Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00"

Transkript

1 arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina Ygemar (s) ersättare för Roger Ödebrink (s) Sverker Bernhardsson (c) ersättare för Sune Johansson Övriga närvarande Björn Ericsson, förvaltningschef Kennet Adolfsson, utvecklingschef 168, 169, 176 Örjan Vilsson, förvaltningsekonom Nils-Arne Andersson, kommunrevisionen 169 Gullvi Hedlund Clarin, kommunrevisionen 169 Carl-Gustaf Hermansson, kommunrevisionen 169 Sture Filipsson, kommunrevisionen 169 Anders Pettersson, kommunrevisionen 169 Torbjörn Bengtsson, Komrev 169 Utses att justera Sverker Bernhardsson Justeringens plats och tid Bun:s förvaltningskontor, , kl Underskrifter Sekreterare..Paragraf Björn Ericsson Ordförande.. Gert Jonsson Justerande Sverker Bernhardsson

2 arbetsutskott Val av justerare samt godkännande av dagordning. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sverker Bernhardsson (c) utses till att justera protokollet onsdag , kl Dagordningen kompletteras med - rektor för vuxenutbildning mm vid Fenix Kunskapscentrum. Arbetsutskottets beslut: Sverker Bernhardsson utses till att justera dagens protokoll. Dagordningen kompletteras med - rektor för vuxenutbildning mm vid Fenix Kunskapscentrum.

3 arbetsutskott Dnr 2003/ Möte med kommunrevisionen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunrevisionen, genom Torbjörn Bengtsson, har begärt överläggningar med arbetsutskottet. Ordföranden i revisionen, Nils-Arne Andersson, redovisar revisionens arbete och arbetssätt med möten med samtliga nämnder och styrelser. Fem frågor önskas särskilt belysas i dagens möte: - Gymnasieskolans utveckling och förslaget till förändring Åtta vägar till kunskap samt dess betydelse för vår och andra små kommuners skolor. - Enkäter och andra uppföljningar som genomförs under året. - Sjukskrivningssituationen. - Arbetsledarsituationen i Fågelforsområdet. - Byggnationen av ny Sörgårdsskola dokumentation av beslut. Punkterna redovisas och diskuteras. Revisionen får information om de frågor som uppkommer. Revisionens ordförande tackar för utskottets och tjänstemännens redovisningar. Ordföranden sammanfattar och yrkar att utskottet redovisar mötet för nämnden. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

4 arbetsutskott Dnr 2003/ Svenarums skola och förskola nybyggnation. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i arbetsutskottet samt i Barnoch utbildningsnämnden Arbetsutskottet uppdrog åt förvaltningschefen att skyndsamt söka andra lösningar beträffande behovet av förskolelokaler. För utskottet redovisas dels kontakter och förnyad process kring upphandling, dels anlitande av konsult som stöd i arbetet. Härutöver redovisas de kontakter som tagits för att finna eventuella provisoriska lösningar vid årsskiftet. Av redovisningen framgår att anbudstiden utgår den 20 oktober varefter en bedömning av det fortsatta arbetet kan göras. Redovisningen diskuteras. Ordföranden sammanfattar diskussionen och yrkar att lämnad rapport godkänns. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnad rapport godkänns.

5 arbetsutskott Dnr 2003/ Klevshults skola och förskola - integrering Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Nämndens investeringsbudget för 2004 omfattar tkr för att kunna komplettera Klevshults skola med erforderliga utrymmen för långsiktigt fler elever samt en integrering av förskolan i lokalerna. Utgångspunkten i äskandet har varit att komplettera nuvarande byggnad med moduler från Nya Sörgårdsskolan till en ny och modern enhet. Förvaltningen har uppdragit till arkitekt och konstruktör att ta fram ett underlag för diskussion och kostnadsberäkning. Arbetet pågår och ett förslag till utförande samt kostnadskalkyl beräknas vara klart under oktober. Thomas Strand (s) noterar att projekt och kostnadsanalys finns i förslag från s-gruppen men inte anslag för byggnation. Detta anslag vill man diskutera när kostnadskalkyl föreligger. Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns och redovisningen överlämnas till nämnden för godkännande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnad information godkänns. Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden: Lämnad information godkänns.

6 arbetsutskott Dnr 2003/ Ekonomiuppföljning per september. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Förvaltningsekonomen presenterar dagsläget beträffande det ekonomiska utfallet. Särskild uppföljning görs beträffande personalbudget, samt verksamheterna särskola, förskola och fritidshem. Statsbidragsintäker samt skillnader mellan periodiserad och rak budget gås igenom. Investeringsbudgeten följs upp, såväl aktuell årsbild som den senaste 5-årsperioden. Tankar kring hur uppdateringen av ekonomisystemet långsiktigt kan komma att påverka budgetering och uppföljning presenteras. Lämnad redovisning diskuteras och en notering görs att balans råder i flertalet områden. Stora insatser har gjorts men särskild uppmärksamhet måste fortsatt riktas mot de verksamheter som ännu inte har nått balans. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

7 arbetsutskott Dnr 2003/ Barnomsorgssituationen Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Aktuell placeringsstatistik samt de med budgetberedningen förda samtalen kring dagssituation och förväntad utveckling presenteras. Av redovisningen framgår att man beräknar klara hösten även om svårigheter kommer att finnas i område Norr. Antalet utnyttjade platser vid årsskiftet är jämförbart med våren Arbetsutskottet noterar att antalet tillsynstimmar är lågt på flera enheter även om antalet barn är högt. Under våren 2004 beräknas ytterligare barn efterfråga plats som inte kommer att finnas utan tillförsel av resurser. Inför hösten 2004 kan en balans prognostiseras mellan antalet platser som frigörs efter att 6-åringar övergår till förskoleklass och behovet för Detta gäller under förutsättning att nuvarande efterfrågan inte ökar eller att inflyttningar sker. Situationen i Hok/Svenarums området belyses särskilt. Ordföranden sammanfattar samtal och redovisning samt yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

8 arbetsutskott Dnr 2003/ Behov av barnomsorg under obekväm arbetstid, kvällar och helger. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott har till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnat en tjänstemannaskrivelse med exempel på behov av barnomsorg som inte är lösta. Utskottet påtalar vikten av att barnomsorg kan erbjudas även för den som har obekväm arbetstid. Förvaltningschefens yttrande föredras. Frågan och dess konsekvenser samt möjliga alternativa lösningar diskuteras. Ordföranden med stöd av Thomas Strand (s) frågar efter antalet berörda barn med behov av kvälls- och nattillsyn. Förvaltningschefen noterar att utöver skrivelsen från socialkontoret finns ingen dokumentation om behov men frågan har väckts under våren vid ett par tillfällen i samtal till förvaltningen. Ordföranden sammanfattar och yrkar att förvaltningen efterfrågar underlag för skrivelsen i form av kvantitativa behov såväl av egen personal som stödsökande samt att ärendet återförs till förvaltningen i avvaktan på att underlag inkommer. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningen uppdras att från socialförvaltningen inhämta underlag för skrivelsen i form av uppgifter beträffande antalet barn i behov av tillsyn, dels bland egen personal, dels bland stödsökande. Ärendet återförs till förvaltningen i avvaktan på att underlag inkommer.

9 arbetsutskott Dnr 2003/ (2003/ ) Familjedaghemmen i framtiden. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden , arbetsutskottet samt i Barn- och utbildningsnämnden Den snabba och kraftiga förändringen av antalet dagbarnvårdare samt situationen för familjedaghemmen har diskuterats i nämnd och förvaltning. Nämnden, liksom kommunledningen, har uttalat vikten av att familjedaghemmen behålls och att deras andel i barnomsorgen ska vara hög. Förvaltningen har i enlighet med detta prioriterat åtgärder kring verksamheten i syfte att stärka densamma. Utvecklingen har styrts av att föräldrarna i aktiva val inte väljer att placera barn i familjedaghem i samma utsträckning som tidigare. Införandet av allmän förskola och dess pedagogiska verksamhet, som inte kan förläggas till familjedaghemmen, har ytterligare påskyndat denna utveckling. Förvaltningschefen redovisar dels varför dagbarnvårdare söker sig till andra sysselsättningar, dels förslag till fortsatt arbete kring familjedaghemmen. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås anta förslag till arbetsplan för familjedaghemmen. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Förslag till arbetsplan för familjedaghemmen antas (bil. 1).

10 Arbetsplan Familjedaghemmens utveckling Strävansmål: att familjedaghemmen ges en pedagogisk bas i arbetet som gör dem till ett med förskolan likvärdigt pedagogiskt alternativ. Uppnåendemål: att ge alla dagbarnvårdare möjlighet att på deltid utveckla sin pedagogiska kompetens. att integrera familjedaghemmen och förskolorna i det pedagogiska arbetet. Handlingsplan: att tydliggöra möjligheterna för alla dagbarnvårdare att tillsammans med barnskötare följa högskoleutbildning i pedagogik för förskolans arbete. att inom ram avsätta de resurser som krävs för att dagbarnvårdare ska kunna delta i pedagogisk utbildning på samma villkor som barnskötare. att uppdra åt resp. områdeschef att inom sitt område i utbildningsplaneringen integrera förskola och familjedaghem. att uppdra åt resp. områdeschef att lämna en rapport till BUN i sin kvalitetsrapport betr. de utbildningsaktiviteter som genomförts. Tidsplan: Uppföljning/ Utvärdering: Uppföljning görs genom att samtliga dagbarnvårdare möts minst en gång per år i ett samtal om familjedaghemmens utvecklingsbehov. Ansvarig: Förvaltningschefen

11 arbetsutskott Dnr 2003/ Skolplan Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden Arbetet med att ta fram en ny skolplan för den kommande fyraårsperioden fortsätter. Nämndens överläggningar bearbetas av arbetsutskottet för att finna den bas för visioner och mål som krävs. Arbetet syftar till att prioritera de områden och frågor som behöver fokuseras för att kommunen ska nå en bättre måluppfyllelse mot de nationella målen. För utskottet presenterar utvecklingschefen bearbetningar av nämndens material beträffande innehållet i syfte att nå önskade mål. Materialet diskuteras varvid följande noteringar görs: - Viktigt att dokumentet inspirerar dem som ska arbeta med det. - Chefsgruppens och de fackliga organisationernas reaktioner på förslaget är viktiga. - Viktigt att finna lokala formuleringar som gör planen unik för Vaggeryds kommun. - Några få, tydliga och mätbara uppdrag som kan utvärderas efter perioden som resultat av visioner och tankar. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till utvecklingschefen uppdras att för chefsgruppen och fackliga organisationer redovisa material och samtal samt att ärendet redovisas för nämnden. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till utvecklingschefen uppdras att för chefsgruppen och fackliga organisationer redovisa material och samtal kring planen. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad redovisning godkänns.

12 arbetsutskott Dnr 2003/ Gymnasieutredningen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden Remissen Åtta vägar rörande utformningen av en ny gymnasieskola har givit upphov till många möten och kontakter under Arbetet med att skriva en proposition pågår i regeringskansliet. Lokalt har förslaget och remissen medfört att dialog kring samverkan och utveckling inletts med flera parter. Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar insatser som är gjorda. Begärd utredning föreligger inte då stor osäkerhet råder kring hur det slutliga förslaget till förändring kommer att utformas. Ordföranden med stöd av Thomas Strand (s) frågar efter hur den interna utvecklingen och stödet till Fenix Kunskapscentrums lokala profilering sker. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att lämnad delredovisning godkänns samt att nämnden föreslås uttala sitt stöd till processen att skolledningen i samråd med den Lokala styrelsen och programråden utvecklar lokala profiler inom olika program. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Lämnad delredovisning godkänns. Nämnden uttalar sitt stöd till processen att skolledningen i samråd med den Lokala styrelsen och programråden utvecklar lokala profiler inom olika program.

13 arbetsutskott Dnr 2000/ Miljöledningssystem. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämnden samt i Barn- och utbildningsnämnden Frågan om det fortsatta arbetet med miljösystem, mål, central ledning samt resurser för arbetet har väckts i nämnden. Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordföranden med stöd av Thomas Strand (s) efterfrågar gällande centrala beslut i ärendet, avsatta ledningsresurser samt centralt formulerade mål för certifieringsarbetet. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att ta fram underlag beträffande centrala beslut, resurser och mål för certifieringsarbetet samt att i avvaktan på att redovisning föreligger, återföra ärendet till förvaltningen. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att ta fram underlag beträffande centrala beslut, resurser och mål för certifieringsarbetet. Ärendet återförs till förvaltningen i avvaktan på att underlag föreligger.

14 arbetsutskott Dnr 2003/ Motion en skräpfri kommun. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tidigare behandlat i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunledningskontoret har till Barn- och utbildningsnämnden remitterat en av Lars Kinderbäck (kd) inlämnad motion med syfte att tillsätta någon form av arbetsgrupp som den sammanhållande länken för att Vaggeryds kommun ska bli en skräpfri kommun. Motionen föreslår att man arbetar via kommunens föreningar, skolor och företag. Nämndens arbetsutskott uppdrog till förvaltningschefen att utarbeta ett förslag till yttrande. Förvaltningschefen föredrar förslaget. David Isaksson (kd) noterar att ärendet enbart remitterats till Barn- och utbildningsnämnden trots den breda inriktningen av motionen. Ordföranden noterar vikten av att det är verksamhetsföreträdare som deltar i en eventuell grupp och att yttrandet justeras så att detta klart framgår. Ordföranden yrkar att nämnden föreslås anta justerat yttrande som sitt yttrande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Förslag till yttrande antas som nämndens yttrande (bil. 1).

15 Barn- och utbildningsnämnden Förslag till yttrande Motion En skräpfri kommun. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionärens tanke att motverka nedskräpning genom att medvetandegöra vad som kan göras för att förbättra miljön. Arbetet i vår verksamhet är självfallet en viktig del i detta men, det krävs ett omfattande engagemang av alla aktörer i samhället. Nämnden tillstyrker motionen och ser det naturligt att om en arbetsgrupp bildas representeras förvaltningens verksamhet i gruppen av personal som särskilt arbetar med miljöfrågor. Björn Ericsson Förvaltningschef

16 arbetsutskott Dnr 2003/ Preliminär sammanträdesplan Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunledningskontoret har av nämnder och styrelser begärt uppgift om planerade sammanträdesdagar för Förvaltningschefen föredrar förvaltningens förslag, vilket diskuteras och justeras. Ordföranden yrkar att justerat förslag till preliminär sammanträdesplan för 2004 överlämnas till nämnden för godkännande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden: Förslag till preliminär sammanträdesplan för 2004 godkänns (bil. 1).

17 Plan för Barn- och utbildningsnämndens sammanträden Månad Arbetsutskott Nämnd Januari tisdag 13/1 måndag 26/1 Februari tisdag 17/2 (bokslut) onsdag 3/3 Mars tisdag 16/3 onsdag 31/3 April tisdag 13/4 onsdag 28/4 Maj tisdag 11/5 (tertialbokslut) onsdag 26/5 Juni tisdag 1/6 onsdag 16/6 Juli Augusti tisdag 10/8 onsdag 25/8 September tisdag 14/9 (delårsbokslut) onsdag 29/9 Oktober torsdag 14/10 onsdag 27/10 November tisdag 9/11 onsdag 24/11 December måndag 29/11 onsdag 15/12

18 arbetsutskott Dnr 2003/ Rektor för vuxenutbildning mm. vid Fenix Kunskapscentrum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Förvaltningschefen redovisar inkomna ansökningar om tjänst som rektor samt förslag till arbetsgång för att få fram en ny rektor till den tjänst som Erling Andersson lämnar vid sin pensionsavgång efter årsskiftet. Gymnasiechefen och de fackliga organisationerna vid Fenix Kunskapscentrum föreslår att fyra personer kallas till intervjuer. Förslaget biträds av förvaltningschefen vilken föreslår att intervjuer genomförs under vecka 42 med närvaro av arbetsutskott, gymnasiechef och fackliga företrädare. Sökande och förslag till kandidater diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att intervjuer genomförs med föreslagna kandidater under v. 42. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Intervjuer genomförs med fyra sökande under vecka 42.

19 arbetsutskott Dnr 2003/ Kurser och konferenser. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunförbundet Kommunerna och den framtida kompetensförsörjningen, Jönköping , kl Ordföranden yrkar att utskottet avstår från deltagande i konferensen. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet avstår från deltagande i konferensen.

20 arbetsutskott Rapporter Dnr 2003/ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Följande rapporter lämnas av förvaltningschefen: 1. Ledningsgruppen för byggnationer - Protokoll, Sörgårdsskolan. 2. Ledningsgruppen för byggnationer - Protokoll, Hjortsjöskolan. 3. Ks au Begäran om medverkan kring O-ringen Myndigheten för skolutveckling - Slutredovisning av statligt stöd för vuxnas lärande. 5. Myndigheten för skolutveckling - Förslag till omfördelning av statligt stöd för utbildning av vuxna Förslaget innebär en ökning med 5 platser varav staten finansierar 3 platser. 6. Möte med budgetberedningen tillsammans med ordförande och förvaltningsekonom. 7. Medverkan i entreprenörsregionens samverkan betr. gymnasieutveckling. 8. Hph Protokoll , Samverkansgruppen. 9. Lokala styrelsen Protokoll VSBo AB Kallelse till garantibesiktning, Hjortsjöskolans skolgård. 11. Skolverket Beslut om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem år 03/ Skolverket Beslut, fristående gymnasieskola, Jonas Forthmeiier, avslag. 13. Utlåtande över garantibesiktning, Bullerbyn. 14. SCB Uppgifter om planerade studievägar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux lå 04/ Skolverket Information om maxtaxa i barnomsorgen hösten 2003 och inför Kf Beslut - Motion Sätt maxtak på förskolegrupperna. Ordföranden yrkar att lämnade rapporter godkänns och finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnade rapporter godkänns.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-04-08 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande David Isaksson (kd) Roger

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1. Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00.

Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1. Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00. VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1 Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00. Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 13 maj 2008, kl 08:30-13:30 Bengt Evertsson (v) ordf. Bente Ekström (c) Ulf Eriksson (m), ersättare för Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Blad 1(13) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.45 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2009-01-13 1 (15) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 13 januari 2009 klockan 13.00 16.30 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-20 12 Plats och tid Personalrum Bäckaskolan F-6 kl 17.30 19.50 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer