Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)"

Transkript

1 Plats A-salen Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Malin Nilsson Kind (C) Catharina Carlsson (M) Nils Fransson (FP) Tony Lundstedt (S) Ove Dahl, kommunchef Mårten Västerdal, kanslisekreterare Thomas Karlsson, näringslivschef, 178 Anna Andersson, projektledare Växapp, 177 Rebecka Martinsson, planeringskontoret, 180 Mario Jonjic, planeringskontoret, 180 Anders Franzén, utvecklingschef Arenastaden, Kerstin Sundström, finanschef, Charlotta Svanberg (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer (26)

2 Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Bo Frank Justerare Charlotta Svanberg 2(26)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Mårten Västerdal 3(26)

4 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 17 april Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen 177 Information om ungportalen Växapp 178 Återkoppling efter företagsbesök Information om utvärdering av Melodifestivalens effekt på näringslivet i Växjö Information om tillägg till översiktsplanen (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 181 Röstningsuppdrag till ombud vid Kommuninvests årsstämma Ombud till ordinarie föreningsstämma med föreningen Drömmarnas trädgård 183 Ombud till ordinarie bolagsstämma med Sustainable Småland 184 Samrådsyttrande över detaljplan Drevs-Rödje 1:5, Braås, Växjö kommun 185 Yttrande över remiss om nya ränteavdragsbegränsningar 186 Yttrande över remiss från Naturvårdsverket om Genomförande av industriutsläppsdirektiv 187 Delårsrapport för kommunstyrelsen 188 Redovisning av uppdrag att genomföra ombyggnation av Arabyskolan 189 Motion om att granska vårdföretag 190 Lån till Fotbollsfastigheter i Växjö AB 191 Lån till Växjö Lakers fastighets AB samt information om hur befintliga lån sköts 192 Lån till föreningen Fiber i Berg 193 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser samt inkomna inbjudningar och protokoll 194 Ombud till ordinarie föreningsstämma med Växjö Citysamverkan Utdragsbestyrkande 4(26)

5 176 Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen René Jaamillo (KD) informerar om att man jobbar för att ta fram ett avtal mellan kommunen och Linnéstudenterna och att kåren jobbar hårt för att utveckla Café Tufvans verksamhet. Patric Svensson (FP) informerar om att arbetet med att ordna bostäder för anhöriginvandring pågår. Carin Högstedt (V) informerar om att hon tillsammans med folkhälsosamordnare Jörgen Gustavsson varit i Malmö och lyssnat på föreläsningar om aktuell forskning beträffande folkhälsa. Utdragsbestyrkande 5(26)

6 177 Information om ungportalen Växapp Anna Andersson, projektledare, presenterar innehållet på ungdomsportalen Växapp.se. Portalens syfte är att stärka kommunikationen mellan kommunen och ungdomar för att kunna förmedla information om vad som händer i kommunen. Dessutom är den ett sätt att göra den demokratiska processen mer tillgänglig genom t.ex. möjlighet att chatta med politiker. Utdragsbestyrkande 6(26)

7 178 Återkoppling efter företagsbesök Thomas Karlsson, näringslivschef, informerar om de företagsbesök som näringslivskontoret och kommunstyrelsens arbetsutskott företagit under våren. Bland annat lämnas en redogörelse över företagens syn på sina utvecklingsmöjligheter samt vad man anser att kommunen gör bra och mindre bra. Utdragsbestyrkande 7(26)

8 179 Information om utvärdering av Melodifestivalens effekt på näringslivet i Växjö Dnr KS/2012:362 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner utvärderingen och lägger den till handlingarna. Näringslivskontoret har lämnat en utvärdering av vilken inverkan melodifestivalarrangemanget hade på näringslivet i staden beträffande bland annat hotellnätter, krogbesök och övrig handel. Utdragsbestyrkande 8(26)

9 180 Information om tillägg till översiktsplanen (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) Rebecka Martinsson och Mario Jonjic, planeringskontoret, informerar om arbetet med det tematiska tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan). Bland annat redogörs för vilka krav som finns för att ett område ska kunna utpekas som LIS-område. LIS-planen kommer att skickas ut på samråd innan sommaren. Utdragsbestyrkande 9(26)

10 181 Röstningsuppdrag till ombud vid Kommuninvests årsstämma 2012 Dnr KS/2012:146 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger Växjö kommuns ombud vid Kommuninvests årsstämma 2012 i uppdrag att rösta i enlighet med styrelsens förslag. Kommuninvest har kallat till årsstämma och Växjö kommun har i 74/2012 utsett Per Schöldberg till ombud. Vid tillfället gavs dock inget röstningsuppdrag eftersom stämmohandlingarna ännu inte hade kommit. Beslutsexpediering Per Schöldberg Utdragsbestyrkande 10(26)

11 182 Ombud till ordinarie föreningsstämma med föreningen Drömmarnas trädgård Dnr KS/2012:367 Arbetsutskottets beslut 1. Kommunstyrelsen utser René Jaramillo (KD) till Växjö kommuns ombud vid föreningsstämma med ideella föreningen Drömmarnas trädgård, med Tony Lundstedt (S) som ersättare. 2. Kommunstyrelsen ger ombudet i uppdrag att rösta för: Fastställande av resultat- och balansräkning. Disposition av årets vinst eller förlust i enlighet med förslag. Ansvarsfrihet för styrelsen. Likvidation av föreningen. Växjö kommun har i egenskap av medlem i föreningen Drömmarnas trädgård kallats till ordinarie föreningsstämma den 25/4 kl Beslutsexpediering René Jaramillo Tony Lundstedt Utdragsbestyrkande 11(26)

12 183 Ombud till ordinarie bolagsstämma med Sustainable Småland Dnr KS/2012:110 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet utser Per Schöldberg (C) till Växjö kommuns ombud vid föreningsstämman med Sustainable Småland, med Tony Lundstedt (S) som ersättare. Sustainable Småland ekonomisk förening har kallat till ordinarie föreningsstämma den 24 april kl Växjö kommun ska i egenskap av medlem utse ombud till stämman. Utdragsbestyrkande 12(26)

13 184 Samrådsyttrande över detaljplan Drevs-Rödje 1:5, Braås, Växjö kommun Dnr KS/2012:267 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tillstyrker förslaget och överlämnar nedanstående synpunkter som kommunstyrelsens yttrande över förslag till detaljplan Drevs-Rödje 1:5, Braås. Planen förlitar sig för mycket på att området är utpekat i tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen(lis-område). Tillägget är inte antaget så därför bör detaljplanen för Drevs-Rödje även ha andra motiv än bara att det är ett LIS-område för att kunna häva strandskyddet. Detta bör förtydligas i förslaget. Då exploateringskostnaderna överstiger möjlig intäkt vid försäljning går detaljplanen med underskott. Arbetsutskottet anser också att planen ska ta stor hänsyn till naturinventeringen 2011 och dess resultat och rekommendationer. Detta ska dock inte innebära någon inskränkning av antalet bostäder som byggs i området. Kommunstyrelsen har fått detaljplan för Drevs:Rödje 1:5 för yttrande. Planens syfte är att möjliggöra ny byggnation i strandnära läge i Braås. Förslaget möjliggör ny bebyggelse med tjugo nya friliggande villor och några flerbostadshus. Maxhöjden för bebyggelsen är två våningar. Marken är idag obebyggd. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 april redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Charlotta Svanberg (S): Arbetsutskottet tillstyrker förslaget och överlämnar nedanstående synpunkter som kommunstyrelsens yttrande över förslag till detaljplan Drevs-Rödje 1:5, Braås. Utdragsbestyrkande 13(26)

14 184 fortsättning Planen förlitar sig för mycket på att området är utpekat i tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen(lis-område). Tillägget är inte antaget så därför bör detaljplanen för Drevs-Rödje även ha andra motiv än bara att det är ett LIS-område för att kunna häva strandskyddet. Detta bör förtydligas i förslaget. Då exploateringskostnaderna överstiger möjlig intäkt vid försäljning går detaljplanen med underskott. Arbetsutskottet anser också att planen ska ta stor hänsyn till naturinventeringen 2011 och dess resultat och rekommendationer. Bo Frank (M): Arbetsutskottet tillstyrker förslaget och överlämnar nedanstående synpunkter som kommunstyrelsens yttrande över förslag till detaljplan Drevs-Rödje 1:5, Braås. Planen förlitar sig för mycket på att området är utpekat i tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen(lis-område). Tillägget är inte antaget så därför bör detaljplanen för Drevs-Rödje även ha andra motiv än bara att det är ett LIS-område för att kunna häva strandskyddet. Detta bör förtydligas i förslaget. Då exploateringskostnaderna överstiger möjlig intäkt vid försäljning går detaljplanen med underskott. Arbetsutskottet anser också att planen ska ta stor hänsyn till naturinventeringen 2011 och dess resultat och rekommendationer. Detta ska dock inte innebära någon inskränkning av antalet bostäder som byggs i området. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Beslutsexpediering Byggnadsnämnden Utdragsbestyrkande 14(26)

15 185 Yttrande över remiss om nya ränteavdragsbegränsningar Dnr KS/2012:328 Arbetsutskottets beslut 1. Växjö kommun lämnar följande yttrande som remissvar på promemorian Effektivare ränteavdragsbegränsningar: Växjö kommun avstyrker förslaget. Effekterna för kommunsektorn har inte utretts. I promemorian Effektivare ränteavdragsbegränsningar finns inte effekter för den kommunala sektorn belysta. Vi kan inte heller se att lagförslaget är utrett. Växjö kommun har flera kommunala bolag. De är bostadsbolag, energibolag, ett lokalbolag som äger universitetslokalerna och lokalerna för polishögskolan samt ett lokalbolag som äger kommunala verksamhetsfastigheter. Bolagen är helägda. Kommunen äger även flygplatsbolaget tillsammans med landstinget och Alvesta kommun. Kommunen har 1,6 miljarder kronor utlånade till sina bolag. Utlåningen sker på samma villkor som om bolagen lånat från en bank eller från Kommuninvest, d.v.s. villkoren är marknadsanpassade. Inga överräntor tas ut och det finns inget aggressivt skatteupplägg. Om lagförslaget går igenom är det tveksamt om kommunen kan fortsätta att låna ut till de kommunala bolagen. Det som omnämns som affärsmässigt i promemorian finns inte definierat. För att inte riskera att inte få ränteavdrag godkända av skatteverket kommer de kommunala bolagen istället att få låna externt till samma villkor som de skulle fått låna från kommunen och bolagen kommer att kunna fortsätta dra av sina räntekostnader. Kommunen kommer att få placera sina pengar externt och kommunens ränteintäkter kommer fortfarande inte att beskattas, eftersom kommunen inte är skattskyldig. Vi ser inte att det presenterade förslaget skulle få någon ekonomisk effekt för staten för vår del. 2. Arbetsutskottet anmäler beslutet till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande 15(26)

16 185 fortsättning 3. Punkten förklaras omedelbart justerad. Finansdepartementet presenterade en promemoria den 22 mars 2012 som handlar om skärpta villkor för ränteavdrag. Förslaget föreslås träda ikraft från 1 januari en till promemorian är debatten som varit i massmedia om skatteupplägg hos vissa riskkapitalbolag inom välfärdssektorn. Förslagen som presenterats innebär bland annat att ränta som betalas inom en intressegemenskap inte får dras av skattemässigt om räntorna betalas tíll någon som inte är skattskyldig. Detta torde innebära att räntor som de kommunala bolagen betalar till kommunen inte skulle få dras av, eftersom kommunen inte är skattskyldig. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 2 april redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Beslutsexpediering Finansdepartementet Utdragsbestyrkande 16(26)

17 186 Yttrande över remiss från Naturvårdsverket om Genomförande av industriutsläppsdirektiv Dnr KS/2012:108 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet lämnar miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande i 35/2012 som Växjö kommuns svar på Miljödepartementets remiss Genomförande av industriutsläppsdirektivet. 2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen. Miljödepartementet har skickat Genomförande av industriutsläppsdirektivet på remiss. Det remitterade materialet består av dels Naturvårdsverket förslag till genomförande av delar av industriutsläppsdirektivet och dels betänkandet Bättre miljö minskade utsläpp (SOU 2011:86). Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i 35/2012 yttrat sig över remissen. Kommunchefen har i en skrivelse den 12 april redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen inte några övriga synpunkter. Utdragsbestyrkande 17(26)

18 187 Delårsrapport för kommunstyrelsen Dnr KS/2012:290 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport efter mars och prognos för Kommunstyrelsen ska enligt riktlinjerna för ekonomiska rapporter upprätta en delårsrapport efter mars. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 april lämnat delårsrapport efter mars samt förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsens förbrukade medel är något högre än vad helårsprognosen anger. Vidare har antalet sjukfrånvarodagar per snittanställd minskat med 0,8 dagar till 10,7. De långa sjukskrivningarna har minskat medan korttidssjukfrånvaron ökat något. Utdragsbestyrkande 18(26)

19 188 Redovisning av uppdrag att genomföra ombyggnation av Arabyskolan Dnr KS/2009:649 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Enligt beslut i kommunfullmäktige 174/2009 godkändes skol- och barnomsorgsnämndens begäran om att få låta genomföra ombyggnad av Arabyskolan till en investeringsutgift, som baserats på anbud, av högst tkr exklusive moms. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 2 april lämnat en redovisning av ombyggnationen. Ombyggnaden är nu avslutad och total investeringsutgift uppgår till tkr. Anledning till den lägre investeringsutgiften är att räntorna under de två år som ombyggnaden genomförts varit lägre än förväntat samt att EU-bidraget blivit något större beträffande energibesparande åtgärder jämfört med kalkyl. Hyreskontrakt har upprättats med en årshyra på 11,38 mkr/år år1 där tillkommande hyra för ombyggnaden är ca 7 mkr/år. Utdragsbestyrkande 19(26)

20 189 Motion om att granska vårdföretag Dnr KS/2011:887 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppföljning av privat utförd verksamhet är ett särskilt område i den interna kontrollen 2012 och att följande åtgärder planeras för att ytterligare förbättra uppföljningen av upphandlade verksamheter: 1. Löpande bevakning av utvalda ekonomiska parametrar på alla företag som Växjö kommun har avtal med. På så sätt kan ekonomiska avvikelser upptäckas i tid och åtgärder vidtas. 2. Tydligare generella kvalitetskrav i förfrågningsunderlag vid upphandling som också förbättrar möjligheten att följa upp densamma. Därtill kan tillkomma särskilda kvalitetskrav inom olika verksamheter vilka också bör tydliggöras i förfrågningsunderlaget för att säkerställa en god uppföljning. 3. Vidareutveckling av de riktlinjer för uppföljning av upphandlad verksamhet som finns samt förenkling av inrapportering från privata utförare, exempelvis genom webbaserade uppföljningsformulär. Carin Högstedt (V) och Örjan Mossberg (V) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska låta genomföra systematiska granskningar av entreprenaderna inom omsorgen, att kommunfullmäktige beslutar att ta initiativ till forskning och undersökningar som ger kunskap om privatiseringens konsekvenser för vård, omsorg och offentlig välfärd i övrigt samt att kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun ska göra ett tillfälligt stopp av alla privatiseringar inom vårdsektorn, ett s k moratorium som kan hävas när uppenbara och heltäckande fördelar med privatisering dokumenteras vetenskapligt. Beslutsunderlag Omsorgsnämnden har i 209/2011 yttrat sig över motionen. Kommunchefen har i en skrivelse den 2 april redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att ekonomikontoret och utvecklingsenheten på kommunledningsförvaltningen arbetar för att säkerställa en bra uppföljning av all Utdragsbestyrkande 20(26)

21 189 fortsättning verksamhet som finansieras med offentliga medel såväl kommunalt som privat utförd verksamhet. Uppföljningen ska vara ekonomisk såväl som kvalitativ. Rutiner och riktlinjer för uppföljning och rapportering beskrivs i Växjö kommuns styrsystem. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Bo Frank (M): Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppföljning av privat utförd verksamhet är ett särskilt område i den interna kontrollen 2012 och att följande åtgärder planeras för att ytterligare förbättra uppföljningen av upphandlade verksamheter: Löpande bevakning av utvalda ekonomiska parametrar på alla företag som Växjö kommun har avtal med. På så sätt kan ekonomiska avvikelser upptäckas i tid och åtgärder vidtas. Tydligare generella kvalitetskrav i förfrågningsunderlag vid upphandling som också förbättrar möjligheten att följa upp densamma. Därtill kan tillkomma särskilda kvalitetskrav inom olika verksamheter vilka också bör tydliggöras i förfrågningsunderlaget för att säkerställa en god uppföljning. Vidareutveckling av de riktlinjer för uppföljning av upphandlad verksamhet som finns samt förenkling av inrapportering från privata utförare, exempelvis genom webbaserade uppföljningsformulär. Beslutsordning Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 21(26)

22 190 Lån till Fotbollsfastigheter i Växjö AB Dnr KS/2012:303 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet återremitterar ärendet för att precisera eventuella behov av mer resurser till arenorna och i vad mån dessa behöver lånas av kommunen eller kan ordnas på annat sätt. Fotbollsfastigheter i Växjö AB (FVAB) har ansökt om en utökad låneram med 14 miljoner kronor för att finansiera tillkommande kostnader för färdigställande av Myresjöhus Arena. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 april redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige genom beslut i januari 2011 har erbjudit FVAB finansiering av Myresjöhus Arena genom upplåning från kommunen på 190 miljoner kronor. Enligt samma beslut kan kommunen även svara för byggkrediten. FVAB har hitintills utnyttjat 183,9 miljoner kronor av byggkrediten genom upplåning från kommunen. Arenan beräknas bli färdigställd i augusti i år. Det är inte möjligt för FVAB att låna från sin bank för de tillkommande kostnaderna för Myresjöhus Arena. Yrkanden Carin Högstedt (V): Arbetsutskottet återremitterar ärendet för att precisera eventuella behov av mer resurser till arenorna och i vad mån dessa behöver lånas av kommunen eller kan ordnas på annat sätt. Beslutsordning Ordförande Bo Frank frågar om ärendet ska behandlas på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att det ska återremitteras. Utdragsbestyrkande 22(26)

23 191 Lån till Växjö Lakers fastighets AB samt information om hur befintliga lån sköts Dnr KS/2012:301 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet återremitterar ärendet för att precisera eventuella behov av mer resurser till arenorna och i vad mån dessa behöver lånas av kommunen eller kan ordnas på annat sätt. Växjö Lakers Fastighets AB (bolaget) har ansökt om att få låna ytterligare 10 miljoner kronor från kommunen för att finansiera tillkommande kostnader för färdigställandet av VIDA Arena. Bolaget vill bygga ut ytterligare åskådarplatser för 5 miljoner kronor och använda resterande 5 miljoner kronor till kostnader som uppstått under byggtiden och som inte varit kända från början. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 april redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige har beslutat att kommunen tillfälligt kan låna ut pengar i avvaktan på återbetalning av moms. Bolaget har också lånat tillfälligt 5,8 miljoner kronor i avvaktan på återbetalning av moms. 1 miljon kronor är återbetalat av de 5,8 Mkr. Vid ett godkännande av ytterligare lån på sammanlagt 10 Mkr, kommer resterande del av momslånet att återbetalas. Bolaget vill ha samma amorteringstid för det nya lånet som för det som lånats tidigare och det är 33 år. Yrkanden Carin Högstedt (V): Arbetsutskottet återremitterar ärendet för att precisera eventuella behov av mer resurser till arenorna och i vad mån dessa behöver lånas av kommunen eller kan ordnas på annat sätt. Beslutsordning Ordförande Bo Frank frågar om ärendet ska behandlas på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att det ska återremitteras. Utdragsbestyrkande 23(26)

24 192 Lån till föreningen Fiber i Berg Dnr KS/2012:248 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beviljar föreningen Fiber i Berg ett tillfälligt lån på kr till marknadsmässig ränta med ett påslag motsvarande borgensavgiften. Bergs ekonomiska förening har ansökt om tillfälligt lån för fiberförbindelse i avvaktan på att bidrag betalas ut. Föreningen bygger fiberförbindelser till hushåll i sitt område. Den har beviljats stöd av Post- och telestyrelsen och Länsstyrelsen med sammanlagt kronor på en kalkylerad kostnad om kronor. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 2 april redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att det kommer att uppstå likviditetsbrist i föreningen under hösten 2012 på sammanlagt kronor för bidragen, plus att momsen betalas tillbaka tre månader i efterskott. Föreningens lånebehov uppgår därför till maximalt kronor. Om kommunfullmäktige beviljar ett tillfälligt lån bör det tas ut en marknadsmässig ränta med ett påslag motsvarande borgensavgiften. Utdragsbestyrkande 24(26)

25 193 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser samt inkomna inbjudningar och protokoll Dnr KS/2012:361 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunkansliet har i en skrivelse den 12 april lämnat en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser samt inkomna inbjudningar och protokoll. Utdragsbestyrkande 25(26)

26 194 Ombud till ordinarie föreningsstämma med Växjö Citysamverkan Dnr KS/2012:389 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet utser Anna Hultstein (M) till ombud för Växjö kommun vid ordinarie föreningsstämma med Växjö Citysamverkan ideell förening, med Tony Lundstedt (S) som ersättare. Arbetsutskottet ger ombudet i uppdrag att rösta för: Fastställande av resultaträkning och balansräkning enligt förslag. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Ansvarsfrihet för styrelsen. Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice ordförande i styrelsen. Val av Anna Tenje (M), Sven-Åke Fröderberg (C) och Malin Lauber (S) som ordinarie ledamöter och Nils Fransson (FP), Jon Malmqvist (KD), Örjan Mossberg (V) som ersättare i styrelsen. Val av Växjö kommuns ombud som föreningens ombud till bolagsstämman i av föreningen helägt bolag, samt att verka för att ombudet får i uppdrag att rösta för Ove Dahl, Ulf Agermark, Ewa Eklind Blomqvist som ordinarie ledamöter samt Christina Lindberg som ersättare i styrelsen. Val av valberedning enligt styrelsens förslag. Styrelsens förslag till avgifter till föreningen. Växjö Citysamverkan, ideell förening, har kallat till ordinarie föreningsstämma den 27 april kl i A-salen. Efter föreningsstämman hålls årsstämma med det av föreningen helägda bolaget Växjö Citysamverkan AB. Beslutsexpediering Anna Hultstein Tony Lundstedt Utdragsbestyrkande 26(26)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9.15 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-07 Tid och plats A-salen, kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Cheryl Jones Fur (MP) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Tony Lundstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Plats A-salen Tid Kl. 9:30-11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer