A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Malin Adell Kind (C) Ulf Hedin (M) Stefan Bergström (FP) Ove Dahl, kommunchef Magnus Bengtsson, chefsjurist 444 Katarina Bengtsson-Loby, ekonom 444 Jörgen Gustavsson Blommendahl, folkhälsosamordnare 445 Martin Fransson, sekreterare Gustaf Bergström (KD), ordförande överförmyndarnämnden 444 Justering Justerare Plats och tid Gunnar Storbjörk (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer (22)

2 Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Per Schöldberg Justerare Gunnar Storbjörk 2(22)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 3(22)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 1 oktober Information från ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och från kommunledningsförvaltningen 444 Internbudgetdialog med överförmyndarnämnden 445 Information om Lupp-enkäten Information om stadstrafiken, ny tidtabell och ny operatör 447 Månadsrapport för kommunstyrelsen t.o.m. september 448 Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti med helårsprognos Yttrande över näringsdepartementets remiss av delbetänkandet Effektivare bredbandsstöd Försäljning av fastigheter i kvarteret Silen (Silen 1), Söder i Växjö för ombildning till bostadsrätter 451 Direktmöten hösten 2013 och våren Ansökan om lån från föräldrakooperativet Trollbacken 453 Skrivelse om att planera för en ny simstadion vid Arenastaden Övrigt Redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll av intresse samt skickade skrivelser Utdragsbestyrkande 4(22)

5 443 Information från ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och från kommunledningsförvaltningen Ove Dahl, kommunchef informerar om utvecklingsenheten förstärks med en projektledare för sammanslagningen av skolförvaltningarna. Ove Dahl informerar från en träff med NCC där de framförde att kommunens särkrav hindrar dem från att bygga. Ulf Hedin (M) informerar om invigning av två hälssospår vilket är ett sammarbete mellan Växjö kommun och landstinget. Anna Tenje (M) var i Nantes förra veckan där hon bland annat informerade om kommunens miljöarbete på den Eco City konferens som anordnandes där. Hon medverkade även på World Majors summit som anordnades i samma stad. Carin Högstedt (V) informerar om att McDonalds anordnat ett besök till den lantgård som levererar mjölk till restaurangkedjan. Malin Adell Kind (C) informerar om att samverkansrådet gjort ett studiebesök på Fort Knox arena. Ledamöterna i samverkansrådet var mycket nöjda med tillgängligheten på arenan. René Jaramillo (KD) informerar om arbetet med att revidera policyn för socialt företagande samt från ett möte om de somaliska föreningar som kommunen samverkar med. Utdragsbestyrkande 5(22)

6 444 Internbudgetdialog med överförmyndarnämnden genomför internbudgetdialog med överförmyndarnämnden. Gustaf Bergström, ordförande i överförmyndarnämnden, Magnus Bengtsson chef juridiska enheten och Katarina Bengtsson-Loby, ekonom kommunkansliet redogör för nämndens internbudget Gustaf Bergström informerar om verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna. Han går sedan igenom de olika målområdena i budgeten och vad nämnden gör för att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Utdragsbestyrkande 6(22)

7 445 Information om Lupp-enkäten 2012 Dnr KS/2013:634 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Bakgrund Jörgen Gustavsson informerar om Luppenkäten Enkäten genomförts vart tredje år, undersökningen genomfördes i december Resultaten har sammanställts i en rapport. Enkäten bestod av följande delområden, Trygghet och säkerhet, Barn och unga, Demokrati och mångfald samt Uppleva och göra. Rapporten visar positiva tendenser över tid på alla områden utom trygghet säkerhet, och det är samma trend som i riket. I rapporten finns också rekommendationer om vilka områden kommunen bör jobba med. Dessa är mobbing, främlingsfientlighet, sexuella trakasserier och trygghet på allmän plats. Utdragsbestyrkande 7(22)

8 446 Information om stadstrafiken, ny tidtabell och ny operatör Information lämnas på ett senare sammanträde. Utdragsbestyrkande 8(22)

9 447 Månadsrapport för kommunstyrelsen t.o.m. september Dnr KS/2013:355 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter september Arbetsutskottets beslut Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Kommunstyrelsen ska enligt anvisningarna för månatlig budgetuppföljning upprätta månadsrapporter. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 26 september 2013 överlämnat en månadsrapport för kommunstyrelsen. Prognosen efter september bedöms till + 6,5 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med prognosen efter augusti. För politisk verksamhet beräknas en nollprognos. Inom externa utgifter och bidrag beräknas ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Avvikelserna är ett överskott för anslagen till Växjö Teater och Lammhult Byggnadsförening medan kostnaderna för medlemsavgifterna prognosticeras till ett underskott. För kollektivtrafiken lämnas en nollprognos och för särskild kollektivtrafik beräknas ett mindre underskott utifrån i dagsläget kända kostnader. För kommunledningsförvaltningen sammantaget beräknas ett överskott mot budget med 3,3 mkr. För kontoren sammantaget beräknas budget kunna hållas. Utdragsbestyrkande 9(22)

10 448 Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti med helårsprognos Dnr KS/2013:636 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Växjö kommun januari augusti 2013 med prognos för helår Kommunfullmäktige uttalar att samtliga nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att hålla budgeten. Utöver tilldelad budgetram får nämnder och styrelser förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd eller styrelse. 3. Kommunfullmäktige noterar att nämnden för arbete och välfärd inte kommer att kunna hålla budget och uppdrar åt nämnden att vidta åtgärder för att minimera underskottet. Arbetsutskottets beslut Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen behandla minst en delårsrapport som ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i lagen om kommunal redovisning. Beslutsunderlag Kommunchefen överlämnar i en skrivelse, den 24 september 2013, överlämnat Växjö kommuns delårsrapport för perioden januari augusti med prognos för helår. Rapporten innehåller även delårsbokslut med prognos för kommunkoncernen vilken omfattar kommunen, de kommunala bolagen och Värends Räddningstjänstförbund. Efter åtta månader 2013 redovisar kommunen ett resultat på +15 miljoner kronor, 60 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Prognosen för 2013 indikerar ett helårsresultat på 60 miljoner kronor vilket är 127 miljoner kronor bättre än budget. Exklusive större tillfälliga poster inom gemensam finansiering blir helårsprognosen ett underskott på -38 miljoner kronor. Verksamheterna prognosticerar överskott med 3 miljoner kronor. Överskott redovisas av Utdragsbestyrkande 10(22)

11 448 fortsättning omsorgsnämnden, gymnasienämnden, kommunstyrelsen och VA-verksamheten. Ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar, biogas och skogen är de verksamheter som visar störst underskott. Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 142 miljoner kronor. Helårsprognosen för koncernen uppgår till 169 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Utdragsbestyrkande 11(22)

12 449 Yttrande över näringsdepartementets remiss av delbetänkandet Effektivare bredbandsstöd Dnr KS/2013:582 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över delbetänkandet Effektivare bredbandsstöd: Det är viktigt att bredbandsstödet utformas så att det räcker till så många som möjligt genom att de inblandade föreningarna själva arbetar för att sänka kostnaderna för respektive projekt. Växjö kommun har erfarit att olika stödformer ger olika mycket incitament för fiberföreningarna att själva medverka till att sänka kostnaderna för bredbandsprojekt. Eftersom stödet från landsbygdsprogrammet oftast täcker kostnader som överstiger kr behöver föreningens medlemmar t.ex. inte göra dagsverken för att minska kostnaderna, vilket varit fallet i föreningar som fått kanalisationsstöd, där ett kostnadstak på kr/anslutning varit vanlig. Detta har gjort att kostnaderna för t.ex. schaktning har ökat väsentligt. Sådana kostnadsökningar innebär att stödet räcker till färre föreningar, vilket är synd med tanke på de många föreningar som arbetar väldigt hårt för att lyckas genomföra sitt projekt. Arbetsutskottets beslut Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Näringsdepartementet har skickat delbetänkandet Effektivare bredbandsstöd på remiss till Växjö kommun. Delbetänkandet innehåller en utvärdering av regeringens bredbandsstrategi och förslag på hur bredbandsstödet kan effektiviseras. Bland annat föreslås att medfinansieringsstödet slås samman med stödet från landsbygdsprogramet till ett gemensamt stöd som administreras av länsstyrelsen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 23 september 2013, lämnat ett förslag på yttrande över betänkandet. Utdragsbestyrkande 12(22)

13 450 Försäljning av fastigheter i kvarteret Silen (Silen 1), Söder i Växjö för ombildning till bostadsrätter Dnr KS/2013:635 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna i kvarteret Silen 1 (se bilaga 3) får säljas ner till ett av Växjöhem AB helägt dotterbolag och att aktierna i dotterbolaget därefter får säljas till den blivande bostadsrättsföreningen. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöhem AB för detta ändamål förvärvar ett dotterbolag 3. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för detta bolag enligt bilaga 1 4. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i dotterbolaget för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilda beslut utse lekmannarevisorer med suppleanter för dessa bolag för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 6. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2018 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Arbetsutskottets beslut Paragrafen justeras omedelbart. Utdragsbestyrkande 13(22)

14 450 fortsättning Bakgrund Tf. VD i Växjöhem AB redogör i en skrivelse, den 19 september 2013, för ärendet. Hyresgästerna i fastigheterna i kvarteret Silen har anmält intresse att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Styrelsen i Växjöhem AB har i 46/2013 beslutat att ombilda lägenheterna i kvarteret Silen till bostadsrätter genom s.k. paketering. Styrelsen har därför hemställt att kommunfullmäktige beslutar följande: godkänner att Växjöhem får förvärva ett bolag godkänner att fastigheten får säljas ner till ett av Växjöhem helägt dotterbolag och att aktierna i dotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen godkänner upprättat förslag till bolagsordning utser styrelse och lekmannarevisorer i bolaget I underlaget från Växjöhem AB medföljer förslag till bolagsordning för dotterbolaget (Bilaga 1) samt en redovisning av den aktuella fastigheten (bilaga 3) Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 25 september 2013, inga synpunkter på försäljningen. Om kommunfullmäktige inte har något att erinra mot försäljningen bör kommunchefens förslag till beslut användas. Kommunfullmäktige har i 244/2008 fastställt en rutin för försäljning av fastighetet genom s.k. paketering. Tillvägagångsättet i detta ärende följer den rutinen. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige beslutar att inte godkänna en försäljning av de aktuella lägenheterna Nils Fransson (FP): 1. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna i kvarteret Silen 1 (se bilaga 3) får säljas ner till ett av Växjöhem AB helägt dotterbolag och att aktierna i dotterbolaget därefter får säljas till den blivande bostadsrättsföreningen. Utdragsbestyrkande 14(22)

15 450 fortsättning 2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöhem AB för detta ändamål förvärvar ett dotterbolag 3. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för detta bolag enligt bilaga 1 4. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i dotterbolaget för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilda beslut utse lekmannarevisorer med suppleanter för dessa bolag för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna 6. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2018 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Beslutsordning Ordförande Per Schöldberg (C) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Nils Franssons yrkande. Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Nils Franssons yrkande. Nej för bifall till Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Omröstningsresultat Arbetsutskottet beslutar enligt Nils Fransson yrkande med 4 ja-röster mot 3 nejröster för Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Utdragsbestyrkande 15(22)

16 450 fortsättning LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR Bo Frank (M) René Jaramillo (KD) JA Charlotta Svanberg (S) Åsa Karlsson Björkmarker (S) NEJ Anna Tenje (M) JA Nils Fransson (FP) JA Gunnar Storbjörk (S) NEJ Carin Högstedt (V) NEJ Per Schöldberg (C) JA Röstningsresultat 8 7 Utdragsbestyrkande 16(22)

17 451 Direktmöten hösten 2013 och våren 2014 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Bakgrund Kommunledningsförvaltningen meddelar att direktmöten kommer att anordnas på följande platser hösten 2013 och våren Hösten 2013 Lammhult Direkt, den 25 september Öjaby- Bergunda Direkt, den 24 oktober Rottne Direkt, den 9 december Våren 2014 Norr Direkt (Växjö stad), den 20 januari Ingelstad Direkt, den 10 mars Kalvsvik Direkt, den 2 april Utdragsbestyrkande 17(22)

18 452 Ansökan om lån från föräldrakooperativet Trollbacken Dnr KS/2013:606 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet återremitterar ärendet och uppdrar till kommunchefen att i samråd med skol- och barnomsorgsförvaltningen hitta förslag på en långsiktig lokallösning för Föräldrakooperativet Trollbacken. Bakgrund Föräldrakooperativet Trollbacken ekonomisk förening har ansökt om att få låna kronor från kommunen för att kunna finansiera kontantinsatsen vid förvärv av fastigheten Gårdsby 2:3. Gårdsby 2:3 är den fastighet där föreningen idag bedriver förskole- och fritidshemsverksamhet. Föreningen vill amortera lånet under 50 år. Föreningen har erbjudits att köpa fastigheten för 3 miljoner kronor under förutsättning att affären genomförs innan årsskiftet 2013/2014. Föreningens bank kräver att föreningen går in med en kontantinsats om 25 %, d.v.s kronor. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 19 september 2013, för ärendet. Banker brukar kräva pantbrev som säkerhet för sin utlåning. Vid en utlåning kommer kommunens säkerhet i det här fallet efter bankens. Vid eventuella ekonomiska problem i framtiden går bankens fordran först. En utlåning till den här ekonomiska föreningen kan bli prejudicerande för andra enskilda företag, med verksamhet med anknytning till kommunens verksamhet. Det kan vara andra enskilda förskolor, skolor eller omsorgsboenden. En ekonomisk förening räknas i det här sammanhanget som ett företag. Kommunen har inte laglig rätt att gå in och stödja ett privat företag med skattemedel. Yrkanden Per Schöldberg (C): Arbetsutskottet återremitterar ärendet och uppdrar till kommunchefen att i samråd med skol- och barnomsorgsförvaltningen hitta förslag på en långsiktig lokallösning för Föräldrakooperativet Trollbacken. Utdragsbestyrkande 18(22)

19 452 fortsättning Beslutsordning Ordförande Schöldberg frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Beslutsexpediering Föräldrakooperativet Trollbacken För åtgärd Kommunchefen Skol- och barnomsorgsförvaltningen Utdragsbestyrkande 19(22)

20 453 Skrivelse om att planera för en ny simstadion vid Arenastaden Dnr KS/2013:621 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att pröva frågan i budget Bakgrund Nils Fransson (FP) och Gunnar Nordmark (FP) föreslår i en skrivelse, den 17 september 2013, att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att låta planera för en ny simstadion i anslutning till Arenastaden. Utdragsbestyrkande 20(22)

21 454 Redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll av intresse samt skickade skrivelser Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Bakgrund Kommunkansliet har lämnat en redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll av intresse samt skickade skrivelser Utdragsbestyrkande 21(22)

22 455 Övrigt Carin Högstedt (V) frågar om arbetsgruppen för centrumutveckling och dess fortsatta arbete. Anna Tenje (M) svarar. Utdragsbestyrkande 22(22)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2013-12-04 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer