BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M) Zita Petersson (S) Lars-Göran Larsson (C) Kamal Al Rifai (MP) Rolf Hagmann (SD) Lars-Anders Espert (SD) Christer Karlberg (M) Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S) Bo Lindqvist (V) Göran Kihlstrand (C) Tommy Andersson (SD) Tore Nilsson (SD) Thord Persson (M) Alit Kaja (MP) Michael Horn, miljö- och byggchef Lars-Åke Ståhl, tf. samhällsbyggnadschef Peter Wencel, förvaltningsjurist/sekreterare Utses att justera Håkan Dahlgren Justeringens plats och tid Medborgarhuset den 20 januari 2015 Paragrafer 6 19 Underskrifter: Sekreterare Peter Wencel Ordförande Justerande Carl-Olof Landgren Håkan Dahlgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Medborgarhuset, förvaltningens arkiv Underskrift Peter Wencel

2 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 6 Upprop, val av justerande samt bestämmande av plats och datum för justering Enligt företaget upprop beslutar miljö- och byggnämnden att utse Håkan Dahlgren att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justeringen kommer att äga rum den 30 januari 2015 på kommunkansliet.

3 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 7 Förvaltningen informerar Lars-Åke Ståhl informerar om pågående process med rekrytering av en ny samhällsbyggnadschef. Michael Horn informerar om följande: En vikarierande miljöinspektör har anställts och börjar sin tjänst på måndag 2 februari. Tidigt samråd inför Sysavs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken gällande mellanlagring av farligt avfall. Livsmedelsvagnen vid Kal P Dals Gata har gjort föreskriven anmälan för registrering av livsmedelsverksamhet enligt livsmedelslagstiftningen. Den tidigare påtalade verksamheten med bilförsäljningsverksamhet på Torngatan är inte förenlig med gällande detaljplan och fastighetsägaren kommer att tillskrivas i ärendet. Det kommer att utföras en livsmedelskontroll vid f.d. Skriv-Rit-fabriken. Nämnden tackar för informationen.

4 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 8 Delegationsbeslut Nämnden noterar att det i listan med delegationsbeslut ibland saknas önskvärd adressuppgift vilket gör platsen svårlokaliserad. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt lista för och att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

5 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 9 Internbudget 2015 för Miljö- och byggnämnden MBN/2015:00001 Sammanfattning Föreligger förslag till internbudget för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Internbudgeten är upprättad i enlighet med fullmäktiges beslut till budget Internbudgeten innehåller en sammanfattning av fullmäktiges rambeslut och är uppdelad på två verksamhetsområden. Verksamhetsområdena är bygg och miljö. I bilagor redovisas driftsbudget för de olika verksamheterna, personalbudget och investeringsbudget. Miljö- och byggutskottets förslag till beslut att anta förslag till internbudget 2015 att fastställa driftbudgeten i enlighet med förslag. att anta förslag till internbudget 2015 att fastställa driftbudgeten i enlighet med förslag.

6 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 10 Verksamhetsplan Informationsärende MBN/2015:00001 Sammanfattning Kommunledningen har beslutat att verksamhetsplanerna för 2015 inte ska behandlas av respektive nämnd, utan fastställas av respektive förvaltningschef. Verksamhetsplanen avser en plan för förvaltningens arbete med uppfyllande av nämndens mål. Detta ärende är alltså en information till Miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggutskottets förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna. att lägga informationen till handlingarna.

7 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 11 Rapport till MBN för januari-december 2014 MBN/2014:00104 Uppföljning av miljö- och byggavdelningens verksamhet sker till miljö- och byggnämnden kvartalsvis genom en redovisning av antalet utförda tillsyns och kontrollbesök, ansökningar/anmälningar, ansökningar om bygglov, beslutade bygglov, samt beslutade slutbevis/slutbesked relaterat till antalet planerade/förväntade i tillsynsplanen för Vad gäller bygglovsverksamheten sker en jämförelse med föregående år. Under 2014 har område Miljö uppnått 68 % av förväntat totalresultat (453 av 663 tillsynsinsatser). Resultatet kan förklaras med arbetsinsatser, som inte redovisas i uppföljningen. Inom miljöskydd har mycket arbete lagts ner inom förorenad mark. Inom hälsoskydd har arbete med bullerärenden haft hög prioritet. En av inspektörerna har lärts upp inom livsmedel och följt med andra inspektörer ut på livsmedelskontroller. I tillsynsplanen för 2015 behöver målen ses över. Kommunens omorganisation har också tagit resurser från tillsynsinsatserna. Kostnadstäckningsgraden är 55 % på livsmedelskontrollen, respektive 29 % på miljötillsynen. Område Bygg har under motsvarande period ett lägre resultat än för Antalet inkommande ansökningar om bygglov och bygganmälningar har minskat under 2014 jämfört med Förslag till beslut att lägga verksamhetsuppföljningen till handlingarna. Miljö- och byggutskottets förslag till beslut att lägga verksamhetsuppföljningen till handlingarna. att lägga verksamhetsuppföljningen till handlingarna.

8 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 12 ARLÖV 21:58 m fl, kvarteret Skatan. Samråd - upphävande av tomtindelningar. MBN/2014:01069 Sammanfattning Planutskottet har remitterat rubricerade ärende till Miljö- och byggnämnden för yttrande. Planområdet ligger mellan Skolgatan och Borggatan i Arlöv. Syftet med upphävandet är att möjliggöra för en ny fastighet för bostadsändamål eller lämplig småindustri på mark, som redan är avsedd för detta ändamål. Förslag till beslut att tillstyrka upphävandet av tomtindelningarna under förutsättning, att det inte etableras någon störande industriverksamhet i området. Miljö- och byggutskottets förslag till beslut att tillstyrka upphävandet av tomtindelningarna under förutsättning, att det inte etableras någon störande industriverksamhet i området. att översända detta svar till planeringsavdelningen. att tillstyrka upphävandet av tomtindelningarna under förutsättning att det inte etableras någon störande industriverksamhet i området. att översända detta svar till planeringsavdelningen.

9 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 13 Nominering av ledamöter till styrelsen för FAH Kommunerna och miljön MBN/2014:01085 Sammanfattning FAH (Förbundet för Allmänt Hälsoskydd) önskar att medlemskommunerna nominerar kandidater till styrelsen. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 13 februari Miljö- och byggutskottets förslag till beslut att inte nominera någon kandidat. att inte nominera någon kandidat.

10 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 14 Ansökan om bygglov för friggebod MBN/2014:01020 Ansökan om bygglov för friggebod på fastigheten Tågarp 20:24 inkom För fastigheten gäller detaljplan 5 från 21 januari Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att friggeboden inte medges av granne som har sin tomt närmare än 4,5 meter från den. Därför blir den bygglovspliktig men kan inte medges för att byggnaderna på tomten hamnar närmare varandra än vad som är tillåtet, i det här fallet 7,6 meter. Förslag till beslut Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL. att i enlighet med tjänsteskrivelsen avslå bygglov med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL.

11 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 15 Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljörapport för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 MBN/2014:00117 Sammanfattning Från samhällsbyggnadsförvaltningen föreligger en sammanfattning av de mest frekventa och signifikanta bristerna i arbetsmiljön på samhällsbyggnadsförvaltningen som kommit fram under undersökningarna av arbetsmiljön som genomförts under Förslag till beslut att lägga rapporten Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljörapport för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 till handlingarna. att lägga rapporten Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljörapport för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 till handlingarna.

12 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 16 Delegering av arbetsmiljöuppgifter MBN/2015:00054 Sammanfattning Varje nämnd ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Arbetsmiljöaspekterna behöver hanteras i den löpande verksamheten. Därför delegerar kommunstyrelsen arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelsens verksamhetsområden till kommundirektören. Denne kan sedan i sin tur delegera arbetsmiljöuppgifterna på motsvarande sätt till respektive förvaltningschef, samt inom kommunledningskontoret till respektive avdelningschef. För att så skall kunna ske måste först varje nämnd göra denna delegation till kommundirektören. Förslag till beslut att delegera arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom miljöoch byggnämndens verksamhetsområden till kommundirektören enligt i ärendet redovisad bilaga, med rätt att vidaredelegera. att delegera arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom miljöoch byggnämndens verksamhetsområden till kommundirektören enligt i ärendet redovisad bilaga, med rätt att vidaredelegera.

13 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 17 Kurser och konferenser Nämndens ledamöter påminns om att det den 20 mars hålls en informationsdag för politiker i Stora sessionssalen med Axel Danielsson.

14 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 18 Delgivningar A. MBN/2014: Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden (KS/2014:315) B. MBN/2014: Fastställande av sammanträdesplan 2015 (KS/2014:236) C. 109 Personalpolitiskt program för Burlövs kommun (KS/2014:83) D. MBN/2015: Ordning för inkallande av ersättare (KS/2014:312) E. MBN/2015: Ersättares yttranderätt i nämnderna (KS/2014:324) F. MBN/2015: Val till miljö- och byggnämnden G. MBN/2014:916 Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut angående marklov, Länsstyrelsen H. Sammanträdesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet KPP Nämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

15 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 19 Övriga frågor Frågor väcktes om: eldande i eldstäder, skrotbilsupplag på villafastighet på Borggatan, lokaler möjliga att hyra för företagare i Åkarp, när samlaren, insamlingssystem för farligt avfall genom butikers försorg, kan väntas komma till Burlövs kommun, lär känna verksamheten-dag på miljö- och byggavdelningen då nämndens förtroendevalda får möjlighet att besöka förvaltningen och lära känna verksamheten.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer