Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)"

Transkript

1 Plats C-salen Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) René Jaramillo (KD) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Ove Dahl, kommunchef Mårten Västerdal, kanslisekreterare David Braic, upphandlingschef Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef Åsa Karlsson Björkmarker Kommunkansliet Justerade paragrafer Anmärkning Underskrifter Ärendena behandlades i följande ordning: 114, 116, , 115, , Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Per Schöldberg Justerare Åsa Karlsson Björkmarker 1(17)

2 Bevis om anslag av protokoll Kommunstyrelsens organisations- och s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Mårten Västerdal 2(17)

3 Förteckning över kommunstyrelsens organisations- och s ärenden den 13 november Information om läraravtalet 109 Årlig arvodesrevidering för förtroendevalda 110 Upphandling av ekonomisystem 111 Upphandling av bilpool och hyrbilar 112 Upphandling av däck och däckservice 113 Tillåtet antal sparade dagar vid byte av semesterdagstillägg 114 Övergång till arbetsgivareförbundet Pacta 115 Riktlinjer för ledighet vid besök hos läkare m.m. 116 Organisatorisk tillhörighet för Växjö kommuns förvaltningschefer 117 Redovisning av aktuell statistik över sjukfrånvaro 118 Redovisning av aktuella upphandlingar 119 Övrigt Utdragsbestyrkande 3(17)

4 108 Information om läraravtalet Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef, informerar om det nya läraravtalet och vad det innebär för Växjö kommun. Utdragsbestyrkande 4(17)

5 109 Årlig arvodesrevidering för förtroendevalda Dnr KS/2012:922 Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen till protokollet. Personalkontoret genomför varje år en indexbaserad revidering av förtroendevaldas arvoden. Förändringarna redovisas i personal- och förhandlingschefens skrivelser Förändringen träder i kraft 1 januari Utdragsbestyrkande 5(17)

6 110 Upphandling av ekonomisystem Dnr KS/2012:900 Organisations- och ets beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att förbereda upphandling av nytt ekonomisystem för kommunkoncernen och för de kommuner i Kronobergs län som önskar delta. 2. Inför upphandlingen och införandet av nytt ekonomisystem ska lean användas som verktyg för att få till en effektivare hantering av ekonomiprocesserna. Såväl i Växjö kommunkoncern som i länets andra kommuner kommer inom de närmaste åren gällande avtal för ekonomisystem att löpa ut. Att påbörja upphandlingen av nytt ekonomisystem är därmed en prioriterad fråga. Kommunfullmäktige har i budget 2012 uttalat att koncernperspektivet alltid ska beaktas vid upphandling av övergripande administrativa IT-system. Gemensam förstudie och processkartläggning för kommunkoncernen ska alltid genomföras när upphandling av övergripande IT-system är aktuell. I budget 2013 finns dessutom målsättningen att samarbeta med andra kommuner för att uppnå stordriftsfördelar vid leveransen av tjänster och för att spara på utgifter genom att exempelvis rationalisera administrativa funktioner. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 29 oktober 2012 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen, ekonomichefen) Utdragsbestyrkande 6(17)

7 111 Upphandling av bilpool och hyrbilar Dnr KS/2012:904 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av bilpool och hyrbilar. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av bilpool och hyrbilar och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 31 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 7(17)

8 112 Upphandling av däck och däckservice Dnr KS/2012:903 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av däck och däckservice. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av däck och däckservice och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 31 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 8(17)

9 113 Tillåtet antal sparade dagar vid byte av semesterdagstillägg Dnr KS/2012:928 Organisations- och ets beslut Organisations- och et återremitterar ärendet till kommunchefen för klargörande av anledningen till och konsekvenserna av den föreslagna förändringen. Växjö kommun har under flera år erbjudit sina tillsvidareanställda medarbetare att byta sitt semesterdagstillägg mot extra semesterdagar. Syftet med utbytet är att ge de medarbetare som är i behov av ytterligare ledig tid, utöver ordinarie semesterdagar, en möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Utbytet sker genom enskild överenskommelse där medarbetaren fyller i en särskild blankett som lämnas till närmaste chef. Uttag av de extra lediga dagarna ska göras i samråd med chef. Beslutsunderlag För att kunna ta del av denna möjlighet i dagsläget får inte medarbetarens sparade semesterdagar vid inledning av året, överstiga 25 dagar. Denna gräns föreslås under 2013 vara 15 sparade semesterdagar för att 2014 fastställas till 10 sparade semesterdagar. Yrkanden Per Schöldberg (C): Organisations- och et återremitterar ärendet till kommunchefen för klargörande av anledningen till och konsekvenserna av den föreslagna förändringen. Beslutsordning Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med yrkandet. Beslutsexpediering Kommunchefen (personal- och förhandlingschefen) Utdragsbestyrkande 9(17)

10 114 Övergång till arbetsgivareförbundet Pacta Dnr KS/2012:549 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för kommunalt helägda bolag ska vara en gemensam organisationstillhörighet i Pacta senast 1 januari Beslutet förutsätter att Pacta fortsättningsvis har en positiv utveckling. Växjö kommuns helägda bolag tillhör idag olika arbetsgivareorganisationer, vilket innebär att olika kollektivavtal tillämpas. Personalen inom Växjö kommun får således olika arbetsvillkor beroende på var i organisationen de är anställda. I syfte att göra Växjö kommun till en mer enhetlig organisation har kommunchefen utrett möjligheten för de kommunala bolagen att gå över till arbetsgivareförbundet Pacta. Växjö kommun ser positivt på ett ökat samarbete mellan KFS, Fastigo och Pacta för att bland annat utveckla specialist- och branschkunskap Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 8 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Skrivelsen är ett komplement till tidigare utredning som presenterades på KSOP 9 oktober. I skrivelsen redogörs för inkomna synpunkter från bolagens styrelser och vidare anförs att gemensamma villkor och förutsättningar under en och samma organisationstillhörighet kan stärka Växjö kommuns arbetsgivaridentitet och personalpolitik. Yrkanden Per Schöldberg (C): Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för kommunalt helägda bolag ska vara en gemensam organisationstillhörighet i Pacta senast 1 januari Beslutet förutsätter att Pacta fortsättningsvis har en positiv utveckling. Åsa Karlsson Björkmarker (S): Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för kommunalt helägda bolag ska vara en gemensam organisationstillhörighet i Pacta. Dock menar kommunstyrelsen att detta ska ske först när merparten av Sveriges kommunala bolag valt att ingå. Utdragsbestyrkande 10(17)

11 114 fortsättning Beslutsordning Ordförande Per Schöldberg ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 11(17)

12 115 Riktlinjer för ledighet vid besök hos läkare m.m. Dnr KS/2012:923 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsen antar föreslaget till riktlinje för ledighet för besök hos läkare m.m. daterad , i syfte att anpassa Växjö kommuns förhållningssätt till nyligen genomförda förändringar i det centrala kollektivavtalet. Det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser omförhandlades under våren 2012, i och med detta förändrades 28 som reglerar arbetstagarens möjlighet till bibehållen lön vid läkarbesök. På grund av dessa förändringar är en översyn av Växjö kommuns riktlinje i frågan nödvändig. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 6 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förändringarna i Växjö kommuns riktlinje för ledighet för besök hos läkare m.m. är i linje med fastställda förändringar i det centrala kollektivavtalet. Arbetstagaren har rätt till att vid akut sjukdom eller olycksfall, där det är nödvändigt att besök hos läkare sker på arbetstid, beviljas ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare. Utöver det föreslås att Växjö kommuns arbetstagare ges möjlighet till bibehållen lön vid PSA-provtagning, mammografiundersökning, förstagångsbesök hos tandläkare p.g.a. tandskada orsakad av olycksfall, blodgivning samt besök hos Kommunhälsan. Utdragsbestyrkande 12(17)

13 116 Organisatorisk tillhörighet för Växjö kommuns förvaltningschefer Dnr KS/2012:646 Organisations- och ets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar att organisatoriskt omplacera förvaltningscheferna i Växjö kommun till kommunstyrelsen. 2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet och kommunchefen förvaltningschefernas chef med ansvar för löne- och medarbetarsamtal. 3. Organisationsförändringen träder i kraft 1 januari Kommunalråden har gett kommunchefen i uppdrag att utreda frågan om förvaltningschefernas organisatoriska tillhörighet. Ett första utredningsunderlag presenterades för KSOP vid sammanträdet Utskottet gav då kommunchefen i uppdrag att inkomma med ett kompletterande underlag i utredningen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 6 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att en organisationsförändring där samtliga förvaltningschefer är anställda av kommunstyrelsen med kommunchefen som deras chef kan bidra till ökade förutsättningar för samverkan, kommunövergripande styrning och helhetssyn. Yrkanden Anna Hultstein (M) med instämmande av Per Schöldberg (C) och Catharina Carlsson (M): 1. Kommunfullmäktige beslutar att organisatoriskt omplacera förvaltningscheferna i Växjö kommun till kommunstyrelsen. 2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet och kommunchefen förvaltningschefernas chef med ansvar för löne- och medarbetarsamtal. Utdragsbestyrkande 13(17)

14 116 fortsättning 3. Organisationsförändringen träder i kraft 1 januari Åsa Karlsson Björkmarker (S): Kommunfullmäktige beslutar att den nuvarande organisationen kvarstår. Beslutsordning Ordförande Per Schöldberg ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt Anna Hultsteins yrkande. Utdragsbestyrkande 14(17)

15 117 Redovisning av aktuell statistik över sjukfrånvaro Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen. Personal- och förhandlingschefen har i en skrivelse lämnat en redovisning av aktuell statistik över sjukfrånvaro. Utdragsbestyrkande 15(17)

16 118 Redovisning av aktuella upphandlingar Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen. Upphandlingschefen har i en skrivelse lämnat en redovisning av pågående upphandlingar. Utdragsbestyrkande 16(17)

17 119 Övrigt Tony Lundstedt (S) frågar om möjligheten för förtroendevalda att få tillgång till lönespecifikationer i Personec. Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef lovar att återkomma med svar till nästa sammanträde. Utdragsbestyrkande 17(17)

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer