kl , Harmonin i Stadshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats kl , Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf Susanne Bergström (S), 2:e vice ordförande Ewa Lofvar Konradsson (MP), 3:e vice ordförande Aydin Özkaya (S) Ulla Rygin (S) Staffan Norberg (V) Mats Siljebrand (FP) Tage Gripenstam (C) Robert Halef (KD) Berit Lagerwall (PP) Ersättare Robert Halef (S) Nina Unesi (S) Bo Ohlson (S) Karin Östlund (S) Kerstin Pettersson (V) Hans Neideman (MP) Anne-Marie Larsson (M) Metin Ataseven (M) Christer Björk (M) Metin Hawsho (FP) Mona Collin (C) Övriga närvarande Övriga närvarande redovisas på sidan 3. Justerare Marita Lärnestad (M), Anders Lago (S), Berit Lagerwall (PP) Plats och tid för justering Stadskansliet den 22 juni 2009 Underskrifter Sekreterare Ola Schön Paragrafer Tjänstgörande ordförande Marita Lärnestad (M) Paragrafer: Ordförande Anders Lago (S) Paragrafer Justerare Berit Lagerwall (PP) Paragrafer: Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelsens kontor, Stadskansliet, Stadshuset, Campusgatan 26 Underskrifter

2 Kommunstyrelsen 2 (17) Innehåll 166 Fastställande av dagordningen 167 Information om feriepraktik för ungdomar 168 Södra stadskärnan 169 Förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling 170 ICA:s förfrågan om etablering av externhandel vid Saltå kvarn 171 Utvecklingsprogram för Södertälje kommun 172 Reviderad investeringsbudget för lokaler Försäljning av Brandalsund 1:10 och 1:11 Övriga närvarande: Ulla-Marie Hellenberg Kjell Hasslert Gunilla Holmquist Christina Rask Mats Christiansson Ingela Hedén Ann-Charlotte Gjöthlén Roger Svanborg Robert Kusén Anja Wallin Elof Hansjons (S) Rolf Eriksson (M)

3 Kommunstyrelsen 3 (17) 166 Fastställande av dagordningen mm Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse med tillägg av dels en informationspunkt om feriepraktik för ungdomar, dels ett ärende om försäljning av Brandalsund 1:10 och 1:11. Informationen behandlas under 167 och försäljningen under 173 nedan. Kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg informerar kort om att förvaltningen under nästa vecka kommer att lämna ett klargörande om den ekonomiska situationen rörande försörjningsstöd mm i syfte att förtydliga den information som lämnade s och den diskussion som fördes vid sammanträdet den 10 juni.

4 Kommunstyrelsen 4 (17) 167 Information om sommarjobb för ungdomar Anja Wallin, handläggare på arbetsmarknadsenheten och ansvarig för feriepraktik, informerar om de praktikplatser som kommunen ordnar för ungdomar under sommaren.

5 Kommunstyrelsen 5 (17) 168 Södra stadskärnan Dnr KS09/146 Sammanfattning av ärendet Utredningsarbetet inom ramen för Södra stadskärnan i enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut den 7 september 2007, är i stort sett färdigt. Processen är nu framme vid ett läge där arbetet är klart för nästa steg beslutsmässigt. I den aktuella skrivelsen föreslår Koncerndirektören och Samhällsbyggnadsdirektören att ärendet nu delas upp i tre olika delar som beslutsmässigt hanteras var och en för sig. Under arbetets gång har det blivit alltmer uppenbart att det är lämpligt att dela upp projektet som rör Södra stadskärnan i olika delar. Orsaken är att ärendet innehåller olika frågor med olika tidplaner där vissa delfrågor som skulle kunna lösas fristående blir beroende av hanteringen av andra frågor. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att ärendet som hittills kallats Utvecklingen av Södra stadskärnan, delas upp i tre olika delar enligt nedan, med särskild beslutsordning, budget och tidsram och som beslutsmässigt hanteras var och en för sig. Kollektivtrafik i stadskärnan Bostäder, handel och kultur i stadskärnan, programförslag för Södra stadskärnan Upplevelser i stadskärnan Kommunstyrelsen föreslås nu fatta beslut i enlighet med förslagen i förvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga till denna. Förvaltningens förslag är följande: 1. Arbetet med Södra stadskärnan delas upp i följande tre delar, Kollektivtrafiklösningar i Södra stadskärnan, Utveckling av bostäder, handel och kultur i Södra stadskärnan, samt Upplevelser i stadskärnan 2. När det gäller Kollektivtrafiklösningar ges koncerndirektören och samhällsbyggnadsdirektören i uppdrag att; - fortsätta diskussionerna med Scania om en bussmetrolösning - föra diskussioner med SL och regeringens utredningsman för att utröna förutsättningen för en spårtaxilösning med utgångspunkten att inga kommunala medel skall satsas i ett eventuellt projekt

6 Kommunstyrelsen 6 (17) - att frågan återkommer till kommunstyrelsen under hösten 2009 för ett ställningstagande 3. När det gäller Bostäder, handel och kultur, ges samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att - utarbeta ett programförslag för hantering i KS den 4 september och beslut i SBN om samråd - utarbeta en kommunikationsplattform som stöd för processen 4. När det gäller Upplevelser i stadskärnan, ges Tom Tits Experiment i uppdrag att - ansvara för framtagande av slutliga förslag för upplevelser på stan som i huvudsak kan realiseras under När det gäller Upplevelser i stadskärnan, delegeras till KSAU att fatta beslut om ett genomförande inom ramen för den budget som kommunfullmäktige anslagit Beslutsunderlag Skrivelse från S, V och MP den 17 juni 2009 Tjänsteskrivelse den 11 juni 2009 Bilaga Yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) och Staffan Norberg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med de förslag till ändringar som framgår av ett vid sammanträdet utdelat förslag från S, V och MP rörande justeringar av punkt 3 och tillägg av en punkt 6 om att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2010 behandlar ett reviderat programförslag med samrådsredovisning och därefter antar programmet. Mats Siljebrand (FP) yrkar att punkt1 skall formuleras så att endast begreppet Stadskärnan används. Mats Siljebrand yrkar vidare att i punkt 1 och punkt 2 skall benämningen kollektiva trafiklösningar ersättas av trafiklösningar. Mats Siljebrand yrkar också att i punkt 2 skall förslaget om att föra diskussioner om spårtaxilösning utgå. Mats Siljebrand yrkar att i punkten 2 ska preciseras när under hösten uppdragen i denna punkt skall redovisas. Mats Siljebrand (FP) yrkar även att i punkt 3 skall framgå att kommunikationsavdelningen inom

7 Kommunstyrelsen 7 (17) kommunstyrelsens kontor skall delta i processen med framtagandet av kommunikationsplan. Beträffande punkt 4 yrkar Mats Siljebrand att tidpunkten för redovisning av de framtagna förslagen skall preciseras samt att 2009 som tid för realiserandet skall strykas. Mats Siljebrand yrkar även bifall till den nya beslutspunkten 6 i förslaget från S, V och MP. Marita Lärnestad (M) yrkar att benämningen kollektivtrafiklösningar i punkt 1 och 2 skall ersättas av trafiklösningar. Marita Lärnestad yrkar också att punkten om fortsatt arbete kring en spårtaxilösning utgår ur punkt 2. Marita Lärnestad yrkar även att punkt 3 ska innefatta en behandling i kommunstyrelsen den 4 september och att den kommunikationsplan som skall utarbetas enligt punkt 3 skall tas fram i samråd med kommunstyrelsens kontors kommunikationsavdelning. Marita Lärnestad yrkar vidare att årtalet 2009 skall utgå ur punkt 4 samt bifall till beslutspunkt 6 i förslaget från S, V och MP. Tage Gripenstam (C) yrkar bifall till den av S, V och MP föreslagna beslutspunkten.3 samt bifall till punkt 2 i den utformning punkten har i förvaltningens förslag.. Tage Gripenstam instämmer i yrkandet från Mats Siljebrand att år 2009 skall strykas ur punkt 4. Robert Halef (KD) yrkar att den andra punkten om spårtaxi tas bort från punkt 2 i förslaget. Robert Halef (KD) yrkar i övrigt bifall till de yrkanden som framförts av Anders Lago (S) och Staffan Norberg (V). Berit Lagerwall (PP) yrkar i likhet med Mats Siljebrand (FP) att punkt1 skall formuleras så att endast begreppet Stadskärnan används samt att benämningen kollektivtrafik skall ersättas av trafik. Berit Lagerwall yrkar även att den andra punkten om spårtaxi tas bort från punkt 2 i förslaget. Berit Lagerwall yrkar bifall till den av S, V och MP föreslagna justeringen av punkt 3. Berit Lagerwall yrkar vidare att i punkt 4 skall år 2009 strykas så att det enbart står Berit Lagerwall yrkar även bifall till den föreslagna tilläggspunkten 6. Anders Lago (S) yrkar också att punkt 5 och punkt 4 i förvaltningens förslag läggs samman så att det framgår att det är kommunstyrelsen som fattar beslut om genomförandet inom ramen för den budget kommunfullmäktige anslagit samt att förslagen skall redovisas i september/oktober Anders Lago yrkar vidare att beträffande punkt 3 att av denna skall framgå att kommunikationsplanen skall utarbetas i samråd med kommunstyrelsens kontors kommunikationsavdelning.

8 Kommunstyrelsen 8 (17) Tage Gripenstam (C) yrkar att information om arbetet med kollektivtrafiklösningar skall redovisas till kommunstyrelsen i oktober. Anders Lago instämmer i detta yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen beträffande punkt 1 beslutat att begreppet stadskärnan skall användas men avslagit yrkandet från Mats Siljebrand (FP) och Berit Lagerwall (PP) om att ersätta begreppet kollektiva trafiklösningar med trafiklösningar. Beträffande punkt 2 finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandena från ordföranden, Staffan Norberg (V) och Tage Gripenstam (C). Beträffande punkt 3 finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet från ordföranden, Staffan Norberg (V), Tage Gripenstam (C) och Robert Halef (KD). Beträffande punkterna 4, 5 och 6 finner ordföranden att kommunstyrelsen i enighet beslutat i enlighet med yrkandet från ordföranden m fl. Kommunstyrelsens beslut 1. Arbetet med stadskärnan delas upp i följande tre delar, Kollektivtrafiklösningar i stadskärnan, Utveckling av bostäder, handel och kultur i stadskärnan, samt Upplevelser i stadskärnan. 2. När det gäller Kollektivtrafiklösningar ges koncerndirektören och samhällsbyggnadsdirektören i uppdrag att - fortsätta diskussionerna med Scania om en bussmetrolösning - föra diskussioner med SL och regeringens utredningsman för att utröna förutsättningen för en spårtaxilösning med utgångspunkten att inga kommunala medel skall satsas i ett eventuellt projekt - att frågan återkommer till kommunstyrelsen under hösten 2009 för ett ställningstagande. - senast vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober skall en information om läget i arbetet med kollektivtrafiklösningar lämnas.

9 Kommunstyrelsen 9 (17) 3. När det gäller Bostäder och handel, ges samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att - utarbeta ett samrådsförslag för hantering i stadsbyggnadsnämnden på nämndens sammanträde den 1 september - i samråd med kommunstyrelsens kontors kommunikationsavdelning utarbeta en kommunikationsplattform som stöd för processen 4. När det gäller Upplevelser i stadskärnan, ges Tom Tits Experiment i uppdrag att för behandling i kommunstyrelsen i september/oktober - ansvara för framtagande av slutliga förslag för upplevelser på stan som i huvudsak kan realiseras under kommunstyrelsen skall fatta beslut om ett genomförande inom ramen för den budget som kommunfullmäktige anslagit. 5. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behandlar under våren 2010 ett reviderat programförslag med samrådsredovisning och därefter antagande av programmet. Reservationer Marita Lärnestad (M) anmäler och inger reservation, bilaga 168 A. Mats Siljebrand (FP) anmäler och inger reservation, bilaga 168 B. Berit Lagerwall (PP) anmäler och inger reservation, bilaga 168 C. Robert Halef (KD) anmäler reservation till protokollet till förmån för eget yrkande. Beslutet expedieras till: Koncerndirektören Sbk Akten

10 Kommunstyrelsen 10 (17) 169 Förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun Dnr KS09/192 Sammanfattning av ärendet I den överenskommelse om Mål&Budget som träffats konstateras att Södertäljes handelspolicy är i behov av översyn och omprövning, och därför skall ersättas med nya riktlinjer. Förvaltningen har upprättat ett förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun som kommunstyrelsen nu föreslås anta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 19 maj 2009 Yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) yrkar att förslaget skall remitteras till berörda nämnder, kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. Marita Lärnestad (M) yrkar att förslaget skall återremitteras för bearbetning så att det anpassas till den överenskommelse inför Mål&Budget 2009 som slöts mellan partierna i kommunstyrelsen. Mats Siljebrand (FP), Tage Gripenstam (C), Robert Halef (KD) och Berit Lagerwall (PP) yrkar samtliga bifall till yrkandet om återremiss. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner då att detta avslås av kommunstyrelsen. I sak finns då endast ett yrkande om att remitteras förslaget till berörda nämnder, kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta yrkande. Kommunstyrelsens beslut Förslaget till Mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun remitteras till berörda nämnder, kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet för yttrande.

11 Kommunstyrelsen 11 (17) Reservationer Marita Lärnestad (M), Mats Siljebrand (FP, Tage Gripenstam (C), Robert Halef (KD) och Berit Lagerwall (PP) anmäler och inger en reservation, bilaga 169. Beslutet expedieras till: Telge, Ann-Charlotte Gjöthlén Ksk/Näringsliv Kdk Sbk Akten

12 Kommunstyrelsen 12 (17) 170 ICA:s förfrågan om etablering av externhandel vid Saltå kvarn Dnr KS09/93 Sammanfattning av ärendet Köpmannen som driver ICA-butiken i Järna har tillfrågat Södertälje kommun om möjligheten av att etablera en ny butik mm vid Saltå kvarn i Järna. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen skall avstyrka en etablering av en ICA-butik vid Saltå kvarn. Vid sammanträdet reviderar koncerndirektör Kjell Hasslert förvaltningens förslag till att ärendet skall bordläggas i avvaktan på behandlingen av de nu remitterade förslagen till mål och riktlinjer för handelns utveckling. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2009 med PM Marknads- och konsekvensanalys - rapport den 27 april 2008 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2009 Skrivelse från S, V och MP den 28 maj 2009 med PM Järna kommundelsnämnds beslut den 31 mars 2009, 68 Järna kommundelsnämnds beslut den 3 mars 2009, 41 Förslag från S, V och MP till Järna kommundelsnämnd den 3 mars 2009 Yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bordlägga ärendet. Marita Lärnestad (M) yrkar att framställningen från ICA-handlaren skall bifallas och underställas kommunfullmäktige för beslut. Mats Siljebrand (FP) yrkar i första hand att framställningen från ICA-handlaren skall bifallas, i andra hand att förslaget om bordläggning skall avslås. Robert Halef (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bordlägga ärendet.

13 Kommunstyrelsen 13 (17) Propositionsordning Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) ställer först proposition på yrkandet om bordläggning och finner då att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsen har således beslutat att bordlägga ärendet. Därmed blir det inte aktuellt att ställa proposition på yrkandena i sak. Kommunstyrelsens beslut Ärendet bordläggs. Reservationer Marita Lärnestad (M) anmäler och inger reservation, bilaga 170. Mats Siljebrand (FP) anmäler reservation till protokollet till förmån för eget yrkande. Beslutet expedieras till: Kdk Ksk/Näringsliv Sbk Akten

14 Kommunstyrelsen 14 (17) 171 Utvecklingsprogram för Södertälje kommun Dnr KS08/422 Sammanfattning av ärendet I Mål&Budget 2007 beslutades att förvaltningen skulle ta fram ett utvecklingsprogram för Södertälje. Programmet ska skapa förutsättningar för långsiktighet i kommunens utvecklings- och förbättringsarbete, men även vara underlag för innehållet i Södertäljes varumärke. Förvaltningen har i arbetet med uppdraget, fört många interna och externa dialoger och diskussioner kring synen på Södertäljes framtid och behov av utveckling. Engagemanget har varit stort så fort människor har getts möjlighet att diskutera Södertäljes framtid och resultatet av dessa dialoger är tydligt. I programmet förslås visionen vara: Södertälje ska bli Sveriges internationella huvudstad. De prioriterade utvecklingsområden föreslås vara: 1. Attraktivt boende 2. Växthus för unga 3. Många näringslivsben Hållbarhet föreslås ovillkorligen vara grunden för allt arbete i kommunen. Insikten och respekten för att balansera de demokratiska, ekonomiska, sociala, ekologiska och kulturella perspektiven, ska genomsyra alla beslut och aktiviteter i kommunen. När väl kommunstyrelsen har fattat beslut om utvecklingsprogrammet, vidtar en översyn av materialet såväl språkligt som layoutmässigt. Granskningen sker tillsammans med förvaltningens informationsstab. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 11 juni 2009 Bilaga 1: Utvecklingsprogram 2020 för Södertälje Kommun.

15 Kommunstyrelsen 15 (17) Yrkanden Mats Siljebrand (FP) yrkar att förslaget skall återremitteras till förvaltningen för bearbetning. Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) yrkar att ärendet skall återremitteras till förvaltningen för språklig bearbetning samt att förslaget i sitt nuvarande skick skall användas som underlag i arbetet med Mål&Budget Kommunstyrelsens beslut 1. Förslaget återremitteras till förvaltningen för ytterligare språklig bearbetning. 2. Förslaget till utvecklingsprogram skall i sitt nuvarande skick användas som underlag i arbetet med Mål&Budget Beslutet expedieras till: Kommundirektören Koncerndirektören Kommunikationsdirektören Ksk/Ekonomi Akten

16 Kommunstyrelsen 16 (17) 172 Reviderad investeringsbudget för lokaler 2009 Dnr KS09/243 Sammanfattning av ärendet I enlighet med beslut i lokalförsörjningsgruppen föreslår kommunstyrelsens kontor en reviderad investeringsbudget för lokaler Förslaget innebär att investeringsbudgeten för lokaler 2009 reduceras med 191 mkr, vilket innebär att driftkostnaderna minskar med totalt 39,1 mkr för senarelagda lokalinvesteringar Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad budget för lokaler 2009, enligt bilagor. Kommunstyrelsen föreslås vidare godkänna att programarbete och projektering läggs vilande i avvaktan på Mål & Budget-beslutet enligt redovisat förslag till tidsförskjutningar. Beslutsunderlag Kompletterande tjänsteskrivelse den 12 juni 2009 med bilagor Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 4 juni 2009 med bilaga Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fastställer reviderad investeringsbudget för lokaler Kommunstyrelsens beslut för egen del Programarbete och projektering läggs vilande i avvaktan på Mål & Budgetbeslutet för enligt redovisat förslag till tidsförskjutningar. Beslutet expedieras till: Ksk/Ekonomi Akten

17 Kommunstyrelsen 17 (17) 173 Försäljning av Brandalsund 1:10 och 1:11 Dnr KS08/424 Sammanfattning av ärendet Då kommunfullmäktige hösten 2008 ( 222) beslutade att köpa Brandalsund av Stockholms kommun föreslog förvaltningen att fastigheterna skulle placeras i ett exploateringsföretag under Telge. I tjänsteskrivelsen i samband med förvärvet redovisades hur ärendet borde hanteras. Då försäljningen av fastigheter av en kommun kräver explicita beslut för att lagfart ska utfärdas av Inskrivningsmyndigheten måste kommunstyrelsen i efterhand godkänna upprättade köpebrev. Förvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen godkänner försäljningen av Brandalsund 1:10 till jordbruksarrendatorn och Brandalsund 1:11 till Telge Brandalsund AB. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 juni 2009 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2009 Registreringsbevis Telge Brandalsund AB Köpebrev Brandalsund 1:10 Köpebrev Brandalsund 1:11 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av fastigheten Brandalsund 1:10 till jordbruksarrendatorn Henning Engdahl ( ) för kronor. 2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av Brandalsund 1:11 till Telge Brandalsund AB ( ) för kronor. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Sbk Akten

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 Tid och plats: Ledamöter: Onsdagen den 17 mars 2004 klockan 08.30-09.50, i Ekdahlssalen, Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00.

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30 Tid och plats: Måndagen den 30 maj 2005 klockan 17.00 19.40 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 87 Plats och tid justering: Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005

Läs mer

1 (5) Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (5) Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (5) 2012-08-27 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 Tid och plats: Måndagen den 29 oktober 2007 klockan 17.00 20.00 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 308 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Planeringsprocess 2009 avseende åren 2010 2012

Planeringsprocess 2009 avseende åren 2010 2012 Tekniska nämnden 2009 01 29 18 55 2009 02 26 32 110 2009 03 26 43 142 64 2009 02 12 45 126 2009 03 12 70 182 Dnr 2009/13.04 Planeringsprocess 2009 avseende åren 2010 2012 2009 01 15 Dialog, diskussion

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12

Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12 28 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12 Tid och plats Tisdagen den 12 december 2006 på Utbildningskontoret kl 19.00-21.50 214-226 Ledamöter Ersättare Johan Andersson (s), ordförande Nebil Aho (s) Aage Asikainen

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

1 (7) Måndagen den 23 april 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (7) Måndagen den 23 april 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (7) 2012-04-10 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 23 april 2012 klockan 17.00

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16 EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 16 januari 2007, klockan 18:00-19:00, Stora soc Jan Runesten (m) ordf. Ingalill Säll (c)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 31 januari 2103, kl. 18.00 20.00 Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 Tid och plats: Fredag den 28 september 2007 kl 08.30-12.30, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande tjänstgör 176-194 Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-16:45 Beslutande Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Göran Oskarsson (FP) Björn Saletti (V) Sekreterare Fredrik Skreberg

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Nr 8 AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 2 november 2011 sammanträdestid klockan 08.30 10.55 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2010-02-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2016-03-22 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Yrkeshögskolan/ Klockan 17:00-17:45, 18:00-19:30 ande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 (34), nybyggnationer av bostadshus under 2009-2010

Kommunstyrelsen 13 (34), nybyggnationer av bostadshus under 2009-2010 Södertälje kommun Sammanträdesp'rotokoll 2009-09-25 13 (34), 2' 1:/31 212 Förslag till regler för en kommunal rabatt på bygglov för nybyggnationer av bostadshus under 2009-2010 Dnr KS09/316 Sammanfattning

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 10 12.05 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2014 10 09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2014 10 09 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 17:00-21:20 Ordförande: Lars Johansson (M) 2:e vice ordförande: Ann-Margreth Olsson (S) Ledamöter: Lena Arnesen (M) John

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Kommunkoncernens organisation Politisk ledning Kommunfullmäktige är Södertälje kommuns högsta beslutande instans, en lokal riksdag om man så vill. Kommunfullmäktiges 65 ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Hörsalen, Partille Kulturum, 18:00 19:30

Hörsalen, Partille Kulturum, 18:00 19:30 1 Hörsalen, Partille Kulturum, 18:00 19:30 1-10 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Peter Hultman (M) Henning Pipkorn (M) Marianne Janson (KD) Thomas Jägebratt (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9)

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Plats och tid Lärcentrum rum 203, kl. 9.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Niclas Erlandsson

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer