A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker"

Transkript

1 Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Övriga närvarande Ersättare René Jaramillo (-) Charlotta Svanberg (S) Eva Johansson (C) Ulf Hedin (M) Stefan Bergström (FP) Tony Lundstedt (S) Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ove Dahl, kommunchef Ingemar Waldemarsson, ekonomichef Johanna Svensson, redovisningschef Kerstin Sundström, finanschef Håkan Pettersson, budgetchef Fredrik Pettersson, sekreterare Åsa Karlsson Björkmarker Kommunkansliet Justerade paragrafer Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 369, , (19)

2 Underskrifter Sekreterare.. Fredrik Pettersson Ordförande.. Bo Frank Justerare.. Åsa Karlsson Björkmarker 2 (19)

3 Bevis av anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift.. Fredrik Pettersson 3 (19)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 30 september Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss om Promemorian Examenspremier till vissa lärare Yttrande över Socialdepartementets remiss av Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) Yttrande över Socialdepartementets remiss om Nya regler om upphandling 367 Förfrågan om intresse för att arrangera Landsbygdsriksdagen Växjö kommuns evenemangs- och mötesstrategi 369 Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti Övrigt Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll 4 (19)

5 363 Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets noterar informationen till protokollet. Bakgrund Ove Dahl informerar om senaste mötet med Växjö Citysamverkan, där en konsultrapport om centrumhandelns utveckling presenterades. Per Schöldberg (C) informerar om ett möte med Länsstyrelsen om arbetet med Växjö som Matlandethuvudstad 2015 och matmässan Carin Högstedt (V) informerar om det näst sista mötet med projektet Upptåg, som avslutas i oktober. Bo Frank (M) informerar om den ekonomiska situationen för Handikapprörelsens idé- och kunskapscentrum. 5 (19)

6 364 Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss om Promemorian Examenspremier till vissa lärare Dnr KS/2014:480 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet lämnar följande yttrande över remissen: Växjö kommun ställer sig positivt till att öka attraktiviteten för utbildningar där det finns brist på lärare. Kommunen är dock tveksam till att examenspremier är den bästa metoden, men anser att det kan vara värt att testa och även utöka till andra kategorier lärare där en bristsituation förväntas uppstå, om försöket visar sig framgångsrikt. 2. Arbetsutskottets beslut anmäls till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Examenspremier till vissa lärare. Promemorian innehåller förslag och bedömningar som innebär en tillfällig, skattefri examenspremie införs för att stimulera fler att påbörja och slutföra dels ämneslärarutbildning inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik, dels utbildning till speciallärare eller specialpedagog. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 22 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att skol- och barnomsorgsnämnden i 101/2014 yttrat sig över remissen. Nämnden anser att man inte bör genomföra förslaget i promemorian. Som skäl anger man att det är svårt motivera varför just de föreslagna grupperna ska få examenspremie, att premien är tillfällig kan leda till att effekterna endast blir tillfälliga, att man väljer utbildning av ekonomiska skäl och inte för att man vill arbeta med barns och elevers utveckling samt att det saknas 6 (19)

7 364 fortsättning anknytning till forskning och/eller erfarenheter från andra länder som visar på att en examenspremie av detta slag har en positiv effekt. Gymnasienämnden har i 55/2014 yttrat sig över remissen. Nämnden är positiv till att öka attraktiviteten för utbildningar där det finns brist på lärare men uttrycker tveksamhet om examenspremier är den bästa metoden för att uppnå detta. Man anser dock att om metoden med examenspremier visar sig bli framgångsrikt för de föreslagna utbildningarna ska det utökas till andra kategorier lärare där en bristsituation förväntas uppstå. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. Beslutet skickas till Utbildningsdepartementet För kännedom Gymnasienämnden Skol- och barnomsorgsnämnden 7 (19)

8 365 Yttrande över Socialdepartementets remiss av Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) Dnr KS/2014:468 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet lämnar skrivelse daterad som yttrande över Socialdepartementets remiss av Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23). 2. Arbetsutskottets beslut anmäls till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Växjö kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets remiss av SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid. Utredningen kommit med förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering mellan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Länk till Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23): Beslutsunderlag Kommunchefen har u en skrivelse den 22 september redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att omsorgsnämnden i 59/2014 yttrat sig över remissen. Nämnden stödjer förslagen i sin helhet och välkomnar de möjligheter till förändringar och verksamhetsutveckling som man bedömer att det kommer att medföra. Nämnden anser bland annat att förslagen innehåller många viktiga förändringar framförallt när det gäller möjligheter till informationsöverföring och samarbete mellan vårdgivare och verksamheter inom socialtjänsten. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. Beslutet skickas till Socialdepartementet För kännedom Omsorgsnämnden 8 (19)

9 366 Yttrande över Socialdepartementets remiss om Nya regler om upphandling Dnr KS/2014:491 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings remissvar till Socialdepartementet. 2. Arbetsutskottets beslut anmäls till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Under 2014 beslutade Europaparlamentet och rådet att via direktiv dels upphäva tidigare gällande direktiv om upphandling samt dels utfärda nya direktiv om upphandling och upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. De två nya upphandlingsdirektiven är omarbetningar av 2004 års upphandlingsdirektiv. Regeringen beslutade den 27 september 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv bör genomföras i svensk rätt. Förslaget har nu överlämnats till regeringen och Växjö kommun är remissinstans i ärendet. Länkar till Nya regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25): Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 24 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att utredningen förespråkar bland annat ökade förutsättningar för avtal med organisationer med anställda som har funktionsnedsättningar eller andra personer som står utanför arbetsmarknaden och en tydligare skyldighet för upphandlande myndigheter att undersöka vad som myndigheten uppfattar som onormalt låga anbud. 9 (19)

10 366 fortsättning Ärendet behandlades av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse den 19 september Kommunledningsförvaltningen delar styrelsens bedömning och kommunledningsförvaltningens förslag är att Växjö kommun ställer sig bakom beslutet. Växjö kommun har inom en rad områden föranlett de förändringar som det nya direktivet förespråkar, exempelvis genom elektroniskt upphandlingsförfarande. I enlighet med SKL:s beslut anser Växjö kommun att det nya regelverket skulle innebära en marginel flexibilitet av rådande regelverk men anser att regelverket fortfarande är mycket komplext och omfattande. Av styrelsens beslut framgår att styrelsen tillstyrker utredningens förslag om att Sverige även i fortsättningen ha två separata upphandlingslagar samt anser att det är positivt att utredningen har övervägt behovet att införa de delar av regelverket som är frivilliga att införa för att undvika onödig reglering. Denna inställning till att minska regelbördan för Sveriges upphandlande myndigheter borde även genomsyra hela utredningen. En särskild utredning bör tillsättas som ska föreslå hur upphandling av sociala tjänster ska regleras där målsättningen bör vara ett förenklat regelverk. Vidare bör möjligheten att reservera kontrakt inom det sociala området till vissa typer av leverantörer tillvaratas. SKL avstyrker förslaget om inlämning av statistiska uppgifter då detta skulle bli mycket betungande för de upphandlande myndigheterna. Styrelsen förtydligar att det även i framtiden bör finnas en enkel och enhetlig terminologi inom upphandlingsförfarandet och att regeringen bör arbeta vidare med denna fråga. Vidare framgår att SKL:s styrelse delar utredningens uppfattning att det inte behövs särskilda regler om sekretess och intressekonflikter då detta är reglerat i annan lagstiftning. Slutligen poängterar SKL vikten av att hitta lösningar för de problem som återfinns inom den offentliga sektorn. Kommunallagen måste anpassas till de möjligheter till avtalssamverkan som ges i upphandlingslagstiftningen, den svåra gränsdragningen mellan bidragsgivning och upphandling inom offentlig upphandling måste förenklas och reglerna om interna kontrakt och kontrakt mellan upphandlande myndigheter bör förtydligas och kompletteras. Då dessa frågor är mycket viktiga för den offentliga sektorn är det av yttersta vikt att de behandlas i en kommande proposition. 10 (19)

11 366 fortsättning Beslutet skickas till Socialdepartementet För kännedom Kommunchefen (upphandlingschefen) 11 (19)

12 367 Förfrågan om intresse för att arrangera Landsbygdsriksdagen 2018 Dnr KS/2014:573 Arbetsutskottets beslut 1. Växjö kommun ställer sig bakom en ansökan om att arrangera Landsbygdsriksdagen 2018 i Kronobergs län under förutsättning att Länsstyrelsen och flertalet av länets kommuner är med och delar på åtagandet. 2. Arbetsutskottets beslut anmäls till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Regionförbundet har i en skrivelse som inkom till Växjö kommun den 1 september 2014 efterfrågat kommunens intresse av en länsgemensam ansökan om att arrangera Landsbygdsriksdagen 2018 i Kronobergs län. Kommunen förväntas vid ett positivt svar medverka personellt och finansiellt i arrangemanget. Förfrågan har även gått ut till länets övriga kommuner. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 19 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Landsbygdsriksdagen är en stor och viktig nationell mötesplats för landsbygdsrepresentanter av skilda slag inklusive riksdag, statliga myndigheter m.fl. Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva (HSSL) är ägare av konceptet. Landsbygdsriksdagen genomförs vartannat år, senast i Sandviken där arrangemanget lockade ca 1000 deltagare till de olika aktiviteterna, nästkommande (2016) blir på Gotland. Landsbygdsriksdagen har utvecklats till ett viktigt forum för samhällsföreningar, byarörelser, bygderåd m.fl. där inspiration, seminarier, utställningar blandas med dialog och glädje. 12 (19)

13 367 fortsättning Landsbygdens aktörer och intressenter lyfter här sina viktigaste frågor lokalt, regionalt, nationellt och på EU nivå. Landsbygdsriksdagen är ett prestigearrangemang som befäster Växjö kommuns höga ambition inom miljöområdet samt när det gäller landsbygdsutveckling. Yrkanden Carin Högstedt (V): 1. Växjö kommun ställer sig bakom en ansökan om att arrangera Landsbygdsriksdagen 2018 i Kronobergs län under förutsättning att Länsstyrelsen och flertalet av länets kommuner är med och delar på åtagandet. 2. Arbetsutskottets beslut anmäls till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Carin Högstedts yrkande. Beslutet skickas till Regionförbundet södra Småland För kännedom Kommunchefen (näringslivschefen) 13 (19)

14 368 Växjö kommuns evenemangs- och mötesstrategi Dnr KS/2014:444 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen antar förslag till Evenemangs- och mötesstrategi för Växjö kommun med följande tillägg under en rubrik som benämns Förhållningssätt : Växjö kommuns ambition är att sprida evenemang och möten i hela kommunen. Det finns konferensanläggningar i hela kommunen, stora och små, folkets Hus, bygdegårdar, herrgårdar Genom att inte bara styra allt till Växjö stad kan tillgångarna och attraktionerna utanför staden markandsföras och även landsbygdens företag få del av inkommande resurser från konferenser, evenemang och möten. Det tjänar alla på i hela kommunen och landsbygdssäkringen upprätthålls. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att etablera och genomföra strategin. Arbetet ska redovisas för kommunstyrelsen senast i maj Bakgrund Näringslivskontoret har tagit fram ett reviderat förslag till evenemangs- och mötesstrategi för Växjö kommun. Strategin är en plattform för att utveckla en viktig del av den starkt växande besöksnäringen i Växjö och förhåller sig till två styrdokument: dels budget 2014 och verksamhetplan för , dels till de kärnvärden som förknippas med platsvarumärket Europas Grönaste Stad. Arbetsutskottet har i 296/2014 återremitterat ärendet för att komplettera strategin med ett landsbygdsperspektiv och låta strategin gälla hela kommunen. 14 (19)

15 368 fortsättning Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att i det reviderade förslaget till strategi är det regionala perspektivet mer tydligt liksom de starka besöksdestinationer som finns inom närområdet; exempelvis Glasriket, Möbelriket och Destination Åsnen. Strategin är framtagen i samråd med drygt 30-talet företag/intressenter som är aktiva i Växjö & Co AB, varav flera av dessa är verksamma i omkringliggande kommunen. Kort sagt finns idag en ökad medvetenhet om att det som är bra för Växjö är bra för omgivande kommuner och vice versa. Näringslivsaspekten har varit viktig då vi nu ser hur besöksnäringen skjuter rejäl fart i regionen. Enbart i Växjö kommun har under perioden cirka 250 nya nettojobb tillkommit inom branschen och tillväxten i antal företag ligger på över 50 st. Strategin belyser bl.a den ansvarsfördelning som finns mellan Växjö kommun och det samägda destinationsbolaget Växjö & Co AB. Denna samverkan som byggts upp mellan offentliga aktörer och näringslivet är en framgångsformel. Dessutom ger Arenastadens tillkomst unika möjligheter att både locka till sig fler evenemang och möten, men även förutsättningar att utveckla egna koncept som kan vända sig till en nationell och internationell publik. Förutom en ökad incoming ska kommunen prioritera evenemang och konferenser/möten som stärker Växjös platsvarumärke och relaterar till kärnvärdena Miljö, Tillväxt, Livskvalitet och Värdskap. Kommunen ska inte stödja det som ger negativ påverkan för varumärket, exempelvis medför en orimlig påverkan på miljön, hotar säkerheten eller är diskriminerande. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): 1. Kommunstyrelsen antar förslag till Evenemangs- och mötesstrategi för Växjö kommun med följande tillägg under en rubrik som benämns Förhållningssätt : Växjö kommuns ambition är att sprida evenemang och möten i hela kommunen. Det finns konferensanläggningar i hela kommunen, stora och små, folkets Hus, bygdegårdar, herrgårdar Genom att inte bara styra allt till Växjö stad kan tillgångarna och attraktionerna 15 (19)

16 368 fortsättning utanför staden markandsföras och även landsbygdens företag få del av inkommande resurser från konferenser, evenemang och möten. Det tjänar alla på i hela kommunen och landsbygdssäkringen upprätthålls. Växjö kommuns ambition och mål är också att alla evenemang, möten och konferenser ska vara fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Målet är också att alla konferenser, möten och evenemang ska vara miljöcertifierade eller miljödiplomerade. Närodlat/kravodlat är naturliga inslag i alla möten och bidrar till landsbygdens utveckling i närområdet. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att etablera och genomföra strategin. Arbetet ska redovisas för kommunstyrelsen senast i maj Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen antar förslag till Evenemangs- och mötesstrategi för Växjö kommun med följande tillägg under en rubrik som benämns Förhållningssätt : Växjö kommuns ambition är att sprida evenemang och möten i hela kommunen. Det finns konferensanläggningar i hela kommunen, stora och små, folkets Hus, bygdegårdar, herrgårdar Genom att inte bara styra allt till Växjö stad kan tillgångarna och attraktionerna utanför staden markandsföras och även landsbygdens företag få del av inkommande resurser från konferenser, evenemang och möten. Det tjänar alla på i hela kommunen och landsbygdssäkringen upprätthålls. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att etablera och genomföra strategin. Arbetet ska redovisas för kommunstyrelsen senast i maj Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. 16 (19)

17 369 Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2014 Dnr KS/2014:595 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari augusti 2014 med prognos för helår Kommunfullmäktige uttalar att överförmyndarnämnden och nämnden för arbete och välfärd snarast ska vidta åtgärder för att minimera sina underskott samt att samtliga nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att hålla budgeten. Utöver tilldelad budgetram får nämnder och styrelser förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd eller styrelse. Bakgrund Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunallagen 8 kap. 20 a behandla minst en delårsrapport som ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 1 lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att efter åtta månader 2014 redovisar kommunen ett resultat på +82 mkr, vilket är 120 mkr bättre än periodiserad budget. Prognosen för 2014 indikerar ett helårsresultat på 28 mkr vilket är 85 mkr bättre än budget. Orsaken är främst bättre utjämning och skatteintäkter. Verksamheterna prognosticerar sammantaget underskott med 1 mkr. Överskott redovisas av omsorgsnämnden, gymnasienämnden, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Institutionsplaceringar inom nämnd för arbete och välfärd, skol- och barnomsorgsnämnd, biogas och skogen inom tekniska nämnden är de verksamheter som prognosticerar störst underskott. Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 202 mkr. Före bokslutsdispositioner och skatt uppgår helårsprognosen för koncernen till 102 mkr varav VKAB-koncernen svarar för 91 mkr. 17 (19)

18 370 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Bakgrund Kommunkansliet har i en skrivelse den 24 september lämnat en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll. 18 (19)

19 371 Övrigt Arbetsutskottets ledamöter gratulerar ordförande Bo Frank på 60-årsdagen. 19 (19)

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer