Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00"

Transkript

1 arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Roger Ödebrink (s) Övriga närvarande Björn Ericsson, förvaltningschef Örjan Vilsson, förvaltningsekonom, Anders Brunberg, gymnasiechef, 94 Utses att justera Thomas Strand Sune Johansson , Justeringens plats och tid Bun:s förvaltningskontor , kl Underskrifter Sekreterare..Paragrafer Björn Ericsson Ordförande.. Gert Jonsson Justerande Thomas Strand Sune Johansson ,

2 arbetsutskott Kompletterande ärenden. arbetsutskott Ordföranden yrkar att ärendelistan kompletteras med följande ärenden: 1. Byarums skola och förskola. 2. Attestförteckning. 3. Förvaltningens ärendehantering. 4. Motion Sätt maxtak på barngrupperna i förskolan. Ordföranden finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Ärendelistan kompletteras.

3 arbetsutskott Dnr 2002/ Hjortsjöskolan. arbetsutskott Tidigare behandlat i Bun Minnesanteckningar från samråd med Kommunstyrelsens presidium och arkitektens redovisning beträffande entreprenörsform föreligger. Projekteringsarbetet enligt alt. 2 fortsätter. Projektledaren har till dagens sammanträde tagit fram ett underlag för hur upphandling och arbete enligt Partnership-modell går till. Projektet, vikten av att snabbt komma igång för att klara tidsplanen inför hösten 2004, diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att ordna en information för kommunledningen och nämndens arbetsutskott om Partnership-modellen, samt att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandena antagna. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att ordna en information för kommunledningen och nämndens arbetsutskott om Partnership-modellen. Lämnad redovisning godkänns.

4 arbetsutskott Dnr 1999/ Ny Sörgårdsskola. arbetsutskott Tidigare behandlat i Bun Minnesanteckningar beträffande genomfört samråd mellan presidierna för Barnoch utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen redovisas. Det fortsatta projekteringsarbetet samt dagsläget beträffande förda samtal om kvalitet, area m.m. redovisas. Underlag för beslut beräknas föreligga senast Minnesanteckningarna, förskjutningar i tidsplanen samt ledningsgrupp för projektet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Lämnad redovisning godkänns.

5 arbetsutskott Dnr 2003/ Svenarums förskola. arbetsutskott Tidigare behandlat i Bun VSBo AB och skolledningen i område Norr redovisar vid mötet detaljplanering och kostnadsberäkning för projektet. I kostnadsberäkningen ingår såväl inre som yttre inventarier och konstnärlig utsmyckning. Den fortsatta planeringen utgår från det alternativ där byggnaden ansluts till nuvarande skolbyggnad på södersidan vid hissen. Vid före-gående behandling av ärendet bedömdes slutkostnaden för projektet till tkr, exkl. inredning och kompletterande utelekutrustning. Entreprenadkostnader beräknas till :-/m 2 dvs tkr. Till dagens möte redovisas att kostnaden för inredning samt yttre lekutrustning och erforderligt staket, kostnader vilka inte redovisades i den av VSBo AB upprättade kalkylen, beräknas uppgå till 340 tkr. Redovisningen diskuteras varvid utskottet noterar att totalkostnaden är hög för projektet, särskilt i förhållande till de medel som är tillgängliga totalt för barnomsorgsbyggnation. Ordföranden sammanfattar förda diskussioner och yrkar att projektledaren kallas till nämndens sammanträde för att redovisa ritningar och hur kostnaderna beräknats samt att ärendet i övrigt överlämnas till nämnden utan yttrande. Han finner lagda yrkanden antagna. Arbetsutskottets beslut: Projektledaren kallas till nämndens sammanträde för att redovisa ritningar och hur kostnaderna beräknats. Ärendet överlämnas utan yttrande.

6 arbetsutskott Dnr 2003/ Barnomsorgssituationen. arbetsutskott Kösituationen är fortsatt besvärlig och alla lösningar med tillfällig anställning av personal i förskola och familjedaghem blockeras av pågående strejk inom Kommunal. Aktuell situation är underlag för samtal om fortsatt inriktning av arbetet. Samverkan med Socialförvaltning, Arbetsförmedling m.fl instanser är viktiga framtidsfrågor. Ärendet föredras. Variationen i beläggning vid olika enheter, barn resp. närvarotimmar, samt hur situationen kan utvecklas till hösten diskuteras. Revisionsrapportens notering om vikten av flexibilitet mellan avdelningar och enheter med personal liksom att likvärdiga belastningar bör finnas i och mellan områdena poängteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning. Han finner yrkandet antaget. Lämnad redovisning godkänns.

7 arbetsutskott Dnr 2003/ Revisionsrapport Ekonomi, prestationer och kvalitet inom barnomsorgen. arbetsutskott Komrev, genom Torbjörn Bengtsson, har på uppdrag av kommunrevisionen studerat ekonomi, prestationer och kvalitet inom barnomsorgen i Vaggeryds kommun. Bakgrunden till uppdraget var införandet av maxtaxa och dess effekter på barnomsorgen. Rapporten behandlar utöver förändringen p.g.a. maxtaxan även införandet av barnomsorg för barn till arbetslösa och barn till föräldralediga samt införande av allmän förskola för 4- och 5-åringar. Härutöver behandlar rapporten utvecklingen i början av 1990-talet jämfört med 2000-talet. Förvaltningschefen föredrar ärendet och sitt yttrande. Thomas Strand (s) väcker fråga om vinstbegreppet i rapport och förvaltningschefens yttrande och finner det mycket svårt att avgöra vad som beror på maxtaxa och vad som beror på den övriga samhällsutvecklingen. Sune Johansson (c) noterar i rapporten, punkt 7:1 sid. 16 att fritidspersonalen fortfarande upplever sig ej fullt accepterade i skolan. Han anser att nämnden skall understryka vikten av att alla i verksamheten har samma värde. Han noterar även i sammanfattningen, punkt 5 sid. 3, och i redovisningen sid. 15 upptagen skrivning om vikten av ökad flexibilitet i verksamheten. Vidare betonar Sune Johansson att rapporten inte belyser det stora kvalitetsarbete som genomförs av nämnden inom förskolans verksamhet. I detta har även ingått enkäter till föräldrar betr. deras upplevelser av förskolans arbete. Han yrkar därför att i nämndens yttrande ska de av honom upptagna frågorna ingå. arbetsutskott forts. 87

8 Thomas Strand pekar på vikten av att andelen utbildad personal ökar i såväl den egna verksamheten som i de alternativa verksamheterna. Ordföranden sammanfattar diskussionen samt lagt yrkande och framförda tankar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att till nämnden utarbeta ett förslag till yttrande där framförda synpunkter beaktas samt att nämnden föreslås anta yttrandet som eget yttrande. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att utarbeta ett förslag till yttrande grundat på framförda synpunkter vid dagens sammanträde. Förslag till yttrande antas som nämndens yttrande.

9 arbetsutskott Dnr 2003/ Budgetuppföljning april och prognos för helårsutfall. arbetsutskott Förvaltningsekonomens uppföljning av utfallet efter april månad samt preliminär prognos för helårsutfall redovisas. Redovisning görs även betr. investeringsuppföljningen. Vid redovisningen läggs särskild vikt vid uppföljning av personalkostnaderna samt de fem tunga kontona i verksamheten. Av redovis-ningen framgår att personalkostnaderna positivt följer budget. Den raka uppföljningen visar på ett underskott och den periodiserade uppföljningen ett överskott. Båda uppföljningarna är ca tkr lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Sammanlagt noteras att budget följs men marginalen är låg. En första prognos för helårsutfall redovisas där förändringar inför hösten samt behov av vissa åtgärder medtagits. Lämnade redovisningar gås igenom och diskuteras. Ordföranden sammanfattar diskussionerna och yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad redovisning samt överlämna denna och prognos för helårsutfall till Kommunstyrelsen. Han finner yrkandet antaget. Lämnad redovisning godkänns. Budgetuppföljning för april månad samt prognos för helårsutfall överlämnas till Kommunstyrelsen.

10 arbetsutskott Dnr 2003/ Budget prioriteringar arbetsutskott Ramarna för budgetåret 2004 fastställs av Kommunfullmäktige i maj Under våren har behov av resurser redovisats för såväl nämnd som budgetberedning. Diskussionerna har byggt på analyser av kvalitetsredovisningarna för 2002 samt samtal med personal och ledningsteam i resp. verksamhet. Framtagna utvecklingsprognoser samt centrala beslut beträffande ex. vis skolskjutsar har även behandlats i processen. Förvaltningschefen redovisar att för den slutliga budgetutformningen krävs de politiska prioriteringarna för 2004, relaterade till skolplan och kvalitetsredovisning. Prioriteringarna diskuteras och det poängteras att prioriteringarna i budget för 2003 bör utgöra basen för 2004 års budget med de kompletteringar som framkommit under våren Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att till nämnden lägga förslag till prioriteringar, baserat på dagens diskussion. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att lägga förslag till prioriteringar i budget 2004, baserat på dagens diskussion. Förslaget lämnas utan yttrande.

11 arbetsutskott Dnr 2002/ Bokslut/verksamhetsberättelser för de alternativt drivna enheterna. arbetsutskott De alternativt drivna förskolornas bokslut och verksamhetsberättelser har inkommit och sammanställts av förvaltningsekonomen, vars sammanställning biläggs handlingarna. För Tofthagaskolan skall delårsbokslut per samt helårsprognos föreligga. Arbetsutskottet ges en föredragning av utfall och bakgrund till detta samt att Toftahagaskolans delårsrapport saknas genom ett missförstånd mellan ekonomiansvarig vid skolan och förvaltningskontoret. De tre stora enheterna har samtliga gått med underskott det senaste budgetåret, vilket främst beror på att tillsynstiderna minskat. Minskningen i föräldraintäkt för resp. barn inom begärd tillsynsnivå har kompenserats. Ett alt. två barn på heltid istället för deltid skiljer till budgetbalans för enheterna. Redovisningen diskuteras varvid noteras vikten av att Tofthagaskolans redovisning föreligger till nämndens sammanträde. Thomas Strand (s) efterfrågar hur de redovisningar som lämnas kan anpassas till gällande EU-direktiv samt pekar på vikten av att personal med pedagogisk högskoleutbildning i ökad utsträckning anställs i såväl de enskilda som de kommunala verksamheterna. Ordföranden sammanfattar förda diskussioner samt noterar vikten av att de enskilda förskolorna ges ett motsvarande stöd som de kommunala och att de kan fortsatt drivas med detta stöd. Han yrkar att nämn-den föreslås godkänna lämnade redovisningar och finner yrkandet antaget. Lämnade redovisningar godkänns.

12 arbetsutskott Dnr 2002/ Särskilt statsbidrag till personalförstärkningar läsåret 2003/04. arbetsutskott Anslaget för 2003/04 är tkr. Detta är en ökning från 2002/03 med tkr, vilket beroende på tjänsternas struktur motsvarar 4,5-5 tjänster. De olika verksamheterna har, utifrån bedömningar i kvalitetsredovisningen, verksamhetsutveckling samt i andra analyser verifierade behov, gjort framställningar om personal. Förvaltningschefen föredrar förslaget till ansökan om tjänster samt den övergripande bedömningen av behov och inriktning av stöd för att utveckla verksamheten totalt inom skola och fritidshem. Föredragningen diskuteras varvid noteras att den möter tidigare diskuterat behov av personalförstärkningar. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att upprätta ansökan om statsbidrag för särskilda personalförstärkningar i skola och fritidshem för läsåret 2003/04 omfattande: 1 tjänst i gymnasiesärskolan, 1 tjänst i svenska/engelska i gymnasieskolan, 2 tjänster som fritidspedagoger, placerade vid Fågelforsskolans resp. Sörgårdsskolans fritidshem, 0,75 tjänst som fritidsledare vid Hjortsjöskolan, 0,25 tjänst som skolpsykolog. Ordföranden finner yrkandet antaget. Till förvaltningschefen uppdras att upprätta ansökan om statsbidrag för särskilda personalförstärkningar i skola och fritidshem för läsåret 2003/04 omfattande:

13 arbetsutskott forts tjänst i gymnasiesärskolan, 1 tjänst i svenska/engelska i gymnasieskolan, 2 tjänster som fritidspedagoger, placerade vid Fågelforsskolans resp. Sörgårdsskolans fritidshem, 0,75 tjänst som fritidsledare vid Hjortsjöskolan, 0,25 tjänst som skolpsykolog.

14 arbetsutskott Dnr 2003/ Ansökan om medel för skolavslutning. arbetsutskott Företrädare för bun-, social- och kultur- och fritidsförvaltningen har i en gemensam skrivelse till de tre förvaltningarna begärt stöd till en aktivitet på kvällen efter skolavslutningen för år 9 i Fågelforsskolan. För att klara aktiviteten krävs ett externt tillskott om ca kronor vilket äskas nämndövergripande i år. För kommande år önskas kommunövergripande samråd. Ärendet föredras och förvaltningschefen redovisar sitt förslag att de tre inblandade förvaltningarna i vår solidariskt delar på kostnaden varvid bun:s kostnader får täckas av Fågelforsområdet inom tilldelad ram. Ärendet förs till SAMS-gruppen för det fortsatta arbetet inför kommande år. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar förd diskussion och yrkar att utskottet beslutar föra skrivelsen till SAMS-gruppen för vidare diskussion om såväl de akuta som de långsiktiga åtgärderna samt att nämnden föreslås besluta att förvaltningen svarar för en tredjedel av kvarstående kostnad Kostnaden får bäras av Fågelforsområdet. Ordföranden finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Skrivelsen förs till SAMS-gruppen för vidare diskussioner om såväl de akuta som de långsiktiga åtgärderna. Bun- förvaltningen svarar för en tredjedel av kvarstående kostnad Kostnaden får bäras av Fågelforsområdet.

15 arbetsutskott Dnr 2003/ / Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor arbetsutskott Kommunledningskontoret har på remiss översänt två ansökningar inför läsåret 2004/ John Bauergymnasiet i Värnamo avseende utökning av verksamheten med Hantverksprogrammet, inriktning frisör och inriktning florist. 2. Munkeröds Utbildningscenter AB, Stenungsund, avseende nyetablering av verksamhet i Värnamo Munkeröds floristutbildning, Värnamo med Hantverksprogrammet, inriktning floristik. Ärendet och förvaltningschefens tjänsteyttrande föredras. I detta förordas att Kommunstyrelsen föreslås avstå från yttrande i båda ärendena då ansökningarna bedöms ha en marginell inverkan på verksamheten i Vaggeryds kommun. Ärendet diskuteras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att nämnden föreslår Kommunstyrelsen att avstå från att yttra sig i ärendet då ansökningarna bedöms ha en marginell inverkan på verksamheten i Vaggeryds kommun. Han finner yrkandet antaget. Kommunstyrelsen föreslås avstå från att yttra sig i ärendet då ansökningarna bedöms ha en marginell inverkan på verksamheten i Vaggeryds kommun.

16 arbetsutskott Dnr 2003/ Remissyttrande Gymnasiekommitténs betänkande Åtta vägar till kunskap (SOU 2002/120). arbetsutskott Vaggeryds kommun är inte remissinstans för betänkandet. Barn- och utbildningsnämnden kan välja att lämna yttrande på förslaget då det starkt kommer att påverka verksamheten vid Fenix Kunskapscentrum. Förvaltningens förslag till yttrande bygger på ett resonemang inom olika personalgrupper och ledningen vid Fenix Kunskapscentrum. Förslaget till yttrande har utarbetats av gymnasiechefen. Förvaltningschefen föredrar ärendet, redovisar bakgrund och former för ett ev. yttrande från nämnden. Gymnasiechef Anders Brunberg föredrar sina perspektiv i arbetet vid Fenix Kunskapscentrum som lagts till grund för yttrandet och de punkter han lagt särskild vikt vid. I föredragningen noterar han att arbetet vid Fenix Kunskapscentrum redan idag i hög grad har inriktats på att möta de förändringar som signaleras i förslaget. Särskilt märks arbetet med de elever som tillhör IV programmet. Ärendet diskuteras varvid följande noteringar görs: - Konflikten som kan uppstå när elevs val av inriktning eller fördjupning inom sektor inte kan tillgodoses. - Alla ska tas in på vald sektor oavsett kärnämneskunskap, konsekvens för grundskolan och hur kan de mötas under första sektorsåret? - Kraven på organisation för att nå kvalité i praktik och i undervisning. - Med utvidgad Apu hur ska grundskolans elever få plats i näringslivet för information och praktik? - Avtal om samarbete mellan kommuner viktiga att få till stånd och i ett tidigt skede. Thomas Strand (s) yrkar att i remissvarets sammanfattning görs en redovisning av hur reformen bedöms gynna nuvarande arbete vid Fenix Kunskapscentrum.

17 arbetsutskott forts. 94 Ordföranden yrkar att till yttrandet betr. konsekvensredovisning förs att den ekonomiska konsekvensbedömningen är svårbedömd. Vidare finns ett flertal förslag i kommitténs slutbetänkande som leder till öka-de kostnader, men som ändå inte berörts i kapitlet (bl a APU-tvång, utökad syo-verksamhet, breddad kompetens inom social- och fritidspedagogik och aktivt informationsarbete för elever som inte går i gymnasiet). Om kommunerna ska kunna genomföra de förändringar som föreslås på ett godtagbart sätt måste de ges realistiska och rätta förutsättningar. Den sammantagna effekten av kommitténs förslag innebär enligt vår bedömning klart ökade kostnader för kommunerna. Kostnader som måste kompenseras fullt ut. Ordföranden sammanfattar förd diskussion och lagda yrkanden samt föreliggande förslag till yttrande och yrkar att till förvaltningen uppdras att till nämnden justera förslaget till yttrande genom att införa de yrkanden som lagts vid arbetsutskottets möte. Nämnden föreslås anta justerat förslag till remissyttrande som eget yttrande. Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden och finner dem antagna. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningen uppdras att till nämnden justera förslag till yttrande genom att införa de yrkanden som lagts vid arbetsutskottets möte. Justerat förslag till remissyttrande antas som eget yttrande.

18 arbetsutskott Dnr 2002/ Kvalitetsredovisning 2002 Område Fågelfors. arbetsutskott Ledningsgruppen i Område Fågelfors vill i skrivelse (bifogas) påpeka felaktigheter i protokollet Ärendet föredras och utvecklingschefens förslag till ny skrivning redovisas. Ordföranden yrkar att nämnden föreslås godkänna förslaget till ny skrivning i protokollet. Han finner yrkandet antaget. Utvecklingschefens förslag till ny skrivning beträffande värdegrundsfrågorna inom Fågelforsområdet enligt 28 Barn- och utbildningsnämnden godkänns.

19 arbetsutskott Dnr 2003/ Plan för omsorg och utbildning arbetsutskott Nuvarande skolplan ska under året revideras och genom att antas av Kommunfullmäktige utgöra nämndens långtidsplanering. Uppläggning av arbetet, tidsramar samt underlag för arbetet får diskuteras i utskottet som inledning av processen med att ta fram ny plan. Följande noteras: Planen måste bli känd i verksamheten och personal på olika nivåer från början bli delaktiga i planen (ordföranden). Nuvarande plan måste vara grunden för den nya planen även om den kan göras annorlunda med hänsyn till förslaget om ny skollag (Sune Johansson (c)). Planen är det politiska styrdokumentet för nämndens och förvalt-ningens arbete (Roger Ödebrink (s)). Förvaltningschefen pekar på vikten av att processen inleds i vår och att genom en lyssnande kultur ta till vara på de kunskaper som finns om nuvarande plan i verksamheten. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningen uppdras att lägga ett förslag till tidsplan för arbetet samt att detta inleds med en politisk start där arbetsutskott, förvaltningschef och utvecklingschef inleder processen med att ta fram en ny plan. Arbetet följs i början av september upp med en hearing för arbetsutskottet tillsammans med chefsgruppen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningen uppdras att lägga ett förslag till tidsplan för arbetet samt att detta inleds med en politisk start där arbetsutskott, förvaltningschef och utvecklingschef inleder processen med att ta fram en ny plan. Arbetet följs i början av september upp med en hearing för arbetsutskottet tillsammans med chefsgruppen.

20 arbetsutskott Dnr 2003/ Kommunals strejkvarsel per arbetsutskott Kommunal har varslat om strejk för sina medlemmar inom Vaggeryds kommun med start Varslet berör direkt barnomsorgen då måltidspersonalen och vid flera enheter, merparten av övrig personal tillhör Kommunal. Inom skolorna berörs måltidspersonalen, vaktmästare och ev. elev-assistenterna. Kartläggning av problembilden samt vilka konsekvenser en ev. strejk kommer att få för verksamheten är inledd. Förvaltningschefen redovisar vidtagna åtgärder samt planerade möten för att kunna hantera situationen. Ordföranden noterar att det är viktigt att minimera effekterna för tredje part samt att förvaltningen beaktar skyldigheten enligt skollagen att ge eleverna undervisning. Informationsåtgärder måste planeras så att allmänheten får veta hur de kan komma att påverkas av en ev. strejk. Ärendet diskuteras och noteringar görs om vikten av att förberedelser vidtas i förvaltningen så att problem klarläggs och information planeras. Ordföranden sammanfattar och yrkar att till förvaltningschefen uppdras att planera information och klarlägga problemområden vid en ev. strejk samt att arbetsutskottet kallas till extra sammanträde den 20 maj kl på förvaltningskontoret. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att planera information och klarlägga problemområden vid en ev. strejk. Arbetsutskottet kallas till extra sammanträde den 20 maj kl på förvaltningskontoret.

21 arbetsutskott Dnr 2003/ Ombyggnation Byarums skola och förskola arbetsutskott För arbetsutskottet redovisas dagsläget i planeringen för att bereda plats i Byarums skola för en förskolegrupp på nedre plan i Sockenstugan. Planeringsarbetet är i slutfasen och inför nämndens sammanträde beräknas ett färdigt material finnas. Ordföranden yrkar att nämnden föreslås godkänna lämnad information. Han finner yrkandet antaget. Lämnad information godkänns.

22 arbetsutskott Dnr 2003/ Attestförteckning. arbetsutskott För arbetsutskottet redovisas förvaltningsekonomens förslag till ny attestförteckning. Förteckningen baseras på de ändringar i organisation och fördelning av arbetsuppgifter som gjorts under våren. En särskild förteckning finns även där tjänsteinnehavarna är namngivna. Sune Johansson (c) efterfrågar och får bekräftat att namnprover tas in på resp. attestant liksom att dessa informeras om regler och ansvar i attestuppdraget. Ordföranden yrkar att attestförteckningen överlämnas till nämnden för godkännande. Han finner yrkandet antaget. Attestförteckning för Barn- och utbildningsförvaltningen godkänns.

23 arbetsutskott Dnr 2003/ Förvaltningens ärendehantering. arbetsutskott Sune Johansson (c) väcker fråga om ärendehanteringen vid förvaltningskontoret mot bakgrund av den tid det tar från nämndens han-tering av ärende till dess att de kan behandlas av Kommunstyrelsen. Förvaltningschefen redovisar att den stora ökningen av ärenden hösten 2002 och nu under våren, i kombination med en sjukdomsperiod, har skapat en obalans i förvaltningsarbetet. Arbete pågår för att nå balans, men fortfarande är belastningen mycket hög. Sune Johansson yrkar att till förvaltningschefen uppdras att se över rutinerna för hanteringen av utdrag och ärenden. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Arbetsutskottets beslut: Till förvaltningschefen uppdras att se över rutinerna för hantering av utdrag och ärenden.

24 arbetsutskott Dnr 2002/ Motion Sätt maxtak på barngrupperna i förskolan. arbetsutskott Ärendet är tidigare behandlat i Bun Förvaltningschefen redovisar beslutet i Kommunstyrelsens arbetsutskott Att återremittera motionens andra att-sats till Barn- och utbildningsnämnden i syfte att ambitionen ska vara att barngruppernas storlek ska minska och personaltätheten öka, för att kunna få en kvalitetsökning inom barnomsorgen. Ordföranden noterar - att nämndens uppdrag är att svara på motionen utifrån nämndens bedömning av verksamheten och detta har nämnden gjort. - att en förändring av uppdraget till nämnden inte kan ske genom hanteringen av en remiss. Ordförande yrkar att nämnden föreslås kvarstå vid lämnat yttrande. Sune Johansson (c) med stöd av Roger Ödebrink (s) och David Isaksson (kd) tillstyrker yrkandet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Nämnden kvarstår vid lämnat yttrande.

25 arbetsutskott Dnr 2003/ Kurser och konferenser. arbetsutskott Kommunförbundet, Kronoberg, Från 17 nationella program till 8 sektorer Open Space, Växjö Svenska Kommunförbundet, Seminarier om skolans politiska ledarskap, Jönköping Hirtshals kommun internationell konferens om barns villkor, Ärendet föredras. Ordföranden yrkar att arbetsutskottet avstår från deltagande och finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet avstår från deltagande.

26 arbetsutskott Rapporter. Dnr 2003/ arbetsutskott Ks , Städorganisationens roll i samband med uppsägning av förvaltningsavtal av kommunens fastigheter. 2. Ks , Begäran om omdisponering av befintliga investeringsmedel för år 2003, Hjortsjöskolan. 3. Ks , Begäran om omdisponering av befintliga investeringsmedel, elprogrammet Fenix. 4. Ks , Remiss Fristående gymnasieskola. 5. Sn , Manchestermodellen. 6. Lokala styrelsen, protokoll Lokala styrelsen, protokoll Hph, protokoll , Direktionen. 9. Hph, protokoll , Samverkansgruppen. 10. Skolverket, Avstämning av kunskapslyftet för Skolverket, Enkät, vuxenutbildningen år Kommunförbundet, Vårpropositionen Kommunfullmäktige. Revisionsberättelse för Kommunfullmäktige. Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2002 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern. 15. Fenix Kunskapscntrum. Delredovisning 9 Projekt Nätverk för ökad anställbarhet avseende perioden jan-feb Skrivelse från Klass 9 C, Fågelforsskolan ang. lov för resa. Förvaltningschefen har informerat undertecknarna om att rektor har delegation i ärendet. 17. Ombyggnad hemkunskapssalar vid Hjortsjöskolan. Byggmötesprotokoll nr Kultur och fritidsnämnden Överläggningar med Bun i gemensam arbetsgrupp för idrottslokaler. 19. Kommunförbundet F-län. Skrivelse ang skolbandningsavtalet. 20. Regeringskansliet. Uttalanden ang. vuxnas lärande. Förvaltningschefen redovisar inkomna skrivelser och med dem sammanhängande frågor. Ordföranden yrkar att lämnade rapporter godkänns. Han finner yrkandet antaget. Arbetsutskottets beslut: Lämnade rapporter godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-04-08 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande David Isaksson (kd) Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1. Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00.

Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1. Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00. VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-26 1 Plats och tid Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd kl. 14.00-19.00. Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-02-15 2 1 Dnr 06/BUN47 611 Uppföljning av läs- och skrivundersökning år 3 och 8 under 2005, information Göran Hedström, produktionschef informerade nämnden om uppföljningen av läs- och skrivundersökning

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2009-01-13 1 (15) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 13 januari 2009 klockan 13.00 16.30 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 35 Förslag till policy angående kostnader i samband med klassresor, utfärder och dylikt Utbildningsutskottet har 2005-04-18 uppdragit åt verksamhetsområde Utbildning

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 13 maj 2008, kl 08:30-13:30 Bengt Evertsson (v) ordf. Bente Ekström (c) Ulf Eriksson (m), ersättare för Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-03-08 1 (20) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 8 mars 2011 klockan 13.00 17.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2003-05-15 1

Barn- och utbildningsnämnden 2003-05-15 1 Barn- och utbildningsnämnden 2003-05-15 1 Plats och tid Rådhuset, Säter kl 13.30 17.30 Beslutande Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Anders Gustafsson (s) Johanna Eriksson (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer