KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert åkerljung (KD) Lars Holmström (S) Lena Holst (MP) Adjungerande Solveig Brunstedt (C) Tjänstemän Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Katinka Wellin, ekonomichef Jonas Orring, exploateringschef Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Alexander Fagerlund, planarkitekt Emma Embretsen, planchef Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Panteha Fahimi... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 INNEHÅLL Sida 119 Delårsrapport per augusti Förslag till yttrande till Arbetsmiljöverket IMS2012/ Samråd om detaljplan för Sjöhäll (Stockby 2:24 m fl) Fastighetsreglering Sånga-Nibbla 4: Sammanträdesplan för Informationsärende Kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem Platina9 125 Motion Införande av meddelarfrihet Kommunstyrelsens ordförande informerar För kännedom... 14

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Delårsrapport per augusti 2012 Dnr KS12/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti 2012 överlämnas. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti 2012 läggs med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Delårsrapport för Ekerö kommun har upprättats för perioden med redogörelse och räkenskaper. I rapporten återges översiktligt det ekonomiska resultatet för perioden och hur olika kostnader och intäkter har utvecklats ställt i relation till föregående år och till budget för perioden. Rapportern inkluderar finansiell analys och en översiktlig redovisning av gjorda och planerade investeringar. I rapporten återges en bedömning över resultatet vid årets slut. Utöver delårsrapporten finns i ärendet den verksamhetsredovisning som varje nämnd, Kommunstyrelens förvaltning och för övriga budgettitlar och från produktionsområden har upprättat. I dessa redovisningar finns mer omfattande redogörelse över ekonomiskt utfall, prognos, volymernas utveckling, genomförd verksamhet samt uppföljning av nämndernas mål. Kommunens resultat för perioden uppgår till 64 mkr, en positiv avvikelse med 36 mkr jämfört budget 28 mkr. Avgörande för det goda resultatet och avvikelsen mot budget är högre skatteintäkter, intäkt från reavinster av försäljningar i nivå med periodens budget, återbetalningen av års sjukförsäkringspremie och en positiv resultatavvikelse i övrigt för verksamheten. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande ekonomichefen Promemoria Delårsrapport per augusti Verksamhetsredovisningar från nämnder, Kommunstyrelse och produktionsområden

5 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till yttrande till Arbetsmiljöverket IMS2012/10479 Dnr KS12/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet till Arbetsmiljöverket. 2) Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan får i uppdrag att underteckna yttrandet. Sammanfattning av ärendet Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion vid Färingsöhemmet och en underrättelse har tillställts Ekerö kommun. Kommunen har fått möjlighet att yttra sig enligt 17 Förvaltningslagen. Arbetsmiljöverket har medgett förlängd svarstid t o m 10 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott gav Socialnämnden i uppdrag att bereda förslag till Kommunstyrelsens yttrande. Socialnämnden överlämnade förslag till yttrande , SN 128. Beslutsunderlag - Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social Yttrande nämndkontoret social Underrättelse Arbetsmiljöverket

6 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Samråd om detaljplan för Sjöhäll (Stockby 2:24 m fl) Dnr KS10/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att samråda om detaljplan med redovisat material som underlag. Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att nya bostäder kan byggas inom området och att dessa, samt befintliga bostäder, ska kunna anslutas till det kommunala VAnätet. Vidare ska detaljplanen möjliggöra en utveckling av de natur- och parkområden som finns i området, däribland badplatsen. Cirka 40 tillkommande bostäder i flerfamiljshus, radhus och friliggande villor tillkommer, genom avstyckningar av större tomter inom området och genom bebyggelse på kommunens fastighet Stockby 4:68. En utveckling av badplatsen och strandpromenaden, med bland annat en beachvolleyplan samt en förlängd och förtydligad strandpromenad längs vattnet föreslås. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Planbeskrivning - Plankarta - Illustrationsplan - Samrådsredogörelse, rev Gestaltningsprogram, Genomförandebeskrivning, Expediering Stadsarkitektkontoret

7 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Fastighetsreglering Sånga-Nibbla 4:39 Dnr KS12/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna avtal mellan Ekerö kommun och ägaren till fastigheten Sånga-Nibbla 2:2 daterat avseende fastighetsreglering/marköverlåtelse för del av Sånga-Nibbla 4:39. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till tekniska chefen att underteckna avtalet. Sammanfattning av ärendet Detta ärende redovisar förslag till överenskommelse om överföring av ca 850kvm kommunal mark i Sånga-Nibbla till grannfastigheten. Ägaren till fastigheten Sånga-Nibbla 2:2 begärde under 2010 att få förvärva viss del (ca 850 kvm) av kommunens fastighet Sånga-Nibbla 4:39. Begäran grundar sig på att det dels finns, sedan en mycket lång tid, en byggnad på kommunens mark samt dels att en infiltrationsbrunn för fastigheten är belägen inom aktuellt område. Ägaren anger att byggnaden har uppförts efter medgivande från kommunen. Det område som nu är aktuellt för överföring är beläget inom strandskydds-område men har i praktiken nyttjats och skötts av ägaren till fastigheten under en längre tid. Ersättning för marken beräknas uppgå till ca 425 tkr. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Kartbilaga, översikt Sånga-Nibbla - Avtal om fastighetsreglering/marköverlåtelse Expediering Exploateringschef Teknisk chef

8 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Sammanträdesplan för 2013 Dnr KS12/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott antar sammanträdesplan för Arbetsutskottets sammanträden Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan för Kommunstyrelsens sammanträden ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan för Fullmäktiges sammanträden Sammanfattning av ärendet Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för Beslutsunderlag - Sammanträdesplan 2013 Expediering Kommunkansliet

9 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Informationsärende Kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem Platina Beslut Informationen noteras. Sammanfattning av ärendet Kanslichefen informerar om det pågående utvecklingsarbetet med Platina, som är kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem.

10 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Införande av meddelarfrihet Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Reservation Lena Holst (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Yrkanden Peter Carpelan (M), Lennart Nilsson (M), Jan Runesten (M), Jan-Eric Billter (FP) och Sivert Åkerljung (KD) yrkar avslag på motionen. Lena Holst (MP) och Lars Holmström (S) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå motionen. Omröstning begärs. Omröstningsproposition Ja-röst för avslag Nej-röst för bifall Omröstningsresultat Ja-röster avges av: Peter Carpelan (M), Lennart Nilsson (M), Jan Runesten (M), Jan-Eric Billter (FP) och Sivert Åkerljung (KD). Nej-röster avges av: Lars Holmström (S) och Lena Holst (MP). Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Ylva Forslid (Ö), Inger Blomberg (Ö), Desirée Björk (Ö) och Bernt Richloow (Ö) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige beslutar: - "att Ekerö kommun och Ekerö Bostäder i all framtida upphandling föreskriver att meddelarfrihet skall gälla på samma villkor som för offentlig verksamhet i uppdrag som utförs åt kommunen. - att Ekerö kommun aktivt verkar för att driftansvarig för äldreboendet Kullen, enskilda utförare av andra tjänster inom äldreomsorgen (LOV), friskolor och enskilda utförare av förskoletjänster träffar avtal med kommunen och med facket om att meddelarfrihet skall gälla på samma villkor som för offentlig verksamhet.

11 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 11 - att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra dessa intentioner och återkomma med en handlingsplan, förslag till ägardirektiv till Ekerö Bostäder och förslag till ändringar i berörda reglementen." Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Motion av Ylva Forslid (Ö), Inger Blomberg (Ö), Desiree Björk (Ö) och Bernt Richloow (Ö) Protokoll Kommunfullmäktige

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 12 Skriftlig reservation av Lena Holst (MP) MP yrkade bifall till motionen om införande om meddelarfrihet. Motionen avslogs och mot detta reserverar vi oss. Vi vill att personal ska kunna slå larm om missförhållanden som kvarstår trots påpekanden, t ex på äldreboenden som drivs av privata utförare. För att det ska vara möjligt krävs att meddelarfrihet införs, dvs att uppgiftslämnarens identitet inte får efterforskas. Att införa meddelarfrihet i privata företag som tillhandahåller kommunal service är ett sätt att kvalitetssäkra dessa verksamheter. Den utredning på nationell nivå som pågår i denna fråga beräknas vara klar först om ett år. Vi anser att Ekerö kommun ska verka för minskad risk för vanvård och andra missförhållanden i skattefinansierade verksamheter utan dröjsmål. Lena Holst Gruppledare Mp Mälaröarna

13 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommunstyrelsens ordförande informerar - Kommunalrådet Peter Carpelan (M) och Oppositionsrådet Lars Holmström (S) åker på studiebesök till London med Södertörns brandförsvarsförbunds direktion. - Det sker en utbyggnad av bredband i stor del av kommunen. - Företagsseminarium den 8 november i Sånga-Säby.

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: För kännedom - Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun 8Uppsala län) samt KSL. - Brev från Trafikverket angående Utställelse av arbetsplan för väg 800, Färentunavägen dagvattenåtgärder, Ekerö kommun

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer