BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström,(s) ordförande Lars-Olle Olsson(s) Lisbeth Lundgren(s) Arne Andersson(s) Josef Janosi(m) Lars-Anders Espert(bv) Tony Thorbert(alp) Nils Jörgensen(m) Tina Pettersson(s) Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Övriga deltagande Carl-Olof Landgren(s) Nancy Holst, bitr. förvaltningschef Per-Lennart Sjöström, sekreterare Utses att justera Lars-Olle Olsson Justeringens plats och tid Medborgarhuset Paragrafer 1-12 Underskrifter: Sekreterare Per-Lennart Sjöström Ordförande Justerande Bengt Åström Lars-Olle Olsson Organ ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtages den Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens kansli Underskrift Per-Lennart Sjöström

2 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2 (17) 002, BUN/2008:190 1 Beslutsattestanter 2009 Sammanfattning Förvaltningen överlämnar förslag till beslutsattestanter gällande år 2009 inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde för godkännande och beslut. Se bifogade handlingar. Förslag till beslut att anta förvaltningens förslag till beslutsattestanter för år Ordföranden överlämnar ärendet till nämnden. i enlighet med förvaltningens förslag till beslut

3 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 3 (17) 624, BUN/2008:188 2 MASS, Medicinskt ansvarig skolsköterska Sammanfattning Medicinskt ansvarig skolsköterska MASS har det medicinska ansvaret för skolhälsovården i Burlövs kommun och arbetar på uppdrag av rektorerna och förvaltningschefen inom utbildnings- och kulturförvaltningen. Förslag till beslut att uppdra åt skolsköterska Ann de Vogt Thunholm att vara medicinskt ansvarig skolsköterska. Ordföranden överlämnar ärendet till nämnden. i enlighet med förvaltningens förslag till beslut

4 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 4 (17) BUN/2008:189 3 Förslag till intern kontroll 2009 Sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat om anvisningar för den kommunövergripande interna kontorollen för 2009, som ska omfatta samtliga förvaltningar. Den interna kontrollen ska enligt beslutet omfatta: Anställningsförfarandet med avseende på vakansprövning, annonsering, anställningsform, registerkontroll och introduktion. Inköpsförfarandet med avseende på regelefterlevnad vid inköp/upphandling av varor och tjänster. Inventarier med ringa värde och deras hantering med avseende på redovisning, förteckning och försäkring. Förslag till beslut att anta ovanstående punkter för internkontroll under Beredningens minnesanteckningar: Förvaltningsekonomen redogör för förslaget. Ordföranden överlämnar ärendet till nämnden. att anta följande punkter för internkontroll under 2009 Anställningsförfarandet med avseende på vakansprövning, annonsering, anställningsform, registerkontroll och introduktion. Inköpsförfarandet med avseende på regelefterlevnad vid inköp/upphandling av varor och tjänster.

5 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 5 (17) Inventarier med ringa värde och deras hantering med avseende på redovisning, förteckning och försäkring.

6 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 (17) BUN/2008:183 4 Internbudget 2009 Sammanfattning Förvaltningen överlämnar förslag till internbudget 2009 för barn- och utbildningsnämnden. Förslag till beslut att fastställa internbudget för 2009 enligt bifogat förslag. Beredningens minnesanteckningar: Förvaltningsekonomen går igenom internbudgeten och svarar på frågor. Ordföranden överlämnar ärendet till nämnden. Nämndens protokollsanteckningar: Skrivningen i utredningen diskuteras och biträdande förvaltningschefen svarar på frågor och förklarar. Nämnden enas om att ändra skrivningen i tredje stycket under rubriken Barnomsorg för att förtydliga innebörden till, På Svenshögskolan tillskapas 15 nya förskoleplatser från februari 2009 att med ovan föreslagna förändring ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

7 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 7 (17) BUN/2008:99 5 Rapport om arbetet med att förbereda konkurrensutsättning av städverksamhet Konkurrensutsättning av städenheten - rapport Kommunfullmäktige beslutade bl a att konkurrensutsättning skall ske av de delar av kommunens städverksamhet som består av enbart hela städtjänster i enlighet med utbildnings- och kulturförvaltningens utredning. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utredningen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet enligt denna inriktning. Beredningens minnesanteckningar: Kost- och städchefen redogör för arbetet och exemplifierar diverse svårigheter. Ordföranden överlämnar ärendet till nämnden. i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och tackar för rapporten.

8 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 8 (17) BUN/2008:182 6 Förslag till ny resursfördelningsmodell för skola och barnomsorg från och med läsåret 2009/2010 Förslag till ny resursfördelningsmodell för skola och barnomsorg från och med läsåret 2009/2010 Resurser tilldelas varje rektorsområde efter antal barn/elever i verksamheten med ett grundbidrag och ett tilläggsbidrag för varje barn. Grundbidraget I förskolan görs en viktning dels efter ålder (1-3 år respektive 4-5 år), dels efter vistelsetid (15 tim/vecka respektive över 15 tim/vecka). Grundbidraget i grundskolan utgår från timplanen för de olika årskurserna och med omfördelning till lägre årskurser. Tilläggsbidraget Enligt gjorda undersökningar anses föräldrarnas utbildningsbakgrund vara den mest betydelsefulla faktorn som påverkar elevers skolresultat. Att man är född i ett annat land har också stor betydelse. Däremot påverkas inte skolresultaten av föräldrarnas utländska bakgrund. Enligt förslaget fördelas ¾ av tilläggsanslagen efter föräldrarnas utbildningsbakgrund och ¼ efter barn/elever födda utomlands. Föräldrarnas utbildningsbakgrund viktas med faktor 6 för förgymnasial utbildning, faktor 2 för gymnasial utbildning och faktor 0 för eftergymnasial utbildning. För förskolor utgör tilläggsbidraget totalt 5,1 mkr motsvarande 9 % av totalanslaget. Beloppet motsvarar dagens tilldelning till särskilda stödinsatser och anslaget till personalförstärkning. För grundskolan utgör tillägget 12 mkr motsvarande 17 % av totalanslaget. Tilläggsbidragen räknas utifrån de av SCB redovisade bakgrundsfaktorer. SCB:s statistik för höstterminen 2008 visar att andel barn i förskola och skola vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är 60 % i Åkarp, 36 % i Östra Arlöv och 37 % i Västra Arlöv Andel barn/elever i förskola och skola födda utomlands är 3 % i Åkarp, 11 % i Östra Arlöv och 16 % i Västra Arlöv. Se bilagorna 3 och 4. Särskole- och samverkanselever Enligt förslaget särskiljs inte dessa elever, utan ingår i den övriga fördelningen och tilldelas samma bidrag som övriga elever. Dessa elever kräver mer resurser. Det är upp till varje rektorsområde att i sin internbudget göra en lämplig fördelning av de totala resurserna. I utredningen om centralt resursteam bör man ompröva resursfördelningen till dessa elever. Förberedelseklasser Förutom grundbidraget tilldelas dessa elever ytterligare 25 tkr.

9 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 9 (17) Övrigt Då rektorerna inte fritt lönesätter sin personal korrigeras bidraget enligt gällande lönenivå för respektive rektorsområde. Konsekvenser av en ny resursfördelningsmodell Jämförelse har gjorts för 2008 års verksamhetsvolym mellan nuvarande resursfördelning och förslaget till ny fördelningsmodell. Åkarp skulle få något högre anslag och en omfördelning skulle ske från Östra till Västra Arlöv. Rektorerna skall till den 27 januari lämna en konsekvensbeskrivning över hur den föreslagna modellen kommer att påverka respektive område. Samband mellan resursfördelning och uppnått resultat? Beroende på elevers bakgrund tillförs Arlöv mer resurser än Åkarp. Hur ska fördelningen vara mellan de två kommundelarna med hänsyn till resultaten? Skolverket använder sig av analysverktyget Salsa för att bedöma skolors betygsresultat i årskurs 9. Genom att ta hänsyn till skolors elevsammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever med utländsk bakgrund och andel pojkar beräknas ett förväntat resultat modellberäknat värde. Detta värde jämförs med det faktiska meritvärdet. Vårterminen 2008 hade 89% av eleverna på Dalslundskolan och 61% av eleverna på Vårboskolan uppnått målen. Det faktiska genomsnittliga meritvärdet för Dalslundskolan var 235, vilket är 17 högre än det modellberäknade värdet. Vårboskolans meritvärde var 190 mot modellberäknade värdet 191. Förslag till beslut - att en ny resursfördelningsmodell enligt redovisade principer skall införas från och med läsåret 2009/ att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till 1. Eventuella övergångsbestämmelser 2. Ändrade styrregler och delegation 3. Hur fördelningen skall följas upp - att i samband med utredningen om centralt resursteam se över resursfördelningen till barn med särskilda behov Beredningens minnesanteckningar: Förvaltningsekonomen går igenom de ny variablerna i förslaget och förklarar innebörden. Ordföranden överlämnar ärendet till nämnden. Nämndens protokollsanteckningar:

10 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 10 (17) Biträdande förvaltningschefen redogör för upplägget av arbetet. Texten diskuteras och man efterlyser enhetlighet i skrivningen när siffermässiga jämförelser görs. Lars-Olle Olsson(s) anför att ärendet bör betraktas som en rapport och återremitteras till förvaltningen i väntan på skolornas konsekvensbeskrivningar för att därefter ta beslut. att återremittera ärendet till förvaltningen i väntan på skolornas konsekvensbeskrivngar.

11 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 11 (17) BUN/2008:130 7 Lokalutnyttjande och behov i Burlövs grundskolor Sammanfattning Kommunledningskontoret har i april 2008 beställt en utredning om lokalutnyttjande i kommunens grundskolor. Under maj och juni inlämnade såväl verksamheterna som fastighetsägaren uppgifter som efterfrågades. Konsulten redogjorde muntligt den 19 juni för de slutsatser man dragit av de inlämnade uppgifterna. Bland annat framkom att lokaler inte redovisats enhetligt. Från fastighetsägaren kom nya beräkningar av lokalytor (i BRA) den 6 augusti, som i vissa fall kraftigt understeg tidigare redovisade ytor (i BTA) från den 10 juni. Under hösten har av konsulten ledd kvalitetssäkring avslutats, vilket delges nämnden. Från samhällsbyggnadsförvaltningen har den 15 december 2008 meddelats att exakta lokalytor inte kommer att vara färdigberäknade förrän i mars månad 2009, varför den slutliga versionen inte kan vara klar förrän dessa är beräknade. Dock arbetar förvaltningen, även med stöd av föreliggande rapport, med att planera för effektiv lokalutnyttjande med bibehållen kvalité också med hänsyn taget till de behov som beräknas uppkomma under de närmaste åren. Förslag till beslut att uppdra åt förvaltningen att planera för ett effektivt lokalutnyttjande med bibehållen kvalité i undervisningen, också med stöd av föreliggande rapport som beräknas vara helt klar under mars Beredningens minnesanteckningar: Förvaltningschefen redogör för historiken i ärendet. Ordföranden överlämnar ärendet till nämnden. Nämndens protokollsanteckningar: Nämndsekreteraren informerar om att efter det kallelsen gått i tryck har meddelats från Samhällsbyggarförvaltningen att de siffror som överlämnats till UKF och ligger till grund för denna skrivelse är felaktiga och att nya korrekta kommer att levereras någon gång under februari i enlighet med förvaltningens förslag till beslut

12 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 12 (17)

13 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 13 (17) 8 Anmälande av delegationsbeslut Delegerade inom nämndens ansvarsområde har överlämnat beslut som de fattat på nämndens vägnar. En översiktlig redovisning av inkomna delegationsbeslut delas ut till gruppmötena. Delegationsbesluten kommer att finnas tillgängliga vid sammanträdet. - att lägga delegationsbeslut BUN Delg 2008:359 - BUN Delg 2008:365 och BUN Delg 2009:1 - BUN Delg 2009:31 till handlingarna

14 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 14 (17) 9 Meddelande / Delgivningar Meddelanden har lämnats för särskild kännedom till nämnden och redovisas på lista nedan. Underliggande handlingar kommer att finnas tillgängliga vid gruppmötena. Motion från Sven Sonesson(m) angående fler barnomsorgsplatser till Åkarpsbaranen 714, Bun 2008:147 Föreligger Kommunfullmäktiges beslut 114 från sammanträde att uppdra åt BUN att vid behov köpa barnomsorgsplatser i Hjärup. Behov av barnomsorgsplatser våren , Bun/2008:68 Föreligger Kommunstyrelsens beslut i ärendet Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och organisation 001, Bun 2008:172 Föreligger Kommunfullmäktiges beslut 106 från sammanträde att utse Bengt Åström(s) till ordförande efter Katja Larsson i barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och organisation 001, Bun 2008:172 Föreligger Kommunfullmäktiges beslut 107 från sammanträde att utse Lars- Olle Olsson(s) till 1:e vice ordförande efter Bengt Åström i barn- och utbildningsnämnden. Rektorsgruppen 006, Bun 2008:155 Föreligger minnesanteckningar från sammanträde Rektorsgruppen 006, Bun 2009:10 Föreligger minnesanteckningar från sammanträde att lägga meddelandena/delgivningarna till handlingarna

15 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 15 (17) 10 Aktuella kurser och konferenser för förtroendevalda. Rapporter från kurser, konferenser. studiebesök mm. Föreligger inbjudan till Kommunal Skolriksdag i Stockholm mars. Riktar sig endast till ordinarie ledamöter enligt tidigare beslut i BUN. Sista anmälningsdag är 4 mars. Nämndens protokollsanteckningar: Samordningen av anmälningar, hotellbokningar och resor diskuteras. Nämnden enas om att de som önskar delta anmäler sig själva (gäller ordinarie ledamöter) via Internet och väljer seminarier samt bokar hotell. Därefter meddelar man till nämndsekreteraren som bokar resorna.

16 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 16 (17) 11 Förvaltningschefen informerar och svarar på frågor. Biträdande förvaltningschefen redogör för bildandet av 2 lokalgrupper, en i Åkarp och en i Arlöv samt för planeringen av arbetet. Nämnden tackar för rapporten.

17 Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 17 (17) 12 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 24 februari. Preliminärt kommer sammanträdet att hållas i Komvux lokaler. Tony Thorbert(alp) undersöker lokaltillgänglighet.

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 13.00 17.00 Mötet ajournerat 14.15-14.35. Närvarande

Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 13.00 17.00 Mötet ajournerat 14.15-14.35. Närvarande Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 13.00 17.00 Mötet ajournerat 14.15-14.35 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Dahn Persson (S), 2:e

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-01-31 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-251339 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer