Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga närvarande Anders Öhlin, förvaltningschef Per-Lennart Sjöström, sekreterare Sandra Tauberman, utvecklingsledare Ritva Kokko Brandel, ekonom 66 Susanne Berndtros, rektor Svenshögskolan 66 Christer Gustavsson, rektor 66 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter: Sekreterare Ordförande Per-Lennart Sjöström Paragrafer Justerande Bengt Åström Lars-Olle Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildn arbetsutskot Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens arkiv Underskrift Per-Lennart Sjöström

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (8) 66 Ekonomidiskussioner, grundskolan Rektorerna för Humlemadskolan och Svenshögskolan rapporterar om respektive skolas ekonomi Rapport om aktuellt läge lämnas och planer för framtiden diskuteras. Arbetsutskottet tackar för rapporten

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (8) BUN/2013: Förslag till samrådsyttrande-detaljplan för del av Kronetorp 1:1 Kronetorpsgård, i Arlöv Sammanfattning Planavdelningen har sänt ut ett förslag till ny detaljplan för del av Kronetorp 1:1, Kronetorpsgård. Skriftliga synpunkter ska lämnas till kommunledningskontoret senast Förvaltningen bifogar i redogörelsetexten ett förslag till yttrande. Yttrandet ger en del allmänna synpunkter för fortsatt planering av lokalisering för förskola/skola och har för övrigt inga väsentliga synpunkter kring det aktuella planförslaget. Samrådshandlingarna, underlaget i ärendet, finns tillgängliga på kommunens hemsida, (under rubriken Bygga, bo & miljö/samhällsplanering/detaljplaner), biblioteket i Arlöv och biblioteket i Åkarp. Handlingarna distribueras även via e-post till mötesdeltagarna. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och sända det till kommunledningskontoret. Arbetsutskottets förslag till nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och sända det till kommunstyrelsen

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (8) BUN/2013: Angående samråd-detaljplan för del av Burlöv 13:1, Burlövs egnahem, Mimosavägen Sammanfattning Planavdelningen har sänt ut ett förslag till detaljplan för del av Burlöv 13:1, Burlövs egnahem, Mimosavägen för samråd. Synpunkter ska lämnas skriftligen till kommunledningskontoret senast Förvaltningen kan efter genomläsning inte finna något i detaljplanen som berör Barnoch Utbildningsnämndens verksamhetsområde och föreslår därför att nämnden avstår från att yttra sig. Samrådshandlingarna, underlaget i ärendet, finns tillgängliga på kommunens hemsida, (under rubriken Bygga, bo & miljö/samhällsplanering/detaljplaner), biblioteket i Arlöv och biblioteket i Åkarp. Handlingarna distribueras även via e-post till mötesdeltagarna. Arbetsutskottets förslag till nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (8) BUN/2013: Rapport granskning av "Disponentvillan" i Arlöv Fredagen den 18 oktober 2013 deltog biträdande förvaltningschef efter begäran av kommunchefen i en granskning av Disponentvillan på Allégatan i Arlöv i syfte att bedöma fastighetens och dess miljö eventuella lämplighet för förskoleverksamhet. I granskningen deltog också Stadsbyggnadsavdelningens förvaltningschef, fastighetschef och byggnadsinspektör samt nuvarande fastighetsägare. Fastigheten består av totalt 4 plan med den ursprungliga villan och dess tillbyggnader med flera små och stora rum inredda för kontorsverksamhet. Förskoleverksamhet i 4 plan försvårar samverkan och kommunikation mellan och med avdelningarnas inskrivna förskolebarn och personal och motsvarar inte de krav som ställs för en bra pedagogisk verksamhet enligt läroplan och andra miljöaspekter. Det krävs stora förändringar inomhus med sannolika högre kostnader än vad en nybyggnation medför enligt förvaltningschefens mening. Utemiljön präglades av en mycket hög bullernivå från intilliggande motorväg. Avgasnivåerna förmodades vara höga. Till- och frånvägen till fastigheten var att likna vid en cykelväg, vilket kräver stor avskogning vid breddning. Det krävs stora förändringar utomhus för att motsvara en sund miljö för barn och vuxna i en daglig förskoleverksamhet. Förvaltningschefen för Stadsbyggnadsförvaltningen och undertecknad har vid sammanträde måndagen den 21/10 för kommunstyrelsens redovisat ovan iakttagelser. Arbetsutskottet tackar för rapporten

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (8) 70 Lokalförsörjningsplanen Bun/2013: Planering lokaler. Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget. Förvaltningschefen redogör för situationen. Arbetsutskottet beslutar att hålla ett extra smöte före nämnden den 12 november för att där behandla ärenden enligt nedan. Tid: att uppdra åt förvaltningen att till nämnden om möjligt ta fram en beräkning av kostnaderna för att ta fram en kostnadskalkyl avseende renoveringen av Vårboskolan att uppdra åt förvaltningen att upprätta en framställan om medel för prospektering av Södervångskolan

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (8) BUN/2013: Utkast, Yttrande över revisionsrapport - avtalshantering Sammanfattning Kommunrevisionen har avgett granskningsrapport avseende avtalshantering inom Burlövs kommun. Svar på rapporten är begärt. Utbildning- och kulturförvaltningens båda diarier arbetar enligt principer som bedöms som tillfredställande av revisionen. Det gäller såväl diarieföring, bevakning som förvaring av avtalen. Bevakningen sker med hjälp av kommunens diarieföringsprogram, Lex, som har funktioner för ändamålet. Dock efterlyser man riktlinjer eller dokumenterade rutiner för hur avtal skall hanteras. Barn- och utbildningsnämnden instämmer men anser att det är lämpligt att kommunstyrelsen drar upp riktlinjerna för att på detta sätt uppnå största möjliga enhetlighet i kommunen. Rekommendationerna att genomföra internkontroller av avtalstecknande ställer sig nämnden också bakom. Yttrandet baserar sig på idag gällande organisation och befintliga elektroniska program. Framtida övergripande förändringar råder nämnden inte över. Kommunstyrelsen tar i sitt yttrandeförslag till kommunrevisionen upp kommentarer som också inbegriper tankar om förändring av organisationen. Yttrandet bifogas för kännedom. Bilaga 1. Bilaga 2: Revisionsrapporten från Ernst & Young Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt förvaltningen att upprätta ett yttrande där det framgår att barn- och utbildningsnämnden förordar införskaffandet av en kommungemensam avtalsdatabas för registrering och bevakning av avtal

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (8) 72 Övrigt Förfrågan har inkommit till utvecklingsledaren om möjligheterna att spendera pengarna som delats ut till Årets arbetslag. Arbetsutskottet betonar att regelverket klart preciserar att pengarna skall användas till utbildning av arbetslaget. Rapport från kommunens IT-mässa på Slakthuset. 11 föreläsningar. Uppskattningen var stor. Preliminär redogörelse av personalenkäten lämnas av förvaltningschefen. Då enkäten just avslutats är en komplett sammanställning ännu ej klar.

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer