Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon / eller via e-post till Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef Föredragningslista Val av justerande: Awaz Modaber och Staffan Kromnow Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Enkel fråga och interpellation 4. Avsägelse av uppdrag KS/2012:15 5. Valärenden KS/2012:15 6. Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra 7. Kultur- och fritidsnämndens taxor Godkännande av avtal om försäljning av del av fastigheten Sunnanå 12:1 och 1:2 9. Ansökan om kommunal borgen för upptagande av lån för nybyggnad på fastigheten Arlöv 21:228, fastigheten Granliden - Burlövs Bostäder AB KS/2012:15 KS/2011:245 KS/2011:249 KS/2011:293

2 Ärende Beteckning Sida 10. Förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14 - AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) 11. Hemställan om extra anslag för att göra om F-5-skolorna i Arlöv till F-6-skolor hösten Förslag till ändring av lokala föreskrifter om avfallshantering 13. Hemställan om att få disponera 2011 års överskott under Komvux 14. Motion av Katja Larsson (S) - Inför rabatter på Burlövsbadet 15. Motion av Anders Brännström (FP) - Vitalisera debatterna vid Burlövs kommunfullmäktigemöten 16. Motion av Bengt Åström (S) - IT i skolan, en-till-en 17. Motion av Mats Lithner (FP) - Citysamverkan för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv 18. Motion av Jan Hansson (S) - Upphandling av gatuunderhåll med flerårskontrakt 19. Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) - Upprätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik Åkarp-Arlöv-Sege- Sunnanå 20. Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) - Tydligare politiskt ansvar för viktiga framtidsfrågor 21. Motion av Lars Johnson (M), Mats Lithner (FP), Anneli Kihlstrand (C) och Ove Johansson (MP) - Upphandla skötseln av utemiljön i kommunen KS/2011:312 KS/2011:308 KS/2012:38 KS/2012:39 KS/2010:59 KS/2010:127 KS/2011:143 KS/2010:126 KS/2011:225 KS/2010:178 KS/2010:179 KS/2011:193

3 Ärende Beteckning Sida 22. Motion av Josef Janosi (M) - Beräkning av avgift för plan- och bygglovstaxa KS/2011: Nyinkomna motioner

4 Enkel fråga och interpellation a. KS/2011:300 Enkel fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden Kollektiv betygssättning E i ett flertal ämnen för kommunens högstadieskolor b. KS/2011:350 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Val av leverantör inför kommunens omfattande datorinköp

5 Avsägelse av uppdrag I skrivelse dat. 6 februari 2012 har Kerstin Persson (M) avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

6 Valärenden Dnr KS/2012:15 Kommunfullmäktige har att utse ersättare till barn- och utbildningsnämnden, i stället för Jenny Åkesson (FP), som avsagt sig sitt uppdrag, samt ersättare till kultur- och fritidsnämnden, i stället för Kerstin Persson (M), som avsagt sig sitt uppdrag.

7 Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Dnr KS/2012:15 Kommunfullmäktige har att utse en huvudman till Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra. Nuvarande huvudmannen Lars Johnsons (M) mandatperiod utgår i och med stiftelsestämman Omval kan ske. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att för tiden fram till och med stiftelsestämman 2016 utse en huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra.

8 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2012 Dnr KS/2011:245 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar den 10 oktober 2011, 83, förslag till 2012 års taxor avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar den 25 november 2011, 153, ärendet till utbildnings- och kulturförvaltningen för förenkling och förtydligande. Förvaltningen gör i skrivelse den 28 november 2011 vissa förtydliganden avseende de föreslagna taxorna gällande Burlövsbadet. För en omarbetning av förslaget krävs dock att ärendet bereds på nytt av kultur- och fritidsnämnden. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar att ärendet skall återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för omarbetning. Lars-Erik Wollmér (S), med instämmande av Ove Johansson (MP) och Lennart Glans (SD), yrkar att ärendet bordlägges. Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet Kommunstyrelsen beslutar således att bordlägga ärendet. Förslag och yrkanden Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår att taxan skall gälla från och med den 1 mars Lars Johnson, med instämmande av Mats Lithner (FP), yrkar återremiss. Lars-Erik Wollmér yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Nils Holmqvist (M) yrkar i första hand återremiss och i andra hand särskilt beslut av kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram grundläggande principer för hur taxeuttag skall ske inom verksamheterna. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Nils Holmqvists tilläggsyrkande. Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande före beslut i sakfrågan.

9 Beslut återremissyrkande Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som vill avslå återremissyrkandet. NEJ röstar den som vill bifalla återremissyrkandet. Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet. Beslut sakfrågan Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på tilläggsyrkandet, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullstyrelsen utan omröstning bifallen. Kommunstyrelsen beslutar således att bifalla Nils Holmqvists ovannämnda tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till taxa för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter för 2012, att gälla från och med den 1 mars 2012, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inför 2013 göra en översyn av taxorna för att om möjligt göra dem tydligare och mer lättöverskådliga, samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram grundläggande principer för hur taxeuttag skall ske inom verksamheterna.

10 Godkännande av avtal om försäljning av del av fastigheten Sunnanå 12:1 och 1:2 Dnr KS/2011:249 Tekniska nämnden hemställer den 14 november 2011, 141, om kommunfullmäktiges godkännande av köpeavtal för ca kvm av fastigheten Sunnanå 12:1 och 1:2, Stora Bernstorp. Köparen, Aktiebolaget Grundstenen (unt Ålagillet 1 AB), har för avsikt att uppföra byggnad för handelsändamål på fastigheten. Området inrymmer två delar med en lokalgata emellan och möjlighet finns att etablera två nya byggnader för handel. Fastigheten utgör enligt nuvarande detaljplan kvartersområde för kontor och handel. Avtalet förutsätter bl.a. att ny detaljplan för handelsändamål vinner laga kraft. Överenskommen köpeskilling är kr per kvm markyta (46 mnkr). Köparen svarar för rivning av de byggnader som finns inom området och de kostnader som följer därav. Fastigheten överlåts i befintligt skick vilket innebär att köparen bekostar markterrassering och övriga nödvändiga markförberedelser. att godkänna köpeavtal för del av fastigheten Sunnanå 12:1, Stora Bernstorp i enlighet med i ärendet redovisat förslag. att godkänna köpeavtal för del av fastigheten Sunnanå 12:1, Stora Bernstorp i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

11 Ansökan om kommunal borgen för upptagande av lån för nybyggnad på fastigheten Arlöv 21:228, fastigheten Granliden - Burlövs Bostäder AB Dnr KS/2011:293 Burlövs Bostäder AB har ansökt om kommunal borgen för upptagande av lån för nybyggnad på fastigheten Arlöv 21:228, Granliden. Ansökan avser borgen för upplåning med tkr av en total projektkostnad på tkr. Kommunledningskontoret föreslår att den av fullmäktige tidigare beslutade ramen för borgen för Burlövs Bostäder AB:s upplåning ökas i enlighet med ansökan. att utöka ramen för borgen för Burlövs Bostäders upplåning med tkr avseende upplåning för nybyggnation på fastigheten Arlöv 21:228, Granliden, att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen skall eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen avräknas, att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna. att utöka ramen för borgen för Burlövs Bostäders upplåning med tkr avseende upplåning för nybyggnation på fastigheten Arlöv 21:228, Granliden, att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen skall eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen avräknas, att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna.

12 Förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14 - AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) Dnr KS/2011:312 Tekniska nämnden hemställer den 12 december 2011 om att kommunfullmäktige måtte godkänna förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14. Tomträttsinnehavare är AB Malmöregionens Avlopp (ABMA). Fastigheten omfattar kvm och är belägen vid Hamngatan i Arlöv. Köpeskilling är satt till kr. att godkänna i ärendet redovisat förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Lennart Glans (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att godkänna i ärendet redovisat förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14. Jäv Det noteras att Lars-Erik Wollmér (S), Sven Sonesson (M), Nils Holmqvist (M) och Lars-Anders Espert (SD) inte deltar i ärendet på grund av jäv.

13 Hemställan om extra anslag för att göra om F-5-skolorna i Arlöv till F-6-skolor hösten 2012 Dnr KS/2011:308 Barn- och utbildningsnämnden hemställer den 13 december 2011, 123, om extra anslag om 1,2 mnkr för 2012 och 1,2 mnkr tkr för 2013 för att redan hösten 2012 göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor. Utbildnings- och kulturförvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse att man förväntar en bättre kontinuitet och kvalitet i elevernas kunskapsutveckling och bedömningen av denna om den personal som arbetat med eleverna från årskurs 4 kan följa eleverna till årskurs 6 och sätta det första betyget. Förvaltningens bedömning är att det krävs en paviljong med två klassrum på Humlemadsskolan augusti 2012 december 2013 och en likadan paviljong på Tågarpskolan läsåret 2013/2014 eller möjligen längre tid. Yrkande Sven Sonesson (M) yrkar att fullmäktige skall föreslås besluta att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reservera tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor. att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reservera tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor. Yrkande Bengt Åström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reservera tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor.

14 Förslag till ändring av lokala föreskrifter om avfallshantering Dnr KS/2012:38 Tekniska nämnden hemställer den 12 december 2011, 149, om kommunfullmäktiges godkännande av förslag till ändring av lokala föreskrifter i lokala renhållningsordningen för Burlövs kommun. Förslaget har initierats av VA SYD. Tekniska nämnden är dock den beredningsansvariga nämnden inför kommunfullmäktiges slutliga beslut. Det nya förslaget gäller behovet av att införa obligat0risk matavfallsinsamling för att uppnå de nationella miljömålen. VA SYD har innan ärendet initierades hos tekniska nämnden genomfört ett brett remissförfarande. Kommunledningskontoret tillstyrker, i likhet med tekniska nämnden, de nya föreskrifterna. att anta i ärendet redovisade Föreskrifter om avfallshantering för Malmö stad och Burlövs kommun, att gälla från och med den 1 april 2012, samt att tidigare av kommunfullmäktige den 21 mars 2011, 30, antagna föreskrifter skall upphöra att gälla samma dag som de nu antagna träder i kraft. Yrkande Ove Johansson (MP), med instämmande av Lars-Erik Wollmér (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att anta i ärendet redovisade Föreskrifter om avfallshantering för Malmö stad och Burlövs kommun, att gälla från och med den 1 april 2012, samt att tidigare av kommunfullmäktige den 21 mars 2011, 30, antagna föreskrifter skall upphöra att gälla samma dag som de nu antagna träder i kraft. Protokollsanteckning På begäran av Lars-Anders Espert (SD) antecknas till protokollet att han anser att flera användare (grannar) bör ges möjligheten att ha gemensam tunna för matavfall.

15 Hemställan om att få disponera 2011 års överskott under Komvux Dnr KS/2012:39 Barn- och utbildningsnämnden hemställer den 24 januari 2012, 6, om att kommunfullmäktige av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget måtte överföra tkr till 2012 års budget, samt att fullmäktige i årsredovisningen för 2011 reserverar tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under 2012 för de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren Komvux har för läsåret 2011/2012 köpt utbildningsplatser för yrkesinriktade kurser för vuxna. De riktade statsbidrag som har använts för finansiering av dessa kommer att minska. Då de studerande enligt skollagen har rätt att fullfölja sin utbildning, som löper över hela läsåret, anhåller barn- och utbildningsnämnden om att komvux ska få disponera över överskottet från 2011 för att bekosta de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reserverar tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under 2012 för de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren Yrkande Bengt Åström (S), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reserverar tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under 2012 för de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren 2012.

16 Motion av Katja Larsson (S) - Inför rabatter på Burlövsbadet Dnr KS/2010:59 Katja Larsson har väckt motion med yrkande att införa ungdoms-/studentrabatt på Burlövsbadet (för gymmet), samt att även se över möjligheten att införa pensionärsrabatt. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen den 10 maj 2011, 37, med hänvisning till att det redan finns ungdomsrabatter och att taxan är lägst av jämförda kommuners taxa. Kommunala pensionärsrådet ställer sig den 9 mars 2011, 15, bakom motionen. Motionen har även remitterats till ungdomsrådet, som dock inte har yttrat sig. att med delvis bifall till motionen uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på taxor som är anpassade efter belastningen på badet. Yrkanden Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar att ärendet bordlägges. Lars Johnson (M) yrkar att kommunstyrelsen måtte avstyrka motionen. Proposition bordläggningsyrkandet Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om bordläggning, finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Kommunstyrelsen beslutar således att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar åter att bordlägga ärendet. Yrkande Lars-Erik Wollmér (S) yrkar att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

17 Motion av Anders Brännström (FP) - Vitalisera debatterna vid Burlövs kommunfullmäktigemöten Dnr KS/2010:127 Anders Brännström har väckt motion med yrkande om att ändra mötesordningen så att interpellationer behandlas först, följt av motioner, att låta tjänstemän/de som berett viktigare ärenden redovisa resultatet och svara på ledamöternas frågor innan beslut tas, samt att placera flera mikrofoner vid talarstolen. Kommunfullmäktiges presidium anförde i yttrande den 30 mars 2011, 2, följande. För att stimulera debatten i fullmäktige har presidiet beslutat att lägga interpellationer och enkla frågor först på dagordningen då dessa bedöms vara av stor aktualitet och av allmänt intresse, och då dagordningen i övrigt tillåter det, samt att det i samband med beslut av större dignitet bör ske en kort föredragning i fullmäktige av ansvarig politiker eller tjänsteman innan debatten släpps fri. Presidiet anser dock inte att fler mikrofoner vid talarstolen är nödvändigt för att vitalisera debatten. Kommunfullmäktiges presidium anser härmed motionen vara besvarad. Kommunstyrelsen återremitterade den 2 maj 2011, 96, motionen för förtydligande. Kommunfullmäktiges presidium anförde i yttrande den 3 november 2011, 5, att, då presidiet redan infört flera av de i motionen föreslagna åtgärderna, presidiet anser att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet, samt att presidiet i övrigt hänvisar till sitt yttrande den 30 mars 2011, 2. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

18 Motion av Bengt Åström (S) - IT i skolan, en-till-en Dnr KS/2011:143 Bengt Åström har väckt motion med yrkande att barn- och utbildningsnämnden skall ges i uppdrag att inkomma med beslutsunderlag för att genomföra en-till-en, dvs. varsin dator till lärare och elever, under Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 18 november 2011, 95, och anför att motionens målsättning ligger väldigt nära de planer som kultur- och utbildningsförvaltningen har lämnat till nämnden, och som nämnden har ställt sig bakom. Nämndens målsättning är att skapa en modern IT-miljö för alla skolelever i kommunen, och menar att det krävs en omfattande satsning för att höja nivån. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett budgetförslag i frågan som behandlats av kommunfullmäktige den 21 november 2011, 123. Nämnden beviljades då anslag med 500 tkr, 750 tkr, respektive tkr för att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

19 Motion av Mats Lithner (FP) - Citysamverkan för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv Dnr KS/2010:126 Mats Lithner väckt motion med yrkande att förutsättningarna för genomförande av förslag angående citysamverkan för att höja attraktiviteten i Arlöv skall utredas. I motionen föreslås bland annat att kommunen skall sätta i gång en process med att ta kontakt med samtliga aktörer som har intresse av att höja statusen på området; fastighetsägare, restauratörer, detaljister, andra näringsidkare, polisen, sociala myndigheter och Skånetrafiken. Kommunledningskontoret tillstyrker delvis motionen den 4 maj 2011 och föreslår att det i budget för 2012 avsättes medel till kommunstyrelsens förfogande till trygghetsskapande projekt och åtgärder samt att respektive nämnd får i uppdrag att inkomma med förslag till detta. Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 12 december 2011, dock med tillägget att medborgarnas deltagande bör vara en väsentlig del av arbetet och att planerade utvecklingsåtgärder av Arlövs centrum därför bör göras i samarbete med medborgarna, inte bara näringsidkare. att bifalla motionen på så sätt att tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen (planeringsavdelningen) inleda ett målinriktat arbete för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv, att i motionen angivna förslag och exempel på åtgärder skall utgöra utgångspunkt, samt att tekniska nämnden skall återkomma till kommunstyrelsen för ianspråktagande av medel för åtgärder som stödjer syftet. att bifalla motionen på så sätt att tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen (planeringsavdelningen) inleda ett målinriktat arbete för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv, att i motionen angivna förslag och exempel på åtgärder skall utgöra utgångspunkt, samt att tekniska nämnden skall återkomma till kommunstyrelsen för ianspråktagande av medel för åtgärder som stödjer syftet.

20 Motion av Jan Hansson (S) - Upphandling av gatuunderhåll med flerårskontrakt Dnr KS/2011:225 Jan Hansson har väckt motion med yrkande om att uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att upphandla gatuunderhåll med flerårskontrakt jämfört med dagens ettårskontrakt, samt vilka kostnader och nackdelar som uppstår vid längre tids kontrakt. Tekniska nämnden tillstyrker den 12 december 2011, 165, motionen och konstaterar att gatuunderhåll är ett ständigt och löpande pågående arbete och påpekar att fleråriga kontrakt fordrar att man anslår budgetmedel för flera år i sänder. att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att upphandla gatuunderhåll med flerårskontrakt, samt vilka kostnader och nackdelar som uppstår vid längre tids kontrakt. att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att upphandla gatuunderhåll med flerårskontrakt, samt vilka kostnader och nackdelar som uppstår vid längre tids kontrakt.

21 Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) - Upprätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik Åkarp-Arlöv-Sege-Sunnanå Dnr KS/2010:178 Ove Johansson, Mats Lithner och Fredrik Jörgensen har väckt motion med yrkande om att Burlövs kommun skall kontakta Skånetrafiken för att inrätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom kommunen med möjlighet att göra den spårbunden i framtiden och koppla samman med en tänkt spårväg mellan Malmö och Lund. Utredningen skulle framgå i samarbete med kommunens invånare och deras synpunkter om var man skulle stanna, priser, vilka tider och hur ofta linjen skulle köras. Tekniska nämnden tillstyrker den 12 december 2011, 161, motionen i de delar som är möjliga i yttrande. Nämnden anför att endast första att-satsen i motionen tillstyrkes. Båda övriga att-satser, om att planeringen ska utgå från framtida spårbunden med Malmö, samt utredningen om hållplatser, taxa m.m. är en fråga för Skånetrafiken. Nämnden föreslår att utredningarna bör utökas med frågor om vilken miljöhänsyn som är rimlig i fråga om drivmedel, och ur miljösynpunkt bör föreslagen kollektivtrafikutveckling kompletteras med gång- och cykelbanor mellan Bernstorp och Arlöv vilket i dagsläget saknas på viktiga ställen. att med bifall till motionens första att-sats uppdra åt tekniska nämnden att kontakta Skånetrafiken för att lyfta frågan om en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom kommunen, samt att motionen i övriga delar skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att med bifall till motionens första att-sats uppdra åt tekniska nämnden att kontakta Skånetrafiken för att lyfta frågan om en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom kommunen, samt att motionen i övriga delar skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

22 Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) - Tydligare politiskt ansvar för viktiga framtidsfrågor Dnr KS/2010:179 Ove Johansson, Mats Lithner och Fredrik Jörgensen har väckt motion med yrkande att det politiska ansvaret för trygghetsfrågorna, dvs. att minska kriminalitet, vandalism och skadegörelse samt för långsiktiga planeringsfrågor skall åvila kommunfullmäktiges ordförande. Som en följd av detta anför motionärerna vidare att fullmäktiges ordförande även skall vara ordförande för planutskottet, där även trygghetsfrågorna skall behandlas, samt att fullmäktiges ordförande, som en följd av detta nya ansvar, skall tituleras borgmästare. Kommunledningskontoret avstyrkte den 9 juni 2011 motionen med hänvisning bland annat till olämplighet i att särskild utse en viss förtroendevald i ett politiskt organ att bära det politiska ansvaret för en viss fråga, och till kravet på objektivitet i ärendehandläggningen. Kommunallagen ger heller inte några möjligheter till granskning av ansvaret hos fullmäktige eller dess ordförande. Användande av borgmästartiteln saknar vidare stöd i kommunallagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 september 2011, 101, att även remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium. Presidiet beslutade den 3 november 2011, 6, att ställa sig bakom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och förslag till beslut. Kommunledningskontoret avstyrker ånyo motionen med hänvisning till motiveringen i förvaltningens tidigare tjänsteskrivelse i samma ärende. att avslå motionen. att avslå motionen.

23 Motion av Lars Johnson (M), Mats Lithner (FP), Anneli Kihlstrand (C) och Ove Johansson (MP) - Upphandla skötseln av utemiljön i kommunen Dnr KS/2011:193 Lars Johnson, Mats Lithner, Anneli Kihlstrand och Ove Johansson har väckt motion med yrkande att uppdra åt kommunstyrelsen att planera och genomföra upphandling av alternativa driftsformer för skötsel av all utemiljö i kommunen. Tekniska nämnden avstyrker den 12 december 2011 motionen och anför bl.a. följande. Upphandlingar ställer stora krav på upphandlare och medför ofta förbisedda stora kostnader i tid och pengar, stora risker ur verksamhetssynpunkt och innebär att man avhänder sig kontroll. Det är inte alltid man får samma kvantitet och kvalitet som i egen regi. Ny gatuchef har rekryterats och påbörjar sin anställning den 1 februari En utvärdering bör göras av den upphandlade resurs som idag sköter kommunala fastigheters tomtmark. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunala fastigheters utemiljö har skötts av upphandlad entreprenör sedan november 2009 samt att en eventuell upphandling bör samordnas så att upphandling är klar och kontrakt kan tecknas att börja gälla från den 1 november 2013, då nuvarande kontrakt tidigast kan upphöra. En anbudsförfrågan som omfattar skötsel av all kommunens utemiljö, såväl inom fastighetsmark som på allmän platsmark bör kunna ge ett mer fördelaktigt pris. Vidare bör i sådant fall konsekvensanalys tas fram avseende kommunens beredskap/vinterväghållning samt närmare direktiv för upphandlingen (t.ex. kvalitet/pris, övergång av fordon/maskiner etc). Förslagsvis kan beslut om dessa närmare direktiv delegeras till kommunstyrelsen efter beredning av tekniska nämnden. Yrkande Lars Johnson yrkar att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. Lars-Erik Wollmér (S) yrkar att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen att avstyrka motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Yrkande Lars Johnson, med instämmande av Mats Lithner, Lennart Glans (SD) och Nils Holmqvist (M), yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen. Lars-Erik Wollmér yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

24 Proposition Ordföranden ställer Lars Johnsons yrkande emot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller arbetsutskottets förslag. NEJ röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande. Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Lars Johnson för M, FP och MP, med instämmande av Staffan Kromnow (M), till förmån för framställt men ej bifallet yrkande att tillstyrka motionen.

25 Motion av Josef Janosi (M) - Beräkning av avgift för plan- och bygglovstaxa Dnr KS/2011:108 Josef Janosi har väckt motion med yrkande att ge kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för ett formulär på kommunens hemsida för att räkna ut kostnaden för ett bygglov. Miljö- och byggnämnden (reservation M) ställer sig i yttrande den 10 november 2011 positiv till motionen, men anför att nämnden, då man inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller på att försöka ta fram ett sådant program, skall avvakta tills detta är klart. Under tiden kan kommunen lägga ut en typlista avseende bygglovsavgifter i enlighet med förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen gör en grov uppskattning av kostnaden för införande av en föreslagen e-tjänst till en miljon kronor plus driftskostnader. IT-chef Hans Magnusson anför i yttrande den 11 januari 2012 att, då beräkningssättet för bygglov är komplicerat och inte uteslutande en matematisk beräkning, kommunen bör börja med den lösning som samhällsbyggnadsförvaltningen förordar, dvs. en typlista på hemsidan med uppgifter om bygglovsavgifter för normalfall. Kommunledningskontoret vill tillägga följande. Förslaget med en e-tjänst såsom beskriven av motionären är i sig positivt och kommunfullmäktige har också antagit som mål att antalet e-tjänster skall öka. Samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunens IT-chef gör dock bedömningen att det i dagsläget inte på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt går att genomföra. Kommunledningskontoret föreslår därför fullmäktige att motionen avslås. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.40 16.40 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-04-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-04-18 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-04-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-04-18 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-04-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-04-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-05 Sida 1 (20)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-05 Sida 1 (20) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-05 Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 19.25 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer