Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare. Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon / eller via e-post till Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Mia Eldh Holmqvist och Lars Johnson Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Delgivningar 3 4. Fyllnadsval KS/2012: Uppföljningsrapport , inklusive delårsrapport Fastställande av borgensavgifter för Burlövs Bostäder AB - delegation till kommunstyrelsen m.m. KS/2012:5 8 KS/2012: Delårsrapport Räddningstjänsten Syd KS/2012: Antagande av riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktning av anställda och förtroendevalda i Burlövs kommun 9. Fastställande av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS/2012: KS/2012:159 68

2 Ärende Beteckning Sida 10. Fastställande av principer för avgiftsuttag för nyttjande av verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde samt revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente 11. Motion av Jan Hansson (S) - Motverka åldersdiskriminering 12. Motion av Jan Hansson (S) - Krav på kollektivavtal vid upphandling inom hemtjänsten enligt LOV KS/2012: KS/2012:64 93 KS/2012: Motion av Jan Hansson (S) - Barnfattigdom KS/2012: Motion av Mats Lithner (FP) - Använd likviditeten för att minska kommunens driftskostnader 15. Motion av Lars-Anders Espert (SD) - Nytt tillagningskök på Svenshögsskolan och lägg ner Harakärrsgårdens kök 16. Motion av Göran Hagman (FP) - Avsätt ett antal procent av taxeringsvärdet på kommunens fastigheter för underhåll och reparation KS/2009: KS/2011: KS/2011: Nyinkommen motion 141

3 Delgivningar a. Länsstyrelsens beslut att till ny ledamot efter Hans Andersson (M) utse Christer Karlberg. Till ny ersättare har Stefania Soléus utsetts. b. Länsstyrelsens beslut att till ny ersättare efter Klas Hult (S) utse Carl-Olof Landgren.

4 Fyllnadsval Dnr KS/2012:15 Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av en ledamot till socialnämnden för att ersätta Hans Andersson (M), som har avlidit. Fullmäktige har vidare att förrätta fyllnadsval av en ersättare till valnämnden för att ersätta Awaz Abdallah (S), som har avlidit. Fullmäktige har även att nominera en ersättare till ägarnämnden i VA SYD, för att ersätta Kjell Jönsson (S), som har utsetts till ordinarie ledamot. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att för perioden till och med den 31 december 2014 utse en ledamot till socialnämnden samt en ersättare till valnämnden, samt att nominera en ersättare till ägarnämnden i VA SYD.

5 Uppföljningsrapport , inklusive delårsrapport Dnr KS/2012:5 Från kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreligger uppföljningsrapport , omfattande: - Sammanfattande ekonomisk plan för Prognos över nettokostnader - Prognos över investeringsverksamheten - Delårsrapport Uppföljning av övergripande mål för verksamheterna att i avvaktan på behandling i 2013 års budget ej bevilja miljö- och byggnämnden tilläggsanslag för ny miljöinspektörstjänst, att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för täckande av underskott uppkommet inom Vårboskolan med tkr, samt reducera nämndens budgetram med tkr till följd av färre elever i grundskolan m.m., att ej bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för beräknat underskott inom "centrala anslag", att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med tkr för investeringsobjektet Förskola Östra Dalslund, att överskottet enligt balanskravsavstämningen för 2012, i rapporten beräknat till ca 12 mnkr, skall reserveras för åtgärder inom Vårboskolan i syfte att förbättra studieresultaten (kompetenshöjande åtgärder bland lärarpersonalen m.m.), samt akuta/prioriterade åtgärder inom underhållet av kommunens fastigheter, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden att lämna förslag till konkreta planer inom dessa områden, samt att i övrigt godkänna förslaget till uppföljningsrapport inklusive delårsrapport för Yrkande Lars Johnson (M) yrkar att det i uppföljningsrapporterna skall göras en uppföljning mot de särskilda beslut som ingår i budgeten.

6 att i avvaktan på behandling i 2013 års budget ej bevilja miljö- och byggnämnden tilläggsanslag för ny miljöinspektörstjänst, att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för täckande av underskott uppkommet inom Vårboskolan med tkr, samt reducera nämndens budgetram med tkr till följd av färre elever i grundskolan m.m., att ej bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för beräknat underskott inom "centrala anslag", att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med tkr för investeringsobjektet Förskola Östra Dalslund, att överskottet enligt balanskravsavstämningen för 2012, i rapporten beräknat till ca 12 mnkr, skall reserveras för åtgärder inom Vårboskolan i syfte att förbättra studieresultaten (kompetenshöjande åtgärder bland lärarpersonalen m.m.), samt akuta/prioriterade åtgärder inom underhållet av kommunens fastigheter, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden att lämna förslag till konkreta planer inom dessa områden, att det i uppföljningsrapporterna skall göras en uppföljning mot de särskilda beslut som ingår i budgeten, samt att i övrigt godkänna förslaget till uppföljningsrapport inklusive delårsrapport för Protokollsanteckningar På begäran av Marie Wahlgren (FP), med instämmande av Nils Holmqvist (M), antecknas till protokollet att de inte anser att tekniska nämnden skall täcka det underskott som härrör från ökade energikostnader, och som nämnden äskade täckning för i budgetarbetet, genom att inte genomföra det uppdrag nämnden fått vad avser underhåll av vägar och som tilldelats särskilda medel öronmärkta för detta. De anser att det endast är fullmäktige som kan besluta att det extra uppdrag som nämnden fick i och med budget 2012, inte skall genomföras. Detta innebär att tekniska nämnden bör avisera ett underskott motsvarande underskottet för energikostnaderna. På begäran av Sven Sonesson (M) antecknas till protokollet att han anser att det är anmärkningsvärt att hans skriftliga yrkande i kommunstyrelsens arbetsutskott angående att avsätta medel av årets prognostiserade vinst till Vårboskolan ej protokollförts. Skolans tillförda resurser skulle främst avse fortbildning av lärare samt andra åtgärder som syftar till förbättrade studieresultat.

7 Fastställande av borgensavgifter för Burlövs Bostäder AB - delegation till kommunstyrelsen m.m. Dnr KS/2012:237 Den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag innebär bland annat att de kommunala bostadsaktiebolagen skall drivas efter affärsmässiga principer. I detta ingår att ägarna inte får subventionera bolaget. I det fall ägaren tecknar borgen för bolagets upplåning skall en marknadsmässig borgensavgift tas ut. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, under förutsättning kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om borgensavgift i enskilda lån, delegera till ekonomichefen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för Burlövs Bostäder AB där Burlövs kommun ingår borgen, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att för borgen åt Burlövs Bostäder AB skall utgå en borgensavgift beräknad efter marknadsmässiga grunder, baserad på skillnaden mellan villkoren för lån med kommunal borgen och lån med annan säkerhet, med tillägg för beräknad kostnad för pantbrev, och att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för vilket kommun ingår borgen Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att, under förutsättning kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om borgensavgift i enskilda lån, delegera till ekonomichefen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för Burlövs Bostäder AB där Burlövs kommun ingår borgen. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att för borgen åt Burlövs Bostäder AB skall utgå en borgensavgift beräknad efter marknadsmässiga grunder, baserad på skillnaden mellan villkoren för lån med kommunal borgen och lån med annan säkerhet, med tillägg för beräknad kostnad för pantbrev, och att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för vilket kommun ingår borgen

8 Delårsrapport Räddningstjänsten Syd Dnr KS/2012:9 Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har den 18 juni 2012 fastställt delårsrapport Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets fyra första månader uppgår till ett underskott om tkr. Prognosen för 2012 pekar på ett överskott om tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på tkr. Olycksutvecklingen med färre skadade och färre bränder har stabiliserats. Framkomsttiderna har förbättrats, brand i byggnad är färre än både brand ej i byggnad och trafikolyckor. Antalet automatlarm har ökat. Arbetet med att stärka den enskildes förmåga genom hembesök är bättre än förväntat, liksom antalet tillsynsbesök. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige föreslås lägga delårsrapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten till handlingarna.

9 Antagande av riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktning av anställda och förtroendevalda i Burlövs kommun Dnr KS/2012:231 Föreligger förslag till riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktning av anställda och förtroendevalda i Burlövs kommun. Nu gällande regler antogs av kommunfullmäktige den 16 augusti 1982, 109, respektive av kommunstyrelsen den 5 oktober 1992, 163. Kommunledningskontoret har konstaterat ett behov av att uppdatera och förtydliga de gällande reglerna, och har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer. att anta riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktning av anställda och förtroendevalda i Burlövs kommun enligt av kommunledningskontoret upprättat förslag, att gälla från och med den 1 oktober 2012, samt att nu gällande bestämmelser angående gratifikation till anställda och minnesgåva till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige , 109, samt regler om gratifikation samt om uppvaktning vid pensionsavgång, antagna av kommunstyrelsen , 163, därmed skall upphöra att gälla. att anta riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktning av anställda och förtroendevalda i Burlövs kommun enligt av kommunledningskontoret upprättat förslag, att gälla från och med den 1 oktober 2012, samt att nu gällande bestämmelser angående gratifikation till anställda och minnesgåva till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige , 109, samt regler om gratifikation samt om uppvaktning vid pensionsavgång, antagna av kommunstyrelsen , 163, därmed skall upphöra att gälla.

10 Fastställande av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Dnr KS/2012:159 Socialnämnden överlämnar den 3 maj 2012, 50, förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2011, 7, att återremittera förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen till socialnämnden med uppdrag att anpassa förslaget till den alkohollag (2010:1622) som trädde i kraft den 1 januari Föreligger nu åter förslag till reviderade avgifter. Förslaget innebär en höjning av avgifterna för serveringstillstånd och tillsyn av beviljade tillstånd. Det innebär också att tillsynsavgifter införs vad gäller försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utan omröstning att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar behandlingen av ärendet. att fastställa ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att gälla från och med den 1 oktober 2012, samt att uppdra åt socialnämnden att utarbeta förslag till revidering av ansöknings- och tillsynsavgifterna för att uppnå en högre grad av självfinansiering. Yrkande Lars Johnson (M) yrkar att orden för att uppnå en högre grad av i andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut skall ersättas med orden baserat på. att fastställa ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att gälla från och med den 1 oktober 2012, samt att uppdra åt socialnämnden att utarbeta förslag till revidering av ansöknings- och tillsynsavgifterna baserat på självfinansiering.

11 Fastställande av principer för avgiftsuttag för nyttjande av verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde samt revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente Dnr KS/2012:212 Kultur- och fritidsnämnden överlämnade den 10 oktober 2011, 83, förslag till 2012 års taxor avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 25 november 2011, 153, till utbildnings- och kulturförvaltningen för förenkling och förtydligande. Förvaltningen gjorde i skrivelse den 28 november 2011 vissa förtydliganden avseende de föreslagna taxorna gällande Burlövsbadet. Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2012, 7, att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att göra en översyn av taxorna för att om möjligt göra dem tydligare och mer lättöverskådliga, samt för att ta fram grundläggande principer för hur taxeuttag skall ske inom verksamheterna. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar den 11 juni 2012, 53, förslag till regler och principer för prissättning för lokaluthyrning och övriga verksamheter till kommunfullmäktige för fastställande. Föreligger förslag till principer för avgiftsuttag för nyttjande av verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde samt förslag till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden. att fastställa principer för avgiftsuttag för nyttjande av verksamheter inom kulturoch fritidsnämndens ansvarsområde enligt i ärendet redovisat förslag, att överlämna åt kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet i den delen det rör förslag till allmänna regler vid uthyrning av lokaler, samt att revidera nämndens reglemente enligt i ärendet redovisat förslag. Yrkande Mats Lithner (FP) yrkade att ett tillägg skulle göras till förslaget till principer för avgiftsuttag med innebörden att kultur- och fritidsnämnden årligen skall pröva om indexuppräkning av avgifterna skall ske.

12 att fastställa principer för avgiftsuttag för nyttjande av verksamheter inom kulturoch fritidsnämndens ansvarsområde enligt i ärendet redovisat förslag, med tillägget att kultur- och fritidsnämnden årligen skall pröva om indexuppräkning av avgifterna skall ske, att överlämna åt kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet i den delen det rör förslag till allmänna regler vid uthyrning av lokaler, samt att revidera nämndens reglemente enligt i ärendet redovisat förslag.

13 Motion av Jan Hansson (S) - Motverka åldersdiskriminering Dnr KS/2012:64 Jan Hansson har väckt motion med yrkande att det skall anges i policydokument om äldre att arbetsvillkoren så långt det går skall anpassas för den som fyller 65 år (67) för att underlätta fortsatt arbete, i syfte att motverka åldersdiskriminering. Kommunledningskontoret utgår från att det dokument motionären hänvisar till är den policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet som antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2011, 147. Personalchef Stefan Palmér yttrar sig över motionen den 31 maj 2012 och anför följande. I både lagstiftning och kommunens policy för lika rättigheter och skyldigheter i arbetslivet finns det klart uttalat att äldre i inga avseenden får diskrimineras. Med en rörlig pensionsålder kan anställda själv bestämma om man vill gå vid 65 år eller stanna kvar tills man blir 67 år. I denna rättighet ligger det i sakens natur att man vanligtvis fortsätter med sina tidigare arbetsuppgifter. Det utesluter dock inte att man också kan komma överens om andra uppgifter som dels kommunen har behov av och dels intresserar den anställde. Anställd och chef kan även diskutera fram andra anpassade förutsättningar som kan underlätta arbetet och motverka eventuell åldersdiskriminering. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

14 Motion av Jan Hansson (S) - Krav på kollektivavtal vid upphandling inom hemtjänsten enligt LOV Dnr KS/2012:63 Jan Hansson har väckt motion med yrkande att underlaget för upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) skall innehålla krav på att följa gällande kollektivavtal. Socialnämnden avstyrker motionen den 3 maj 2012, 57, med hänvisning till gällande rättslig reglering som tydligt anger att ett sådant krav är lagstridigt. Kommunledningskontoret konstaterar att motionären hänvisar till Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU3 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan vari riksdagen bifallit en motion om förbättrade villkor för offentlig upphandling ur ett arbetsmiljöperspektiv. Enligt motionen bör lagen om offentlig upphandling ändras så att arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav på villkor enligt svenska kollektivavtal kan ställas vid upphandling. Någon sådan ändring har dock inte skett och rättsläget i praxis är oförändrat. att avslå motionen. att avslå motionen.

15 Motion av Jan Hansson (S) - Barnfattigdom Dnr KS/2012:65 Jan Hansson har väckt motion med yrkande att utreda vad en helhetssyn av barnperspektiv skulle innebära i riktlinjer för innehåll i biståndet. Socialnämnden yttrar sig den 3 maj 2012, 55, över motionen och anför bland annat följande. Rädda barnen utkommer varje år med så kallade barnfattigdomsrapporter. Rapporterna utarbetas av forskare vid Lunds universitet. I dessa definieras barnfattigdom utifrån två olika indikatorer. Dels avses barn som lever i familjer med låg inkomststandard där ett indextal utifrån olika faktorer räknas fram, och dels barn som lever i familjer som uppbär försörjningsstöd. En jämförelse görs mellan olika kommuner. Den senast utgivna rapporten avser 2009 och enligt denna lever 20,2 % av barnen i åldern 0 17 år i Burlöv i fattiga familjer. Riksgenomsnittet uppgick till 13 %. För att fokusera på de fattiga barnen utifrån en helhetssyn har socialnämnden vid sammanträde den 12 januari 2012 antagit rutiner och riktlinjer för att säkerställa att barnperspektivet beaktas vid beslut om ekonomiskt bistånd. Utgångspunkten för riktlinjerna har varit barnkonventionen, socialtjänstlagen samt aktuell forskning. Socialnämnden anser att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

16 Motion av Mats Lithner (FP) - Använd likviditeten för att minska kommunens driftskostnader Dnr KS/2009:167 Mats Lithner har väckt motion med yrkande att en analys genomförs för att upprätta en åtgärdslista över möjliga investeringar som långsiktigt kan komma att sänka kommunens driftskostnader. Ekonomichef Kjell Andersson anför i yttrande den 3 juli 2012 bland annat att nämnderna, i anvisningarna inför budget 2013, har ålagts sparbeting i form av reducerad pris- och löneuppräkning. Nämnderna skall i sina budgetförslag redovisa vilka åtgärder som föreslås. Investeringar som totalt sett, dvs. inklusive kapitalkostnader, leder till minskade driftkostnader är åtgärder som kan bli aktuella. Med anledning av motionen går ekonomiavdelningen ut med kompletterande anvisningar till nämnderna, där de uppmanas att undersöka möjligheterna att minska driftkostnaderna genom lönsamma investeringar. Med detta anser ekonomichefen att motionen skall anses besvarad. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Mats Lithner yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen. att motionen skall vara bifallen med av ekonomichefen vidtagna åtgärder.

17 Motion av Lars-Anders Espert (SD) - Nytt tillagningskök på Svenshögsskolan och lägg ner Harakärrsgårdens kök Dnr KS/2011:190 Lars-Anders Espert har väckt motion med yrkande att ett nytt tillagningskök projekteras och byggs i samband med att Svenshögsskolan rivs och återuppbyggs, samt att, då detta är genomfört, lägga ner Harakärrsköket. Tekniska nämnden avstyrker motionen den 12 december 2011, 160, med hänvisning till att en placering av ett nytt tillagningskök på Svenshögsskolan av flera skäl inte är lämplig, och föreslår istället att det vid nyprojektering av nästa skola eller annan kommunal byggnad, antagligen vid exploateringen av Kronetorpsområdet, planeras för ett större tillagningskök. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen den 13 december 2011, 129, och rekommenderar att, vid beslut om två tillagningskök i kommunen, tillagningsköket för särskilt boende ligger separat och inte kombineras med en skola, bland annat på grund av vissa begränsningar gällande livsmedelsval inom skola och förskola. Om skol-/förskolemåltider skall kombineras med måltiderna till äldre rekommenderar nämnden en centralisering och utbyggnad av köket på Dalslundsskolan. Socialnämnden anför i yttrande den 7 juni 2012, 66, bland annat att det bedöms vara mest fördelaktigt för socialnämndens målgrupp att det även fortsättningsvis finns två produktionskök, varav det ena är förlagt till Harakärrsgården. Nämnden anser motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet. Kommunledningskontoret konstaterar att det kommunfullmäktige skall ta ställning till är huruvida ett nytt tillagningskök skall byggas på den nya Svenshögsskolan. Föreliggande yttranden ger inte vid handen att detta är ett lämpligt alternativ. Eventuella andra placeringar av tillagningskök är inte föremål för behandling i samband med denna motion och bör enligt kommunledningskontoret överlämnas åt facknämnderna att hantera i den ordinära verksamheten. att avslå motionen. att avslå motionen.

18 Motion av Göran Hagman (FP) - Avsätt ett antal procent av taxeringsvärdet på kommunens fastigheter för underhåll och reparation Dnr KS/2011:26 Göran Hagman har väckt motion med yrkande att, i de fall taxeringsvärden saknas, kommunens fastigheter åsättes ett fiktivt taxeringsvärde som utgångspunkt, att föreslagen utgångspunkt årligen användes för avsättning av ett antal procent av taxeringsvärdet för underhåll och reparationer av fastigheten, samt att eventuella överblivna medel fonderas eller överförs automatiskt till följande års underhåll. Tekniska nämnden avstyrker motionen den 12 mars 2012, 38, och anför bland annat att ett taxeringsvärde inte i sig innebär några intäkter, från vilka man kan göra föreslagna avsättningar. En avsättning förutsätter inkomster, vilka sedan medger ett överskott, som man kan fondera. Innan man kan tala om avsättning för framtida underhåll menar nämnden vidare att det i första hand fordras att man arbetar ikapp de upplupna behoven av underhåll som redan finns idag. Avslutningsvis vill nämnden aktualisera frågan om internhyressättning, vilket nämnden anser skulle kunna generera ett utrymme för överskott som skulle kunna avsättas till underhåll. att avslå motionen. Yrkande Mats Lithner (FP) yrkar att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Proposition Ordföranden ställer Mats Lithners yrkande emot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Mats Lithner för M, FP och MP.

19 Nyinkommen motion a. KS/2012:252 Motion av Mats Lithner (FP) Deltagande i regional bostadskö

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer