INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16"

Transkript

1 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde BUN 44 VERKSAMHETSBESÖK VID KOCKARSKOLAN... 1 BUN 45 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 46 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, MARS BUN 47 YTTRANDE ÖVER REMISS OM NYETABLERING AV EN FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I BORLÄNGE KOMMUN, GUTESKOLAN, BILAGA... 4 BUN 48 YTTRANDE ÖVER REMISS FRÅN THORENGRUPPEN AB ÖVER ANSÖKAN OM NYETABLERING AV FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA... 6 BUN 49 YTTRANDE ÖVER REMISS FRÅN RYTMUS AB ÖVER ANSÖKAN OM NYETABLERING AV FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA, BILAGA... 8 BUN 50 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 31 MARS BUN 51 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN BUN 52 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA, SKOLBARNOMSORG, KULTURSKOLA, ELEVHÄLSA, DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM OCH VUXENUTBILDNINGEN BUN 53 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA, SKOLBARNOMSORG, KULTURSKOLA, ELEVHÄLSA, DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM OCH VUXENUTBILDNINGEN 2016, MED TILLÄGGSDIREKTIV BUN 54 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET BUN 55 VERKSAMHETSPLAN 2016, BILAGA BUN 56 INFORMATION BUN 57 PROTOKOLL BRUKARRÅD BUN 58 INFORMATION VERKSAMHETSBESÖK BUN 59 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT BUN 60 ANMÄLAN AV PÅGÅENDE/AVSLUTADE ÄRENDEN, KRÄNKANDE BEHANDLING21 BUN 61 DELGIVNINGAR... 22

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Rådhuset torsdagen den 16 april 2015, Kl Beslutande Mats Nilsson (S) ordförande Anders Olsson (C) 1:e vice ordföranden Roger Siljeholm, (M)2:e vice ordföranden Anna Ställ (S) Thomas Sjöberg (V) Jenny Nordahl (SD) Caroline Willfox (M) Alexanda Lundblad (S) Angelica Beyer (S) Niclas Bodin (C) Lars-Evert Dahlberg (KD) Ersättare Övriga deltagare Per Wikström, TF förvaltningschef Anita Mikkonen, ekonom Mai Andersson, nämndsekreterare Utses att justera Roger Siljeholm Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 21 april 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mai Andersson Ordförande Mats Nilsson Justerande Roger Siljeholm Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen för protokollet Underskrift Mai Andersson

3 Barn- och utbildningsnämnden Bun 44 Bun 44 Verksamhetsbesök vid Kockarskolan Verksamhetsbesök vid Klockarskolan Nämnden gör verksamhetsbesök vi Klockarskolan mellan kl Rektor Maria Fredriksson och biträdande rektor Per Sandberg informerar om skolans verksamhet. Därefter fikar ledamöterna tillsammans med eleverna för att sedan avsluta med lektionsbesök.

4 Barn- och utbildningsnämnden Bun 45 Bun 45 Arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljöfrågor Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. Per Wikström, Tf förvaltningschef informerar från informationsmötet som gjorts Dahlander gymnasiet till personal, elever och föräldrar om den aktuella situationen om nollintag. Per Wikström, tf förvaltningschef informerar att förvaltningen har anlitat KPMG som ska utreda konsekvenserna av ett nollintag vid Dahlander gymnasiet hösten En extra nämnd kommer att bli den 24 april 2015, för redovisning av KPMG:s rapport. Per Wikström, ger en nulägesrapport om lokalerna vid Stora Skedvi förskoleområde. Per Wikström informerar om processen med att hantera kravet på Lärarlegitimation

5 Barn- och utbildningsnämnden Bun 46 Bun 46 mars 2015 Uppföljning av genomförd internkontroll, Uppföljning av genomförd internkontroll, mars 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 2. Nämnden ger i uppdrag till de enheter som ej genomfört den systematiska brandskyddsronden att till nämnden den 21 maj 2015, inkomma med en redovisning. De enheter som gäller är Prästgärdet, Stora Skedvi förskoleområde, Stora Skedvi skola, Säters förskoleområde Smultronet och Trollskogen. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller olika kontrollmoment som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna redovisas för nämnden efterföljande månad. Delges Prästgärdet Stora Skedvi förskoleområde Stora Skedvi skola Säters förskoleområde, Smultronet och Trollskogen.

6 Barn- och utbildningsnämnden Bun 47 dnr: Bun 47 Yttrande över remiss om nyetablering av en fristående gymnasieskola i Borlänge kommun, Guteskolan Yttrande över remiss om nyetablering av en fristående gymnasieskola i Borlänge kommun, Guteskolan Barn- och utbildningsnämndes beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom yttrandet. Guteskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Gutegymnasiet i Borlänge kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017. Säters kommun, barn- och utbildningsnämnden ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Yttrande Kommunen kan genom sitt samarbete med Gysam erbjuda ett heltäckande utbud av utbildningar. Detta gäller både antal program/inriktningar och olika utbildningsmodeller vilket innebär en väsentlig förbättrad möjlighet för eleverna att söka önskad utbildning på flera skolor inom Gysam. Gysam tar ett regionalt ansvar för kvalitet och utveckling av verksamheten. Antalet utbildningsplatser anpassas löpande till antalet sökanden. Nyetablering av fristående skolor kan medföra att en överetablering av utbildningsplatser uppstår som resulterar i för små volymer lokalt för att kunna erbjuda en tillräckligt kvalitativ och effektiv utbildning. Nyetablering av friskolor kommer att skapa påtagligt negativa följder för den regionala utvecklingen av gymnasieskolan varför nya tillstånd endast skall ges av synnerliga skäl. Utifrån ovanstående synpunkter anser Säters kommun att Guteskolan AB s ansökan om att starta friskola bör avslås Forts.

7 Barn- och utbildningsnämnden forts. 47 Beslutsunderlag Remiss från Skolinspektionen den 20 februari 2015 Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen den 26 mars 2015 Utskottet den 30 mars 2015, 18 Delges Skolinspektionen

8 Barn- och utbildningsnämnden Bun 48 dnr: Bun 48 Yttrande över remiss från ThorenGruppen AB över ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola Yttrande över remiss från ThorenGruppen AB över ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom yttrandet. ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borlänge i Borlänge kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017. Säters kommun, barn- och utbildningsnämnden ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Yttrande Kommunen kan genom sitt samarbete med Gysam erbjuda ett heltäckande utbud av utbildningar. Detta gäller både antal program/inriktningar och olika utbildningsmodeller vilket innebär en väsentlig förbättrad möjlighet för eleverna att söka önskad utbildning på flera skolor inom Gysam. Gysam tar ett regionalt ansvar för kvalitet och utveckling av verksamheten. Antalet utbildningsplatser anpassas löpande till antalet sökanden. Nyetablering av fristående skolor kan medföra att en överetablering av utbildningsplatser uppstår som resulterar i för små volymer lokalt för att kunna erbjuda en tillräckligt kvalitativ och effektiv utbildning. Nyetablering av friskolor kommer att skapa påtagligt negativa följder för den regionala utvecklingen av gymnasieskolan varför nya tillstånd endast skall ges av synnerliga skäl. Utifrån ovanstående synpunkter anser Säters kommun att ThorenGruppen ABs ansökan om att starta friskola bör avslås. Forts.

9 Barn- och utbildningsnämnden forts: 48 Beslutsdunderlag Remiss från Skolinspektionen den 20 februari 2015 Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen den 26 mars 2015 Utskottet den 30 mars 2015, 19 Delges Skolinspektionen

10 Barn- och utbildningsnämnden Bun 49 dnr: Bun 49 Yttrande över remiss från Rytmus AB över ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola Yttrande över remiss från Rytmus AB över ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola Bar- och utbildningsnämndes beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom yttrandet. Rytmus AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Rytmus Borlänge i Borlänge kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017. Säters kommun, barn- och utbildningsnämnden ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Yttrande Kommunen kan genom sitt samarbete med Gysam erbjuda ett heltäckande utbud av utbildningar. Detta gäller både antal program/inriktningar och olika utbildningsmodeller vilket innebär en väsentlig förbättrad möjlighet för eleverna att söka önskad utbildning på flera skolor inom Gysam. Gysam tar ett regionalt ansvar för kvalitet och utveckling av verksamheten. Antalet utbildningsplatser anpassas löpande till antalet sökanden. Nyetablering av fristående skolor kan medföra att en överetablering av utbildningsplatser uppstår som resulterar i för små volymer lokalt för att kunna erbjuda en tillräckligt kvalitativ och effektiv utbildning. Nyetablering av friskolor kommer att skapa påtagligt negativa följder för den regionala utvecklingen av gymnasieskolan varför nya tillstånd endast skall ges av synnerliga skäl. Utifrån ovanstående synpunkter anser Säters kommun att Rytmus ABs ansökan om att starta friskola bör avslås. Forts.

11 Barn- och utbildningsnämnden Forts. 49 Beslutsdunderlag Remiss från Skolinspektionen den 20 februari 2015 Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen den 26 mars 2015 Utskottet den 30 mars 2015, 20 Delges Skolinspektionen

12 Barn- och utbildningsnämnden Bun 50 dnr: Bun 50 Budgetuppföljning per den 31 mars 2015 Budgetuppföljning per den 31 mars 2015 Barn-oh utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. Anita Mikkonen, ekonom redovisa budgetuppföljning per den 31 mars Redovisningen visar för januari-mars på ett underskott på 1 miljon kr.

13 Barn- och utbildningsnämnden Bun 51 dnr: Förslag till driftbudget för ungdomsverksam- Bun 51 heten 2016 Förslag till driftbudget för ungdomsverksamheten 2016 Bar- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner driftbudget för ungdomsverksamheten Anita Mikkonen, ekonom och Per Wikström, Tf förvaltningschef presenterar budgetförslag för ungdomsverksamheten Beslutsunderlag Förvaltningens förslag till driftbudget 2016 Utskottet den 30 mars 2015, 22 Delges Kommunstyrelsen

14 Barn- och utbildningsnämnden Bun 52 dnr: Bun 52 Förslag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola, elevhälsa Dahlander kunskapscentrum och vuxenutbildningen 2016 Förslag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola, elevhälsa, Dahlander kunskapscentrum och vuxenutbildningen 2016 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänna driftbudget för nämnda verksamheter med konsekvensbeskrivning för Anita Mikkonen, ekonom och Per Wikström, tf förvaltningschef presenterar budgetförslag för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola, elevhälsa, Dahlanderkunskapscentrum och vuxenskolan Beslutsunderlag Förvaltningens förslag till driftbudget 2016 Utskottet den 30 mars 2015, 23 Delges Kommunstyrelsen

15 Barn- och utbildningsnämnden Bun 53 dnr: Bun 53 Förslag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola, elevhälsa Dahlander kunskapscentrum och vuxenutbildningen 2016, med tilläggsdirektiv Förslag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola, elevhälsa, Dahlander kunskapscentrum och vuxenutbildningen 2016, med tilläggsdirektiv Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner budget enligt det nya tilläggsdirektivet. Vid sammanställandet av årsredovisning för 2014 uppdagades att kostnaderna för interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan budgeterats för lågt, vilket ledde till ett budgetöverskridande för barn- och utbildningsnämnden på 3 mkr. Underbudgeteringen berodde dels på att elever valt dyrare program men framför allt på att snittpriserna räknats för lågt. Underbudgeteringen finns kvar även 2015, och ökar då priserna inom Gysam räknats upp mer än den allmänna kostnadsuppräkningen. Då uppräkningen till preliminära ramar för 2016 baserats på ramtilldelningen för 2015 är inte kostnaderna för interkommunala ersättningar fullt finansierade i 2016 års preliminära ram heller. Det saknas 5,2 mkr i BUN:s preliminära ram för att inrymma befintlig verksamhet Kommunledningen har beslutat att varje nämnd/förvaltning skall utöver de förslag tillåtgärder för att komma ner i preliminär ram lägga ytterligare förslag till kostnadsminskningar enligt proportionell fördelning. Barn- och utbildningsnämnden får tkr i kostnadsminskningar. Konsekvenserna ska redovisas i en konsekvensbeskrivning. Ärendet har enligt 11 MBL förhandlats och lärarförbundet ställer sig bakom konsekvensbeskrivningen och tilläggsdirektivet. Vision ställer sig bakom Lärarförbundets förslag. Kommunal förklarar sig oenig över förslaget till budget. forts.

16 Barn- och utbildningsnämnden Forts. 53 Beslutsunderlag Tilläggsdirektiv från kommunledningen den 24 mar 2015 Utskottet den 30 mars 2015, 24 Delges Kommunstyrelsen

17 Barn- och utbildningsnämnden Bun 54 dnr: Bun 54 Förslag till investeringsbudget 2016 Förslag till investeringsbudget 2016 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsbudget för 2016 Redovisning av investeringsbudget som uppgår till tkr. Beslutsunderlag Förslag till investeringsbudget 2016 Utskottet den 30 mars 2015, 25

18 Barn- och utbildningsnämnden Bun 55 dnr: Bun 55 Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för Förslag till verksamhetsplan för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet Beslutsunderlag Förslag till verksamhetsplan 2016 Utskottet den 30 mars 2015, 26

19 Barn- och utbildningsnämnden Bun 56 Bun 56 Information Information Mats Nilsson informera om sms panelen för ungdomar i Ung i Säter. Sms panelen är ett sätt som ska ge ungdomar och beslutsfattare tillfälle att komma varandra närmare. Per Wikström, Tf förvaltningschef informerar att rekryteringen av ny chef till barn- och utbildningsförvaltningen är klar. Det blir Ulf Månsson som börjar den 1 augusti 2015.

20 Barn- och utbildningsnämnden Bun 57 Bun 57 Protokoll brukarråd Protokoll brukarråd Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen. Brukarrådsprotokoll, Säters förskoleområde den 24 mars 2015 Brukarrådsprotokoll från Gustafs förskoleområde den 3 mars 2015

21 Barn- och utbildningsnämnden Bun 58 Bun 58 Information verksamhetsbesök Information verksamhetsbesök Mats Nilsson informerar att han varit ute på verksamhetsbesök i flera av förskole- och skolverksamheterna i Säters kommun. Niclas Bodin informerar från brukarrådsmötet vid Stora Skedvi förskolaoch skola.

22 Barn- och utbildningsnämnden Bun 59 Bun 59 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen Bun/au den 30 mars 2015, 21, ansökan om befrielse av avgift för barnomsorg 15-3 Beviljat inackorderingstillägg Beviljat inackorderingstillägg

23 Barn- och utbildningsnämnden Bun 60 Bun 60 Anmälan av pågående/avslutade ärenden, kränkande behandling Anmälan av pågående/avslutade ärenden, Kränkande behandling Anmälan om att utredning gällande kränkande behandling inletts vid Kungsgårdsskolan Anmälan om att utredning gällande kränkande behandling inletts vid Kungsgårdsskolan Anmälan om att utredning gällande kränkande behandling inletts vid Kungsgårdsskolan

24 Barn- och utbildningsnämnden Bun 61 Bun 61 Delgivningar Delgivningar Dnr: Projektredovisning till Idé banken för projektet Film i Säter Skolväsendets överklagande nämnd, beslut om avslag på överklagandet till utbildning preparandkurs Skogsmästare, Krokums kommun Skolväsendets överklagande nämnd, beslut om avslag på överklagandet till utbildning Grundläggande skogsutbildning, Linköpings kommun

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 BUN 68 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 69 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 70 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, AUGUSTI 2013... 3 BUN 71

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-25

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-25 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-25 ÄRENDEN BUN 89 VERKSAMHETSBESÖK STORA SKEDVI SKOLA... 1 BUN 90 PRELIMINÄRT DELÅRSBOKSLUT PER DEN 31 AUGUSTI 2015... 2 BUN 91 UPPFÖLJNING AV

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-02-11 BUN 8 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 9 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, DECEMBER 2014 OCH JANUARI 2015... 2 BUN 10 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens utskott 2011-11-03 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 3 november 2011, Kl. 08.30-15.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-11-07

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-11-07 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-11-07 BUN 82 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 83 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 84 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, SEPTEMBER 2013... 3 BUN

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 13 december 2012, Kl. 08.30-12.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan-Erik Steen

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-03-19 BUN 27 INFORMATION FRÅN REVISORER... 1 BUN 28 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 29 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, FEBRUARI 2015... 3 BUN

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22 BUN 65 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 66 INFORMATION... 2 BUN 67 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 68 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-06 2

Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-06 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-06 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 6 september 2012, Kl. 08.30-11.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att

Läs mer

INFORMATION SKAPANDE SKOLA... 1 BUN

INFORMATION SKAPANDE SKOLA... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde, 2016-06-09 BUN 50 INFORMATION SKAPANDE SKOLA... 1 BUN 51 INFORMATION... 2 BUN 52 AVGIFTER FÖR LÄROMEDEL GYMNASIAL VUXENUTBILDNING... 3 BUN 53 BUDGETUPPFÖLJNING

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde, 2016-04-21 BUN 32 INFORMATION... 1 BUN 33 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 34 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, MARS 2016... 3 BUN 35 BUDGETUPPFÖLJNING

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-09-11

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-09-11 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-09-11 BUN 100 VERKSAMHETSBESÖK VID KLOCKARSKOLAN... 1 BUN 101 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 102 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER OM MAT OCH MÅLTIDER PÅ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM... 1 BUN

VERKSAMHETSBESÖK DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde, 2016-12-15 BUN 109 VERKSAMHETSBESÖK DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM... 1 BUN 110 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 31 OKTOBER 2016, BILAGA... 2 BUN 111 RESURSFÖRDELNINGSSYSTEM

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-11-17 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-10:00 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-28 Plats och tid Sammanträde, Klockarskolan, Kl. 13.00 16.30 Beslutande Jan-Erik Steen (s), ordförande Göran Johansson (v), vice ordförande Angelica

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-01 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rottnen Torsdagen den 1 september 2011 kl. 17.00 19 15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2015-06-10 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 10 juni kl.8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

GYMNASIENÄMNDEN

GYMNASIENÄMNDEN GYMNASIENÄMNDEN 2007-10-18 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Thomas Fridlund (c), ers f Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 26 mars 2013, kl. 15.30 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Samling kl. 15.30 vid grindarna

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-02-10 17 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-16.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-04-24 BUN 37 PRESENTATION... 1 BUN 38 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 39 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 31 MARS 2013... 3 BUN 40 BUDGET 2013, FÖRSLAG TILL

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Mats Areteg, föredragande Karin Åberg, föredragande Per Wikström, sekreterare

Mats Areteg, föredragande Karin Åberg, föredragande Per Wikström, sekreterare Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-20 Plats och tid Beslutande Beslutande ersättare Verksamhetsbesök, Enbacka skola, 08.30 14.00 Sammanträde, Enbacka skola, Kl. 14.00-17.00 Göran Johansson (v), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-10-05 128 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.30-17.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 2:e vice ordförande Ingbritt Andersson (M) ledamot

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m)

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m) Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-14 1 Plats och tid Rådhuset, Säter, kl 10.00 16.30 Beslutande Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers. Laila Andrén (S) Hans Andersen (S),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer