SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen A-salen, kommunhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René Jaramillo (KD) Gunnar Storbjörk (S) Åsa Karlsson-Björkmarker (S) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Cheryl Jones Fur (MP) Nils Posse (M) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Malin Lauber (S) Catharina Carlsson (M) Benny Johansson (M) Lena Wibroe (M) Annika Stacke (FP) Nils Fransson (FP) Lars Melin (KD) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) Carl-Olof Bengtsson (S) Anders Mårtensson (V) Ove Dahl, kommunchef Petra Grankvist, förvaltningsekonom 333, 335 Martin Fransson, sekreterare Per Schöldberg (C) Kommunkansliet Justerade paragrafer (63)

2 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , , 363, , 364, 334 Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Charlotta Svanberg Justerare Per Schöldberg 2(63)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 3(63)

4 Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 6 november Information från ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och från kommunledningsförvaltningen 331 Redovisning av delegeringsbeslut 332 Redovisning av protokoll 333 Skrivelse om att utveckla direktmötena 334 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi 335 s internbudget 336 Kommunledningsförvaltningens jämställdhetsplan Månadsrapport för kommunstyrelsen efter oktober 338 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities 339 Utredning om konkurrensutsättning/outsourcing av IT-enheten 340 Utmaning av Växjö kommuns IT-verksamhet 341 Svar på utmaning av posthantering 342 Begäran om förstärkning av fritidsnämndens budget Växjö kommunföretag ABs skuldportfölj t o m Skrivelse om ljudmiljön i receptionen Björnen 345 Lån till Lammhults ridklubb 346 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 347 Yttrande över socialdepartementets betänkande Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd 348 Yttrande över finansdepartementets remiss Nystartszoner 349 Yttrande över miljödepartementets remiss Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Utdragsbestyrkande 4(63)

5 350 Anmälan av svar till socialstyrelsen angående insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning 351 Anmälan av yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål 352 Anmälan av yttrande över förstudie för trafikplats Helgevärma Anmälan av yttrande över utbildningsdepartementets promemoria om utökad undervisningstid i matematik Motion om ekologiska krav på restauranger i kommunala lokaler som drivs i annan regi 355 Antagande av länsgemensam folkhälsopolicy 356 Markköp från Arenastaden i Växjö AB 357 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 358 Kriterier för miljöfordonsparkering Renhållningstaxa Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Avgifter för diverse VA-tjänster för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Upphävande av beslut om lån till Åby-Tjureda idrottsförening 364 Övriga frågor Utdragsbestyrkande 5(63)

6 330 Information från ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och från kommunledningsförvaltningen Ove Dahl, kommunchef informerar om den pågående diskussionen om den konst som har skänkts från bl.a. Växjö kommun till konserthuset. Kommunchefen informerar också om att Sveriges F18 landslag i fotboll kommer att möta Tyskland i en landskamp den 21 november i Tipshallen. Malin Lauber (S) informerar om Växjö kommuns samarbete i energifrågor med serbiska kommuner inom det tvååriga projektet Support to Local Governments in Serbia in the EU integration process. Hon har tillsammans med projektledare Anders Lundgren och Julia Ahlrot från planeringskontoret besökt Serbien och startat upp samarbetet. Per Schöldberg (C) informerar från ett möte med VD-klubben där bland annat näringslivets samverkan med Linnéuniversitetet i forsknings- och innovationsfrågor diskuterades. Utdragsbestyrkande 6(63)

7 331 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr KS/2012:91 Dnr KS/2012:202 Dnr KS/2012:102 Dnr KS/2012:349 s beslut godkänner redovisningen. Bakgrund Personal- och förhandlingschefen, kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, upphandlingschefen, markingenjör Leif Carlsson och mark- och exploateringschefen har lämnat en redovisning över beslut som har fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegering enligt 6 kap 33 kommunallagen. Utdragsbestyrkande 7(63)

8 332 Redovisning av protokoll s beslut godkänner redovisningen. Bakgrund s arbetsutskotts protokoll den 25 september, 2 oktober och 9 oktober s organisations- och personalutskotts protokoll den 9 oktober 2012 Utdragsbestyrkande 8(63)

9 333 Skrivelse om att utveckla direktmötena Dnr KS/2012:731 s beslut besvarar skrivelsen med att Växjö kommuns budget 2013 anger att direktmötenas metodik bland annat gällande återkoppling och uppföljning ska vidareutvecklas för att ytterligare främja medborgardialogen. Bakgrund Maria Carlsson (S) har i en skrivelse till kommunstyrelsen den 28 augusti föreslagit att kommunstyrelsen studerar hur Kalmar kommun arbetar med direktmöten för att se om arbetssättet kan passa i Växjö kommun. Skrivelsen tar som exempel upp att tillsammans med samhällsföreningar, byalag eller andra lokala organisationer diskutera möjligheter till utveckling och vilka önskemål som finns på orten. Dessutom erbjuder man barnpassning för att fler barnfamiljer ska kunna medverka. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 september redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att det redan idag görs en bedömning av vilka frågor som kan komma att tas upp på ett möte, för att se till så att rätt personer finns på plats. Bland annat tas kontakt med föreningar på orten. I samband med direktmötena finns även möjlighet att ställa frågor via webben som sedan besvaras på kommunens hemsida. Där läggs även protokollen från varje möte. Arbetsutskottet har i 448/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att besvara skrivelsen med att Växjö kommuns budget 2013 anger att direktmötenas metodik bland annat gällande återkoppling och uppföljning ska vidareutvecklas för att ytterligare främja medborgardialogen. Yrkanden Gunnar Storbjörk (C) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S) och Carin Högstedt (V): bifaller skrivelsens förslag. Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. Utdragsbestyrkande 9(63)

10 333 fortsättning Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering Maria Carlsson För kännedom Kommunchefen (landsbygdsutvecklaren, kanslichefen) Utdragsbestyrkande 10(63)

11 334 Skrivelse om att revidera Växjö kommuns transportstrategi Dnr KS/2012:505 s beslut Anna Tenje (M) med instämmande av Carin Högstedt (V): uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och att integrera den kommande cykelstrategin med transportstrategin. Bakgrund Växjö kommunfullmäktige beslutade 2005 om en transportstrategi för ett hållbart Växjö. Gunnar Storbjörk (S), Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse föreslagit att transportstrategin ska revideras och att det blir en process där medborgarna involveras. har också beslutat att ta fram en cykelstrategi. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 oktober redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen instämmer i att arbetet med transportstrategin behöver intensifieras då flera av målen inte nås. Förvaltningens slutsats är att en enkel revidering av transportstrategin bör göras och att cykelstrategin bör integreras i detta arbete. Fokus i revideringen bör läggas på uppdatering av åtgärdsförslagen, hur åtgärderna hänger ihop med målen samt utveckling av intern organisation och process. Kunskaperna från den nyligen genomförda resvaneundersökningen bör tas tillvara. Arbetsutskottet har i 462/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och integrera cykelstrategin i det arbetet. Yrkanden Anna Tenje (M) med instämmande av Carin Högstedt (V): uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en enkel revidering av transportstrategin och att integrera den kommande cykelstrategin med transportstrategin. Utdragsbestyrkande 11(63)

12 334 fortsättning Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Tenjes yrkande. Beslutsexpediering Gunnar Storbjörk Carin Högstedt Cheryl Jones Fur För åtgärd/verkställighet Tekniska nämnden För kännedom Kommunchefen (trafikplaneringschefen) Utdragsbestyrkande 12(63)

13 335 s internbudget Dnr KS/2012:860 s beslut 1. antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg under kapitlet Arbete och företag: Näringslivskontoret ska i samverkan med andra aktörer utreda frågan om mikrolån på kommunal nivå. 2. anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Reservationer Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Storbjörks yrkande. Cheryl Jones Fur (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Storbjörks yrkande. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 18 oktober lämnat förslag till internbudget för kommunstyrelsen samt förslag till beslut. Arbetsutskottet har i 456/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. antar föreslagen internbudget för Utdragsbestyrkande 13(63)

14 335 fortsättning 2. anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Yrkanden Patric Svensson (FP) med instämmande av Ulf Hedin (M), Per Schöldberg (C) och René Jaramillo (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg under kapitlet Arbete och företag: Näringslivskontoret ska i samverkan med andra aktörer utreda frågan om mikrolån på kommunal nivå. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): 1. antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg: Arbete och företagande Prioritera arbetet på att minska arbetslösheten. Tusen blommor måste få blomma, såsom satsningar på lokala utbildningskontrakt, sociala företag, nyföretagande och nyetableringar. Ökad satsning på och kunskap om sociala företag behövs Utred möjligheten till kommunala mikrolån Barn, ungdom och utbildning Kommunen ska ta fram en modell på hur lokala utbildningskontrakt kan tillämpas Bygga och bo Det ska finnas en planberedskap för 800 bostäder per år, varav koncernen ska kunna bygga 400. Detta för att minska bostadsköerna Sätt igång byggandet av bostäder på Arenastaden så fort som möjligt, ta fram en detaljplan för Bäckaslövsområdet omgående och avsätt den s.k. Stenatomten till framtidens äldreboende Arbeta mer aktivt med träbyggande samt gröna tak och väggar Utdragsbestyrkande 14(63)

15 335 fortsättning Ta fram förslag på förändrade avkastnings-och utdelningskrav på de kommunala bolagen Tillämpa tillgänglighetscertifiering av bostäder Demokrati och mångfald Utred behovet av ett medborgarkontor på Teleborg Varje år ska 400 medarbetare inom kommunkoncernen få utbildning i HBT-frågor Området integration i Mångfaldsprogrammet ska fördjupas och konkretiseras Utveckla kontakterna och formerna för kontakterna med sockenråd etc. Miljö, energi och trafik Utreda genomförandet av fria bussresor till barn och ungdomar samt halverad taxa under lågtrafiktid Uppleva och göra Ta bort entréavgifterna till Kulturparkens verksamheter Växjö kommun som arbetsgivare Möjligheten att arbeta mer med anpassade tjänster ska utredas Efter 12 månaders vikariat i kommunen ska fast anställning erbjudas Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet Övrigt Arbetet med Lean inom KLF ska påskyndas Övergripande ekonomisk målsättning ska uppvisa överskott i bokslut anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Utdragsbestyrkande 15(63)

16 335 fortsättning Cheryl Jones Fur (MP): 1. antar föreslagen internbudget för 2013 med följande tillägg: Arbete och företagande Ökad satsning på och kunskap om sociala företag behövs Näringslivskontoret ska i samverkan med andra aktörer utreda frågan om mikrolån på kommunal nivå. Barn, ungdom och utbildning Kommunen ska ta fram en modell på hur lokala utbildningskontrakt kan tillämpas Bygga och bo Det ska finnas en planberedskap för 800 bostäder per år, varav koncernen ska kunna bygga 400. Detta för att minska bostadsköerna Sätt igång byggandet av bostäder på Arenastaden så fort som möjligt, ta fram en detaljplan för Bäckaslövsområdet omgående och avsätt den s.k. Stenatomten till framtidens äldreboende Arbeta mer aktivt med träbyggande samt gröna tak och väggar Ta fram förslag på förändrade avkastnings-och utdelningskrav på de kommunala bolagen Tillämpa tillgänglighetscertifiering av bostäder Demokrati och mångfald Utred behovet av ett medborgarkontor på Teleborg Varje år ska 400 medarbetare inom kommunkoncernen få utbildning i HBT-frågor Området integration i Mångfaldsprogrammet ska fördjupas och konkretiseras Utveckla kontakterna och formerna för kontakterna med sockenråd etc. Miljö, energi och trafik Ta fram förslag på hur man kan öka användningen av samåkningssystem och bilpooler bland kommunens invånare Utreda genomförandet av fria bussresor under en begränsad tid för nyinflyttade till kommunen. Utdragsbestyrkande 16(63)

17 335 fortsättning Utveckla kontakter med föreningar med natur- och fritidsintresse genom att bilda en naturvårdsgrupp. Uppleva och göra Ta bort entréavgifterna till Kulturparkens verksamheter Växjö kommun som arbetsgivare Möjligheten att arbeta mer med anpassade tjänster ska utredas Efter 12 månaders vikariat i kommunen ska fast anställning erbjudas Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet 2. anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget för antar föreslagen intern kontrollplan för beslutar att den antagna interna kontrollplan för 2013 även ska gälla som kommunövergripande intern kontrollplan för godkänner ramjusteringar gentemot tekniska nämnden som en följd av att två tjänster flyttats till tekniska förvaltningens trafikoch stadsmiljöavdelningen. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Patric Svenssons yrkande. Omröstning begärs. Ordförande ställer först Gunnar Storbjörks yrkande mot Cheryl Jones Furs yrkande för att utse motförslag till Patric Svenssons yrkande. Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen utser Gunnar Storbjörks yrkande till motförslag. godkänner följande beslutsordning: Ja för bifall till Patric Svenssons yrkande Nej för bifall till Gunnar Storbjörks yrkande Omröstningsresultat beslutar enligt Patric Svenssons yrkande med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och en ledamot som avstår. Utdragsbestyrkande 17(63)

18 335 fortsättning LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René Jaramillo (KD) Gunnar Storbjörk (S) Nils Posse (M) JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ Åsa Karlsson Björkmarker (S) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Cheryl Jones Fur (MP) Charlotta Svanberg (S) NEJ NEJ NEJ NEJ AVSTÅR NEJ Röstningsresultat Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (kontors- och enhetschefer, utvecklingschefen) Utdragsbestyrkande 18(63)

19 336 Kommunledningsförvaltningens jämställdhetsplan Dnr KS/2012:885 Sammanträdespunkten utgår på grund av att kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade ärendet vid sitt sammanträde den 6 november Utdragsbestyrkande 19(63)

20 337 Månadsrapport för kommunstyrelsen efter oktober Dnr KS/2012:390 s beslut godkänner månadsrapport efter oktober Bakgrund ska enligt anvisningarna för månatlig uppföljning upprätta månadsrapporter. I månadsrapporterna redovisas uppföljning och prognos av kommunstyrelsens verksamhet i huvudsak uppdelat på tre verksamhetsgrupper, engångsbelopp samt extraordinära händelser. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse 30 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att prognosen efter oktober 2012 bedöms till +2,8 mkr vilket är en försämring med 300 tkr jämfört med prognosen efter september. Förutsättningen för prognosen är att förändringen av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut, att kostnaderna i övrigt hålls så låga som möjligt även resten av året och att förvaltningens intäkter kommer in som planerat. Arbetsutskottet har i 478/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport efter oktober Beslutsexpediering För kännedom Kommunchefen (förvaltningsekonomen) Utdragsbestyrkande 20(63)

21 338 Projektansökan till initiativet Smart Cities and Communities Dnr KS/2012:724 s beslut 1. uppdrar till kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektansökningen till initiativet Området Energi 8.8: Smart Cities and Communities. 2. bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar och medfinansieringsintyg. 3. uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas via EU-medel. Bakgrund Smart Cities and Communities är ett initiativ inom EUs 7:e ramprogram (FP7). Det nya initiativet är en del i förverkligandet av EUs SET-plan (Strategic Energy Technology plan). Det övergripande syftet är att bidra till effektivisering av energisystem genom energissmart renovering av fastigheter i kombination med energismart utveckling av elnät, fjärrvärme och fjärrkylsystem samt genom åtgärder för att påverka människors energimedevetande och beteende i positiv riktning. Växjö kommun har erfarenhet från att driva projekt inom tidigare ramprogram (FP6, FP5) t.ex. SESAC och Agroptigas. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kärnan i det gemensamma projektförslaget inbegriper energismart renovering av framförallt bostadsfastigheter och energismart renovering av kommunhuset i Växjö. Arbetsutskottet har i 459/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. uppdrar till kommunchefen att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta fram projektansökningen till initiativet Området Energi 8.8: Smart Cities and Communities. Utdragsbestyrkande 21(63)

22 338 fortsättning 2. bemyndigar kommunchefen att underteckna ansökningar och medfinansieringsintyg. 3. uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt som beviljas via EU-medel. Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (planeringschefen) Utdragsbestyrkande 22(63)

23 339 Utredning om konkurrensutsättning/outsourcing av IT-enheten Dnr KS/2012:703 s beslut 1. noterar kommunchefens utredning rörande outsourcing av IT-enhetens verksamhet. 2. ger kommunchefen i uppdrag att genomföra upphandling av delar av IT-enhetens systemgrupps verksamhetsområde IT-infrastrukturtjänster, i enlighet med utredningens kapitel uppdrar till kommunchefen att återrapportera outsourcingarbetet till organisations- och personalutskottet om 6 månader. Bakgrund Växjö kommuns budget för 2012 anger att delar av eller hela verksamhetsområden inom IT-enheten bör outsourcas under Med anledning av detta har kommunchefen genomfört en utredning av möjligheten att outsourca IT-enheten. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 29 augusti överlämnat utredningen till kommunstyrelsen samt lämnat förslag till beslut. Utredningen anger två alternativ till outsourcing av IT-enheten, ett mer omfattande och ett mindre omfattande. Kommunchefens föreslår i sin skrivelse kommunstyrelsen att besluta i enlighet med det senare. Organisations- och personalutskottet har i 100/2012 föreslagit kommunstyrelsen beslut följande: 1. noterar kommunchefens utredning rörande outsourcing av IT-enhetens verksamhet. 2. ger kommunchefen i uppdrag att genomföra upphandling av delar av IT-enhetens systemgrupps verksamhetsområde IT-infrastrukturtjänster, i enlighet med utredningens kapitel 8. Utdragsbestyrkande 23(63)

24 339 fortsättning 3. uppdrar till kommunchefen att återrapportera outsourcingarbetet till organisations- och personalutskottet om 6 månader. Yrkanden Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg frågar om yrkandet kan antas och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsexpediering För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (upphandlingschefen) För kännedom IT-chefen Utredare Anders Hägg Utdragsbestyrkande 24(63)

25 340 Utmaning av Växjö kommuns IT-verksamhet Dnr KS/2012:139 s beslut 1. antar utmaningen beträffande den del av IT-enhetens verksamhet som rör IT-infrastrukturtjänster, och noterar IT-gårdens utmaning som en intresseanmälan att lämna anbud i upphandlingen. 2. avvisar övriga delar av utmaningen med hänvisning till verksamheternas betydelse för de interna åtgärderna av fel och av service- /kundkontaktskäl. 3. avvisar utmaningen av dator/serverhall då tjänsteköpsavtal finns mellan kommunstyrelsen och Veab/Wexnet om plats i nybyggd datorhall. Bakgrund IT-gården har den 15 februari utmanat Växjö kommuns IT-verksamhet på områdena arbetsplats, central IT-drift och support och service. Eftersom utmaningen inkom efter att en utredning om eventuell outsourcing av delar av ITenheten redan påbörjats, kom handläggningen av utmaningen att omfattas av outsourcingutredningen. Enligt Växjö kommuns rutiner för utmaningar ska utmaningen antas eller avvisas av berörd nämnd. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 29 augusti redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Organisations- och personalutskottet har i 101/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: 1. antar utmaningen beträffande den del av IT-enhetens verksamhet som rör IT-infrastrukturtjänster, och noterar IT-gårdens utmaning som en intresseanmälan att lämna anbud i upphandlingen. 2. avvisar övriga delar av utmaningen med hänvisning till verksamheternas betydelse för de interna åtgärderna av fel och av service- /kundkontaktskäl. Utdragsbestyrkande 25(63)

26 340 fortsättning 3. avvisar utmaningen av dator/serverhall då tjänsteköpsavtal finns mellan kommunstyrelsen och Veab/Wexnet om plats i nybyggd datorhall. Yrkanden Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets förslag. Beslutsexpediering IT-gården För kännedom Kommunchefen (upphandlingschefen, IT-chefen, utredare Sven Olofsson) Utdragsbestyrkande 26(63)

27 341 Svar på utmaning av posthantering Dnr KS/2012:623 s beslut 1. antar Posten Meddelande ABs utmaning av Växjö kommuns posthantering 2. ger kommunchefen i uppdrag att inleda arbetet med utarbetande av förfrågningsunderlag. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Det finns ett mönster i privatiseringarna, i entreprenader och antagen utmaning; det handlar alltid om personal på golvet och då menar jag verkligen golvet. Det är städning, vaktmästeri, det är vårdande personal i huvudsak, som ifrågasätts och ska bli billigare. Inom kommunens vaktmästeri finns goda kunskaper om verksamheten man hanterar. Det är en stor verksamhet med många arbetsplatser och bortåt anställda. Och posten kommer fram till rätt person! Vad kan man mer begära? Ja, kanske trevligt och sympatiskt bemötande. Även det har vi gott om i Växjö kommuns vaktmästeri, en ytterst liten enhet till små kostnader i det stora hela. Vänsterpartiet avvisar Posten Meddelande ABs utmaning. Vi tror på närheten, uppbyggd kunskap och ser bara fördelar med att bygga vidare på det vaktmästeri som finns i hjärtat på Växjö kommun. Ledamöterna för socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Ett tydligt mönster i de olika konkurrensutsättningarna i Växjö kommun kan utläsas. Vi utsätter vårdande personal och servicepersonal samtidigt som tjänstemän på en högre nivå sitter tryggt. Utdragsbestyrkande 27(63)

28 341 fortsättning Växjö kommun och dess kärnverksamhet är helt beroende av att personalen fungerar och mår bra, känner stolthet för sitt arbete och för Växjö kommun. Att på detta sätt ständigt bli ifrågasatt, motverkar detta. Att posthanteringen fungerar är viktigt för kommunen som helhet. Vi har inte hört några klagomål på denna, som skulle föranleda att en annan aktör skulle ta över verksamheten. Argumenten för är få. De främsta skälen till att anta utmaningen måste vara den borgerliga majoritetens ambitioner att hamna högt på ytterligare någon rankinglista God personalpolitik är det i vilket fall som helst inte Bakgrund Posten Meddelande AB inkom med sin utmaning den 28 juni I denna anger man omfattningen av utmaningen gäller all posthantering, transporter av extern & intern post samt frankering. Posten skriver vidare i sin utmaning att man avser att utifrån sin infrastruktur och specialistkompetens optimera och effektivisera hela flödet av inkommande och utgående post/paket samt distribution av externoch internpost. Utmanaren anser sig kunna optimera samt effektivisera kommunens posthantering såväl ur ett ekonomiskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt perspektiv. All hantering av inkommande samt utgående post inklusive frankering föreslås ske i Postens lokaler. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 27 september 2012, redogjort för utmanarrätten i Växjö kommun. Kommunchefen redogör också för kommunens befintliga posthantering och vaktmästerifunktion och vilka konsekvenser en konkurrensutsättning av verksamheten skulle innebära. Kommunchefen konstaterar att mot bakgrund av nu kända fakta skulle en utmaning innebära såväl en potentiell ekonomisk besparing som en ökad servicenivå samt en, om än liten, miljömässig förbättring och föreslår därför att kommunstyrelsen antar utmaningen. Arbetsutskottet har i 432/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande: Utdragsbestyrkande 28(63)

29 341 fortsättning 1. antar Posten Meddelande ABs utmaning av Växjö kommuns posthantering 2. ger kommunchefen i uppdrag att inleda arbetet med utarbetande av förfrågningsunderlag. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S): avvisar utmaningen från Posten Meddelande AB. Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Charlotta Svanberg (S) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering Posten Meddelande AB För åtgärd/verkställighet Kommunchefen (upphandlingschefen) För kännedom Kommunikationschefen Utredare Sven Olofsson Utdragsbestyrkande 29(63)

30 342 Begäran om förstärkning av fritidsnämndens budget 2013 Dnr KS/2012:789 s beslut avslår fritidsnämndens begäran om förstärkning av nämndens budget 2013 med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om budget för Bakgrund Fritidsnämnden har i 59/2012 beslutat att hos kommunstyrelsen begära förstärkning av budget 2013 med 1,5 miljoner kronor för att kunna förstärka den egna organisationen i Araby Park Arena och därmed förbättra servicen i området och inte minst åt de kommande anhöriginvandrarna. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 435/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå fritidsnämndens begäran om förstärkning av nämndens budget 2013 med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om budget för Beslutsexpediering Fritidsnämnden Utdragsbestyrkande 30(63)

31 343 Växjö kommunföretag ABs skuldportfölj t o m Dnr KS/2012:782 s beslut godkänner Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per 31 augusti Bakgrund Enligt Växjö kommuns finanspolicy ska skuldportföljen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) redovisas till kommunstyrelsen vid års- respektive delårsbokslut. Beslutsunderlag VKAB har i en skrivelse den 21 september redovisat skuldportföljen för VKABkoncernen per 31 augusti Kommunchefen har i en skrivelse den 10 oktober redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att VKABkoncernens totala låneskuld uppgick till Mkr per 31 augusti. Växjö kommun hade per 31 augusti Mkr utlånat till VKAB och det är en minskning med 65 Mkr sedan april. Arbetsutskottet har i 447/2012 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per 31 augusti Beslutsexpediering Växjö Kommunföretag AB För kännedom Kommunchefen (ekonomichefen) Utdragsbestyrkande 31(63)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer