Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-04-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-04-18 kl. 18:00"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon / eller via e-post till Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef Föredragningslista Val av justerande: Jan Hansson och Leo Soléus Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Samlande av planeringsfrågor under kommunstyrelsen 4. Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning (vedeldning) 5. Avsiktsförklaring avseende finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 6. Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 7. Utökning av avgiftsfri förskoleklasstid för 6-åringar 8. Föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun KS/2010:134 KS/2008:270 KS/2011:52 KS/2011:58 KS/2011:30 KS/2011:56

2 Ärende Beteckning Sida 9. Bidrag till föreningar inom det sociala området 10. Checklista för analys av konsekvenser för människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar 11. Tilläggsanslag för ny barnbassäng på Burlövsbadet 12. Revidering av reglemente för miljöoch byggnämnden KS/2010:198 KS/2009:101 KS/2011:72 KS/2011: Plan- och bygglovtaxa 2011 KS/2011: Motion av Marie Wahlgren (FP) - Sammanboendegaranti inom äldrevården 15. Motion av Leo Harvigsson (ALP) - Tvångsinlös/-förvalta gamla Scandic Hotel (Park Hotel) 16. Motion av Hans-Åke Mårtensson (S) - Erbjud barnomsorg på de tider som småbarnsföräldrar har behov av 17. Motion av Dahn Pettersson (ALP) - Permanent polisstation i centrala Burlöv KS/2010:156 KS/2010:125 KS/2010:268 KS/2009: Interpellation 19. Uppföljning av hur nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut 2010 KS/2011: Återrapportering av bifallna motioner KS/2011: Förteckning över ej slutbehandlade motioner KS/2011:86

3 Dnr KS/2010:134 Samlande av planeringsfrågor under kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2011, 46, att föreslå kommunfullmäktige att en planeringsavdelning skall bildas under kommunstyrelsen, att i ärendet föreslagen organisationsförändring träder i kraft den 1 maj 2011, samt att medel överförs från tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden motsvarande de förändringar som görs. Vidare återremitterades ett tilläggsyrkande avseende en tjänst som chef för planeringsavdelningen för ytterligare utredning avseende kostnad och finansiering. Kostnaden för en sådan tjänst som får antas avses i yrkandet bedöms uppgå till ca tkr/år inklusive sociala avgifter. En projektledartjänst föreslås inrättas som i första hand projektledare för Kronetorpsområdet men även i de perioder då detta inte är heltidssysselsättning arbeta med andra mark- och exploateringsärenden. Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med beslut fattat , 46, att en planeringsavdelning under kommunstyrelsen bildas innehållande översiktlig planering, detaljplanering, miljöstrategiska frågor samt de frågor gällande infrastruktur m.m. som redan i dag åvilar styrelsen, att uppdra åt kommunledningskontoret att göra erforderliga ändringar i reglementen och delegationsordningar, att i ärendet föreslagen organisationsförändring träder i kraft , samt att medel överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen motsvarande de förändringar som görs. Kommunstyrelsen föreslår vidare att inrätta en tjänst som projektledare/exploateringsingenjör inom kommunledningskontoret, samt att för 2011 medge tilläggsanslag med 370 tkr för ändamålet samt i budget för 2012 avsätta 800 tkr. Protokollsanteckning På begäran av Lars Johnson (M) antecknas till protokollet att fyrklövern (M, FP, C, MP) föreslår samhällsplanerare Gertrud Richter som chef för planeringsavdelningen.

4 Dnr KS/2008:270 Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning (vedeldning) Miljö- och byggnämnden överlämnar den 20 november 2008, 84, förslag till riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet behandlas av kommunstyrelsens beredning den 19 december 2008, 197, som beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa de av miljö- och byggnadsnämnden framtagna riktlinjerna för fastbränsleeldning. Kommunstyrelsen fastställer dock ej riktlinjer upprättade av nämnderna. Ärendet har därefter ej beretts vidare, varför kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att ta upp ärendet till ny beredning för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Efter en jämförelse med motsvarande riktlinjer i andra kommuner föreslår kommunledningskontoret en smärre justering avseende kommunens målsättning för fastbränsleeldning. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till riktlinjer med föreslagen ändring. Yrkande Ordförande föreslår att definitionen på trivseleldning skall lyda Med trivseleldning avses eldning högst två dagar per vecka och då vid endast ett eldningstillfälle per dag, under ett begränsat antal timmar per tillfälle. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att anta miljö- och byggnämndens förslag till riktlinjer för fastbränsleeldning med av ordföranden föreslagen ändring. att anta miljö- och byggnämndens förslag till riktlinjer för fastbränsleeldning med av kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagen ändring.

5 Dnr KS/2011:52 Avsiktsförklaring avseende finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Socialnämnden överlämnar den 3 februari 2011, 20, förslag till avsiktsförklaring avseende finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, och föreslår att fullmäktige uppdrar åt socialnämnden att arbeta vidare med frågan. Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser stadgar att finansiell samordning inom ett samordningsområde får bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Verksamheten bedrivs av ett för detta ändamål särskilt bildat samordningsförbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar. Försäkringskassan skall bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Deltagande landsting skall bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel. Denna andel fördelas mellan dessa kommuner på det sätt som de kommer överens om. Förslaget är att Burlövs och Staffanstorps kommuner ingår i förbundet, och att fördelningen kommunerna emellan grundas på någon form av proportionalitet, t.ex. befolkningsunderlaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att ställa sig bakom i ärendet redovisad avsiktsförklaring, samt att uppdra åt socialnämnden att arbeta vidare med frågan. att ställa sig bakom i ärendet redovisad avsiktsförklaring, samt att uppdra åt socialnämnden att arbeta vidare med frågan.

6 Dnr KS/2011:58 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Föreligger förslag till överenskommelse mellan Länsstyrelsen och Burlövs kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för Enligt förslaget åtar sig Burlövs kommun att år 2011 ta emot 20 flyktingar som bosätter sig själva i kommunen. Staten betalar genom Migrationsverket ut grundersättning enligt 9 förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar att Burlövs kommun endast skall åta sig att ta emot 5 utlänningar, samt att ordet främst under punkten 1 under Parternas åtaganden i överenskommelsen skall skrivas inom parentes. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att godkänna förslag till överenskommelse med Staten genom Länsstyrelsen i Skåne län. Yrkanden Lars Johnson (M), med instämmande av Mats Lithner (FP) och Lennart Glans (SD) yrkar att Burlövs kommun endast skall åta sig att ta emot 10 utlänningar. Inger Borgenberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer Lars Johnsons yrkande emot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller arbetsutskottets förslag. NEJ röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande. Med 4 JA-röster mot 7 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Johnsons yrkande.

7 Kommunstyrelsen föreslår således att Burlövs kommun åtar sig att år 2011 ta emot 10 utlänningar, samt att i övriga delar godkänna förslag till överenskommelse med Staten genom Länsstyrelsen i Skåne län. Reservation Mot beslutet anmäles reservation av Bengt Åström (S) till förmån för av Inger Borgenberg framställt men ej bifallet yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag.

8 Dnr KS/2011:30 Utökning av avgiftsfri förskoleklasstid för 6-åringar Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 25 januari 2011, 7, att, som en kvalitetshöjande åtgärd, den avgiftsfria förskoleklasstiden för 6-åringar i Burlövs kommun skall omfatta 5 timmar per dag (25 timmar per vecka) enligt skolans läsårsindelning från och med höstterminen år 2011, och att skolmåltider ingår. Nämnden beslutar vidare att avgift enligt maxtaxan utgår för barn som har omsorgsbehov utöver läsåret och förskoleklasstiden. Omsorgen erbjuds i fritidshemmet. Nuvarande personaltäthet om 10 barn per heltidsanställd kvarstår. Uppföljning av eventuell kostnadsökning/intäktsminskning skall ske inför budget år 2012 och utvärdering av resultatet av den kvalitetshöjande insatsen för verksamheten och eleverna skall redovisas i budgetarbetet för år Beslutet medför nödvändiga ändringar i föreskrifter för barnomsorgsavgifter, vilket behandlas i särskilt ärende. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att fastställa barn- och utbildningsnämndens beslut att den avgiftsfria förskoleklasstiden för 6-åringar i Burlövs kommun skall omfatta 5 timmar per dag (25 timmar per vecka) enligt skolans läsårsindelning från och med höstterminen 2011, och att skolmåltider ingår, att avgift enligt maxtaxan utgår för barn som har omsorgsbehov utöver läsåret och förskoleklasstiden, samt att kostnaden, uppskattad till ca 300 tkr per år, tas med i budget för att fastställa barn- och utbildningsnämndens beslut att den avgiftsfria förskoleklasstiden för 6-åringar i Burlövs kommun skall omfatta 5 timmar per dag (25 timmar per vecka) enligt skolans läsårsindelning från och med höstterminen 2011, och att skolmåltider ingår, att avgift enligt maxtaxan utgår för barn som har omsorgsbehov utöver läsåret och förskoleklasstiden, samt att kostnaden, uppskattad till ca 300 tkr per år, tas med i budget för 2012.

9 Dnr KS/2011:56 Föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun Barn- och utbildningsnämnden överlämnar den 22 februari 2011, 21, förslag till reviderade föreskrifter för avgifter i kommunal och fristående barnomsorg för antagande i kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 januari 2011, 7, att, som en kvalitetshöjande åtgärd, den avgiftsfria förskoleklasstiden för sexåringar i Burlövs kommun skall omfatta 5 timmar per dag (25 timmar per vecka) enligt skolans läsårsindelning från och med höstterminen 2011, och att skolmåltider skall ingå. Nämnden beslutade vidare att avgift enligt maxtaxan skall utgå för barn som har omsorgsbehov utöver läsåret och förskoleklasstiden. Omsorgen erbjuds i fritidshemmet. Nuvarande personaltäthet om 10 barn per heltidsanställd skall kvarstå och uppföljning av eventuell kostnadsökning/intäktsminskning skall ske inför budget Utvärdering av resultatet av den kvalitetshöjande insatsen för verksamheten och eleverna skall redovisas i budgetarbetet för Kommunledningskontoret har i särskilt ärende framlagt nämndens beslut för fastställande av kommunfullmäktige. Med anledning av nämndens beslut samt ändringar i skollagstiftningen har nämnden tagit fram förslag till ändrade avgiftsföreskrifter. Förändringarna innebär taxeändringar mot nu gällande föreskrifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att anta i ärendet redovisat förslag till föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun, att gälla från och med , med upphävande av nu gällande föreskrifter. att anta i ärendet redovisat förslag till föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun, att gälla från och med , med upphävande av nu gällande föreskrifter.

10 Dnr KS/2010:198 Bidrag till föreningar inom det sociala området Kommunfullmäktige beslutade den 28 december 2010, 149, att anta av kultur- och fritidsnämnden framlagt förslag till bidragsbestämmelser för Burlövs kommun år 2011, samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utarbeta förslag till tillägg till bestämmelserna avseende de föreningar som inte omfattas av i nuvarande ärende föreslagna bestämmelser. De föreningar som åsyftas är t.ex. Barnens rätt i samhället (BRIS), Föräldraföreningen mot narkotika (FMN), Kvinnojouren och Röda korset som tidigare erhållit bidrag från socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar den 14 februari 2011, 11, förslag till bidragsbestämmelser avseende föreningar inom det sociala området till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att anta av kultur- och fritidsnämnden framlagt förslag till bidragsbestämmelser för föreningar inom det sociala området, att gälla från och med , att tidigare beslutade regler om föreningsbidrag avseende föreningar inom det sociala området härmed skall upphöra att gälla, samt att för att säkerställa att bidragen kommer burlövsbor till stöd och nytta skall samråd med socialnämnden göras innan beslut fattas. Yrkande Lars-Erik Wollmér (S) föreslår att ordet socialnämnden i arbetsutskottets förslag till beslut ändras till socialförvaltningen. att anta av kultur- och fritidsnämnden framlagt förslag till bidragsbestämmelser för föreningar inom det sociala området, att gälla från och med , att tidigare beslutade regler om föreningsbidrag avseende föreningar inom det sociala området härmed skall upphöra att gälla, samt att för att säkerställa att bidragen kommer burlövsbor till stöd och nytta skall samråd med socialförvaltningen göras innan beslut fattas.

11 Dnr KS/2009:101 Checklista för analys av konsekvenser för människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar Socialnämnden godkände den 4 december 2008, 122, det kommunala handikapprådets förslag till checklista för analys av konsekvenser för människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar, och uppmanade därvid samtliga nämnder att använda checklistan som analysunderlag vid beslut. Beslut att en sådan checklista skall användas av alla nämnder skall dock fattas av kommunfullmäktige. Övriga nämnder har yttrat sig över socialnämndens förslag till checklista. Kommunledningskontoret vill för egen del anföra att det är viktigt att tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga genomsyrar hela verksamheten. För att god tillgänglighet skall uppnås måste tillgänglighetskraven beaktas och bevakas under hela processen. Kontroll av beslutsförslag gentemot olika checklistor skulle dock endast innebära ett tidsödande merarbete och kommunledningskontoret anser därför att det inte finns skäl att införa några checklistor i dagens handläggnings- och beslutsprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att inte anta socialnämndens förslag till checklista såsom gällande för hela kommunen, samt att överlämna åt respektive nämnd att själv ta ställning till huruvida socialnämndens förslag till checklista skall tillämpas. Yrkande Lars Johnson (M) föreslår att socialnämndens förslag till checklista skall föreslås gälla för alla nämnder i Burlövs kommun. att anta socialnämndens förslag till checklista att gälla för samtliga nämnder i Burlövs kommun.

12 Dnr KS/2011:72 Tilläggsanslag för ny barnbassäng på Burlövsbadet Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 mars 2011, 28, att inte investera i ny barnbassäng, att avisera att intäkterna på badet eventuellt inte kommer upp i budget samt att överlämna ärendet för kännedom till kommunstyrelsen för eventuellt annat ställningstagande med avseende på investeringen. Av ärendet framgår att barnbassängen varit stängd sedan augusti 2010 då beläggningen har släppt och bassängen dessutom läcker. Företaget som har installerat bassängen har meddelat att det inte är möjligt att reparera den. Bassängen kommer nu att nedmonteras och ytan som den står på skall göras vid. Vidare framgår att efterfrågan på bassängen finns från småbarnsfamiljer och avsaknaden kommer att medföra minskade intäkter. Av skrivelsen från förvaltningen framgår att för perioden augusti december 2010 har antalet besökare i åldern 3 6 år minskat med 387 jämfört med samma period Inköp av ny bassäng kostar 435 tkr. Denna är flyttbar och kan även placeras utomhus. Ärendet har diskuterats i lokalgruppen. Nuvarande bad står troligtvis kvar i ca 4 år då det skall finnas kvar även under den tid det byggs ett nytt bad. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att bevilja tilläggsanslag med 500 tkr för anskaffning och installation av ny barnbassäng till Burlövsbadet. att bevilja tilläggsanslag med 500 tkr för anskaffning och installation av ny barnbassäng till Burlövsbadet.

13 Dnr KS/2011:77 Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden Med anledning av att en ny plan- och bygglag (2010:900) träder i kraft den 2 maj 2011 föreligger behov av att revidera miljö- och byggnämndens reglemente. Miljöoch byggnämnden föreslår den 10 mars 2011, 25, kommunstyrelsen att godkänna förslag till revidering av nämndens reglemente. att anta i ärendet redovisat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden, att gälla från och med den 2 maj 2011.

14 Dnr KS/2011:79 Plan- och bygglovtaxa 2011 Miljö- och byggnämnden föreslår den 10 mars 2011, 26, kommunfullmäktige att anta förslag på ny plan- och bygglovtaxa från Sveriges Kommuner och Landsting, mars 2011, med undantag för kapitel (rätteligen tabell) 23, 24 och 26, att vara kommunens taxa från och med ikraftträdandet av ny plan- och bygglag den 2 maj Nämnden föreslår vidare att den i taxeförslaget ingående N-faktorn skall vara lika med 1,0. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar miljö- och byggnämndens förslag till taxa. att anta i ärendet redovisat förslag till plan- och bygglovtaxa, med undantag för tabell 23, 24 och 26, att gälla från och med den 2 maj 2011, att nuvarande taxa för plan- och byggverksamheten i Burlövs kommun i och med detta upphör att gälla, att den i taxeförslaget ingående N-faktorn skall vara lika med 1,0, samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta ett till Burlövs kommun anpassat dokument med i detta beslut antagna plan- och bygglovtaxa.

15 Dnr KS/2010:156 Motion av Marie Wahlgren (FP) - Sammanboendegaranti inom äldrevården Marie Wahlgren har väckt motion med yrkande om att kommunfullmäktige skall ta ett beslut som garanterar äldre människor rätten att leva tillsammans även om en av parterna behöver bo i särskilt boende, samt uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med en plan på vilka åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att detta kan genomföras. Socialnämnden anförde i yttrande den 2 september 2010, 93, att frågan om sammanboendegaranti var föremål för utredning av socialförvaltningen för beslut av socialnämnden hösten 2010, varpå kommunstyrelsen den 4 oktober 2010, 149, återremitterade motionen till nämnden. Socialnämnden anför den 3 mars 2011, 38, i nytt yttrande, att socialförvaltningens utredning förelades socialnämnden den 13 januari 2011, 11. Nämnden beslutade därvid att parboende enligt utredningens definition införs i nämndens riktlinjer. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer socialnämndens beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att med bifall till motionen fastställa socialnämndens beslut att parboende enligt i ärendet redovisat förslag införs i socialnämndens riktlinjer, att beslut om parboende kan beviljas enligt 4 kap. 2 socialtjänstlagen (1991:900), att make/maka/partner/sambo som önskar flytta med till särskilt boende erbjuds möjlighet att bo på prov under högst en månad med enbart kostnaden för mat som egen kostnad, att justera och komplettera nämndens egenavgifter gällande beslut enligt 4 kap. 2 socialtjänstlagen avseende särskilt boende från och med , samt att socialförvaltningen skall vidare se över särskilda lösningar för anhöriga till boende med demenssjukdom som t.ex. övernattning i gästrum.

16 att med bifall till motionen fastställa socialnämndens beslut att parboende enligt i ärendet redovisat förslag införs i socialnämndens riktlinjer, att beslut om parboende kan beviljas enligt 4 kap. 2 socialtjänstlagen (1991:900), att make/maka/partner/sambo som önskar flytta med till särskilt boende erbjuds möjlighet att bo på prov under högst en månad med enbart kostnaden för mat som egen kostnad, att justera och komplettera nämndens egenavgifter gällande beslut enligt 4 kap. 2 socialtjänstlagen avseende särskilt boende från och med , samt att socialförvaltningen skall vidare se över särskilda lösningar för anhöriga till boende med demenssjukdom som t.ex. övernattning i gästrum.

17 Dnr KS/2010:125 Motion av Leo Harvigsson (ALP) - Tvångsinlös/-förvalta gamla Scandic Hotel (Park Hotel) Leo Harvigsson har väckt motion med yrkande att Burlövs kommun använder sin möjlighet att tvångsinlösa/tvångsförvalta gamla Scandic Hotel, beläget på Kronetorp, med anledning av misskötsel. Miljö- och byggnämnden avstyrker den 26 augusti 2010, 62, motionen med hänvisning till att det inte är lagligt möjligt att tvångsinlösa fastigheten med motivet att kommunen behöver studentbostäder. Äganderätten är stark i Sverige. Kommunen saknar dessutom egna högre utbildningsanstalter. Vidare anför nämnden att ett studentboende kräver ny detaljplan för bostadsändamål. Med tanke på närheten till motorväg med farligt gods är det inte troligt att länsstyrelsen kommer att godta en sådan. Om fastigheten är förfallen eller har brister som äventyrar säkerheten kan nämnden förelägga fastighetsägaren att åtgärda detta enligt 10 kap. 16 plan- och bygglagen. Vidare kan nämnden meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. 9 miljöbalken. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Burlövs Bostäder AB framhåller också i yttrande över motionen att man sällan får förfrågningar från studerande, och att studenter, även under perioder då det funnits många lediga lägenheter i kommunen, hellre väljer att bosätta sig i Lund eller Malmö. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att avslå motionen. att avslå motionen.

18 Dnr KS/2010:268 Motion av Hans-Åke Mårtensson (S) - Erbjud barnomsorg på de tider som småbarnsföräldrar har behov av Hans-Åke Mårtensson har väckt motion med yttrande att Burlövs kommun skall erbjuda barnomsorg på de tider som småbarnsföräldrar har behov av. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker den 22 februari 2011, 18, motionen med hänvisning till att Burlövs kommun redan erbjuder barnomsorgstider i enlighet med föräldrars arbetstider samt att avvikande behov prövas i varje enskilt fall. Nämnden hänvisar i ärendet till att Regeringsrätten har uttalat att kommunerna bör förlägga verksamheten till sådana tider som passar de flesta förvärvsarbetande föräldrar, och att någon skyldighet att tidsmässigt anpassa verksamheten till enskilda föräldrars önskemål inte föreligger. Förskolorna i Burlövs kommun har vanligtvis öppet och flera förskolor öppnar redan kl 6.00 om föräldrar har behov av det. Humlemadens förskola har öppet I enskilda fall görs en individuell prövning med möjlighet att tillgodose barnomsorg på obekväma tider genom köp av plats i annan kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att avslå motionen. att avslå motionen.

19 Dnr KS/2009:227 Motion av Dahn Pettersson (ALP) - Permanent polisstation i centrala Burlöv Dahn Pettersson har väckt motion med yrkande att fullmäktige måtte enas om att det behövs en permanent polisstation i centrala Burlöv. Skydds- och säkerhetssamordnare Bo-Göran Andersson anför i yttrande den 21 februari 2011 bland annat följande. Sedan hösten 2010 har Polisen en station i Medborgarhuset i Arlöv som är bemannad tre eftermiddagar i veckan. Vidare har en samverkansöverenskommelse tecknats mellan Burlövs kommun och Polisen, som bygger på en gemensam problembild och framtagna åtgärder/aktiviteter. Skydds- och säkerhetssamordnaren ser just nu inget behov av en permanent polisstation i Burlöv utan ser snarare att Polisen arbetar för att tillse att stationen är bemannad i den omfattning varom beslut är tagna, och att synligheten oavsett tidpunkt ökar i enlighet med överenskommelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uttala, som ett tillägg till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, att i den överenskommelse som träffats mellan Burlövs kommun och Polisen sägs att Polisen skall sträva efter att öka sin synlighet dagtid och kvällstid i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därvid kommunstyrelsen att föreslå att avslå motionen. att avslå motionen.

20 Interpellation a. KS/2011:71 Interpellation från Lars Johnson (M) till ordförande i miljö- och byggnämnden tilllämpning av OVK-regler inom kommunens fastigheter

21 Dnr KS/2011:45 Uppföljning av hur nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut 2010 Uppföljning av hur nämnderna har verkställt kommunfullmäktiges beslut, förteckning daterad

22 Dnr KS/2011:51 Återrapportering av bifallna motioner Uppföljning av bifallna motioner 2009/10 enligt förteckning daterad

23 Dnr KS/2011:86 Förteckning över ej slutbehandlade motioner Ej slutbehandlade motioner enligt förteckning daterad

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde 2013-08-19 kl 16:30.

Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde 2013-08-19 kl 16:30. BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-08-07 1 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-08-19 kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer