Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) René Jaramillo (KD) Malin Nilsson Kind (C) Nils Fransson (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Tjänstemän Kristina Thorvaldsson, planeringschef Frida Håkansson, planeringskontoret 253 Andreas Mårtensson Lamppa, klimathandläggare 254 Hans Ohlsson, landsbygdsutvecklare 255 Ellen Rube, planeringskontoret Martin Fransson, sekreterare Övriga Annika Nilsson, verksamhetsledare Leader Linné 255 Sven Sunesson, ordförande Leader Linné 255 Justering Justerare Plats och tid Gunnar Storbjörk (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer Ajournering 10:15-10:20 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 254, 253, 252, 251, , 263, , (25)

2 Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Bo Frank Justerare Gunnar Storbjörk Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 2(25)

3 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 29 maj Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen 252 Bullerutredning i Gemla 253 Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan för Gemla 254 Fördelning av pengar ur Klimatkontot Information om Leader Linnés verksamhet 256 Information om linjenätsutredning 257 Information om regionförbundets trafikförsörjningsprogram 258 Årsredovisning för stiftelsen Braåsbyggen Redovisning av uppdrag att etablera företagshotell/företagscenter 260 Utvärdering av kommungemensam intern kontroll Driftbidrag till Lammhults byggnadsförening Uppdrag till byggnadsnämnden för att skapa fler kommunala villatomter 263 Medverkan i samarbetsprojekt med serbiska kommuner inom miljöområdet 264 Kvalitetsprogram för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum Motion om att ordna utbildning i tillgänglighet för arrangörer av konferenser m.m. Lån till Kalvsviks bygdegårdsförening för om- och tillbyggnad av bygdegården Redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll samt skickade skrivelser Utdragsbestyrkande 3(25)

4 251 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen Patric Svensson (FP) informerar om en föreläsning av sociolog Nihad Bunar som följer Växjö kommuns arbete med stadsdelsutveckling i Araby. Nils Fransson (FP) informerar från ett möte i Braås om planer på en linbana, eller zipline. Carin Högstedt (V) informerar från ett möte i Braås om Vision Braås. Åsa Karlsson Björkmarker (S) informerar från ett möte på residenset där trähusbyggnation behandlades. Per Schöldberg (C) informerar från Union of Baltic Cities styrelsemöte. Utdragsbestyrkande 4(25)

5 252 Bullerutredning i Gemla Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen uppdrar åt Vidingehem att genomföra en bullerutredning avseende fastigheten Gemla 5:70. I samband med en informationspunkt om den fördjupade översiktsplanen för Gemla på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 maj, inför översiktsplanens utskick på samråd, diskuterades frågan om möjligheter och hinder för byggnation på den kommunägda fastigheten Gemla 5:70. Utdragsbestyrkande 5(25)

6 253 Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan för Gemla Dnr KS/2012:152 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut översiktsplanen, del Gemla på samråd från den 9 juni till den 31 augusti Planeringskontor arbetar med att göra fördjupningar i översiktsplanen för alla de större tätorterna, för att ha ett bättre planeringsunderlag. Gemla är en del av detta arbete. Som underlag för detta samrådsförslag ligger ett öppet möte som vi hade med de boende i Gemla-Öja i februari. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 22 maj 2012, för samrådsförslaget. Gemlas samrådsförslag innefattar nya lägen för bostäder, i första hand norr om stationen och i andra hand utmed stråket från Gransholm upp förbi stationen. Helige å utvecklas som Gemlas främsta rekreation- och fritidsområde. Den planskilda korsningen placeras i det västra läget vid förlängningen av Stationsvägen. Dagens verksamhetsområde utvidgas och utvecklas och småföretagandet uppmuntras. Utdragsbestyrkande 6(25)

7 254 Fördelning av pengar ur Klimatkontot 2012 Dnr KS/2012:79 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar bidrag till följande projekt: 1. Skol och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för ett samåkningsprojekt 2. Skol- och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för en energiutbildning för alla elever i årskurs Stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen, beviljas kr för inköp av radonmätare 4. Gymnasieförvaltningen beviljas för en cykelpool med cyklar till eleverna på gymnasieskolorna Kommunstyrelsen har beslutat att införa det s.k. klimatkontot där förvaltningar och bolag betalar in en avgift utifrån sina koldioxidutsläpp. Dessa medel ska sedan användas för att finansiera lämpliga projekt som syftar till att minska klimatpåverkan. Medel får användas till beteendepåverkande projekt och/eller mindre investeringar Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 14 maj 2012, för ärendet och lämnar förslag till beslut. En ny ansökningsomgång har genomförts för 2012 med tema klimatsmarta val med fokus på framtiden. Kriterierna för att få projektmedel från klimatkontot var klimatnytta, innovation och möjligheter att nå ut till kommunmedborgarna. Projektansökningar till klimatkontot har inkommit från gymnasieförvaltningen, Stadsbiblioteket (Kultur och fritidsförvaltningen), skola och barnomsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt Videum. Klimatkontots budget omfattar kronor och totalt ansöktes projektmedel motsvarande kr. En tjänstemannagrupp har granskat ansökningarna och lämnat förslag på vilka projekt som ska beviljas bidrag. Kommunchefens förslag innebär att skol och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för ett samåkningsprojekt samt kr för en energiutbildning för alla elever i årskurs 5. Tekniska förvaltningen beviljas kr för en Utdragsbestyrkande 7(25)

8 254 fortsättning cykelverkstad som är öppen dygnet runt för allmänheten. Slutligen föreslås att gymnasieförvaltningen beviljas för en cykelpool med cyklar till eleverna på gymnasieskolorna Videums och Stadsbibliotekets projekt får i förslaget inte några projektmedel. Yrkanden Bo Frank (M): Kommunstyrelsen beviljar bidrag till följande projekt: 1. Skol och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för ett samåkningsprojekt 2. Skol- och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för en energiutbildning för alla elever i årskurs Stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen, beviljas kr för inköp av radonmätare 4. Gymnasieförvaltningen beviljas för en cykelpool med cyklar till eleverna på gymnasieskolorna Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunchefens förslag till fördelning den 14 maj Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 8(25)

9 255 Information om Leader Linnés verksamhet Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Annika Nilsson, verksamhetsledare och Sven Sunesson, ordförande informerar om Leader Linnés verksamhet de första tre åren samt framtida programperiod. 275 projektansökningar har inkommit under tre år, 208 av dessa har beviljats. Det finns tre olika former av projektstöd, stora projekt som slutligen beslutas av länsstyrelsen, paraplyprojekt som beslutas av arbetsutskottet i Leader Linne samt förenklade projekt. Projekt inom Växjö kommun har beviljats 9,3 mnkr fram tills idag. Gränsöverskridande projekt står för huvuddelen av dessa. Utdragsbestyrkande 9(25)

10 256 Information om linjenätsutredning Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Ellen Rube, planeringskontoret informerar om den linjenätsutredning som genomfördes i samband med den fördjupade översiktsplanen för Växjö stad. I dokumentet berörs främst linjesträckningar men också utformning av t.ex. hållplatser. Ellen Rube redogör för förändringar i linjenätet Förändringar på kort sikt ska kunna användas i långsiktiga linjenätet. Ellen Rube redogör slutligen för de områden där fördjupade utredningar behövs. Utdragsbestyrkande 10(25)

11 257 Information om regionförbundets trafikförsörjningsprogram Dnr KS/2012:184 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Ellen Rube, planeringskontoret informerar om nuläget för regionförbundets trafikförsörjningsprogram och redogör kortfattat för syftet och innehållet i dagsläget. Programmet ska antas av regionfullmäktige till hösten. Utdragsbestyrkande 11(25)

12 258 Årsredovisning för stiftelsen Braåsbyggen 2011 Dnr KS/2012:466 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsberättelse för stiftelsen Braåsbyggen 2011 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Stiftelsen Braåsbyggen har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 22 maj 2012, kommenterat bolagets redovisning. Stiftelsen bedriver sedan 1995 inte någon verksamhet. Kommunstyrelsen har under 2011 föreslagit styrelsen i stiftelsen Braåsbyggen att fatta de beslut som är nödvändiga för att stiftelsen ska kunna upplösas. Arbetet med detta pågår. Årets resultat uppgick till -2,9 tkr jämfört med -6,1 tkr för Den ansamlade förlusten i balansräkningen var vid årsskiftet -122,0 tkr. Tillgångar i kassa och bank uppgick till 27,4 tkr vid årets slut jämfört med 30,6 tkr året dessförinnan. Bundet eget kapital uppgick till 396,3 tkr bestående av donationskapital på 205,0 tkr och värdesäkringsfond på 191,3 tkr Utdragsbestyrkande 12(25)

13 259 Redovisning av uppdrag att etablera företagshotell/företagscenter Dnr KS/2010:565 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget. Kommunstyrelsen gav i 191/2011 kommunchefen i uppdrag att teckna ett avtal med föreningen Macken avseende drift av företagshotellet. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att initiera bildandet av en ekonomisk förening för styrning av företagshotellet och slutligen fick kommunchefen i uppdrag att hyra en lämplig lokal för verksamheten. Beslutsunderlag Näringslivschefen redogör i en skrivelse, den 16 maj 2012, för hur uppdragen har verkställts. Utdragsbestyrkande 13(25)

14 260 Utvärdering av kommungemensam intern kontroll 2011 Dnr KS/2012:498 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner utvärdering av kommungemensam intern kontroll Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att målen uppnås, säkra en effektiv förvaltning samt undvika allvarliga fel. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 15 maj 2012 för utvärderingen av 2011 års interna kontroll. Utvärderingen visar att det finns bra rutiner, dokumentation och planer men ett behov av ökad efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer för att säkra en effektiv förvaltning och för att undvika fel. Brister som förekommit har rättas till. Oavsett om det hittats fel eller inte behövs kontinuerligt information ges till förvaltningar och nämnder. Under året planerar ekonomikontoret ytterligare riktad information till chefer avseende regler för representation m.m. Nämnder och styrelser har själva beslutat vilka ytterligare områden som skall kontrolleras. Information, förändringar och åtgärder av upptäckta brister pågår på förvaltningarna. I en stor organisation krävs ständig och tydlig information kring gällande regler och rutiner. Intern kontroll är ett arbetsområde som ska ingå som en naturlig del i verksamhetsprocesserna och ska fungera som ett verktyg för att uppnå beslutade mål. Utdragsbestyrkande 14(25)

15 261 Driftbidrag till Lammhults byggnadsförening 2012 Dnr KS/2012:470 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Lammhults byggnadsförening u.p.a något bidrag för I kommunstyrelsens budget för 2012 finns kronor att fördela till föreningar som driver samlingslokaler i Växjö kommun. Tidigare i år i ärende har kronor utbetalts till samlingslokaler i Växjö kommun. Lammhult byggnadsförening fick då inte något bidrag alls eftersom de inte lämnat någon ansökan. Deras ansökan kom in maj 2012 och ansökt belopp är kronor, och bygger på amortering av lån till Växjö kommun med kronor. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 10 maj 2012, för ärendet och lämnar förslag till beslut. Efter att deras lokaler brann ned under våren 2011 har deras verksamhet varit liten. Eftersom föreningen har ett överskott från förra året och ett positivt rörelsekapital förslår kommunchefen att de får kronor i bidrag. Yrkanden Bo Frank (M): Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Lammhults byggnadsförening u.p.a något bidrag för Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): Kommunstyrelsen beviljar bidrag på totalt kronor för 2012 till Lammhults byggnadsförening u.p.a. Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 15(25)

16 262 Uppdrag till byggnadsnämnden för att skapa fler kommunala villatomter Dnr KS/2012:244 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att revidera detaljplanen för Vikaholm, etapp 1 för att möjliggöra kommunala villatomter. Detaljplanen bör vinna laga kraft senast i januari Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planläggning av Vikaholm etapp 2 med syfte att möjliggöra bland annat kommunala villatomter. 3. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att prioritera alla detaljplaner som möjliggör kommunala villatomter, dvs Bredvik, Kungsvägen i Rottne, Drevs-Rödje i Braås, Hagavik etapp 2 Kommunstyrelsen gav i 114/2012 kommunchefen i uppdrag att se till så det blir möjligt att i Växjö stad släppa minst 80 villatomter i år 2012 och 160 villatomter år 2013 till den kommunala tomtkön. Vidare ska det på alla orter utanför Växjö stad finnas byggbara kommunala tomter som möjliggör byggnation av totalt minst 50 villatomter per år. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 27 april 2012 för ärendet. Planeringskontoret, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har diskuterat alla möjligheter som finns för att uppfylla kommunstyrelsens mål. När samtliga möjligheter gåtts igenom och bedömts tidsmässigt innebär det att målet för tomter i Växjö stad inte nås. För att nå angivet antal måste kommunstyrelsen ge byggnadsnämnden i uppdrag att dels revidera laga kraftvunnen detaljplan för Vikaholm etapp 1, ge uppdrag om att påbörja planläggning av Vikaholm etapp 2 samt att prioritera alla detaljplaneuppdrag som innebär planläggning av kommunala villatomter. Kommunstyrelsen kommer i ett särskilt ärende ge planeringskontoret i uppdrag att påbörja planläggning av området Sjöudden. Utdragsbestyrkande 16(25)

17 262 fortsättning Uppdraget om att årligen kunna erbjuda 50 kommunala villatomter totalt i de mindre orterna bedöms kunna uppnås. Inför ett eventuellt fortsatt uppdrag, att efter 2014 kunna erbjuda samma mängd kommunala villatomter per år, ser planeringskontoret det som mycket viktigt att detta föregås av en konsekvensbeskrivning dels mot de mål som just antagits i översiktsplanen för Växjö stad och dels mot förväntad generationsväxling inom det befintliga småhusbeståndet. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): 1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att revidera detaljplanen för Vikaholm, etapp 1 för att möjliggöra kommunala villatomter men med bevarande av blandade upplåtelseformer. Detaljplanen bör vinna laga kraft senast i januari Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planläggning av Vikaholm etapp 2 med syfte att möjliggöra bland annat kommunala villatomter. 3. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att prioritera detaljplaner som möjliggör kommunala villatomter, dvs Bredvik, Kungsvägen i Rottne, Drevs-Rödje i Braås, Hagavik etapp 2 4. Konsekvenserna av den ändrade detaljplanen på exploateringsekonomin ska utredas Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att revidera detaljplanen för Vikaholm, etapp 1 för att möjliggöra kommunala villatomter. Detaljplanen bör vinna laga kraft senast i januari Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planläggning av Vikaholm etapp 2 med syfte att möjliggöra bland annat kommunala villatomter. 3. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att prioritera alla detaljplaner som möjliggör kommunala villatomter, dvs Bredvik, Kungsvägen i Rottne, Drevs-Rödje i Braås, Hagavik etapp 2 Utdragsbestyrkande 17(25)

18 262 fortsättning Beslutsunderlag Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 18(25)

19 263 Medverkan i samarbetsprojekt med serbiska kommuner inom miljöområdet Dnr KS/2012:408 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att medverka i projektet Support to Local Governments in Serbia in the EU integration process. Det tvååriga projektet Support to Local Governments in Serbia in the EU integration process syftar till underlätta harmonieringen mellan Serbien och EU samt stärka den demokratiska och hållbara utvecklingen i Serbien. I projektet ingår bland annat ett utbyte mellan Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och motsvarande organ i Serbien med syfte att få till stånd kunskapsutbyte på lokal nivå inom olika områden, bland annat miljöskydd. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 16 maj 2012, för ärendet. Fem svenska kommuner, däribland Växjö, har erbjudits att delta i projektet med syfte att sprida goda exempel till ca tre serbiska kommuner var. För Växjös del bör utbytet fokusera kring områdena avfallshantering, energi, buller- och luftkvalitet samt vattenvårdsfrågor. I ett första skede matchas de svenska kommunerna mot de serbiska kommunernas intressen och tre svenska kommuner väljs ut. Sedan 2009 har Växjö kommun ett samarbetsavtal med den serbiska staden Niš, men medel har saknat att genomföra projekt inom samarbetet. Med föreliggande samarbete mellan Växjö och serbiska kommuner finns goda möjligheter att fylla samarbetet med Niš med innehåll, det bör vara en målsättning. Projektet delas upp i två delar, upprättande av projektplan (september 2012-mars 2013), samt implementering av projektplan (mars 2013-september 2014). Utbytet kommer ske i nära samarbete mellan deltagande kommuner och kommunförbund i båda länderna. Inom projektet kommer även tvärsektoriella aspekter som medborgarfokus, jämställdhet, transparens, prissättning och EUintegrering att belysas. Projektet finansieras till 100 % av SKL. Efter projektets slut finns det möjlighet att fördjupa och förlänga samarbetet med stöd från SKL. Utdragsbestyrkande 19(25)

20 264 Kvalitetsprogram för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum Dnr KS/2012:471 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar kvalitetsprogram för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum med följande revidering under avsnittet återvinning: Utsortering av matavfall ska ske i området. Ett generellt kvalitetsprogram har antagits av kommunstyrelsen i 291/2011. Kvalitetsprogrammet är Växjö kommuns verktyg för att säkerställa att antagna miljömål och andra kvalitetsaspekter implementeras och genomförs i planeringsoch exploateringsprocessen. För varje stadsutvecklingsprojekt ges möjligheten att anpassa det generella kvalitetsprogrammet så att det blir projektspecifikt utifrån respektive områdes förutsättningar. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 16 maj 2012 för förslaget till kvalitetsprogram för Hovshaga centrum som är baserat på det generella kvalitetsprogrammet och sedan anpassat för det specifika stadsutvecklingsprojektet. Kvalitetsprogrammet tillämpas vid försäljning av kvartersmark. Detaljplanen för Hovsdal tas upp för antagande i maj 2012 och det är i samband med det aktuellt att anta kvalitetsprogrammet för att knyta det till avtal om markanvisning med byggherrar i området. Kvalitetsprogrammet ska gälla för såväl storkvarter som för villatomterna i den kommunala tomtkön. I kvalitetsprogrammet för Hovshaga centrum ställs krav på byggmaterial, energi, återvinning, tillgänglighet och utemiljö (dagvatten). Yrkanden Gunnar Storbjörk (S): Kommunstyrelsen antar kvalitetsprogram för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum med följande revidering under avsnittet återvinning: Utsortering av matavfall ska ske i området. Utdragsbestyrkande 20(25)

21 264 fortsättning Beslutsordning Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Gunnar Storbjörks yrkande. Utdragsbestyrkande 21(25)

22 265 Motion om att ordna utbildning i tillgänglighet för arrangörer av konferenser m.m. Dnr KS/2012:213 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till kommunstyrelsen att informera arrangörer av konferenser och liknande vilka riktlinjer som finns ur ett tillgänglighetsperspektiv. Carin Högstedt (V) föreslår i en motion, den 5 mars 2012,att att Växjö kommun ska ta initiativ till att utbilda privata och offentliga arrangörer i hur man genomför en bra konferens utifrån tillgänglighetsperspektiv. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 16 maj 2012 yttrat sig över motionen. Kommunstyrelsen ställer krav på full tillgänglighet när man hyr privatägda lokaler (beslut i 362/2008). I samband med bokningen är det viktigt att påminna om att den tekniska utrustningen måste fungera och att lokalen ska vara fullt tillgänglig i övrigt. Kommunkoncernen ska också se till att de egna lokalerna är fullt tillgängliga och att teknisk utrustning fungerar som den ska. Just nu pågår en upphandling av konferenslokaler där tillgänglighetsfrågorna har lyfts fram som en del. När upphandlingen är klar görs en katalog där de mest tillgängliga konferensställena presenteras. Det ingår inte i kommunens uppdrag att anordna särskilda utbildningarna för privata och andra offentliga arrangörer av seminarier, konferenser och sammanträden/möten. Vad kommunen kan göra är att arbeta opinionsbildande och sprida kunskap och information. Detta görs framförallt via nämndernas samverkansråd i samarbete med frivilligorganisationerna och andra föreningar. Ett exempel är den seminariedag om hörsel och ljudhälsa som anordnades tillsammans med HRF Växjö. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Utdragsbestyrkande 22(25)

23 265 fortsättning Bo Frank (M): Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till kommunstyrelsen att informera arrangörer av konferenser och liknande vilka riktlinjer som finns ur ett tillgänglighetsperspektiv. Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 23(25)

24 266 Lån till Kalvsviks bygdegårdsförening för om- och tillbyggnad av bygdegården Dnr KS/2012:379 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beviljar Kalvsviks bygdegårdsförening ett lån på maximalt kronor för om- och tillbyggnad av bygdegården. Kalvsviks bygdegårdsförening har ansökt om att få låna pengar avseende omoch tillbyggnad av bygdegården för att förbättra miljö, arbetsmiljö och tillgänglighet. Projektet omfattar nytt produktionskök, nytt diskutrymme, utökad entré vid förskolan, nytt miljöhus, förbättrad ventilation med mera. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 13 april 2012 för ärendet och lämnar förslag till beslut. Föreningen har tecknat en ramöverenskommelse med skol- och barnomsorgsförvaltningen avseende byggnationen. I bygdegården finns förskola, fritidshem och grundskola. Inom skol- och barnomsorgsnämnden finns en vilja att stärka kvalitén på maten. Föreningen har sedan tidigare en skuld till kommunen för en ombyggnation från år Av den skulden återstår kronor. Lånen var från början 2,3 miljoner kronor. Utdragsbestyrkande 24(25)

25 267 Redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll samt skickade skrivelser Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunkansliet har lämnat en redovisning över inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll samt skickade skrivelser. Utdragsbestyrkande 25(25)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9.15 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(9) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 10.00 12.10 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats Växjö Energi AB Tid Kl. 09:00 10:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer