Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)"

Transkript

1 Plats A-salen Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Malin Adell Kind (C) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Ove Dahl, kommunchef Mårten Västerdal, kanslisekreterare Ulf Agermark, tf teknisk chef, 451 Mia Stavert, förvaltningsekonom, tekniska förvaltningen, 451 Ann-Christin Norlander, omsorgschef, 452 Maria Arvidsson, planarkitekt, kommunledningsförvaltningen 454 Kristina Thorvaldsson, planeringschef, 454 Malin Lauber, vice ordförande tekniska nämnden, 451 Charlotta Svanberg (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , 456, 453, , (29)

2 Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Bo Frank Justerare Charlotta Svanberg 2(29)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Mårten Västerdal 3(29)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 30 oktober Internbudgetdialog tekniska nämnden 452 Internbudgetdialog omsorgsnämnden 453 Information från kommunledningsförvaltningen samt från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 454 Samrådsutskick grönstrukturprogram 455 Anbudsförfrågan beträffande byggnation av sporthall i Braås 456 Kommunstyrelsens internbudget 457 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 458 Yttrande över socialdepartementets betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd 459 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities 460 Upphävande av beslut om lån till Åby-Tjureda idrottsförening 461 Lån till Lammhults ridklubb 462 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi 463 Markköp från Arenastaden AB 464 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 465 Kriterier för miljöfordonsparkering Renhållningstaxa Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Avgifter för diverse VA-tjänster för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Övrigt Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt av inkomna inbjudningar och protokoll Utdragsbestyrkande 4(29)

5 451 Internbudgetdialog tekniska nämnden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar att man genomfört internbudgetdialog med tekniska nämnden. Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden, Malin Lauber (S), vice ordförande i tekniska nämnden, Ulf Agermark, tf teknisk chef samt Mia Stavert, förvaltningsekonom tekniska förvaltningen deltar i tekniska nämndens internbudgetdialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Anna Tenje och Ulf Agermark redogör för nämndens verksamhet, utmaningar och mål för Utdragsbestyrkande 5(29)

6 452 Internbudgetdialog omsorgsnämnden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar att man genomfört internbudgetdialog med omsorgsnämnden. Catharina Carlsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, Tony Lundstedt (S), vice ordförande i omsorgsnämnden samt Ann-Christin Norlander, omsorgschef deltar i omsorgsnämndens internbudgetdialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Catharina Carlsson och Tony Lundstedt redogör för nämndens verksamhet, utmaningar och mål för Utdragsbestyrkande 6(29)

7 453 Information från kommunledningsförvaltningen samt från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet Ove Dahl, kommunchef informerar om att man anställt Erica Månsson som ny kultur- och fritidschef med ett förordnande på sex månader. Malin Adell Kind (C) informerar om att hon tillsammans med Carin Högstedt deltagit i två kvällsmöten där LIS-programmet diskuterades. Carin Högstedt (V) informerar om att hon deltagit i ett möte med Leader Linné i Osby. Tony Lundstedt (S) informerar om att han varit på hearing med trafikverket angående infrastrukturinvesteringar. Anna Tenje (M) informerar om att hon invigt Växjö kommuns miljöutställning som kommer att pågå på biblioteket tre veckor framöver. Ulf Hedin (M) informerar om att han representerat Växjö kommun på fotbollslandskampen mellan Sverige och Schweiz tillsammans med bland andra landshövdingen. René Jaramillo (KD) informerar om att varit på en fritidsgård i Araby för att träffa och samtala med människor. Bo Frank (M) informerar om att han tillsammans med övriga kommunalråd, kommunchefen samt näringslivschefen varit på en träff med VD-klubben på Linnéuniversitetet. Ämnen som diskuterades var bland annat bristen på ingenjörer samt nödvändigheten av att ha en flygplats ansluten till en internationell knutpunkt. Utdragsbestyrkande 7(29)

8 454 Samrådsutskick grönstrukturprogram Dnr KS/2012:877 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner förslaget till grönstrukturprogram för Växjö stad som samrådsunderlag för intern remiss. Kommunledningens internbudget för 2012 gav planeringskontoret i uppdrag att revidera grönstrukturprogrammet för Växjö stad från Den fördjupade översiktsplanen för Växjö stad samt exploateringstrycket är viktiga anledningar till behovet av ett uppdaterat, fördjupat och utvidgat planeringsunderlag för de gröna miljöerna. Det har också funnits ett behov av att få in kunskapen om stadens grönstruktur i handläggarkartan för att kunna användas som ett gemensamt och lätt tillgängligt planeringsunderlag. Länsstyrelsen har beviljat s.k. LONA-bidrag till genomförandet av projektet vilket ska slutredovisas i mars Under året har en projektgrupp med tjänstemän från planeringskontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen sammanställt befintligt och nytt kunskapsunderlag som berör stadens gröna miljöer samt arbetat fram ett förslag till nytt grönstrukturprogram. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att avsikten är att skicka samrådsförslaget på intern remiss till berörda förvaltningar och föreningar som använder de större rekreationsområdena. Samrådet kommer att pågå under november och december. Därefter kommer programmet att revideras med utgångspunkt i de synpunkter som lämnats under samrådet. Ett förslag för antagande beräknas vara klart i mars/april Utdragsbestyrkande 8(29)

9 455 Anbudsförfrågan beträffande byggnation av sporthall i Braås Dnr KS/2011:957 Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till fritidsnämnden för inhämtande av yttrande. beslutade 594/2011 att uppdra åt Vidingehem att i samråd med skol- och barnomsorgsnämnden och fritidsnämnden utföra projektering för totalentreprenad avseende tillskapande av sporthall i Braås samt att återkomma inför beslut om anbudsförfrågan med kalkylkostnad för projektet. Samrådsgruppen för Vision Braås har tillsammans med representanter för fritidsförvaltningen, skol- och barnomsorgsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Vidingehem arbetat fram ett underlag för anbudsförfrågan avseende ny sporthall i Braås där två alternativ tagits fram: Alt 1 Ny sporthall med hoppgrop med en investeringskalkyl på 18,7 mkr och hyra på ca 1.73 mkr/år år 1 Alt 2 Ny sporthall utan hoppgrop med en investeringskalkyl på 17,2 mkr och hyra på ca 1,61 mkr/år år 1. I Växjö kommuns budget för 2013 finns hos kommunstyrelsen avsatt 1,5 mkr i bidrag till Vision Braås som avser hyreskostnader för ny sporthall i Braås. Skol- och barnomsorgsnämnden har i 92/2012 beslutat att låta Vidingehem genomföra anbudsförfrågan för byggnation av ny sporthall i Braås och överlämnat beslutet till kommunstyrelsen arbetsutskott för godkännande. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att den nya sporthallen kommer att byggas på skoltomten och ingå i ett tilläggsavtal till gällande kontrakt. Fritidsförvaltningen kommer att handlägga uthyrning utanför skoltid. Utdragsbestyrkande 9(29)

10 455 fortsättning Föreningslivet har framfört starka önskemål om en hoppgrop i den nya sporthallen. Beslutsexpediering Kommunchefen (kanslisekreterare) Utdragsbestyrkande 10(29)

11 456 Kommunstyrelsens internbudget Dnr KS/2012:860 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för Kommunstyrelsen beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för Kommunstyrelsen godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober lämnat förslag till internbudget för kommunstyrelsen samt förslag till beslut. Yrkanden Charlotta Svanberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): 1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg: Arbete och företagande Prioritera arbetet på att minska arbetslösheten. Tusen blommor måste få blomma, såsom satsningar på lokala utbildningskontrakt, sociala företag, nyföretagande och nyetableringar. Ökad satsning på och kunskap om sociala företag behövs Utred möjligheten till kommunala mikrolån Barn, ungdom och utbildning Kommunen ska ta fram en modell på hur lokala utbildningskontrakt kan tillämpas Utdragsbestyrkande 11(29)

12 456 fortsättning Bygga och bo Det ska finnas en planberedskap för 800 bostäder per år, varav koncernen ska kunna bygga 400. Detta för att minska bostadsköerna Sätt igång byggandet av bostäder på Arenastaden så fort som möjligt, ta fram en detaljplan för Bäckaslövsområdet omgående och avsätt den s.k. Stenatomten till framtidens äldreboende Arbeta mer aktivt med träbyggande samt gröna tak och väggar Ta fram förslag på förändrade avkastnings-och utdelningskrav på de kommunala bolagen Tillämpa tillgänglighetscertifiering av bostäder Demokrati och mångfald Utred behovet av ett medborgarkontor på Teleborg Varje år ska 400 medarbetare inom kommunkoncernen få utbildning i HBT-frågor Området integration i Mångfaldsprogrammet ska fördjupas och konkretiseras Utveckla kontakterna och formerna för kontakterna med sockenråd etc. Miljö, energi och trafik Utreda genomförandet av fria bussresor till barn och ungdomar samt halverad taxa under lågtrafiktid Uppleva och göra Ta bort entréavgifterna till Kulturparkens verksamheter Växjö kommun som arbetsgivare Möjligheten att arbeta mer med anpassade tjänster ska utredas Efter 12 månaders vikariat i kommunen ska fast anställning erbjudas Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet Övrigt Arbetet med Lean inom KLF ska påskyndas Övergripande ekonomisk målsättning Kommunstyrelsen ska uppvisa överskott i bokslut 2013 Utdragsbestyrkande 12(29)

13 456 fortsättning 2. Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för Kommunstyrelsen beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för Kommunstyrelsen godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för Kommunstyrelsen beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för Kommunstyrelsen godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 13(29)

14 457 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Dnr KS/2012:777 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren. Detta innebär att verksamhetsbidraget även i fortsättningen ska vara 1 krona och 50 öre per kommuninvånare. Brottsofferjouren har i en skrivelse till de fem kommuner som utgör föreningens arbetsområde ansökt om verksamhetsbidrag för år 2013 med lägst 2 kronor och 50 öre per kommuninvånare. Kommunchefen har i en skrivelse den 23 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att ansökan inte anger motivet till den kraftiga höjning av verksamhetsbidraget som föreningen efterfrågar. Utdragsbestyrkande 14(29)

15 458 Yttrande över socialdepartementets betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Dnr KS/2012:589 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen lämnar omsorgschefens skrivelse daterad som Växjö kommuns yttrande över betänkandet. Socialdepartementet har skickat psykiatriutredningens betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) på remiss till Växjö kommun. Omsorgsnämnden har i 136/2012 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar omsorgschefens yttrande som Växjö kommuns yttrande över betänkandet. Kommunchefen har i en skrivelse den 23 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Utdragsbestyrkande 15(29)

16 459 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities Dnr KS/2012:724 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen upppdrar till kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektansökningen till initiativet Området Energi 8.8: Smart Cities and Communities. 2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar och medfinansieringsintyg. 3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas via EU-medel. Smart Cities and Communities är ett initiativ inom EUs 7:e ramprogram (FP7). Det nya initiativet är en del i förverkligandet av EUs SET-plan (Strategic Energy Technology plan). Det övergripande syftet är att bidra till effektivisering av energisystem genom energissmart renovering av fastigheter i kombination med energismart utveckling av elnät, fjärrvärme och fjärrkylsystem samt genom åtgärder för att påverka människors energimedevetande och beteende i positiv riktning. Växjö kommun har erfarenhet från att driva projekt inom tidigare ramprogram (FP6, FP5) t.ex. SESAC och Agroptigas. Kommunchefen har i en skrivelse den 10 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kärnan i det gemensamma projektförslaget inbegriper energismart renovering av framförallt bostadsfastigheter och energismartrenovering av kommunhuset i Växjö. Utdragsbestyrkande 16(29)

17 460 Upphävande av beslut om lån till Åby-Tjureda idrottsförening Dnr KS/2011:542 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen upphäver beslutet i 245/2011 om utlåning till Åby-Tjureda idrottsförening, eftersom det för närvarande inte är aktuellt för föreningen att låna pengar. Åby-Tjureda idrottsförening har av kommunstyrelsen beviljats ett lån på kr för utbyte av kulvertledningar och installation av värmepump. Fritidsnämnden har haft kontakt med Åby-Tjureda som meddelat att man inte har för avsikt att utnyttja lånet. Utdragsbestyrkande 17(29)

18 461 Lån till Lammhults ridklubb Dnr KS/2012:824 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar Lammhults ridklubb ett lån om kronor till marknadsmässig ränta för köp av mark och stall, renovering av anläggningen samt för lösen av två lån. Kommunfullmäktige beviljade i 186/2011, kommunstyrelsen en låneram om 5 mnkr för utlåning till föreningar som lever upp till de kriterier för utlåning som fritidsnämnden slagit fast. Lammhults ridklubb har ansökt om ett lån på kronor för att köpa marken och stallet där de har sin ridanläggning samt för att renovera sin anläggning och för att lösa två lån. Fritidsnämnden har i 28/2012 behandlat ansökan och tillstyrkt den då Ridklubben uppfyller de regler för att låna pengar som fritidsnämnden tagit fram. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att det finns 2,9 mnkr outnyttjat av den låneram som kommunfullmäktige bemyndigat kommunstyrelsen att besluta om eftersom Åby-Tjureda inte utnyttjat sitt lån sedan tidigare och det heller inte är aktuellt för närvarande. Utdragsbestyrkande 18(29)

19 462 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi Dnr KS/2012:505 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och integrera cykelstrategin i det arbetet. Växjö kommunfullmäktige beslutade 2005 om en transportstrategi för ett hållbart Växjö. Gunnar Storbjörk (S), Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse föreslagit att transportstrategin ska revideras och att det blir en process där medborgarna involveras. Kommunstyrelsen har också beslutat att ta fram en cykelstrategi. Kommunchefen har i en skrivelse den 15 oktober redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen instämmer i att arbetet med transportstrategin behöver intensifieras då flera av målen inte nås. Förvaltningens slutsats är att en enkel revidering av transportstrategin bör göras och att cykelstrategin bör integreras i detta arbete. Fokus i revideringen bör läggas på uppdatering av åtgärdsförslagen, hur åtgärderna hänger ihop med målen samt utveckling av intern organisation och process. Kunskaperna från den nyligen genomförda resvaneundersökningen bör tas tillvara. Utdragsbestyrkande 19(29)

20 463 Markköp från Arenastaden AB Dnr KS/2011:430 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner förvärv från Arenastaden i Växjö AB av ca m 2 mark med byggnad för kronor och markanläggningar för kronor på fastigheten Växjö Värendsvallen 3 inom Arenastaden med villkor enligt upprättat köpeavtal. Fastigheten Växjö Värendsvallen 3 (Arenastaden) omfattar för tillfället totalt en yta av m 2. Utöver den mark som används eller ska användas till anläggningar finns ytor som omfattar gångstråk och torg på ca m 2 och parkeringsytor på ca m 2 som skall betraktas som allmän platsmark, samt framtida ytor för exploatering som omfattar totalt ca m2. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun har möjlighet att köpa den oanvända marken om ca m 2. Värdet på marken är ca 30,1 mkr och på anläggningar ca 9,2 mkr vilket ger ett snittpris per kvadratmeter mark på ca 250 kronor. Mark för exploatering inom Arenastaden får anses som central med attraktivt läge nära handel, idrott, service och verksamheter. Detaljplanen medger hög bebyggelse och stora byggrätter. Markytor närmast arenorna omfattar ca m 2. Övrig exploateringsmark ligger i de västra delarna av området. Utdragsbestyrkande 20(29)

21 464 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dnr KS/2012:870 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner i enlighet med förslag daterat Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner är ett styrande dokument som antogs av kommunfullmäktige år Senaste revideringen skedde Kommunchefen har i en skrivelse den 17 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att regementet för kontroll av ekonomiska transaktioner har reviderats för att följa gällande arbetssätt i organisationen. Revideringen avser bland annat hantering av attester vid beställning i inköpssystemet INES samt ytterligare förtydliganden kring av attester av personliga kostnader och intäkter. Samtidigt har vissa mindre uppdateringar genomförts i avsnittet avseende anvisningar. Utdragsbestyrkande 21(29)

22 465 Kriterier för miljöfordonsparkering Dnr KS/2012:875 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer följande kriterier för tillstånd för miljöfordonsparkering åren : Tillstånd kan endast sökas för de fordon som släpper ut mindre än 50g CO 2 /km. Tillstånd ska följa gällande regler i zon 2. Administrativ avgift för ansökan av ett tillstånd kommer att tas ut. Tekniska nämnden har i 80/2012 beslutat om kriterier för tillstånd för miljöfordonsparkering och skickat beslutet till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att de föreslagna kriterierna är i linje med miljöprogrammets mål att minska de fossila koldioxidutsläppen. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Nuvarande tillstånd och regler för Miljöfordonsparkering förlängs till 31 mars 2013 i avvaktan på den nya statliga definitionen av miljöbil. Bo Frank (M): Kommunfullmäktige fastställer följande kriterier för tillstånd för miljöfordonsparkering åren : Tillstånd kan endast sökas för de fordon som släpper ut mindre än 50g CO 2 /km. Tillstånd ska följa gällande regler i zon 2. Administrativ avgift för ansökan av ett tillstånd kommer att tas ut. Beslutsordning Utdragsbestyrkande 22(29)

23 Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 23(29)

24 466 Renhållningstaxa 2013 Dnr KS/2012:861 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar renhållningstaxa för Växjö kommun år Den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari Renhållningstaxan är en sammanställning av den kommunala renhållningsavgiftens olika prisklasser och deltjänster, och ska årligen fastställas av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden har i 75/2012 hemställt att kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till ny renhållningstaxa för år 2013 med hämtningsavgiftsbilagor A-D. Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den föreslagna taxan är oförändrad taxa med undantag för några ändringar och tillägg. Vidare anförs att fullmäktige bör göra ett uttalande om taxeutvecklingen de kommande åren när alla effekter av taxesystemet har klarlagts. Utvecklingen av taxan över tid bör vara så jämn som möjligt så att stora höjningsbehov enskilda år undviks. Utdragsbestyrkande 24(29)

25 467 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2013 Dnr KS/2012:862 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens förslag till ny taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år Kommunfullmäktige uttalar att brukningsavgiften ska hållas oförändrad även 2014, samt att fullmäktige i samband med budget 2014 kommer att ange inriktning för taxans utveckling de därefter följande åren. Tekniska nämnden har i 76/2012 begärt att kommunfullmäktige fastställer nämndens förslag till taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kommunchefen har i en skrivelse den 17 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den stora förändringen i förslaget till brukningstaxa är införandet av dagvattentaxa. Nämnden föreslår sänkningar av vatten- respektive spillvattenavgifterna för att totalekonomiskt kompensera för de ökade intäkterna från dagvattentaxan. Sammantaget förväntas en oförändrad totalintäkt. En höjning av anläggningsavgifterna föreslås med 10 % för att få bättre kostnadstäckning samt att branschorganisationens normalförslag avseende indexuppräkning av anläggningsavgiften tillämpas. Höjningar utöver detta beslutas av fullmäktige. Utdragsbestyrkande 25(29)

26 468 Avgifter för diverse VA-tjänster för 2013 Dnr KS/2012:864 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer avgifter avseende diverse VA-tjänster för år 2013 i enlighet med tekniska nämndens beslut 77/2012. Tekniska nämnden har i 77/2012 hemställt att kommunfullmäktige fastställer avgifter för diverse VA-tjänster för år Kommunchefen har i en skrivelse den 19 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska nämnden vill särskilja de avgifter som inte styrs av lagen om allmänna vattentjänster i en egen taxa. Utformning och nivå på avgifterna föreslås vara oförändrad i förhållande till nu gällande lydelse. Utdragsbestyrkande 26(29)

27 469 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats 2013 Dnr KS/2012:863 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Växjö kommun 2013 enligt tekniska nämndens förslag i 79/2012. Tekniska nämnden har i 79/2012 hemställt att kommunfullmäktige fastställer avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Växjö kommun år 2013 enligt det förslag som bifogats till tekniska chefens skrivelse den 3 oktober 2012 samt det tillägg som nämndens beslutat om. Kommunchefen har i en skrivelse den 19 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska nämnden föreslår ett tillägg i avgiftsbestämmelserna jämfört med föregående år som innebär att mindre evenemang av typen uppvisning, tävling och dylikt ska vara avgiftsfria för ideella föreningar. Vidare föreslås en höjning av säsongsavgiften för försäljning från 2000 kr till 3000 kr. Yrkanden Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Växjö kommun 2013 enligt tekniska nämndens förslag i 79/2012 med undantag för punkt 3b Cirkus under avsnitt B som utgår. Bo Frank (M): Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Växjö kommun 2013 enligt tekniska nämndens förslag i 79/2012. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 27(29)

28 470 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt av inkomna inbjudningar och protokoll Dnr KS/2012:757 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunkansliet har i en skrivelse den 23 oktober lämnat en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll. Utdragsbestyrkande 28(29)

29 471 Övrigt Tony Lundstedt (S) frågar om byggnationen av ett nytt kök på Lillestadskolan. Skol- och barnomsorgsnämndens ordförande Patric Svensson svarar. Carin Högstedt (V) framför synpunkter på tillgängligheten i Kronobergsrummet. Arbetsutskottet ber kommunchefen att i nästa vecka återkomma med en redovisning av vilka åtgärder man har vidtagit för att förbättra situationen. Utdragsbestyrkande 29(29)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9.15 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid A-salen klockan 09.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer