KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl :00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD) Ove Wallin (C) Lars Holmström (S) Hanna Svensson (S) Krister Skånberg (MP) Adam Reuterskiöld (M) Lars Olof Laurén (M) Desirée Björk (Ö) Övriga närvarande Ersättare Ann-Britt Fransson(M) Gunilla Lindberg (FP) Stefan Wåhlin (FP) Peter Östergren (KD) Solveig Brunstedt (C) Inger Andersen (S) Lena Holst (MP) Gina Rosales (V) Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Jonas Orring, exploateringschef Katinka Wellin, ekonomichef Agneta Josefsson, controller Karin Styrman, hr-konsult Johan Pehrsson, socialchef Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Andreas Halvarsson... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer AGSBEVIS Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 Innehåll KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 31 Information - Arbetsmiljökompassen Årsredovisning 2012 för Ekerö kommun Södertörns brandsförsvarsförbund årsredovisning Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Resultatindikation per februari Avtal om gemensam familjerättsverksamhet Ekerö, Solna och Sundbyberg Revidering av KFS 50:1 Reglemente för Socialnämnden Försäljning av fastigheter Troxhammars by (fastigheterna Troxhammar 1:18-1:29, samt fastigheten Troxhammar 1:12) Motion - Spårbilsseminarium Motion - Pilotprojekt för mobilsamåkning för Adelsö Ordförandeförslag - Ekerö kommun ska satsa på 100 sommarjobb för ungdomar Anmälan av delegationsbeslut För kännedom Sid

4 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 4 31 Information - Arbetsmiljökompassen Beslut Informationen noteras. Sammanfattning av ärendet HR-konsult Karin Styrman redovisar resultatet för Arbetsmiljökompassen Antalet inbjudna till enkäten var 1311 och antal svar Svarsfrekvensen låg på 82 % vilket ska ses som en väldigt hög svarsfrekvens, samtidigt en ökning från 73 % Totalt sett är resultatet väldigt bra, fler medarbetare upplever sin arbetssituation som dynamisk eller balanserad istället för trivsam eller bekväm. Förklaringen bakom är att kommunens verksamheter arbetat aktivt sedan resultatet 2010 med att förbättra sina medarbetares arbetssituation. Det framtida arbetet kommer b.la. fokuseras på hur man ta tillvara på medarbetares fulla potential i sitt arbete. Kommunen är stolt över resultatet men inte nöjd.

5 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 5 32 Årsredovisning 2012 för Ekerö kommun Dnr KS13/8-043 Beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning inklusive koncernredovisning 2012 till Kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. Förslag till Kommunfullmäktige 1) Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning inklusive koncernredovisning 2012 godkänns. 2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat tkr tillförs det egna kapitalet. 3) Kommunfullmäktige beslutar att särredovisning 2012 för balansenheten Vattenoch avloppsförsörjning godkänns. 4) Kommunfullmäktige beslutar att särredovisning 2012 för balansenheten Renhållning godkänns. 5) Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsberättelserna noteras. 6) Kommunfullmäktige fastställer att Tekniska nämnden för år 2013 får ianspråkta tkr av det, i samband med behandlingen av årsredovisning 2010, öronmärkta kapitalet för särskild underhållssatsning. Sammanfattning av ärendet Nämnder, Kommunstyrelsens kontor och produktionsledning har överlämnat bokslut med verksamhetsberättelser. Kommunens miljösamordnare upprättar miljöredovisningen.kommunledningskontoret har tidigare sammanställt en information om det ekonomiska resultatet 2012 för Ekerö kommun som överlämnats till Kommunstyrelsen i februari och behandlats i Kommunfullmäktige i mars. Ekerö kommuns resultat är positivt med 23,7 mkr. Resultatet motsvarar 908 kronor per invånare eller 1,9 procent av summan av skatt, generella bidrag och fastighetsavgift. Jämfört budgeterat resultat 13,5 mkr, eller 1,1 procent, är årets resultat bättre med 10,2 mkr. Huvudsaklig orsak till positiv resultatavvikelse 10,2 mkr: - 15,1 mkr högre intäkt skatt, generella bidrag och fastighetsavgift - 15,6 mkr i återbetald premie för sjukförsäkringar åren /. forts.

6 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 6 32 forts. Årets resultat och årets balanserade resultat visar på överskott - balanskravet är uppfyllt. Det finansiella målet för årets resultat överträffar det budgeterade målet. Det finansiella målet om att investeringarna ska vara egenfinansierade är uppnått. Låneskulden per invånare har avgörande minskat men är inte i nivå med indikator för att målet ska vara uppnått. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Ekerö kommun årsredovisning 2012; Förvaltningsberättelse med finansiella rapporter Särredovisning balansenheten Vatten- och avloppsförsörjning 2012 Särredovisning balansenheten Renhållning 2012 Miljöredovisning 2012 Verksamhetsberättelse 2012 från nämnder och Kommunstyrelse - Barn- och utbildningsnämnden - Socialnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Byggnadsnämnden - Tekniska nämnden - Miljönämnden - Central politisk organisation - Överförmyndaren - Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret - Kommunstyrelsen övriga budgettitlar - Kommunstyrelsen Produktion Barn och utbildning - Kommunstyrelsen Produktion Omsorg - Kommunstyrelsen Produktion Kultur Årsredovisning 2012 AB Ekerö Bostäder

7 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 7 33 Södertörns brandsförsvarsförbund årsredovisning 2012 Dnr KS13/ Förslag till Kommunfullmäktige 1) Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för ) Kommunfullmäktige för sin del beviljar förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen omfattar. Sammanfattning av ärendet Södertörns brandförsvarsförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Årsredovisning för år 2012 Revisionsberättelse för år 2012 Revisorernas redogörelse för år 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Sotning och brandskyddskontroll

8 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 8 34 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Dnr KS13/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom slutsatser och redovisade åtgärder i enlighet med vad som framgår av tjänsteutlåtandet. 2) Kommunstyrelsen beslutar att som svar till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet. Sammanfattning av ärendet PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av intern kontroll vid redovisning av anläggningstillgångar. Revisorerna har översänt rapporten till Kommunstyrelsen och önskar en redogörelse för vilka åtgärder som avses vidtas mot bakgrund av redovisade brister och när i tiden åtgärderna bedöms genomföras. Svaret ska vara revisorerna tillhanda 14 april Ekonomichef och redovisningsansvarig vid Kommunledningskontoret - Ekonomienheten har berett ärendet. Samråd har skett med chefscontroller vid Tekniska kontoret. För att uppnå önskade resultat krävs komplettering och utveckling av det stöd som ekonomisystemet ska ge. Därtill måste ske förändringar i rutiner, dokumentation av riktlinjer, utbildning för dem som konterar berörda leverantörsfakturor samt löpande uppföljning av förändringarnas genomslag. Budget för kompletterande systemstöd finns i flerårsplan för investeringar. Övriga kostnader för implementering och förändringsarbete ska idag ske inom befintliga resursramar. Sammantaget gör undertecknade bedömningen att förändringsarbetet ska påbörjas under 2013 men kan sannolikt inte slutföras förrän tidigast vid utgången av Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande Ekonomichef och redovisningsansvarig, , Missiv ordförande revisorerna , Revisionsrapport, Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Expediering Revisorerna Ekonomichefen Tekniska chefen

9 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 9 35 Resultatindikation per februari 2013 Dnr KS13/ Beslut Informationen noteras. Sammanfattning av ärendet Ekonomichefen informerar om resultatindikation per februari Prognosen visar positivt resultat om 22,3 mkr och det balanserade resultatet 21,2 mkr. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Resultatindikation avvikelse helår per februari Expediering Ekonomichefen

10 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avtal om gemensam familjerättsverksamhet Ekerö, Solna och Sundbyberg Dnr KS13/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att: 1) Ekerö kommun ingår i gemensam familjerättsnämnd med Solna stad och Sundbybergs stad fr o m den 1 januari ) Fastställa förslag till avtal om gemensam nämnd och verksamhet för familjerättsliga frågor. 3) Fastställa förslag till reglemente för gemensam familjerättsnämnd för Ekerö kommun, Solna stad och Sundbybergs stad. 4) Kostnaderna för den gemensamma familjerättsnämnden ska belasta Socialnämndens befintliga driftbudget. 5) Efter att samtliga kommuner beslutat om samgående i gemensam familjerättsnämnd ska Ekerö kommunfullmäktige utse en ledamot och två ersättare till nämnden. 6) Detta beslut gäller under förutsättning att Solna stad och Sundbybergs stad fattar motsvarande beslut. 7) Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet. Deltar ej i beslutet Sivert Åkerljung (KD) och Ove Wallin (C) deltar inte i beslutet. Reservation Lars Holmström (S) har inkommit med en skriftlig reservation. Desirée Björk (Ö) har inkommit med en skriftlig reservation.

11 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 11 Yrkanden Staffan Strömbäck (M) och Jan-Eric Billter (FP) yrkar bifall Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Desirée Björk (Ö), Hanna Svensson (S) och Krister Skånberg (MP) yrkar återremiss för ytterligare beredning av ärendet i syfte att få fram rättvisande ekonomiska konsekvenser. Desirée Björk (Ö) och Hanna Svensson (S) yrkar i andra hand avslag om återremissyrkandet faller. Staffan Strömbäck (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Ajournering Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggning Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på yrkandena om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden beslutade föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att ingå i gemensam familjerättsnämnd med Solna stad och Sundbybergs stad fr o m 1 oktober 2013 samt med en avtalstid om tre år ( ). Sedan Socialnämnden behandlat ärendet har Sundbybergs stad och Solna stad föreslagit att tidpunkten för start av den gemensamma familjerättsnämnden framflyttas tre månader d v s till 1 januari Med detta följer att avtalstiden förändras till Med hänvisning till ovanstående föreslås att Ekerö kommun fr o m den 1 januari 2014 ingår i gemensam familjerättsnämnd med Solna stad och Sundbybergs stad (punkt 1 i förslag till beslut). Med detta följer en förändring i avtalet vad avser avtaltid../. forts.

12 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Avtal om gemensam nämnd och verksamhet för familjerättsliga frågor i Ekerö kommun, Solna stad och Sundbybergs stad, Reglemente för gemensam familjerättsnämnd för Solna, Sundbyberg och Ekerö, Socialnämndens protokoll , 5 Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, PM rev , Gemensam familjerättsverksamhet Ekerö, Solna och Sundbyberg

13 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 13 Socialdemokraterna i Ekerö Reservation mot beslutet i Kommunstyrelsen att flytta Ekerös familjerätt till Solna I en växande kommun med många barnfamiljer behövs en familjerätt. Moderaterna tillsammans med draghjälp från Folkpartiet har nu fattat ett beslut att denna så viktiga service till våra kommuninnevånare flyttas utanför vår kommun. Vi socialdemokrater ser med oro på hur viktiga funktioner antingen säljs ut eller förflyttas till andra kommuner vilket medför svårigheter för våra medborgare att på nära håll få hjälp och stöd i svåra situationer. För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsens Lars Holmström (S)

14 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 14 Adelsö den 11 april 2013 Reservation i Ekerö kommunstyrelse vid sammanträdet den 9 april 2013 Från Desirée Björk Öpartiets representant som ersättare i Ekerö kommunstyrelse Reservation i ärende 5. Avtal om gemensam familjerättsverksamhet Ekerö, Solna och Sundbyberg. Ett sammangående medför vissa fördelar men också vissa nackdelar som framgår av underlaget. Öpartiet anser att nackdelarna överväger de positiva aspekterna. Vi anser att det är viktigt att ha kvar familjerätten och den kompetens det medför i kommunen. Det är också olyckligt att våra kommunmedborgare allt som oftast är tvungna att söka expertis hjälp utanför vår kommun. Ekerö kommun kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför också ökad efterfrågan på kommunens tjänster och service. Vi måste alltid ha med denna aspekt när vi fattar beslut. Desirée Björk Öpartiet

15 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Revidering av KFS 50:1 Reglemente för Socialnämnden Dnr KS13/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för Socialnämnden. Sammanfattning av ärendet Ärendet gäller ändring av Socialnämndens reglemente. Förslag till revidering avser 1 sida 2 för att förtydliga Socialnämndens ansvar vad gäller familjerättsverksamhet. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Förslag till reviderat reglemente (KFS 50:1)

16 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Försäljning av fastigheter Troxhammars by (fastigheterna Troxhammar 1:18-1:29, samt fastigheten Troxhammar 1:12) Dnr KS11/ Förslag till Kommunfullmäktige 1) Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheterna Troxhammar 1:18-1:29 samt fastigheten Troxhammar 1:12. 2) Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att verkställa försäljningarna till marknadsmässiga priser och villkor. Sammanfattning av ärendet Detta ärende redovisar förslag till försäljning av 13 st kommunala fastigheter småhusfastigheter i Troxhammars by. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Kartbilaga,

17 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion - Spårbilsseminarium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Reservation Krister Skånberg (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar att motion avslås. Krister Skånberg (MP) och Lars Holmström (S) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar att motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Krister Skånberg (MP) och Lena Holst (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar: - Att Ekerö kommun ska arrangera ett spårbilsseminarium under hösten 2012 eller första halvåret 2013 för att öka politikers och andra intresserades kunskaper om ett kommande trafikslag. - Att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att planera ett spårbilsseminarium och bjuda in medverkande med uppgift att ge en heltäckande och fullödig bild av spårbilsteknikens utveckling och möjligheter, redovisa vilka praktiska erfarenheter som vunnits hittills, vilka spårbilsprojekt som är under genomförande och vad det kostar att bygga spårbilsbanor och spårbilar jämfört med andra trafikslag. - Att om möjligt visa en eller ett par spårbilar. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion från Lena Holst (MP) och Krister Skånberg (MP), Protokoll Kommunfullmäktige, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott,

18 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 18 Reservation i KS ärende 9, MP yrkade bifall till motionen om spårbilsseminarium. Motionen avslogs och mot detta reserverar vi oss. Vi anser att det är av stor vikt att politiker, tjänstemän och medborgare i Ekerö håller sig informerade om framtida kollektivtrafiklösningar. Spårbilar kan bli ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på sikt, därför är det viktigt att Ekerö proaktivt och självständigt söker information och följer utvecklingen. Lena Holst Gruppledare Mp Mälaröarna

19 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion - Pilotprojekt för mobilsamåkning för Adelsö Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. Sammanfattning av ärendet Krister Skånberg (MP) och Lena Holst (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar: - Att besluta att ett pilotprojekt för mobilsamåkning för Adelsö startas under Att Ekerö kommun finansierar den del som inte täcks av landsbygdsprogrammet eller landstinget. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion från Lena Holst (MP) och Krister Skånberg (MP) och Katarina Bergwall (MP), Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktiges arbetsutskott

20 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ordförandeförslag - Ekerö kommun ska satsa på 100 sommarjobb för ungdomar Dnr KS13/ Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet sommarjobb/praktikplatser för ungdomar år till 100 stycken. Sammanfattning av ärendet Kommunen, via barn- och utbildningsnämnden, erbjuder i år femtio sommarpraktikplatser som ungdomar kan söka. Det är en ökning från förra året med tjugo platser. Kommunstyrelsens ordförande har i ett ordförandeförslag föreslagit att det satsas på ytterligare 50 sommarjobb/praktikplatser 2013 till totalt 100 platser för ungdomar år. Praktikplatserna kan förekomma dels inom de kommunala verksamheterna såsom förskolor och fastighetsskötsel, dels i livsmedelsbutiker och restauranger och då i första hand i kommunen. Finansieringen kan ske via Kommunstyrelsens budgetreserv. Det innebär att kr ianspråktas och att finansieringen dessutom underlättas av att skatteintäkterna ökar ytterligare något mot innevarande års skatteprognos. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförandeförslag Ekerö kommun ska satsa på 100 sommarjobb för ungdomar, Expediering Nämndkontor barn- och utbildning Ekonomichefen

21 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Anmälan noteras. Kanslichefen Beslut om entledigande av Daniel Lindqvist från uppdraget som Personuppgiftsombud för Kommunstyrelsen. Väljer Andreas Halvarsson till nytt Personuppgiftsombud för Kommunstyrelsen. Expediering Kanslichefen

22 KOMMUNSTYRELSEN Sida: För kännedom SKL cirkulär 13:8 överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 o Förteckning överförslag till utbildnings- och introduktionsområden vid arbetslivsintroduktionsanställning o Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 o Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 SKL cirkulär 13:9 Kulturarvslyftet o Riksantikvarieämbetet - Information kring Kulturarvslyftet o Arbetsförmedlingen Förtydliganden om utvecklingsanställning och Kulturarvslyftet o Riksantikvarieämbetet Ansökningsblankett för projekt inom Kulturarvslyftet Kallelse till styrelsesammanträde AB Ekerö Bostäder 10/4-2013

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 31 januari 2103, kl. 18.00 20.00 Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.10 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.00 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 13.00-16.45 i Prologen, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00-19.00 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M)

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 11 september 2012, kl. 18.00 - i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 17 april 2012, kl. 13.00-15.00 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-19.55 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 6 mars 2012, kl 18.00-21.10 i Debatten Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta Claussnitzer (M) Marzena Waligorska (M) Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 12 september 2012 kl. 18.00 21.10 i Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 2013-05-23

PROTOKOLL 2013-05-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdag 23 maj 2013 kl.18.00 21.33, på Taxinge slott, stallet, Nykvarn. Ajournering kl.19.05 19.34, 20.24 20.35. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg (NP), 1:e

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter, 18.00 20:40 i Debatten (Kommunhuset) Ajournering för kaffe 19:20 19:40 Staffan Strömbäck (M), ordf. Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson (KD), 1:e vice ordf. Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 18.00 20.50 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Lena Gerby (M) ordförande Rolf Bergenstråhle (M) t o m 41 Hanna Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 18.00 21.00, Ekebyhovs slott Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson (KD) Olle

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

Kulturnämnden Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden Sammanträdesprotokoll Samman Kulturnämnden Tid och plats Måndagen den 3 december 2007, kl 16:30-19.00, Furusunds Marina Beslutande Ledamöter Frida Tamker 1:e v. ordf. (m) Ingeborg Klose Åkesson (mp) Monica Wallenius (m) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16 EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 16 januari 2007, klockan 18:00-19:00, Stora soc Jan Runesten (m) ordf. Ingalill Säll (c)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer