Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden kl 16.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl S och C har gruppmöte måndag 5 mars, kl i kafeterian. Föredragningslista - Val av justerande - Godkännande av dagordning - Föregående mötes protokoll Ärende 1 Besök av skolhälsovården och elevhälsoteamet 2 Verksamhetsberättelse för elevhälsoteamet (EHT), läsåret 2010/ Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan - revidering Dnr BUN 12/42 BUN 12/45 4 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente BUN 11/3 5 Hantering av gåvor, donationer och fondmedel BUN 11/154 6 Medborgarförslag angående ny form av förskoleverksamhet BUN 11/92 7 Förskolor centrala Kil BUN 12/46 8 Reglementet för barnomsorg, justering BUN 12/47 9 Upptagningsområden för skolorna BUN 12/48 10 Beslut om ersättning till NIU-utbildningar (Nationellt godkänd idrottsutbildning) BUN 12/49 11 Kurser och konferenser BUN 12/24 12 Aktuell information BUN 12/29 13 Meddelanden 14 Anmälan av delegeringsbeslut BUN 12/39 Kil Anders Johansson Ordförande Dan Granström Förvaltningschef

2 1 Dnr Besök av skolhälsovården och elevhälsoteamet

3 2 Dnr BUN 12/42 Verksamhetsberättelse för elevhälsoteamet (EHT), läsåret 2010/2011 Föreligger verksamhetsberättelse för elevhälsoteamet (EHT), läsåret 2010/2011. Verksamhetsberättelse för elevhälsoteamet (EHT), läsåret 2010/2011 Arbetsutskottets protokoll , 8 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen för elevhälsoteamet (EHT) läsåret 2010/2011

4 3 Dnr BUN 12/45 Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan - revidering Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt plan för internkontroll. Vid kommunrevisionens besök vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde uttalades att planen behövde förtydligas. Internkontrollplan antagen , 71 Biträdande förvaltningschef Margareta Mobergs tjänsteskrivelse Förslag till reviderad internkontrollplan Arbetsutskottets protokoll , 7 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade internkontrollplanen.

5 4 Dnr BUN 11/3 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga nämnder ska se över sina reglementen med anledning av den nya mandatperioden. Det föreslås att de gemensamma reglerna för nämndernas arbetsformer tas in i ett nytt särskilt dokument. Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden Arbetsutskottets protokoll , 9 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden antar det reviderade reglementet.

6 5 Dnr BUN 11/154 Hantering av gåvor, donationer och fondmedel Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till hur man i fortsättningen ska handlägga fonderna, användning och syfte. Formerna för beslut och redovisning av använda medel ska ingå i förslaget. Förslaget är att dela in fonderna i tre grupper där kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får ansvar för fonder och gåvomedel. Barn- och utbildningsnämnden Samfond 1 (Avser behövande ungdomar) kr Bertil Nybergs musikstipendium (till musikelever) kr Totalt kr Respektive nämnd ska ta fram ett förslag och beslutar om syfte för de fonder som saknar tydliga ändamål och vilka belopp som ska betalas ut årligen. Utbetalning en gång per år, förslagsvis 31 mars. Handläggning sker på barn- och utbildningsnämnden. Beslut om utbetalning tas i barn- och utbildningsnämnden. Målet bör vara att på sikt betala ut de medel som är kvar i fonderna så att man kan avsluta fonderna. Bertil Nybergs musikstipendium, syfte och belopp är beslutat i barn- och utbildningsnämnden Samfond 1 är en sammanslagning av de tidigare fonderna Brattströmska fonden och Bjurbäckska fonden och skulle betalas ut till behövande barn och ungdomar och till kilsbördiga elever för högre utbildning. Biträdande förvaltningschef Margareta Mobergs tjänsteskrivelse med förslag avseende Samfond 1, syfte och belopp. Arbetsutskottets protokoll , 10 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutar avseende Samfond 1, syfte och belopp, enligt förslaget i biträdande förvaltningschefens tjänsteskrivelse

7 6 Dnr BUN 11/92 Medborgarförslag angående ny form av förskoleverksamhet Det har kommit ett medborgarförslag från Petra Jonsson, Blåbärsstigen 6, Kil, Ulrica Nilsson, Diskusgatan 4, Kil, om att kommunen ska inrätta en specialförskoleavdelning där barn med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) går. Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om att inrätta en förskoleavdelning för barn med neuropsykiatriska svårigheter samt gett förvaltningen i uppdrag att utforma de praktiska detaljerna. Kommunfullmäktige beslutade , 5 att medborgarförslaget ska ingå i utredningen om en ny skolstruktur. Medborgarförslag, inkommet Kommunfullmäktiges protokoll , 46 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 122 Kommunfullmäktiges protokoll , 5 Arbetsutskottets protokoll , 12 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget ska ingå i utredningen om en ny skolstruktur.

8 7 Dnr BUN 12/46 Förskolor centrala Kil Planeringen av nya avdelningar vid Lövängen och behovet av ytterligare fyra nya avdelningar bör utredas innan beslut tas om vilken åtgärd som är bäst. Arbetsutskottets protokoll , 13 Förvaltningschef Dan Granströms tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheten till en ny sex avdelnings förskola vid Mons Backe. Under utredningen får arbetet med Lövängen vila och en redovisning av utredningen ska vara klar till nämndens sammanträde den 4 april.

9 8 Dnr BUN 12/47 Reglementet för barnomsorg, justering Följande tillägg till kommunens tillämpningsregler barnomsorg föreslås under rubriken Inkomstuppgift och schema: Schemaändring ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen senast 25:e i månaden före den månad som ändringen avser. Biträdande förvaltningschef Margareta Mobergs tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 15 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar om tillägg till tillämpningsreglerna barnomsorg enligt följande: Under rubriken Inkomstuppgift och schema läggs till Schemaändring ska lämnas till barnoch utbildningsförvaltningen senast den 25:e i månaden före den månad som ändringen avser.

10 9 Dnr BUN 12/48 Upptagningsområden för skolorna Med anledning av den nya skollagen och dess förtydligande angående vårdnadshavares rätt att välja skola bör våra upptagningsområden vara tydliga och klara. Arbetsutskottets protokoll , 16 Förvaltningschef Dan Granströms tjänsteskrivelse

11 10 Dnr BUN 12/49 Beslut om ersättning till NIU-utbildningar (Nationellt godkänd idrottsutbildning) Elevens hemkommun betalar interkommunal ersättning till anordnarkommunen enligt anordnarens självkostnad för programmet samt därutöver för merkostnad ämnet specialidrott av Riksidrottsförbundet rekommenderat belopp: kr per elev och läsår för individuella idrotter kr per elev och läsår för lagidrotter (bollsporter) Arbetsutskottets protokoll , 18 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom att betala för merkostnad ämnet specialidrott, kr per elev och läsår för individuella idrotter och kr per elev och läsår för lagidrotter (bollsporter).

12 11 Dnr BUN 12/24 Kurser och konferenser Följande kurs- och konferensinbjudningar har inkommit till barn- och utbildningsnämnden: PwC Effektiva sammanträden - för ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser. Stockholm mars, Göteborg maj Offentlighet och sekretess - grundkurs Malmö 13 mars, Luleå 14 mars, Stockholm 19 april Arbetsutskottet beslutade att avstå från deltagande i kursen Effektiva sammanträden - för ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser. Arbetsutskottet beslutade att föra frågan om deltagande i utbildningen Offentlighet och sekretess - grundkurs till barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottets protokoll , 14

13 12 Dnr BUN 12/29 Aktuell information

14 13 Dnr BUN 12/29 Meddelanden Följande cirkulär, protokoll, skrivelser m.m. har inkommit till barn- och utbildningsnämnden: Kommunfullmäktiges protokoll ang. avsägelse från Bo Nelin (V) avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, valberedningen samt barn- och utbildningsnämnden i Kils kommun 14 ang. fyllnadsval av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Bo Nelin (V) Nyhetsbrev Lika Värde 1/2012 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av ovanstående cirkulär, protokoll, skrivelser m.m.

15 14 Dnr BUN 12/39 Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut fattade av: Arbetsutskottets protokoll , 11, 17 Barn- och utbildningsförvaltningen Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende, beviljade Beslut nr 6-8/2012 Utseende av beslutsattestanter Beslut nr 9-10/2012 Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer