Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00"

Transkript

1 arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Roger Ödebrink (s) Övriga närvarande Björn Ericsson, förvaltningschef Örjan Vilsson, förvaltningsekonom, Anders Brunberg, gymnasiechef, 94 Utses att justera Thomas Strand Sune Johansson , Justeringens plats och tid Bun:s förvaltningskontor , kl Underskrifter Sekreterare..Paragrafer Björn Ericsson Ordförande.. Gert Jonsson Justerande Thomas Strand Sune Johansson ,

2 arbetsutskott Kompletterande ärenden. arbetsutskott Ordföranden yrkar att ärendelistan kompletteras med följande ärenden: 1. Byarums skola och förskola. 2. Attestförteckning. 3. Förvaltningens ärendehantering. 4. Motion Sätt maxtak på barngrupperna i förskolan. Ordföranden finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Ärendelistan kompletteras.

3 arbetsutskott Dnr 2002/ Hjortsjöskolan. arbetsutskott Tidigare behandlat i Bun Minnesanteckningar från samråd med Kommunstyrelsens presidium och arkitektens redovisning beträffande entreprenörsform föreligger. Projekteringsarbetet enligt alt. 2 fortsätter. Projektledaren har till dagens sammanträde tagit fram ett underlag för hur upphandling och arbete enligt Partnership-modell går till. Projektet, vikten av att snabbt komma igång för att klara tidsplanen inför hösten 2004, diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att ordna en information för kommunledningen och nämndens arbetsutskott om Partnership-modellen, samt att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandena antagna. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att ordna en information för kommunledningen och nämndens arbetsutskott om Partnership-modellen. Lämnad redovisning godkänns.

4 arbetsutskott Dnr 1999/ Ny Sörgårdsskola. arbetsutskott Tidigare behandlat i Bun Minnesanteckningar beträffande genomfört samråd mellan presidierna för Barnoch utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen redovisas. Det fortsatta projekteringsarbetet samt dagsläget beträffande förda samtal om kvalitet, area m.m. redovisas. Underlag för beslut beräknas föreligga senast Minnesanteckningarna, förskjutningar i tidsplanen samt ledningsgrupp för projektet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Lämnad redovisning godkänns.

5 arbetsutskott Dnr 2003/ Svenarums förskola. arbetsutskott Tidigare behandlat i Bun VSBo AB och skolledningen i område Norr redovisar vid mötet detaljplanering och kostnadsberäkning för projektet. I kostnadsberäkningen ingår såväl inre som yttre inventarier och konstnärlig utsmyckning. Den fortsatta planeringen utgår från det alternativ där byggnaden ansluts till nuvarande skolbyggnad på södersidan vid hissen. Vid före-gående behandling av ärendet bedömdes slutkostnaden för projektet till tkr, exkl. inredning och kompletterande utelekutrustning. Entreprenadkostnader beräknas till :-/m 2 dvs tkr. Till dagens möte redovisas att kostnaden för inredning samt yttre lekutrustning och erforderligt staket, kostnader vilka inte redovisades i den av VSBo AB upprättade kalkylen, beräknas uppgå till 340 tkr. Redovisningen diskuteras varvid utskottet noterar att totalkostnaden är hög för projektet, särskilt i förhållande till de medel som är tillgängliga totalt för barnomsorgsbyggnation. Ordföranden sammanfattar förda diskussioner och yrkar att projektledaren kallas till nämndens sammanträde för att redovisa ritningar och hur kostnaderna beräknats samt att ärendet i övrigt överlämnas till nämnden utan yttrande. Han finner lagda yrkanden antagna. Arbetsutskottets beslut: Projektledaren kallas till nämndens sammanträde för att redovisa ritningar och hur kostnaderna beräknats. Ärendet överlämnas utan yttrande.

6 arbetsutskott Dnr 2003/ Barnomsorgssituationen. arbetsutskott Kösituationen är fortsatt besvärlig och alla lösningar med tillfällig anställning av personal i förskola och familjedaghem blockeras av pågående strejk inom Kommunal. Aktuell situation är underlag för samtal om fortsatt inriktning av arbetet. Samverkan med Socialförvaltning, Arbetsförmedling m.fl instanser är viktiga framtidsfrågor. Ärendet föredras. Variationen i beläggning vid olika enheter, barn resp. närvarotimmar, samt hur situationen kan utvecklas till hösten diskuteras. Revisionsrapportens notering om vikten av flexibilitet mellan avdelningar och enheter med personal liksom att likvärdiga belastningar bör finnas i och mellan områdena poängteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Lämnad redovisning godkänns.

7 arbetsutskott Dnr 2003/ Revisionsrapport Ekonomi, prestationer och kvalitet inom barnomsorgen. arbetsutskott Komrev, genom Torbjörn Bengtsson, har på uppdrag av kommunrevisionen studerat ekonomi, prestationer och kvalitet inom barnomsorgen i Vaggeryds kommun. Bakgrunden till uppdraget var införandet av maxtaxa och dess effekter på barnomsorgen. Rapporten behandlar utöver förändringen p.g.a. maxtaxan även införandet av barnomsorg för barn till arbetslösa och barn till föräldralediga samt införande av allmän förskola för 4- och 5-åringar. Härutöver behandlar rapporten utvecklingen i början av 1990-talet jämfört med 2000-talet. Förvaltningschefen föredrar ärendet och sitt yttrande. Thomas Strand (s) väcker fråga om vinstbegreppet i rapport och förvaltningschefens yttrande och finner det mycket svårt att avgöra vad som beror på maxtaxa och vad som beror på den övriga samhällsutvecklingen. Sune Johansson (c) noterar i rapporten, punkt 7:1 sid. 16 att fritidspersonalen fortfarande upplever sig ej fullt accepterade i skolan. Han anser att nämnden skall understryka vikten av att alla i verksamheten har samma värde. Han noterar även i sammanfattningen, punkt 5 sid. 3, och i redovisningen sid. 15 upptagen skrivning om vikten av ökad flexibilitet i verksamheten. Vidare betonar Sune Johansson att rapporten inte belyser det stora kvalitetsarbete som genomförs av nämnden inom förskolans verksamhet. I detta har även ingått enkäter till föräldrar betr. deras upplevelser av förskolans arbete. Han yrkar därför att i nämndens yttrande ska de av honom upptagna frågorna ingå. arbetsutskott forts. 87

8 Thomas Strand pekar på vikten av att andelen utbildad personal ökar i såväl den egna verksamheten som i de alternativa verksamheterna. Ordföranden sammanfattar diskussionen samt lagt yrkande och framförda tankar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att till nämnden utarbeta ett förslag till yttrande där framförda synpunkter beaktas samt att nämnden föreslås anta yttrandet som eget yttrande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att utarbeta ett förslag till yttrande grundat på framförda synpunkter vid dagens sammanträde. Förslag till yttrande antas som nämndens yttrande.

9 arbetsutskott Dnr 2003/ Budgetuppföljning april och prognos för helårsutfall. arbetsutskott Förvaltningsekonomens uppföljning av utfallet efter april månad samt preliminär prognos för helårsutfall redovisas. Redovisning görs även betr. investeringsuppföljningen. Vid redovisningen läggs särskild vikt vid uppföljning av personalkostnaderna samt de fem tunga kontona i verksamheten. Av redovis-ningen framgår att personalkostnaderna positivt följer budget. Den raka uppföljningen visar på ett underskott och den periodiserade uppföljningen ett överskott. Båda uppföljningarna är ca tkr lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Sammanlagt noteras att budget följs men marginalen är låg. En första prognos för helårsutfall redovisas där förändringar inför hösten samt behov av vissa åtgärder medtagits. Lämnade redovisningar gås igenom och diskuteras. Ordföranden sammanfattar diskussionerna och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning samt överlämna denna och prognos för helårsutfall till Kommunstyrelsen. Han finner yrkandet antaget. Lämnad redovisning godkänns. Budgetuppföljning för april månad samt prognos för helårsutfall överlämnas till Kommunstyrelsen.

10 arbetsutskott Dnr 2003/ Budget prioriteringar arbetsutskott Ramarna för budgetåret 2004 fastställs av Kommunfullmäktige i maj Under våren har behov av resurser redovisats för såväl nämnd som budgetberedning. Diskussionerna har byggt på analyser av kvalitetsredovisningarna för 2002 samt samtal med personal och ledningsteam i resp. verksamhet. Framtagna utvecklingsprognoser samt centrala beslut beträffande ex. vis skolskjutsar har även behandlats i processen. Förvaltningschefen redovisar att för den slutliga budgetutformningen krävs de politiska prioriteringarna för 2004, relaterade till skolplan och kvalitetsredovisning. Prioriteringarna diskuteras och det poängteras att prioriteringarna i budget för 2003 bör utgöra basen för 2004 års budget med de kompletteringar som framkommit under våren Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att till nämnden lägga förslag till prioriteringar, baserat på dagens diskussion. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att lägga förslag till prioriteringar i budget 2004, baserat på dagens diskussion. Förslaget lämnas utan yttrande.

11 arbetsutskott Dnr 2002/ Bokslut/verksamhetsberättelser för de alternativt drivna enheterna. arbetsutskott De alternativt drivna förskolornas bokslut och verksamhetsberättelser har inkommit och sammanställts av förvaltningsekonomen, vars sammanställning biläggs handlingarna. För Tofthagaskolan skall delårsbokslut per samt helårsprognos föreligga. Arbetsutskottet ges en föredragning av utfall och bakgrund till detta samt att Toftahagaskolans delårsrapport saknas genom ett missförstånd mellan ekonomiansvarig vid skolan och förvaltningskontoret. De tre stora enheterna har samtliga gått med underskott det senaste budgetåret, vilket främst beror på att tillsynstiderna minskat. Minskningen i föräldraintäkt för resp. barn inom begärd tillsynsnivå har kompenserats. Ett alt. två barn på heltid istället för deltid skiljer till budgetbalans för enheterna. Redovisningen diskuteras varvid noteras vikten av att Tofthagaskolans redovisning föreligger till nämndens sammanträde. Thomas Strand (s) efterfrågar hur de redovisningar som lämnas kan anpassas till gällande EU-direktiv samt pekar på vikten av att personal med pedagogisk högskoleutbildning i ökad utsträckning anställs i såväl de enskilda som de kommunala verksamheterna. Ordföranden sammanfattar förda diskussioner samt noterar vikten av att de enskilda förskolorna ges ett motsvarande stöd som de kommunala och att de kan fortsatt drivas med detta stöd. Han yrkar att nämn-den föreslås godkänna lämnade redovisningar och finner yrkandet antaget. Lämnade redovisningar godkänns.

12 arbetsutskott Dnr 2002/ Särskilt statsbidrag till personalförstärkningar läsåret 2003/04. arbetsutskott Anslaget för 2003/04 är tkr. Detta är en ökning från 2002/03 med tkr, vilket beroende på tjänsternas struktur motsvarar 4,5-5 tjänster. De olika verksamheterna har, utifrån bedömningar i kvalitetsredovisningen, verksamhetsutveckling samt i andra analyser verifierade behov, gjort framställningar om personal. Förvaltningschefen föredrar förslaget till ansökan om tjänster samt den övergripande bedömningen av behov och inriktning av stöd för att utveckla verksamheten totalt inom skola och fritidshem. Föredragningen diskuteras varvid noteras att den möter tidigare diskuterat behov av personalförstärkningar. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att upprätta ansökan om statsbidrag för särskilda personalförstärkningar i skola och fritidshem för läsåret 2003/04 omfattande: 1 tjänst i gymnasiesärskolan, 1 tjänst i svenska/engelska i gymnasieskolan, 2 tjänster som fritidspedagoger, placerade vid Fågelforsskolans resp. Sörgårdsskolans fritidshem, 0,75 tjänst som fritidsledare vid Hjortsjöskolan, 0,25 tjänst som skolpsykolog. Ordföranden finner yrkandet antaget. Till förvaltningschefen uppdras att upprätta ansökan om statsbidrag för särskilda personalförstärkningar i skola och fritidshem för läsåret 2003/04 omfattande:

13 arbetsutskott forts tjänst i gymnasiesärskolan, 1 tjänst i svenska/engelska i gymnasieskolan, 2 tjänster som fritidspedagoger, placerade vid Fågelforsskolans resp. Sörgårdsskolans fritidshem, 0,75 tjänst som fritidsledare vid Hjortsjöskolan, 0,25 tjänst som skolpsykolog.

14 arbetsutskott Dnr 2003/ Ansökan om medel för skolavslutning. arbetsutskott Företrädare för bun-, social- och kultur- och fritidsförvaltningen har i en gemensam skrivelse till de tre förvaltningarna begärt stöd till en aktivitet på kvällen efter skolavslutningen för år 9 i Fågelforsskolan. För att klara aktiviteten krävs ett externt tillskott om ca kronor vilket äskas nämndövergripande i år. För kommande år önskas kommunövergripande samråd. Ärendet föredras och förvaltningschefen redovisar sitt förslag att de tre inblandade förvaltningarna i vår solidariskt delar på kostnaden varvid bun:s kostnader får täckas av Fågelforsområdet inom tilldelad ram. Ärendet förs till SAMS-gruppen för det fortsatta arbetet inför kommande år. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar förd diskussion och yrkar att utskottet beslutar föra skrivelsen till SAMS-gruppen för vidare diskussion om såväl de akuta som de långsiktiga åtgärderna samt att nämnden föreslås besluta att förvaltningen svarar för en tredjedel av kvarstående kostnad Kostnaden får bäras av Fågelforsområdet. Ordföranden finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Skrivelsen förs till SAMS-gruppen för vidare diskussioner om såväl de akuta som de långsiktiga åtgärderna. Bun- förvaltningen svarar för en tredjedel av kvarstående kostnad Kostnaden får bäras av Fågelforsområdet.

15 arbetsutskott Dnr 2003/ / Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor arbetsutskott Kommunledningskontoret har på remiss översänt två ansökningar inför läsåret 2004/ John Bauergymnasiet i Värnamo avseende utökning av verksamheten med Hantverksprogrammet, inriktning frisör och inriktning florist. 2. Munkeröds Utbildningscenter AB, Stenungsund, avseende nyetablering av verksamhet i Värnamo Munkeröds floristutbildning, Värnamo med Hantverksprogrammet, inriktning floristik. Ärendet och förvaltningschefens tjänsteyttrande föredras. I detta förordas att Kommunstyrelsen föreslås avstå från yttrande i båda ärendena då ansökningarna bedöms ha en marginell inverkan på verksamheten i Vaggeryds kommun. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslår Kommunstyrelsen att avstå från att yttra sig i ärendet då ansökningarna bedöms ha en marginell inverkan på verksamheten i Vaggeryds kommun. Han finner yrkandet antaget. Kommunstyrelsen föreslås avstå från att yttra sig i ärendet då ansökningarna bedöms ha en marginell inverkan på verksamheten i Vaggeryds kommun.

16 arbetsutskott Dnr 2003/ Remissyttrande Gymnasiekommitténs betänkande Åtta vägar till kunskap (SOU 2002/120). arbetsutskott Vaggeryds kommun är inte remissinstans för betänkandet. Barn- och utbildningsnämnden kan välja att lämna yttrande på förslaget då det starkt kommer att påverka verksamheten vid Fenix Kunskapscentrum. Förvaltningens förslag till yttrande bygger på ett resonemang inom olika personalgrupper och ledningen vid Fenix Kunskapscentrum. Förslaget till yttrande har utarbetats av gymnasiechefen. Förvaltningschefen föredrar ärendet, redovisar bakgrund och former för ett ev. yttrande från nämnden. Gymnasiechef Anders Brunberg föredrar sina perspektiv i arbetet vid Fenix Kunskapscentrum som lagts till grund för yttrandet och de punkter han lagt särskild vikt vid. I föredragningen noterar han att arbetet vid Fenix Kunskapscentrum redan idag i hög grad har inriktats på att möta de förändringar som signaleras i förslaget. Särskilt märks arbetet med de elever som tillhör IV programmet. Ärendet diskuteras varvid följande noteringar görs: - Konflikten som kan uppstå när elevs val av inriktning eller fördjupning inom sektor inte kan tillgodoses. - Alla ska tas in på vald sektor oavsett kärnämneskunskap, konsekvens för grundskolan och hur kan de mötas under första sektorsåret? - Kraven på organisation för att nå kvalité i praktik och i undervisning. - Med utvidgad Apu hur ska grundskolans elever få plats i näringslivet för information och praktik? - Avtal om samarbete mellan kommuner viktiga att få till stånd och i ett tidigt skede. Thomas Strand (s) yrkar att i remissvarets sammanfattning görs en redovisning av hur reformen bedöms gynna nuvarande arbete vid Fenix Kunskapscentrum.

17 arbetsutskott forts. 94 Ordföranden yrkar att till yttrandet betr. konsekvensredovisning förs att den ekonomiska konsekvensbedömningen är svårbedömd. Vidare finns ett flertal förslag i kommitténs slutbetänkande som leder till öka-de kostnader, men som ändå inte berörts i kapitlet (bl a APU-tvång, utökad syo-verksamhet, breddad kompetens inom social- och fritidspedagogik och aktivt informationsarbete för elever som inte går i gymnasiet). Om kommunerna ska kunna genomföra de förändringar som föreslås på ett godtagbart sätt måste de ges realistiska och rätta förutsättningar. Den sammantagna effekten av kommitténs förslag innebär enligt vår bedömning klart ökade kostnader för kommunerna. Kostnader som måste kompenseras fullt ut. Ordföranden sammanfattar förd diskussion och lagda yrkanden samt föreliggande förslag till yttrande och yrkar att till förvaltningen uppdras att till nämnden justera förslaget till yttrande genom att införa de yrkanden som lagts vid arbetsutskottets möte. Nämnden föreslås anta justerat förslag till remissyttrande som eget yttrande. Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden och finner dem antagna. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningen uppdras att till nämnden justera förslag till yttrande genom att införa de yrkanden som lagts vid arbetsutskottets möte. Justerat förslag till remissyttrande antas som eget yttrande.

18 arbetsutskott Dnr 2002/ Kvalitetsredovisning 2002 Område Fågelfors. arbetsutskott Ledningsgruppen i Område Fågelfors vill i skrivelse (bifogas) påpeka felaktigheter i protokollet Ärendet föredras och utvecklingschefens förslag till ny skrivning redovisas. Ordföranden yrkar att nämnden föreslås godkänna förslaget till ny skrivning i protokollet. Han finner yrkandet antaget. Utvecklingschefens förslag till ny skrivning beträffande värdegrundsfrågorna inom Fågelforsområdet enligt 28 Barn- och utbildningsnämnden godkänns.

19 arbetsutskott Dnr 2003/ Plan för omsorg och utbildning arbetsutskott Nuvarande skolplan ska under året revideras och genom att antas av Kommunfullmäktige utgöra nämndens långtidsplanering. Uppläggning av arbetet, tidsramar samt underlag för arbetet får diskuteras i utskottet som inledning av processen med att ta fram ny plan. Följande noteras: Planen måste bli känd i verksamheten och personal på olika nivåer från början bli delaktiga i planen (ordföranden). Nuvarande plan måste vara grunden för den nya planen även om den kan göras annorlunda med hänsyn till förslaget om ny skollag (Sune Johansson (c)). Planen är det politiska styrdokumentet för nämndens och förvalt-ningens arbete (Roger Ödebrink (s)). Förvaltningschefen pekar på vikten av att processen inleds i vår och att genom en lyssnande kultur ta till vara på de kunskaper som finns om nuvarande plan i verksamheten. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningen uppdras att lägga ett förslag till tidsplan för arbetet samt att detta inleds med en politisk start där arbetsutskott, förvaltningschef och utvecklingschef inleder processen med att ta fram en ny plan. Arbetet följs i början av september upp med en hearing för arbetsutskottet tillsammans med chefsgruppen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningen uppdras att lägga ett förslag till tidsplan för arbetet samt att detta inleds med en politisk start där arbetsutskott, förvaltningschef och utvecklingschef inleder processen med att ta fram en ny plan. Arbetet följs i början av september upp med en hearing för arbetsutskottet tillsammans med chefsgruppen.

20 arbetsutskott Dnr 2003/ Kommunals strejkvarsel per arbetsutskott Kommunal har varslat om strejk för sina medlemmar inom Vaggeryds kommun med start Varslet berör direkt barnomsorgen då måltidspersonalen och vid flera enheter, merparten av övrig personal tillhör Kommunal. Inom skolorna berörs måltidspersonalen, vaktmästare och ev. elev-assistenterna. Kartläggning av problembilden samt vilka konsekvenser en ev. strejk kommer att få för verksamheten är inledd. Förvaltningschefen redovisar vidtagna åtgärder samt planerade möten för att kunna hantera situationen. Ordföranden noterar att det är viktigt att minimera effekterna för tredje part samt att förvaltningen beaktar skyldigheten enligt skollagen att ge eleverna undervisning. Informationsåtgärder måste planeras så att allmänheten får veta hur de kan komma att påverkas av en ev. strejk. Ärendet diskuteras och noteringar görs om vikten av att förberedelser vidtas i förvaltningen så att problem klarläggs och information planeras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att planera information och klarlägga problemområden vid en ev. strejk samt att arbetsutskottet kallas till extra sammanträde den 20 maj kl på förvaltningskontoret. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att planera information och klarlägga problemområden vid en ev. strejk. Arbetsutskottet kallas till extra sammanträde den 20 maj kl på förvaltningskontoret.

21 arbetsutskott Dnr 2003/ Ombyggnation Byarums skola och förskola arbetsutskott För arbetsutskottet redovisas dagsläget i planeringen för att bereda plats i Byarums skola för en förskolegrupp på nedre plan i Sockenstugan. Planeringsarbetet är i slutfasen och inför nämndens sammanträde beräknas ett färdigt material finnas. Ordföranden yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad information. Han finner yrkandet antaget. Lämnad information godkänns.

22 arbetsutskott Dnr 2003/ Attestförteckning. arbetsutskott För arbetsutskottet redovisas förvaltningsekonomens förslag till ny attestförteckning. Förteckningen baseras på de ändringar i organisation och fördelning av arbetsuppgifter som gjorts under våren. En särskild förteckning finns även där tjänsteinnehavarna är namngivna. Sune Johansson (c) efterfrågar och får bekräftat att namnprover tas in på resp. attestant liksom att dessa informeras om regler och ansvar i attestuppdraget. Ordföranden yrkar att attestförteckningen överlämnas till nämnden för godkännande. Han finner yrkandet antaget. Attestförteckning för Barn- och utbildningsförvaltningen godkänns.

23 arbetsutskott Dnr 2003/ Förvaltningens ärendehantering. arbetsutskott Sune Johansson (c) väcker fråga om ärendehanteringen vid förvaltningskontoret mot bakgrund av den tid det tar från nämndens han-tering av ärende till dess att de kan behandlas av Kommunstyrelsen. Förvaltningschefen redovisar att den stora ökningen av ärenden hösten 2002 och nu under våren, i kombination med en sjukdomsperiod, har skapat en obalans i förvaltningsarbetet. Arbete pågår för att nå balans, men fortfarande är belastningen mycket hög. Sune Johansson yrkar att till förvaltningschefen uppdras att se över rutinerna för hanteringen av utdrag och ärenden. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att se över rutinerna för hantering av utdrag och ärenden.

24 arbetsutskott Dnr 2002/ Motion Sätt maxtak på barngrupperna i förskolan. arbetsutskott Ärendet är tidigare behandlat i Bun Förvaltningschefen redovisar beslutet i Kommunstyrelsens arbetsutskott Att återremittera motionens andra att-sats till Barn- och utbildningsnämnden i syfte att ambitionen ska vara att barngruppernas storlek ska minska och personaltätheten öka, för att kunna få en kvalitetsökning inom barnomsorgen. Ordföranden noterar - att nämndens uppdrag är att svara på motionen utifrån nämndens bedömning av verksamheten och detta har nämnden gjort. - att en förändring av uppdraget till nämnden inte kan ske genom hanteringen av en remiss. Ordförande yrkar att nämnden föreslås kvarstå vid lämnat yttrande. Sune Johansson (c) med stöd av Roger Ödebrink (s) och David Isaksson (kd) tillstyrker yrkandet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Nämnden kvarstår vid lämnat yttrande.

25 arbetsutskott Dnr 2003/ Kurser och konferenser. arbetsutskott Kommunförbundet, Kronoberg, Från 17 nationella program till 8 sektorer Open Space, Växjö Svenska Kommunförbundet, Seminarier om skolans politiska ledarskap, Jönköping Hirtshals kommun internationell konferens om barns villkor, Ärendet föredras. Ordföranden yrkar att arbetsutskottet avstår från deltagande och finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet avstår från deltagande.

26 arbetsutskott Rapporter. Dnr 2003/ arbetsutskott Ks , Städorganisationens roll i samband med uppsägning av förvaltningsavtal av kommunens fastigheter. 2. Ks , Begäran om omdisponering av befintliga investeringsmedel för år 2003, Hjortsjöskolan. 3. Ks , Begäran om omdisponering av befintliga investeringsmedel, elprogrammet Fenix. 4. Ks , Remiss Fristående gymnasieskola. 5. Sn , Manchestermodellen. 6. Lokala styrelsen, protokoll Lokala styrelsen, protokoll Hph, protokoll , Direktionen. 9. Hph, protokoll , Samverkansgruppen. 10. Skolverket, Avstämning av kunskapslyftet för Skolverket, Enkät, vuxenutbildningen år Kommunförbundet, Vårpropositionen Kommunfullmäktige. Revisionsberättelse för Kommunfullmäktige. Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2002 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern. 15. Fenix Kunskapscntrum. Delredovisning 9 Projekt Nätverk för ökad anställbarhet avseende perioden jan-feb Skrivelse från Klass 9 C, Fågelforsskolan ang. lov för resa. Förvaltningschefen har informerat undertecknarna om att rektor har delegation i ärendet. 17. Ombyggnad hemkunskapssalar vid Hjortsjöskolan. Byggmötesprotokoll nr Kultur och fritidsnämnden Överläggningar med Bun i gemensam arbetsgrupp för idrottslokaler. 19. Kommunförbundet F-län. Skrivelse ang skolbandningsavtalet. 20. Regeringskansliet. Uttalanden ang. vuxnas lärande. Förvaltningschefen redovisar inkomna skrivelser och med dem sammanhängande frågor. Ordföranden yrkar att lämnade rapporter godkänns. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnade rapporter godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer