att vi avstyrker alternativ UA4 Nord av de tre förordade alternativen på ny spårsträckning. Exp aktell Remissvar Jill.T6nköpings kommun

21 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Medborgarmotion - Stoppa genomfartsleden Boarpsvägen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att tekniska kontoret kontinuerligt kommer att se över trafiksäkerheten och ska göra trafik- och hastighetsmätningar där det erfordras. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att man gör en permanent avsmalning av Boarpsvägen för att dämpa farten på trafiken. Yttrande över motionen har begärts av tekniska utskottet. Av yttrandet framgår att man beslutat att avsluta försöket med planteringslådor som trafikhinder, men att man kontinuerligt kommer att se över trafiksäkerheten. Tekniska utskottet har beslutat att ge tekniska kontoret i uppdrag att göra trafik- och hastighetsmätningar där det erfordras och föreslår därför att medborgarmotionen avslås. Exp 20J Ks

22 ~ KOMMU SammantrMesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion - En Läsa-skriva-räkna-garanti Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: l. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och rar därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är därmed bifallen. Reservation Berry Lilja (s) och Ann-Christin Hallinder (s) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till förmån för Berry Liljas yrkande. Folkpartiets fullmäktigegrupp har genom Thore Ohlsson inlämnat en motion med förslag att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. En Läsa-sktiva-räkna-garanti skulle enligt förslaget stärka barnens rätt till extra hjälp redan i dagisåldern och sedan som skolelev för att klara studierna och tydliggöra barn/elevers och föräldrars rättigheter. Yttrande över motionen har begärts från barn- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker att garantier införs under förutsättning att riktade resurser kan avsättas för ändamålet utan att nuvarande resurser tunnas ut for de äldre årskurserna. Ungdomsrådet tillstyrker motionen. forts. Exp 2008-{)2-26 Ks

23 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 25 september föreslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta en Läsa-skriva-räkna-garanti och att en utvärdering görs efter 5 år. 2. Detta ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och får därför utföras inom befintlig ram. 3. Motionen är därmed bifallen. Kommunstyrelsen fattade samma beslut den 10 oktober Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober att återremittera ärendet i avvaktan på budgeten för 2008, för att se hur resurserna inom skolan används. En beskrivning av resursanvändningen inom aktuellt verksamhetsområde har begärts från barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut överlämnat en redovisning till kommunstyrelsen och står fortfarande fast vid sitt tidigare yttrande att motionen antas. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar att motionen avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget att bifalla motionen enligt barnoch utbildningsnämndens förslag och Berry Liljas yrkande att motionen avslås. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla motionen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Exp

24 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Rapport från Folkhälsarådet Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att bjuda in fältassistent Markku Engström till kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2008 klockan får en redovisning av barn- och ungdomsfrågan. Kristina Nordquist (c) lämnar en rapport från Folkhälsorådets möte Under 2008 har Folkhälsorådet beslutat att prioritera barn- och ungdomsfrågorna. Justering Exp

25 ~ KOMMUN SammantrMesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott / Detaljplan för del av Stödstorp 2:1, norr om travbanan - samrådshandling Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för del av Stödstorp 2:1, norr om travbanan i Vaggeryd. Miljö- och byggnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Stödstorp 2: l, norr om travbanan i Vaggeryd för plansamråd. Synpunkter ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast Syftet med detaljplanen är att ändra en del av befintlig plan och på så vis skapa förutsättningar för tillbyggnad aven befintlig logistikverksamhet. För att denna ska kunna utvecklas krävs en ändring av nuvarande vägsträckning. Ändringen rör del av fastigheten Stödstorp 2: l, den norra delen. Travbanan berörs inte. Även fastighetema Stödstorp 2:5, 2:6 och 2:4 är inom planområdet. Planen tillåter även i fortsättningen industri. Därutöver tillåts verksamheter med handel, kontor, hästsport och veterinärklinik. Exp MBN, akten

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18)

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 12 november 2008,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 22 mars 2005 klockan 13.30-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-03-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.45 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson (M), 1:e vice

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-09-08 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Ohlsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 mars 2006 klockan 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.00 09-05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(9) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 09.00-09.50 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer