PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29"

Transkript

1 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan Gutke ers för Peter Heie (C) Sven Moosberg (STP) Pia Tysklind (S) Lars Tysklind (FP) Jörgen Molin (M) Anna-Lena Carlsson (C) Ulf Gustafsson (S) Bengt Bivrin (MP) Peter Sövig (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Tove-Liv Johansson ers för Johanna Fransson (S) Åke Sundemar ers för Margareta Fredriksson (FP) Peter Birgersson Dafteryd (C) Lars Åke Karlgren (V) Leif Andersson (S) Britta Carlsson (STP) Pierre Gillerstedt (M) Hans-Inge Sältenberg (C) Lena Martinsson (S) Anita Rylander (MP) Håkan Eriksson (FP) Birgitta Laugmo (M) Bengt Simonsson Fröjd ers för Jan Vidar Seljegren (S) Rolf Johnsson ( - ) Sveza Filipova (C) Vakant (KD) Merry Johansson (S) Ulla-Britt Carlsson ers för Mikael Sääf (M) Roger Persson (S) Rose-Marie Fagerberg (STP) Rune Sandin (C) Anne-Lise Lindmark (FP) Kurt Andersson ers för Eva Borg (M) Malin Jansson (V) Marie Rask (S) Mattias Gustafsson (SD) Jonas Andersson (MP) Kommunchef Niels Bredberg Administrativ chef Anneli Skarp Hjälmén Förvaltningschef miljö och bygg Michael Olsson, infoärende Förvaltningschef barn- och utbildning Annelie Gollungberg, infoärende Ekonomichef Agneta Johansson 69 IT-chef Anette Knutsson 70 Helena von Bohtmér, 66 Åke Svanberg 66 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen kl Sekreterare Paragrafer Ordförande Anneli Skarp Hjälmén Sven Moosberg (STP) Justerare Lena Martinsson (S) Åke Sundemar (FP)

2 PROTOKOLL Sida 2 (26) Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Protokollets förvaringsplats Datum för Anslags nedtagning Kommunledningsförvaltningen Underskrift Inger Sand, registrator

3 PROTOKOLL Sida 2 (26) KS/ Information Information från Miljö- och byggförvaltningen, förvaltningschef Michael Olsson Information från Barn- och utbildningsförvaltningen, förvaltningschef Annelie Gollungberg

4 PROTOKOLL Sida 3 (26) KF 64 Ändring i dagordningen KS/ Ordföranden frågar om fullmäktige kan godkänna tillägg av ett ärende: Avsägelse från Peter Heie (C) att lägga in mellan ärende 6 och 7, samt att anmälningsärendena fjärrvärmeavtal Tången och förslag på förändring av Strömstads kommuns tomtköregler lyfts ut. Dessa bägge ärenden ska beslutas av kommunfullmäktige och ska behandlas vid ett kommande sammanträde. godkänner ändrad dagordning

5 PROTOKOLL Sida 4 (26) KF 65 Allmänhetens frågestund KS/ Helena von Bothmer ställer en fråga till Ronnie Brorsson, s ordförande som lyder: Hur beslutet att flytta in 4-6:an på Kosters skola till centralorten kunnat bli endast en tjänstemannafråga och inte konsekvens av ett politiskt beslut? Svaret på frågan inleds av Ronnie Brorsson (S) kommunstyrelsens ordförande som överlämnar till barn- och utbildningsnämndens ordförande Pia Tysklind (S)

6 PROTOKOLL Sida 5 (26) KS/ KF 66 Medborgarförslag Rosa huset beslutar enligt presidiets förslag Att sända medborgarförslaget på remiss till Åke Svanberg; Strömstads historieförening föredrar medborgarförslaget Proposition Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och finner det bifallet Strömstads historieförening har lämnat in ett medborgarförslag med syfte att bevara det så kallade Rosa huset, på fastigheten Magistern 4. De vill att Rosa huset bevaras. Om det inte kan vara kvar på samma ställe vill de att det flyttas till lämpligt område. Beslutsunderlag: Medborgarförslag Expedieras till; diariet, administrativ chef

7 PROTOKOLL Sida 6 (26) KS/ KF 67 Interpellation från Lars Tysklind (FP) till kommunalrådet Ronnie Brorsson (S) Omfördelning av investeringsmedel från bro över Strömsån till bro över Bojarkilen beslutar Att Lars Tysklinds (FP) interpellation och Ronnie Brorssons (S) skriftliga svar noteras till protokollet I interpellationsdebatten deltar Lars Tysklind (FP) och Ronnie Brorsson (S) Lars Tysklind (FP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson, gällande omfördelning av investeringsmedel från bro över Strömsån till bro över Bojarkilen daterad Enlig kommunfullmäktiges arbetsordning, bör interpellationen besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter, då interpellationen ställdes. Svar på interpellation ska vara skriftlig. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Beslutsunderlag: Interpellation från Lars Tysklind, svar från Ronnie Brorsson Expedieras till: Lars Tysklind, Ronnie Brorsson, diariet

8 PROTOKOLL Sida 7 (26) KF 68 Enkel fråga KS/ Eventuella inkomna enkla frågor, ska enligt dagordningen, behandlas direkt efter allmänhetens frågestund men glömdes tillfälligt. Ordföranden lyfter frågan av formella skäl, men då Margareta Fredriksson som lämnat in en enkel fråga, har förhinder på dagens sammanträde, utgår frågan. Frågan lyfts på kommande sammanträde. Expedieras till; diariet

9 PROTOKOLL Sida 8 (26) Au 87 KS 80 KF 69 Delårsrapport T1, 2013 KS/ beslutar Enligt kommunstyrelsens förslag 1. Att godkänna delårsrapport tertial , enligt underlag daterat Samtliga nämnder och förvaltningar ska vidta åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen Ekonomichef Agneta Johansson föredrar ärendet Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det bifallet Delårsrapporten behandlade i kommunstyrelsen Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. Det ackumulerade driftsresultatet per 30 april uppgår till -11,3 Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens driftsresultat är 4,1 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagens prognoser är resultatprognosen 5,3 Mkr. Av årets investeringsbudget på 99,5 Mkr har hittills förbrukats 11,6 Mkr. Investeringsprognosen för helåret är 71,4 Mkr, varav 51,2 Mkr avser tekniska nämnden.

10 PROTOKOLL Sida 9 (26) Bedömning Helårsprognosen per april innefattar en negativ budgetavvikelse inom nämndsverksamheten på 11 Mkr, fördelat på tre nämnder. Omsorgsnämnden redovisar större delen av underskottet, minus 9,3 Mkr jämfört med budget. Nämndernas negativa prognos uppvägs till viss del av positiv prognos inom finansförvaltningen med plus 4,1 Mkr, varav 2,7 Mkr avser preliminär förbättring av slutavräkningsprognosen för kommunalskatten Utöver tidigare planerade effektiviseringsåtgärder ska samtliga nämnder och förvaltningar vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2013 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. Beslutsunderlag; Delårsrapport T1, tjänsteskrivelse Expedieras till: diariet, ekonomichef, ekonom Carin Carlsson

11 PROTOKOLL Sida 10 (26) Au 96 KS 82 KF 70 IT-Bokslut 2012 KS/ beslutar Enligt kommunstyrelsens förslag Att godkänna IT-bokslut IT-chef Anette Knutsson föredrar ärendet Lars-Åke Karlgren (V) yttrar sig i ärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det bifallet behandlades i kommunstyrelsen IT-bokslutet ska ge en beskrivning av Strömstads kommuns IT-satsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Det ska även ge underlag för bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya IT-verktyg eller andra särskilda insatser t. ex. utbildning. Det ska ge möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse , IT-bokslut 2012 Expedieras till; IT-chef, slutarkiv

12 PROTOKOLL Sida 11 (26) KS/ KF 71 Styrelseledamot i AB Strömstads Badanstalt beslutar Enligt AB Strömstads Badanstalts styrelses nominering 1. Att godkänna Jennie Rohmans avsägelse 2. Att välja Johan Hilding som styrelseledamot till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet Administrativa chefen förelår rättelse i beslutspunkt 2, att byta ut under resterande mandatperiod till till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget med ändring i beslutspunkt 2, byta ut under resterande mandatperiod till till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet och finner det bifallet Jennie Rohman har avsagt sig uppdraget som ledamot i AB Strömstads Badanstalts styrelse. Hon arbetar i den revisionsbyrå som Badanstalten nu kommer att anlita och då uppstår en jävssituation. väljer ordförande och vice ordförande i styrelsen och sedan nominerar styrelsen ledamöter. Styrelsen har nominerat Johan Hilding från Strömstads simförening. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Expedieras till: AB, Strömstads Badanstalt, löneavdelningen, registrator, slutarkiv

13 PROTOKOLL Sida 12 (26) KS/ KF 72 Avsägelser från Peter Heie (C) beslutar Att godkänna Peter Heies (C ) avsägelser Proposition Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C ) avsägelse och finner den bifallen Peter Heie (C ) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag utom som ledamot i kommunfullmäktige och krisnämnden. Dessa är: Ledamot och andre vice ordförande i kommunstyrelsen Ledamot i styrelsen Strömstadsbyggen AB Ledamot i styrelsen AB Strömstadsgaragen Ledamot i styrelsen StrömstaNet Ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion Styrelseledamot i stiftelsen A J Lundgrens donationsfond Styrelseledamot i stiftelsen juvelerare A och C Cavalli-Holmgrens rådhusfond Styrelseledamot i stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne Beslutsunderlag: Avsägelse från Peter Heie (C ) Expedieras till; diariet, förtroendemannaregister, Peter Heie

14 PROTOKOLL Sida 13 (26) KS/ KF 73 Ledamot och andre vice ordförande i kommunstyrelsen beslutar 1. Att godkänna Peter Heies (C ) avsägelse från och med den 1 september Att välja Peter Birgersson Dafteryd som ledamot och andre vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 september och resterande mandatperiod Nominering Hans-Inge Sältenberg (C ) nominerar Peter Birgersson Dafteryd (C) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C ) avsägelse och finner den bifallen Ordföranden ställer proposition på Centerpartiets nominering av Peter Birgersson Dafteryd och finner den bifallen Peter Heie (C ) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag utom som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2013 Expedieras till: Peter Heie, Peter Birgersson Dafteryd, löneavdelningen, förtroendemannaregister, slutarkiv

15 PROTOKOLL Sida 14 (26) KS/ KF 74 Ledamot i styrelsen Strömstadsbyggen AB beslutar 1. Att godkänna Peter Heies (C ) avsägelse från och med den 1 september Att välja Hans-Inge Sältenberg (C ) som ledamot i Strömstadsbyggen AB från och med den 1 september till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet 3. Att välja Anna-Lena Carlsson (C ) som ersättare efter Hans-Inge Sältenberg (C ) till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet Administrativa chefen föreslår rättelse i beslutspunkten, att byta ut under resterande mandatperiod till till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet Nominering Peter Birgersson Dafteryd (C )nominerar Hans- Inge Sältenberg (C ) som ledamot och Anna-Lena Carlsson (C ) som ersättare Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C ) avsägelse och finner den bifallen Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Hans-Inge Sältenberg (C ) som ledamot med tillägg av ändring i beslutspunkten, byta ut under resterande mandatperiod till till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet och finner det bifallet Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Anna-Lena Carlsson (C) som ersättare då Hans-Inge Sältenberg lämnar den posten i och med att han väljs till ordinarie ledamot och finner det bifallet

16 PROTOKOLL Sida 15 (26) Peter Heie (C ) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag utom som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden från och med den 1 september Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Expedieras till: Peter Heie, Hans-Inge Sältenberg, Anna-Lena Carlsson, Strömstadsbyggen AB, löneavdelningen, förtroendemannaregister, slutarkiv

17 PROTOKOLL Sida 16 (26) KS/ KF 75 Ledamot i styrelsen AB Strömstadsgaragen beslutar 1. Att godkänna Peter Heies (C ) avsägelse från och med den 1 september Att välja Hans-Inge Sältenberg (C ) som ledamot i Strömstadsgaragen från och med den 1 september till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet 3. Att välja Anna-Lena Carlsson (C ) som ersättare efter Hans-Inge Sältenberg (C ) till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet Administrativa chefen föreslår rättelse i beslutspunkten, att byta ut under resterande mandatperiod till till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet Nominering Peter Birgersson Dafteryd (C )nominerar Hans- Inge Sältenberg (C ) som ledamot och Anna-Lena Carlsson (C ) som ersättare Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C ) avsägelse och finner den bifallen Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Hans-Inge Sältenberg (C ) som ledamot med tillägg av ändring i beslutspunkten, byta ut under resterande mandatperiod till till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet och finner det bifallet Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Anna-Lena Carlsson (C) som ersättare då Hans-Inge Sältenberg lämnar den posten i och med att han väljs till ordinarie ledamot och finner det bifallet

18 PROTOKOLL Sida 17 (26) Peter Heie (C ) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag utom som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden från och med den 1 september Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Expedieras till: Peter Heie, Hans-Inge Sältenberg, Anna-Lena Carlsson, AB Strömstadsgaragen, löneavdelningen, förtroendemannaregister,, slutarkiv

19 PROTOKOLL Sida 18 (26) KS/ KF 76 Ledamot i styrelsen StrömstaNet beslutar 1. Att godkänna Peter Heies (C ) avsägelse från och med den 1 september Att välja Hans-Inge Sältenberg (C ) som ledamot i StrömstNet från och med den 1 september till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet 3. Att välja Anna-Lena Carlsson (C ) som ersättare efter Hans-Inge Sältenberg (C ) till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet Administrativa chefen föreslår rättelse i beslutspunkten, att byta ut under resterande mandatperiod till till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet Nominering Peter Birgersson Dafteryd (C )nominerar Hans- Inge Sältenberg (C ) som ledamot och Anna-Lena Carlsson (C ) som ersättare Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C ) avsägelse och finner den bifallen Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Hans-Inge Sältenberg (C ) som ledamot med tillägg av ändring i beslutspunkten, byta ut under resterande mandatperiod till till och med ordinarie bolagsstämma för 2014-års verksamhet och finner det bifallet Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Anna-Lena Carlsson (C) som ersättare då Hans-Inge Sältenberg lämnar den posten i och med att han väljs till ordinarie ledamot och finner det bifallet

20 PROTOKOLL Sida 19 (26) Peter Heie (C ) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag utom som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden från och med den 1 september Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Expedieras till: Peter Heie, Hans-Inge Sältenberg, Anna-Lena Carlsson, StrömstaNet, löneavdelningen, förtroendemannaregister, slutarkiv

21 PROTOKOLL Sida 20 (26) KS/ KF 77 Ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion beslutar 1. Att godkänna Peter Heies (C ) avsägelse från och med den 1 september Att välja Peter Birgersson Dafteryd (C ) som ersätttare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion från och med den 1 september och resterande mandatperiod Nominering Hans-Inge Sältenberg (C ) nominerar Peter Birgersson Dafteryd (C ) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C ) avsägelse och finner den bifallen Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Peter Birgersson Dafteryd (C ) som ledamot och finner den bifallen Peter Heie (C ) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag utom som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden från och med den 1 september Expedieras till: Peter Heie, Peter Birgersson Dafteryd, Fyrbodals kommunalförbund, löneavdelningen, slutarkiv

22 PROTOKOLL Sida 21 (26) KS/ KF 78 Styrelseledamot i stiftelsen A J Lundgrens donationsfond beslutar 1. Att godkänna Peter Heies (C ) avsägelse från och med den 1 september Att välja Peter Birgersson Dafteryd (C ) som styrelseledamot i A J Lundgrens donationsfond från och med den 1 september till och med års bokslut Administrativa chefen föreslår rättelse i beslutspunkten, att byta ut under resterande mandatperiod: till och med 2014-års bokslut Nominering Hans-Inge Sältenberg (C ) nominerar Peter Birgersson Dafteryd (C ) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C ) avsägelse och finner den bifallen Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Peter Birgersson Dafteryd (C ) som ledamot och med ändringen att byta ut under resterande mandatperiod: till och med 2014-års bokslut och finner det bifallet Peter Heie (C ) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag utom som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2013 Expedieras till: Peter Heie, Peter Birgersson Dafteryd, A J Lundgrens donationsfond, löneavdelningen, förtroendemannaregister, slutarkiv

23 PROTOKOLL Sida 22 (26) KS/ KF 79 Styrelseledamot i stiftelsen juvelerare A och C Cavalli- Holmgrens rådhusfond beslutar 1. Att godkänna Peter Heies (C ) avsägelse från och med den 1 september Att välja Peter Birgersson Dafteryd (C ) som styrelseledamot i stiftelsen juvelerare A och C Cavalli-Holmgrens rådhusfond, från och med den 1 september till och med 2014-års bokslut Administrativa chefen föreslår rättelse i beslutspunkten, att byta ut under resterande mandatperiod: till och med 2014-års bokslut Nominering Hans-Inge Sältenberg (C ) nominerar Peter Birgersson Dafteryd (C ) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C ) avsägelse och finner den bifallen Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Peter Birgersson Dafteryd (C ) som ledamot och med ändringen att byta ut under resterande mandatperiod: till och med 2014-års bokslut och finner det bifallet Peter Heie (C ) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag utom som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2013 Expedieras till: Peter Heie, Peter Birgersson Dafteryd, A och C Cavalli- Holmgrens rådhusfond, löneavdelningen förtroendemannaregister,, slutarkiv

24 PROTOKOLL Sida 23 (26) KS/ KF 80 Styrelseledamot i stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne beslutar 1. Att godkänna Peter Heies (C ) avsägelse från och med den 1 september Att välja Peter Birgersson Dafteryd (C ) som styrelseledamot i stiftelsen Sigen och Einar Karlssons minne, från och med den 1 september till och med 2014-års bokslut Administrativa chefen föreslår rättelse i beslutspunkten, att byta ut under resterande mandatperiod: till och med 2014-års bokslut Nominering Hans-Inge Sältenberg (C ) nominerar Peter Birgersson Dafteryd (C ) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C ) avsägelse och finner den bifallen Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Peter Birgersson Dafteryd (C ) som ledamot och med ändringen att byta ut under resterande mandatperiod: till och med 2014-års bokslut och finner det bifallet Peter Heie (C ) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag utom som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2013 Expedieras till: Peter Heie, Peter Birgersson Dafteryd, stiftelsens Signe och Einar Karlssons minne, löneavdelningen, förtroendemannaregister,, slutarkiv

25 PROTOKOLL Sida 24 (26) KS/ KF 81 Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Att godkänna Hans-Robert Hanssons (FP) avsägelse från barn- och utbildningsnämnden 2. Att välja Mette Johansson som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för resterande mandatperiod Nominering Lars Tysklind (FP) nominerar Mette Johansson (FP) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hans-Robert Hanssons (FP) avsägelse och finner den bifallen Ordföranden ställer proposition på nomineringen av Mette Johansson (FP) och finner det bifallet Hans-Robert Hansson (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden Expedieras till: Hans-Robert Hansson, Mette Johansson, löneavdelning, Barn- och utbildningsnämnden, förtroendemannaregister, slutarkiv

26 PROTOKOLL Sida 25 (26) KS/ KF 82 s sammanträdestider 2014 beslutar Att sända ärendet på återremiss Yrkande Peter Birgersson Dafteryd (C ) föreslår att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att anpassa datum för sista sammanträdet innan sommaren till budgetprocessen. Ronnie Brorsson (S) föreslår att augustisammanträdet flyttas till september Ordföranden med bifall av Lars Tysklind föreslår att ärendet återremitteras Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras och finner det bifallet. Därmed faller övriga yrkanden. ska i god tid fastställa sina sammanträdestider för att underlätta för övriga nämnder och styrelser att anpassa sina mötestider. Eftersom det är valår 2014 blir det ett extra sammanträde i kommunfullmäktige i november månad. På förslag ligger 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 28 augusti, 30 oktober, 6 november, 27 november, 18 december som sammanträdesdatum. Expedieras till: diariet, ekonomichef, administrativ chef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (30) Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset 2011-04-14 kl. 18.00 20.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (30) Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset 2011-04-14 kl. 18.00 20.00 Plats och sammanträdestid Beslutare Ej tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (30) s sessionssal i Stadshuset kl. 18.00 20.00 Anders Olsson (m) Jörgen Molin (m) Siwert Hjalmarsson (m) Mikael

Läs mer

Lena Martinsson (S) Leif Andersson (S) Rose-Marie Fagerberg (STP) Morgan Gutke (C) Lars-Åke Karlgren (V) kl 13.00-16.00

Lena Martinsson (S) Leif Andersson (S) Rose-Marie Fagerberg (STP) Morgan Gutke (C) Lars-Åke Karlgren (V) kl 13.00-16.00 Plats och sammanträdestid Beslutande Ersättare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) s sessionssal i Stadshuset kl. 13.00 16.30 Ronnie Brorsson (S) Ulf Gustafsson (S) Sven Moosberg (STP) Rose-

Läs mer

~;~... ~. ~F---';;;;;;;:::::c,.",--x-~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10

~;~... ~. ~F---';;;;;;;:::::c,.,--x-~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 STRÖMSTAD g S Plats och sammanträdestid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s sessionssal i Stadshuset kl. 13.00-17.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Beatebergsgården, Terapilokalen kl. 13:00 17:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Leif Andersson (S), Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) Kommunfullmäktige Plats och sammanträdestid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga Justeringens plats och tid Sekreterare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) s sessionssal i Stadshuset kl 18.00-21.30 Ronnie Brorsson

Läs mer

Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun

Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun STRÖMSTADS KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida Kommunfullmäktige 19 (37) 2015-12-17 Kf 148 Ks 182 Au 214 KS/2013-0221 Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KS/2012-0179 Au 197 KS 143 Svar på motion om cirkulationsplats i korsningen Ringvägen - Karlsgatan från Anna-Lena Carlsson (C)

KS/2012-0179 Au 197 KS 143 Svar på motion om cirkulationsplats i korsningen Ringvägen - Karlsgatan från Anna-Lena Carlsson (C) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26 (31) 2012-12-05 KS/2012-0179 Au 197 KS 143 Svar på motion om cirkulationsplats i korsningen Ringvägen - Karlsgatan från Anna-Lena Carlsson (C) beslutar föreslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2014 10 09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2014 10 09 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 2017-03-13 Ks/2017-0152 Plats och sammanträdestid Beslutare s sessionssal 2017-03-13 klockan 19:00-21:00 Ronnie Brorsson (S) Peter Dafteryd (C) Margareta Fredriksson (L) Lena

Läs mer

KS/2012-0314 Au 193 KS 139 Överlåtelse av kommunens innehav av rör och fiber till AB Strömstanet i form av aktieägartillskott

KS/2012-0314 Au 193 KS 139 Överlåtelse av kommunens innehav av rör och fiber till AB Strömstanet i form av aktieägartillskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (31) KS/2012-0314 Au 193 KS 139 Överlåtelse av kommunens innehav av rör och till AB Strömstanet i form av aktieägartillskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta I enlighet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Finansiell rapport per april 2014

Finansiell rapport per april 2014 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (23) Plats och sammanträdestid Beslutare s sessionssal i Stadshuset 2014 05 28 klockan 13.00 15.30 Ronnie Brorsson (s) Jan Vidar Seljegren (s) * Ulf Gustafsson (s) Leif Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Henrik Karlsson (M) Anette Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot. Janne Jansson (S) Carl-Gunnar Sand (SD)

Henrik Karlsson (M) Anette Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot. Janne Jansson (S) Carl-Gunnar Sand (SD) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Dillö, plan 1 i Stadshuset kl 14.00 14.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Henrik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 20 oktober 2014 klockan 18.00 18.25 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Moderaterna Strömstad. Årsmöte samt nomineringsstämma

Moderaterna Strömstad. Årsmöte samt nomineringsstämma STRÖMSTAD Moderaterna Strömstad Årsmöte samt nomineringsstämma 21 februari 2014 Föredragningslista Nomineringsstämma 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10: , ajournering kl. 10:25-10:30

Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10: , ajournering kl. 10:25-10:30 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-10.35, ajournering kl. 10:25-10:30 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-05-17 1 (11)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-05-17 1 (11) Sidnr 2011-05-17 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Svar på motion angående Cykelluft

Svar på motion angående Cykelluft STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 14 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 20 Ks 28 Au 55 Ks/2013-0396 Svar på motion angående Cykelluft Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att

Läs mer

\.l.s)_~:-------~-...!.._...:.. ~------- - --- -- - - -- - - - -- - - - -..

\.l.s)_~:-------~-...!.._...:.. ~------- - --- -- - - -- - - - -- - - - -.. l Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Junepmten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.30 Bett-Åke Näslund (M), l :e vice ordförande Mira Andersen (M), ersättare för Leif Carlsson (M) Susanne

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Samverkanshuset, Surbrunnsgatan 13 kl. 13.00 17.00 Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Allan Josefsson (M) Hälso- och

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 12-18 Ordförande Lennart Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare s sessionssal 2017-09-21 klockan 18:00 Ronnie Brorsson (S) Peter Dafteryd (C) Margareta Fredriksson (L) Lena Martinsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee

Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 9 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 51 Ks 64 Au 99 Ks/2013-0422 Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26 1(5) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:05-18:30 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Daniel Madsen (M) Kajsa

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-28 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.10 Beslutande Övriga närvarande Mats Green (M), ordförande AnneMarie Grennhag

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 09:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-02-18 klockan 08:30 12.10

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-02-18 klockan 08:30 12.10 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:30 12.10 Björn-Ole Adamsson (stp) Katarina

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer