SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Klockan i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Övriga närvarande Ersättare René Jaramillo (-) Charlotta Svanberg (S) Eva Johansson (C) Ulf Hedin (M) Stefan Bergström (FP) Tony Lundstedt (S) Tjänstemän Ove Dahl, kommunchef Thomas Karlsson, näringslivschef Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig 417 Petra Grankvist, förvaltningsekonom 424 Fredrik Pettersson, sekreterare Justering Justerare Plats och tid Åsa Karlsson Björkmarker Kommunkansliet Justerade paragrafer Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , 424, , Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Fredrik Pettersson Bo Frank Åsa Karlsson Björkmarker 1(22)

2 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift Fredrik Pettersson 2(22)

3 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskott ärenden den 4 november KS Dnr Justering av protokoll KS Dnr Information om Aktuellt inom näringslivet KS Dnr Information om Aktiviteter Matlandethuvudstad KS Dnr Information om föreningen Tunga Fordon KS Dnr Information om restaureringen av Växjösjöarna KS Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen KS Dnr Återrapportering av derivat KS Dnr Översiktsplan, del Ingelstad KS Dnr Kulturdepartementets remiss av promemorian Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring KS Dnr Cykelledsprojektet Sydostleden växlar upp KS Dnr Skrivelse om att tillsätta en projektledare för arbetet med studentbostäder - Per Schöldberg (C) och Peter Norrman (M) KS Dnr Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapporter KS Dnr Fjärrvärme- och närvärmepriser KS Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som har kommit in före 1 september KS Dnr Redovisning av beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlåtits till nämnd, vid september KS Dnr Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll- samlingsakt KS Dnr Övrigt (22)

4 413 KS Dnr Justering av protokoll Arbetsutskottets beslut Åsa Karlsson Björkmarker utses att justera dagens protokoll. 4(22)

5 414 KS Dnr Information om Aktuellt inom näringslivet Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Thomas Karlsson informerar om aktuella etableringar av företag i kommunen. Logistik-, IT-, och besöksbranschen går bra för tillfället. Karlsson ger även exempel på företag som går bra respektive mindre bra just nu. Kommunen har börjat hjälpa till att samordna utlåning av personal mellan olika tillverkningsföretag i regionen för att tajma toppar och dalar i industrin, samtidigt som man förhindrar arbetslöshet. 5(22)

6 415 KS Dnr Information om Aktiviteter Matlandethuvudstad 2015 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Thomas Karlsson informerar om de åtgärder som görs med anledning av att Växjö blivit utsett till Matlandethuvudstad (22)

7 416 KS Dnr Information om föreningen Tunga Fordon Ärendet utgår från dagens sammanträde. 7(22)

8 417 KS Dnr Information om restaureringen av Växjösjöarna Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Anderas Hedrén informerar arbetet med restaureringen av Växjösjöarna i enlighet med den åtgärdsplan som kommunfullmäktige beslutade om den 17 juni Hedrén redogör även för framtida ekonomiska ställlningstaganden med anledning av åtgärdsstrategin. 8(22)

9 418 KS Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Ove Dahl informerar om att ett nytt samarbetsavtal med Linnéstudenterna håller på att tas fram. Per Schöldberg (C) informerar om konferensen för Union of The Baltic Cities som hölls i Växjö föregående vecka. 9(22)

10 419 KS Dnr Återrapportering av derivat 2014 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Arbetsutskottet har i 380/2014 återemitterat ärendet för komplettering av underlaget avseende kostnaden för lånet samt löptiden för den underliggande krediten jämfört med ränteswappen. Vid rapportering av ränteswap om 100 mkr från september 2014 framkom önskemål om att räntemarginalen på underliggande lån skulle rapporteras. Ränteswappen avsåg två år med start i september 2014 och slut i september Än så länge finns endast byggkredit på underliggande lån. Den del av Sandvik 3 som ska leasas kommer att starta sin leasing den 16:e december Den slutliga marginalen på de lån som ligger till grund för leasingen är ännu inte fastställd. Marginalen på lånen kommer att fastställas för en tid om fem år och längre. Byggkrediten lånas från Kommuninvest till deras KI-ränta + 0,10 %. Beslutsunderlag Kommunchefens skrivelse den 21 oktober (22)

11 420 KS Dnr Översiktsplan, del Ingelstad Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens godkänner förslaget till översiktsplan, del Ingelstad som underlag för samråd under perioden 15 november - 28 februari Kommunfullmäktige tog, , beslut om att aktualitetsförklara översiktplanen för Växjö kommun med undantag för delarna Ingelstad, Braås, Lammhult samt de mindre tät- och småorterna. Det innebär att nya, aktuella, översiktsplaner för delarna ska tas fram. En översiktsplan ska spegla kommunens syn på utvecklingen inom mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är vägledande vid beslutsfattande enligt plan- och bygglagen samt för andra lagrum och således är översiktsplanens aktualitet av vikt. En fördjupning ger en bredare och mer detaljerad bild av den framtida mark- och vattenanvändningen för en avgränsad geografisk yta, i detta fall Ingelstad. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 22 oktober 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslaget innebär att nya bostadsområden skapas i södra Ingelstad och förtätning föreslås i de centrala delarna här även handel och kontor förordas. Förslaget pekar också ut en fortsatt utbyggnad av befintligt verksamhets-område i nordöstra Ingelstad. En broöverfart som en fortsättning av Helentetorpsvägen ämnar binda samman södra Ingelstad med området Sjöbol, En utveckling av grönoch rekreationsområden, däribland en cykelstig längs Torsjöns östra strand föreslås. 11(22)

12 421 KS Dnr Kulturdepartementets remiss av promemorian Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Arbetsutskottets förslag Växjö kommun har inget att erinra mot förslaget. I promemorian föreslås en ny lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, som tydliggör förutsättningarna kring ett överlämnande och som ger bättre möjligheter till tillsyn. Förslaget syftar till att förbättra allmänhetens möjligheter till insyn och tillgång till allmänna handlingar när verksamheter som tidigare bedrivits av stat och kommun tas över av enskilda organ. Förslaget innebär bl.a. att det innan ett beslut om överlämnande fattas ska klargöras att informationen i handlingarna som begärsöverlämnade inte kan överföras på något annat sätt, t.ex. genom att handlingarna kopieras. Det föreslås också att det ska finnas en arkivbeskrivning och arkivförteckning för de handlingar som ska överlämnas. Dessutom föreslås att beslut om överlämnande och förvaring ska föregås av en ansökan, och att det ska bli möjligt att fatta beslut om en längsta förvaringstid. Genom förslaget utökas även arkivmyndigheternas möjligheter till tillsyn, bl.a. föreslås att enskilda organ årligen ska rapportera sin planering och kontroll av förvaringen till en arkivmyndighet. Det föreslås också att tillsynsverksamheten ska kunna finansieras genom avgifter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 23 oktober 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att genom förslaget tydliggörs hur allmänna handlingar ska hanteras då verksamhet som tidigare varit offentlig istället handhas av privat organ. För kommunens del uppkommer frågan om överlämnande av handlingar i huvudsak då verksamhet outsourcas eller då fastigheter säljs. De regler som nu föreslås innebär ingen dramatisk förändring och bör inte heller enligt promemorian 12(22)

13 421 fortsättning medföra ökade kostnader. Därför har Växjö kommun inget att invända mot förslaget. 13(22)

14 422 KS Dnr Cykelledsprojektet Sydostleden växlar upp Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Sydostleden växlar upp med överskottsmedel, kronor, från det nyligen avslutade Sydostledsprojektet. 2. Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om långsiktig finansiering tills det att frågan om huvudman, väghållaransvar, organisationsstruktur och dess omfattning, samt kostnader i detalj är klarlagda. Projektet Sydostleden, 1sept aug 2014, är nu avslutat i sin första fas. För Växjös del är investeringarna i ledens infrastruktur genomförda. Viss besparing har gjorts i infrastrukturinvesteringen jämfört med den planerade projektbudgeten. Vissa delar kvarstår fram till öppnandet av leden i sin helhet, Det är framförallt de mjuka delarna som återstår. För detta söker nu Regionförbundet Södra Småland (Rfss), som varit projektledare för Sydostleden, en fortsättning i form av projektet Sydostleden växlar upp, inom den budgetram som KS redan beslutat om. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 24 oktober 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen bör bifalla framställan om medfinansiering i projektet Sydostleden växlar upp 1 sept mars 2016, Dnr 14/0227, i enlighet med förslaget från Regionförbundet Södra Småland. Växjö kommun ser vikten av att hålla arbetet med Sydostleden aktivt och att öka intresset och synligheten av leden gentemot turism- och besöksnäringen fram till dess att leden öppnas. Det är också viktigt att inte kunskaper och kontakter som byggts upp i projektet Sydostleden går förlorade fram till ledens öppnande och att det finns plan för hur verksamheten kring leden skall bedrivas efter För att Sydostleden skall stå på en stabil plattform efter invigningen 2016 är det sålunda av stor vikt att lösa frågan kring ledhuvudman, liksom att göra en genomgång av 14(22)

15 422 fortsättning väghållaransvar, förbättra informationen gentemot besöksnäringen, samt planera och inviga leden i dess helhet under Kommunledningsförvaltningen anser dock att kommunstyrelsen ska återkomma med förnyat beslut kring framtida ekonomiska åtaganden när frågan om huvudman, väghållaransvar, organisationsstruktur och dess omfattning, samt kostnader i detalj är klarlagda. Yrkanden Carin Högstedt (V): 1. Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Sydostleden växlar upp med överskottsmedel, kronor, från det nyligen avslutade Sydostledsprojektet. 2. Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om långsiktig finansiering tills det att frågan om huvudman, väghållaransvar, organisationsstruktur och dess omfattning, samt kostnader i detalj är klarlagda. 3. Kommunstyrelsen uttalar att därtill förutsätter fortsättningen och syftet med projekt Sydostleden att Växjö kommun förbättrar cykelledens farbarhet inom kommunen och därmed attraktiviteten. Bo Frank (M): 1. Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Sydostleden växlar upp med överskottsmedel, kronor, från det nyligen avslutade Sydostledsprojektet. 2. Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om långsiktig finansiering tills det att frågan om huvudman, väghållaransvar, organisationsstruktur och dess omfattning, samt kostnader i detalj är klarlagda. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. 15(22)

16 423 KS Dnr Skrivelse om att tillsätta en projektledare för arbetet med studentbostäder - Per Schöldberg (C) och Peter Norrman (M) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tillsätta en projektledare med uppdraget att i samverkan med intresserade byggherrar och berörda kommunala organ och bolag utveckla nya studentbostadsprojekt. Per Schöldberg (C) och Peter Norrman (M) har i en skrivelse den 2 oktober 2014 föreslagit att en projektledare ska tillsättas för att i samverkan med intresserade byggherrar och berörda kommunala organ och bolag utveckla nya studentbostadsprojekt. Enligt skribenterna bör målet vara att redan inför hösten 2015 öka antalet studentbostäder. Arbetet bör ske i nära samarbete med Linnéuniversitetet och studentkåren. 16(22)

17 424 KS Dnr Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapporter 2014 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter oktober Kommunstyrelsen ska enligt anvisningar för månatlig budgetuppföljning upprätta månadsrapporter. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 27 oktober 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att prognosen efter oktober 2014 bedöms till + 2,5 mkr vilket är en förbättring med 800 tkr jämfört med prognosen efter september. Förbättringen beror på att anslaget inom projekt e-arkiv inte förbrukas enligt budgeterat. 17(22)

18 425 KS Dnr Fjärrvärme- och närvärmepriser 2015 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av fjärrvärmeoch närvärmepriser för Enligt fullmäktiges beslut den 29 oktober 1992 ska Växjö Energi AB (VEAB) anmäla beslut till fullmäktige om årliga taxejusteringar för fjärrvärme och närvärme inom ramen för branschens allmänna pris- och kostnadsutveckling. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 28 oktober 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö Energi AB:s styrelse beslutade vid sitt möte att höja fjärrvärme- och närvärmepriserna från år 2015 med 2,6 % för näringsfastigheter, 2,7 % för småhus i Växjö och för småhus i närvärmeorterna med 2,8 %. Skillnaden mellan fast och rörlig avgift kommer att behållas oförändrat. Växjö Kommunföretag AB behandlade ärendet vid sitt möte Kommunchefen har i en skrivelse den 28 oktober 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelse framgår bland annat att motiven till prishöjningen är att elcertifikaten har upphört från år 2013 och det ger ett intäktsbortfall på mkr per år. Intäkterna från elproduktionen sjunker också i takt med sjunkande elpriser. 18(22)

19 426 KS Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som har kommit in före 1 september 2014 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag. Kommunledningsförvaltningen redovisar en förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag som kommit in före den 1 september Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en sådan redovisning presenteras vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Beslutsunderlag Kommunchefens har i en skrivelse den 20 oktober 2014 redovisat en förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag som kommit in före den 1 september (22)

20 427 KS Dnr Redovisning av beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlåtits till nämnd, vid september 2014 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlåtits till nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i april och oktober. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 20 oktober 2014 lämnat en redovisning av medborgarförslag där beslutanderätten överlåtits till nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i april och oktober. 20(22)

21 428 KS Dnr Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll- samlingsakt 2014 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Kommunkansliet lämnar en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll. 21(22)

22 429 KS Dnr Övrigt Per Schöldberg (C) påtalar behovet av samordning av arenastadsområdets fortsatta utveckling från politikens sida. 22(22)

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer