Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)"

Transkript

1 Plats A-salen Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Malin Adell Kind (C) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Ove Dahl, kommunchef Mårten Västerdal, kanslisekreterare Ulf Agermark, tf teknisk chef, 451 Mia Stavert, förvaltningsekonom, tekniska förvaltningen, 451 Ann-Christin Norlander, omsorgschef, 452 Maria Arvidsson, planarkitekt, kommunledningsförvaltningen 454 Kristina Thorvaldsson, planeringschef, 454 Malin Lauber, vice ordförande tekniska nämnden, 451 Charlotta Svanberg (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , 456, 453, , (29)

2 Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Bo Frank Justerare Charlotta Svanberg 2(29)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Mårten Västerdal 3(29)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 30 oktober Internbudgetdialog tekniska nämnden 452 Internbudgetdialog omsorgsnämnden 453 Information från kommunledningsförvaltningen samt från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 454 Samrådsutskick grönstrukturprogram 455 Anbudsförfrågan beträffande byggnation av sporthall i Braås 456 Kommunstyrelsens internbudget 457 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 458 Yttrande över socialdepartementets betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd 459 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities 460 Upphävande av beslut om lån till Åby-Tjureda idrottsförening 461 Lån till Lammhults ridklubb 462 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi 463 Markköp från Arenastaden AB 464 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 465 Kriterier för miljöfordonsparkering Renhållningstaxa Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Avgifter för diverse VA-tjänster för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Övrigt Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt av inkomna inbjudningar och protokoll Utdragsbestyrkande 4(29)

5 451 Internbudgetdialog tekniska nämnden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar att man genomfört internbudgetdialog med tekniska nämnden. Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden, Malin Lauber (S), vice ordförande i tekniska nämnden, Ulf Agermark, tf teknisk chef samt Mia Stavert, förvaltningsekonom tekniska förvaltningen deltar i tekniska nämndens internbudgetdialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Anna Tenje och Ulf Agermark redogör för nämndens verksamhet, utmaningar och mål för Utdragsbestyrkande 5(29)

6 452 Internbudgetdialog omsorgsnämnden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar att man genomfört internbudgetdialog med omsorgsnämnden. Catharina Carlsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, Tony Lundstedt (S), vice ordförande i omsorgsnämnden samt Ann-Christin Norlander, omsorgschef deltar i omsorgsnämndens internbudgetdialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Catharina Carlsson och Tony Lundstedt redogör för nämndens verksamhet, utmaningar och mål för Utdragsbestyrkande 6(29)

7 453 Information från kommunledningsförvaltningen samt från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet Ove Dahl, kommunchef informerar om att man anställt Erica Månsson som ny kultur- och fritidschef med ett förordnande på sex månader. Malin Adell Kind (C) informerar om att hon tillsammans med Carin Högstedt deltagit i två kvällsmöten där LIS-programmet diskuterades. Carin Högstedt (V) informerar om att hon deltagit i ett möte med Leader Linné i Osby. Tony Lundstedt (S) informerar om att han varit på hearing med trafikverket angående infrastrukturinvesteringar. Anna Tenje (M) informerar om att hon invigt Växjö kommuns miljöutställning som kommer att pågå på biblioteket tre veckor framöver. Ulf Hedin (M) informerar om att han representerat Växjö kommun på fotbollslandskampen mellan Sverige och Schweiz tillsammans med bland andra landshövdingen. René Jaramillo (KD) informerar om att varit på en fritidsgård i Araby för att träffa och samtala med människor. Bo Frank (M) informerar om att han tillsammans med övriga kommunalråd, kommunchefen samt näringslivschefen varit på en träff med VD-klubben på Linnéuniversitetet. Ämnen som diskuterades var bland annat bristen på ingenjörer samt nödvändigheten av att ha en flygplats ansluten till en internationell knutpunkt. Utdragsbestyrkande 7(29)

8 454 Samrådsutskick grönstrukturprogram Dnr KS/2012:877 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner förslaget till grönstrukturprogram för Växjö stad som samrådsunderlag för intern remiss. Kommunledningens internbudget för 2012 gav planeringskontoret i uppdrag att revidera grönstrukturprogrammet för Växjö stad från Den fördjupade översiktsplanen för Växjö stad samt exploateringstrycket är viktiga anledningar till behovet av ett uppdaterat, fördjupat och utvidgat planeringsunderlag för de gröna miljöerna. Det har också funnits ett behov av att få in kunskapen om stadens grönstruktur i handläggarkartan för att kunna användas som ett gemensamt och lätt tillgängligt planeringsunderlag. Länsstyrelsen har beviljat s.k. LONA-bidrag till genomförandet av projektet vilket ska slutredovisas i mars Under året har en projektgrupp med tjänstemän från planeringskontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen sammanställt befintligt och nytt kunskapsunderlag som berör stadens gröna miljöer samt arbetat fram ett förslag till nytt grönstrukturprogram. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att avsikten är att skicka samrådsförslaget på intern remiss till berörda förvaltningar och föreningar som använder de större rekreationsområdena. Samrådet kommer att pågå under november och december. Därefter kommer programmet att revideras med utgångspunkt i de synpunkter som lämnats under samrådet. Ett förslag för antagande beräknas vara klart i mars/april Utdragsbestyrkande 8(29)

9 455 Anbudsförfrågan beträffande byggnation av sporthall i Braås Dnr KS/2011:957 Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till fritidsnämnden för inhämtande av yttrande. beslutade 594/2011 att uppdra åt Vidingehem att i samråd med skol- och barnomsorgsnämnden och fritidsnämnden utföra projektering för totalentreprenad avseende tillskapande av sporthall i Braås samt att återkomma inför beslut om anbudsförfrågan med kalkylkostnad för projektet. Samrådsgruppen för Vision Braås har tillsammans med representanter för fritidsförvaltningen, skol- och barnomsorgsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Vidingehem arbetat fram ett underlag för anbudsförfrågan avseende ny sporthall i Braås där två alternativ tagits fram: Alt 1 Ny sporthall med hoppgrop med en investeringskalkyl på 18,7 mkr och hyra på ca 1.73 mkr/år år 1 Alt 2 Ny sporthall utan hoppgrop med en investeringskalkyl på 17,2 mkr och hyra på ca 1,61 mkr/år år 1. I Växjö kommuns budget för 2013 finns hos kommunstyrelsen avsatt 1,5 mkr i bidrag till Vision Braås som avser hyreskostnader för ny sporthall i Braås. Skol- och barnomsorgsnämnden har i 92/2012 beslutat att låta Vidingehem genomföra anbudsförfrågan för byggnation av ny sporthall i Braås och överlämnat beslutet till kommunstyrelsen arbetsutskott för godkännande. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att den nya sporthallen kommer att byggas på skoltomten och ingå i ett tilläggsavtal till gällande kontrakt. Fritidsförvaltningen kommer att handlägga uthyrning utanför skoltid. Utdragsbestyrkande 9(29)

10 455 fortsättning Föreningslivet har framfört starka önskemål om en hoppgrop i den nya sporthallen. Beslutsexpediering Kommunchefen (kanslisekreterare) Utdragsbestyrkande 10(29)

11 456 Kommunstyrelsens internbudget Dnr KS/2012:860 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för Kommunstyrelsen beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för Kommunstyrelsen godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober lämnat förslag till internbudget för kommunstyrelsen samt förslag till beslut. Yrkanden Charlotta Svanberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): 1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg: Arbete och företagande Prioritera arbetet på att minska arbetslösheten. Tusen blommor måste få blomma, såsom satsningar på lokala utbildningskontrakt, sociala företag, nyföretagande och nyetableringar. Ökad satsning på och kunskap om sociala företag behövs Utred möjligheten till kommunala mikrolån Barn, ungdom och utbildning Kommunen ska ta fram en modell på hur lokala utbildningskontrakt kan tillämpas Utdragsbestyrkande 11(29)

12 456 fortsättning Bygga och bo Det ska finnas en planberedskap för 800 bostäder per år, varav koncernen ska kunna bygga 400. Detta för att minska bostadsköerna Sätt igång byggandet av bostäder på Arenastaden så fort som möjligt, ta fram en detaljplan för Bäckaslövsområdet omgående och avsätt den s.k. Stenatomten till framtidens äldreboende Arbeta mer aktivt med träbyggande samt gröna tak och väggar Ta fram förslag på förändrade avkastnings-och utdelningskrav på de kommunala bolagen Tillämpa tillgänglighetscertifiering av bostäder Demokrati och mångfald Utred behovet av ett medborgarkontor på Teleborg Varje år ska 400 medarbetare inom kommunkoncernen få utbildning i HBT-frågor Området integration i Mångfaldsprogrammet ska fördjupas och konkretiseras Utveckla kontakterna och formerna för kontakterna med sockenråd etc. Miljö, energi och trafik Utreda genomförandet av fria bussresor till barn och ungdomar samt halverad taxa under lågtrafiktid Uppleva och göra Ta bort entréavgifterna till Kulturparkens verksamheter Växjö kommun som arbetsgivare Möjligheten att arbeta mer med anpassade tjänster ska utredas Efter 12 månaders vikariat i kommunen ska fast anställning erbjudas Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet Övrigt Arbetet med Lean inom KLF ska påskyndas Övergripande ekonomisk målsättning Kommunstyrelsen ska uppvisa överskott i bokslut 2013 Utdragsbestyrkande 12(29)

13 456 fortsättning 2. Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för Kommunstyrelsen beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för Kommunstyrelsen godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för Kommunstyrelsen beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för Kommunstyrelsen godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 13(29)

14 457 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Dnr KS/2012:777 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren. Detta innebär att verksamhetsbidraget även i fortsättningen ska vara 1 krona och 50 öre per kommuninvånare. Brottsofferjouren har i en skrivelse till de fem kommuner som utgör föreningens arbetsområde ansökt om verksamhetsbidrag för år 2013 med lägst 2 kronor och 50 öre per kommuninvånare. Kommunchefen har i en skrivelse den 23 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att ansökan inte anger motivet till den kraftiga höjning av verksamhetsbidraget som föreningen efterfrågar. Utdragsbestyrkande 14(29)

15 458 Yttrande över socialdepartementets betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Dnr KS/2012:589 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen lämnar omsorgschefens skrivelse daterad som Växjö kommuns yttrande över betänkandet. Socialdepartementet har skickat psykiatriutredningens betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) på remiss till Växjö kommun. Omsorgsnämnden har i 136/2012 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar omsorgschefens yttrande som Växjö kommuns yttrande över betänkandet. Kommunchefen har i en skrivelse den 23 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Utdragsbestyrkande 15(29)

16 459 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities Dnr KS/2012:724 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen upppdrar till kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektansökningen till initiativet Området Energi 8.8: Smart Cities and Communities. 2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar och medfinansieringsintyg. 3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas via EU-medel. Smart Cities and Communities är ett initiativ inom EUs 7:e ramprogram (FP7). Det nya initiativet är en del i förverkligandet av EUs SET-plan (Strategic Energy Technology plan). Det övergripande syftet är att bidra till effektivisering av energisystem genom energissmart renovering av fastigheter i kombination med energismart utveckling av elnät, fjärrvärme och fjärrkylsystem samt genom åtgärder för att påverka människors energimedevetande och beteende i positiv riktning. Växjö kommun har erfarenhet från att driva projekt inom tidigare ramprogram (FP6, FP5) t.ex. SESAC och Agroptigas. Kommunchefen har i en skrivelse den 10 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kärnan i det gemensamma projektförslaget inbegriper energismart renovering av framförallt bostadsfastigheter och energismartrenovering av kommunhuset i Växjö. Utdragsbestyrkande 16(29)

17 460 Upphävande av beslut om lån till Åby-Tjureda idrottsförening Dnr KS/2011:542 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen upphäver beslutet i 245/2011 om utlåning till Åby-Tjureda idrottsförening, eftersom det för närvarande inte är aktuellt för föreningen att låna pengar. Åby-Tjureda idrottsförening har av kommunstyrelsen beviljats ett lån på kr för utbyte av kulvertledningar och installation av värmepump. Fritidsnämnden har haft kontakt med Åby-Tjureda som meddelat att man inte har för avsikt att utnyttja lånet. Utdragsbestyrkande 17(29)

18 461 Lån till Lammhults ridklubb Dnr KS/2012:824 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar Lammhults ridklubb ett lån om kronor till marknadsmässig ränta för köp av mark och stall, renovering av anläggningen samt för lösen av två lån. Kommunfullmäktige beviljade i 186/2011, kommunstyrelsen en låneram om 5 mnkr för utlåning till föreningar som lever upp till de kriterier för utlåning som fritidsnämnden slagit fast. Lammhults ridklubb har ansökt om ett lån på kronor för att köpa marken och stallet där de har sin ridanläggning samt för att renovera sin anläggning och för att lösa två lån. Fritidsnämnden har i 28/2012 behandlat ansökan och tillstyrkt den då Ridklubben uppfyller de regler för att låna pengar som fritidsnämnden tagit fram. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att det finns 2,9 mnkr outnyttjat av den låneram som kommunfullmäktige bemyndigat kommunstyrelsen att besluta om eftersom Åby-Tjureda inte utnyttjat sitt lån sedan tidigare och det heller inte är aktuellt för närvarande. Utdragsbestyrkande 18(29)

19 462 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi Dnr KS/2012:505 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och integrera cykelstrategin i det arbetet. Växjö kommunfullmäktige beslutade 2005 om en transportstrategi för ett hållbart Växjö. Gunnar Storbjörk (S), Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse föreslagit att transportstrategin ska revideras och att det blir en process där medborgarna involveras. Kommunstyrelsen har också beslutat att ta fram en cykelstrategi. Kommunchefen har i en skrivelse den 15 oktober redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen instämmer i att arbetet med transportstrategin behöver intensifieras då flera av målen inte nås. Förvaltningens slutsats är att en enkel revidering av transportstrategin bör göras och att cykelstrategin bör integreras i detta arbete. Fokus i revideringen bör läggas på uppdatering av åtgärdsförslagen, hur åtgärderna hänger ihop med målen samt utveckling av intern organisation och process. Kunskaperna från den nyligen genomförda resvaneundersökningen bör tas tillvara. Utdragsbestyrkande 19(29)

20 463 Markköp från Arenastaden AB Dnr KS/2011:430 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner förvärv från Arenastaden i Växjö AB av ca m 2 mark med byggnad för kronor och markanläggningar för kronor på fastigheten Växjö Värendsvallen 3 inom Arenastaden med villkor enligt upprättat köpeavtal. Fastigheten Växjö Värendsvallen 3 (Arenastaden) omfattar för tillfället totalt en yta av m 2. Utöver den mark som används eller ska användas till anläggningar finns ytor som omfattar gångstråk och torg på ca m 2 och parkeringsytor på ca m 2 som skall betraktas som allmän platsmark, samt framtida ytor för exploatering som omfattar totalt ca m2. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun har möjlighet att köpa den oanvända marken om ca m 2. Värdet på marken är ca 30,1 mkr och på anläggningar ca 9,2 mkr vilket ger ett snittpris per kvadratmeter mark på ca 250 kronor. Mark för exploatering inom Arenastaden får anses som central med attraktivt läge nära handel, idrott, service och verksamheter. Detaljplanen medger hög bebyggelse och stora byggrätter. Markytor närmast arenorna omfattar ca m 2. Övrig exploateringsmark ligger i de västra delarna av området. Utdragsbestyrkande 20(29)

21 464 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dnr KS/2012:870 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner i enlighet med förslag daterat Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner är ett styrande dokument som antogs av kommunfullmäktige år Senaste revideringen skedde Kommunchefen har i en skrivelse den 17 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att regementet för kontroll av ekonomiska transaktioner har reviderats för att följa gällande arbetssätt i organisationen. Revideringen avser bland annat hantering av attester vid beställning i inköpssystemet INES samt ytterligare förtydliganden kring av attester av personliga kostnader och intäkter. Samtidigt har vissa mindre uppdateringar genomförts i avsnittet avseende anvisningar. Utdragsbestyrkande 21(29)

22 465 Kriterier för miljöfordonsparkering Dnr KS/2012:875 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer följande kriterier för tillstånd för miljöfordonsparkering åren : Tillstånd kan endast sökas för de fordon som släpper ut mindre än 50g CO 2 /km. Tillstånd ska följa gällande regler i zon 2. Administrativ avgift för ansökan av ett tillstånd kommer att tas ut. Tekniska nämnden har i 80/2012 beslutat om kriterier för tillstånd för miljöfordonsparkering och skickat beslutet till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att de föreslagna kriterierna är i linje med miljöprogrammets mål att minska de fossila koldioxidutsläppen. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Nuvarande tillstånd och regler för Miljöfordonsparkering förlängs till 31 mars 2013 i avvaktan på den nya statliga definitionen av miljöbil. Bo Frank (M): Kommunfullmäktige fastställer följande kriterier för tillstånd för miljöfordonsparkering åren : Tillstånd kan endast sökas för de fordon som släpper ut mindre än 50g CO 2 /km. Tillstånd ska följa gällande regler i zon 2. Administrativ avgift för ansökan av ett tillstånd kommer att tas ut. Beslutsordning Utdragsbestyrkande 22(29)

23 Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 23(29)

24 466 Renhållningstaxa 2013 Dnr KS/2012:861 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar renhållningstaxa för Växjö kommun år Den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari Renhållningstaxan är en sammanställning av den kommunala renhållningsavgiftens olika prisklasser och deltjänster, och ska årligen fastställas av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden har i 75/2012 hemställt att kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till ny renhållningstaxa för år 2013 med hämtningsavgiftsbilagor A-D. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den föreslagna taxan är oförändrad taxa med undantag för några ändringar och tillägg. Vidare anförs att fullmäktige bör göra ett uttalande om taxeutvecklingen de kommande åren när alla effekter av taxesystemet har klarlagts. Utvecklingen av taxan över tid bör vara så jämn som möjligt så att stora höjningsbehov enskilda år undviks. Utdragsbestyrkande 24(29)

25 467 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2013 Dnr KS/2012:862 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens förslag till ny taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år Kommunfullmäktige uttalar att brukningsavgiften ska hållas oförändrad även 2014, samt att fullmäktige i samband med budget 2014 kommer att ange inriktning för taxans utveckling de därefter följande åren. Tekniska nämnden har i 76/2012 begärt att kommunfullmäktige fastställer nämndens förslag till taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kommunchefen har i en skrivelse den 17 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den stora förändringen i förslaget till brukningstaxa är införandet av dagvattentaxa. Nämnden föreslår sänkningar av vatten- respektive spillvattenavgifterna för att totalekonomiskt kompensera för de ökade intäkterna från dagvattentaxan. Sammantaget förväntas en oförändrad totalintäkt. En höjning av anläggningsavgifterna föreslås med 10 % för att få bättre kostnadstäckning samt att branschorganisationens normalförslag avseende indexuppräkning av anläggningsavgiften tillämpas. Höjningar utöver detta beslutas av fullmäktige. Utdragsbestyrkande 25(29)

26 468 Avgifter för diverse VA-tjänster för 2013 Dnr KS/2012:864 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer avgifter avseende diverse VA-tjänster för år 2013 i enlighet med tekniska nämndens beslut 77/2012. Tekniska nämnden har i 77/2012 hemställt att kommunfullmäktige fastställer avgifter för diverse VA-tjänster för år Kommunchefen har i en skrivelse den 19 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska nämnden vill särskilja de avgifter som inte styrs av lagen om allmänna vattentjänster i en egen taxa. Utformning och nivå på avgifterna föreslås vara oförändrad i förhållande till nu gällande lydelse. Utdragsbestyrkande 26(29)

27 469 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats 2013 Dnr KS/2012:863 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Växjö kommun 2013 enligt tekniska nämndens förslag i 79/2012. Tekniska nämnden har i 79/2012 hemställt att kommunfullmäktige fastställer avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Växjö kommun år 2013 enligt det förslag som bifogats till tekniska chefens skrivelse den 3 oktober 2012 samt det tillägg som nämndens beslutat om. Kommunchefen har i en skrivelse den 19 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska nämnden föreslår ett tillägg i avgiftsbestämmelserna jämfört med föregående år som innebär att mindre evenemang av typen uppvisning, tävling och dylikt ska vara avgiftsfria för ideella föreningar. Vidare föreslås en höjning av säsongsavgiften för försäljning från 2000 kr till 3000 kr. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Växjö kommun 2013 enligt tekniska nämndens förslag i 79/2012 med undantag för punkt 3b Cirkus under avsnitt B som utgår. Bo Frank (M): Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Växjö kommun 2013 enligt tekniska nämndens förslag i 79/2012. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 27(29)

28 470 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt av inkomna inbjudningar och protokoll Dnr KS/2012:757 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunkansliet har i en skrivelse den 23 oktober lämnat en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll. Utdragsbestyrkande 28(29)

29 471 Övrigt Tony Lundstedt (S) frågar om byggnationen av ett nytt kök på Lillestadskolan. Skol- och barnomsorgsnämndens ordförande Patric Svensson svarar. Carin Högstedt (V) framför synpunkter på tillgängligheten i Kronobergsrummet. Arbetsutskottet ber kommunchefen att i nästa vecka återkomma med en redovisning av vilka åtgärder man har vidtagit för att förbättra situationen. Utdragsbestyrkande 29(29)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Plats A-salen Tid Kl. 9:30-11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9.15 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (7) Plats och tid Equmeniakyrkan i Årjäng, 17.25 17.40 Beslutande Övriga närvarande Daniel Schützer, Ordförande (S) Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD) Lars Gustafsson (L) Mikael Olsson (M) Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01 Tid och plats A-salen, kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 78-87 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer