A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker"

Transkript

1 Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10: Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Charlotta Svanberg (S) Eva Johansson (C) Stefan Bergström (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Ove Dahl, kommunchef Kristoffer Bengtsson, förvaltningssekreterare Åsa Karlsson Björkmarker Kommunkansliet Justerade paragrafer (22)

2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare.. Kristoffer Bengtsson.. Bo Frank.. Åsa Karlsson Björkmarker 2 (22)

3 Anslag och bevis Protokollet är justerat. Justering har tillkännagetts på kommunens officiella anslagstavla. Organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift.. Kristoffer Bengtsson 3 (22)

4 Förteckning över s ärenden den 10 juni Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen 266 Ombyggnation av Lillestadskolan - anbudsförfrågan 267 Ombyggnation av Söraby skola - fortsatt projektering och anbudsförfrågan 268 Regionförbundets förslag till förändring av det röda färdtjänstkortet Prognostiserat underskott för nämnden för arbete och välfärd efter mars 2014 Regionstyrelsens skrivelse om utredning om Barnahus i Kronobergs län 271 Medborgarförslag om en fritidsgård på Arabyområdet Motion om att återinföra gratis parkering för bilar som körs på fossilfria bränslen - Lars Edqvist (MP) Motion om att bygga upp ett nät av laddstolpar för elbilar - Cheryl Jones Fur (MP) & Lars Edqvist (MP) 274 IFK Lammhults ansökan om kommunalt lån Övrigt Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll 4 (22)

5 265 Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Per Schöldberg (C) informerar om att han har besökt Union of the Baltic Cities, UBC, under Baltic Development Forum i Åbo den 3 juni Besöket genomfördes tillsammans med Växjö kommuns internationella projektutvecklare Bo Hjälmefjord. Bo Frank (M) meddelar att Åsa Karlsson Björkmarker (S) kommer att bli nominerad till styrelsen för International Council for Local Environmental Initiatives ICLEI. Carin Högstedt (V) informerar att hon har besökt ett Leaderprojekt som bland annat stödjer kvinnors organisationsdeltagande. Ulf Hedin (M) informerar att han deltog tillsammans med regionstyrelsens ordförande vid invigningen av den första delen av Sydostleden. Charlotta Svanberg (S) informerar att hon deltog vid Ceremoni för nya svenskar den 6 juni. Närvarande var även kommunfullmäktiges ordförande Nils Posse (M), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Rose-Marie Holmqvist (S). Per Schöldberg (C) informerar att han har haft ett möte med Kanadas ambassadör vid ett besök i Växjö. Vid mötet närvarade även kommunfullmäktiges ordförande Nils Posse (M). 5 (22)

6 266 Ombyggnation av Lillestadskolan - anbudsförfrågan Dnr KS/2012:866 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner skol- och barnomsorgsnämndens begäran om att i samarbete med Växjö Fastighetsförvaltning AB genomföra anbudsförfrågan avseende om- och tillbyggnad av Lillestadskolan samt att återkomma med begäran om att få genomföra byggnationen med investeringsutgift baserad på anbud. Bakgrund Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 36/2014 att uppdra åt VöFAB att, under förutsättning av godkännande från kommunstyrelsens arbetsutskott, genomföra anbudsförfrågan av om- och tillbyggnad av Lillestadskolan. Samordning av köksdelen skall ske tillsammans med framtida måltidsorganisation. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 30 maj 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Lillestadskolan är en F-6 skola som byggdes i början på 60-talet. Skolan får idag varm mat från Katedralskolan och projektet avser att bygga nytt kök och ny matsal samt att förbättra trafiksituation, tillgänglighet och förtydliga huvudentrén där expeditioner, reception, arbetsrum för lärare, samtalsrum och elevhälsa placeras. Den nuvarande matsalsbyggnaden rivs för att ge plats åt en ny förskola för 40 barn. Nuvarande hyra på Lillestadskolan är ca 2,8 mkr/år. Kalkylen för om- och tillbyggnad av skola/förskola anger en investeringsutgift på knappt 60 mkr totalt med en tillkommande hyra på ca 4,5 mkr/år med full effekt För att kunna genomföra ombyggnaden utan att påverka elevernas studiemiljö alltför mycket, finns kostnad för en paviljong med i kalkylen. Total uppskattad hyra för 2017 är ca 7,4 mkr/år. Ytterligare anslag för förskola enligt demografi behöver då tillföras nämnden. Beslutet skickas till För kännedom Skol- och barnomsorgsnämnden 6 (22)

7 267 Ombyggnation av Söraby skola - fortsatt projektering och anbudsförfrågan Dnr KS/2014:362 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner skol- och barnomsorgsnämndens beslut 138/2013 om att låta förvaltningen utföra förprojektering/fortsatt projektering och beslut 65/ 2014 om att låta Vidingehem genomföra anbudsförfrågan för totalentreprenad för om- och tillbyggnad av Söraby skola samt att återkomma med begäran om byggnation med investeringsutgift baserad på anbud. Bakgrund Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 65/ Skol- och barnomsorgsnämnden ger i uppdrag åt förvaltningen, att låta fastighetsägaren Vidingehem genomföra en anbudsförfrågan på här redovisat lokalprogram och kalkyl 2. Förvaltningen ska återkomma till nämnden för redovisning av inkomna anbud. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 138/2013 att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett lokalprogram, innehållande förskola, skola F-6 och fritidsgård vid Söraby skola. Förvaltningen får även i uppdrag att förprojektera en ombyggnad och ta fram kalkylunderlag för planerade åtgärder. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 86/2013, Godkännande av lokalförsörjningsplan punkt 2 f Påbörja en förprojektering av ny permanent förskola i Söraby, för ersättning av nuvarande paviljong och någon av de äldre förskolorna i samhället. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 7/2013 att förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Vidingehem genomföra en utredning angående lokalytor för skola och förskola i Rottne. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 30 maj 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att skol- och 7 (22)

8 267 fortsättning barnomsorgsnämndens lokaler i Rottne är idag inte effektiva för verksamheten. Genom att koncentrera lokalåtgärderna till Söraby skola kan större flexibilitet mellan förskola och skola skapas för att bättre kunna hantera varierande barn och elevtal. Samhällets utbyggnad är svår att helt förutse men troligen kommer ytterligare bostadsbyggnation genomföras i framtiden. Med om- och tillbyggnad av Söraby skola skapas beredskap för ökat barnantal. Kalkyl för projektet visar på en investeringsutgift på drygt 20 mkr med en tillkommande hyra på ca 1,5 mkr/år som når full effekt Beslutet skickas till För kännedom Skol- och barnomsorgsnämnden 8 (22)

9 268 Regionförbundets förslag till förändring av det röda färdtjänstkortet Dnr KS/2013:711 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet beslutar att godkänna förtydligade regler för färdtjänstresor i kollektivtrafiken i enlighet med skrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar om utskick enligt alternativ B i skrivelse daterad Arbetsutskottets beslut anmäls till kommunstyrelsen. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade om några villkor för kortet och uppdrog åt Regionförbundet södra Småland att i samråd med samverkansråd snarast sammanställa fullständiga regler för att resa i ordinarie kollektivtrafik som färdtjänstberättigad, göra ev. justeringar i syfte att öka tydligheten och kundvänligheten under devisen kollektivtrafik när du kan, färdtjänst när du måste samt återkomma till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 26 maj 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Regionförbundet nu tagit fram ett förslag och diskuterat det med både Växjö kommuns samverkansråd och Länstrafikens resenärsråd. Båda råden är överrens om skrivningen. Eftersom kommunen beställt biljetten är det kommunen som kan besluta om giltighet mm. Regionförbundet kommer efter kommunens godkännande av reglerna att skicka ut information till samtliga färdtjänstberättigade. Om kommunen önskar det kan de nya korten som skickas ut laddas med 50 kr extra i syfte att stimulera fler färdtjänstresenärer nyttja kollektivtrafiken. Uppskattningsvis skulle det innebära en engångskostand på (RFSS bedömer att 500 av de 2500 personerna som har färdtjänsttillstånd skulle 9 (22)

10 268 fortsättning kunna nyttja tjänsten). Om kommunen väljer detta alternativ faktureras den faktiska kostnaden till Växjö kommun. Beslutet skickas till För kännedom Regionförbundet södra Småland 10 (22)

11 269 Prognostiserat underskott för nämnden för arbete och välfärd efter mars 2014 Dnr KS/2014:236 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar redovisningen i protokollet. Bakgrund Enligt Växjö kommuns riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter ska den nämnd som prognostiserar ett underskott lämna en rapport till kommunstyrelsen, som har att redovisa förhållandet till fullmäktige senast i närmast följande delårsrapport alternativt i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Nämnden för arbete och välfärd har i 76/2014 överlämnat en redovisning av prognostiserat underskott efter mars månad. Nämnden kan efter april 2014 presentera ett överskott mot budget med 142 tkr. Efter justeringar av bland annat schablonpengar och semesterlöneskulder ligger nämnden på -5 mkr i bokfört resultat efter årets första fyra månader. Prognostiserat resultat efter 2014 års slut beräknas vara -9 mkr 11 (22)

12 270 Regionstyrelsens skrivelse om utredning om Barnahus i Kronobergs län Dnr KS/2014:351 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet beslutar att Växjö kommun ska delta i Regionförbundets utredning om förutsättningar för ett Barnahus i Kronobergs län, samt att uppdra till nämnden för arbete och välfärd att ställa personella resurser till förfogande för utredningsarbetet. 2. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner, landsting, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ställer resurser till förfogande. 3. Arbetsutskottets anmäler beslutet till kommunstyrelsen. Bakgrund Mot bakgrund av Regionfullmäktiges beslut i 14/2014 har Regionförbundet södra Småland i en skrivelse den 30 april 2014 informerat om en planerad utredning om förutsättningar för ett Barnahus i Kronobergs län, samt efterfrågat personella resurser från länets kommuner, landsting, Åklagarmyndigheten samt Polismyndigheten för utredningsarbetet. Enligt Regionförbundets bedömning skulle utredningen rymmas inom ramen för befintliga ekonomiska resurser En förutsättning är dock att berörda myndigheter ställer personella resurser till förfogande. Ärendet Kommunchefen har i en skrivelse den 2 juni 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att nämnden för arbete och välfärd i 83/2014 ställt sig positiv till att Växjö kommun deltar i utredningsarbetet, under förutsättning av samtliga länets kommuner, landsting, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten också ställer resurser till förfogande. Nämnden är också beredd att ställa personella resurser till förfogande i utredningsarbetet. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. 12 (22)

13 270 fortsättning Yttranden Carin Högstedt (V): 1. Arbetsutskottet beslutar att Växjö kommun ska delta i Regionförbundets utredning om förutsättningar för ett Barnahus i Kronobergs län, samt att uppdra till nämnden för arbete och välfärd att ställa personella resurser till förfogande för utredningsarbetet. 2. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner, landsting, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ställer resurser till förfogande. 3. Arbetsutskottets anmäler beslutet till kommunstyrelsen. Beslutsordning: Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Carin Högstedts yrkande. Beslutet skickas till För kännedom Regionförbundet södra Småland För åtgärd Nämnden för arbete och välfärd 13 (22)

14 271 Medborgarförslag om en fritidsgård på Arabyområdet Dnr KS/2014:233 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utreda förutsättningarna för en ny fritidsgård/mötesplats för ungdomar i gymnasieåldern. Bakgrund Yasin Osman med flera har i ett medborgarförslag den 12 mars 2014 föreslagit att kommunen inrättar en fritidsgård i Araby för ungdomar i gymnasieåldern. Fritidsgårdarna som drivs av skol- och barnomsorgsnämnden är endast till för ungdomar upp till sista året på högstadiet. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 maj 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att det i Växjö för närvarande finns en s.k. mötesplats för ungdomar i gymnasieåldern på Bergendahlska gården. Verksamheten drivs av Ungdomscentrum under nämnden för arbete och välfärd och är öppet till kl måndag torsdag och till kl på lördag och söndag. Verksamheten saknar dock de förutsättningar för aktiviteter som finns på skol- och barnomsorgsnämndens fritidsgårdar. Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med skol- och barnomsorgsförvaltningen i frågan. I Araby har foajén i Araby Park Arena blivit en improviserad mötesplats för ungdomar som inte kommer in på fritidsgårdarna. Ett genomförande av förslaget bör föregås av en utredning avseende organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för fler mötesplatser för ungdomar i gymnasieåldern. Utredningen bör även titta på behovet samt var en sådan mötesplats bör placeras. Yrkanden Per Schöldberg (C) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S): Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utreda förutsättningarna för en ny fritidsgård/mötesplats för ungdomar i gymnasieåldern. 14 (22)

15 271 fortsättning Beslutsordning: Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande. 15 (22)

16 272 Motion om att återinföra gratis parkering för bilar som körs på fossilfria bränslen - Lars Edqvist (MP) Dnr KS/2014:173 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar till tekniska nämnden att före kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014 återkomma med en kostnadsberäkning för det som motionären föreslår. Bakgrund Lars Edqvist (MP) har i en motion av den 5 mars 2014 föreslagit att kommunen ska återinföra gratis parkering i zon 2 för bilar som drivs med biogas, etanol och el, inklusive laddhybrider. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 2 juni 2014 yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att tekniska nämnden har i 61/2014 avstyrkt motionen. Av underlaget till beslutet framgår att Växjö, i likhet med flera andra stora kommuner, har infört den så kallade supermiljöbilsdefinitionen och att Växjö har en hög ambition när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Bestämmelserna för gratis parkering är ett viktigt verktyg för att minska de miljöskadliga utsläppen. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter. Yrkanden Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt tekniska nämnden att se över om andra typer av bilar kan vara aktuella för gratis parkering. Bo Frank (M): Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen. 16 (22)

17 272 fortsättning Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar till tekniska nämnden att före kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014 återkomma med en kostnadsberäkning för det som motionären föreslår. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden 17 (22)

18 273 Motion om att bygga upp ett nät av laddstolpar för elbilar - Cheryl Jones Fur (MP) & Lars Edqvist (MP) Dnr KS/2014:115 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige besvarar den delen av motionen som gäller en utbyggnad av nätet för laddstolpar med att kommunen kommer att uppta överläggningar med näringsliv och handel i frågan i syfte att utöka nätet. 2. Kommunfullmäktige bifaller den delen av motionen som gäller information om det befintliga nätet och uppdrar till kommunstyrelsen att på kommunens hemsida tydligt informera om var laddstolparna finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Bakgrund Cheryl Jones Fur (MP) och Lars Edqvist (MP) har i en motion av den 12 februari 2014 efterlyst en utbyggnad av nätet av laddstolpar för elfordon samt bättre information på kommunens hemsida om var laddmöjligheter finns. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 28 maj 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att motionen skickades på remiss till tekniska nämnden som beslutade ställa sig positiv till motionen. Tekniska nämnden påpekar vidare att det i den kommande transportplanen finns en åtgärd som handlar om att identifiera strategiska platser för laddstolpar och etablera stolpar på dessa. Ansvaret för detta föreslås ligga på kommunstyrelsen i samverkan med tekniska nämnden och VEAB. Planeringskontoret delar tekniska nämndens bedömning att strategiska platser för laddstolpar ska identifieras, stolpar etableras samt information förbättras, inte minst eftersom det här arbetet redan har påbörjats. Under våren 2014 initierade planeringskontoret en dialog med tekniska förvaltningen och VEAB för att sätta igång det här arbetet. Inom ramen för den dialogen har lämpliga platser redan identifierats för etablering av ett 18 (22)

19 273 fortsättning tiotal laddstolpar. Det finns även konkreta förslag på finansieringslösning och ansvarsfördelning. Eftersom det i praktiken bara är ett formellt beslut och en mindre upphandling som ska till hoppas planeringskontoret att ett större antal stolpar i Växjö kan bli verklighet redan under Yrkanden: Bo Frank (M): 1. Kommunfullmäktige besvarar den delen av motionen som gäller en utbyggnad av nätet för laddstolpar med att kommunen kommer att uppta överläggningar med näringsliv och handel i frågan i syfte att utöka nätet. 2. Kommunfullmäktige bifaller den delen av motionen som gäller information om det befintliga nätet och uppdrar till kommunstyrelsen att på kommunens hemsida tydligt informera om var laddstolparna finns och att kontinuerligt uppdatera denna information i takt med att nätet byggs ut. Åsa Karlsson Björkmarker (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. 19 (22)

20 274 IFK Lammhults ansökan om kommunalt lån Dnr KS/2014:281 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen uppdrar till fritidsnämnden att prova IFK Lammhults låneansökan i samband med budget för Bakgrund IFK Lammhult har i en skrivelse den 18 mars 2014 ansökt om kommunalt lån i syfte att anlägga en konstgräsplan. Föreningen har inte angett hur mycket man avser låna. Kommunstyrelsens låneram för lån till föreningar på 8 miljoner kronor för 2014 har redan utnyttjats maximalt. Fritidsnämndens ordförande har på fritidsnämndens delegation den 15 maj 2014 avstyrkt IFK Lammhults ansökan med motiveringen att låneramen är slut. Fritidsnämndens ordförande resonerar dock kring de positiva saker en konsgräsplan i Lammhult skulle föra med sig. 20 (22)

21 275 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Bakgrund Kommunkansliet har i en skrivelse den 4 juni lämnat en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll. 21 (22)

22 276 Övrigt Carin Högstedt (V) frågar om nuläget för utbetalning av medel ur utvecklingsfonden för urbant utvecklingsarbete i Araby. René Jaramillo (KD) informerar om att tilldelningsbeslut kommer att tas den 19 juni (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer