Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon / eller via e-post till Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef Föredragningslista Val av justerande: Awaz Modaber och Staffan Kromnow Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Enkel fråga och interpellation 4. Avsägelse av uppdrag KS/2012:15 5. Valärenden KS/2012:15 6. Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra 7. Kultur- och fritidsnämndens taxor Godkännande av avtal om försäljning av del av fastigheten Sunnanå 12:1 och 1:2 9. Ansökan om kommunal borgen för upptagande av lån för nybyggnad på fastigheten Arlöv 21:228, fastigheten Granliden - Burlövs Bostäder AB KS/2012:15 KS/2011:245 KS/2011:249 KS/2011:293

2 Ärende Beteckning Sida 10. Förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14 - AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) 11. Hemställan om extra anslag för att göra om F-5-skolorna i Arlöv till F-6-skolor hösten Förslag till ändring av lokala föreskrifter om avfallshantering 13. Hemställan om att få disponera 2011 års överskott under Komvux 14. Motion av Katja Larsson (S) - Inför rabatter på Burlövsbadet 15. Motion av Anders Brännström (FP) - Vitalisera debatterna vid Burlövs kommunfullmäktigemöten 16. Motion av Bengt Åström (S) - IT i skolan, en-till-en 17. Motion av Mats Lithner (FP) - Citysamverkan för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv 18. Motion av Jan Hansson (S) - Upphandling av gatuunderhåll med flerårskontrakt 19. Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) - Upprätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik Åkarp-Arlöv-Sege- Sunnanå 20. Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) - Tydligare politiskt ansvar för viktiga framtidsfrågor 21. Motion av Lars Johnson (M), Mats Lithner (FP), Anneli Kihlstrand (C) och Ove Johansson (MP) - Upphandla skötseln av utemiljön i kommunen KS/2011:312 KS/2011:308 KS/2012:38 KS/2012:39 KS/2010:59 KS/2010:127 KS/2011:143 KS/2010:126 KS/2011:225 KS/2010:178 KS/2010:179 KS/2011:193

3 Ärende Beteckning Sida 22. Motion av Josef Janosi (M) - Beräkning av avgift för plan- och bygglovstaxa KS/2011: Nyinkomna motioner

4 Enkel fråga och interpellation a. KS/2011:300 Enkel fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden Kollektiv betygssättning E i ett flertal ämnen för kommunens högstadieskolor b. KS/2011:350 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Val av leverantör inför kommunens omfattande datorinköp

5 Avsägelse av uppdrag I skrivelse dat. 6 februari 2012 har Kerstin Persson (M) avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

6 Valärenden Dnr KS/2012:15 Kommunfullmäktige har att utse ersättare till barn- och utbildningsnämnden, i stället för Jenny Åkesson (FP), som avsagt sig sitt uppdrag, samt ersättare till kultur- och fritidsnämnden, i stället för Kerstin Persson (M), som avsagt sig sitt uppdrag.

7 Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Dnr KS/2012:15 Kommunfullmäktige har att utse en huvudman till Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra. Nuvarande huvudmannen Lars Johnsons (M) mandatperiod utgår i och med stiftelsestämman Omval kan ske. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att för tiden fram till och med stiftelsestämman 2016 utse en huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra.

8 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2012 Dnr KS/2011:245 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar den 10 oktober 2011, 83, förslag till 2012 års taxor avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar den 25 november 2011, 153, ärendet till utbildnings- och kulturförvaltningen för förenkling och förtydligande. Förvaltningen gör i skrivelse den 28 november 2011 vissa förtydliganden avseende de föreslagna taxorna gällande Burlövsbadet. För en omarbetning av förslaget krävs dock att ärendet bereds på nytt av kultur- och fritidsnämnden. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar att ärendet skall återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för omarbetning. Lars-Erik Wollmér (S), med instämmande av Ove Johansson (MP) och Lennart Glans (SD), yrkar att ärendet bordlägges. Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet Kommunstyrelsen beslutar således att bordlägga ärendet. Förslag och yrkanden Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår att taxan skall gälla från och med den 1 mars Lars Johnson, med instämmande av Mats Lithner (FP), yrkar återremiss. Lars-Erik Wollmér yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Nils Holmqvist (M) yrkar i första hand återremiss och i andra hand särskilt beslut av kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram grundläggande principer för hur taxeuttag skall ske inom verksamheterna. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Nils Holmqvists tilläggsyrkande. Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande före beslut i sakfrågan.

9 Beslut återremissyrkande Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som vill avslå återremissyrkandet. NEJ röstar den som vill bifalla återremissyrkandet. Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet. Beslut sakfrågan Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på tilläggsyrkandet, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullstyrelsen utan omröstning bifallen. Kommunstyrelsen beslutar således att bifalla Nils Holmqvists ovannämnda tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till taxa för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter för 2012, att gälla från och med den 1 mars 2012, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inför 2013 göra en översyn av taxorna för att om möjligt göra dem tydligare och mer lättöverskådliga, samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram grundläggande principer för hur taxeuttag skall ske inom verksamheterna.

10 Godkännande av avtal om försäljning av del av fastigheten Sunnanå 12:1 och 1:2 Dnr KS/2011:249 Tekniska nämnden hemställer den 14 november 2011, 141, om kommunfullmäktiges godkännande av köpeavtal för ca kvm av fastigheten Sunnanå 12:1 och 1:2, Stora Bernstorp. Köparen, Aktiebolaget Grundstenen (unt Ålagillet 1 AB), har för avsikt att uppföra byggnad för handelsändamål på fastigheten. Området inrymmer två delar med en lokalgata emellan och möjlighet finns att etablera två nya byggnader för handel. Fastigheten utgör enligt nuvarande detaljplan kvartersområde för kontor och handel. Avtalet förutsätter bl.a. att ny detaljplan för handelsändamål vinner laga kraft. Överenskommen köpeskilling är kr per kvm markyta (46 mnkr). Köparen svarar för rivning av de byggnader som finns inom området och de kostnader som följer därav. Fastigheten överlåts i befintligt skick vilket innebär att köparen bekostar markterrassering och övriga nödvändiga markförberedelser. att godkänna köpeavtal för del av fastigheten Sunnanå 12:1, Stora Bernstorp i enlighet med i ärendet redovisat förslag. att godkänna köpeavtal för del av fastigheten Sunnanå 12:1, Stora Bernstorp i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

11 Ansökan om kommunal borgen för upptagande av lån för nybyggnad på fastigheten Arlöv 21:228, fastigheten Granliden - Burlövs Bostäder AB Dnr KS/2011:293 Burlövs Bostäder AB har ansökt om kommunal borgen för upptagande av lån för nybyggnad på fastigheten Arlöv 21:228, Granliden. Ansökan avser borgen för upplåning med tkr av en total projektkostnad på tkr. Kommunledningskontoret föreslår att den av fullmäktige tidigare beslutade ramen för borgen för Burlövs Bostäder AB:s upplåning ökas i enlighet med ansökan. att utöka ramen för borgen för Burlövs Bostäders upplåning med tkr avseende upplåning för nybyggnation på fastigheten Arlöv 21:228, Granliden, att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen skall eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen avräknas, att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna. att utöka ramen för borgen för Burlövs Bostäders upplåning med tkr avseende upplåning för nybyggnation på fastigheten Arlöv 21:228, Granliden, att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen skall eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen avräknas, att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna.

12 Förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14 - AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) Dnr KS/2011:312 Tekniska nämnden hemställer den 12 december 2011 om att kommunfullmäktige måtte godkänna förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14. Tomträttsinnehavare är AB Malmöregionens Avlopp (ABMA). Fastigheten omfattar kvm och är belägen vid Hamngatan i Arlöv. Köpeskilling är satt till kr. att godkänna i ärendet redovisat förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Lennart Glans (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att godkänna i ärendet redovisat förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14. Jäv Det noteras att Lars-Erik Wollmér (S), Sven Sonesson (M), Nils Holmqvist (M) och Lars-Anders Espert (SD) inte deltar i ärendet på grund av jäv.

13 Hemställan om extra anslag för att göra om F-5-skolorna i Arlöv till F-6-skolor hösten 2012 Dnr KS/2011:308 Barn- och utbildningsnämnden hemställer den 13 december 2011, 123, om extra anslag om 1,2 mnkr för 2012 och 1,2 mnkr tkr för 2013 för att redan hösten 2012 göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor. Utbildnings- och kulturförvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse att man förväntar en bättre kontinuitet och kvalitet i elevernas kunskapsutveckling och bedömningen av denna om den personal som arbetat med eleverna från årskurs 4 kan följa eleverna till årskurs 6 och sätta det första betyget. Förvaltningens bedömning är att det krävs en paviljong med två klassrum på Humlemadsskolan augusti 2012 december 2013 och en likadan paviljong på Tågarpskolan läsåret 2013/2014 eller möjligen längre tid. Yrkande Sven Sonesson (M) yrkar att fullmäktige skall föreslås besluta att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reservera tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor. att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reservera tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor. Yrkande Bengt Åström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reservera tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor.

14 Förslag till ändring av lokala föreskrifter om avfallshantering Dnr KS/2012:38 Tekniska nämnden hemställer den 12 december 2011, 149, om kommunfullmäktiges godkännande av förslag till ändring av lokala föreskrifter i lokala renhållningsordningen för Burlövs kommun. Förslaget har initierats av VA SYD. Tekniska nämnden är dock den beredningsansvariga nämnden inför kommunfullmäktiges slutliga beslut. Det nya förslaget gäller behovet av att införa obligat0risk matavfallsinsamling för att uppnå de nationella miljömålen. VA SYD har innan ärendet initierades hos tekniska nämnden genomfört ett brett remissförfarande. Kommunledningskontoret tillstyrker, i likhet med tekniska nämnden, de nya föreskrifterna. att anta i ärendet redovisade Föreskrifter om avfallshantering för Malmö stad och Burlövs kommun, att gälla från och med den 1 april 2012, samt att tidigare av kommunfullmäktige den 21 mars 2011, 30, antagna föreskrifter skall upphöra att gälla samma dag som de nu antagna träder i kraft. Yrkande Ove Johansson (MP), med instämmande av Lars-Erik Wollmér (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att anta i ärendet redovisade Föreskrifter om avfallshantering för Malmö stad och Burlövs kommun, att gälla från och med den 1 april 2012, samt att tidigare av kommunfullmäktige den 21 mars 2011, 30, antagna föreskrifter skall upphöra att gälla samma dag som de nu antagna träder i kraft. Protokollsanteckning På begäran av Lars-Anders Espert (SD) antecknas till protokollet att han anser att flera användare (grannar) bör ges möjligheten att ha gemensam tunna för matavfall.

15 Hemställan om att få disponera 2011 års överskott under Komvux Dnr KS/2012:39 Barn- och utbildningsnämnden hemställer den 24 januari 2012, 6, om att kommunfullmäktige av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget måtte överföra tkr till 2012 års budget, samt att fullmäktige i årsredovisningen för 2011 reserverar tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under 2012 för de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren Komvux har för läsåret 2011/2012 köpt utbildningsplatser för yrkesinriktade kurser för vuxna. De riktade statsbidrag som har använts för finansiering av dessa kommer att minska. Då de studerande enligt skollagen har rätt att fullfölja sin utbildning, som löper över hela läsåret, anhåller barn- och utbildningsnämnden om att komvux ska få disponera över överskottet från 2011 för att bekosta de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reserverar tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under 2012 för de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren Yrkande Bengt Åström (S), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reserverar tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under 2012 för de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren 2012.

16 Motion av Katja Larsson (S) - Inför rabatter på Burlövsbadet Dnr KS/2010:59 Katja Larsson har väckt motion med yrkande att införa ungdoms-/studentrabatt på Burlövsbadet (för gymmet), samt att även se över möjligheten att införa pensionärsrabatt. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen den 10 maj 2011, 37, med hänvisning till att det redan finns ungdomsrabatter och att taxan är lägst av jämförda kommuners taxa. Kommunala pensionärsrådet ställer sig den 9 mars 2011, 15, bakom motionen. Motionen har även remitterats till ungdomsrådet, som dock inte har yttrat sig. att med delvis bifall till motionen uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på taxor som är anpassade efter belastningen på badet. Yrkanden Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar att ärendet bordlägges. Lars Johnson (M) yrkar att kommunstyrelsen måtte avstyrka motionen. Proposition bordläggningsyrkandet Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om bordläggning, finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Kommunstyrelsen beslutar således att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar åter att bordlägga ärendet. Yrkande Lars-Erik Wollmér (S) yrkar att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

17 Motion av Anders Brännström (FP) - Vitalisera debatterna vid Burlövs kommunfullmäktigemöten Dnr KS/2010:127 Anders Brännström har väckt motion med yrkande om att ändra mötesordningen så att interpellationer behandlas först, följt av motioner, att låta tjänstemän/de som berett viktigare ärenden redovisa resultatet och svara på ledamöternas frågor innan beslut tas, samt att placera flera mikrofoner vid talarstolen. Kommunfullmäktiges presidium anförde i yttrande den 30 mars 2011, 2, följande. För att stimulera debatten i fullmäktige har presidiet beslutat att lägga interpellationer och enkla frågor först på dagordningen då dessa bedöms vara av stor aktualitet och av allmänt intresse, och då dagordningen i övrigt tillåter det, samt att det i samband med beslut av större dignitet bör ske en kort föredragning i fullmäktige av ansvarig politiker eller tjänsteman innan debatten släpps fri. Presidiet anser dock inte att fler mikrofoner vid talarstolen är nödvändigt för att vitalisera debatten. Kommunfullmäktiges presidium anser härmed motionen vara besvarad. Kommunstyrelsen återremitterade den 2 maj 2011, 96, motionen för förtydligande. Kommunfullmäktiges presidium anförde i yttrande den 3 november 2011, 5, att, då presidiet redan infört flera av de i motionen föreslagna åtgärderna, presidiet anser att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet, samt att presidiet i övrigt hänvisar till sitt yttrande den 30 mars 2011, 2. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

18 Motion av Bengt Åström (S) - IT i skolan, en-till-en Dnr KS/2011:143 Bengt Åström har väckt motion med yrkande att barn- och utbildningsnämnden skall ges i uppdrag att inkomma med beslutsunderlag för att genomföra en-till-en, dvs. varsin dator till lärare och elever, under Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 18 november 2011, 95, och anför att motionens målsättning ligger väldigt nära de planer som kultur- och utbildningsförvaltningen har lämnat till nämnden, och som nämnden har ställt sig bakom. Nämndens målsättning är att skapa en modern IT-miljö för alla skolelever i kommunen, och menar att det krävs en omfattande satsning för att höja nivån. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett budgetförslag i frågan som behandlats av kommunfullmäktige den 21 november 2011, 123. Nämnden beviljades då anslag med 500 tkr, 750 tkr, respektive tkr för att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

19 Motion av Mats Lithner (FP) - Citysamverkan för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv Dnr KS/2010:126 Mats Lithner väckt motion med yrkande att förutsättningarna för genomförande av förslag angående citysamverkan för att höja attraktiviteten i Arlöv skall utredas. I motionen föreslås bland annat att kommunen skall sätta i gång en process med att ta kontakt med samtliga aktörer som har intresse av att höja statusen på området; fastighetsägare, restauratörer, detaljister, andra näringsidkare, polisen, sociala myndigheter och Skånetrafiken. Kommunledningskontoret tillstyrker delvis motionen den 4 maj 2011 och föreslår att det i budget för 2012 avsättes medel till kommunstyrelsens förfogande till trygghetsskapande projekt och åtgärder samt att respektive nämnd får i uppdrag att inkomma med förslag till detta. Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 12 december 2011, dock med tillägget att medborgarnas deltagande bör vara en väsentlig del av arbetet och att planerade utvecklingsåtgärder av Arlövs centrum därför bör göras i samarbete med medborgarna, inte bara näringsidkare. att bifalla motionen på så sätt att tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen (planeringsavdelningen) inleda ett målinriktat arbete för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv, att i motionen angivna förslag och exempel på åtgärder skall utgöra utgångspunkt, samt att tekniska nämnden skall återkomma till kommunstyrelsen för ianspråktagande av medel för åtgärder som stödjer syftet. att bifalla motionen på så sätt att tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen (planeringsavdelningen) inleda ett målinriktat arbete för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv, att i motionen angivna förslag och exempel på åtgärder skall utgöra utgångspunkt, samt att tekniska nämnden skall återkomma till kommunstyrelsen för ianspråktagande av medel för åtgärder som stödjer syftet.

20 Motion av Jan Hansson (S) - Upphandling av gatuunderhåll med flerårskontrakt Dnr KS/2011:225 Jan Hansson har väckt motion med yrkande om att uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att upphandla gatuunderhåll med flerårskontrakt jämfört med dagens ettårskontrakt, samt vilka kostnader och nackdelar som uppstår vid längre tids kontrakt. Tekniska nämnden tillstyrker den 12 december 2011, 165, motionen och konstaterar att gatuunderhåll är ett ständigt och löpande pågående arbete och påpekar att fleråriga kontrakt fordrar att man anslår budgetmedel för flera år i sänder. att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att upphandla gatuunderhåll med flerårskontrakt, samt vilka kostnader och nackdelar som uppstår vid längre tids kontrakt. att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att upphandla gatuunderhåll med flerårskontrakt, samt vilka kostnader och nackdelar som uppstår vid längre tids kontrakt.

21 Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) - Upprätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik Åkarp-Arlöv-Sege-Sunnanå Dnr KS/2010:178 Ove Johansson, Mats Lithner och Fredrik Jörgensen har väckt motion med yrkande om att Burlövs kommun skall kontakta Skånetrafiken för att inrätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom kommunen med möjlighet att göra den spårbunden i framtiden och koppla samman med en tänkt spårväg mellan Malmö och Lund. Utredningen skulle framgå i samarbete med kommunens invånare och deras synpunkter om var man skulle stanna, priser, vilka tider och hur ofta linjen skulle köras. Tekniska nämnden tillstyrker den 12 december 2011, 161, motionen i de delar som är möjliga i yttrande. Nämnden anför att endast första att-satsen i motionen tillstyrkes. Båda övriga att-satser, om att planeringen ska utgå från framtida spårbunden med Malmö, samt utredningen om hållplatser, taxa m.m. är en fråga för Skånetrafiken. Nämnden föreslår att utredningarna bör utökas med frågor om vilken miljöhänsyn som är rimlig i fråga om drivmedel, och ur miljösynpunkt bör föreslagen kollektivtrafikutveckling kompletteras med gång- och cykelbanor mellan Bernstorp och Arlöv vilket i dagsläget saknas på viktiga ställen. att med bifall till motionens första att-sats uppdra åt tekniska nämnden att kontakta Skånetrafiken för att lyfta frågan om en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom kommunen, samt att motionen i övriga delar skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att med bifall till motionens första att-sats uppdra åt tekniska nämnden att kontakta Skånetrafiken för att lyfta frågan om en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom kommunen, samt att motionen i övriga delar skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

22 Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) - Tydligare politiskt ansvar för viktiga framtidsfrågor Dnr KS/2010:179 Ove Johansson, Mats Lithner och Fredrik Jörgensen har väckt motion med yrkande att det politiska ansvaret för trygghetsfrågorna, dvs. att minska kriminalitet, vandalism och skadegörelse samt för långsiktiga planeringsfrågor skall åvila kommunfullmäktiges ordförande. Som en följd av detta anför motionärerna vidare att fullmäktiges ordförande även skall vara ordförande för planutskottet, där även trygghetsfrågorna skall behandlas, samt att fullmäktiges ordförande, som en följd av detta nya ansvar, skall tituleras borgmästare. Kommunledningskontoret avstyrkte den 9 juni 2011 motionen med hänvisning bland annat till olämplighet i att särskild utse en viss förtroendevald i ett politiskt organ att bära det politiska ansvaret för en viss fråga, och till kravet på objektivitet i ärendehandläggningen. Kommunallagen ger heller inte några möjligheter till granskning av ansvaret hos fullmäktige eller dess ordförande. Användande av borgmästartiteln saknar vidare stöd i kommunallagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 september 2011, 101, att även remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium. Presidiet beslutade den 3 november 2011, 6, att ställa sig bakom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och förslag till beslut. Kommunledningskontoret avstyrker ånyo motionen med hänvisning till motiveringen i förvaltningens tidigare tjänsteskrivelse i samma ärende. att avslå motionen. att avslå motionen.

23 Motion av Lars Johnson (M), Mats Lithner (FP), Anneli Kihlstrand (C) och Ove Johansson (MP) - Upphandla skötseln av utemiljön i kommunen Dnr KS/2011:193 Lars Johnson, Mats Lithner, Anneli Kihlstrand och Ove Johansson har väckt motion med yrkande att uppdra åt kommunstyrelsen att planera och genomföra upphandling av alternativa driftsformer för skötsel av all utemiljö i kommunen. Tekniska nämnden avstyrker den 12 december 2011 motionen och anför bl.a. följande. Upphandlingar ställer stora krav på upphandlare och medför ofta förbisedda stora kostnader i tid och pengar, stora risker ur verksamhetssynpunkt och innebär att man avhänder sig kontroll. Det är inte alltid man får samma kvantitet och kvalitet som i egen regi. Ny gatuchef har rekryterats och påbörjar sin anställning den 1 februari En utvärdering bör göras av den upphandlade resurs som idag sköter kommunala fastigheters tomtmark. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunala fastigheters utemiljö har skötts av upphandlad entreprenör sedan november 2009 samt att en eventuell upphandling bör samordnas så att upphandling är klar och kontrakt kan tecknas att börja gälla från den 1 november 2013, då nuvarande kontrakt tidigast kan upphöra. En anbudsförfrågan som omfattar skötsel av all kommunens utemiljö, såväl inom fastighetsmark som på allmän platsmark bör kunna ge ett mer fördelaktigt pris. Vidare bör i sådant fall konsekvensanalys tas fram avseende kommunens beredskap/vinterväghållning samt närmare direktiv för upphandlingen (t.ex. kvalitet/pris, övergång av fordon/maskiner etc). Förslagsvis kan beslut om dessa närmare direktiv delegeras till kommunstyrelsen efter beredning av tekniska nämnden. Yrkande Lars Johnson yrkar att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. Lars-Erik Wollmér (S) yrkar att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen att avstyrka motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Yrkande Lars Johnson, med instämmande av Mats Lithner, Lennart Glans (SD) och Nils Holmqvist (M), yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen. Lars-Erik Wollmér yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

24 Proposition Ordföranden ställer Lars Johnsons yrkande emot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller arbetsutskottets förslag. NEJ röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande. Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Lars Johnson för M, FP och MP, med instämmande av Staffan Kromnow (M), till förmån för framställt men ej bifallet yrkande att tillstyrka motionen.

25 Motion av Josef Janosi (M) - Beräkning av avgift för plan- och bygglovstaxa Dnr KS/2011:108 Josef Janosi har väckt motion med yrkande att ge kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för ett formulär på kommunens hemsida för att räkna ut kostnaden för ett bygglov. Miljö- och byggnämnden (reservation M) ställer sig i yttrande den 10 november 2011 positiv till motionen, men anför att nämnden, då man inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller på att försöka ta fram ett sådant program, skall avvakta tills detta är klart. Under tiden kan kommunen lägga ut en typlista avseende bygglovsavgifter i enlighet med förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen gör en grov uppskattning av kostnaden för införande av en föreslagen e-tjänst till en miljon kronor plus driftskostnader. IT-chef Hans Magnusson anför i yttrande den 11 januari 2012 att, då beräkningssättet för bygglov är komplicerat och inte uteslutande en matematisk beräkning, kommunen bör börja med den lösning som samhällsbyggnadsförvaltningen förordar, dvs. en typlista på hemsidan med uppgifter om bygglovsavgifter för normalfall. Kommunledningskontoret vill tillägga följande. Förslaget med en e-tjänst såsom beskriven av motionären är i sig positivt och kommunfullmäktige har också antagit som mål att antalet e-tjänster skall öka. Samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunens IT-chef gör dock bedömningen att det i dagsläget inte på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt går att genomföra. Kommunledningskontoret föreslår därför fullmäktige att motionen avslås. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.35 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.30 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00

Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-04-16 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-06-15 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Marianne Pettersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-12-28 Sida 1 (17) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Enligt förteckning sidan 2 Övriga deltagande Anita Ljung (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 21.05 Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.20 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.20 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 18:10 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00

Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-10-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-10-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-01-19 Sida 1 (9) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.35 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Sven Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-06-17 Sida 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.15 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-11-21 Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.30 Beslutande Se förteckning, sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) 116 119

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (20)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (20) Plats och tid Stora Sessionsalen kl. 18.00 20.15 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sven Sonesson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-10-17 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.15 Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Marianne Pettersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-10-19 Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 17:00

Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 17:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-11-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-11-21 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-18 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-01-24 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Marianne Pettersson (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-07 Sida 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.55 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-01 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-01 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-01 Sida 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset Arlöv kl. 18.00 19.25 Hans-Åke Mårtensson (S), tjg ers. Lars-Erik

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel Socialnämnden 2013-01-31 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2013-02-07 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen. Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan. Vid

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv, kl. 9:00 11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.40 16.40 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-02 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 81 89, 91 96 Hans-Åke Mårtensson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Förslag till budet 2011 och flerårsplan finns tillgänglig på ekonomiavdelningen, Medborgarhuset. Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Förslag till budet 2011 och flerårsplan finns tillgänglig på ekonomiavdelningen, Medborgarhuset. Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2010-11-04 Plats: Tid: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv 2010-11-15 kl. 17:00 OBSERVERA TIDEN Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-09-18 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) Kommunstyrelsen 152 KS Beslutsunderlag. Beredning

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) Kommunstyrelsen 152 KS Beslutsunderlag. Beredning Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) 152 KS.2015.0369 Hemställan från VA SYD om beredning och vidare handläggning av förslag till ny taxekonstruktion och höjda anläggningsavgifter i Eslövs kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-01-09. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-01-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-01-09. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-01-20 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-01-09 1 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-01-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Vårboskolan, kl. 19:00 Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sida 1 (14) Beslutande Övriga deltagande Bengt Åström,(s) ordförande Lars-Olle Olsson(s) Lisbeth Lundgren(s)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-03-27 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-04-02 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården Kultur och fritidsnämnden 2012-08-07 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-08-13 kl. 19:00 Kl.18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-04-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-04-18 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-04-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-04-18 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-04-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-04-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer