Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00"

Transkript

1 arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina Ygemar (s) ersättare för Roger Ödebrink (s) Sverker Bernhardsson (c) ersättare för Sune Johansson Övriga närvarande Björn Ericsson, förvaltningschef Kennet Adolfsson, utvecklingschef 168, 169, 176 Örjan Vilsson, förvaltningsekonom Nils-Arne Andersson, kommunrevisionen 169 Gullvi Hedlund Clarin, kommunrevisionen 169 Carl-Gustaf Hermansson, kommunrevisionen 169 Sture Filipsson, kommunrevisionen 169 Anders Pettersson, kommunrevisionen 169 Torbjörn Bengtsson, Komrev 169 Utses att justera Sverker Bernhardsson Justeringens plats och tid Bun:s förvaltningskontor, , kl Underskrifter Sekreterare..Paragraf Björn Ericsson Ordförande.. Gert Jonsson Justerande Sverker Bernhardsson

2 arbetsutskott Val av justerare samt godkännande av dagordning. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sverker Bernhardsson (c) utses till att justera protokollet onsdag , kl Dagordningen kompletteras med - rektor för vuxenutbildning mm vid Fenix Kunskapscentrum. Arbetsutskottets beslut: Sverker Bernhardsson utses till att justera dagens protokoll. Dagordningen kompletteras med - rektor för vuxenutbildning mm vid Fenix Kunskapscentrum.

3 arbetsutskott Dnr 2003/ Möte med kommunrevisionen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunrevisionen, genom Torbjörn Bengtsson, har begärt överläggningar med arbetsutskottet. Ordföranden i revisionen, Nils-Arne Andersson, redovisar revisionens arbete och arbetssätt med möten med samtliga nämnder och styrelser. Fem frågor önskas särskilt belysas i dagens möte: - Gymnasieskolans utveckling och förslaget till förändring Åtta vägar till kunskap samt dess betydelse för vår och andra små kommuners skolor. - Enkäter och andra uppföljningar som genomförs under året. - Sjukskrivningssituationen. - Arbetsledarsituationen i Fågelforsområdet. - Byggnationen av ny Sörgårdsskola dokumentation av beslut. Punkterna redovisas och diskuteras. Revisionen får information om de frågor som uppkommer. Revisionens ordförande tackar för utskottets och tjänstemännens redovisningar. Ordföranden sammanfattar och yrkar att utskottet redovisar mötet för nämnden. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

4 arbetsutskott Dnr 2003/ Svenarums skola och förskola nybyggnation. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i arbetsutskottet samt i Barnoch utbildningsnämnden Arbetsutskottet uppdrog åt förvaltningschefen att skyndsamt söka andra lösningar beträffande behovet av förskolelokaler. För utskottet redovisas dels kontakter och förnyad process kring upphandling, dels anlitande av konsult som stöd i arbetet. Härutöver redovisas de kontakter som tagits för att finna eventuella provisoriska lösningar vid årsskiftet. Av redovisningen framgår att anbudstiden utgår den 20 oktober varefter en bedömning av det fortsatta arbetet kan göras. Redovisningen diskuteras. Ordföranden sammanfattar diskussionen och yrkar att lämnad rapport godkänns. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnad rapport godkänns.

5 arbetsutskott Dnr 2003/ Klevshults skola och förskola - integrering Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Nämndens investeringsbudget för 2004 omfattar tkr för att kunna komplettera Klevshults skola med erforderliga utrymmen för långsiktigt fler elever samt en integrering av förskolan i lokalerna. Utgångspunkten i äskandet har varit att komplettera nuvarande byggnad med moduler från Nya Sörgårdsskolan till en ny och modern enhet. Förvaltningen har uppdragit till arkitekt och konstruktör att ta fram ett underlag för diskussion och kostnadsberäkning. Arbetet pågår och ett förslag till utförande samt kostnadskalkyl beräknas vara klart under oktober. Thomas Strand (s) noterar att projekt och kostnadsanalys finns i förslag från s-gruppen men inte anslag för byggnation. Detta anslag vill man diskutera när kostnadskalkyl föreligger. Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns och redovisningen överlämnas till nämnden för godkännande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnad information godkänns. Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden: Lämnad information godkänns.

6 arbetsutskott Dnr 2003/ Ekonomiuppföljning per september. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Förvaltningsekonomen presenterar dagsläget beträffande det ekonomiska utfallet. Särskild uppföljning görs beträffande personalbudget, samt verksamheterna särskola, förskola och fritidshem. Statsbidragsintäker samt skillnader mellan periodiserad och rak budget gås igenom. Investeringsbudgeten följs upp, såväl aktuell årsbild som den senaste 5-årsperioden. Tankar kring hur uppdateringen av ekonomisystemet långsiktigt kan komma att påverka budgetering och uppföljning presenteras. Lämnad redovisning diskuteras och en notering görs att balans råder i flertalet områden. Stora insatser har gjorts men särskild uppmärksamhet måste fortsatt riktas mot de verksamheter som ännu inte har nått balans. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

7 arbetsutskott Dnr 2003/ Barnomsorgssituationen Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Aktuell placeringsstatistik samt de med budgetberedningen förda samtalen kring dagssituation och förväntad utveckling presenteras. Av redovisningen framgår att man beräknar klara hösten även om svårigheter kommer att finnas i område Norr. Antalet utnyttjade platser vid årsskiftet är jämförbart med våren Arbetsutskottet noterar att antalet tillsynstimmar är lågt på flera enheter även om antalet barn är högt. Under våren 2004 beräknas ytterligare barn efterfråga plats som inte kommer att finnas utan tillförsel av resurser. Inför hösten 2004 kan en balans prognostiseras mellan antalet platser som frigörs efter att 6-åringar övergår till förskoleklass och behovet för Detta gäller under förutsättning att nuvarande efterfrågan inte ökar eller att inflyttningar sker. Situationen i Hok/Svenarums området belyses särskilt. Ordföranden sammanfattar samtal och redovisning samt yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

8 arbetsutskott Dnr 2003/ Behov av barnomsorg under obekväm arbetstid, kvällar och helger. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott har till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnat en tjänstemannaskrivelse med exempel på behov av barnomsorg som inte är lösta. Utskottet påtalar vikten av att barnomsorg kan erbjudas även för den som har obekväm arbetstid. Förvaltningschefens yttrande föredras. Frågan och dess konsekvenser samt möjliga alternativa lösningar diskuteras. Ordföranden med stöd av Thomas Strand (s) frågar efter antalet berörda barn med behov av kvälls- och nattillsyn. Förvaltningschefen noterar att utöver skrivelsen från socialkontoret finns ingen dokumentation om behov men frågan har väckts under våren vid ett par tillfällen i samtal till förvaltningen. Ordföranden sammanfattar och yrkar att förvaltningen efterfrågar underlag för skrivelsen i form av kvantitativa behov såväl av egen personal som stödsökande samt att ärendet återförs till förvaltningen i avvaktan på att underlag inkommer. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningen uppdras att från socialförvaltningen inhämta underlag för skrivelsen i form av uppgifter beträffande antalet barn i behov av tillsyn, dels bland egen personal, dels bland stödsökande. Ärendet återförs till förvaltningen i avvaktan på att underlag inkommer.

9 arbetsutskott Dnr 2003/ (2003/ ) Familjedaghemmen i framtiden. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden , arbetsutskottet samt i Barn- och utbildningsnämnden Den snabba och kraftiga förändringen av antalet dagbarnvårdare samt situationen för familjedaghemmen har diskuterats i nämnd och förvaltning. Nämnden, liksom kommunledningen, har uttalat vikten av att familjedaghemmen behålls och att deras andel i barnomsorgen ska vara hög. Förvaltningen har i enlighet med detta prioriterat åtgärder kring verksamheten i syfte att stärka densamma. Utvecklingen har styrts av att föräldrarna i aktiva val inte väljer att placera barn i familjedaghem i samma utsträckning som tidigare. Införandet av allmän förskola och dess pedagogiska verksamhet, som inte kan förläggas till familjedaghemmen, har ytterligare påskyndat denna utveckling. Förvaltningschefen redovisar dels varför dagbarnvårdare söker sig till andra sysselsättningar, dels förslag till fortsatt arbete kring familjedaghemmen. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås anta förslag till arbetsplan för familjedaghemmen. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Förslag till arbetsplan för familjedaghemmen antas (bil. 1).

10 Arbetsplan Familjedaghemmens utveckling Strävansmål: att familjedaghemmen ges en pedagogisk bas i arbetet som gör dem till ett med förskolan likvärdigt pedagogiskt alternativ. Uppnåendemål: att ge alla dagbarnvårdare möjlighet att på deltid utveckla sin pedagogiska kompetens. att integrera familjedaghemmen och förskolorna i det pedagogiska arbetet. Handlingsplan: att tydliggöra möjligheterna för alla dagbarnvårdare att tillsammans med barnskötare följa högskoleutbildning i pedagogik för förskolans arbete. att inom ram avsätta de resurser som krävs för att dagbarnvårdare ska kunna delta i pedagogisk utbildning på samma villkor som barnskötare. att uppdra åt resp. områdeschef att inom sitt område i utbildningsplaneringen integrera förskola och familjedaghem. att uppdra åt resp. områdeschef att lämna en rapport till BUN i sin kvalitetsrapport betr. de utbildningsaktiviteter som genomförts. Tidsplan: Uppföljning/ Utvärdering: Uppföljning görs genom att samtliga dagbarnvårdare möts minst en gång per år i ett samtal om familjedaghemmens utvecklingsbehov. Ansvarig: Förvaltningschefen

11 arbetsutskott Dnr 2003/ Skolplan Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden Arbetet med att ta fram en ny skolplan för den kommande fyraårsperioden fortsätter. Nämndens överläggningar bearbetas av arbetsutskottet för att finna den bas för visioner och mål som krävs. Arbetet syftar till att prioritera de områden och frågor som behöver fokuseras för att kommunen ska nå en bättre måluppfyllelse mot de nationella målen. För utskottet presenterar utvecklingschefen bearbetningar av nämndens material beträffande innehållet i syfte att nå önskade mål. Materialet diskuteras varvid följande noteringar görs: - Viktigt att dokumentet inspirerar dem som ska arbeta med det. - Chefsgruppens och de fackliga organisationernas reaktioner på förslaget är viktiga. - Viktigt att finna lokala formuleringar som gör planen unik för Vaggeryds kommun. - Några få, tydliga och mätbara uppdrag som kan utvärderas efter perioden som resultat av visioner och tankar. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till utvecklingschefen uppdras att för chefsgruppen och fackliga organisationer redovisa material och samtal samt att ärendet redovisas för nämnden. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till utvecklingschefen uppdras att för chefsgruppen och fackliga organisationer redovisa material och samtal kring planen. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

12 arbetsutskott Dnr 2003/ Gymnasieutredningen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden Remissen Åtta vägar rörande utformningen av en ny gymnasieskola har givit upphov till många möten och kontakter under Arbetet med att skriva en proposition pågår i regeringskansliet. Lokalt har förslaget och remissen medfört att dialog kring samverkan och utveckling inletts med flera parter. Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar insatser som är gjorda. Begärd utredning föreligger inte då stor osäkerhet råder kring hur det slutliga förslaget till förändring kommer att utformas. Ordföranden med stöd av Thomas Strand (s) frågar efter hur den interna utvecklingen och stödet till Fenix Kunskapscentrums lokala profilering sker. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att lämnad delredovisning godkänns samt att nämnden föreslås uttala sitt stöd till processen att skolledningen i samråd med den Lokala styrelsen och programråden utvecklar lokala profiler inom olika program. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad delredovisning godkänns. Nämnden uttalar sitt stöd till processen att skolledningen i samråd med den Lokala styrelsen och programråden utvecklar lokala profiler inom olika program.

13 arbetsutskott Dnr 2000/ Miljöledningssystem. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden samt i Barn- och utbildningsnämnden Frågan om det fortsatta arbetet med miljösystem, mål, central ledning samt resurser för arbetet har väckts i nämnden. Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordföranden med stöd av Thomas Strand (s) efterfrågar gällande centrala beslut i ärendet, avsatta ledningsresurser samt centralt formulerade mål för certifieringsarbetet. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att ta fram underlag beträffande centrala beslut, resurser och mål för certifieringsarbetet samt att i avvaktan på att redovisning föreligger, återföra ärendet till förvaltningen. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att ta fram underlag beträffande centrala beslut, resurser och mål för certifieringsarbetet. Ärendet återförs till förvaltningen i avvaktan på att underlag föreligger.

14 arbetsutskott Dnr 2003/ Motion en skräpfri kommun. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunledningskontoret har till Barn- och utbildningsnämnden remitterat en av Lars Kinderbäck (kd) inlämnad motion med syfte att tillsätta någon form av arbetsgrupp som den sammanhållande länken för att Vaggeryds kommun ska bli en skräpfri kommun. Motionen föreslår att man arbetar via kommunens föreningar, skolor och företag. Nämndens arbetsutskott uppdrog till förvaltningschefen att utarbeta ett förslag till yttrande. Förvaltningschefen föredrar förslaget. David Isaksson (kd) noterar att ärendet enbart remitterats till Barn- och utbildningsnämnden trots den breda inriktningen av motionen. Ordföranden noterar vikten av att det är verksamhetsföreträdare som deltar i en eventuell grupp och att yttrandet justeras så att detta klart framgår. Ordföranden yrkar att nämnden föreslås anta justerat yttrande som sitt yttrande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Förslag till yttrande antas som nämndens yttrande (bil. 1).

15 Barn- och utbildningsnämnden Förslag till yttrande Motion En skräpfri kommun. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionärens tanke att motverka nedskräpning genom att medvetandegöra vad som kan göras för att förbättra miljön. Arbetet i vår verksamhet är självfallet en viktig del i detta men, det krävs ett omfattande engagemang av alla aktörer i samhället. Nämnden tillstyrker motionen och ser det naturligt att om en arbetsgrupp bildas representeras förvaltningens verksamhet i gruppen av personal som särskilt arbetar med miljöfrågor. Björn Ericsson Förvaltningschef

16 arbetsutskott Dnr 2003/ Preliminär sammanträdesplan Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunledningskontoret har av nämnder och styrelser begärt uppgift om planerade sammanträdesdagar för Förvaltningschefen föredrar förvaltningens förslag, vilket diskuteras och justeras. Ordföranden yrkar att justerat förslag till preliminär sammanträdesplan för 2004 överlämnas till nämnden för godkännande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Förslag till preliminär sammanträdesplan för 2004 godkänns (bil. 1).

17 Plan för Barn- och utbildningsnämndens sammanträden Månad Arbetsutskott Nämnd Januari tisdag 13/1 måndag 26/1 Februari tisdag 17/2 (bokslut) onsdag 3/3 Mars tisdag 16/3 onsdag 31/3 April tisdag 13/4 onsdag 28/4 Maj tisdag 11/5 (tertialbokslut) onsdag 26/5 Juni tisdag 1/6 onsdag 16/6 Juli Augusti tisdag 10/8 onsdag 25/8 September tisdag 14/9 (delårsbokslut) onsdag 29/9 Oktober torsdag 14/10 onsdag 27/10 November tisdag 9/11 onsdag 24/11 December måndag 29/11 onsdag 15/12

18 arbetsutskott Dnr 2003/ Rektor för vuxenutbildning mm. vid Fenix Kunskapscentrum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Förvaltningschefen redovisar inkomna ansökningar om tjänst som rektor samt förslag till arbetsgång för att få fram en ny rektor till den tjänst som Erling Andersson lämnar vid sin pensionsavgång efter årsskiftet. Gymnasiechefen och de fackliga organisationerna vid Fenix Kunskapscentrum föreslår att fyra personer kallas till intervjuer. Förslaget biträds av förvaltningschefen vilken föreslår att intervjuer genomförs under vecka 42 med närvaro av arbetsutskott, gymnasiechef och fackliga företrädare. Sökande och förslag till kandidater diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att intervjuer genomförs med föreslagna kandidater under v. 42. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Intervjuer genomförs med fyra sökande under vecka 42.

19 arbetsutskott Dnr 2003/ Kurser och konferenser. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunförbundet Kommunerna och den framtida kompetensförsörjningen, Jönköping , kl Ordföranden yrkar att utskottet avstår från deltagande i konferensen. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet avstår från deltagande i konferensen.

20 arbetsutskott Rapporter Dnr 2003/ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Följande rapporter lämnas av förvaltningschefen: 1. Ledningsgruppen för byggnationer - Protokoll, Sörgårdsskolan. 2. Ledningsgruppen för byggnationer - Protokoll, Hjortsjöskolan. 3. Ks au Begäran om medverkan kring O-ringen Myndigheten för skolutveckling - Slutredovisning av statligt stöd för vuxnas lärande. 5. Myndigheten för skolutveckling - Förslag till omfördelning av statligt stöd för utbildning av vuxna Förslaget innebär en ökning med 5 platser varav staten finansierar 3 platser. 6. Möte med budgetberedningen tillsammans med ordförande och förvaltningsekonom. 7. Medverkan i entreprenörsregionens samverkan betr. gymnasieutveckling. 8. Hph Protokoll , Samverkansgruppen. 9. Lokala styrelsen Protokoll VSBo AB Kallelse till garantibesiktning, Hjortsjöskolans skolgård. 11. Skolverket Beslut om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem år 03/ Skolverket Beslut, fristående gymnasieskola, Jonas Forthmeiier, avslag. 13. Utlåtande över garantibesiktning, Bullerbyn. 14. SCB Uppgifter om planerade studievägar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux lå 04/ Skolverket Information om maxtaxa i barnomsorgen hösten 2003 och inför Kf Beslut - Motion Sätt maxtak på förskolegrupperna. Ordföranden yrkar att lämnade rapporter godkänns och finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnade rapporter godkänns.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer