Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) René Jaramillo (KD) Malin Nilsson Kind (C) Nils Fransson (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Tjänstemän Kristina Thorvaldsson, planeringschef Frida Håkansson, planeringskontoret 253 Andreas Mårtensson Lamppa, klimathandläggare 254 Hans Ohlsson, landsbygdsutvecklare 255 Ellen Rube, planeringskontoret Martin Fransson, sekreterare Övriga Annika Nilsson, verksamhetsledare Leader Linné 255 Sven Sunesson, ordförande Leader Linné 255 Justering Justerare Plats och tid Gunnar Storbjörk (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer Ajournering 10:15-10:20 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 254, 253, 252, 251, , 263, , (25)

2 Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Bo Frank Justerare Gunnar Storbjörk Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 2(25)

3 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 29 maj Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen 252 Bullerutredning i Gemla 253 Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan för Gemla 254 Fördelning av pengar ur Klimatkontot Information om Leader Linnés verksamhet 256 Information om linjenätsutredning 257 Information om regionförbundets trafikförsörjningsprogram 258 Årsredovisning för stiftelsen Braåsbyggen Redovisning av uppdrag att etablera företagshotell/företagscenter 260 Utvärdering av kommungemensam intern kontroll Driftbidrag till Lammhults byggnadsförening Uppdrag till byggnadsnämnden för att skapa fler kommunala villatomter 263 Medverkan i samarbetsprojekt med serbiska kommuner inom miljöområdet 264 Kvalitetsprogram för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum Motion om att ordna utbildning i tillgänglighet för arrangörer av konferenser m.m. Lån till Kalvsviks bygdegårdsförening för om- och tillbyggnad av bygdegården Redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll samt skickade skrivelser Utdragsbestyrkande 3(25)

4 251 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från kommunledningsförvaltningen Patric Svensson (FP) informerar om en föreläsning av sociolog Nihad Bunar som följer Växjö kommuns arbete med stadsdelsutveckling i Araby. Nils Fransson (FP) informerar från ett möte i Braås om planer på en linbana, eller zipline. Carin Högstedt (V) informerar från ett möte i Braås om Vision Braås. Åsa Karlsson Björkmarker (S) informerar från ett möte på residenset där trähusbyggnation behandlades. Per Schöldberg (C) informerar från Union of Baltic Cities styrelsemöte. Utdragsbestyrkande 4(25)

5 252 Bullerutredning i Gemla Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen uppdrar åt Vidingehem att genomföra en bullerutredning avseende fastigheten Gemla 5:70. I samband med en informationspunkt om den fördjupade översiktsplanen för Gemla på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 maj, inför översiktsplanens utskick på samråd, diskuterades frågan om möjligheter och hinder för byggnation på den kommunägda fastigheten Gemla 5:70. Utdragsbestyrkande 5(25)

6 253 Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan för Gemla Dnr KS/2012:152 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut översiktsplanen, del Gemla på samråd från den 9 juni till den 31 augusti Planeringskontor arbetar med att göra fördjupningar i översiktsplanen för alla de större tätorterna, för att ha ett bättre planeringsunderlag. Gemla är en del av detta arbete. Som underlag för detta samrådsförslag ligger ett öppet möte som vi hade med de boende i Gemla-Öja i februari. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 22 maj 2012, för samrådsförslaget. Gemlas samrådsförslag innefattar nya lägen för bostäder, i första hand norr om stationen och i andra hand utmed stråket från Gransholm upp förbi stationen. Helige å utvecklas som Gemlas främsta rekreation- och fritidsområde. Den planskilda korsningen placeras i det västra läget vid förlängningen av Stationsvägen. Dagens verksamhetsområde utvidgas och utvecklas och småföretagandet uppmuntras. Utdragsbestyrkande 6(25)

7 254 Fördelning av pengar ur Klimatkontot 2012 Dnr KS/2012:79 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar bidrag till följande projekt: 1. Skol och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för ett samåkningsprojekt 2. Skol- och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för en energiutbildning för alla elever i årskurs Stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen, beviljas kr för inköp av radonmätare 4. Gymnasieförvaltningen beviljas för en cykelpool med cyklar till eleverna på gymnasieskolorna Kommunstyrelsen har beslutat att införa det s.k. klimatkontot där förvaltningar och bolag betalar in en avgift utifrån sina koldioxidutsläpp. Dessa medel ska sedan användas för att finansiera lämpliga projekt som syftar till att minska klimatpåverkan. Medel får användas till beteendepåverkande projekt och/eller mindre investeringar Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 14 maj 2012, för ärendet och lämnar förslag till beslut. En ny ansökningsomgång har genomförts för 2012 med tema klimatsmarta val med fokus på framtiden. Kriterierna för att få projektmedel från klimatkontot var klimatnytta, innovation och möjligheter att nå ut till kommunmedborgarna. Projektansökningar till klimatkontot har inkommit från gymnasieförvaltningen, Stadsbiblioteket (Kultur och fritidsförvaltningen), skola och barnomsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt Videum. Klimatkontots budget omfattar kronor och totalt ansöktes projektmedel motsvarande kr. En tjänstemannagrupp har granskat ansökningarna och lämnat förslag på vilka projekt som ska beviljas bidrag. Kommunchefens förslag innebär att skol och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för ett samåkningsprojekt samt kr för en energiutbildning för alla elever i årskurs 5. Tekniska förvaltningen beviljas kr för en Utdragsbestyrkande 7(25)

8 254 fortsättning cykelverkstad som är öppen dygnet runt för allmänheten. Slutligen föreslås att gymnasieförvaltningen beviljas för en cykelpool med cyklar till eleverna på gymnasieskolorna Videums och Stadsbibliotekets projekt får i förslaget inte några projektmedel. Yrkanden Bo Frank (M): Kommunstyrelsen beviljar bidrag till följande projekt: 1. Skol och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för ett samåkningsprojekt 2. Skol- och barnomsorgsförvaltningen beviljas kr för en energiutbildning för alla elever i årskurs Stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen, beviljas kr för inköp av radonmätare 4. Gymnasieförvaltningen beviljas för en cykelpool med cyklar till eleverna på gymnasieskolorna Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunchefens förslag till fördelning den 14 maj Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 8(25)

9 255 Information om Leader Linnés verksamhet Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Annika Nilsson, verksamhetsledare och Sven Sunesson, ordförande informerar om Leader Linnés verksamhet de första tre åren samt framtida programperiod. 275 projektansökningar har inkommit under tre år, 208 av dessa har beviljats. Det finns tre olika former av projektstöd, stora projekt som slutligen beslutas av länsstyrelsen, paraplyprojekt som beslutas av arbetsutskottet i Leader Linne samt förenklade projekt. Projekt inom Växjö kommun har beviljats 9,3 mnkr fram tills idag. Gränsöverskridande projekt står för huvuddelen av dessa. Utdragsbestyrkande 9(25)

10 256 Information om linjenätsutredning Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Ellen Rube, planeringskontoret informerar om den linjenätsutredning som genomfördes i samband med den fördjupade översiktsplanen för Växjö stad. I dokumentet berörs främst linjesträckningar men också utformning av t.ex. hållplatser. Ellen Rube redogör för förändringar i linjenätet Förändringar på kort sikt ska kunna användas i långsiktiga linjenätet. Ellen Rube redogör slutligen för de områden där fördjupade utredningar behövs. Utdragsbestyrkande 10(25)

11 257 Information om regionförbundets trafikförsörjningsprogram Dnr KS/2012:184 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen i protokollet. Ellen Rube, planeringskontoret informerar om nuläget för regionförbundets trafikförsörjningsprogram och redogör kortfattat för syftet och innehållet i dagsläget. Programmet ska antas av regionfullmäktige till hösten. Utdragsbestyrkande 11(25)

12 258 Årsredovisning för stiftelsen Braåsbyggen 2011 Dnr KS/2012:466 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsberättelse för stiftelsen Braåsbyggen 2011 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Stiftelsen Braåsbyggen har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 22 maj 2012, kommenterat bolagets redovisning. Stiftelsen bedriver sedan 1995 inte någon verksamhet. Kommunstyrelsen har under 2011 föreslagit styrelsen i stiftelsen Braåsbyggen att fatta de beslut som är nödvändiga för att stiftelsen ska kunna upplösas. Arbetet med detta pågår. Årets resultat uppgick till -2,9 tkr jämfört med -6,1 tkr för Den ansamlade förlusten i balansräkningen var vid årsskiftet -122,0 tkr. Tillgångar i kassa och bank uppgick till 27,4 tkr vid årets slut jämfört med 30,6 tkr året dessförinnan. Bundet eget kapital uppgick till 396,3 tkr bestående av donationskapital på 205,0 tkr och värdesäkringsfond på 191,3 tkr Utdragsbestyrkande 12(25)

13 259 Redovisning av uppdrag att etablera företagshotell/företagscenter Dnr KS/2010:565 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget. Kommunstyrelsen gav i 191/2011 kommunchefen i uppdrag att teckna ett avtal med föreningen Macken avseende drift av företagshotellet. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att initiera bildandet av en ekonomisk förening för styrning av företagshotellet och slutligen fick kommunchefen i uppdrag att hyra en lämplig lokal för verksamheten. Beslutsunderlag Näringslivschefen redogör i en skrivelse, den 16 maj 2012, för hur uppdragen har verkställts. Utdragsbestyrkande 13(25)

14 260 Utvärdering av kommungemensam intern kontroll 2011 Dnr KS/2012:498 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner utvärdering av kommungemensam intern kontroll Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att målen uppnås, säkra en effektiv förvaltning samt undvika allvarliga fel. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 15 maj 2012 för utvärderingen av 2011 års interna kontroll. Utvärderingen visar att det finns bra rutiner, dokumentation och planer men ett behov av ökad efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer för att säkra en effektiv förvaltning och för att undvika fel. Brister som förekommit har rättas till. Oavsett om det hittats fel eller inte behövs kontinuerligt information ges till förvaltningar och nämnder. Under året planerar ekonomikontoret ytterligare riktad information till chefer avseende regler för representation m.m. Nämnder och styrelser har själva beslutat vilka ytterligare områden som skall kontrolleras. Information, förändringar och åtgärder av upptäckta brister pågår på förvaltningarna. I en stor organisation krävs ständig och tydlig information kring gällande regler och rutiner. Intern kontroll är ett arbetsområde som ska ingå som en naturlig del i verksamhetsprocesserna och ska fungera som ett verktyg för att uppnå beslutade mål. Utdragsbestyrkande 14(25)

15 261 Driftbidrag till Lammhults byggnadsförening 2012 Dnr KS/2012:470 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Lammhults byggnadsförening u.p.a något bidrag för I kommunstyrelsens budget för 2012 finns kronor att fördela till föreningar som driver samlingslokaler i Växjö kommun. Tidigare i år i ärende har kronor utbetalts till samlingslokaler i Växjö kommun. Lammhult byggnadsförening fick då inte något bidrag alls eftersom de inte lämnat någon ansökan. Deras ansökan kom in maj 2012 och ansökt belopp är kronor, och bygger på amortering av lån till Växjö kommun med kronor. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 10 maj 2012, för ärendet och lämnar förslag till beslut. Efter att deras lokaler brann ned under våren 2011 har deras verksamhet varit liten. Eftersom föreningen har ett överskott från förra året och ett positivt rörelsekapital förslår kommunchefen att de får kronor i bidrag. Yrkanden Bo Frank (M): Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Lammhults byggnadsförening u.p.a något bidrag för Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): Kommunstyrelsen beviljar bidrag på totalt kronor för 2012 till Lammhults byggnadsförening u.p.a. Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 15(25)

16 262 Uppdrag till byggnadsnämnden för att skapa fler kommunala villatomter Dnr KS/2012:244 Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att revidera detaljplanen för Vikaholm, etapp 1 för att möjliggöra kommunala villatomter. Detaljplanen bör vinna laga kraft senast i januari Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planläggning av Vikaholm etapp 2 med syfte att möjliggöra bland annat kommunala villatomter. 3. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att prioritera alla detaljplaner som möjliggör kommunala villatomter, dvs Bredvik, Kungsvägen i Rottne, Drevs-Rödje i Braås, Hagavik etapp 2 Kommunstyrelsen gav i 114/2012 kommunchefen i uppdrag att se till så det blir möjligt att i Växjö stad släppa minst 80 villatomter i år 2012 och 160 villatomter år 2013 till den kommunala tomtkön. Vidare ska det på alla orter utanför Växjö stad finnas byggbara kommunala tomter som möjliggör byggnation av totalt minst 50 villatomter per år. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 27 april 2012 för ärendet. Planeringskontoret, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har diskuterat alla möjligheter som finns för att uppfylla kommunstyrelsens mål. När samtliga möjligheter gåtts igenom och bedömts tidsmässigt innebär det att målet för tomter i Växjö stad inte nås. För att nå angivet antal måste kommunstyrelsen ge byggnadsnämnden i uppdrag att dels revidera laga kraftvunnen detaljplan för Vikaholm etapp 1, ge uppdrag om att påbörja planläggning av Vikaholm etapp 2 samt att prioritera alla detaljplaneuppdrag som innebär planläggning av kommunala villatomter. Kommunstyrelsen kommer i ett särskilt ärende ge planeringskontoret i uppdrag att påbörja planläggning av området Sjöudden. Utdragsbestyrkande 16(25)

17 262 fortsättning Uppdraget om att årligen kunna erbjuda 50 kommunala villatomter totalt i de mindre orterna bedöms kunna uppnås. Inför ett eventuellt fortsatt uppdrag, att efter 2014 kunna erbjuda samma mängd kommunala villatomter per år, ser planeringskontoret det som mycket viktigt att detta föregås av en konsekvensbeskrivning dels mot de mål som just antagits i översiktsplanen för Växjö stad och dels mot förväntad generationsväxling inom det befintliga småhusbeståndet. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): 1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att revidera detaljplanen för Vikaholm, etapp 1 för att möjliggöra kommunala villatomter men med bevarande av blandade upplåtelseformer. Detaljplanen bör vinna laga kraft senast i januari Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planläggning av Vikaholm etapp 2 med syfte att möjliggöra bland annat kommunala villatomter. 3. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att prioritera detaljplaner som möjliggör kommunala villatomter, dvs Bredvik, Kungsvägen i Rottne, Drevs-Rödje i Braås, Hagavik etapp 2 4. Konsekvenserna av den ändrade detaljplanen på exploateringsekonomin ska utredas Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att revidera detaljplanen för Vikaholm, etapp 1 för att möjliggöra kommunala villatomter. Detaljplanen bör vinna laga kraft senast i januari Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planläggning av Vikaholm etapp 2 med syfte att möjliggöra bland annat kommunala villatomter. 3. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att prioritera alla detaljplaner som möjliggör kommunala villatomter, dvs Bredvik, Kungsvägen i Rottne, Drevs-Rödje i Braås, Hagavik etapp 2 Utdragsbestyrkande 17(25)

18 262 fortsättning Beslutsunderlag Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 18(25)

19 263 Medverkan i samarbetsprojekt med serbiska kommuner inom miljöområdet Dnr KS/2012:408 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att medverka i projektet Support to Local Governments in Serbia in the EU integration process. Det tvååriga projektet Support to Local Governments in Serbia in the EU integration process syftar till underlätta harmonieringen mellan Serbien och EU samt stärka den demokratiska och hållbara utvecklingen i Serbien. I projektet ingår bland annat ett utbyte mellan Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och motsvarande organ i Serbien med syfte att få till stånd kunskapsutbyte på lokal nivå inom olika områden, bland annat miljöskydd. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 16 maj 2012, för ärendet. Fem svenska kommuner, däribland Växjö, har erbjudits att delta i projektet med syfte att sprida goda exempel till ca tre serbiska kommuner var. För Växjös del bör utbytet fokusera kring områdena avfallshantering, energi, buller- och luftkvalitet samt vattenvårdsfrågor. I ett första skede matchas de svenska kommunerna mot de serbiska kommunernas intressen och tre svenska kommuner väljs ut. Sedan 2009 har Växjö kommun ett samarbetsavtal med den serbiska staden Niš, men medel har saknat att genomföra projekt inom samarbetet. Med föreliggande samarbete mellan Växjö och serbiska kommuner finns goda möjligheter att fylla samarbetet med Niš med innehåll, det bör vara en målsättning. Projektet delas upp i två delar, upprättande av projektplan (september 2012-mars 2013), samt implementering av projektplan (mars 2013-september 2014). Utbytet kommer ske i nära samarbete mellan deltagande kommuner och kommunförbund i båda länderna. Inom projektet kommer även tvärsektoriella aspekter som medborgarfokus, jämställdhet, transparens, prissättning och EUintegrering att belysas. Projektet finansieras till 100 % av SKL. Efter projektets slut finns det möjlighet att fördjupa och förlänga samarbetet med stöd från SKL. Utdragsbestyrkande 19(25)

20 264 Kvalitetsprogram för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum Dnr KS/2012:471 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar kvalitetsprogram för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum med följande revidering under avsnittet återvinning: Utsortering av matavfall ska ske i området. Ett generellt kvalitetsprogram har antagits av kommunstyrelsen i 291/2011. Kvalitetsprogrammet är Växjö kommuns verktyg för att säkerställa att antagna miljömål och andra kvalitetsaspekter implementeras och genomförs i planeringsoch exploateringsprocessen. För varje stadsutvecklingsprojekt ges möjligheten att anpassa det generella kvalitetsprogrammet så att det blir projektspecifikt utifrån respektive områdes förutsättningar. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 16 maj 2012 för förslaget till kvalitetsprogram för Hovshaga centrum som är baserat på det generella kvalitetsprogrammet och sedan anpassat för det specifika stadsutvecklingsprojektet. Kvalitetsprogrammet tillämpas vid försäljning av kvartersmark. Detaljplanen för Hovsdal tas upp för antagande i maj 2012 och det är i samband med det aktuellt att anta kvalitetsprogrammet för att knyta det till avtal om markanvisning med byggherrar i området. Kvalitetsprogrammet ska gälla för såväl storkvarter som för villatomterna i den kommunala tomtkön. I kvalitetsprogrammet för Hovshaga centrum ställs krav på byggmaterial, energi, återvinning, tillgänglighet och utemiljö (dagvatten). Yrkanden Gunnar Storbjörk (S): Kommunstyrelsen antar kvalitetsprogram för stadsutvecklingsprojekt Hovshaga centrum med följande revidering under avsnittet återvinning: Utsortering av matavfall ska ske i området. Utdragsbestyrkande 20(25)

21 264 fortsättning Beslutsordning Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Gunnar Storbjörks yrkande. Utdragsbestyrkande 21(25)

22 265 Motion om att ordna utbildning i tillgänglighet för arrangörer av konferenser m.m. Dnr KS/2012:213 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till kommunstyrelsen att informera arrangörer av konferenser och liknande vilka riktlinjer som finns ur ett tillgänglighetsperspektiv. Carin Högstedt (V) föreslår i en motion, den 5 mars 2012,att att Växjö kommun ska ta initiativ till att utbilda privata och offentliga arrangörer i hur man genomför en bra konferens utifrån tillgänglighetsperspektiv. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 16 maj 2012 yttrat sig över motionen. Kommunstyrelsen ställer krav på full tillgänglighet när man hyr privatägda lokaler (beslut i 362/2008). I samband med bokningen är det viktigt att påminna om att den tekniska utrustningen måste fungera och att lokalen ska vara fullt tillgänglig i övrigt. Kommunkoncernen ska också se till att de egna lokalerna är fullt tillgängliga och att teknisk utrustning fungerar som den ska. Just nu pågår en upphandling av konferenslokaler där tillgänglighetsfrågorna har lyfts fram som en del. När upphandlingen är klar görs en katalog där de mest tillgängliga konferensställena presenteras. Det ingår inte i kommunens uppdrag att anordna särskilda utbildningarna för privata och andra offentliga arrangörer av seminarier, konferenser och sammanträden/möten. Vad kommunen kan göra är att arbeta opinionsbildande och sprida kunskap och information. Detta görs framförallt via nämndernas samverkansråd i samarbete med frivilligorganisationerna och andra föreningar. Ett exempel är den seminariedag om hörsel och ljudhälsa som anordnades tillsammans med HRF Växjö. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Utdragsbestyrkande 22(25)

23 265 fortsättning Bo Frank (M): Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till kommunstyrelsen att informera arrangörer av konferenser och liknande vilka riktlinjer som finns ur ett tillgänglighetsperspektiv. Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 23(25)

24 266 Lån till Kalvsviks bygdegårdsförening för om- och tillbyggnad av bygdegården Dnr KS/2012:379 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beviljar Kalvsviks bygdegårdsförening ett lån på maximalt kronor för om- och tillbyggnad av bygdegården. Kalvsviks bygdegårdsförening har ansökt om att få låna pengar avseende omoch tillbyggnad av bygdegården för att förbättra miljö, arbetsmiljö och tillgänglighet. Projektet omfattar nytt produktionskök, nytt diskutrymme, utökad entré vid förskolan, nytt miljöhus, förbättrad ventilation med mera. Beslutsunderlag Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 13 april 2012 för ärendet och lämnar förslag till beslut. Föreningen har tecknat en ramöverenskommelse med skol- och barnomsorgsförvaltningen avseende byggnationen. I bygdegården finns förskola, fritidshem och grundskola. Inom skol- och barnomsorgsnämnden finns en vilja att stärka kvalitén på maten. Föreningen har sedan tidigare en skuld till kommunen för en ombyggnation från år Av den skulden återstår kronor. Lånen var från början 2,3 miljoner kronor. Utdragsbestyrkande 24(25)

25 267 Redovisning av inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll samt skickade skrivelser Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunkansliet har lämnat en redovisning över inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll samt skickade skrivelser. Utdragsbestyrkande 25(25)

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer