SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen A-salen, kommunhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René Jaramillo (KD) Gunnar Storbjörk (S) Åsa Karlsson-Björkmarker (S) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Cheryl Jones Fur (MP) Nils Posse (M) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Malin Lauber (S) Catharina Carlsson (M) Benny Johansson (M) Lena Wibroe (M) Annika Stacke (FP) Nils Fransson (FP) Lars Melin (KD) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) Carl-Olof Bengtsson (S) Anders Mårtensson (V) Ove Dahl, kommunchef Petra Grankvist, förvaltningsekonom 333, 335 Martin Fransson, sekreterare Per Schöldberg (C) Kommunkansliet Justerade paragrafer (63)

2 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , , 363, , 364, 334 Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Charlotta Svanberg Justerare Per Schöldberg 2(63)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 3(63)

4 Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 6 november Information från ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och från kommunledningsförvaltningen 331 Redovisning av delegeringsbeslut 332 Redovisning av protokoll 333 Skrivelse om att utveckla direktmötena 334 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi 335 s internbudget 336 Kommunledningsförvaltningens jämställdhetsplan Månadsrapport för kommunstyrelsen efter oktober 338 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities 339 Utredning om konkurrensutsättning/outsourcing av IT-enheten 340 Utmaning av Växjö kommuns IT-verksamhet 341 Svar på utmaning av posthantering 342 Begäran om förstärkning av fritidsnämndens budget Växjö kommunföretag ABs skuldportfölj t o m Skrivelse om ljudmiljön i receptionen Björnen 345 Lån till Lammhults ridklubb 346 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 347 Yttrande över socialdepartementets betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd 348 Yttrande över finansdepartementets remiss Nystartszoner 349 Yttrande över miljödepartementets remiss Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Utdragsbestyrkande 4(63)

5 350 Anmälan av svar till socialstyrelsen angående insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning 351 Anmälan av yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål 352 Anmälan av yttrande över förstudie för trafikplats Helgevärma Anmälan av yttrande över utbildningsdepartementets promemoria om utökad undervisningstid i matematik Motion om ekologiska krav på restauranger i kommunala lokaler som drivs i annan regi 355 Antagande av länsgemensam folkhälsopolicy 356 Markköp från Arenastaden i Växjö AB 357 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 358 Kriterier för miljöfordonsparkering Renhållningstaxa Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Avgifter för diverse VA-tjänster för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Upphävande av beslut om lån till Åby-Tjureda idrottsförening 364 Övriga frågor Utdragsbestyrkande 5(63)

6 330 Information från ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och från kommunledningsförvaltningen Ove Dahl, kommunchef informerar om den pågående diskussionen om den konst som har skänkts från bl.a. Växjö kommun till konserthuset. Kommunchefen informerar också om att Sveriges F18 landslag i fotboll kommer att möta Tyskland i en landskamp den 21 november i Tipshallen. Malin Lauber (S) informerar om Växjö kommuns samarbete i energifrågor med serbiska kommuner inom det tvååriga projektet Support to Local Governments in Serbia in the EU integration process. Hon har tillsammans med projektledare Anders Lundgren och Julia Ahlrot från planeringskontoret besökt Serbien och startat upp samarbetet. Per Schöldberg (C) informerar från ett möte med VD-klubben där bland annat näringslivets samverkan med Linnéuniversitetet i forsknings- och innovationsfrågor diskuterades. Utdragsbestyrkande 6(63)

7 331 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr KS/2012:91 Dnr KS/2012:202 Dnr KS/2012:102 Dnr KS/2012:349 s beslut godkänner redovisningen. Bakgrund Personal- och förhandlingschefen, kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, upphandlingschefen, markingenjör Leif Carlsson och mark- och exploateringschefen har lämnat en redovisning över beslut som har fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegering enligt 6 kap 33 kommunallagen. Utdragsbestyrkande 7(63)

8 332 Redovisning av protokoll s beslut godkänner redovisningen. Bakgrund s arbetsutskotts protokoll den 25 september, 2 oktober och 9 oktober s organisations- och personalutskotts protokoll den 9 oktober 2012 Utdragsbestyrkande 8(63)

9 333 Skrivelse om att utveckla direktmötena Dnr KS/2012:731 s beslut besvarar skrivelsen med att Växjö kommuns budget 2013 anger att direktmötenas metodik bland annat gällande återkoppling och uppföljning ska vidareutvecklas för att ytterligare främja medborgardialogen. Bakgrund Maria Carlsson (S) har i en skrivelse till kommunstyrelsen den 28 augusti föreslagit att kommunstyrelsen studerar hur Kalmar kommun arbetar med direktmöten för att se om arbetssättet kan passa i Växjö kommun. Skrivelsen tar som exempel upp att tillsammans med samhällsföreningar, byalag eller andra lokala organisationer diskutera möjligheter till utveckling och vilka önskemål som finns på orten. Dessutom erbjuder man barnpassning för att fler barnfamiljer ska kunna medverka. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 september redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att det redan idag görs en bedömning av vilka frågor som kan komma att tas upp på ett möte, för att se till så att rätt personer finns på plats. Bland annat tas kontakt med föreningar på orten. I samband med direktmötena finns även möjlighet att ställa frågor via webben som sedan besvaras på kommunens hemsida. Där läggs även protokollen från varje möte. Arbetsutskottet har i 448/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att besvara skrivelsen med att Växjö kommuns budget 2013 anger att direktmötenas metodik bland annat gällande återkoppling och uppföljning ska vidareutvecklas för att ytterligare främja medborgardialogen. Yrkanden Gunnar Storbjörk (C) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S) och Carin Högstedt (V): bifaller skrivelsens förslag. Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. Utdragsbestyrkande 9(63)

10 333 fortsättning Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering Maria Carlsson För kännedom Kommunchefen (landsbygdsutvecklaren, kanslichefen) Utdragsbestyrkande 10(63)

11 334 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi Dnr KS/2012:505 s beslut Anna Tenje (M) med instämmande av Carin Högstedt (V): uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och att integrera den kommande cykelstrategin med transportstrategin. Bakgrund Växjö kommunfullmäktige beslutade 2005 om en transportstrategi för ett hållbart Växjö. Gunnar Storbjörk (S), Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse föreslagit att transportstrategin ska revideras och att det blir en process där medborgarna involveras. har också beslutat att ta fram en cykelstrategi. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 oktober redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen instämmer i att arbetet med transportstrategin behöver intensifieras då flera av målen inte nås. Förvaltningens slutsats är att en enkel revidering av transportstrategin bör göras och att cykelstrategin bör integreras i detta arbete. Fokus i revideringen bör läggas på uppdatering av åtgärdsförslagen, hur åtgärderna hänger ihop med målen samt utveckling av intern organisation och process. Kunskaperna från den nyligen genomförda resvaneundersökningen bör tas tillvara. Arbetsutskottet har i 462/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och integrera cykelstrategin i det arbetet. Yrkanden Anna Tenje (M) med instämmande av Carin Högstedt (V): uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och att integrera den kommande cykelstrategin med transportstrategin. Utdragsbestyrkande 11(63)

12 334 fortsättning Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Tenjes yrkande. Beslutsexpediering Gunnar Storbjörk Carin Högstedt Cheryl Jones Fur För åtgärd/verkställighet Tekniska nämnden För kännedom Kommunchefen (trafikplaneringschefen) Utdragsbestyrkande 12(63)

13 335 s internbudget Dnr KS/2012:860 s beslut 1. antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg under kapitlet Arbete och företag: Näringslivskontoret ska i samverkan med andra aktörer utreda frågan om mikrolån på kommunal nivå. 2. anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Reservationer Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Storbjörks yrkande. Cheryl Jones Fur (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Storbjörks yrkande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober lämnat förslag till internbudget för kommunstyrelsen samt förslag till beslut. Arbetsutskottet har i 456/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. antar föreslagen internbudget för Utdragsbestyrkande 13(63)

14 335 fortsättning 2. anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Yrkanden Patric Svensson (FP) med instämmande av Ulf Hedin (M), Per Schöldberg (C) och René Jaramillo (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg under kapitlet Arbete och företag: Näringslivskontoret ska i samverkan med andra aktörer utreda frågan om mikrolån på kommunal nivå. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): 1. antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg: Arbete och företagande Prioritera arbetet på att minska arbetslösheten. Tusen blommor måste få blomma, såsom satsningar på lokala utbildningskontrakt, sociala företag, nyföretagande och nyetableringar. Ökad satsning på och kunskap om sociala företag behövs Utred möjligheten till kommunala mikrolån Barn, ungdom och utbildning Kommunen ska ta fram en modell på hur lokala utbildningskontrakt kan tillämpas Bygga och bo Det ska finnas en planberedskap för 800 bostäder per år, varav koncernen ska kunna bygga 400. Detta för att minska bostadsköerna Sätt igång byggandet av bostäder på Arenastaden så fort som möjligt, ta fram en detaljplan för Bäckaslövsområdet omgående och avsätt den s.k. Stenatomten till framtidens äldreboende Arbeta mer aktivt med träbyggande samt gröna tak och väggar Utdragsbestyrkande 14(63)

15 335 fortsättning Ta fram förslag på förändrade avkastnings-och utdelningskrav på de kommunala bolagen Tillämpa tillgänglighetscertifiering av bostäder Demokrati och mångfald Utred behovet av ett medborgarkontor på Teleborg Varje år ska 400 medarbetare inom kommunkoncernen få utbildning i HBT-frågor Området integration i Mångfaldsprogrammet ska fördjupas och konkretiseras Utveckla kontakterna och formerna för kontakterna med sockenråd etc. Miljö, energi och trafik Utreda genomförandet av fria bussresor till barn och ungdomar samt halverad taxa under lågtrafiktid Uppleva och göra Ta bort entréavgifterna till Kulturparkens verksamheter Växjö kommun som arbetsgivare Möjligheten att arbeta mer med anpassade tjänster ska utredas Efter 12 månaders vikariat i kommunen ska fast anställning erbjudas Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet Övrigt Arbetet med Lean inom KLF ska påskyndas Övergripande ekonomisk målsättning ska uppvisa överskott i bokslut anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Utdragsbestyrkande 15(63)

16 335 fortsättning Cheryl Jones Fur (MP): 1. antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg: Arbete och företagande Ökad satsning på och kunskap om sociala företag behövs Näringslivskontoret ska i samverkan med andra aktörer utreda frågan om mikrolån på kommunal nivå. Barn, ungdom och utbildning Kommunen ska ta fram en modell på hur lokala utbildningskontrakt kan tillämpas Bygga och bo Det ska finnas en planberedskap för 800 bostäder per år, varav koncernen ska kunna bygga 400. Detta för att minska bostadsköerna Sätt igång byggandet av bostäder på Arenastaden så fort som möjligt, ta fram en detaljplan för Bäckaslövsområdet omgående och avsätt den s.k. Stenatomten till framtidens äldreboende Arbeta mer aktivt med träbyggande samt gröna tak och väggar Ta fram förslag på förändrade avkastnings-och utdelningskrav på de kommunala bolagen Tillämpa tillgänglighetscertifiering av bostäder Demokrati och mångfald Utred behovet av ett medborgarkontor på Teleborg Varje år ska 400 medarbetare inom kommunkoncernen få utbildning i HBT-frågor Området integration i Mångfaldsprogrammet ska fördjupas och konkretiseras Utveckla kontakterna och formerna för kontakterna med sockenråd etc. Miljö, energi och trafik Ta fram förslag på hur man kan öka användningen av samåkningssystem och bilpooler bland kommunens invånare Utreda genomförandet av fria bussresor under en begränsad tid för nyinflyttade till kommunen. Utdragsbestyrkande 16(63)

17 335 fortsättning Utveckla kontakter med föreningar med natur- och fritidsintresse genom att bilda en naturvårdsgrupp. Uppleva och göra Ta bort entréavgifterna till Kulturparkens verksamheter Växjö kommun som arbetsgivare Möjligheten att arbeta mer med anpassade tjänster ska utredas Efter 12 månaders vikariat i kommunen ska fast anställning erbjudas Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet 2. anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Patric Svenssons yrkande. Omröstning begärs. Ordförande ställer först Gunnar Storbjörks yrkande mot Cheryl Jones Furs yrkande för att utse motförslag till Patric Svenssons yrkande. Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen utser Gunnar Storbjörks yrkande till motförslag. godkänner följande beslutsordning: Ja för bifall till Patric Svenssons yrkande Nej för bifall till Gunnar Storbjörks yrkande Omröstningsresultat beslutar enligt Patric Svenssons yrkande med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och en ledamot som avstår. Utdragsbestyrkande 17(63)

18 335 fortsättning LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René Jaramillo (KD) Gunnar Storbjörk (S) Nils Posse (M) JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ Åsa Karlsson Björkmarker (S) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Cheryl Jones Fur (MP) Charlotta Svanberg (S) NEJ NEJ NEJ NEJ AVSTÅR NEJ Röstningsresultat Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (kontors- och enhetschefer, utvecklingschefen) Utdragsbestyrkande 18(63)

19 336 Kommunledningsförvaltningens jämställdhetsplan Dnr KS/2012:885 Sammanträdespunkten utgår på grund av att kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade ärendet vid sitt sammanträde den 6 november Utdragsbestyrkande 19(63)

20 337 Månadsrapport för kommunstyrelsen efter oktober Dnr KS/2012:390 s beslut godkänner månadsrapport efter oktober Bakgrund ska enligt anvisningarna för månatlig uppföljning upprätta månadsrapporter. I månadsrapporterna redovisas uppföljning och prognos av kommunstyrelsens verksamhet i huvudsak uppdelat på tre verksamhetsgrupper, engångsbelopp samt extraordinära händelser. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse 30 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att prognosen efter oktober 2012 bedöms till +2,8 mkr vilket är en försämring med 300 tkr jämfört med prognosen efter september. Förutsättningen för prognosen är att förändringen av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut, att kostnaderna i övrigt hålls så låga som möjligt även resten av året och att förvaltningens intäkter kommer in som planerat. Arbetsutskottet har i 478/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport efter oktober Beslutsexpediering För kännedom Kommunchefen (förvaltningsekonomen) Utdragsbestyrkande 20(63)

21 338 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities Dnr KS/2012:724 s beslut 1. uppdrar till kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektansökningen till initiativet Området Energi 8.8: Smart Cities and Communities. 2. bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar och medfinansieringsintyg. 3. uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas via EU-medel. Bakgrund Smart Cities and Communities är ett initiativ inom EUs 7:e ramprogram (FP7). Det nya initiativet är en del i förverkligandet av EUs SET-plan (Strategic Energy Technology plan). Det övergripande syftet är att bidra till effektivisering av energisystem genom energissmart renovering av fastigheter i kombination med energismart utveckling av elnät, fjärrvärme och fjärrkylsystem samt genom åtgärder för att påverka människors energimedevetande och beteende i positiv riktning. Växjö kommun har erfarenhet från att driva projekt inom tidigare ramprogram (FP6, FP5) t.ex. SESAC och Agroptigas. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kärnan i det gemensamma projektförslaget inbegriper energismart renovering av framförallt bostadsfastigheter och energismart renovering av kommunhuset i Växjö. Arbetsutskottet har i 459/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. uppdrar till kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektansökningen till initiativet Området Energi 8.8: Smart Cities and Communities. Utdragsbestyrkande 21(63)

22 338 fortsättning 2. bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar och medfinansieringsintyg. 3. uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas via EU-medel. Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (planeringschefen) Utdragsbestyrkande 22(63)

23 339 Utredning om konkurrensutsättning/outsourcing av IT-enheten Dnr KS/2012:703 s beslut 1. noterar kommunchefens utredning rörande outsourcing av IT-enhetens verksamhet. 2. ger kommunchefen i uppdrag att genomföra upphandling av delar av IT-enhetens systemgrupps verksamhetsområde IT-infrastrukturtjänster, i enlighet med utredningens kapitel uppdrar till kommunchefen att återrapportera outsourcingarbetet till organisations- och personalutskottet om 6 månader. Bakgrund Växjö kommuns budget för 2012 anger att delar av eller hela verksamhetsområden inom IT-enheten bör outsourcas under Med anledning av detta har kommunchefen genomfört en utredning av möjligheten att outsourca IT-enheten. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 29 augusti överlämnat utredningen till kommunstyrelsen samt lämnat förslag till beslut. Utredningen anger två alternativ till outsourcing av IT-enheten, ett mer omfattande och ett mindre omfattande. Kommunchefens föreslår i sin skrivelse kommunstyrelsen att besluta i enlighet med det senare. Organisations- och personalutskottet har i 100/2012 föreslagit kommunstyrelsen beslut följande: 1. noterar kommunchefens utredning rörande outsourcing av IT-enhetens verksamhet. 2. ger kommunchefen i uppdrag att genomföra upphandling av delar av IT-enhetens systemgrupps verksamhetsområde IT-infrastrukturtjänster, i enlighet med utredningens kapitel 8. Utdragsbestyrkande 23(63)

24 339 fortsättning 3. uppdrar till kommunchefen att återrapportera outsourcingarbetet till organisations- och personalutskottet om 6 månader. Yrkanden Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg frågar om yrkandet kan antas och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (upphandlingschefen) För kännedom IT-chefen Utredare Anders Hägg Utdragsbestyrkande 24(63)

25 340 Utmaning av Växjö kommuns IT-verksamhet Dnr KS/2012:139 s beslut 1. antar utmaningen beträffande den del av IT-enhetens verksamhet som rör IT-infrastrukturtjänster, och noterar IT-gårdens utmaning som en intresseanmälan att lämna anbud i upphandlingen. 2. avvisar övriga delar av utmaningen med hänvisning till verksamheternas betydelse för de interna åtgärderna av fel och av service- /kundkontaktskäl. 3. avvisar utmaningen av dator/serverhall då tjänsteköpsavtal finns mellan kommunstyrelsen och Veab/Wexnet om plats i nybyggd datorhall. Bakgrund IT-gården har den 15 februari utmanat Växjö kommuns IT-verksamhet på områdena arbetsplats, central IT-drift och support och service. Eftersom utmaningen inkom efter att en utredning om eventuell outsourcing av delar av ITenheten redan påbörjats, kom handläggningen av utmaningen att omfattas av outsourcingutredningen. Enligt Växjö kommuns rutiner för utmaningar ska utmaningen antas eller avvisas av berörd nämnd. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 29 augusti redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Organisations- och personalutskottet har i 101/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. antar utmaningen beträffande den del av IT-enhetens verksamhet som rör IT-infrastrukturtjänster, och noterar IT-gårdens utmaning som en intresseanmälan att lämna anbud i upphandlingen. 2. avvisar övriga delar av utmaningen med hänvisning till verksamheternas betydelse för de interna åtgärderna av fel och av service- /kundkontaktskäl. Utdragsbestyrkande 25(63)

26 340 fortsättning 3. avvisar utmaningen av dator/serverhall då tjänsteköpsavtal finns mellan kommunstyrelsen och Veab/Wexnet om plats i nybyggd datorhall. Yrkanden Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsexpediering IT-gården För kännedom Kommunchefen (upphandlingschefen, IT-chefen, utredare Sven Olofsson) Utdragsbestyrkande 26(63)

27 341 Svar på utmaning av posthantering Dnr KS/2012:623 s beslut 1. antar Posten Meddelande ABs utmaning av Växjö kommuns posthantering 2. ger kommunchefen i uppdrag att inleda arbetet med utarbetande av förfrågningsunderlag. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Det finns ett mönster i privatiseringarna, i entreprenader och antagen utmaning; det handlar alltid om personal på golvet och då menar jag verkligen golvet. Det är städning, vaktmästeri, det är vårdande personal i huvudsak, som ifrågasätts och ska bli billigare. Inom kommunens vaktmästeri finns goda kunskaper om verksamheten man hanterar. Det är en stor verksamhet med många arbetsplatser och bortåt anställda. Och posten kommer fram till rätt person! Vad kan man mer begära? Ja, kanske trevligt och sympatiskt bemötande. Även det har vi gott om i Växjö kommuns vaktmästeri, en ytterst liten enhet till små kostnader i det stora hela. Vänsterpartiet avvisar Posten Meddelande ABs utmaning. Vi tror på närheten, uppbyggd kunskap och ser bara fördelar med att bygga vidare på det vaktmästeri som finns i hjärtat på Växjö kommun. Ledamöterna för socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Ett tydligt mönster i de olika konkurrensutsättningarna i Växjö kommun kan utläsas. Vi utsätter vårdande personal och servicepersonal samtidigt som tjänstemän på en högre nivå sitter tryggt. Utdragsbestyrkande 27(63)

28 341 fortsättning Växjö kommun och dess kärnverksamhet är helt beroende av att personalen fungerar och mår bra, känner stolthet för sitt arbete och för Växjö kommun. Att på detta sätt ständigt bli ifrågasatt, motverkar detta. Att posthanteringen fungerar är viktigt för kommunen som helhet. Vi har inte hört några klagomål på denna, som skulle föranleda att en annan aktör skulle ta över verksamheten. Argumenten för är få. De främsta skälen till att anta utmaningen måste vara den borgerliga majoritetens ambitioner att hamna högt på ytterligare någon rankinglista God personalpolitik är det i vilket fall som helst inte Bakgrund Posten Meddelande AB inkom med sin utmaning den 28 juni I denna anger man omfattningen av utmaningen gäller all posthantering, transporter av extern & intern post samt frankering. Posten skriver vidare i sin utmaning att man avser att utifrån sin infrastruktur och specialistkompetens optimera och effektivisera hela flödet av inkommande och utgående post/paket samt distribution av externoch internpost. Utmanaren anser sig kunna optimera samt effektivisera kommunens posthantering såväl ur ett ekonomiskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt perspektiv. All hantering av inkommande samt utgående post inklusive frankering föreslås ske i Postens lokaler. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 27 september 2012, redogjort för utmanarrätten i Växjö kommun. Kommunchefen redogör också för kommunens befintliga posthantering och vaktmästerifunktion och vilka konsekvenser en konkurrensutsättning av verksamheten skulle innebära. Kommunchefen konstaterar att mot bakgrund av nu kända fakta skulle en utmaning innebära såväl en potentiell ekonomisk besparing som en ökad servicenivå samt en, om än liten, miljömässig förbättring och föreslår därför att kommunstyrelsen antar utmaningen. Arbetsutskottet har i 432/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: Utdragsbestyrkande 28(63)

29 341 fortsättning 1. antar Posten Meddelande ABs utmaning av Växjö kommuns posthantering 2. ger kommunchefen i uppdrag att inleda arbetet med utarbetande av förfrågningsunderlag. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S): avvisar utmaningen från Posten Meddelande AB. Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering Posten Meddelande AB För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (upphandlingschefen) För kännedom Kommunikationschefen Utredare Sven Olofsson Utdragsbestyrkande 29(63)

30 342 Begäran om förstärkning av fritidsnämndens budget 2013 Dnr KS/2012:789 s beslut avslår fritidsnämndens begäran om förstärkning av nämndens budget 2013 med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om budget för Bakgrund Fritidsnämnden har i 59/2012 beslutat att hos kommunstyrelsen begära förstärkning av budget 2013 med 1,5 miljoner kronor för att kunna förstärka den egna organisationen i Araby Park Arena och därmed förbättra servicen i området och inte minst åt de kommande anhöriginvandrarna. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 435/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå fritidsnämndens begäran om förstärkning av nämndens budget 2013 med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om budget för Beslutsexpediering Fritidsnämnden Utdragsbestyrkande 30(63)

31 343 Växjö kommunföretag ABs skuldportfölj t o m Dnr KS/2012:782 s beslut godkänner Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per 31 augusti Bakgrund Enligt Växjö kommuns finanspolicy ska skuldportföljen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) redovisas till kommunstyrelsen vid års- respektive delårsbokslut. Beslutsunderlag VKAB har i en skrivelse den 21 september redovisat skuldportföljen för VKABkoncernen per 31 augusti Kommunchefen har i en skrivelse den 10 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att VKABkoncernens totala låneskuld uppgick till Mkr per 31 augusti. Växjö kommun hade per 31 augusti Mkr utlånat till VKAB och det är en minskning med 65 Mkr sedan april. Arbetsutskottet har i 447/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per 31 augusti Beslutsexpediering Växjö Kommunföretag AB För kännedom Kommunchefen (ekonomichefen) Utdragsbestyrkande 31(63)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16 Tid och plats A-salen, kl. 13:35-16:10 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Anna Gustbée (M) Ove Löfqvist (M)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36. KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36. Tid 2014-01-07, kl. 13:30 Plats A-salen, kommunhuset Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 13:30-16:30 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Karl-Erik Nedfors (C), tjänstgörande

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-01-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-01-12 Tid och plats A-salen, kl. 15.00 16.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01 Tid och plats A-salen, kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer