A-salen, kommunhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) , Charlotta Svanberg (S) , Per Schöldberg (C) , Anna Tenje (M) , Nils Fransson (FP) , Gunnar Storbjörk (S) , Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) 200 Åsa Karlsson Björkmarker (S) 199, 212 Malin Adell Kind (C) 199 Ulf Hedin (M) 198 Stefan Bergström (FP) 198 Övriga närvarande Ersättare René Jaramillo (KD) , Åsa Karlsson Björkmarker (S) , , Malin Adell Kind (C) , Ulf Hedin (M) , , Stefan Bergström (FP) , Tjänstemän Ove Dahl, kommunchef Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare Petra Grankvist, förvaltningsekonom 203 Ingemar Waldemarsson, ekonomichef 197 Maria Isling, förvaltningschef tekniska förvaltningen 197 Peter Rydell, utredare 214 Martin Fransson, sekreterare Övriga Malin Lauber (S), vice ordf. tekniska nämnden 197 Justering Justerare Gunnar Storbjörk (S) , Carin Högstedt (V) Plats och tid Kommunkansliet Justerade paragrafer (28)

2 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , 203, 197, 214, 196, 213, , 212, 202, Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Bo Frank , Ordförande Charlotta Svanberg 200 Justerare Gunnar Storbjörk , Justerare Carin Högstedt (28)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Wiola Petersson 3(28)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 16 april Information om urbant utvecklingsarbete Araby, Växjö 195 Information om Ungdom direkt 196 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen 197 Information om granskning av Växjö kommuns biogasprojekt Val av ombud och röstningsinstruktion till årsstämma med ideella föreningen Växjö Citysamverkan Val av ombud och röstningsinstruktion till årsstämma med Växjö kommunföretag AB 2013 Val av ombud och röstningsinstruktion till årsstämma med Smaland Airport AB 201 Val av ombud till årsstämma i föreningen Sustainable Småland 202 Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 203 Kommunstyrelsens delårsrapport efter mars Nominering av vigselförrättare 205 Omsorgsnämndens rapport om ekonomiskt underskott Motion om att boende på kommunens särskilda boenden ska ha tillgång till internet - Carin Högstedt (V) Motion om att undersöka statusen på mark och vatten i Böksholm med omnejd - Carin Högstedt (V) Godkännande av Hyresbostäder i Växjös förvärv av del av fastigheten Växjö 11: Årsredovisning för Värends räddningstjänst Övrigt Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Utdragsbestyrkande 4(28)

5 212 Val av ombud och röstningsinstruktion vid årsstämma med Arenastaden i Växjö AB 213 Framtagande av parkeringsstrategi 214 Information om arbetet med en trästrategi för Växjö Utdragsbestyrkande 5(28)

6 194 Information om urbant utvecklingsarbete Araby, Växjö Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare, informerar om övergripande strategier för det fortsatta arbetet. Mocevic redogör för målen för det urbana utvecklingsarbetet, modellen för fördelning av stimulansbidrag, planer för det fortsatta arbete samt hor verksamheten organiseras. Utdragsbestyrkande 6(28)

7 195 Information om Ungdom direkt Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare informerar om arbetet med direktmöten för ungdomar. Under året kommer fyra möten att anordnas och den första träffen är redan genomförd. Ett av mötena kommer att direktsändas i Öppna kanalen. Utdragsbestyrkande 7(28)

8 196 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen Ove Dahl, kommunchef informerar om arbetet med uppdraget rörande hjälpmedelscentral. Bo Frank (M) informerar från ägarsamrådet med Kulturparken Småland AB. Malin Adell Kind (C) informerar om att kommunstyrelsens samverksamråd har anordnat en föreläsning om kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld. Per Schöldberg (C) och Anna Tenje (M) informerar från nordiska ministerrådets konferens om träbyggnation. Utdragsbestyrkande 8(28)

9 197 Information om granskning av Växjö kommuns biogasprojekt Dnr KS/2012:561 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, redogör för de granskningar som genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen av projekten biogas och bussdepå. I granskningsrapporterna konstateras att oklara förutsättningar och oprecisa uppdrag i båda projekten har skapat en osäkerhet som varit kostnadsdrivande. Länstrafiken har inte haft någon uttalad ekonomisk ram att hålla sig inom för beställning av bussdepån och frågan borde ha lyfts till fullmäktige för ställningstagande. Kommunstyrelsen bör framöver i sin beredning ställa högre krav på beslutsunderlag till fullmäktige när det gäller större projekt. Fullmäktige bör i sin tur ha en kraftfullare styrning genom tydliga beslut och uppdrag med ekonomiska förutsättningar. Kommunstyrelsen bör ha en fortlöpande uppsikt över stora och komplicerade investeringsprojekt oberoende om det genomförs inom en nämnd eller ett kommunalt bolag. Utdragsbestyrkande 9(28)

10 198 Val av ombud och röstningsinstruktion till årsstämma med ideella föreningen Växjö Citysamverkan Dnr KS/2013:315 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet utser Per Schöldberg (C) till Växjö kommuns ombud vid Växjö Citysamverkan, ideell förenings årsstämma med Gunnar Storbjörk (S) som personlig ersättare. 2. Ombudet ges i uppdrag att rösta för: Fastställande av resultaträkning och balansräkning 3. Ombudet ges i uppdrag att ta upp uppdraget att verka för att minimera användandet av plastpåsar Jäv Anna Tenje (M), Malin Adell Kind (C) och Nils Fransson (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Växjö Citysamverkan, ideell föreningen består av Växjö kommun, Växjö Cityförening samt Fastighetsägarna i Växjö City. Föreningen har kallat till årsstämma den 25 april. Föreningen äger driftsbolaget Växjö Citysamverkan AB. Beslutsexpediering Växjö Citysamverkan, ideell förening För åtgärd/verkställighet Per Schöldberg Gunnar Storbjörk Utdragsbestyrkande 10(28)

11 199 Val av ombud och röstningsinstruktion till årsstämma med Växjö kommunföretag AB 2013 Dnr KS/2013:286 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet utser Stefan Bergström (FP) som Växjö kommuns ombud vid Växjö kommunföretag ABs årsstämma. Ombudet ges i uppdrag att rösta för: fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Jäv Gunnar Storbjörk (S), Per Schöldberg (C), Ulf Hedin (M) och René Jaramillo (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Växjö kommunföretag AB har kallat till årsstämma den 22 april. Växjö kommun ska i egenskap av ägare till bolaget utse ombud till stämman. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 9 april redogjort för Växjö kommunföretag ABs ekonomiska situation. Av skrivelsen framgår bland annat att VKABkoncernen för 2012 redovisar ett resultat efter finansiella poster på 379 mkr (159 mkr). Exklusive realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och andra extraordinära intäkter uppgick resultatet till 85 mkr för 2012 jämfört med 113 mkr för Efter skatt redovisas ett resultat på 410 mkr (118 mkr). Under 2012 uppgick investeringarna till 588 mkr (417 mkr) och underhållskostnaderna till 261 mkr (250 mkr). De långfristiga skulderna uppgick vid årsskiftet till 6,9 miljarder (7,1 miljarder), merparten med kommunal borgen som säkerhet. Den genomsnittliga låneräntan har sjunkit från 4,01 % till 3,82 %. Soliditeten i koncernen har ökat relativt kraftigt och beror främst på reavinster vid fastighetsförsäljningar. Utdragsbestyrkande 11(28)

12 199 fortsättning Beslutsexpediering Växjö Kommunföretag AB För åtgärd/verkställighet Stefan Bergström Utdragsbestyrkande 12(28)

13 200 Val av ombud och röstningsinstruktion till årsstämma med Smaland Airport AB Dnr KS/2013:277 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet utser Per Schöldberg (C) till Växjö kommuns ombud vid årsstämma med Smaland Airport AB med Åsa Karlsson Björkmarker (S) som personlig ersättare. 2. Ombudet ges i uppdrag att rösta för: Fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Jäv Bo Frank (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Smaland Airport AB, som ägs av landstinget Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun, har kallat till årsstämma den 22 april. Växjö kommuns ska, i egenskap av delägare, utse ombud till stämman. Beslutsexpediering Smaland Airport AB För åtgärd/verkställighet Per Schöldberg Åsa Karlsson Björkmarker Utdragsbestyrkande 13(28)

14 201 Val av ombud till årsstämma i föreningen Sustainable Småland Dnr KS/2013:204 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att utse ombud vid årstämma med föreningen Sustainable Småland. 2. Ombudet ges i uppdrag att rösta för: Fastställande av resultaträkningen och balansräkning. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Ansvarsfrihet för styrelsen. Fastställande av affärsplan med mål och strategier enligt styrelsens förslag. Fastställande av budget enligt styrelsens förslag. Fastställande av serviceavgift för kommande verksamhetsår enligt styrelsens förslag. Godkännande av stadgar för föreningen Sustainable Småland (ärende 18). Ekonomiska föreningen Sustainable Småland, där Växjö kommun är medlem, har kallat till årsstämma den 24 april kl På stämman ska beslut om medlems-/serviceavgifter tas. Föreslagen medlems/serviceavgift är kr för Växjö kommun. Till kallelsen har bifogats förslag till stadgar för föreningen att godkännas av årsstämman. Beslutsexpediering Ekonomiska föreningen Sustainable Småland För åtgärd/verkställighet Kommunchefen Utdragsbestyrkande 14(28)

15 202 Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Dnr KS/2013:300 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att verkställa uppdraget. Kommunfullmäktige har i 25/2013 uppdragit till kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att sända fullmäktigemöten på storbildsskärm i t.ex. Araby Park Arena. Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (kanslichefen, kommunikationschefen) Utdragsbestyrkande 15(28)

16 203 Kommunstyrelsens delårsrapport efter mars 2013 Dnr KS/2013:272 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport efter mars och prognos för Kommunstyrelsen ska enligt riktlinjerna för ekonomiska rapporter upprätta en delårsrapport efter mars. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 9 april redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att delårsbokslutet indikerar ett något högre överskott än helårsprognosen som är bedömd till +2,9 miljoner kr för kommunstyrelsens verksamheter. Detta förklaras av att förvaltningen räknar med högre kostnader under resten av året. Utdragsbestyrkande 16(28)

17 204 Nominering av vigselförrättare Dnr KS/2013:282 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen att för åren förordna chefsjurist Magnus Bengtsson, kommunjurist Lars Svensson och kommunjurist Anna Widströmer såsom borgerliga vigselförrättare. Borgerliga vigselförrättare utses av länsstyrelserna efter förslag från kommunerna i länet. Länsstyrelserna förordnar det antal vigselförrättare som kommunerna bedömer det finns behov av. Länsstyrelsen prövar om en person uppfyller de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget. Förordnandet ska gälla för en viss period, t.ex. fem år. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 april redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att antalet vigslar som kommunen administrerar under de senaste åren ökat stadigt. På grund av personalförändringar finns behov av att utse nya vigselförrättare som kan förrätta vigslar under vardagar i kommunhuset. Utdragsbestyrkande 17(28)

18 205 Omsorgsnämndens rapport om ekonomiskt underskott Dnr KS/2013:293 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att hålla budget samt att redovisa de vidtagna åtgärdena till kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden har i 16/2013 lämnat en redovisning av prognostiserat underskott för 2013 efter februari. Det prognostiserade underskottet uppgår till 14,5 miljoner kr. Yrkanden Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att hålla budget samt att redovisa de vidtagna åtgärdena till kommunstyrelsen. Beslutsordning Ordförande Frank frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 18(28)

19 206 Motion om att boende på kommunens särskilda boenden ska ha tillgång till internet - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2012:976 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besvarar motionen med att omsorgsnämnden har som ambition att på sikt förse lägenheter i särskilda boenden och vårdboenden med fast internetuppkoppling. Tills detta sker finns bra alternativ för den som önskar internetuppkoppling. Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att lägenheterna i särskilda boenden och äldreboenden ska ges tillgång till fast internetuppkoppling. Beslutsunderlag Omsorgsnämnden har i 19/2013 yttrat sig över motionen. Nämnden redogör i yttrandet för kostnaden för att ansluta lägenheter i ett särskilt boende till fast bredband samt påpekar att det alltid finns möjlighet att använda mobilt bredband eller ADSL-lösning. Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att det i alla nybyggda offentliga lokaler ska finnas fast bredbandsanslutning till själva fastigheten. Detta skapar, vid sidan om vidare anslutningar till enskilda lägenheter också möjligheter för t.ex. trådlöst bredband. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Bo Frank (M): Kommunfullmäktige besvarar motionen med att omsorgsnämnden har som ambition att på sikt förse lägenheter i särskilda boenden och vårdboenden med fast internetuppkoppling. Tills detta sker finns bra alternativ för den som önskar internetuppkoppling. Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 19(28)

20 207 Motion om att undersöka statusen på mark och vatten i Böksholm med omnejd - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2012:1022 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen. Carin Högstedt har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att initiera och låta genomföra undersökningar av deponier, mark och vatten i de delar av kommunen som är berörda av utsläppen från sulfitfabriken i Böksholm. Beslutsunderlag Tekniska nämnden har i 18/2013 yttrat sig över motionen. Tekniska nämnden anser inte att det framkommit några nya uppgifter som föranleder att nya undersökningar av Böksholms bruk ska prioriteras. Däremot ska nämnden se över vad som kan göras gällande situationen i Drevsjön. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i 16/2013 yttrat sig över motionen. Nämnden anser inte att det framkommit några uppgifter som föranleder behov av förnyade undersökningar i enlighet med vad som framförs i motionen. Nämnden framhåller även att frågan om behov av nya utredningar och riskbedömningar ytterst bevakas av Länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet för de föroreningar som orsakats av Böksholms bruk. Förutom Länsstyrelsens bevakning så följs Mörrumsåns status, kvalitet och föroreningsnivåer, i den recipientkontroll som utförs av Mörrumsåns vattenvårdsförbund. Kommunchefen har i en skrivelse den 5 april redogjort för ärendet. Yrkanden Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Charlotta Svanberg (S): Kommunfullmäktige avslår motionen. Utdragsbestyrkande 20(28)

21 207 fortsättning Beslutsordning Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Charlotta Svanbergs yrkande. Utdragsbestyrkande 21(28)

22 208 Godkännande av Hyresbostäder i Växjös förvärv av del av fastigheten Växjö 11:40 Dnr KS/2013:294 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner Hyresbostäder i Växjö ABs förvärv av del av fastigheten Växjö 11:40. Styrelsen för Hyresbostäder i Växjö har beslutat att förvärva en del av fastigheten Växjö 11:40 av landstinget Kronoberg. Området omfattar omkring m 2 och köpeskillingen uppgår till 36 miljoner kr. Fastighetsförvärvet utgör en del av hyresbostäders exploatering av Sigfridsområdet och förväntas generera ett betydande antal bostäder i mycket attraktivt läge. Enligt Växjö Kommunföretag ABs (VKAB) bolagsordning ska kommunfullmäktige godkänna dotterbolags förvärv av fast egendom om köpeskillingen överstiger 10 miljoner kr. Beslutsunderlag Växjö kommunföretag AB har i 24/2013 tillstyrkt köpet och överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunchefen har i en skrivelse den 10 april redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Utdragsbestyrkande 22(28)

23 209 Årsredovisning för Värends räddningstjänst 2012 Dnr KS/2013:197 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Värends Räddningstjänstförbund för räkenskapsåret 1 januari 31 december Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Värends Räddningstjänstförbund verksamhetsåret Värends Räddningstjänstförbund har den 27 mars lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för Årsredovisningen ska redovisas för fullmäktige, som även beviljar ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 28 mars redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att årets resultat efter finansnetto och kommunbidrag uppgick till 1,4 miljoner kr för 2012 jämfört med ett underskott på 2,2 miljoner kr för Orsaken till överskottet 2012 är främst att olika verksamheter och projekt inte genomförts som planerat samt att vakanta tjänster inte har återbesatts. Revisorerna har i särskild skrivelse till direktionen noterat en förbättring av den ekonomiska uppföljningen men samtidigt påtalat vikten av en fortsatt nogsam uppföljning av förbundets ekonomiska ställning och resultat. Utdragsbestyrkande 23(28)

24 210 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen Kommunkansliet har den 9 april lämnat en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt av inkomna inbjudningar och protokoll. Utdragsbestyrkande 24(28)

25 211 Övrigt Ordförande Bo Frank (M) informerar om ägarsamråd om Bixia som kommer att genomföras i morgon. Årsmöte med Energy Cities genomförs i Växjö nästa vecka. Avslutningsvis tar Bo Frank upp att en flagg policy ska vara färdig innan sommaren. Utdragsbestyrkande 25(28)

26 212 Val av ombud och röstningsinstruktion vid årsstämma med Arenastaden i Växjö AB Dnr KS/2013:320 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet utser Gunnar Storbjörk (S) till Växjö kommuns ombud vid årsstämma för Arenastaden i Växjö AB. 2. Ombudet får i uppdrag att rösta för: Fastställande av resultat- och balansräkning Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören Fastställande av arvoden Jäv Ulf Hedin (M) och Charlotta Svanberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Aktieägarna i Arenastaden i Växjö AB har kallats till årsstämma den 29 april Beslutsexpediering Arenastaden i Växjö AB För åtgärd/verkställighet Gunnar Storbjörk Utdragsbestyrkande 26(28)

27 213 Framtagande av parkeringsstrategi Dnr KS/2013:335 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen hemställer att tekniska nämnden tar fram en parkeringsstrategi för Växjö stad som inkluderar platser, zonindelning och taxor. 2. Parkeringsstrategin ska vara klar under Kommunstyrelsens ordförande har initierat ärendet mot bakgrund av parkeringssituationen i delar av Växjö och hur den ska lösas framöver. Yrkande Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen hemställer att tekniska nämnden tar fram en parkeringsstrategi för Växjö stad som inkluderar platser, zonindelning och taxor. 2. Parkeringsstrategin ska vara klar under Beslutsordning Ordförande Frank frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 27(28)

28 214 Information om arbetet med en trästrategi för Växjö Dnr KS/2013:336 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Peter Rydell, utredare, informerar om arbetet med att ta fram en trästrategi för Växjö kommun. Strategin har sin bakgrund i ett uppdrag från kommunfullmäktige i budget En färdig strategi ska antas av kommunfullmäktige under året. Utdragsbestyrkande 28(28)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S)

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Mötesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mejseln, klockan 10.30-10.40 Beslutande Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Övriga deltagande Jonas Algotsson, (M) Rune Persson (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25

Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25 1 (21) Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25 Plats och tid Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:30 Beslutande Magnus Gustafsson (S), ordförande Therese Granberg (K), ersättare för Fredrik Almcrantz (K)

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-09 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-12.00 13.15-16.00 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Charlotte Storkenfeldt (m), för

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:30 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Plats och tid Måndagen 12 maj 2014 kl. 18.00 21.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 19.00 19.20 ande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Tjänstemän Ida Josefsson, kommunsekreterare Michaela

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten PROTOKOLL 1(7) Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Charlotte Aschan ersätter Malin

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16 Tid och plats A-salen, kl. 13:35-16:10 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Anna Gustbée (M) Ove Löfqvist (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8.

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. KALLELSE Valnämnd 2015-01-28 Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. Tid och plats torsdagen den 5 februari 2015 klockan 13.30 i C- salen, Växjö

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36. KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36. Tid 2014-01-07, kl. 13:30 Plats A-salen, kommunhuset Martin

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-12-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-12-10 Plats B-salen Tid Kl. 16:00 17:30 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Mayvor Lundberg (s) Bjarne Westerlund (s) Berit Karlsson (s) Tuula Wikstedt (s) Luiza Kaminska (m) Bodil

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer