Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00"

Transkript

1 arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Roger Ödebrink (s) Övriga närvarande Björn Ericsson, förvaltningschef Örjan Vilsson, förvaltningsekonom, Anders Brunberg, gymnasiechef, 94 Utses att justera Thomas Strand Sune Johansson , Justeringens plats och tid Bun:s förvaltningskontor , kl Underskrifter Sekreterare..Paragrafer Björn Ericsson Ordförande.. Gert Jonsson Justerande Thomas Strand Sune Johansson ,

2 arbetsutskott Kompletterande ärenden. arbetsutskott Ordföranden yrkar att ärendelistan kompletteras med följande ärenden: 1. Byarums skola och förskola. 2. Attestförteckning. 3. Förvaltningens ärendehantering. 4. Motion Sätt maxtak på barngrupperna i förskolan. Ordföranden finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Ärendelistan kompletteras.

3 arbetsutskott Dnr 2002/ Hjortsjöskolan. arbetsutskott Tidigare behandlat i Bun Minnesanteckningar från samråd med Kommunstyrelsens presidium och arkitektens redovisning beträffande entreprenörsform föreligger. Projekteringsarbetet enligt alt. 2 fortsätter. Projektledaren har till dagens sammanträde tagit fram ett underlag för hur upphandling och arbete enligt Partnership-modell går till. Projektet, vikten av att snabbt komma igång för att klara tidsplanen inför hösten 2004, diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att ordna en information för kommunledningen och nämndens arbetsutskott om Partnership-modellen, samt att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandena antagna. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att ordna en information för kommunledningen och nämndens arbetsutskott om Partnership-modellen. Lämnad redovisning godkänns.

4 arbetsutskott Dnr 1999/ Ny Sörgårdsskola. arbetsutskott Tidigare behandlat i Bun Minnesanteckningar beträffande genomfört samråd mellan presidierna för Barnoch utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen redovisas. Det fortsatta projekteringsarbetet samt dagsläget beträffande förda samtal om kvalitet, area m.m. redovisas. Underlag för beslut beräknas föreligga senast Minnesanteckningarna, förskjutningar i tidsplanen samt ledningsgrupp för projektet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Lämnad redovisning godkänns.

5 arbetsutskott Dnr 2003/ Svenarums förskola. arbetsutskott Tidigare behandlat i Bun VSBo AB och skolledningen i område Norr redovisar vid mötet detaljplanering och kostnadsberäkning för projektet. I kostnadsberäkningen ingår såväl inre som yttre inventarier och konstnärlig utsmyckning. Den fortsatta planeringen utgår från det alternativ där byggnaden ansluts till nuvarande skolbyggnad på södersidan vid hissen. Vid före-gående behandling av ärendet bedömdes slutkostnaden för projektet till tkr, exkl. inredning och kompletterande utelekutrustning. Entreprenadkostnader beräknas till :-/m 2 dvs tkr. Till dagens möte redovisas att kostnaden för inredning samt yttre lekutrustning och erforderligt staket, kostnader vilka inte redovisades i den av VSBo AB upprättade kalkylen, beräknas uppgå till 340 tkr. Redovisningen diskuteras varvid utskottet noterar att totalkostnaden är hög för projektet, särskilt i förhållande till de medel som är tillgängliga totalt för barnomsorgsbyggnation. Ordföranden sammanfattar förda diskussioner och yrkar att projektledaren kallas till nämndens sammanträde för att redovisa ritningar och hur kostnaderna beräknats samt att ärendet i övrigt överlämnas till nämnden utan yttrande. Han finner lagda yrkanden antagna. Arbetsutskottets beslut: Projektledaren kallas till nämndens sammanträde för att redovisa ritningar och hur kostnaderna beräknats. Ärendet överlämnas utan yttrande.

6 arbetsutskott Dnr 2003/ Barnomsorgssituationen. arbetsutskott Kösituationen är fortsatt besvärlig och alla lösningar med tillfällig anställning av personal i förskola och familjedaghem blockeras av pågående strejk inom Kommunal. Aktuell situation är underlag för samtal om fortsatt inriktning av arbetet. Samverkan med Socialförvaltning, Arbetsförmedling m.fl instanser är viktiga framtidsfrågor. Ärendet föredras. Variationen i beläggning vid olika enheter, barn resp. närvarotimmar, samt hur situationen kan utvecklas till hösten diskuteras. Revisionsrapportens notering om vikten av flexibilitet mellan avdelningar och enheter med personal liksom att likvärdiga belastningar bör finnas i och mellan områdena poängteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Lämnad redovisning godkänns.

7 arbetsutskott Dnr 2003/ Revisionsrapport Ekonomi, prestationer och kvalitet inom barnomsorgen. arbetsutskott Komrev, genom Torbjörn Bengtsson, har på uppdrag av kommunrevisionen studerat ekonomi, prestationer och kvalitet inom barnomsorgen i Vaggeryds kommun. Bakgrunden till uppdraget var införandet av maxtaxa och dess effekter på barnomsorgen. Rapporten behandlar utöver förändringen p.g.a. maxtaxan även införandet av barnomsorg för barn till arbetslösa och barn till föräldralediga samt införande av allmän förskola för 4- och 5-åringar. Härutöver behandlar rapporten utvecklingen i början av 1990-talet jämfört med 2000-talet. Förvaltningschefen föredrar ärendet och sitt yttrande. Thomas Strand (s) väcker fråga om vinstbegreppet i rapport och förvaltningschefens yttrande och finner det mycket svårt att avgöra vad som beror på maxtaxa och vad som beror på den övriga samhällsutvecklingen. Sune Johansson (c) noterar i rapporten, punkt 7:1 sid. 16 att fritidspersonalen fortfarande upplever sig ej fullt accepterade i skolan. Han anser att nämnden skall understryka vikten av att alla i verksamheten har samma värde. Han noterar även i sammanfattningen, punkt 5 sid. 3, och i redovisningen sid. 15 upptagen skrivning om vikten av ökad flexibilitet i verksamheten. Vidare betonar Sune Johansson att rapporten inte belyser det stora kvalitetsarbete som genomförs av nämnden inom förskolans verksamhet. I detta har även ingått enkäter till föräldrar betr. deras upplevelser av förskolans arbete. Han yrkar därför att i nämndens yttrande ska de av honom upptagna frågorna ingå. arbetsutskott forts. 87

8 Thomas Strand pekar på vikten av att andelen utbildad personal ökar i såväl den egna verksamheten som i de alternativa verksamheterna. Ordföranden sammanfattar diskussionen samt lagt yrkande och framförda tankar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att till nämnden utarbeta ett förslag till yttrande där framförda synpunkter beaktas samt att nämnden föreslås anta yttrandet som eget yttrande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att utarbeta ett förslag till yttrande grundat på framförda synpunkter vid dagens sammanträde. Förslag till yttrande antas som nämndens yttrande.

9 arbetsutskott Dnr 2003/ Budgetuppföljning april och prognos för helårsutfall. arbetsutskott Förvaltningsekonomens uppföljning av utfallet efter april månad samt preliminär prognos för helårsutfall redovisas. Redovisning görs även betr. investeringsuppföljningen. Vid redovisningen läggs särskild vikt vid uppföljning av personalkostnaderna samt de fem tunga kontona i verksamheten. Av redovis-ningen framgår att personalkostnaderna positivt följer budget. Den raka uppföljningen visar på ett underskott och den periodiserade uppföljningen ett överskott. Båda uppföljningarna är ca tkr lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Sammanlagt noteras att budget följs men marginalen är låg. En första prognos för helårsutfall redovisas där förändringar inför hösten samt behov av vissa åtgärder medtagits. Lämnade redovisningar gås igenom och diskuteras. Ordföranden sammanfattar diskussionerna och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning samt överlämna denna och prognos för helårsutfall till Kommunstyrelsen. Han finner yrkandet antaget. Lämnad redovisning godkänns. Budgetuppföljning för april månad samt prognos för helårsutfall överlämnas till Kommunstyrelsen.

10 arbetsutskott Dnr 2003/ Budget prioriteringar arbetsutskott Ramarna för budgetåret 2004 fastställs av Kommunfullmäktige i maj Under våren har behov av resurser redovisats för såväl nämnd som budgetberedning. Diskussionerna har byggt på analyser av kvalitetsredovisningarna för 2002 samt samtal med personal och ledningsteam i resp. verksamhet. Framtagna utvecklingsprognoser samt centrala beslut beträffande ex. vis skolskjutsar har även behandlats i processen. Förvaltningschefen redovisar att för den slutliga budgetutformningen krävs de politiska prioriteringarna för 2004, relaterade till skolplan och kvalitetsredovisning. Prioriteringarna diskuteras och det poängteras att prioriteringarna i budget för 2003 bör utgöra basen för 2004 års budget med de kompletteringar som framkommit under våren Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att till nämnden lägga förslag till prioriteringar, baserat på dagens diskussion. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att lägga förslag till prioriteringar i budget 2004, baserat på dagens diskussion. Förslaget lämnas utan yttrande.

11 arbetsutskott Dnr 2002/ Bokslut/verksamhetsberättelser för de alternativt drivna enheterna. arbetsutskott De alternativt drivna förskolornas bokslut och verksamhetsberättelser har inkommit och sammanställts av förvaltningsekonomen, vars sammanställning biläggs handlingarna. För Tofthagaskolan skall delårsbokslut per samt helårsprognos föreligga. Arbetsutskottet ges en föredragning av utfall och bakgrund till detta samt att Toftahagaskolans delårsrapport saknas genom ett missförstånd mellan ekonomiansvarig vid skolan och förvaltningskontoret. De tre stora enheterna har samtliga gått med underskott det senaste budgetåret, vilket främst beror på att tillsynstiderna minskat. Minskningen i föräldraintäkt för resp. barn inom begärd tillsynsnivå har kompenserats. Ett alt. två barn på heltid istället för deltid skiljer till budgetbalans för enheterna. Redovisningen diskuteras varvid noteras vikten av att Tofthagaskolans redovisning föreligger till nämndens sammanträde. Thomas Strand (s) efterfrågar hur de redovisningar som lämnas kan anpassas till gällande EU-direktiv samt pekar på vikten av att personal med pedagogisk högskoleutbildning i ökad utsträckning anställs i såväl de enskilda som de kommunala verksamheterna. Ordföranden sammanfattar förda diskussioner samt noterar vikten av att de enskilda förskolorna ges ett motsvarande stöd som de kommunala och att de kan fortsatt drivas med detta stöd. Han yrkar att nämn-den föreslås godkänna lämnade redovisningar och finner yrkandet antaget. Lämnade redovisningar godkänns.

12 arbetsutskott Dnr 2002/ Särskilt statsbidrag till personalförstärkningar läsåret 2003/04. arbetsutskott Anslaget för 2003/04 är tkr. Detta är en ökning från 2002/03 med tkr, vilket beroende på tjänsternas struktur motsvarar 4,5-5 tjänster. De olika verksamheterna har, utifrån bedömningar i kvalitetsredovisningen, verksamhetsutveckling samt i andra analyser verifierade behov, gjort framställningar om personal. Förvaltningschefen föredrar förslaget till ansökan om tjänster samt den övergripande bedömningen av behov och inriktning av stöd för att utveckla verksamheten totalt inom skola och fritidshem. Föredragningen diskuteras varvid noteras att den möter tidigare diskuterat behov av personalförstärkningar. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att upprätta ansökan om statsbidrag för särskilda personalförstärkningar i skola och fritidshem för läsåret 2003/04 omfattande: 1 tjänst i gymnasiesärskolan, 1 tjänst i svenska/engelska i gymnasieskolan, 2 tjänster som fritidspedagoger, placerade vid Fågelforsskolans resp. Sörgårdsskolans fritidshem, 0,75 tjänst som fritidsledare vid Hjortsjöskolan, 0,25 tjänst som skolpsykolog. Ordföranden finner yrkandet antaget. Till förvaltningschefen uppdras att upprätta ansökan om statsbidrag för särskilda personalförstärkningar i skola och fritidshem för läsåret 2003/04 omfattande:

13 arbetsutskott forts tjänst i gymnasiesärskolan, 1 tjänst i svenska/engelska i gymnasieskolan, 2 tjänster som fritidspedagoger, placerade vid Fågelforsskolans resp. Sörgårdsskolans fritidshem, 0,75 tjänst som fritidsledare vid Hjortsjöskolan, 0,25 tjänst som skolpsykolog.

14 arbetsutskott Dnr 2003/ Ansökan om medel för skolavslutning. arbetsutskott Företrädare för bun-, social- och kultur- och fritidsförvaltningen har i en gemensam skrivelse till de tre förvaltningarna begärt stöd till en aktivitet på kvällen efter skolavslutningen för år 9 i Fågelforsskolan. För att klara aktiviteten krävs ett externt tillskott om ca kronor vilket äskas nämndövergripande i år. För kommande år önskas kommunövergripande samråd. Ärendet föredras och förvaltningschefen redovisar sitt förslag att de tre inblandade förvaltningarna i vår solidariskt delar på kostnaden varvid bun:s kostnader får täckas av Fågelforsområdet inom tilldelad ram. Ärendet förs till SAMS-gruppen för det fortsatta arbetet inför kommande år. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar förd diskussion och yrkar att utskottet beslutar föra skrivelsen till SAMS-gruppen för vidare diskussion om såväl de akuta som de långsiktiga åtgärderna samt att nämnden föreslås besluta att förvaltningen svarar för en tredjedel av kvarstående kostnad Kostnaden får bäras av Fågelforsområdet. Ordföranden finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Skrivelsen förs till SAMS-gruppen för vidare diskussioner om såväl de akuta som de långsiktiga åtgärderna. Bun- förvaltningen svarar för en tredjedel av kvarstående kostnad Kostnaden får bäras av Fågelforsområdet.

15 arbetsutskott Dnr 2003/ / Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor arbetsutskott Kommunledningskontoret har på remiss översänt två ansökningar inför läsåret 2004/ John Bauergymnasiet i Värnamo avseende utökning av verksamheten med Hantverksprogrammet, inriktning frisör och inriktning florist. 2. Munkeröds Utbildningscenter AB, Stenungsund, avseende nyetablering av verksamhet i Värnamo Munkeröds floristutbildning, Värnamo med Hantverksprogrammet, inriktning floristik. Ärendet och förvaltningschefens tjänsteyttrande föredras. I detta förordas att Kommunstyrelsen föreslås avstå från yttrande i båda ärendena då ansökningarna bedöms ha en marginell inverkan på verksamheten i Vaggeryds kommun. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslår Kommunstyrelsen att avstå från att yttra sig i ärendet då ansökningarna bedöms ha en marginell inverkan på verksamheten i Vaggeryds kommun. Han finner yrkandet antaget. Kommunstyrelsen föreslås avstå från att yttra sig i ärendet då ansökningarna bedöms ha en marginell inverkan på verksamheten i Vaggeryds kommun.

16 arbetsutskott Dnr 2003/ Remissyttrande Gymnasiekommitténs betänkande Åtta vägar till kunskap (SOU 2002/120). arbetsutskott Vaggeryds kommun är inte remissinstans för betänkandet. Barn- och utbildningsnämnden kan välja att lämna yttrande på förslaget då det starkt kommer att påverka verksamheten vid Fenix Kunskapscentrum. Förvaltningens förslag till yttrande bygger på ett resonemang inom olika personalgrupper och ledningen vid Fenix Kunskapscentrum. Förslaget till yttrande har utarbetats av gymnasiechefen. Förvaltningschefen föredrar ärendet, redovisar bakgrund och former för ett ev. yttrande från nämnden. Gymnasiechef Anders Brunberg föredrar sina perspektiv i arbetet vid Fenix Kunskapscentrum som lagts till grund för yttrandet och de punkter han lagt särskild vikt vid. I föredragningen noterar han att arbetet vid Fenix Kunskapscentrum redan idag i hög grad har inriktats på att möta de förändringar som signaleras i förslaget. Särskilt märks arbetet med de elever som tillhör IV programmet. Ärendet diskuteras varvid följande noteringar görs: - Konflikten som kan uppstå när elevs val av inriktning eller fördjupning inom sektor inte kan tillgodoses. - Alla ska tas in på vald sektor oavsett kärnämneskunskap, konsekvens för grundskolan och hur kan de mötas under första sektorsåret? - Kraven på organisation för att nå kvalité i praktik och i undervisning. - Med utvidgad Apu hur ska grundskolans elever få plats i näringslivet för information och praktik? - Avtal om samarbete mellan kommuner viktiga att få till stånd och i ett tidigt skede. Thomas Strand (s) yrkar att i remissvarets sammanfattning görs en redovisning av hur reformen bedöms gynna nuvarande arbete vid Fenix Kunskapscentrum.

17 arbetsutskott forts. 94 Ordföranden yrkar att till yttrandet betr. konsekvensredovisning förs att den ekonomiska konsekvensbedömningen är svårbedömd. Vidare finns ett flertal förslag i kommitténs slutbetänkande som leder till öka-de kostnader, men som ändå inte berörts i kapitlet (bl a APU-tvång, utökad syo-verksamhet, breddad kompetens inom social- och fritidspedagogik och aktivt informationsarbete för elever som inte går i gymnasiet). Om kommunerna ska kunna genomföra de förändringar som föreslås på ett godtagbart sätt måste de ges realistiska och rätta förutsättningar. Den sammantagna effekten av kommitténs förslag innebär enligt vår bedömning klart ökade kostnader för kommunerna. Kostnader som måste kompenseras fullt ut. Ordföranden sammanfattar förd diskussion och lagda yrkanden samt föreliggande förslag till yttrande och yrkar att till förvaltningen uppdras att till nämnden justera förslaget till yttrande genom att införa de yrkanden som lagts vid arbetsutskottets möte. Nämnden föreslås anta justerat förslag till remissyttrande som eget yttrande. Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden och finner dem antagna. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningen uppdras att till nämnden justera förslag till yttrande genom att införa de yrkanden som lagts vid arbetsutskottets möte. Justerat förslag till remissyttrande antas som eget yttrande.

18 arbetsutskott Dnr 2002/ Kvalitetsredovisning 2002 Område Fågelfors. arbetsutskott Ledningsgruppen i Område Fågelfors vill i skrivelse (bifogas) påpeka felaktigheter i protokollet Ärendet föredras och utvecklingschefens förslag till ny skrivning redovisas. Ordföranden yrkar att nämnden föreslås godkänna förslaget till ny skrivning i protokollet. Han finner yrkandet antaget. Utvecklingschefens förslag till ny skrivning beträffande värdegrundsfrågorna inom Fågelforsområdet enligt 28 Barn- och utbildningsnämnden godkänns.

19 arbetsutskott Dnr 2003/ Plan för omsorg och utbildning arbetsutskott Nuvarande skolplan ska under året revideras och genom att antas av Kommunfullmäktige utgöra nämndens långtidsplanering. Uppläggning av arbetet, tidsramar samt underlag för arbetet får diskuteras i utskottet som inledning av processen med att ta fram ny plan. Följande noteras: Planen måste bli känd i verksamheten och personal på olika nivåer från början bli delaktiga i planen (ordföranden). Nuvarande plan måste vara grunden för den nya planen även om den kan göras annorlunda med hänsyn till förslaget om ny skollag (Sune Johansson (c)). Planen är det politiska styrdokumentet för nämndens och förvalt-ningens arbete (Roger Ödebrink (s)). Förvaltningschefen pekar på vikten av att processen inleds i vår och att genom en lyssnande kultur ta till vara på de kunskaper som finns om nuvarande plan i verksamheten. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningen uppdras att lägga ett förslag till tidsplan för arbetet samt att detta inleds med en politisk start där arbetsutskott, förvaltningschef och utvecklingschef inleder processen med att ta fram en ny plan. Arbetet följs i början av september upp med en hearing för arbetsutskottet tillsammans med chefsgruppen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningen uppdras att lägga ett förslag till tidsplan för arbetet samt att detta inleds med en politisk start där arbetsutskott, förvaltningschef och utvecklingschef inleder processen med att ta fram en ny plan. Arbetet följs i början av september upp med en hearing för arbetsutskottet tillsammans med chefsgruppen.

20 arbetsutskott Dnr 2003/ Kommunals strejkvarsel per arbetsutskott Kommunal har varslat om strejk för sina medlemmar inom Vaggeryds kommun med start Varslet berör direkt barnomsorgen då måltidspersonalen och vid flera enheter, merparten av övrig personal tillhör Kommunal. Inom skolorna berörs måltidspersonalen, vaktmästare och ev. elev-assistenterna. Kartläggning av problembilden samt vilka konsekvenser en ev. strejk kommer att få för verksamheten är inledd. Förvaltningschefen redovisar vidtagna åtgärder samt planerade möten för att kunna hantera situationen. Ordföranden noterar att det är viktigt att minimera effekterna för tredje part samt att förvaltningen beaktar skyldigheten enligt skollagen att ge eleverna undervisning. Informationsåtgärder måste planeras så att allmänheten får veta hur de kan komma att påverkas av en ev. strejk. Ärendet diskuteras och noteringar görs om vikten av att förberedelser vidtas i förvaltningen så att problem klarläggs och information planeras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att planera information och klarlägga problemområden vid en ev. strejk samt att arbetsutskottet kallas till extra sammanträde den 20 maj kl på förvaltningskontoret. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att planera information och klarlägga problemområden vid en ev. strejk. Arbetsutskottet kallas till extra sammanträde den 20 maj kl på förvaltningskontoret.

21 arbetsutskott Dnr 2003/ Ombyggnation Byarums skola och förskola arbetsutskott För arbetsutskottet redovisas dagsläget i planeringen för att bereda plats i Byarums skola för en förskolegrupp på nedre plan i Sockenstugan. Planeringsarbetet är i slutfasen och inför nämndens sammanträde beräknas ett färdigt material finnas. Ordföranden yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad information. Han finner yrkandet antaget. Lämnad information godkänns.

22 arbetsutskott Dnr 2003/ Attestförteckning. arbetsutskott För arbetsutskottet redovisas förvaltningsekonomens förslag till ny attestförteckning. Förteckningen baseras på de ändringar i organisation och fördelning av arbetsuppgifter som gjorts under våren. En särskild förteckning finns även där tjänsteinnehavarna är namngivna. Sune Johansson (c) efterfrågar och får bekräftat att namnprover tas in på resp. attestant liksom att dessa informeras om regler och ansvar i attestuppdraget. Ordföranden yrkar att attestförteckningen överlämnas till nämnden för godkännande. Han finner yrkandet antaget. Attestförteckning för Barn- och utbildningsförvaltningen godkänns.

23 arbetsutskott Dnr 2003/ Förvaltningens ärendehantering. arbetsutskott Sune Johansson (c) väcker fråga om ärendehanteringen vid förvaltningskontoret mot bakgrund av den tid det tar från nämndens han-tering av ärende till dess att de kan behandlas av Kommunstyrelsen. Förvaltningschefen redovisar att den stora ökningen av ärenden hösten 2002 och nu under våren, i kombination med en sjukdomsperiod, har skapat en obalans i förvaltningsarbetet. Arbete pågår för att nå balans, men fortfarande är belastningen mycket hög. Sune Johansson yrkar att till förvaltningschefen uppdras att se över rutinerna för hanteringen av utdrag och ärenden. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att se över rutinerna för hantering av utdrag och ärenden.

24 arbetsutskott Dnr 2002/ Motion Sätt maxtak på barngrupperna i förskolan. arbetsutskott Ärendet är tidigare behandlat i Bun Förvaltningschefen redovisar beslutet i Kommunstyrelsens arbetsutskott Att återremittera motionens andra att-sats till Barn- och utbildningsnämnden i syfte att ambitionen ska vara att barngruppernas storlek ska minska och personaltätheten öka, för att kunna få en kvalitetsökning inom barnomsorgen. Ordföranden noterar - att nämndens uppdrag är att svara på motionen utifrån nämndens bedömning av verksamheten och detta har nämnden gjort. - att en förändring av uppdraget till nämnden inte kan ske genom hanteringen av en remiss. Ordförande yrkar att nämnden föreslås kvarstå vid lämnat yttrande. Sune Johansson (c) med stöd av Roger Ödebrink (s) och David Isaksson (kd) tillstyrker yrkandet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Nämnden kvarstår vid lämnat yttrande.

25 arbetsutskott Dnr 2003/ Kurser och konferenser. arbetsutskott Kommunförbundet, Kronoberg, Från 17 nationella program till 8 sektorer Open Space, Växjö Svenska Kommunförbundet, Seminarier om skolans politiska ledarskap, Jönköping Hirtshals kommun internationell konferens om barns villkor, Ärendet föredras. Ordföranden yrkar att arbetsutskottet avstår från deltagande och finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet avstår från deltagande.

26 arbetsutskott Rapporter. Dnr 2003/ arbetsutskott Ks , Städorganisationens roll i samband med uppsägning av förvaltningsavtal av kommunens fastigheter. 2. Ks , Begäran om omdisponering av befintliga investeringsmedel för år 2003, Hjortsjöskolan. 3. Ks , Begäran om omdisponering av befintliga investeringsmedel, elprogrammet Fenix. 4. Ks , Remiss Fristående gymnasieskola. 5. Sn , Manchestermodellen. 6. Lokala styrelsen, protokoll Lokala styrelsen, protokoll Hph, protokoll , Direktionen. 9. Hph, protokoll , Samverkansgruppen. 10. Skolverket, Avstämning av kunskapslyftet för Skolverket, Enkät, vuxenutbildningen år Kommunförbundet, Vårpropositionen Kommunfullmäktige. Revisionsberättelse för Kommunfullmäktige. Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2002 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern. 15. Fenix Kunskapscntrum. Delredovisning 9 Projekt Nätverk för ökad anställbarhet avseende perioden jan-feb Skrivelse från Klass 9 C, Fågelforsskolan ang. lov för resa. Förvaltningschefen har informerat undertecknarna om att rektor har delegation i ärendet. 17. Ombyggnad hemkunskapssalar vid Hjortsjöskolan. Byggmötesprotokoll nr Kultur och fritidsnämnden Överläggningar med Bun i gemensam arbetsgrupp för idrottslokaler. 19. Kommunförbundet F-län. Skrivelse ang skolbandningsavtalet. 20. Regeringskansliet. Uttalanden ang. vuxnas lärande. Förvaltningschefen redovisar inkomna skrivelser och med dem sammanhängande frågor. Ordföranden yrkar att lämnade rapporter godkänns. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnade rapporter godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-04-08 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande David Isaksson (kd) Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-06 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 6 november 2007 kl. 13.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-27 1 (10) Sammanträdet inleds med en tyst minut för före detta ledamot i nämnden, David Isaksson, som avlidit. Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1. Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00.

Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1. Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00. VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1 Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00. Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-18 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-01-24 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 6 augusti 2008 Ärenden: Au 48. Ordnings- och uppförandeomdömen Au 49. Remiss, Betänkandet Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-09-21 Sid: 85 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Musikskolan kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 1 (16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 19 december 2012 klockan 14.00 18.45 Roger Ödebrink, ordförande

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN 09.00 I PEDAGOGEN 1(8) Ärende nr 2 Information om Kulturhuset Kristallen Sammanfattning - Öppet under hela sommaren. - Två klasser kvar från Paradisskolan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2009-12-01 1 (17) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 1 december 2009 klockan 13.00 17.35 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande ej 159, 160, del

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-06-18 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-06-18 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2008-06-18 1 (12) Plats och tid: Framnäs Gård, onsdag 18 juni 2008 kl. 10.00-12.40 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Kerstin Almqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-02-15 2 1 Dnr 06/BUN47 611 Uppföljning av läs- och skrivundersökning år 3 och 8 under 2005, information Göran Hedström, produktionschef informerade nämnden om uppföljningen av läs- och skrivundersökning

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28 1 BUN 129 Dnr BUN 2015/0421 Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Beslut Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

De politiska gruppernas möten skall hållas på Tågarpskolan. Lokaler är ordnade.

De politiska gruppernas möten skall hållas på Tågarpskolan. Lokaler är ordnade. Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-07 Plats: Tågarpskolan Tid: 2013-05-14 kl. 19:00 Kl. 18,00 De politiska gruppernas möten skall hållas på Tågarpskolan. Lokaler är ordnade. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-27 297 Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS 2016-140 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer