SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27"

Transkript

1 Tid och plats A-salen klockan Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Cheryl Jones Fur (MP) Tony Lundstedt (S) Eva Johansson (C) Jon Malmqvist (KD) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Ove Dahl, kommunchef Maria Sundell Isling, teknisk chef 31 Torun Israelsson, planeringskontoret 32 Petra Grankvist, ekonomikontoret 39 Fredrik Pettersson, sekreterare Övriga Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden 31 Justering Justerare Plats och tid Åsa Karlsson Björkmarker (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Fredrik Pettersson 1(26)

2 Ordförande Justerare 2(26)

3 Bevis om anslag av protokoll kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Fredrik Pettersson 3(26)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskott ärenden 30 Dnr Justering av protokoll Dnr Internbudgetdialog tekniska nämnden Dnr Information om framtidens boende för äldre Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Dnr Rapportering av upphandling av räntesäkring Dnr Lägesrapport gemensam finansiering Dnr Nätverket SIPs ansökan om stöd till fastighetsförvärv för aktivitetshus Dnr Bidrag till samlingslokaler Dnr Komplettering av yttrande över remiss av Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län Dnr Kommunstyrelsens internbudget Dnr Rättelse av Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år Dnr Revidering av ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB och dess dotterbolag Dnr Strategi för fristadsprogrammet inom projektet Fristadsförfattare Dnr Om- och tillbyggnad av Söraby skola Dnr Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll (26)

5 45 Dnr Övrigt (26)

6 30 Dnr Justering av protokoll Åsa Karlsson Björkmarker utses att justera dagens protokoll 6(26)

7 31 Dnr Internbudgetdialog tekniska nämnden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Sofia Stynsberg och Maria Sundell Isling informerar om tekniska nämndens internbudget för Stynsberg och Sundell Isling går igenom de områden som kommer att prioriteras under året, baserat på kommunfullmäktiges övergripande mål i budget för (26)

8 32 Dnr Information om framtidens boende för äldre Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. I början av 2014 (Dnr KS/2013:830) beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en utvecklingsgrupp för att arbeta med framtidens boende för äldre i Växjö kommun. Utvecklingsgruppen fick till uppdrag att "ta ett helhetsgrepp kring både fastigheter, omvärldsaspekter, mm för att skapa en optimal lösning för framtidens boende för äldre i hela Växjö kommun" samt att ta fram en långsiktig plan för Hovslund som särskilt boende och seniorboende. Torun Israelsson informerar om den förstudie som avslutas med anledning av uppdraget om framtidens boende för äldre i Växjö kommun. 8(26)

9 33 Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen s beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Ove Dahl informerar om de diskussioner som förs mellan föreningarna på Arenastaden om att utöka samarbetet mellan varandra, bland annat avseende driftsåtaganden. 9(26)

10 34 Dnr Rapportering av upphandling av räntesäkring Ärendet utgår från dagens sammanträde. Kommunstyrelsen godkände 4 juni 2013, 196, att finanschefen fick upphandla derivatinstrument avseende räntesäkring på maximalt 600 miljoner kronor med en löptid på högst 10 år. Räntesäkringen avser finansieringen av Växjö Energis nya kraftvärmeblock. Beslutsunderlag Finanschefen har i en skrivelse, den 13 januari, redogjort för genomförd upphandling. Räntesäkring upphandlades den 18 december 2014 i form av en ränteswap på 50 miljoner kronor. 10(26)

11 35 Dnr Lägesrapport gemensam finansiering Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Enligt budgetprocessen ska kommunledningsförvaltningen lämna en lägesrapport till kommunstyrelsen angående aktuella skatteprognoser, inkomst- och kostnadsutjämning statsbidrag mm jämfört med den fastställda budgeten för 2015 och plan Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 13 januari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att beräkningarna nedan är gjorda med SKL:s och SCB:s prognoser från januari och med en befolkningsökning med personer/år. Budgetläget har sammantaget försämrats med 14,5 mkr 2015, 39,5 mkr 2016 och 63,5 mkr Detta under förutsättning att nämnder och styrelser håller sina budgetar. Åren är det utlagt effektiviseringskrav på 1,8 %, motsvarande 75 mkr. En prognos för 2018 med enbart löneantaganden och utan ytterligare effektiviseringskrav indikerar ett resultat på ca + 21 mkr. 11(26)

12 36 Dnr Nätverket SIPs ansökan om stöd till fastighetsförvärv för aktivitetshus Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar inte något lån eller bidrag till Nätverket SIP för förvärv av fastigheten Aslög 1. Kommunstyrelsen bedömer inte att det allmänintresse som måste finnas för lån/bidrag av detta slag föreligger. Dessutom skulle det gå emot kommunens principer för utlåning. Nätverket SIP har ansökt om bidrag och eller lån för att förvärva en fastighet. Fastigheten tänker de bygga om till ett tillgängligt kreativitets- och aktivitetshus för allmänheten, med fokus på unga och vuxna i allmänhet och specifikt personer med funktionsnedsättning. Man ansöker i första hand om 4,5 mkr som ett stöd/bidrag. I andra hand ansöker de om en kombination av stöd/bidrag och lån om totalt 4,5 Mkr. I tredje hand ansöker de om 4,5 Mkr som enbart lån. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 januari 2015 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att fastigheten som nätverket SIP avser att förvärva är Aslög 1, gamla Växjö Glasmästeri vid Söderleden. Priset för fastigheten är 8,5 Mkr inklusive lagfart och anslutningsavgifter. De har lånelöfte från en bank på 4 Mkr. Resterande 4,5 Mkr vill de få från kommunen i form av bidrag eller lån eller båda delarna. Nätverket har även ansökt om medel från Allmänna arvsfonden. Handläggningstiden där är lång och nätverket säger att de inte kan räkna med medel därifrån. Beviljas bidrag från Allmänna arvsfonden kommer de att användas till amortering av lån enligt nätverket. Nätverket SIP består av Projektor (en regional projektförening), Funkibator (en regional aktivitetsförening), Grrl Tech (en nationell jämställdhetsförening) och PIX ekonomisk förening (ett socialt företag). 12(26)

13 36 fortsättning Både fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar i PIX. Enligt stadgarna kan fysiska personer inte ta del av/få utdelat vinst i företaget. Nätverket SIP är ett nätverk skapat för att vara en ingång till all den gemensamma verksamheten. Varje juridisk organisation inom nätverket har sedan sina egna syften. Det gemensamma för alla fyra organisationer är enligt de själva att de vill förändra samhället till det bättre, därav namnet SIP Samhällsförändring i praktiken. Det är tänkt att den ekonomiska föreningen PIX ska köpa fastigheten och sedan hyra ut till andra organisationer. PIX har planerat att renovera och förädla fastigheten under tre år framåt för sammanlagt 4 mkr inkl. moms. Förbättringsåtgärderna är tänkta att finansieras via bidrag från fonder och förenings-/medlemsstöd. En värdering av fastigheten har gjorts i september 2014 av Värderingsbyrån och då ansågs fastigheten vara värd 6,5 Mkr. Banken som lovat låna ut 4 Mkr kommer att ha pantbreven med bästa rätt och kommunens säkerhet vid en utlåning kommer i andra hand. Nätverket hyr sedan årsskiftet 2014/15 fastigheten. De betalar en hyra på sammanlagt kr/år. Nätverket SIP erhåller bidrag från kommunen. Under 2015 erhåller SIP, med huvudman PIX, ett lokalbidrag om kr. Globala Kronoberg, med huvudman Projektor, erhåller ett verksamhetsbidrag med kr. Funkibator erhåller ett föreningsbidrag om kr för att bedriva fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. För att kommunen ska kunna stödja en organisation bör det finnas ett allmänintresse. Kommunen har idag inte någon annan utlåning till ett socialt företag. En utlåning till nätverket SIP/PIX innebär att en ny princip fastställs. 13(26)

14 37 Dnr Bidrag till samlingslokaler 2015 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag på totalt kronor för 2015 till föreningar som driver samlingslokaler enligt bilagt förslag. Kommunstyrelsen beslutar att göra en delutbetalning på :- i bidrag till Lammhults Folkets Hus för 2015 och att nytt ställningstagande till resterande bidrag görs när föreningen lämnat in delårsbokslut efter fyra månader samt helårsprognos för I kommunstyrelsens budget för 2015 finns kronor att fördela till föreningar som driver samlingslokaler i Växjö Kommun. Efter förslag till utfördelning återstår kronor av budgeten för eventuella ansökningar av investeringsbidrag. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 januari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen beskrivs situationen för Lammhults Folkets Hus samt övriga möjligheter till finansiering för berörda föreningar och organisationer. 14(26)

15 38 Dnr Komplettering av yttrande över remiss av Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen lämnar följande kompletterande yttrande över förslaget till Regional utvecklingstrategi för Kronobergs län : Sid. 15: Befolkningen på landsbygden minskar samtidigt som tillväxtmotorn har växtvärk vilket skapar högt förändringstryck både i stad och land. Kommunstyrelsen förstår inte vad som avses. Sid. 16: År 2025 skall länet ha en gemensam arbetsmarknadsregion. Kommunstyrelsen anser tvärtom att målet skall vara att skapa större gränsöverskridande och länsöverskridande arbetsmarknadsregioner. Sid. 16: De klimatpåverkande utsläppen 2025 skall ha minskat med 40 jämfört med Kommunstyrelsen anser att målet skall vara minst 80 %. Sid. 18: Strukturomvandlingen skapar behov av att förnya det sociala kapitalet lokalt. Kommunstyrelsen anser att detta är ett exempel på en akademisk formulering som är mycket oklar. Slutligen anser kommunstyrelsen kulturens roll som utvecklingsfaktor måste få en mer framträdande roll. Kommunstyrelsen har den 8 januari 2015 yttrat sig över Region Kronobergs remiss av Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län Ärendet tas nu upp igen för komplettering av kommunens yttrande. 15(26)

16 39 Dnr Kommunstyrelsens internbudget 2015 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen antar förslag till internbudget för 2015 med följande ändringar: Tjänsten som pressansvarig ska rymmas inom befintlig budgetram. En miljon kronor ska frigöras ur kommunstyrelsens personalbudget för att kunna användas till andra ändamål. Kommundelsrådet i Lammhult under avsnitt 4.2 Kommunledningsförvaltning tas bort då rådet har avvecklats. Termen Stadsmiljöråd ändras till Stadsutvecklingsråd. 2. Kommunstyrelsen beslutar att anvisa medel till exploateringsbudget för 2015, enligt förslag. 3. Kommunstyrelsen antar förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens antagna interna kontrollplan för 2015 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för Kommunstyrelsen upprättar årligen en intern budget utifrån den budgetram som beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunchefen har upprättat ett förslag till internbudget för kommunstyrelsen Yrkanden Bo Frank (M): 16(26)

17 39 fortsättning 1. Kommunstyrelsen antar förslag till internbudget för 2015 med följande ändringar: Tjänsten som pressansvarig ska rymmas inom befintlig budgetram. En miljon kronor ska frigöras ur kommunstyrelsens personalbudget för att kunna användas till andra ändamål. Kommundelsrådet i Lammhult under avsnitt 4.2 Kommunledningsförvaltning tas bort då rådet har avvecklats. Termen Stadsmiljöråd ändras till Stadsutvecklingsråd. 2. Kommunstyrelsen beslutar att anvisa medel till exploateringsbudget för 2015, enligt förslag. 3. Kommunstyrelsen antar förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens antagna interna kontrollplan för 2015 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. 17(26)

18 40 Dnr Rättelse av Taxa för Växjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning år 2015 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige gör följande ändringar i Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015: Andra stycket i 5.3 ändras från Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och c) till Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d). Tabellen i 18 kompletteras med texten Byte av vattenmätare 1000 kr. exkl. moms. Kommunfullmäktige antog i Va-taxan för 2015 i enlighet med tekniska nämndens förslag. Tekniska nämnden har i en skrivelse den 15 januari 2015 påtalat behovet av två mindre rättelser i taxan. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 20 januari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska nämnden föreslår att ett syftningsfel rättas till genom att andra stycket i 5.3 ändras från Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och c) till Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d). Tekniska nämnden vill även att taxans 18 förtydligas angående byte av vattenmätare genom att texten Byte av vattenmätare 1000 kr. exkl. moms läggs till i tabellen i (26)

19 41 Dnr Revidering av ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB och dess dotterbolag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar bilagda förslag till ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB, Videum AB, Vidingehem AB, Växjö Energi AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Växjöbostäder AB att antas på årsstämmor år 2015 med följande tillägg under avsnitt 2 i förslaget till ägardirektiv för Växjö Energi AB: Bolaget skall genom Wexnet AB utveckla IT-infrastrukturen genom att aktivt bidra till de av fullmäktige uppsatta målen i Landsbygdsprogrammet. Ägardirektiven har inte uppdaterats sedan år 2012 varför det finns ett behov av en uppdatering. Dels på grund av en del lagändringar i kommunallagen och dels då ytterligare ägardirektiv har tillkommit där det underlättar om dessa finns samlade på ett ställe. Därtill finns ett behov av att mer tydligt reglera sådant som görs idag utan formellt stöd i ägardirektiv. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 7 januari 2015 redogjort för de förslag till förändringar som föreligger för respektive bolags ägardirektiv. Yrkanden Per Schöldberg (C) med instämmande av Bo Frank (M): Kommunstyrelsen antar bilagda förslag till ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB, Videum AB, Vidingehem AB, Växjö Energi AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Växjöbostäder AB att antas på årsstämmor år 2015 med följande tillägg under avsnitt 2 i förslaget till ägardirektiv för Växjö Energi AB: Bolaget skall genom Wexnet AB utveckla IT-infrastrukturen genom att aktivt bidra till de av fullmäktige uppsatta målen i Landsbygdsprogrammet. 19(26)

20 41 fortsättning Åsa Karlsson Björkmarker (S): Kommunstyrelsen antar bilagda förslag till ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB, Videum AB, Vidingehem AB, Växjö Energi AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Växjöbostäder AB att antas på årsstämmor år 2015 med följande ändringar: I samtliga ägardirektiv: Under punkten 11, andra stycket stryks, Bolaget ska senast år 2016 gå med i arbetsgivarorganisationen Pacta i syfte att uppnå en enhetlig personalpolitik i hela kommunkoncernen. I ägardirektiv för Växjöbostäder AB: Under punkten 2, sista stycket stryks, För att minska kommunens dominerande ställning som fastighetsägare och för att säkra koncernens finansiella styrka att bygga, underhålla och delta i utvecklingen ska bolaget aktivt sälja lägenheter och ställa sig positivt till bildandet av bostadsrättsföreningar, särskilt i områden där hyresrätten dominerar som boendeform och där en ombildning i övrigt framstår som ändamålsenlig. I ägardirektiv för Vidingehem AB: Under punkten 2, sista stycket stryks, Bolaget ska i samverkan med kommunen bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och funktionshindrade ska få möjlighet till ett attraktivt boende. I samtliga ägardirektiv: Under punkten 5 Ekonomi, stycket Effektivisering ändras första meningen från Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas till Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet. I ägardirektiven för Växjöbostäder AB och Vidingehem AB läggs följande text till: Bolaget ska ha rätt att bygga samtliga upplåtelseformer. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande. 20(26)

21 42 Dnr Strategi för fristadsprogrammet inom projektet Fristadsförfattare Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar strategi för fristadsprogrammet i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag från den 16 januari Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att upprätta styrdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 3. Komunfullmäktige beslutar att kultur-och fritidsnämndens reglemente får följande tillägg: 4.10 Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för Fristadsprogrammet i Växjö. 4. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur kommunen kan hjälpa fristadsförfattaren efter att den tvååriga programperioden är slut. Växjö kommun har sedan 1990-talet uppmärksammat frågan kring att etablera Växjö som en fristad för utsatta författare. Efter beslut i kulturnämnden välkomnade Växjö sin första fristadsförfattare under hösten Fristadsförfattaren erbjuds vistelse i kommunen, främjande av sitt yrkesutövande samt deltagande i ett aktivt kulturliv inom kommunen. Arbetet sker i samarbete med The International Cities of Refuge Network ICORN och följer cykler om två år. Vid tvåårsperiodens slut kan kommunen ta emot en ny författare. Kulturnämnden har via 62/2014 väckt ärendet om att kommunfullmäktige ska besluta om att anta den strategi för fristadsprogrammet som förvaltningen har skrivit fram. 21(26)

22 42 fortsättning Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 16 januari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen delar kulturnämndens intention men anser att strategin behöver förtydligas för att ärenden och ansvar inte kan hamna mellan stolarna. Tydlig ansvarsfördelning är av yttersta vikt för att strategin ska fungera väl och kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till revidering av strategin. Kultur- och fritidsnämndens övergripande ansvar i frågan har även den förtydligats i det nya förslaget. Kommunledningsförvaltningens förslag har tagits fram i samråd mellan tjänstemän på den egna förvaltningen samt förvaltningschefer för förvaltningen arbete och välfärd och från kultur- och fritidsförvaltningen. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S): 1. Kommunfullmäktige antar strategi för fristadsprogrammet i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag från den 16 januari Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att upprätta styrdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 3. Komunfullmäktige beslutar att kultur-och fritidsnämndens reglemente får följande tillägg: 4.10 Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för Fristadsprogrammet i Växjö. 4. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur kommunen kan hjälpa fristadsförfattaren efter att den tvååriga programperioden är slut. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. 22(26)

23 43 Dnr Om- och tillbyggnad av Söraby skola Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner att utbildningsnämnden i samarbete med Vidingehem genomför om- och tillbyggnad av Söraby skola till en investeringsutgift, baserad på anbud, av totalt 43,2 mkr och med en preliminär tillkommande hyra på 3,5 mkr/år. Dåvarande skol- och barnomsorgsnämnden beslutade i 124/2014 att begära hos fullmäktige begära att få genomföra om- och tillbyggnad av Söraby skola till en investeringsutgift, baserad på anbud, av totalt 43,2 mkr och med en preliminär tillkommande hyra på 3,5 mkr/år. Utbildningsnämndens lokaler i Rottne är idag inte effektiva för verksamheten. Genom att koncentrera lokalåtgärderna till Söraby skola kan större flexibilitet mellan förskola och skola skapas för att bättre kunna hantera varierande barn och elevtal. Samhällets utbyggnad är svår att helt förutse men troligen kommer ytterligare bostadsbyggnation att ske i framtiden. Med om- och tillbyggnad av Söraby skola skapas beredskap för ökat barnantal. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 16 januari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att i tidigt skede i projektet fanns en kalkyl på 20 mkr för nybyggnad av en förskola i Rottne. Efter programarbete och översyn av skollokalerna ändrades inriktningen på projektet till att avse ny- och ombyggnad av skolan samt att tillskapa fler förskoleplatser intill nuvarande förskolan Fantasia. Investeringsutgift, baserad på anbud, är 43,2 mkr med en beräknad tillkommande hyra på ca 3,5 mkr/år som når full effekt (26)

24 43 fortsättning Yrkanden Anna Tenje (M): Kommunfullmäktige godkänner att utbildningsnämnden i samarbete med Vidingehem genomför om- och tillbyggnad av Söraby skola till en investeringsutgift, baserad på anbud, av totalt 43,2 mkr och med en preliminär tillkommande hyra på 3,5 mkr/år. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Anna Tenjes yrkande. 24(26)

25 44 Dnr Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Kommunkansliet lämnar en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll. 25(26)

26 45 Dnr Övrigt Bo Frank (M) tar upp frågan om vilken instans som ska besluta om medborgarförslag. 26(26)

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer