Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00"

Transkript

1 arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina Ygemar (s) ersättare för Roger Ödebrink (s) Sverker Bernhardsson (c) ersättare för Sune Johansson Övriga närvarande Björn Ericsson, förvaltningschef Kennet Adolfsson, utvecklingschef 168, 169, 176 Örjan Vilsson, förvaltningsekonom Nils-Arne Andersson, kommunrevisionen 169 Gullvi Hedlund Clarin, kommunrevisionen 169 Carl-Gustaf Hermansson, kommunrevisionen 169 Sture Filipsson, kommunrevisionen 169 Anders Pettersson, kommunrevisionen 169 Torbjörn Bengtsson, Komrev 169 Utses att justera Sverker Bernhardsson Justeringens plats och tid Bun:s förvaltningskontor, , kl Underskrifter Sekreterare..Paragraf Björn Ericsson Ordförande.. Gert Jonsson Justerande Sverker Bernhardsson

2 arbetsutskott Val av justerare samt godkännande av dagordning. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sverker Bernhardsson (c) utses till att justera protokollet onsdag , kl Dagordningen kompletteras med - rektor för vuxenutbildning mm vid Fenix Kunskapscentrum. Arbetsutskottets beslut: Sverker Bernhardsson utses till att justera dagens protokoll. Dagordningen kompletteras med - rektor för vuxenutbildning mm vid Fenix Kunskapscentrum.

3 arbetsutskott Dnr 2003/ Möte med kommunrevisionen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunrevisionen, genom Torbjörn Bengtsson, har begärt överläggningar med arbetsutskottet. Ordföranden i revisionen, Nils-Arne Andersson, redovisar revisionens arbete och arbetssätt med möten med samtliga nämnder och styrelser. Fem frågor önskas särskilt belysas i dagens möte: - Gymnasieskolans utveckling och förslaget till förändring Åtta vägar till kunskap samt dess betydelse för vår och andra små kommuners skolor. - Enkäter och andra uppföljningar som genomförs under året. - Sjukskrivningssituationen. - Arbetsledarsituationen i Fågelforsområdet. - Byggnationen av ny Sörgårdsskola dokumentation av beslut. Punkterna redovisas och diskuteras. Revisionen får information om de frågor som uppkommer. Revisionens ordförande tackar för utskottets och tjänstemännens redovisningar. Ordföranden sammanfattar och yrkar att utskottet redovisar mötet för nämnden. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

4 arbetsutskott Dnr 2003/ Svenarums skola och förskola nybyggnation. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i arbetsutskottet samt i Barnoch utbildningsnämnden Arbetsutskottet uppdrog åt förvaltningschefen att skyndsamt söka andra lösningar beträffande behovet av förskolelokaler. För utskottet redovisas dels kontakter och förnyad process kring upphandling, dels anlitande av konsult som stöd i arbetet. Härutöver redovisas de kontakter som tagits för att finna eventuella provisoriska lösningar vid årsskiftet. Av redovisningen framgår att anbudstiden utgår den 20 oktober varefter en bedömning av det fortsatta arbetet kan göras. Redovisningen diskuteras. Ordföranden sammanfattar diskussionen och yrkar att lämnad rapport godkänns. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnad rapport godkänns.

5 arbetsutskott Dnr 2003/ Klevshults skola och förskola - integrering Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Nämndens investeringsbudget för 2004 omfattar tkr för att kunna komplettera Klevshults skola med erforderliga utrymmen för långsiktigt fler elever samt en integrering av förskolan i lokalerna. Utgångspunkten i äskandet har varit att komplettera nuvarande byggnad med moduler från Nya Sörgårdsskolan till en ny och modern enhet. Förvaltningen har uppdragit till arkitekt och konstruktör att ta fram ett underlag för diskussion och kostnadsberäkning. Arbetet pågår och ett förslag till utförande samt kostnadskalkyl beräknas vara klart under oktober. Thomas Strand (s) noterar att projekt och kostnadsanalys finns i förslag från s-gruppen men inte anslag för byggnation. Detta anslag vill man diskutera när kostnadskalkyl föreligger. Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns och redovisningen överlämnas till nämnden för godkännande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnad information godkänns. Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden: Lämnad information godkänns.

6 arbetsutskott Dnr 2003/ Ekonomiuppföljning per september. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Förvaltningsekonomen presenterar dagsläget beträffande det ekonomiska utfallet. Särskild uppföljning görs beträffande personalbudget, samt verksamheterna särskola, förskola och fritidshem. Statsbidragsintäker samt skillnader mellan periodiserad och rak budget gås igenom. Investeringsbudgeten följs upp, såväl aktuell årsbild som den senaste 5-årsperioden. Tankar kring hur uppdateringen av ekonomisystemet långsiktigt kan komma att påverka budgetering och uppföljning presenteras. Lämnad redovisning diskuteras och en notering görs att balans råder i flertalet områden. Stora insatser har gjorts men särskild uppmärksamhet måste fortsatt riktas mot de verksamheter som ännu inte har nått balans. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

7 arbetsutskott Dnr 2003/ Barnomsorgssituationen Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Aktuell placeringsstatistik samt de med budgetberedningen förda samtalen kring dagssituation och förväntad utveckling presenteras. Av redovisningen framgår att man beräknar klara hösten även om svårigheter kommer att finnas i område Norr. Antalet utnyttjade platser vid årsskiftet är jämförbart med våren Arbetsutskottet noterar att antalet tillsynstimmar är lågt på flera enheter även om antalet barn är högt. Under våren 2004 beräknas ytterligare barn efterfråga plats som inte kommer att finnas utan tillförsel av resurser. Inför hösten 2004 kan en balans prognostiseras mellan antalet platser som frigörs efter att 6-åringar övergår till förskoleklass och behovet för Detta gäller under förutsättning att nuvarande efterfrågan inte ökar eller att inflyttningar sker. Situationen i Hok/Svenarums området belyses särskilt. Ordföranden sammanfattar samtal och redovisning samt yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

8 arbetsutskott Dnr 2003/ Behov av barnomsorg under obekväm arbetstid, kvällar och helger. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott har till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnat en tjänstemannaskrivelse med exempel på behov av barnomsorg som inte är lösta. Utskottet påtalar vikten av att barnomsorg kan erbjudas även för den som har obekväm arbetstid. Förvaltningschefens yttrande föredras. Frågan och dess konsekvenser samt möjliga alternativa lösningar diskuteras. Ordföranden med stöd av Thomas Strand (s) frågar efter antalet berörda barn med behov av kvälls- och nattillsyn. Förvaltningschefen noterar att utöver skrivelsen från socialkontoret finns ingen dokumentation om behov men frågan har väckts under våren vid ett par tillfällen i samtal till förvaltningen. Ordföranden sammanfattar och yrkar att förvaltningen efterfrågar underlag för skrivelsen i form av kvantitativa behov såväl av egen personal som stödsökande samt att ärendet återförs till förvaltningen i avvaktan på att underlag inkommer. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningen uppdras att från socialförvaltningen inhämta underlag för skrivelsen i form av uppgifter beträffande antalet barn i behov av tillsyn, dels bland egen personal, dels bland stödsökande. Ärendet återförs till förvaltningen i avvaktan på att underlag inkommer.

9 arbetsutskott Dnr 2003/ (2003/ ) Familjedaghemmen i framtiden. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden , arbetsutskottet samt i Barn- och utbildningsnämnden Den snabba och kraftiga förändringen av antalet dagbarnvårdare samt situationen för familjedaghemmen har diskuterats i nämnd och förvaltning. Nämnden, liksom kommunledningen, har uttalat vikten av att familjedaghemmen behålls och att deras andel i barnomsorgen ska vara hög. Förvaltningen har i enlighet med detta prioriterat åtgärder kring verksamheten i syfte att stärka densamma. Utvecklingen har styrts av att föräldrarna i aktiva val inte väljer att placera barn i familjedaghem i samma utsträckning som tidigare. Införandet av allmän förskola och dess pedagogiska verksamhet, som inte kan förläggas till familjedaghemmen, har ytterligare påskyndat denna utveckling. Förvaltningschefen redovisar dels varför dagbarnvårdare söker sig till andra sysselsättningar, dels förslag till fortsatt arbete kring familjedaghemmen. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås anta förslag till arbetsplan för familjedaghemmen. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Förslag till arbetsplan för familjedaghemmen antas (bil. 1).

10 Arbetsplan Familjedaghemmens utveckling Strävansmål: att familjedaghemmen ges en pedagogisk bas i arbetet som gör dem till ett med förskolan likvärdigt pedagogiskt alternativ. Uppnåendemål: att ge alla dagbarnvårdare möjlighet att på deltid utveckla sin pedagogiska kompetens. att integrera familjedaghemmen och förskolorna i det pedagogiska arbetet. Handlingsplan: att tydliggöra möjligheterna för alla dagbarnvårdare att tillsammans med barnskötare följa högskoleutbildning i pedagogik för förskolans arbete. att inom ram avsätta de resurser som krävs för att dagbarnvårdare ska kunna delta i pedagogisk utbildning på samma villkor som barnskötare. att uppdra åt resp. områdeschef att inom sitt område i utbildningsplaneringen integrera förskola och familjedaghem. att uppdra åt resp. områdeschef att lämna en rapport till BUN i sin kvalitetsrapport betr. de utbildningsaktiviteter som genomförts. Tidsplan: Uppföljning/ Utvärdering: Uppföljning görs genom att samtliga dagbarnvårdare möts minst en gång per år i ett samtal om familjedaghemmens utvecklingsbehov. Ansvarig: Förvaltningschefen

11 arbetsutskott Dnr 2003/ Skolplan Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden Arbetet med att ta fram en ny skolplan för den kommande fyraårsperioden fortsätter. Nämndens överläggningar bearbetas av arbetsutskottet för att finna den bas för visioner och mål som krävs. Arbetet syftar till att prioritera de områden och frågor som behöver fokuseras för att kommunen ska nå en bättre måluppfyllelse mot de nationella målen. För utskottet presenterar utvecklingschefen bearbetningar av nämndens material beträffande innehållet i syfte att nå önskade mål. Materialet diskuteras varvid följande noteringar görs: - Viktigt att dokumentet inspirerar dem som ska arbeta med det. - Chefsgruppens och de fackliga organisationernas reaktioner på förslaget är viktiga. - Viktigt att finna lokala formuleringar som gör planen unik för Vaggeryds kommun. - Några få, tydliga och mätbara uppdrag som kan utvärderas efter perioden som resultat av visioner och tankar. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till utvecklingschefen uppdras att för chefsgruppen och fackliga organisationer redovisa material och samtal samt att ärendet redovisas för nämnden. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till utvecklingschefen uppdras att för chefsgruppen och fackliga organisationer redovisa material och samtal kring planen. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

12 arbetsutskott Dnr 2003/ Gymnasieutredningen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden Remissen Åtta vägar rörande utformningen av en ny gymnasieskola har givit upphov till många möten och kontakter under Arbetet med att skriva en proposition pågår i regeringskansliet. Lokalt har förslaget och remissen medfört att dialog kring samverkan och utveckling inletts med flera parter. Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar insatser som är gjorda. Begärd utredning föreligger inte då stor osäkerhet råder kring hur det slutliga förslaget till förändring kommer att utformas. Ordföranden med stöd av Thomas Strand (s) frågar efter hur den interna utvecklingen och stödet till Fenix Kunskapscentrums lokala profilering sker. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att lämnad delredovisning godkänns samt att nämnden föreslås uttala sitt stöd till processen att skolledningen i samråd med den Lokala styrelsen och programråden utvecklar lokala profiler inom olika program. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad delredovisning godkänns. Nämnden uttalar sitt stöd till processen att skolledningen i samråd med den Lokala styrelsen och programråden utvecklar lokala profiler inom olika program.

13 arbetsutskott Dnr 2000/ Miljöledningssystem. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden samt i Barn- och utbildningsnämnden Frågan om det fortsatta arbetet med miljösystem, mål, central ledning samt resurser för arbetet har väckts i nämnden. Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordföranden med stöd av Thomas Strand (s) efterfrågar gällande centrala beslut i ärendet, avsatta ledningsresurser samt centralt formulerade mål för certifieringsarbetet. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att ta fram underlag beträffande centrala beslut, resurser och mål för certifieringsarbetet samt att i avvaktan på att redovisning föreligger, återföra ärendet till förvaltningen. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att ta fram underlag beträffande centrala beslut, resurser och mål för certifieringsarbetet. Ärendet återförs till förvaltningen i avvaktan på att underlag föreligger.

14 arbetsutskott Dnr 2003/ Motion en skräpfri kommun. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunledningskontoret har till Barn- och utbildningsnämnden remitterat en av Lars Kinderbäck (kd) inlämnad motion med syfte att tillsätta någon form av arbetsgrupp som den sammanhållande länken för att Vaggeryds kommun ska bli en skräpfri kommun. Motionen föreslår att man arbetar via kommunens föreningar, skolor och företag. Nämndens arbetsutskott uppdrog till förvaltningschefen att utarbeta ett förslag till yttrande. Förvaltningschefen föredrar förslaget. David Isaksson (kd) noterar att ärendet enbart remitterats till Barn- och utbildningsnämnden trots den breda inriktningen av motionen. Ordföranden noterar vikten av att det är verksamhetsföreträdare som deltar i en eventuell grupp och att yttrandet justeras så att detta klart framgår. Ordföranden yrkar att nämnden föreslås anta justerat yttrande som sitt yttrande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Förslag till yttrande antas som nämndens yttrande (bil. 1).

15 Barn- och utbildningsnämnden Förslag till yttrande Motion En skräpfri kommun. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionärens tanke att motverka nedskräpning genom att medvetandegöra vad som kan göras för att förbättra miljön. Arbetet i vår verksamhet är självfallet en viktig del i detta men, det krävs ett omfattande engagemang av alla aktörer i samhället. Nämnden tillstyrker motionen och ser det naturligt att om en arbetsgrupp bildas representeras förvaltningens verksamhet i gruppen av personal som särskilt arbetar med miljöfrågor. Björn Ericsson Förvaltningschef

16 arbetsutskott Dnr 2003/ Preliminär sammanträdesplan Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunledningskontoret har av nämnder och styrelser begärt uppgift om planerade sammanträdesdagar för Förvaltningschefen föredrar förvaltningens förslag, vilket diskuteras och justeras. Ordföranden yrkar att justerat förslag till preliminär sammanträdesplan för 2004 överlämnas till nämnden för godkännande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Förslag till preliminär sammanträdesplan för 2004 godkänns (bil. 1).

17 Plan för Barn- och utbildningsnämndens sammanträden Månad Arbetsutskott Nämnd Januari tisdag 13/1 måndag 26/1 Februari tisdag 17/2 (bokslut) onsdag 3/3 Mars tisdag 16/3 onsdag 31/3 April tisdag 13/4 onsdag 28/4 Maj tisdag 11/5 (tertialbokslut) onsdag 26/5 Juni tisdag 1/6 onsdag 16/6 Juli Augusti tisdag 10/8 onsdag 25/8 September tisdag 14/9 (delårsbokslut) onsdag 29/9 Oktober torsdag 14/10 onsdag 27/10 November tisdag 9/11 onsdag 24/11 December måndag 29/11 onsdag 15/12

18 arbetsutskott Dnr 2003/ Rektor för vuxenutbildning mm. vid Fenix Kunskapscentrum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Förvaltningschefen redovisar inkomna ansökningar om tjänst som rektor samt förslag till arbetsgång för att få fram en ny rektor till den tjänst som Erling Andersson lämnar vid sin pensionsavgång efter årsskiftet. Gymnasiechefen och de fackliga organisationerna vid Fenix Kunskapscentrum föreslår att fyra personer kallas till intervjuer. Förslaget biträds av förvaltningschefen vilken föreslår att intervjuer genomförs under vecka 42 med närvaro av arbetsutskott, gymnasiechef och fackliga företrädare. Sökande och förslag till kandidater diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att intervjuer genomförs med föreslagna kandidater under v. 42. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Intervjuer genomförs med fyra sökande under vecka 42.

19 arbetsutskott Dnr 2003/ Kurser och konferenser. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunförbundet Kommunerna och den framtida kompetensförsörjningen, Jönköping , kl Ordföranden yrkar att utskottet avstår från deltagande i konferensen. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet avstår från deltagande i konferensen.

20 arbetsutskott Rapporter Dnr 2003/ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Följande rapporter lämnas av förvaltningschefen: 1. Ledningsgruppen för byggnationer - Protokoll, Sörgårdsskolan. 2. Ledningsgruppen för byggnationer - Protokoll, Hjortsjöskolan. 3. Ks au Begäran om medverkan kring O-ringen Myndigheten för skolutveckling - Slutredovisning av statligt stöd för vuxnas lärande. 5. Myndigheten för skolutveckling - Förslag till omfördelning av statligt stöd för utbildning av vuxna Förslaget innebär en ökning med 5 platser varav staten finansierar 3 platser. 6. Möte med budgetberedningen tillsammans med ordförande och förvaltningsekonom. 7. Medverkan i entreprenörsregionens samverkan betr. gymnasieutveckling. 8. Hph Protokoll , Samverkansgruppen. 9. Lokala styrelsen Protokoll VSBo AB Kallelse till garantibesiktning, Hjortsjöskolans skolgård. 11. Skolverket Beslut om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem år 03/ Skolverket Beslut, fristående gymnasieskola, Jonas Forthmeiier, avslag. 13. Utlåtande över garantibesiktning, Bullerbyn. 14. SCB Uppgifter om planerade studievägar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux lå 04/ Skolverket Information om maxtaxa i barnomsorgen hösten 2003 och inför Kf Beslut - Motion Sätt maxtak på förskolegrupperna. Ordföranden yrkar att lämnade rapporter godkänns och finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnade rapporter godkänns.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-06 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 6 november 2007 kl. 13.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m)

Läs mer

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-04-08 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande David Isaksson (kd) Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1. Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00.

Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1. Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00. VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1 Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00. Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-27 1 (10) Sammanträdet inleds med en tyst minut för före detta ledamot i nämnden, David Isaksson, som avlidit. Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-19 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2012-09-19, kl 13.00 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2009-12-01 1 (17) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 1 december 2009 klockan 13.00 17.35 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande ej 159, 160, del

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer:

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer: 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.00-11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja

Läs mer

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Blad 1(13) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.45 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL : : Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-26 1 Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, onsdagen 26 september 2007 kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 1 (16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 19 december 2012 klockan 14.00 18.45 Roger Ödebrink, ordförande

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.50 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Åke Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-09-24 Sida 1 Plats och tid Deltagande Hjo Folkhögskola, 16.30-18.40 Beslutande Gert Franzen (c), ordförande Anna Johansson (m) Rune

Läs mer

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-27 297 Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS 2016-140 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 13 maj 2008, kl 08:30-13:30 Bengt Evertsson (v) ordf. Bente Ekström (c) Ulf Eriksson (m), ersättare för Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-08-19 64 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Bernt Ekström s ledamot Leif Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 7 september 2005 kl. 13.00-14.50. Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 24-30 Ann Ludwigsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid B-rummet, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström,(s)ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(bv) Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sida 1 (10) Övriga deltagande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) Plats och tid Rörö Skola, klockan 16.00 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ingvar Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-3-21 33 Plats och tid Konferensrum Bäckaskolan 7-10 kl 17.00 18.45 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Ingegerd Rönnbäck

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16 BUN 44 VERKSAMHETSBESÖK VID KOCKARSKOLAN... 1 BUN 45 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 46 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, MARS 2015... 3

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 2010-09-09 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 17.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47 ) 2005-04-28 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 28 april 2005, kl 13.00 15.10. Beslutande: Ulla Börjesson (s) ordförande Eva-Lena Johansson (s) Monica Gustafsson

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2005-11-22 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö tisdagen den 22 november 2005 kl. 18.00-19.00 Beslutande Stig Axelsson (s) ordförande Rita Bergström (m) Gunlög Lindén (kd)

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 6 augusti 2008 Ärenden: Au 48. Ordnings- och uppförandeomdömen Au 49. Remiss, Betänkandet Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggetorpsskolan, kl 17.30-20.45 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Torbjörn Andersson (Fp) Annika Singleton (KD) Ann Hall Gustafsson (C) Kl.

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer