SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen A-salen, kommunhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René Jaramillo (KD) Gunnar Storbjörk (S) Åsa Karlsson-Björkmarker (S) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Cheryl Jones Fur (MP) Nils Posse (M) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Malin Lauber (S) Catharina Carlsson (M) Benny Johansson (M) Lena Wibroe (M) Annika Stacke (FP) Nils Fransson (FP) Lars Melin (KD) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) Carl-Olof Bengtsson (S) Anders Mårtensson (V) Ove Dahl, kommunchef Petra Grankvist, förvaltningsekonom 333, 335 Martin Fransson, sekreterare Per Schöldberg (C) Kommunkansliet Justerade paragrafer (63)

2 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , , 363, , 364, 334 Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Charlotta Svanberg Justerare Per Schöldberg 2(63)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 3(63)

4 Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 6 november Information från ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och från kommunledningsförvaltningen 331 Redovisning av delegeringsbeslut 332 Redovisning av protokoll 333 Skrivelse om att utveckla direktmötena 334 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi 335 s internbudget 336 Kommunledningsförvaltningens jämställdhetsplan Månadsrapport för kommunstyrelsen efter oktober 338 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities 339 Utredning om konkurrensutsättning/outsourcing av IT-enheten 340 Utmaning av Växjö kommuns IT-verksamhet 341 Svar på utmaning av posthantering 342 Begäran om förstärkning av fritidsnämndens budget Växjö kommunföretag ABs skuldportfölj t o m Skrivelse om ljudmiljön i receptionen Björnen 345 Lån till Lammhults ridklubb 346 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 347 Yttrande över socialdepartementets betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd 348 Yttrande över finansdepartementets remiss Nystartszoner 349 Yttrande över miljödepartementets remiss Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Utdragsbestyrkande 4(63)

5 350 Anmälan av svar till socialstyrelsen angående insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning 351 Anmälan av yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål 352 Anmälan av yttrande över förstudie för trafikplats Helgevärma Anmälan av yttrande över utbildningsdepartementets promemoria om utökad undervisningstid i matematik Motion om ekologiska krav på restauranger i kommunala lokaler som drivs i annan regi 355 Antagande av länsgemensam folkhälsopolicy 356 Markköp från Arenastaden i Växjö AB 357 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 358 Kriterier för miljöfordonsparkering Renhållningstaxa Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Avgifter för diverse VA-tjänster för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Upphävande av beslut om lån till Åby-Tjureda idrottsförening 364 Övriga frågor Utdragsbestyrkande 5(63)

6 330 Information från ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och från kommunledningsförvaltningen Ove Dahl, kommunchef informerar om den pågående diskussionen om den konst som har skänkts från bl.a. Växjö kommun till konserthuset. Kommunchefen informerar också om att Sveriges F18 landslag i fotboll kommer att möta Tyskland i en landskamp den 21 november i Tipshallen. Malin Lauber (S) informerar om Växjö kommuns samarbete i energifrågor med serbiska kommuner inom det tvååriga projektet Support to Local Governments in Serbia in the EU integration process. Hon har tillsammans med projektledare Anders Lundgren och Julia Ahlrot från planeringskontoret besökt Serbien och startat upp samarbetet. Per Schöldberg (C) informerar från ett möte med VD-klubben där bland annat näringslivets samverkan med Linnéuniversitetet i forsknings- och innovationsfrågor diskuterades. Utdragsbestyrkande 6(63)

7 331 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr KS/2012:91 Dnr KS/2012:202 Dnr KS/2012:102 Dnr KS/2012:349 s beslut godkänner redovisningen. Bakgrund Personal- och förhandlingschefen, kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, upphandlingschefen, markingenjör Leif Carlsson och mark- och exploateringschefen har lämnat en redovisning över beslut som har fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegering enligt 6 kap 33 kommunallagen. Utdragsbestyrkande 7(63)

8 332 Redovisning av protokoll s beslut godkänner redovisningen. Bakgrund s arbetsutskotts protokoll den 25 september, 2 oktober och 9 oktober s organisations- och personalutskotts protokoll den 9 oktober 2012 Utdragsbestyrkande 8(63)

9 333 Skrivelse om att utveckla direktmötena Dnr KS/2012:731 s beslut besvarar skrivelsen med att Växjö kommuns budget 2013 anger att direktmötenas metodik bland annat gällande återkoppling och uppföljning ska vidareutvecklas för att ytterligare främja medborgardialogen. Bakgrund Maria Carlsson (S) har i en skrivelse till kommunstyrelsen den 28 augusti föreslagit att kommunstyrelsen studerar hur Kalmar kommun arbetar med direktmöten för att se om arbetssättet kan passa i Växjö kommun. Skrivelsen tar som exempel upp att tillsammans med samhällsföreningar, byalag eller andra lokala organisationer diskutera möjligheter till utveckling och vilka önskemål som finns på orten. Dessutom erbjuder man barnpassning för att fler barnfamiljer ska kunna medverka. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 september redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att det redan idag görs en bedömning av vilka frågor som kan komma att tas upp på ett möte, för att se till så att rätt personer finns på plats. Bland annat tas kontakt med föreningar på orten. I samband med direktmötena finns även möjlighet att ställa frågor via webben som sedan besvaras på kommunens hemsida. Där läggs även protokollen från varje möte. Arbetsutskottet har i 448/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att besvara skrivelsen med att Växjö kommuns budget 2013 anger att direktmötenas metodik bland annat gällande återkoppling och uppföljning ska vidareutvecklas för att ytterligare främja medborgardialogen. Yrkanden Gunnar Storbjörk (C) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S) och Carin Högstedt (V): bifaller skrivelsens förslag. Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. Utdragsbestyrkande 9(63)

10 333 fortsättning Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering Maria Carlsson För kännedom Kommunchefen (landsbygdsutvecklaren, kanslichefen) Utdragsbestyrkande 10(63)

11 334 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi Dnr KS/2012:505 s beslut Anna Tenje (M) med instämmande av Carin Högstedt (V): uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och att integrera den kommande cykelstrategin med transportstrategin. Bakgrund Växjö kommunfullmäktige beslutade 2005 om en transportstrategi för ett hållbart Växjö. Gunnar Storbjörk (S), Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse föreslagit att transportstrategin ska revideras och att det blir en process där medborgarna involveras. har också beslutat att ta fram en cykelstrategi. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 oktober redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen instämmer i att arbetet med transportstrategin behöver intensifieras då flera av målen inte nås. Förvaltningens slutsats är att en enkel revidering av transportstrategin bör göras och att cykelstrategin bör integreras i detta arbete. Fokus i revideringen bör läggas på uppdatering av åtgärdsförslagen, hur åtgärderna hänger ihop med målen samt utveckling av intern organisation och process. Kunskaperna från den nyligen genomförda resvaneundersökningen bör tas tillvara. Arbetsutskottet har i 462/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och integrera cykelstrategin i det arbetet. Yrkanden Anna Tenje (M) med instämmande av Carin Högstedt (V): uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och att integrera den kommande cykelstrategin med transportstrategin. Utdragsbestyrkande 11(63)

12 334 fortsättning Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Tenjes yrkande. Beslutsexpediering Gunnar Storbjörk Carin Högstedt Cheryl Jones Fur För åtgärd/verkställighet Tekniska nämnden För kännedom Kommunchefen (trafikplaneringschefen) Utdragsbestyrkande 12(63)

13 335 s internbudget Dnr KS/2012:860 s beslut 1. antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg under kapitlet Arbete och företag: Näringslivskontoret ska i samverkan med andra aktörer utreda frågan om mikrolån på kommunal nivå. 2. anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Reservationer Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Storbjörks yrkande. Cheryl Jones Fur (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Storbjörks yrkande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober lämnat förslag till internbudget för kommunstyrelsen samt förslag till beslut. Arbetsutskottet har i 456/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. antar föreslagen internbudget för Utdragsbestyrkande 13(63)

14 335 fortsättning 2. anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Yrkanden Patric Svensson (FP) med instämmande av Ulf Hedin (M), Per Schöldberg (C) och René Jaramillo (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg under kapitlet Arbete och företag: Näringslivskontoret ska i samverkan med andra aktörer utreda frågan om mikrolån på kommunal nivå. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): 1. antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg: Arbete och företagande Prioritera arbetet på att minska arbetslösheten. Tusen blommor måste få blomma, såsom satsningar på lokala utbildningskontrakt, sociala företag, nyföretagande och nyetableringar. Ökad satsning på och kunskap om sociala företag behövs Utred möjligheten till kommunala mikrolån Barn, ungdom och utbildning Kommunen ska ta fram en modell på hur lokala utbildningskontrakt kan tillämpas Bygga och bo Det ska finnas en planberedskap för 800 bostäder per år, varav koncernen ska kunna bygga 400. Detta för att minska bostadsköerna Sätt igång byggandet av bostäder på Arenastaden så fort som möjligt, ta fram en detaljplan för Bäckaslövsområdet omgående och avsätt den s.k. Stenatomten till framtidens äldreboende Arbeta mer aktivt med träbyggande samt gröna tak och väggar Utdragsbestyrkande 14(63)

15 335 fortsättning Ta fram förslag på förändrade avkastnings-och utdelningskrav på de kommunala bolagen Tillämpa tillgänglighetscertifiering av bostäder Demokrati och mångfald Utred behovet av ett medborgarkontor på Teleborg Varje år ska 400 medarbetare inom kommunkoncernen få utbildning i HBT-frågor Området integration i Mångfaldsprogrammet ska fördjupas och konkretiseras Utveckla kontakterna och formerna för kontakterna med sockenråd etc. Miljö, energi och trafik Utreda genomförandet av fria bussresor till barn och ungdomar samt halverad taxa under lågtrafiktid Uppleva och göra Ta bort entréavgifterna till Kulturparkens verksamheter Växjö kommun som arbetsgivare Möjligheten att arbeta mer med anpassade tjänster ska utredas Efter 12 månaders vikariat i kommunen ska fast anställning erbjudas Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet Övrigt Arbetet med Lean inom KLF ska påskyndas Övergripande ekonomisk målsättning ska uppvisa överskott i bokslut anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Utdragsbestyrkande 15(63)

16 335 fortsättning Cheryl Jones Fur (MP): 1. antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg: Arbete och företagande Ökad satsning på och kunskap om sociala företag behövs Näringslivskontoret ska i samverkan med andra aktörer utreda frågan om mikrolån på kommunal nivå. Barn, ungdom och utbildning Kommunen ska ta fram en modell på hur lokala utbildningskontrakt kan tillämpas Bygga och bo Det ska finnas en planberedskap för 800 bostäder per år, varav koncernen ska kunna bygga 400. Detta för att minska bostadsköerna Sätt igång byggandet av bostäder på Arenastaden så fort som möjligt, ta fram en detaljplan för Bäckaslövsområdet omgående och avsätt den s.k. Stenatomten till framtidens äldreboende Arbeta mer aktivt med träbyggande samt gröna tak och väggar Ta fram förslag på förändrade avkastnings-och utdelningskrav på de kommunala bolagen Tillämpa tillgänglighetscertifiering av bostäder Demokrati och mångfald Utred behovet av ett medborgarkontor på Teleborg Varje år ska 400 medarbetare inom kommunkoncernen få utbildning i HBT-frågor Området integration i Mångfaldsprogrammet ska fördjupas och konkretiseras Utveckla kontakterna och formerna för kontakterna med sockenråd etc. Miljö, energi och trafik Ta fram förslag på hur man kan öka användningen av samåkningssystem och bilpooler bland kommunens invånare Utreda genomförandet av fria bussresor under en begränsad tid för nyinflyttade till kommunen. Utdragsbestyrkande 16(63)

17 335 fortsättning Utveckla kontakter med föreningar med natur- och fritidsintresse genom att bilda en naturvårdsgrupp. Uppleva och göra Ta bort entréavgifterna till Kulturparkens verksamheter Växjö kommun som arbetsgivare Möjligheten att arbeta mer med anpassade tjänster ska utredas Efter 12 månaders vikariat i kommunen ska fast anställning erbjudas Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet 2. anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Patric Svenssons yrkande. Omröstning begärs. Ordförande ställer först Gunnar Storbjörks yrkande mot Cheryl Jones Furs yrkande för att utse motförslag till Patric Svenssons yrkande. Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen utser Gunnar Storbjörks yrkande till motförslag. godkänner följande beslutsordning: Ja för bifall till Patric Svenssons yrkande Nej för bifall till Gunnar Storbjörks yrkande Omröstningsresultat beslutar enligt Patric Svenssons yrkande med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och en ledamot som avstår. Utdragsbestyrkande 17(63)

18 335 fortsättning LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René Jaramillo (KD) Gunnar Storbjörk (S) Nils Posse (M) JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ Åsa Karlsson Björkmarker (S) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Cheryl Jones Fur (MP) Charlotta Svanberg (S) NEJ NEJ NEJ NEJ AVSTÅR NEJ Röstningsresultat Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (kontors- och enhetschefer, utvecklingschefen) Utdragsbestyrkande 18(63)

19 336 Kommunledningsförvaltningens jämställdhetsplan Dnr KS/2012:885 Sammanträdespunkten utgår på grund av att kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade ärendet vid sitt sammanträde den 6 november Utdragsbestyrkande 19(63)

20 337 Månadsrapport för kommunstyrelsen efter oktober Dnr KS/2012:390 s beslut godkänner månadsrapport efter oktober Bakgrund ska enligt anvisningarna för månatlig uppföljning upprätta månadsrapporter. I månadsrapporterna redovisas uppföljning och prognos av kommunstyrelsens verksamhet i huvudsak uppdelat på tre verksamhetsgrupper, engångsbelopp samt extraordinära händelser. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse 30 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att prognosen efter oktober 2012 bedöms till +2,8 mkr vilket är en försämring med 300 tkr jämfört med prognosen efter september. Förutsättningen för prognosen är att förändringen av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut, att kostnaderna i övrigt hålls så låga som möjligt även resten av året och att förvaltningens intäkter kommer in som planerat. Arbetsutskottet har i 478/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport efter oktober Beslutsexpediering För kännedom Kommunchefen (förvaltningsekonomen) Utdragsbestyrkande 20(63)

21 338 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities Dnr KS/2012:724 s beslut 1. uppdrar till kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektansökningen till initiativet Området Energi 8.8: Smart Cities and Communities. 2. bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar och medfinansieringsintyg. 3. uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas via EU-medel. Bakgrund Smart Cities and Communities är ett initiativ inom EUs 7:e ramprogram (FP7). Det nya initiativet är en del i förverkligandet av EUs SET-plan (Strategic Energy Technology plan). Det övergripande syftet är att bidra till effektivisering av energisystem genom energissmart renovering av fastigheter i kombination med energismart utveckling av elnät, fjärrvärme och fjärrkylsystem samt genom åtgärder för att påverka människors energimedevetande och beteende i positiv riktning. Växjö kommun har erfarenhet från att driva projekt inom tidigare ramprogram (FP6, FP5) t.ex. SESAC och Agroptigas. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kärnan i det gemensamma projektförslaget inbegriper energismart renovering av framförallt bostadsfastigheter och energismart renovering av kommunhuset i Växjö. Arbetsutskottet har i 459/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. uppdrar till kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektansökningen till initiativet Området Energi 8.8: Smart Cities and Communities. Utdragsbestyrkande 21(63)

22 338 fortsättning 2. bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar och medfinansieringsintyg. 3. uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas via EU-medel. Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (planeringschefen) Utdragsbestyrkande 22(63)

23 339 Utredning om konkurrensutsättning/outsourcing av IT-enheten Dnr KS/2012:703 s beslut 1. noterar kommunchefens utredning rörande outsourcing av IT-enhetens verksamhet. 2. ger kommunchefen i uppdrag att genomföra upphandling av delar av IT-enhetens systemgrupps verksamhetsområde IT-infrastrukturtjänster, i enlighet med utredningens kapitel uppdrar till kommunchefen att återrapportera outsourcingarbetet till organisations- och personalutskottet om 6 månader. Bakgrund Växjö kommuns budget för 2012 anger att delar av eller hela verksamhetsområden inom IT-enheten bör outsourcas under Med anledning av detta har kommunchefen genomfört en utredning av möjligheten att outsourca IT-enheten. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 29 augusti överlämnat utredningen till kommunstyrelsen samt lämnat förslag till beslut. Utredningen anger två alternativ till outsourcing av IT-enheten, ett mer omfattande och ett mindre omfattande. Kommunchefens föreslår i sin skrivelse kommunstyrelsen att besluta i enlighet med det senare. Organisations- och personalutskottet har i 100/2012 föreslagit kommunstyrelsen beslut följande: 1. noterar kommunchefens utredning rörande outsourcing av IT-enhetens verksamhet. 2. ger kommunchefen i uppdrag att genomföra upphandling av delar av IT-enhetens systemgrupps verksamhetsområde IT-infrastrukturtjänster, i enlighet med utredningens kapitel 8. Utdragsbestyrkande 23(63)

24 339 fortsättning 3. uppdrar till kommunchefen att återrapportera outsourcingarbetet till organisations- och personalutskottet om 6 månader. Yrkanden Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg frågar om yrkandet kan antas och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (upphandlingschefen) För kännedom IT-chefen Utredare Anders Hägg Utdragsbestyrkande 24(63)

25 340 Utmaning av Växjö kommuns IT-verksamhet Dnr KS/2012:139 s beslut 1. antar utmaningen beträffande den del av IT-enhetens verksamhet som rör IT-infrastrukturtjänster, och noterar IT-gårdens utmaning som en intresseanmälan att lämna anbud i upphandlingen. 2. avvisar övriga delar av utmaningen med hänvisning till verksamheternas betydelse för de interna åtgärderna av fel och av service- /kundkontaktskäl. 3. avvisar utmaningen av dator/serverhall då tjänsteköpsavtal finns mellan kommunstyrelsen och Veab/Wexnet om plats i nybyggd datorhall. Bakgrund IT-gården har den 15 februari utmanat Växjö kommuns IT-verksamhet på områdena arbetsplats, central IT-drift och support och service. Eftersom utmaningen inkom efter att en utredning om eventuell outsourcing av delar av ITenheten redan påbörjats, kom handläggningen av utmaningen att omfattas av outsourcingutredningen. Enligt Växjö kommuns rutiner för utmaningar ska utmaningen antas eller avvisas av berörd nämnd. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 29 augusti redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Organisations- och personalutskottet har i 101/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. antar utmaningen beträffande den del av IT-enhetens verksamhet som rör IT-infrastrukturtjänster, och noterar IT-gårdens utmaning som en intresseanmälan att lämna anbud i upphandlingen. 2. avvisar övriga delar av utmaningen med hänvisning till verksamheternas betydelse för de interna åtgärderna av fel och av service- /kundkontaktskäl. Utdragsbestyrkande 25(63)

26 340 fortsättning 3. avvisar utmaningen av dator/serverhall då tjänsteköpsavtal finns mellan kommunstyrelsen och Veab/Wexnet om plats i nybyggd datorhall. Yrkanden Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsexpediering IT-gården För kännedom Kommunchefen (upphandlingschefen, IT-chefen, utredare Sven Olofsson) Utdragsbestyrkande 26(63)

27 341 Svar på utmaning av posthantering Dnr KS/2012:623 s beslut 1. antar Posten Meddelande ABs utmaning av Växjö kommuns posthantering 2. ger kommunchefen i uppdrag att inleda arbetet med utarbetande av förfrågningsunderlag. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Det finns ett mönster i privatiseringarna, i entreprenader och antagen utmaning; det handlar alltid om personal på golvet och då menar jag verkligen golvet. Det är städning, vaktmästeri, det är vårdande personal i huvudsak, som ifrågasätts och ska bli billigare. Inom kommunens vaktmästeri finns goda kunskaper om verksamheten man hanterar. Det är en stor verksamhet med många arbetsplatser och bortåt anställda. Och posten kommer fram till rätt person! Vad kan man mer begära? Ja, kanske trevligt och sympatiskt bemötande. Även det har vi gott om i Växjö kommuns vaktmästeri, en ytterst liten enhet till små kostnader i det stora hela. Vänsterpartiet avvisar Posten Meddelande ABs utmaning. Vi tror på närheten, uppbyggd kunskap och ser bara fördelar med att bygga vidare på det vaktmästeri som finns i hjärtat på Växjö kommun. Ledamöterna för socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Ett tydligt mönster i de olika konkurrensutsättningarna i Växjö kommun kan utläsas. Vi utsätter vårdande personal och servicepersonal samtidigt som tjänstemän på en högre nivå sitter tryggt. Utdragsbestyrkande 27(63)

28 341 fortsättning Växjö kommun och dess kärnverksamhet är helt beroende av att personalen fungerar och mår bra, känner stolthet för sitt arbete och för Växjö kommun. Att på detta sätt ständigt bli ifrågasatt, motverkar detta. Att posthanteringen fungerar är viktigt för kommunen som helhet. Vi har inte hört några klagomål på denna, som skulle föranleda att en annan aktör skulle ta över verksamheten. Argumenten för är få. De främsta skälen till att anta utmaningen måste vara den borgerliga majoritetens ambitioner att hamna högt på ytterligare någon rankinglista God personalpolitik är det i vilket fall som helst inte Bakgrund Posten Meddelande AB inkom med sin utmaning den 28 juni I denna anger man omfattningen av utmaningen gäller all posthantering, transporter av extern & intern post samt frankering. Posten skriver vidare i sin utmaning att man avser att utifrån sin infrastruktur och specialistkompetens optimera och effektivisera hela flödet av inkommande och utgående post/paket samt distribution av externoch internpost. Utmanaren anser sig kunna optimera samt effektivisera kommunens posthantering såväl ur ett ekonomiskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt perspektiv. All hantering av inkommande samt utgående post inklusive frankering föreslås ske i Postens lokaler. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 27 september 2012, redogjort för utmanarrätten i Växjö kommun. Kommunchefen redogör också för kommunens befintliga posthantering och vaktmästerifunktion och vilka konsekvenser en konkurrensutsättning av verksamheten skulle innebära. Kommunchefen konstaterar att mot bakgrund av nu kända fakta skulle en utmaning innebära såväl en potentiell ekonomisk besparing som en ökad servicenivå samt en, om än liten, miljömässig förbättring och föreslår därför att kommunstyrelsen antar utmaningen. Arbetsutskottet har i 432/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: Utdragsbestyrkande 28(63)

29 341 fortsättning 1. antar Posten Meddelande ABs utmaning av Växjö kommuns posthantering 2. ger kommunchefen i uppdrag att inleda arbetet med utarbetande av förfrågningsunderlag. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S): avvisar utmaningen från Posten Meddelande AB. Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering Posten Meddelande AB För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (upphandlingschefen) För kännedom Kommunikationschefen Utredare Sven Olofsson Utdragsbestyrkande 29(63)

30 342 Begäran om förstärkning av fritidsnämndens budget 2013 Dnr KS/2012:789 s beslut avslår fritidsnämndens begäran om förstärkning av nämndens budget 2013 med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om budget för Bakgrund Fritidsnämnden har i 59/2012 beslutat att hos kommunstyrelsen begära förstärkning av budget 2013 med 1,5 miljoner kronor för att kunna förstärka den egna organisationen i Araby Park Arena och därmed förbättra servicen i området och inte minst åt de kommande anhöriginvandrarna. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 435/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå fritidsnämndens begäran om förstärkning av nämndens budget 2013 med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om budget för Beslutsexpediering Fritidsnämnden Utdragsbestyrkande 30(63)

31 343 Växjö kommunföretag ABs skuldportfölj t o m Dnr KS/2012:782 s beslut godkänner Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per 31 augusti Bakgrund Enligt Växjö kommuns finanspolicy ska skuldportföljen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) redovisas till kommunstyrelsen vid års- respektive delårsbokslut. Beslutsunderlag VKAB har i en skrivelse den 21 september redovisat skuldportföljen för VKABkoncernen per 31 augusti Kommunchefen har i en skrivelse den 10 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att VKABkoncernens totala låneskuld uppgick till Mkr per 31 augusti. Växjö kommun hade per 31 augusti Mkr utlånat till VKAB och det är en minskning med 65 Mkr sedan april. Arbetsutskottet har i 447/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per 31 augusti Beslutsexpediering Växjö Kommunföretag AB För kännedom Kommunchefen (ekonomichefen) Utdragsbestyrkande 31(63)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9.15 11.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-08-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats A-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer